Aanbesteding Social Media & Bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbesteding Social Media & Bedrijf"

Transcriptie

1 Aanbesteding Social Media & Bedrijf Stichting Management Studies (SMS), gelieerd aan werkgeversorganisatie VNO- NCW, laat voor haar donateurs, leden van het VNO- NCW en anderen wetenschappelijk praktijkonderzoek verrichten naar specifieke thema s die in de toekomst door het bestuur van belang worden geacht. De vraagstukken richten zich op het ondersteunen van algemeen management van grote ondernemingen alsmede op verschillende HR- onderwerpen. De onderzoeksrapporten worden in boekvorm gepubliceerd bij Uit- geverij Van Gorcum. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de tot nu toe verschenen 80 publi- caties van Stichting Management Studies (www.managementstudies.nl) in de afgelopen bijna 50 jaar. Het bestuur van Stichting Management Studies heeft besloten tot het laten verrichten van weten- schappelijk praktijkonderzoek naar het fenomeen social media in de bedrijfsvoering van bedrijven en instellingen. Zij wenst de geschikte onderzoekspartij hiervoor te selecteren door het onderzoek aan te besteden. Het bestuur roept geïnteresseerde onderzoekspartijen op om in te schrijven op deze aanbesteding. 1. Inleiding tot het onderwerp Social media is een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communi- catietechnologie van het laatste decennium. Door een sterke wereldwijde groei van het gebruik van internet en de inzet van (draadloze) devices, zoals smartphones en tablets, is het uitwisselen van allerlei vormen van gegevens enorm toegenomen. Zo is de hoeveelheid gegevens in de afgelopen 10 jaar evenveel toegenomen als in de 2000 jaar ervoor. Een van de belangrijkste ontwikkelingen zijn de netwerken tussen mensen die op internet zijn ontstaan. Meestal betreft het sociale netwerken, waarin mensen gegevens van allerlei soort met het elkaar uitwisselen. Bekende sociale netwerken zijn Linkedin, Facebook, Twitter, Yammer, What s app, etc. Dit in combinatie met vormen van tele- communicatietechnologie als gsm, gps en umts maakt het mogelijk om vrijwel continu online te zijn onafhankelijk van waar je je bevindt en wanneer. McKinsey onderzocht de economische impact van zogenaamde social technologies en schat in dat de waarde tussen de $ 900 en $ miljard ligt voor vier onderzochte sectoren. Zij identificeren tien value- creating levers die de communicatie en samenwerking in en tussen ondernemingen ver- beteren over de gehele waardeketen van productontwikkeling tot after- sales klantenservice. De tien hefbomen zijn: co- create products; leverage social tot forecast and monitor; use social to ditribute business processes; derive customer insights; use social technologies for marketing communication/interaction; generate and foster sales leads; social commerce; provide customer care via social technologies; use social technology to improve intra- or inter- organizational collaboration and communication; use social technolgy to match talent to tasks. De term social technologies wordt uitgelegd als de digitale technologie die het voor mensen moge- lijk maakt om onderling (sociaal) contact te onderhouden en met elkaar content te creëren, te verbe- teren en uit te wisselen. Het bestaat uit de drie elementen: sociale netwerken (verbindingen), social media (content) en sociale relevantie (invloed). 1 van 6

2 Social media wordt niet alleen voor individuen steeds belangrijker, maar ook voor bedrijven. Vaak betreft het tot nu toe de werving van nieuwe medewerkers, maar dat verandert snel. ABN AMRO signaleert in haar onderzoeksrapport een toename van social media in het inkoopproces van bedrij- ven. Ook de marketingfunctie in de industrie gaat veranderen door de veranderende vraag van klan- ten, de slag naar inboundmarketing wordt gemaakt. Het rapport onderscheidt zes stappen van een social mediastrategie: het vaststellen van de doelen, het bepalen van de doelgroepen, de keuze van de social mediaplatform(s), de contentstrategie, de organisatie en het monitoren van het realiseren van de doelen. Niet alleen de industrie, maar ook professionele dienstverleners zoals de advocatuur gaan social media steeds meer inzetten in communicatie binnen en buiten de organisatie. Verder experimenteren ook organisaties uit de publieke en semi- publieke sector met de inzet van social media in hun communicatie. KLM overkwam als het ware social media doordat gewone communicatie niet meer goed mogelijk bleek toen in maart 2010 door een uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull een aswolk veroorzaakte waardoor het luchtverkeer boven Europa drastisch werd verstoord. De telefoonlijnen van de KLM waren in no time overbelast en er was niet voldoende personeel om de enorme stroom mails te kunnen verwerken. Het gebruik van social media bleek de enige uitweg te zijn om recht- streeks te kunnen communiceren met de klanten, de reizigers. Zou elke bedrijf zijn aswolk moeten hebben om over te gaan op social media en deze vervolgens verder uit te bouwen? SNS Reaal kreeg in 2010 te maken met een gerucht in de markt en opent een Twitter- account om daarmee te com- municeren met de buitenwereld, waarbij snelheid van belang is. Andere initiatieven zijn: de Fidor Bank uit Duitsland laat betalingen van haar cliënten verrichten via social media, Atos is gestopt met de mail voor de communicatie tussen medewerkers, iedereen communiceert alleen nog via Yammer en Jivesoftware heeft social media in haar software geïncorporeerd, zodat binnen organisaties de communicatie en projectmatig werken plaats kan vinden op basis van geïntegreerde social media. Inmiddels zijn vele ondernemingen en andere organisaties in Nederland aanwezig op social media, maar het gebruik is toch voornamelijk experimenteel en operationeel van aard, zo is de inschatting. In een enkel geval is de inzet van social media een expliciete strategische keuze om social media be- wust te integreren in de bedrijfsvoering. Niet- mediabedrijven worstelen met de inzet van social me- dia en dan met name de rendabele inzet. De vraag blijft toch of social media een hype is of een trend en wat het effect is van het gebruik ervan en welk probleem hiermee eigenlijk wordt opgelost. Er is wel veel vertrouwen van het publiek in zogenaamde social media- bedrijven, er worden enorme bedragen betaald voor aandelen in dergelijke bedrijven. Zie bijvoorbeeld de beursgang van Twitter, beurswaarde $ 25 miljard. Social media introduceert een andere manier van communiceren tussen mensen, zoals liken, posten, etc. De communicatie met social media is korter, sneller, zichtbaarder en bereikbaarder. De uitgewis- selde informatie blijft een lange tijd beschikbaar. Door het gebruik van social media neemt ook de communicatie met beelden toe door onder meer gebruik te maken van foto s met smartphones en tablets. 2. De onderzoeksvraag Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat social media een fenomeen is dat flink aan populari- teit wint en het onderlinge gedrag van mensen beïnvloed. Inmiddels is social media ook doorgedron- gen binnen de muren van de organisatie. Vanuit het perspectief van SMS is de vraag wat dit betekent voor bedrijven en instellingen en hoe zij social media wensen toe te passen in hun bedrijfsvoering. Gaat dat verder dan het aanwezig zijn op social media, het werven van nieuwe medewerkers of het ondersteunen van een marketingcampagne? Verandert het daadwerkelijk de communicatie tussen medewerkers? Als bedrijven en instellingen social media adopteren, wat betekent dat in termen van 2 van 6

3 risico s en kansen? Is het mogelijk om te ondernemen met social media oftewel vanuit een strategie? Kortom veel vragen over het toepassen van social media. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat maakt social media succesvol in de bedrijfsvoering van bedrijven/instellingen? Afgeleide onderzoeksvragen kunnen zijn: Wat is het fenomeen social media en wat kan je ermee? Wat zijn de kansen en bedreigingen van social media voor verschillende bedrijven? Wat bepaalt het succes van het realiseren van social media in bedrijven? Met de beantwoording van de afgeleide onderzoeksvragen en daarmee de centrale onderzoeksvraag zal met deze studie duidelijk worden wat de impact is van social media op (onderdelen van) de be- drijfsvoering en wat social media succesvol maakt binnen bedrijven en instellingen. Het resultaat van het onderzoek moet de donateurs, leden van het VNO- NCW en andere organisaties helpen om in- zicht te krijgen in het succesvol toepassen van social media in hun bedrijfsvoering. 3. Eindresultaat van het onderzoek Het onderzoek naar social media in de bedrijfsvoering van bedrijven zal leiden tot een onderzoeks- rapport dat voldoet aan de volgende criteria: 1. Goede wetenschappelijke methodologie en uitvoering van het onderzoek. 2. Theoretische vernieuwing ten aanzien van het onderzoeksonderwerp. 3. Toegankelijk voor de doelgroep van het onderzoeksonderwerp. 4. Toepasbaar in de praktijk van de doelgroep. De kwaliteit van het onderzoek wordt bewaakt door het bestuur van Stichting Management Studies. 4. Oplevering van het onderzoek Het definitieve onderzoeksrapport wordt gepresenteerd aan het bestuur van Stichting Management Studies ultimo mei 2015 en vervolgens beslist deze over het publiceren in boekvorm. Rond de publi- catie wordt medio september 2015 een symposium georganiseerd over het onderzoeksonderwerp Social Media & Bedrijf. 5. Organisatie van het onderzoek Het wetenschappelijk praktijkonderzoek Social Media & Bedrijf wordt uitgevoerd door een onder- zoeksteam. Het bestuur van Stichting Management Studies hecht grote waarde aan een heterogene samenstelling van het desbetreffende onderzoeksteam. Haar voorkeur gaat daarbij uit naar een combinatie van wetenschappelijk onderzoekers van universiteiten/hogescholen en onderzoe- kers/professionals uit de bedrijfspraktijk. Een onderzoeksteam heeft een omvang van maximaal vier onderzoekers. Het onderzoeksteam wordt inhoudelijk begeleid door een commissie, die wordt samengesteld uit de kring van SMS- donateurs en leden van het VNO- NCW. Een bestuurslid van SMS treedt op als voorzit- ter van deze Begeleidingscommissie, waarin tevens ook een lid van de Programmacommissie zitting heeft. Deze personen vormen met de algemeen secretaris van Stichting Management Studies het Presidium van de Begeleidingscommissie. Zij onderhouden op regelmatige basis contact met het onderzoeksteam en zullen op cruciale momenten in overleg treden. 6. De planning van de inschrijving en de selectie De inschrijving sluit op donderdag 4 september 2014 om 17:00 uur. 3 van 6

4 Het selecteren van de inschrijvingen wordt verricht door de Programmacommissie van Stichting Ma- nagement Studies. De eerste selectie van de inschrijvingen vindt plaats op woensdag 10 september Op uiterlijk vrijdag 12 september 2014 worden de ingeschreven onderzoekspartijen van de uitslag op de hoogte gebracht per mail via hun penvoerder. Voorts wordt aan de drie overgebleven onderzoekspartijen gevraagd om hun aanpak van het onderzoek Social Media & Bedrijf te presente- ren aan de Programmacommissie op dinsdag 16 september De Programmacommissie kan tus- sentijds aan de drie overgebleven onderzoekspartijen eventueel nog nadere informatie vragen. De Programmacommissie besluit over welke onderzoekspartij het onderzoek kan gaan uitvoeren en zal de geselecteerde onderzoekspartij hiervan uiterlijk vrijdag 19 september 2014 per op de hoogte stellen evenals de onderzoekspartijen die niet zijn geselecteerd. De geselecteerde onder- zoekspartij wordt uitgenodigd een presentatie te geven aan het bestuur over hun onderzoeksopzet en aanpak. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 23 september Financiële kaders van het onderzoek Het budget voor het verrichten van het wetenschappelijk praktijkonderzoek Social Media & Bedrijf' en het schrijven van het onderzoeksrapport/boek ligt op , exclusief BTW. In het bedrag zijn inbegrepen het schrijven van een artikel in een erkend Nederlands wetenschappelijk tijdschrift en een eventuele vertaling van het onderzoeksrapport/boek in de Engelse taal. Tussen de geselecteerde onderzoekspartij en Stichting Management Studies wordt een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten en door beide partijen ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger. 8. Criteria voor de inschrijving De inschrijving op deze aanbesteding geschied schriftelijk per aan Marjan Roosenboom met mkb.nl. Onderzoekspartijen die inschrijven op deze aanbesteding wordt ver- zocht het volgende aan te leveren uiterlijk op donderdag 4 september 2014 om 17:00 uur: 1. Vermelden van namen van de leden van het onderzoeksteam en de penvoerder en contactgege- vens op voorblad. 2. Korte managementsamenvatting en motivatie voor het inschrijven op het onderzoek Social me- dia & bedrijf. 3. Plan van aanpak van het onderzoek met onder meer vermelding van onderzoeksmodel, methodo- logie, uitvoering, literatuur, tijdslijn, etc. 4. Korte resumés van de leden van het onderzoeksteam met o.a. naam, adres, mobielnummer, Een pagina met tijdsbesteding van alle onderzoekers, tarieven en totaal bedrag. 6. Twee (2) exemplaren van de inschrijving, waarvan èèn geanonimiseerd. De totale omvang per inschrijvende onderzoekspartij bedraagt maximaal 5 pagina s A4 in een lees- baar lettertype en regelafstand, bijvoorbeeld Times New Roman, grootte 11 met regelafstand 1. Tot uiterlijk donderdag 8 augustus 2014 kunt u vragen stellen over deze aanbesteding. Gelieve deze te versturen per aan Marjan Roosenboom met mkb.nl. 9. Disclamer Aan deze aanbesteding Social Media & Bedrijf kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Het bestuur houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een inschrijving te weigeren. Over de selectie van inschrijvingen kan niet worden gecorrespondeerd. Opgesteld te s- Gravenhage op dinsdag 10 juli van 6

5 Bijlage: SMS- Publicaties 81. Nieuwerwets organiseren, Hans de Bruijn, Haiko van der Voort, Harald Warmelink, Ruben van Wendel de Joode, Nikki Willems, Managing the Transition to a Sustainable Enterprise. Lessons from Frontrunner Companies, Rob van Tulder, Rob van Tilburg, Mara Francken, Andréa da Rosa, Earthscan, Schaarste bestaat niet. Strategisch omgaan met de factor arbeid, Ronald Dekker, Charissa Freese, Véronique Oonk, Geert- Jan Waasdorp, Re- inventing business. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren, Henk Volberda, Frans van den Bosch, Kevin Heij, Cultural Change and Leadership in Organizations. A Practical Guide to Successful Organizational Change, Jaap Boonstra, Wiley Blackwell, Duurzaam ondernemen waarmaken, Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Francken, Andréa da Rosa, Leiders in Cultuurverandering, Jaap Boonstra, 3 e herziene druk Het nieuwe werken ontrafeld, Ruurd Baane, Patrick Houtkamp, Marcel Knotter, 3 e druk Shared Service Centers II. Van kostenbesparing naar waardecreatie, Hans Strikwerda, 2 e druk De ontwortelde onderneming, Arnoud Boot, 2 e druk Springen over de grens, Christi van Essen, Joris Meijaard, Innovatieroutine, Danny Jacobs, Hendrik Snijders, Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties, Hans Strikwerda, 2 e druk De toekomst van de arbeidsrelatie, Gerard Evers, Ton Wilthagen, De winst van productiviteit, Marc Zegveld, Erik den Hartigh, Alliantiebesturing, Ard- Pieter de Man, Controle is goed, vertrouwen nog beter, Kees Cools, 4 e druk Maatwerk in overleg, Rienk Goodijk, Arndt Sorge, Productiviteit in dienstverlening, B. van Ark, Gj. de Jong, De dialoog als vroege Poortwachter, Aukje Nauta, Guurtje van Sloten, Shared Service Centers. Van kostenbesparing naar waardecreatie, Hans Strikwerda, 6 e druk Het eindspel. Werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het arbeidsproces, Kène Henkens, Hanna van Solinge, Werk(en) moet wel leuk zijn, J.J. van Hoof e.a., Arbeidsrelaties op maat: naar een derde contract?, R. Huiskamp, J. de Leede, J.C. Looise, E- business voor gevestigde ondernemingen, Arno Oosterhaven, Het onmisbare middenkader, Janka Stoker, Ton de Korte, 2 e druk Belonen in strategisch perspectief, M.C. Langedijk, P.M.L. Ykema- Weinen, Kennis delen in de praktijk. Vergaren, uitwisselen en ontwikkelen van kennis met ICT, Marleen Huysman, Dirk de Wit, De bakens verzet; publieke taakorganisaties in verandering, J.M.M. Sopers, Managementconcepten in beweging: tussen feit en vluchtigheid, Lucien Karsten, Kees van Veen, De waarde en waarden van concerns, Hans van Londen, 2 e druk Rijden managers door rood licht?, Hans Wissema, M.J. Langenberg, A.M. Messing, Decentralisatie van personeelsmanagement. Het dilemma tussen onder nemen en besturen, D.J.B. van der Leest, G.R.A. de Jong, P.W.M. van Haaren, 2 e druk Management van employability. Nieuwe kansen in arbeidsrelaties, J.B.R. Gaspersz, E.M. Ott, 3 e druk Besturing van professionele organisaties. Van praktijk naar onderneming, A.B.M. van Poucke, H.E. van Wijk, Management transfers. Kansen en risico s bij het werven van extern management, D.J. Schoenmaker, Horizontale synergie, Hans Wijers, Unit management II: ondernemerschap en samenhang in de gedecentrali seerde onderneming, Hans Wissema, 3 e druk De nieuwe werknemer?!, A.W. de Korte, J.F. Bolweg, 3 e druk Verplatting van organisaties, D. Keuning, W. Opheij, T.H. Maas, J. Duyser, 2 e druk Veertig- plussers in de onderneming, J.G. Boerlijst, B.I.J.M. van der Heijden, A. van Assen, 2 e druk De manager en het verzuim. Een beter bedrijfsresultaat met minder ziek teverzuim en minder arbeidsonges- chiktheid, Th. Broersen, V. Vrooland, 2 e druk van 6

6 39. Marktgericht ondernemen. Management van continuïteit en vernieuwing, Piet Bolwijn, Ted Kumpe, 4 e herziene druk Unit management: Decentralisation of Entrepreneurship, Hans Wissema, Financial times, Inzicht in uitbesteding. Ondernemingsstrategie en besturing, G. Hiemstra, J.J. van Tilburg, 2 e druk Flexibiliteit binnen stabiele arbeidsrelaties. Mogelijkheden van interne arbeidsflexibiliteit, C.D. Loen, P.van Schilf- gaarde, Verzelfstandiging. Strategische en organisatorische overwegingen voor het zelfstandig maken van concern- dochters, R.A.P. Annink, Leiden en leren leiden, Hans van Londen, 2 e druk De flexibele onderneming. Mogelijkheden en instrumenten om de flexibele inzet van personeel te vergroten, P. van Schilfgaarde, W.J.M. Cornelissen, De drie raden, het samenspel van Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad, J.Z. Heijink, VUT, nu en straks, D.B.J. van Koningsveld, Unit management: het decentraliseren van ondernemerschap, Hans Wissema, Bedrijfscultuur: diagnose en beïnvloeding, G. Sanders, B. Neuijen, 8 e druk Unit management: het decentraliseren van ondernemerschap, Hans Wissema, 4 e herziene druk Angst voor veranderen? Een mythe!, Hans Wissema, H.M. Messer, Hans Wijers, 7 e druk Flexibele automatisering, een uitdaging voor management, J.G. Boerlijst, J.J. Krabbendam, P. van Schilfgaarde, J.A.M. Willenborg, Automatisering binnen Personeelszaken, A.M. Bunjes, G.J.A. Visser, Arbeidsduurverkorting; een beroep op creativiteit, L.M. van Hoogstra ten- van Embden Andres, 2 e druk Management bij stagnatie, P. van Schilfgaarde, T. Keuzenkamp, C.G. Zandvliet, Leiding, besluitvorming, medezeggenschap, J. Geersing, J. van Delden, Trends in het sociaal beleid, B. van Dijkum- de Jong, Deeltijdarbeid in het bedrijf, N. Schoemaker, A. van Gageldonk, M. Demenint, A. van Vianen, Ongeschoolde arbeid, R. Kagie, N. Bakker, Begeleiden van veranderingen in organisaties, Coöperatief Adviesbureau voor personeelbeleid b.a., Rendement van sociaal beleidsonderzoek, M. van de Vall, B. van Dijkum- de Jong, Inkomens op tafel, Nederlandse Stichting voor Psychotechniek, Ondernemingsraden en medezeggenschap, B.W.M. Hövels, P. Nas, Inspraak bij benoemingen, E. Cools, B. van Dijkum- de Jong, G.P. Hauer, A. Platteeuw, H.H. Smits, Academici in het bedrijfsleven, G.M. van den Bosch- Zuidgeest, J.M. van den Broek, P.J. van Ginneken, J.J. van Hoof, A.L. Mok, P.J.H. van Montfort, Ploegenarbeid, waarom, wanneer en hoe? J.R. de Jong, Sociale aspekten van fusies, N. Geerlings, J. Riemersma, H. Sytstra e.a., Een schets van een onderzoeksmodel van de arbeidsmarkt. Uitgangspunt voor discussie, P.A. Koefoed, Het hoe en waarom van variabele werktijd, B. van Dijkum- de Jong, 2 e druk Direkteuren over arbeidsmotivatie en personeelsbeleid, J.A.P. van Hoof, P. Nas, J. Pouwels, J.M. van Westerlaak, Vakbeweging en onderneming in Nederland, P.H. van Gorkum, H.H. van Zuthem, Meebetalen aan sociale verzekeringen, J.H.G. Segers, Ph.C. Stouthard, J.M.H. de Zwart, F.J.H.M. van der Ven, R.A.N.M. de Wit, Medezeggenschap, H.J. van Zuthem, A. Wynia, 2 e druk Bedrijfsautomatisering, G. Brenninkmeijer, J. Dekker, H. Feitsma, Beloningsmethodieken, H. Thierry, Arbeidstijdverkorting, De verhouding beambte- arbeider, 2 e druk van 6

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 Voor mensen met Start 3 september

rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 Voor mensen met Start 3 september rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 2015ambitie Voor mensen met Start 3 september The business school that thinks and lives in the future Inzicht in

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf Panta Rhei is een uitgave van de ST-GROEP Mei 2001 jaargang 11 nummer 1 ISSN 1568-9344 Van de redactie Voor u ligt het eerste nummer van onze Panta Rhei van jaargang 11. Deze Panta Rhei staat bol van informatie

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011 Inhoud Van de opstellers... 3 1

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN MORGEN

SAMEN WERKEN AAN MORGEN SAMEN WERKEN AAN MORGEN ACTIVITEITENPLAN 2014 A&O-FONDS PROVINCIES Woord vooraf Samen werken aan morgen is voor het Algemeen Bestuur de rode draad in het activiteitenplan voor het jaar 2014. Het plan is

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008 Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 mei 2008 t h e m a : Integrated auditing Integrated auditing in de praktijk: bestaat dat eigenlijk wel? Naar integrated auditing: drie etappes, tien

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Met SURF in de wolken Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Position paper... 5 1.1 Wat is cloud computing?... 5 1.2 Voordelen van cloud-services

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Airfrance-KLM: tussen technologie en klant. Crowdsourcing voor de IT-manager. Testen onder tijdsdruk met service-virtualisation

Airfrance-KLM: tussen technologie en klant. Crowdsourcing voor de IT-manager. Testen onder tijdsdruk met service-virtualisation April 2013 jaargang 6 innovatie informatie - applicaties 1 Innovatie Airfrance-KLM: tussen technologie en klant Crowdsourcing voor de IT-manager Testen onder tijdsdruk met service-virtualisation cio of

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie