Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor het dienstjaar1975 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Artikelen 1, 3, 21, 27, 32, 43, 48, 49, 51, 54, 56, 61, 64, 80, 82, 84, 86, 93, 95, 100, 102, 104, 119, 121, 123, 125, 130, 132, 137, 140, 146 en 755. Als gevolg van het niet of niet direct vervullen van vacatures, dan wel van een te hoge raming voor de kosten van servicekrachten, kunnen de op deze artikelen uitgetrokken bedragen worden verminderd. Daarnaast dienen wijzigingen, zowel verhogingen als verminderingen, te worden aangebracht verband houdende met plaatsgevonden overplaatsingen van personeel als gevolg van interne verschuivingen en overheveling van taken. Artikelen 4, 6, 12, 16, 24, 66, 73, 74, 75, 81, 87, 89, 90, 94, 127, 134, 143, 144, 171 en 175. Mede in het kader van de zgn. voorjaarsnota (kamerstuk ,) was het ter dekking van de exogene overschrijdingen noodzakelijk de uitgaven ten laste van de hierbedoelde artikelen te beperken. Artikelen 5, 14, 18, 36, 45, 62, 138, 142, 147, 154 en 174. Het beloop van de uitgaven ten laste van deze artikelen maakt het mogelijk vermindering voor te stellen. Artikel 7. Ten einde het achterstallig onderhoud ten dele te kunnen inlopen, wordt een verhoging van f 1 min. aangevraagd. Artikelen 11, 31, 149 en 150. De binnenlijnse bedragen van deze artikelen zijn in overeenstemming gebracht met de uitgegeven en doorberekende bedragen. Artikel 14A. De invoeging van dit artikel is noodzakelijk doordat enige betalingen niet meer voor het afsluiten van de desbetreffende dienstjaren konden worden verricht. Artikel 15. Het op dit artikel gevraagde bedrag is nodig voor de ten laste van dit begrotingshoofdstuk in de loop van het jaar getroffen loon- en salarismaatregelen. De getroffen bezoldigingsmaatregelen in 1975 zijn: a. niveauverhoging per 1 januari 1975 van 0,75 pet. vermeerderd met f 10 per maand; b. trendvoorschot per 1 januari 1975 van 3,25 pet.; c. nacalculatie, niveauverhoging per 1 augustus 1975 van 3,01 pet.; d. voorschot nieuwe trendperiode per 1 augustus 1975 van 5 pet.; Tweede Kamer, zitting ,14335, nrs

2 e. de algemene nacalculatie-uitkering van 3,2 pet. over de maanden januari t/m juli 1975.; f. kosten van een vloer voor de onder b t/m d vermelde verhogingen. Artikel 79. Het aandeel van het Ministerie van Landbouw en Visserij in de bijdrage voor de nieuwbouw van de Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek bedraagt f , waarvoor geen bedrag was geraamd. Voorts dient de bijdrage in het subsidie met f te worden verhoogd in verband met grootkeukenonderzoek. Artikel 20. Voor de vermindering op dit artikel wordt verwezen naar de herziene raming van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het dienstjaar Artikelen 20A, 20D, 68A, 92A en 180A. De aanwijzing voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) is nodig ten einde het daarvoor in aanmerking komende restant van deze artikelen te kunnen overbrengen naar het dienstjaar Artikel 20D dient tevens in het kader van de bestrijding excessieve werkloosheid met een bedrag van f te worden verhoogd, met welk bedrag het desbetreffende artikel van hoofdstuk XV (Sociale Zaken) zal worden verlaagd. Artikelen 20B, 20C, 20Een 20F. De invoeging van de onderhavige artikelen heeft betrekking op de budgettaire gevolgen voor wat het Departement van Landbouw en Visserij betreft van een door de minister van Sociale Zaken gemaakte verdeling van gelden in het kader van de werkgelegenheidsprogramma's. Onderstaand is een specificatie opgenomen van de beschikbare gelden. (x f 1 000) art. 20B art. 20C art. 20E art. 20F Cultuurtechnische werken Exploitatievoorzieninqen staatsbossen Bouw scholen Bouw instituten Agrarische Handel Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw Investeringen proefbedrijven Artikel 25. Dit artikel kan met het oorspronkelijk geraamde bedrag worden verminderd, doordat in 1975 geen kosten zijn gemaakt, verbonden aan de uitvoeringsmaatregelen voortvloeiende uit de Landbouwkwaliteitswet. Artikel 34. Naast het feit dat een cursus landbouwvoorlichting niet is gehouden, zijn de inkomsten aan cursusgelden hoger geweest dan de raming. Artikel37. Het aantal aanvragen van studiebeurzen door buitenlandse studenten en afgestudeerden is achtergebleven bij de verwachting. Artikel40. Van opgeheven agrarische scholen is een aantal in gebruik genomen door scholen, ressorterende onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Voor zoveel er gegarandeerde geldleningen in het geding waren, werd de garantieverplichting door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen overgenomen, hetgeen van invloed is geweest op het uitgavenpeil. Tweede Kamer, zitting , 14335, nrs

3 Artikel 41. De bijdrage in de exploitatiekosten van de Landbouwhogeschool dient te worden verhoogd in verband met: a. lagere ontvangsten wegens collegegelden door de verlaging hiervan tot f 500 per student (f ) b. niet geraamde onroerendgoedbelasting (f ) c. herstel brandschade in het transitorium (f ). Artikel 44. De verhoging op dit artikel is toe te schrijven aan de hogere kosten van schoonmaken van gebouwen en lokalen. Artikel 53. Als gevolg van een verdere uitbreiding van de activiteiten bij de pedagogische bureaus is een hoger bedrag nodig dan werd geraamd. Artikelen 57en 58. Ten laste van eerstgenoemd artikel zijn de kosten gebracht van het personeel, dat werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van door derden gefinancierde projecten, waartegenover artikel 58 met een bedrag van circa f 1,9 min. kan worden verminderd in verband met dehiervoor verkregen ontvangsten van derden. Voor het resterende bedrag der vermindering op laatstgenoemd artikel moge worden verwezen naar het gestelde bij artikel 4 e.a. Artikel 59. De aangevraagde verhoging dient voor het verlenen van een subsidie aan de Stichting Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit voor het afronden van een onderzoek naar de ontwikkeling van de wereldproduktie en -consumptie van voedsel op lange termijn. Artikel 65. In verband met een structureel tekort alsmede door hogere kosten als gevolg van de automatisering van de administratie van de rentesubsidies wordt een verhoging van f aangevraagd. Artikel 65A. Het bij Koninklijk besluit van 7 april 1976, Stb. 210, overgeboekte bedrag van f inzake subsidie reclame-campagne ter bevordering van het vleesverbruik kan worden verminderd, omdat deze uitgaven via het Landbouw-Egalisatiefonds zullen worden gefinancierd. Artikel 67. In verband met een verhoging van de accijnsrestitutie minerale oliën alsmede voor financiële steun in verband met de prijsontwikkeling van stookolie aan de glastuinbouw wordt een verhoging van f aangevraagd. Van het totaal beschikbare bedrag ad f 46 min. is besteed aan: - restitutie olie-accijns f 6,5 min. - restitutie aardgas f 16,0 min. - omzetting voorschotten en leningen olie-aankoop f 20,0 min. - bijdragen olie-aankoop f 3,5 min. Artikel 67A. Aangezien de kosten voor de bouw van een tweetal kassen ten behoeve van het proefstation te Aalsmeer en ten behoeve van het lnstituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen voor het doen van energiebesparende onderzoekingen ten laste van de buitengewone dienst (artikel 173) dienen te worden verantwoord, kan dit artikel met f worden verminderd ten gunste van artikel 173. Ten slotte wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 20A e.a. Artikelen 68, 76A en 76B. In verband met de integratie van de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen in de directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet, is een zgn. rijksstichting opgericht, waardoor deze begrotingswijziging noodzakelijk is. Tweede Kamer, zitting , 14335, nrs

