Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemeen Het onderhavige voorstel tot wijziging van de Wet op de studiefinan ciering (Stb. 1991, 112; WSF) is aangekondigd in de rijksbegroting voor het dienstjaar 1993 (Kamerstukken II 1992/93, VIII, nr. 2, bladzijde 89). Voorgesteld wordt om de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs te brengen op een peil waarin is verdiscon teerd, dat het lesgeld in het middelbaar beroepsonderwijs lager is dan het collegegeld in het hoger onderwijs. Dit gebeurt onder handhaving van het maandbudget, bedoeld in artikel 12 WSF, voor de individuele studerende. Leerlingen met ouders in de lagere inkomensgroepen onder vinden van de voorgestelde maatregel dan ook geen gevolgen in de hoogte van de toelage. Het verschil in basisbeurshoogte tussen uit en thuiswonenden wordt ook in dit wetsvoorstel over de hele linie gehand haafd. Voorgesteld wordt om de maatregel voor nieuwe WSF-gerechtigden in het middelbaar beroepsonderwijs te effectueren met ingang van 1 juli De keuze voor deze datum betekent, dat degenen die met ingang van het derde kwartaal van 1993 of daarna WSF-gerechtigd worden uit hoofde van het volgen van middelbaar beroepsonderwijs onder dit wetsvoorstel vallen. Degenen die voorafgaand aan 1 juli 1993 voor het volgen van middelbaar beroepsonderwijs op grond van hoofdstuk II van de WSF aanspraak op studiefinanciering hadden, vallen niet onder de werking van dit wetsvoorstel. Waar in deze memorie hierna sprake is van «voortgezet onderwijs» is steeds bedoeld het voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552), exclusief het middelbaar onderwijs, maar met inbegrip van het speciaal onderwijs en het voort gezet speciaal onderwijs. Dit impliceert hetzelfde woordgebruik als is gebezigd bij het wetsvoorstel tot verlaging van de basisbeurs in het voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 1991/92, , nr. 2) F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1992

2 2. Aanleiding In het kader van voornoemd wetsvoorstel tot verlaging van de basis beurs voor het voortgezet onderwijs is de beleidslijn ingezet, bij verdere versobering van het stelsel van studiefinanciering wat betreft de hoogte van de basisbeurs een accent te leggen op het schoolsoortaspect, en dus te komen tot differentiatie in de basisbeurs. Bij die gelegenheid is een gemotiveerd onderscheid gemaakt tussen het voortgezet onderwijs enerzijds en het middelbaar beroepsonderwijs naast het hoger onderwijs als eindonderwijs anderzijds. Bij de opstelling van de begroting voor 1993 bleek andermaal dat aan een verdere versobering van het stelsel van studiefinanciering niet te ontkomen valt. Daarnaast is naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de EG (arrest van 26 februari 1992, zaak C-357/89) in de brief van ondergetekende aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 5 juni 1992 (Kamerstukken II 1991/92, , nr. 3, bladzijde 5) de beleidsconclusie getrokken, dat tegemoetkoming in de onderwijsretributie onder de WSF moet worden toegerekend aan de basisbeurs. Tegen deze achtergrond ligt het in de rede bij het invullen van de noodzakelijke bezuiniging de basisbeurs te bezien in relatie tot de hoogte van de onderwijsretributies. Dit is in voornoemd wetsvoorstel tot verlaging van de basisbeurs in het voort gezet onderwijs ook al enigermate geschied door de stellingname in de memorie van toelichting, dat de basisbeurs in het voortgezet onderwijs niet zal dalen beneden de f 120 per maand. Deze ondergrens leidt ertoe dat de onderwijsretributie uit de basisbeurs kan worden bestreden. Voorts heeft de regering zich met voornoemd wetsvoorstel feitelijk op het standpunt gesteld, dat voor schoolsoort-afhankelijke verlagingen van de basisbeurs compensatie zal worden geboden in de aanvullende finan ciering met het oog op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De doorwerking van het verschil in hoogte van de onderwijsretributie tussen studerenden in het middelbaar beroepson derwijs en die in het hoger onderwijs is bij het maandbudget, bedoeld in artikel 12 WSF, al aanwezig. Tot dusverre werkt dit verschil door in de aanvullende financiering. Het wetsvoorstel omvat het verplaatsen van deze doorwerking naar de basisbeurs. Met het voorgaande is de uitgangssituatie rond de te maken keuze voor invulling van de taakstelling gegeven. Wanneer men vanuit het perspectief van het leggen van verband tussen schoolsoort en basisbeurs het stelsel van studiefinanciering beziet, valt aanstonds een onevenwich tigheid op. Het saldo van basisbeurs en onderwijsretributie op jaarbasis naar de voor 1993 te schatten situatie (dat wil zeggen in het jaar dat de onderhavige maatregel ingaat) valt namelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs circa f 750 gunstiger uit dan voor het hoger onderwijs, en dat terwijl hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs onder wijssoorten zijn die als eindonderwijs op overeenkomstige wijze behoren te worden behandeld. Zo bezien is er sprake van een overbedeling van studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit geeft aanleiding om de basisbeurs verder te differentiëren en voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs met f 60 per maand te verlagen, hetgeen de basisbeurs voor thuiswonende brengt op f 168 en f 165 per maand in respectievelijk 1993 en 1994 en voor uitwonenden op respectievelijk f 503 en f 500. Een effect van de voorgestelde maatregel is voorts dat sprake is van een voortgaande harmonisatie van de maximale ouderlijke bijdrage naar schoolsoort op een peil van rond de f 500 per maand. Het betreft hier een ongerechtvaardigd verschil. Niet in te zien valt immers dat de mate van ouderinkomen-afhankelijkheid zou moeten worden bepaald door de schoolsoort. Met het wetsvoorstel inzake de basisbeurs in het voortgezet onderwijs is op de weg van het elimineren daarvan

3 reeds een stap gezet. Voorgesteld wordt die lijn in dit wetsvoorstel door te zetten. 3. Financiële aspecten De verlaging van de basisbeurs wordt - voor zover het ouderinkomen daartoe aanleiding geeft - gecompenseerd in de aanvullende finan ciering. Dit gebeurt ook bij deze maatregel met het oog op het waarborgen van de toegankelijkheid van het onderwijs alsmede met het oog op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de maximale ouderbijdrage die thans wordt verondersteld vanaf een belastbaar inkomen van rond f , pas wordt aangenomen bij een belastbaar inkomen van rond f per jaar. Voor de scholieren die onder deze wetswijziging vallen, vindt in 1994 de reeds voorziene algemene beursverlaging (Wet van 16 april 1992, Stb. 230), plaats in verband met de bovengemiddelde kosten stijging in het openbaar vervoer. Hierna wordt een illustratie gegeven van de effecten van de verlaging van de basisbeurs in het middelbaar beroepsonderwijs voor de verschil lende categorieën van het belastbare ouderlijk inkomen, uitgaande van de situatie in 1993, na invoering van het wetsvoorstel. Daarbij is uitgegaan van een indeling in tariefgroep 3 en een gezin met eén uitwonend kind dat 18 jaar of oucier is, schoolgaand is in het middelbaar beroepsonderwijs en recht heeft op een WSF-vergoeding voor een particuliere ziektekostenverzekering. Rekening is voorts gehouden met indexering van de maximale rentedragende lening en de reguliere wettelijke stijging van het lesgeld tot rond f1310. De in dexering van het belastbaar minimumloon en van het individuele WSF-budget zijn buiten beschouwing gebleven. Voorts is geen rekening gehouden met kortingsfactoren wegens eigen en partnerinkomen. De genoemde ouderlijke bijdrage is die welke op grond van de wet wordt verondersteld. «Oud» geeft de situatie van augustus 1992, voor de inwerkingtreding van dit voorstel aan, «nieuw» de situatie vanaf juli Voor de thuiswonenden zijn de inkomensgrenzen en de ouderlijke bijdrage gelijk aan die voor uitwonenden. De basisbeurs van de uitwo nenden blijft evenwel f 335 per maand hoger.

4 oud nieuw Ouderlijk belastbaar inkomen tot f aanvullende beurs f295 f360 WSF-totaal f986 f992 ouderlijke bijdrage f 0 f 0 MJ aanvullende beurs f218 f283 WSF-totaal f909 f915 ouderlijke bijdrage f 77 f 77 Bij f aanvullende beurs f 87 f152 WSF-totaal f 778 f 784 ouderlijke bijdrage f 208 f 208 Bij f aanvullende beurs f 0 f 69 WSF-totaal f691 f701 ouderlijke bijdrage f295 f291 Vanaf f voor en rond f na inwerkingtreding wetsvoorstel, leidend tot maximale ouderbijdrage rentedragende lening f 0 f 0 aanvullende beurs f 0 f 0 WSF-totaal f 566 f 503 ouderlijke bijdrage f420 f489 Onderkend wordt dat het wetsvoorstel met zich mee zal brengen, dat een deel van de populatie tot f 720 per jaar (meer) kan gaan lenen. De daarmee bij het einde van de studie in het middelbaar beroepsonderwijs na 2 jaar onder de WSF gemoeide verhoging van de studieschuld gaat naar verwachting de f 1600 niet te boven. Naar schatting is de opbrengst van deze maatregel bij invoering overeenkomstig de begroting 1993 als volgt (x f mln.): Bij de berekening van deze opbrengst is het overgangsrecht verdiscon teerd. 4. Deregulering Het wetsvoorstel is getoetst aan de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en algemene maatregel van bestuur en blijkt geen bezwaar uit dien hoofde te ontmoeten. 5. Uitvoering door de informatiseringsbank Uitvoering van de maatregel door de Informatiseringsbank is mogelijk. De vereiste aanpassing van het geautomatiseerde systeem ten behoeve van de uitvoering kan worden gecombineerd met die ten behoeve van het wetsvoorstel waarbij de basisbeurs voor leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt verlaagd. De inhoud van de onderhavige maatregel moet

5 uiterlijk in november 1992 vaststaan om te komen tot een adequate uitvoering met ingang van 1 juli Positie van meisjes en vrouwen De positie van meisjes en vrouwen wordt door de hier voorgestelde wijziging niet beïnvloed, althans niet anders dan de positie van jongens en mannen. 7. Artikelen Artikel II De verlaging met ingang van 1 januari 1994 van de basisbeurs voor het middelbaar beroepsonderwijs met f 3,- is niet anders dan de uitvoering van een maatregel waartoe al in de wet van 16 april 1992, Stb. 1992, 230, was beslist. Artikel IV De terminologie «aanspraak hadden» is gebruikt, omdat daardoor wordt bereikt dat ook degenen die weliswaar voor de ingangsdatum recht op studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van de WSF hebben, maar van wie de studiefinanciering wegens eigen of partnerin komsten tot nul is weggekort, onder het overgangsrecht vallen. Daarmee is het overgangsrecht hetzelfde als dat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het stellen op kinderbijslagniveau van de basisbeurs voor ander onderwijs dan middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (Kamerstukken II 1991/92,22723). De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict) De beleidsartikelen (overzichtsconstructie ict) OVERZICHTSCONSTRUCTIE INFORMATIE- EN COMMUNICATIE- TECHNOLOGIE grote vrijheid Het doel van het ict-beleid is dat ict een bijdrage levert aan de verbetering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 267 Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel breidt de

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 00 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2011/12 33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ 31 283 Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese

Nadere informatie