Zitting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting 1965-1966 - 8335"

Transcriptie

1 Zitting Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 \% MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3 Ter toelichting op het ontwerp van wet tot wijziging van hoofdstuk XIV der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 wordt het volgende medegedeeld. Artikelen 1, 19, 22, 26, 28, 31, 33, 46, 50, 54, 56, 63, 69, 71, 72, 74, 79, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 100, 106, 112, 115, 120, 126, 138, 140, 144, 146 en 149. De voorgestelde verhogingen voor artikel 1 (Minister), de personeelsartikelen en de subsidie-artikelen van stichtingen en instellingen, waarvan het personeel wordt bezoldigd overeenkomstig de rijksregeling, zijn een gevolg van getroffen bezoldigingsmaatregelen, die na de indiening der begroting bij de Staten-Generaal van kracht zijn geworden. Deze betreffen de algemene salarisverhoging van 13,5 pet., welke is ingegaan per 1 januari 1964, de nacalculatie over 1963 van 0,6 pet. en de 1,3 pet. compensatie voor de huurverhoging, welke is toegekend per 1 juli Daarenboven diende het omslagpercentage voor sociale lasten te worden verhoogd van 23 op 31 pet. onder andere in verband met de per 1 januari 1964 van kracht geworden Wet Pensioenmaatregelen 1963, waardoor onder meer de premie ingevolge de A.O.W. en de A.W.W. voor rekening van het Rijk wordt genomen en voorts als gevolg van een hogere uitkering betreffende de interimregeling ziektekosten ambtenaren 1964 (K.B. van 10 juli 1964, Stb. 244). Doordat in geraamde dan wel ontstane vacatures niet of op een later tijdstip dan was begroot werd voorzien, konden in enkele gevallen de vorengenoemde extra-kosten uit het geraamde bedrag worden bestreden, terwijl in vele gevallen met een geringere verhoging dan uit het bovenstaande zou voortvloeien kon worden volstaan. Artikel 2. De eertijds onder artikel 16 geraamde personeelskosten van het Vertaalbureau zijn met ingang van 1 januari 1964 gebracht ten laste van de Algemene Leiding van het ministerie, waardoor het onderhavige artikel met circa f dient te worden verhoogd. De verhoging van artikel 16 kan hiertegenover f lager worden gesteld. Voor het restant der verhoging wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1 e.a. Artikel 4. Door de toenemende internationale contacten, zoals de E.E.G., G.A.T.T., F.A.O. enz., dient dit artikel hoger te worden uitgetrokken dan was geraamd. Artikelen 6, 18, 40, 84, 117, 124 en 164. De binnenslijnse bedragen van deze artikelen zijn in overeenstemming gebracht met de uitgegeven en doorberekende bedragen. Artikel 8. Dit artikel kan worden verminderd aangezien de voorgenomen produktie van een aantal films eerst in volgende jaren zal worden gerealiseerd. Artikel 9. In verband met enerzijds de beperking van de bijdragen van Landbouwschap en Visserijschap en de min of meer vaste bijdragen van de produktschappen en anderzijds de stijging van kosten voortvloeiend uit het afstemmen van sala- rissen en vergoedingen op de regelingen voor ambtenaren, was het noodzakelijk het subsidie aan dit instituut te verhogen. Artikel 11. Verwezen moge worden naar de memorie van toelichting op de ontwerp-slotregularisatiewet van hoofdstuk VIII der rijksbegroting voor het dienstjaar Artikel 12. Doordat de contributie voor Nederland aan de Food and Agriculture Organization (F.A.O.) lager was dan het hiervoor in de begroting geraamde bedrag, kan dit artikel worden verminderd. Artikel 13. Voor de toelichting zij verwezen naar het ontwerp van de slotregularisatiewet 1964 betreffende het Landbouw-Egalisatiefonds. Artikel 14. Teneinde volledig profijt te kunnen trekken van de beschikbare mechanische apparatuur bij de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (R.M.A.) was het geboden integratie tot stand te brengen tussen de personeels- en de salarisadministratie. Deze gecombineerde administratie is ondergebracht bij de directie Personeelszaken, hetgeen overplaatsing van personeel van Financiële Zaken (artikel 24) naar Personeelszaken (artikel 14) tot gevolg had waarmede een overheveling van circa f was gemoeid. Voor een bedrag van circa f moge worden verwezen naar het gestelde bij artikel 1 e.a. Artikelen 15 en 25. Door de onder artikel 14 genoemde integratie van de personeels- en salarisadministratie zijn de kosten van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (R.M.A.) thans grotendeels ten laste van artikel 15 gebracht, waartegenover artikel 25 (Materiële uitgaven, Financiële Zaken) wordt verminderd. Daarnaast dient artikel 15 te worden verhoogd in verband met de meerdere kosten voor door de R.M.A. verrichte werkzaamheden veroorzaakt door de diverse salarismaatregelen, een verdere inschakeling van deze instantie, alsmede de kostenstijging die ook aldaar is opgetreden. Artikel 16. Tegenover de verhoging van dit artikel op grond van hetgeen bij artikel 1 e.a. vermeld, staat een vermindering van f ingevolge de overheveling van personeel (vide toelichting artikel 2). Artikel 24. Tengevolge van de overplaatsing van ambtenaren naar de directie Personeelszaken kan dit artikel worden verminderd met circa f Hiertegenover staat een verhoging van f ingevolge de salarismaatregelen, nader omschreven in de toelichting bij artikel 1 e.a. Artikel 29. Hogere telefoonkosten en hogere kosten voor het vervaardigen van drukwerk, alsmede stijging van de reisen verblijfkosten hebben een verhoging van het onderhavige artikel ten gevolge. Artikel 35. De uitgaven op dit artikel hebben betrekking op de volgende dienstjaren tot de daarachter vermelde bedragen:

2 ƒ en zijn te specificeren in de volgende kostensoorten: code omschrijving bedrag 00 exploitatie-uitgaven ƒ personeelsuitgaven bijdragen aan bedrijven en instellingen materiële uitgaven inkomensoverdrachten aan gezinshuishoudingen inkomensoverdrachten ten behoeve van het bijzonder onderwijs overige bijdragen in consumptieve uitgaven van publiekrechtelijke lichamen 7815 Artikel 35 A. Hieronder volgt een specificatie per dienstjaar: ƒ Specificatie in kostensoorten: code omschrijving bedrag 10 personeelsuitgaven ƒ bijdragen aan bedrijven en instellingen materiële uitgaven inkomensoverdrachten aan gezinshuishoudingen Artikel 38. De verhoging van deze post is noodzakelijk in verband met hogere uitgaven voor ambtsjubilea dan was geraamd, mede in verband met verruiming van de criteria. Artikelen 39, 52, 55, 99, 107, 152, 170 en 186. De op deze artikelen voorgestelde verminderingen zijn mogelijk doordat de uitgaven beneden de verwachting zijn gebleven. Artikel 40 A. Ingevolge een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zijn de werknemers die in dienst waren van de Stichting Voedselvoorziening Import Bureau na een bepaalde diensttijd bij deze stichting ambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1922 verklaard. Voor de hieruit voortvloeiende financiële consequenties dient thans, voor zover betalingen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds tot en met 31 december 1964 hebben plaatsgevonden, een voorziening te worden getroffen. Het ten laste van het hiervoor opgenomen artikel 40 A komende bedrag van f is als volgt samengesteld: pensioenbijdragen over de jaren 1956 t/m 1963 ƒ inkoop van diensttijd rente over de periode 1956 tot medio Artikel 41. De voor de onderhavige uitkeringen en verrekeningen in de begroting opgenomen bedragen waren stelposten; dientengevolge is wijziging overeenkomstig de uitgekeerde bedragen en de plaatsgevonden verrekeningen nodig. Artikel 42. Tot en met het jaar 1963 zijn de kosten voor verzending van dienststukken van de onder dit ministerie ressorterende rijksstichtingen op grond van de hiervoor gevoerde administratie van verzonden stukken aan deze stichtingen in rekening gebracht. Aangezien enerzijds deze kosten in de vorm van subsidies aan deze instellingen toch ten laste van het Rijk komen en anderzijds de bijdragen van derden voor zover deze gerelateerd zijn aan kosten toch extra-comptabel moeten worden berekend in verband met niet in de uitgaven (van een bepaald jaar) tot uitdrukking komende kosten, is mede ter bezuiniging op administratiekosten afgezien van verdere doorberekening; uiteraard wordt het toe te kennen subsidie door deze beslissing beïnvloed. Artikel 43. Ook het op dit artikel uitgetrokken bedrag dient als een stelpost te worden beschouwd. De voorgestelde verhoging vloeit voort uit het feit, dat de onderdelen wachtgelduitkeringen" en uitkeringen aan langdurig zieken" van dit artikel respectievelijk f en f te laag waren geraamd. Voorts dient een nieuw onderdeel wachtgelduitkeringen aan personeel van het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (V.I.B.)" met een bedrag van f te worden opgenomen in verband met het feit, dat de indertijd daartoe bij het V.I.B. gevormde reserve is uitgeput. Tenslotte had de liquidatie van het P.V.C.-apparaat tot gevolg dat in de loop van 1963 en 1964 een aantal werknemers van dit apparaat werd ontslagen. Hierdoor is een hoger bedrag van f nodig voor de post wachtgelden, afkoopsommen P.V.C.-personeel". Artikel 45. Een stijging van het aantal ambtenaren, dat deelneemt aan de Premiespaarregeling Rijksambtenaren, maakt een verhoging van het onderhavige artikel noodzakelijk. Artikel 51. Ten laste van dit artikel diende een garantiebijdrage te worden betaald van een aan een gedemobiliseerde verstrekt krediet voor de vestiging van een tuinbouwbedrijf, aangezien de bedoelde kredietnemer niet aan zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen. Artikel 53. De garantie aan kredietinstellingen verstrekt bij de financieringsregeling voor door wateroverlast in 1954 en 1956 getroffen agrarische bedrijven leidde tot het vergoeden van kapitaalverliezen tot het aangevraagde bedrag. Artikel 53A. Bij de wet van 23 april 1964, Stb. 148, houdende wijziging van hoofdstuk XIV der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 (Tegemoetkomingsregeling aan ondernemers op veenweide- en daarmede gelijk te stellen bedrijven), werd een bedrag van f 4 min. gevoteerd voor door het Rijk te betalen rente gedurende 2 jaren. Deze raming was gebaseerd op 4000 aanvragers en een voor rentevergoeding in aanmerking komende lening van maximaal f tegen een rentevoet van circa 5 pet. Thans blijkt dat ruim 1100 bedrijven onder borgstelling van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw gezamenlijk een bedrag van circa f 9 min. hebben opgenomen tegen een rentevoet van 5$ a 6 pet. Hierdoor is het mogelijk het onderhavige artikel met f 2,9 min. te verminderen. Artikel 59. De Stichting Internationaal Agrarisch Centrum kan met een lager subsidie volstaan dan was geraamd, doordat minder gelden werden besteed voor de opleiding van buitenlanders. Artikelen 61, 67 en 173. Verhoging van het maximaal te verlenen bedrag voor studiesteun tot f 3400, stijging van het aantal aanvragen voor tegemoetkoming in de studiekosten ten opzichte van 1963 alsmede verruiming van de mogelijkheden tot verkrijging van financiële steun voor studenten van de Landbouwhogeschool, maken verhoging van de begrotingsbedragen van de onderhavige artikelen noodzakelijk. Voorts is ten aanzien van artikel 67 een verhoging van f opgenomen ten behoeve van aanvragen voor beurzen ter zake van buitenlandse praktijktijd, die sinds het studiejaar 1963/64 sterk zijn toegenomen, terwijl bovendien nog een bedrag van circa f nodig is voor de kosten van een door de Landbouwhogeschool geëntameerd uitgebreid onderzoek naar de rijstcultuur in verschillende Oosterse landen. Artikel 64. Ten gevolge van stijging van het loon- en prijspeil en de wijziging van het Reisbesluit 1956 en van het Verplaatsingskostenbesluit is verhoging van dit artikel met f noodzakelijk.

3 14 Daarnaast kan het artikel met f worden verminderd daar de exploitatiekosten van de proefbedrijven in overleg met de Algemene Rekenkamer thans op een afzonderlijk artikel (64A) tot uitdrukking zijn gebracht. Artikel 64A. Voor de invoeging hiervan zij verwezen naar het vermelde in de laatste alinea van de toelichting bij artikel 64. Artikel 70. Ten gevolge van de in 1964 plaatsgevonden prijsstijgingen dient het onderhavige artikel met f te worden verhoogd. Artikel 75. Van het onder dit artikel voor publikaties gcraamde bedrag van f dient f bestemd voor regionale publikaties, die door de Landbouwvoorlichtingsdienst worden verzorgd om administratieve redenen naar artikel 95 te worden overgebracht. Hiertegenover staat een verhoging van f in verband met gedane uitgaven voor verleende diensten door typebureaus alsmede voor meer publikaties zodat dit artikel uiteindelijk met f kan worden verminderd. Artikel 81. Door een toename van het aantal aanmeldingen van nieuwe rassen en de plaatsgevonden salarisverhogingen zijn de kosten van het onderzoek, dat ten behoeve van de Raad voor het Kwekersrecht o.a. door het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen en de Stichting Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen wordt verricht, toegenomen. Hiertegenover staan hogere inkomsten bij laatstgenoemde instituten. Artikel 83. De stijging van het loon- en prijspeil heeft op dit artikel een belangrijke invloed gehad, in het bijzonder op die subsidieposten die voor een groot deel afhankelijk zijn van personele kosten, zoals bij de proefstations en proefbedrijven. Daartegenover werd voor de provinciale onderzoekcentra minder uitgegeven, doordat nog niet alle centra volledig tot ontplooiing zijn gekomen, terwijl het subsidiebedrag voor de selectie op kwaliteit ten behoeve van de varkensfokkerij lager kan worden gesteld dan is geraamd, aangezien de bouw van een varkensproefbedrijf naar een later jaar is verschoven. Een en ander resulteert in een verhoging van f Artikel 87. Ten gevolge van de gestegen omzet en een toegepaste tariefsverhoging, waardoor de post,.omzetbelasting" steeg, dient dit artikel met f te worden verhoogd. Tegenover deze verhoging staat een hogere opbrengst op middelenartikel 31 tot een bedrag van circa f Het restant der verhoging wordt veroorzaakt door een onvoorziene vervanging van een spectrofotometer ten bedrage van f Artikel 89. Het aangevraagde bedrag is grotendeels nodig voor de aanschaffing van een infrarood-spectrofotometer, waaraan bij het Rijkszuivelstation te Leiden dringend behoefte bestond. Artikel 91. Voor de uitgifte van een door het Rijksproefstation voor Zaadcontrole samengesteld manuscript over de methoden van onderzoek van genoemd proefstation dient het onderhavige artikel met het aangevraagde bedrag te worden verhoogd. Hiertegenover staat de verkoop van het manuscript (voor 1964: f9000). Artikelen 93 en 93A. In overleg met de Algemene Rekenkamer zijn de exploitatiekosten met betrekking tot de twee proefboerderijen van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, nl. te Wageningen en in Oostelijk Flevoland, op een afzonderlijk artikel (93A) tot uitdrukking gebracht. Artikel 95. Voor de aangevraagde verhoging moge, tot een bedrag van f , worden verwezen naar het gestelde bij artikel 75 (eerste alinea). Het resterende bedrag der verhoging, zijnde f , dient voor de post reis- en verblijfkosten" van de Landbouwvoorlichtingsdienst als gevolg van de gewijzigde tarieven van het Reisbesluit. Artikel 96. In 1964 bleek de belangstelling voor het doen van investeringen minder groot te zijn dan was voorzien, waardoor in het kader van de rationalisatiebedrijven en arbeidsvoorlichtingskernen minder subsidies werden verstrekt. Artikelen 101 en 103. Ten gevolge van de verhoogde export van vlees en vleeswaren wordt een verhoging van de begrotingsbedragen betreffende deze artikelen aangevraagd. Daarenboven dient artikel 101 met circa f te worden verhoogd in verband met een herziening met terugwerkende kracht tot 1 januari 1964 van de beloningen aan plaatsvervangend inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst, welke be!oningen sedert augustus 1956 niet meer waren gewijzigd. Tegenover de aangevraagde verhogingen staat een hogere opbrengst aan keuringsgelden (middelenartikel 40) van circa f Artikel 102. In verband met vertraging in de bouw van een nieuwe barak op het terrein van het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Amsterdam, zijn enkele belangrijke aanschaffingen naar een later jaar verschoven. Voorts is de produktie van het mond- en klauwzeervaccin in 1964 lager geweest dan aanvankelijk was geraamd, waardoor de hierop betrekking hebbende uitgaven beneden de raming zijn gebleven. Artikelen 104 en 105. De in de oorspronkelijke begroting op deze artikelen uitgetrokken bedragen zijn stelposten. De hierbij opgevoerde verhogingen worden voornamelijk veroorzaakt door de bestrijding van de varkenspest en de in 1963 uitgebroken mond- en klauwzeerepizoötie. Artikel 105A. Teneinde verbonden bedragen op dit artikel, dat in dit hoofdstuk werd ingevoegd bij Koninklijk besluit van 17 december 1964, Stb. 544, te kunnen overbrengen naar het volgende dienstjaar, wordt voorgesteld het onderhavige artikel aan te wijzen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927,259). Artikel 109. Het uitbesteden van het grondmonsteronderzoek aan het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek is oorzaak, dat een verhoging op dit artikel wordt aangevraagd. Artikel 111. De aangevraagde verhoging is benodigd voor de verdere inrichting van de Stichting Laboratorium voor Insekticidenonderzoek te Wageningen, met welke aanschaffing in de begroting rekening was gehouden tot een bedrag van f Artikel 113. Van de hierbij aangevraagde verhoging is circa f benodigd voor het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw. Verder werd de post reis- en verblijfkosten" zwaarder belast door de activiteit ten behoeve van genoemd fonds, waarbij nog komt de verhoogde tarieven der openbare vervoermiddelen. Ten slotte moest veelvuldig een beroep worden gedaan op typebureaus. Artikel 114. De oorzaak van deze verhoging is de stijging van het loon- en prijspeil, die in verband met het arbeidsintensieve karakter van deze uitgaven hierop vrij zwaar drukte. Daarenboven moest een grotere oppervlakte aan ruilverkavelingen worden voorbereid en werden bovendien de eisen ten aanzien van volledigheid en juistheid van object tot object scherper gesteld. Artikel 116. Voor de toelichting moge worden verwezen naar de memorie van toelichting behorende bij het ontwerp van de slotregularisatiewet betreffende hoofdstuk IXB der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964.

4 15 Artikel 118. De verdeling van de kosten van cultuurtechnische werken over dit artikel (subsidie) en artikel 181 (verhaalbare kosten) is bij de opstelling der begroting uiteraard een arbitraire. Het blijkt thans dat artikel 118 uit hoofde van deze verdeling met f 3 min. kan worden verminderd waartegenover een gelijke verhoging staat op artikel 181. Bovendien kan artikel 118 worden verminderd met f aangezien het, in verband met vertragende factoren, zoals weersomstandigheden, niet mogelijk is de uitgaven precies in overstemming te doen zijn met het begrotingsbedrag. Artikel 119. Daar in 1964 geen uitgaven zijn gedaan verband houdende met de watersnood, kan de paragraaf met het daarbij behorende artikel vervallen. Artikel 121. De algemene stijging van het loon- en prijspeil, alsmede de gewijzigde tarieven van het Reisbesluit, zijn oorzaak dat het onderhavige artikel met f dient te worden verhoogd. Hiervan komt een bedrag van circa f ten behoeve van het dienstvak Natuurbescherming ten laste van de begroting van hoofdstuk VIII (Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen). Artikel 122. Voor een verhoging van f 1,5 min. moge worden verwezen naar het gestelde bij artikel 1 e.a. Tegenover de resterende hogere exploitatie-uitgaven ad f staan meer ontvangsten (middelenartikel 53) voor een bedrag van circa f Artikelen 127 en 184. Aangezien de uitgaven op de onderhavige artikelen zowel de Boswet 1922 als de nieuwe Boswet van 1961 betreffen, dienen de teksten van deze artikelen overeenkomstig te worden gewijzigd. Artikelen 130 en 131. Door de overgang van de afdeling Ratten- en Muizenbestrijding naar het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan de personeelsformatie met 6 man worden verminderd, waarmede circa f is gemoeid. Daartegenover dient dit artikel met f te worden verhoogd in verband met hetgeen is toegelicht bij artikel 1 e.a. Tevens heeft de genoemde overgang van de afdeling Ratten- en Muizenbestrijding een vermindering van de materiële uitgaven voor wat betreft de bureaukosten en de reis-, verblijf- en verplaatsingskosten ten gevolge. Artikel 133. In verband met het uitkeren van premies voor de inlevering van vossen en muskusratten kon met het geraamde bedrag niet worden volstaan. Artikel 134. Per 1 januari 1964 zijn als gevolg van een reorganisatie 4 personen van de hoofddirectie Landbouwvoorlichting en Onderzoek overgeplaatst naar de onderhavige hoofdafdeling, waardoor een verhoging van dit artikel met circa f noodzakelijk is. Voor het resterende bedrag der verhoging wordt verwezen naar het vermelde bij artikel 1 e.a. Atikel 139. De bij het Bureau van de Hoofdingenieur in gebruik zijnde kleurendrukpers behoefde vervanging, waarmede bij de samenstelling van de begroting geen rekening was gehouden. Artikel 141. In verband met de in 1963 verkregen resultaten met betrekking tot bedrijfsstudies werd besloten in 1964 geen subsidie meer voor nieuwe projecten te verlenen, waardoor f onbesteed blijft. Voorts is nog een vermindering van circa f mogelijk, doordat slechts een gering bedrag is uitgegeven voor het doen van opmetingen aangaande de radioactiviteiten van afval in de Noordzee. Tenslotte kan het onderhavige artikel nog verder worden verminderd, daar buiten de normale voorzieningen aan een onderzoekingsvaartuig geen andere reparaties behoefden te worden verricht en voor de praktijkproeven met minder materiaal kon worden volstaan, terwijl geen netten verloren zijn gegaan. Artikel 142. De Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit, die het hospitaalkerkschip De Hoop" exploiteert, kan voor het jaar 1964 met een lagere rijksbijdrage volstaan, doordat de inbedrijfstelling van een nieuw en tevens groter vaartuig later heeft plaatsgevonden dan waarmede bij het opstellen van de begroting rekening was gehouden. Artikel 142A. Door verschillende oorzaken is het aantal verwachte reizen voor de visserij op de verre visgronden niet bereikt, in verband waarmede f beneden de raming isgebleven. Artikelen 154 en 155. Aangezien het Bureau P.V.C.-apparaat thans de afwikkelingswerkzaamheden voor het in liquidatie zijnde P.V.C.-apparaat verricht, dient de doorberekening van de personele en materiële uitgaven ten laste van artikel 158A te geschieden. De gevraagde verhoging op artikel 154 houdt verband met de plaatsgevonden algemene salarismaatregelen (zie artikel 1 e.a.). Artikelen 156, 157 en 158. De oorzaken van de verhoging van artikel 158 zijn: a. de inpassing van de salarissen in de salarisschalen van de produktschappen; b. de salarisherziening van 1 januari 1964 alsmede de daarmede gepaard gaande stijging van de sociale lasten; c. het aandeel van de bezoldiging en de sociale lasten alsmede de materiële uitgaven van de gewestelijke directeuren (voormalige P.V.C.'s) welke kosten voorheen ten laste van de artikelen 156 en 157 werden gebracht. Dientengevolge komen laatstgenoemde artikelen te vervallen; (/. hogere uitgaven voor de huisvesting van werknemers en voor reis- en verblijfkosten in verband met de opheffing van de plaatselijke bureaus en de instelling van districtsbureaus. Artikel 158A. Het komt comptabel juister voor de kosten van de liquidatie van het P.V.C.-apparaat af te splitsen van de kosten bedoeld onder artikel 158. Artikel 158B. Wegens de, ingevolge de plaatsgevonden salarisherzieningen, verhoogde pensioengrondslagen, is aan het Pensioenfonds Produktschappen Voedselvoorziening een back-pay verschuldigd van f over 1963 en vorige jaren. Aangezien dergelijke betalingen ook in een reeks van volgende jaren zijn te voorzien, is het gewenst voor de back-pay een afzonderlijk artikel op te nemen. Artikelen 159 en 161. De onder deze artikelen opgevoerde verhogingen hebben betrekking op exploitatiekosten van het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (V.I.B.) welke redelijkerwijs niet kunnen worden doorberekend en derhalve voor rekening van het onderhavige ministerie worden genomen. Artikel 167. De binnenslijnse bedragen van dit artikel dienen in overeenstemming te worden gebracht met het in de begroting van hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) onder artikel 93 voor het dienstjaar 1964 geraamde bedrag. Artikel 169. Doordat het bedrag ten behoeve van te verstrekken voorschotten voor de aankoop van motorvoertuigen onvoldoende was om aan alle aanvragen te voldoen, dient het artikel met f te worden verhoogd. Artikel 172A. De ten laste van dit artikel verrichte beta- Iing heeft betrekking op het dienstjaar 1962 en betreft de verstrekking van renteloze studievoorschotten aan leerlingen van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Nijmegen. Artikel 176. Ten behoeve van de afdelingen Fytopathologie en Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool zijn projecten tot verbetering van gronden in uitvoering genomen, waarmede een bedrag van circa f is gemoeid.

5 16 Artikel 177. Aangezien met een lager bedrag kan worden volstaan dan was geraamd, dient het onderhavige artikel met f te worden verminderd. Artikel 178. Het tempo waarin de verschillende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw en inrichting van het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (I.T.A.L.) in 1964 zijn uitgevoerd maken het noodzakelijk het onderhavige artikel met f te verhogen. Artikel 180. Doordat de overplaatsing van landbouwers uit ruilverkavelingen naar domeinbedrijven in de Flevopolder op basis van het uitgifteplan 1963 in dat jaar niet geheel kon worden gerealiseerd, is in 1964 ruim f4,4 min. uitgegeven voor door deze landbouwers ingeleverde bedrijven, waarop in de begroting niet was gerekend. Verder zijn de grondaankopen, zowel het aantal transacties als de gemiddelde oppervlakte per bedrijf als de prijs per hectare, groter geweest dan was voorzien, waardoor f4,2 min. meer werd uitgegeven dan was geraamd. Daarentegen hebben met name de ruim 90 publieke verkopingen van gebouwen en de grondoverdrachten in ruilverkavelingsverband ruim f 2,7 min. meer opgeleverd dan was geraamd, zodat uiteindelijk een verhoging van circa f 5,9 min. nodig is. Artikel 181. Verwezen moge worden naar de toelichting bij artikel 118. De Minister van Landbouw en Visserij, B. W. BIESHEUVEL.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1976-1977 14 335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor het dienstjaar1975 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Zitting 1977-1978 14 866 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1978-1979 15 529 Wijziging van hoofdstuk XVII (Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

ZITTING 1956 1957 4500

ZITTING 1956 1957 4500 ZITTING 1956 1957 4500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1957 HOOFDSTUK X ECONOMISCHE ZAKEN ONTWERP VAN WET No. 1 WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDEIV LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 378 Besluit van 1 augustus 1995 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling invaliditeitspensioen bij door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 363 Besluit van 12 juni 1995, houdende toekenning van een eenmalige uitkering in 1992 en een eindejaarsuitkering in 1993 aan LSOP-ambtenaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 666 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer!

Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! Bijlagen 2168 1 2 Tweede Kamer! 2168 1 KONINKLIJKE Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal BOODSCHAP Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting - Rijksbegroting voor het dienstjaar 14100 XV Sociale Zaken Nr. 5 RAMINGSSTAAT VAN DE MIDDELEN 2 vel Tweede Kamer, zitting -, 14100 hoofdstuk XV, nr. 5 1 VERGELIJKEND

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 337 Besluit van 25 juni 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Faunafonds (Besluit Faunafonds) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 524 Besluit van 26 september 1995, houdende wijziging van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 710 Besluit van 29 september 2010 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 312 Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Regeling van de inkomsten on uitgaven van do Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1028. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemoen overleg

Nadere informatie

A 2013 N 40 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 40 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 40 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 10 de april 2013 houdende regelen betreffende de status, taken en bevoegdheden van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao (Landsverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Besluit van houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22966 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ïn verband met het meten

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De vakorganisaties ABVA/KABO en CFO Dienstleiding Belastingdienst Bijlagen: 1. hoorverslag AAC/00.00102 22 september 2000 2. arbitrageverzoek AAC.71 Onderwerp:

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 446 13 januari 2010 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

Directie Financieel-Economische Zaken

Directie Financieel-Economische Zaken Ministerie van Justitie Directie Financieel-Economische Zaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 770 Wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 540 Jaarverslagen over het jaar 2003 Nr. 44 JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E) Dit jaarverslag bestaat uit: + De dechargeverlening; + de

Nadere informatie

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7 de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden 1 In overweging

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Wijziging vierde hoofdstuk der Rijksbegroting dienstjaar 1950 2168 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. ƒ 137 000

Wijziging vierde hoofdstuk der Rijksbegroting dienstjaar 1950 2168 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. ƒ 137 000 2168 2 3 Wijziging vierde hoofdstuk der Rijksbegroting dienstjaar 1950 Afdeling IX. Afdeling IX Paragraaf 2 I. I Paragraaf 2. Paragraaf 2 A B Afdeling X Afdeling XI Buitengewone dienst I. Uitgaven van

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:755

ECLI:NL:CRVB:2016:755 ECLI:NL:CRVB:2016:755 Instantie Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 10-03-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/1513 APPA Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800 21

Zitting 1964-1965-7800 21 Zitting --00 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR HOOFDSTUK XI - VOLKSHUISVESTING EN BOUWNIJVERHEID BIJLAGEN I T/M VI VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING NR. BIJLAGE I PERSONEEL RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27251 30 september 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2014, nr. HO&S

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Vaststelling begroting van uitgaven Hoodstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 23 HERDRUK

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 Instantie Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer LEE 17/863 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 177 Besluit van 19 mei 2008, houdende regels over de berekening van afkoopsommen van ongevalsuitkeringen (Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 520 Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 4 Besluit van 20 december 1995, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN

Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis BESLUITEN B&W-nr.: 07.0134 d.d. 13-2-2007 Onderwerp Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling inzake reiskosten dienstreis Behoudens advies van de commissie OWZ Vergoeding dienstreis: BESLUITEN 1. Artikel 15:1:22:7 van

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 49 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs en onderzoekpersoneel (samenloop bevallingsuitkering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 29-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 17_712 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2006:AX0760

ECLI:NL:RVS:2006:AX0760 ECLI:NL:RVS:2006:AX0760 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-05-2006 Datum publicatie 10-05-2006 Zaaknummer 200505022/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19394 Opheffing van de organisatie bescherming bevolking en het treffen van enige daarmee verband houdende voorzieningen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 19 155 Wijziging van hoodstuk VIM (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1984 (wijziging

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel I

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel I Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering De Minister

Nadere informatie