4 Artikel 70. Aan de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw is over 1975 in verband met effectuering borgstellingen een bedrag van rond f betaald op basis van circa 74 pet. van ruim f , zijnde de totale schade ad f minus de baten krachtens verhaalsrecht ten bedrage van f Hierdoor is een vermindering op de uitgetrokken stelpost van f 2,7 min. met f mogelijk. Artikelen 71B en 106. Voor de invoeging van artikel 71B, waarvan de benodigde gelden voorheen onderde directie Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (art. 106) zijn begroot, is in verband met het restrictieve begrotingsbeleid minder uitgetrokken. Artikel 72. Verhoging van dit artikel wordt aangevraagd tot dekking van de meerkosten verband houdende met het doen verrichten van werkzaarrv heden door servicekrachten. Artikel 79. Als gevolg van de toename van het aantal te onderzoeken rassen wordt verhoging van dit artikel aangevraagd. Artikel83. Doordat de overplaatsing naar Wageningen van het Rijks Zuivelstation niet in 1975 heeft plaatsgevonden, kan het onderhavige artikel worden verminderd. Artikel 88. De uitgaven ten laste van dit artikel zijn beneden de raming gebleven voornamelijk als gevolg van een terughoudend beleid inzake de inschakeling van practici. Artikel 91. De grotere export van vlees en vleeswaren resulteerde in een verhoging van het onderhavige artikel. Hiertegenover staat een hogere opbrengst aan keurgelden (middelenartikel 35). Artikel92. De bijdrage aan de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren is verhoogd met f 2,5 min. ten behoeve van de bestrijding van de pseudo-vogelpest. Artikel 96. De loon-en prijsstijgingen hebben in 1975 onder meer geleid tot hogere uitgaven voor reiskosten en voor gas, licht, water en schoonhouden van gebouwen. Artikel 97. Door een toeneming van de monstername onder meer inzake de aardappelmoeheid, alsmede door loonstijging is een verhoging op het onderhavige artikel noodzakelijk. Artikel 99. De aangevraagde verhoging op dit artikel is nodig voor schadeloosstellingen en bestrijdingskosten van perevuur. Artikelen 107 en 108. Doordat het emigratiepersoneel in het buitenland is ingekrompen en de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken dienovereenkomstig is gewijzigd, dienen de doorberekeningen aan hoofdstuk XV eveneens te worden teruggebracht. Hierdoor dienen de uitgetrokken bedragen van deze artikelen hoger te worden gesteld. Artikelen 113 en 114. Voor de toelichting op dit artikel moge worden verwezen naar de memorie van toelichting behorende bij het ontwerp van wet betreffende wijziging van hoofdstuk V van de rijksbegroting voor het dienstjaar Artikel 120. Ten gevolge van een voordelig exploitatiesaldo van het logeer- en restaurantgedeelte van het I.A.C. gebouw en lagere materiële en specifieke uitgaven, kan worden volstaan met een lager subsidie dan werd geraamd. Tweede Kamer, zitting ,14335, nrs

5 Artikel 124A. Dit artikel kan vervallen, aangezien geen uitgaven meer behoefden te worden gedaan in het kader van het Tweede Werkgelegenheidsprogramma Artikel 131. In verband met een verhoging van vacatiegelden en taxatievergoedingen dient het onderhavige artikel te worden verhoogd. Artikel 133. Afgezien van prijsstijgingen en tariefverhogingen, die zich in de sector van de materiële uitgaven hebben voorgedaan, heeft de grote activiteit rondom de subsidiëring, opleveringscontrole en uitbetaling van particuliere cultuurtechnische werken geleid tot extra materiële uitgaven. Artikelen 136en 183. De in de memorie van toelichting op de wijziging van hoofdstuk XIV voor het dienstjaar 1974 (gedrukte stukken, zitting ) genoemde uitgaven verlagende factoren waren er de oorzaak van, dat een bedrag van f 30 min. onverbonden is overgebracht naar 1975 bij Koninklijk besluit van 7 april 1976, Stb Zoals gesteld in de voorjaarsnota 1975 (gedrukte stukken, zitting ) zijn niet verbonden bedragen 1974 aangewend voor overschrijdingen Voor Landbouw betreft dit voornamelijk het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij, eveneens opgenomen in genoemde voorjaarsnota. De te compenseren bedragen zijn overeenkomstig de voorschriften op de onderhavige artikelen in mindering gebracht. De uitzonderlijk gunstige weersomstandigheden gedurende het najaar van 1975 hebben geleid tot een groter aantal opleveringen van ondernemerstermijnen en particuliere objecten. Daartegenover zijn de bijdragen van derden beneden de raming gebleven. Artikel 141. De overschrijding van de materiële uitgaven is een gevolg van de sterke stijging van de kosten van schoonhouden gebouwen, de energie- en bureaukosten, de herzieningen van de vergoeding verblijfskosten en van de vergoeding gebruik eigen auto. Artikel 157. Door de stijging van de exploitatiekosten van de Vereniging Hospitaalkerkschip «De Hoop» is verhoging van het subsidie noodzakelijk. Artikel 159. De aangevraagde verhoging op dit artikel dient voor de getroffen olie-subsidieregeling in de visserij. Artikel 759/4. Aan de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij is in 1975 f 37 min. beschikbaar gesteld, waarvoor verminderingen binnen de totale begroting van hoofdstuk XIV zijn aangebracht. Artikel 164. In verband met lagere mosselaankopen voor het doen van proeven op praktijkschaal bij het Laboratorium voor Schelpdierenonderzoek op Texel kan dit artikel worden verminderd. Artikel 173. Van de aangevraagde verhoging is a. f bestemd voor de aankoop van grond en opstallen ten behoeve van het Proefstation voor Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk voor het identiteits- en gebruikswaarde-onderzoek b. f voor de bouw van een afdelingenkas ten behoeve van het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer c. f voor grondaankoop ten behoeve van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop d. f voor hetgeen is gesteld in de toelichting op artikel 67A e. f voor de overdracht in materieel beheer van gronden en opstallen in Oostelijk Flevoland ten behoeve van instituten voor landbouwkundig onderzoek door de Rijksdienst der IJsselmeerpolders (RIJP). Tweede Kamer, zitting , 14335, nrs

6 Artikel 177. De op dit artikel aangevraagde verhoging is bestemd voor uitbreiding van het aantal lokaliteiten om de toeloop van leerlingen naar het agrarisch onderwijs te kunnen opvangen. Artikel 178. Als gevolg van een in augustus 1975 uitgebroken brand in het transitorium te Wageningen, waarin gehuisvest de Landbouwhogeschool, is onder meer schade aan het gebouw ontstaan. Voor herstel van deze schade dienen de nodige bouwkundige voorzieningen te worden getroffen, waarmede een bedrag van f is gemoeid. Artikel 182. Doordat van een aantal blokken de acte van toedeling niet meer in 1975 kon worden gepasseerd, werd van het beschikbare begrotingsbedrag f niet besteed. Artikelen 184 en 185. Conform de regeling, uiteengezet in de memorie van toelichting op de begroting voor het dienstjaar 1972 (zitting ), zijn de aankopen voor het Staatsbosbeheer door de Stichting Beheer Landbouwgronden gesteld op f , waardoor eerstgenoemd artikel met dit bedrag dient te worden verhoogden artikel 185 met een zelfde bedrag wordt verminderd. Voorts dient laatstgenoemd artikel te worden verhoogd met f voor hogere uitgaven grondaankopen dan bij de opstelling van de begroting was voorzien. Artikel 186. De aangevraagde verhoging is nodig voor de verbouwing van het in 1974 van de Dienst der Domeinen overgenomen onderzoekingsvaartuig. De Minister van Landbouw en Visserij, A.P.J.M.M, van der Stee Tweede Kamer, zitting ,14335, nrs

Zitting 1965-1966 - 8335

Zitting 1965-1966 - 8335 Zitting 1965-1966 - 8335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 \% MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3 Ter toelichting op het ontwerp van

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 580 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 780 IXB Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 885 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens

Erasmus MC INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.2 Overige gegevens Jaarrekening 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2007 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2007 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2007 5 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 13.139 13.30402 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. Bootsma Onderwerp : Q3-rapportage 2013 Status : ter bespreking Behandeling

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010

WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 WOONZORG NEDERLAND Jaarrekening 2010 jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 80 1. geconsolideerde balans per 31 december 2010 80 2. geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 82 3. geconsolideerd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie