Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Treedt in werking op 1 januari Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofstuk 10 Titel 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Bestuursstukken Vastgoedinformatie Overige publiekszaken Gemeentearchief Marktstandplaatsen Kansspelen Telecommunicatie Verkeer en vervoer Diversen Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Omgevingsvergunning Vermindering Teruggaaf Intrekking omgevingsvergunning Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Sloopmelding In deze titel niet benoemde beschikking Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Horeca Organiseren evenementen of markten Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap Is het tarief op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en uur zaterdag en zondag en op de met zondag gelijkgestelde dagen, twee maal het tarief als genoemd in onderdeel alle andere uren, hiervoor niet genoemd, twee maal het tarief als genoemd in onderdeel Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 360, een eerste verstrekking van een trouwboekje of partnerschapboekje 19, het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of duplicaat partnerschapboekje het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje met leren omslag het doen kalligraferen van de gegevens in een trouwboekje of partnerschapboekje 22,85 28,55 25, het doen kalligraferen van de gegevens van een kind in een trouwboekje 9, Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie als bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap gelden de tarieven als genoemd in het Besluit naturalisatiegelden. Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder (zakenpaspoort) tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort) tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in , en direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in , en tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar (jeugdtarief NIK) tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder De tarieven genoemd in de onderdelen tot en met alsmede in worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van Het tarief genoemd in wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in , en en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in , slechts één keer per reisdocument berekend Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van 52,10 58,20 52,10 9,20 21,50 9,20 43,85 45,00 21,40

3 1.2.5 Indien de aanvraag voor de verstrekking van een paspoort of Nederlandse Identiteitskaart verband houdt met de vermissing van een ander verstrekt document worden de tarieven als genoemd in de onderdelen , , , en verhoogd, als gevolg van de daarvoor opgemaakte verklaring, met 24,85 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 38,77 34, voor het verstrekken van een Eigen Verklaring 23,05 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens per verstrekking 6, Voor de toepassing van onderdeel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens basisadministratie persoonsgegevens Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens per verstrekking 6, tot het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens middels een elektronisch medium Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een persoonslijst, voor zover deze verstrekking niet kosteloos dient plaats te vinden Indien de in dit hoofdstuk genoemde verstrekkingen of onderzoeksresultaten, buiten het GBA-netwerk om, aan een buitengemeentelijke afnemer per post worden toegezonden, wordt, onverminderd het in dit hoofdstuk bepaalde, een tarief in rekening gebracht van 22,70 6,30 2,27 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bericht als bedoeld in de artikelen 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: ten hoogste 100 pagina's, per pagina 0,23, met een maximum per bericht van 5, meer dan 100 pagina's 25,00

4 bij verstrekking anders dan op papier 5, dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijke toegankelijke gegevensverwerking Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen , en meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd Het tarief is voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 25,00 5,05 Hoofdstuk 6 Bestuursstukken Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de gemeentebegroting 64, de gemeentelijke jaarrekening 64, Het tarief is van de afgifte van een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening 43, Het tarief is van de afgifte van een exemplaar van de Bouwverordening 108,20 Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie Het tarief is voor het in behandeling nemen en beoordelen: van een bodemonderzoeksrapport volgens NEN5740 inclusief vooronderzoek NVN van een rapport betreffende een nader bodemonderzoek, een bodemsaneringonderzoek of een bodemsaneringevaluatieonderzoek Het tarief bedraagt ter zake van het aanleveren van gegevens uit het digitale bodeminformatiesysteem en/of uit het bodemarchief per object een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, of tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, zoals is bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 174,80 116,50 40,65 16,30 Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken 1.8. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30, voor het legaliseren of doen legaliseren van een handtekening, per legalisatie en voor het waarmerken van een kopie per waarmerking 6,30

5 Hoofdstuk 9 Gemeentearchief Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor het eerste daaraan besteed kwartier, inclusief 10 kopieën op A3 of A4 formaat van schriftelijke stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, alsmede verzend- en administratiekosten voor ieder kwartier dat daaraan meer wordt besteed wordt het tarief, genoemd in punt verhoogd met 15,85 15,85 Hoofdstuk 10 Marktstandplaatsen Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats, niet op de weekmarkt: per dag 19, per week 42, per maand 79, per kalenderjaar 514,10 Hoofdstuk 11 Kansspelen Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: voor één (1) kansspelautomaat per periode van twaalf maanden 56, voor twee of meer kansspelautomaten per periode van twaalf maanden een vast bedrag van 22,50 vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van 34, Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 3 Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 17,00 Hoofdstuk 12 Telecommunicatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken, tegel-, klinkeren sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met Het in genoemde bedrag wordt : 593,80 0,73

6 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 388,25 Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer 1.13 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb ) om een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij een keuring door een arts van een extern bureau dient plaats te vinden, als bedoeld in het Regeling Gehandicaptenparkeerkaart bedraagt, indien uit de keuring blijkt dat geen gehandicaptenparkeerkaart behoeft te worden afgegeven 11,85 94,30 Hoofdstuk 14 Diversen 1.14 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag: voor de afgifte van kopieën van schriftelijke stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een per pagina op papier van A4 formaat 0, per pagina op papier van A3 formaat 0, per pagina op papier van A2 formaat 4, per pagina op papier van A1 formaat 5, per pagina op papier van A0 formaat 6, Indien de hiervoor genoemde stukken op diens verzoek middels diskette, Cd-rom of aan de aanvrager worden toegezonden wordt het tarief berekend volgens de onderdelen tot en met verhoogd met het tarief zoals dat wordt vermeld bij punt Indien de hiervoor genoemde stukken op diens verzoek per post aan de aanvrager worden toegezonden wordt het tarief berekend volgens de onderdelen tot/met verhoogd met de door de gemeente te betalen portokosten Indien de in onderdeel genoemde stukken op rekening worden toegezonden worden de berekende bedragen verhoogd met administratiekosten ten bedrage van Een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling geen tarief is opgenomen Indien bij een aanvraag een Bibob-advies wordt gevraagd dan worden de leges verhoogd met een bedrag van 1,50 19,95 508,00

7 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: aanlegkosten: bouwkosten: sloopkosten: de aannemingssom zonder omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, zonder de omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; de aannemingssom zonder omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, zonder omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; de aannemingssom zonder omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, zonder de omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het krijgen van een aanwijzing of voor een voorgenomen project binnen de Wabo een vergunning te verlenen is om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. 343,25 40%

8 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd Bouwactiviteiten Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om een bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, is het tarief: 2,5% van die bouwkosten met een minimum van: 320,00 Welstandtoets Gereserveerd. Verplicht advies agrarische commissie Onverminderd wat is bepaald in onderdeel is het tarief, als volgens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld: 68,65 Achteraf ingediende aanvraag Onverminderd wat is bepaald in onderdeel is het percentage, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 25% Beoordeling aanvullende activiteiten Onverminderd wat is bepaald in onderdeel is het percentage voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens, die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges 10% Aanlegactiviteiten Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, is het tarief: 1,52% van de aanlegkosten, met een minimumtarief van 471,20 en een maximum van 2.460, Planologisch strijdig gebruik waarbij ook sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

9 van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om een activiteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet ook sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan): indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, 541,95 541,95 541,95 541,95 541,95 541,95 541,95

10 onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 541, In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om een activiteit zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, is het tarief: 732, Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om een activiteit met betrekking tot een beschermd monument zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of om een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een volgens provinciale verordening of de Monumentenverordening 2004 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, is het tarief: voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument 0,40% van de geraamde bouw- of sloopkosten met een minimumtarief van 298, voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een manier waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 0,40% van de geraamde bouw- of sloopkosten met een minimumtarief van 298, Gereserveerd Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1. van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, 298,30 298,30 Asbesthoudende materialen Onverminderd wat is bepaald in onderdeel is het tarief, als de in die onderdelen bedoelde aanvraag gaat om een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is: 298, Aanleggen of veranderen weg Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om het aanleggen van een weg of het verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor door een bepaling in een provinciale verordening of op grond van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, zoals is bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste llid, onder d, van de Wabo, is het tarief: 117,15

11 2.3.9 Uitweg/inrit Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor volgens een bepaling in een provinciale verordening of op grond van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, zoals is bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, is het tarief: 59, Kappen Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om het vellen of laten vellen van houtopstand, waarvoor volgens een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, zoals is bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, is het tarief: 29, Opslag van roerende zaken Gereserveerd Projecten of handelingen binnen de Natuurbeschermingswet Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, zoals is bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief: Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied zoals is bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief: 109,65 109, Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om een handeling waarvoor volgens artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, is het tarief: 109, Andere activiteiten Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: behoort tot een door algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zoals is bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, is het tarief: behoort tot een door provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, zoals is bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, is het tarief: 281, als het een gemeentelijke verordening betreft 281, als het een provinciale of waterschapsverordening betreft 281, Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in

12 twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 213, voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 213, Advies Onverminderd wat is bepaald in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is het tarief, als een daartoe door wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de kosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Als een begroting zoals is bedoeld in is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Als de werkelijke (uitvoerings)kosten minder zijn dan het bedrag volgens de begroting, wordt voor het verschil teruggaaf gegeven Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd wat is bepaald in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is het tarief, als een daartoe door wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, zoals is bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de kosten dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 281,20

13 Als een begroting zoals is bedoeld in is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Als de werkelijke (uitvoerings)kosten minder zijn dan het bedrag volgens de begroting, wordt voor het verschil teruggaaf gegeven. Hoofdstuk 4 Vermindering Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag zoals is bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk Als de aanvraag om een omgevingsvergunning gaat om meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen zoals is bedoeld in de onderdelen en De vermindering bedraagt: bij 5 tot 10 activiteiten: 2% van de voor die activiteiten verschuldigde leges; bij 10 tot 15 activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges; bij 15 of meer activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges; Hoofdstuk 5 Teruggaaf Teruggaaf door intrekking aanvraag nog niet verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, zoals is bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: als de aanvraag wordt ingetrokken binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; als de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan Gereserveerd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 60% 50% Teruggaaf door intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

14 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, zoals is bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Voorwaarde hierbij is dat de aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning en dat geen gebruik is gemaakt van de vergunning. De teruggaaf bedraagt: van de volgens die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 40% Teruggaaf door weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de volgens die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Onder een weigering bedoeld in onderdeel wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan 100,00 wordt niet teruggegeven Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen en wordt geen teruggaaf verleend. Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 2.6 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning zoals is bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel van toepassing is: 274,75 Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 281,20 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan zoals is bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 9.362,00

15 2.8.2 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: 4.025,00 Hoofdstuk 9 Sloopmelding 2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel van de Bouwverordening 118,05 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 274,75

16 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning volgens artikel 3 van de Drank- en Horecawet Het tarief is voor het in behandeling nemen van een melding zoals is bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zoals is bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 171,40 130,90 42,80 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en markten Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een evenement op grond van de APV (evenementenvergunning), als het gaat om: een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel 85, een herdenkingsplechtigheid 22, een braderie 22, een optocht, niet een betoging, op de weg 22, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg 22, een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen zoals bedoeld in de APV Het tarief is voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt op grond van de APV Het tarief is voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt op grond van de Marktverordening 22,85 23,20 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 3.3 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor: een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning op grond van de APV anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel : voor een seksinrichting 804, voor een escortbedrijf 804, wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf op grond van APV voor een seksinrichting 804, voor een escortbedrijf 804,00

17 Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening 3.4 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting op grond van de Brandbeveiligingsverordening 335,75 Hoofdstuk 5 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 3.5 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 111,95

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Vergelijking tarieven leges

Vergelijking tarieven leges Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 Maandag tot en met vrijdag in het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING MENTERWOLDE 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Schiermonnikoog tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 van 8 november 2016. De griffier

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, gelet op artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Datum vergadering/ agendanummer

Datum vergadering/ agendanummer RAADSBESLUIT Onderwerp Tarieventabel leges 2016 Vaststelling belastingtarieven en - verordeningen 2016 (RK) (1016267) Commissie Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 1016336 De raad van de gemeente Ridderkerk;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Indeling tarieventabel Tarieventabel 2016 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening Oldambt 2016' Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening... 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand... 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart...

Nadere informatie

Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014.

Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014. TARIEVENTABEL 2014 Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013

Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel leges 2013 Behorend bij de Legesverordening Roosendaal 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening De griffier, mr. T.G. Heikens.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening De griffier, mr. T.G. Heikens. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. De griffier, mr. T.G. Heikens. Bijlage A Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2016

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2016 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2016 Indeling tarieventabel: Titel 1. Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand Hoofdstuk 2. Reisdocumenten en Nederlandse

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016, artikel 5 lid 1

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016, artikel 5 lid 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016, artikel 5 lid 1 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005

TARIEVENTABEL 2016 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 TARIEVENTABEL 2016 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 behorende bij de Legesverordening 2005 Kenmerk : BR/ PJ Vastgesteld : bij raadsbesluit RB van 29 september 2015 Tarieventabel, behorende

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 130020 30 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Raadsbesluit 2016 Nr. 143564/143673 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016 B E S L U I T: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen

Nadere informatie

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016

Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016 Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016 met ingang van 1 januari 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Financiële jaarstukken

Financiële jaarstukken Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 2013 1. Financiële jaarstukken aanvraag tot het verstrekken van: a. de programbegroting en rekening 16,25 b. de productraming en realisatie 53,90 c.

Nadere informatie

GEMEENTE OEGSTGEEST. GEWIJZIGDE TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening 2011

GEMEENTE OEGSTGEEST. GEWIJZIGDE TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening 2011 GEMEENTE OEGSTGEEST GEWIJZIGDE TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening 2011 1. Financiële jaarstukken tot het verstrekken van: a. de programbegroting en rekening 15,69 b. de productraming en realisatie

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; De raad van de gemeente Loppersum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet; b e s l u i

Nadere informatie

Documentnr. : 1100003

Documentnr. : 1100003 Titel 1 Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 Algemene dienstverlening Documentnr. : 1100003 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening Leges 2013

Titel 1 Algemene dienstverlening Leges 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Leges 2013 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap: 1.1.1.1. op een andere

Nadere informatie

Blz. 1 Tarieventabel leges Agendanummer , bijlage F

Blz. 1 Tarieventabel leges Agendanummer , bijlage F Blz. 1 Tarieventabel leges 2015 2015 2014 Agendanummer 2014-09-18248, bijlage F TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij de 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015' Titel 1 Algemene dienstverlening

Nadere informatie

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Legesverordening 2013 Gemeente Woudenberg

Tarieventabel Legesverordening 2013 Gemeente Woudenberg Tarieventabel Legesverordening 2013 Gemeente Woudenberg Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges 2013. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tabel van tarieven, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2014.

Tabel van tarieven, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2014. Tabel van tarieven, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2014. Inhoud: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, onderdeel A, behorende bij de Legesverordening 2015 van de gemeente Laren, december 2014 GEWIJZIGD!! Titel 1 Algemene dienstverlening 20141203 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief

Nadere informatie

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening Leges 2016

Titel 1 Algemene dienstverlening Leges 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Leges 2016 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap: 1.1.1.1. op een andere

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2012 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005

TARIEVENTABEL 2012 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 TARIEVENTABEL 2012 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 Tarieventabel 2012 behorende bij de Legesverordening 2005 kenmerk : BR11.0022/IG vastgesteld : bij raadsbesluit RB11.0061 van 24 november

Nadere informatie

Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2014 R.nr ,875%

Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2014 R.nr ,875% Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2014 R.nr. 733163 101,875% Met een * gemarkeerde tarieven zijn wettelijke voorgeschreven tarieven 2014 2013 Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens TARIEVENTABEL LEGES Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Legesverordening 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet op artikel 156, tweede

Nadere informatie

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010 Gescand archief datum Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gemeente Delft ' 9^ m Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk college van B&W 25-05-2010 L.P. Vokurka Y. Kievit 015-260

Nadere informatie

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014

Tarieventabel leges 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014 Tarieventabel leges 2014 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Etten-Leur 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Middelburg

Tarieventabel Leges Middelburg Tarieventabel Leges Middelburg Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Friese Meren. Nr. 3551 24 januari 2014 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 De raad van de gemeente De Friese Meren gelezen het voorstel

Nadere informatie

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Artikel Omschrijving Tarief 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; De raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005

TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 Tarieventabel 2014 behorende bij de Legesverordening 2005 kenmerk : INT13.1838/IG vastgesteld : bij raadsbesluit RB13.0059 van 28 november

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel GEMEENTE REIMERSWAAL INHOUDSOPGAVE. behorende bij de Legesverordening 2012, eerste wijziging.

Tarieventabel GEMEENTE REIMERSWAAL INHOUDSOPGAVE. behorende bij de Legesverordening 2012, eerste wijziging. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012, eerste wijziging. INHOUDSOPGAVE Tarieventabel... 1 Titel 1 Algemene dienstverlening...3 Hoofdstuk 01 Burgerlijke stand... 3 Hoofdstuk 02 Reisdocumenten...

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Tarieventabel leges. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 188734 30 december 2016 Legesverordening 2017 en legestabel 2017 De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Nadere informatie

Gemeentearchief, uittreksels, afschriften, reproducties en afdrukken. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Gemeentearchief, uittreksels, afschriften, reproducties en afdrukken. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2014 Den Helder Indeling Tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening gemeente Achtkarspelen

Titel 1 Algemene dienstverlening gemeente Achtkarspelen Titel 1 Algemene dienstverlening gemeente Achtkarspelen Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap: jaar 2016

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013, 2014 en 2015

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013, 2014 en 2015 Tarieventabel leges 2013 2014 2015 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013, 2014 en 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening Opsterland 2015

Legesverordening Opsterland 2015 Legesverordening Opsterland 2015 De raad van de Gemeente Opsterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, gelet op de artikelen 156, eerste en tweede

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 123699 18 december 2015 Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 (Legesverordening 2016) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Postregistratienummer : Z/14/006946//13323 Bijlage : 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage : Z/14/006946 Onderwerp : Tarieventabel leges 2015 Naam auteur : Eugène t Hart Tarieventabel behorende

Nadere informatie