BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2012-2013"

Transcriptie

1 BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA Ter Inleiding De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming Belgian Pension Academy (kortweg BPA). De lessenreeks beoogt een praktijkgerichte informatie- en kennisoverdracht. De onderwerpen die aan bod komen, worden benaderd vanuit de praktijk door lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie. De inhoud van het programma voor het academiejaar houdt rekening met alle recente ontwikkelingen en is volledig aangepast aan de nieuwe reglementeringen ter zake. Het wetgevend kader met al haar uitvoeringsbesluiten en interpretaties, alsook de FSMA-circulaires, de jaarrekeningen, het fiscale regime, de laatste tendensen in asset en liability management e.d.m. zullen uitvoerig toegelicht worden. De BPA-opleiding start in oktober 2012 haar achtste jaar. doelgroep De BPA-opleiding richt zich tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, zij het als bestuurder van een IBP, zij het als lid van een toezichtscomité, als lid van één van de operationele organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangeslotene, als benefit consultant, jurist, advocaat of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP s, alsook tot personen met beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

2 Het BPA-programma omvat 3 modules: Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: een lessenreeks over alle technische, wiskundige en actuariële aspecten die u moet kennen voor een goed begrip van het prudentiële kader waarin IBP's werkzaam zijn. Module II: De juridische, sociale, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Ook de rapporterings-verplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP s komen hier aan bod. Module III: een lessenreeks over de financiële aspecten en het beheer van de activa van de IBP s. Bijzondere aandacht gaat hier naar de beleggingen, het vaststellen van een prudente aangepaste investeringsstrategie, de beleggingsinstrumenten en de werking van de financiële markten. programma Modules I en II gaan door in de periode oktober 2012-december 2012, terwijl module III plaats vindt in het voorjaar van Module I & II bestaan uit 8 lessen, module III uit 7 lessen. Elke les duurt 3 uur. U vindt een voorlopige versie van de kalender met de data van de lessen van de modules I, II en III in bijgevoegde tabel. Men kan zich afzonderlijk voor elk van de modules inschrijven of ervoor opteren om 2 of 3 modules te volgen. U kan zich eveneens inschrijven voor één of meerdere lessen. De eerste les van module I staat ook open voor de deelnemers van module II. Elke module wordt zowel in het Nederlands als in het Frans georganiseerd. De inhoud van de Nederlandstalige en Franstalige lessen zijn op elkaar afgestemd. Indien u zich inschrijft voor de Nederlandstalige lessenreeks en u kan om welke reden dan ook een les niet bijwonen, verzoeken wij u om contact op te nemen met de BVPI ten einde te bekijken of u eventueel voor deze les kan aansluiten bij de Franstalige groep. Het documentatiemateriaal wordt u in elk geval bezorgd in de taal van de lessenreeks waarvoor u zich heeft ingeschreven. Op het einde van de lessenreeks wordt een examen georganiseerd. Deelname hieraan is vrijblijvend. De BVPI bezorgt u na actieve deelname aan de BPA-opleiding een aanwezigheidsattest. Indien u het examen met succes aflegt, ontvangt u een attest dat niet alleen uw aanwezigheid en deelname aan de opleiding bevestigt maar tevens attesteert dat u voor het examen geslaagd bent. 2

3 Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: analyse van de actuariële en wiskundige aspecten Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Leerdoelen van module I IA BE, Frédéric Chandelle Actuaris Intégrale / ULB, Ann Verlinden Actuaris-Sr. Advisor BVPI, Jan Geerardyn Actuaris & Vennoot Conac, Fabian de Bilderling Actuaris & Managing Director EMFEA, Sven Schroven - Benefits Consulting and Investment Consulting Practice Leader Towers Watson, Philippe Delfosse Actuaris & Adjunct-directeur-generaal Intégrale, Paul De Smet & Ina Decoster Vennoot EBCS, Mercer, Thierry Verkest - Retirement Practice Leader Aon Hewitt, Kurt Cappoen - Director PwC, Geert De Ridder Director Deloitte, Johanna Secq - Adviseur & Marc Meganck Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen FSMA, Jacques Tison (PwC), Matti Lëppälä secretaris-generaal EFRP, Francesco Briganti Directeur AEIP Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zal een vertegenwoordiger van het IA BE (Belgisch instituut van de actuarissen) de huidige actuariële context van het Belgisch pensioenlandschap schetsen (30 ). Aan de hand van 8 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Wegwijs is in het (actuariële) jargon van de tweede pensioenpijler 2. Stapsgewijs inzicht verworven heeft in actuariële technieken 3. Inzicht heeft in de verschillende pensioenverplichtingen 4. Inzicht heeft in de financieringsmethoden van pensioenregelingen 5. De balans kan lezen van het pensioenfonds én de bijdragende onderneming 6. Inzicht heeft in de controle(-vereisten) van de toezichthouder (FSMA) 7. Inzicht heeft in de interactie tussen European Directives en nationale wetgeving 8. Kennis genomen heeft van de actuele discussies Tot slot duiden we ook als belangenvereniging op de politieke dimensie van fundamentele discussies over rendementsgaranties, minimumverplichtingen, e.d.m. 3

4 t Leerdoelen van module II Module II: Juridische, prudentiele, sociale (WAP), fiscale en boekhoudkundige aspecten van een IBP en haar interne en externe communicatie Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Jan Van Gysegem voorzitter BePLA & advocaat-partner Claeys& Engels, Caroline Vandevelde Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen, Maria Di Romana FSMA, Koen Van Duyse - Tiberghien, Thierry Denayer Partner Stibbe, - Wim Panis, Partner Stibbe, Xavier Gillot - Partner Stibbe, Véronique Pertry advocaatpartner Eubelius & docent Universiteit Antwerpen, Barbara Deroose Directeur Pensio B OFP, Corinne Merla advocaat-vennoot Stibbe, Arielle Deltombe Juriste Pensioenfonds Tractebel & Contassur, Serge Tubeeckx Verantwoordelijke Technisch Beheer OFP Pensiobel & Bestuurder BVPI, An Van Damme advocaat Vennoot Claeys&Engels, Isabelle De Somviele advocaat Senior Associate Claeys&Engels, Caroline De Ridder advocaat Counsel Claeys&Engels, Camille Reyntens Advocaat Claeys&Engels, Elke Duden advocaat Linklaters, Lut Sommerijns en het pensioenteam Loyens & Loeff, Frédéric Feys - Compliance officer & Michel Taffe auditeur interne Pensio-B, Jo De Roey Legal expert Towers Watson, Séverine Goethals Legal Expert Towers Watson, Patrick Foret Pension Fund Benefits Administrator OFP Shell Belgium Pension Fund, Edwin Meysmans bestuurder Pensioenfonds KBC Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zal Dhr. Jan Van Gysegem, voorzitter van BePLA (Belgian Pension Lawyers Association) zijn visie geven over de juridische actualiteit van het Belgisch pensioenlandschap. Aan de hand van 8 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. De vereisten kent van goed bestuur voor een pensioenfonds 2. Inzicht heeft in de sociaalrechterlijke aspecten van aanvullende pensioenen 3. Inzicht heeft in het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en het pensioenfonds 4. Inzicht heeft in de rol en functie van de interne auditor en compliance officer en weet hoe zij werken binnen een pensioenfonds. 5. Inzicht heeft over wat moet gerapporteerd worden en aan wie 6. Een overzicht heeft van bestaande samenwerkingsverbanden en hun voor- en nadelen 7. Inzicht heeft hoe leden van een RvB of toezichtscomité toezicht kunnen uitoefenen op de uitvoering van de pensioenbelofte 8. Kennis genomen heeft van actuele discussies. 4

5 Module III: Portefeuillebeheer en Assetmanagement Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Leerdoelen van module III Myriam Vanneste Voorzitter BEAMA, Josette Leenders Secretaris- General BEAMA, Hugo Lasat partner Petercam, Tomás Murillo directeur Petercam, Paul Van Eynde CFO ING Investment Management Belgium, Cédric Hayen Senior Relationship Manager Institutional Clients Belgium ING Investement Management Belgium, Jan Longeval - gedelegeerd bestuurder Bank Degroof, Catherine Champagne relatiebeheerder Bank Degroof, Patrick Mariën actuaris Aon Hewitt, Cécile Van Huffel & Marc Dohet Mercer, Bart De Coster Pensioenfonds Antwerpse Waterwerken, Olivier Poswick lid van het directiecomité Contassur Pensioenfonds Tractebel, Kristof Woutters - Head of Financial Engineering Dexia AM, DWS, GIMV, Olivier Marquet - Directeur & Martine Gregoire Institutional Relationship Manager Triodos Bank, Tom Mergaerts CEO Amonis, Bernard Caroyez Investment Manager & Lionel Derome Investment & Treasury Analyst Pensio-B OFP, Jan De Smet Bestuurder Pensioenfonds Agfa Gevaert Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zullen Mevr. Myriam Vanneste, voorzitster van BEAMA en Mevr. Josette Leenders, Secretaris-Generaal BEAMA (Belgian Asset Managers Association) hun visie geven over actuele evoluties binnen het Asset-en portefeuillemanagement. Aan de hand van 7 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Het juridisch-reglementair kader kent waarbinnen het investeringsproces zich afspeelt. 2. Wegwijs is in het financiële jargon en financiële begrippen, teneinde de verslaggeving van de beheerders beleidsmatig te kunnen begrijpen. 3. Inzicht heeft op welke wijze de Activa van de balans moeten opgebouwd worden om de Passiva (pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds te garanderen. 4. Inzicht heeft in investeringsmogelijkheden van pensioenfondsen 5. Inzicht heeft op welke wijze een portefeuille kan samengesteld worden om de pensioenverplichtingen af te dekken 6. Inzicht heeft in voor-en nadelen van delegatie van het beleggingsbeleid 7. Inzicht heeft hoe in de praktijk het beleggingsbeleid van een pensioenfonds gevoerd wordt. 5

6 Nederlandstalige lessen Datum/Date 08/10/ /10/2012 Taal/ Langue Uur/ horaires NL AM MOD-I 1 NL PM MOD-II 1 Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Karel Van Gutte IA BE Ann Verlinden Jan Van Gysegem Elke Duden Welkom De actuariële context van de aanvullende pensioenen in België Algemene inleiding & actuarieel jargon De juridische aspecten van de Belgische aanvullende pensioenen, een helikopterview De sociale wetgeving (WAP en WAP-Z) Zaal/ Salle Hertz 15/10/ /10/ /10/ /10/2012 NL AM MOD-I 2 Jan Geerardyn Financiële wiskunde Copernic NL PM MOD-II 2 Caroline Vandevelde De prudentiële wetgeving (WIBP) NL AM MOD-I 3 Sven Schroven Actuariële aspecten Newton A NL PM MOD-II 3 Koen Van Duyse Fiscale aspecten Hertz 06/11/2012 NL AM MOD-I 4 Paul De Smet Ina Decoster De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technisch voorzieningen - DC-plannen 08/11/2012 NL PM MOD-II 4 Séverine Goethals Jo Deroey De Interne audit en de compliance officer 13/11/2012 NL PM MOD-I 5 Thierry Verkest De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technisch voorzieningen - DB-plannen & CB 15/11/2012 NL PM MOD-II 5 Edwin Meysmans Interne en externe communicatie 19/11/2012 NL PM MOD-I 6 Kurt Cappoen Geert De Ridder Boekhoudkundige aspecten Jaarrekeningen van een IBP Boekhoudkundige aspecten IFRS/IAS Newton A 20/11/2012 NL AM MOD-II 6 Veronique Pertry Barbara Deroose Hoe de pensioentoezegging van verschillende inrichters (werkgevers/sectoren) samen beheren? 6

7 04/12/2012 NL PM MOD-I 7 Johanna Secq Hoe werkt de prudentiële controle door de FSMA? 06/12/2012 NL AM MOD-II 7 Serge Tubeeckx Pensioenfonds of groepsverzekering? Aandachtspunten voor de inrichter en de leden van de RvB of toezichtscomité 10/12/2012 donderdag/ jeudi 13/12/2012 Een blik over de grenzen en de actuele discussies in Europa over het toekomstige EN Matti Lëppala toezicht op de IBP s PM MOD-I 8 NL BVPI-team Rondetafelgesprek over het toekomstige toezicht op de IBP s NL AM MOD-II 8 An Van Damme Isabelle de Somviele BVPI-team Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP Visie BVPI Newton A 05/02/2013 NL PM MOD-III Myriam Vanneste 1 Hugo Lasat & Tomás Murillo Inleiding en juridisch kader De fundamentele evoluties in het Asset en Portefeuille Mangement 12/02/2013 disndag/mardi 19/02/ /02/ /03/ /03/2013 NL AM MOD-III 5 Tom Mergaerts Actuele trends in Portefeuille Management NL PM MOD-III 2 Jan Longeval Inleiding tot financiële markten en producten NL AM Patrick Mariën Portefeuille management principes en praktijken DEEL I MOD-III 3 PM Bart De Coster Portefeuille management principes en praktijken Case study DEEL II NL AM MOD-III 4 Kristof Woutters DWS GIMV Olivier Marquet Kristof Woutters Actuele tendensen in Asset Management Inleiding Actuele tendensen in Asset Management Enkele actuele tendensen Actuele tendensen in Asset Management Conclusie NL AM MOD-III 6 TBC Delegatie van het beleggingsbeleid aan vermogensbeheerders 29/03/2013 NL AM MOD-III 7 Jan De Smet BVPI-team Case study Slotwoord AM = 09:45 13:15 PM = 14:00 17:30 7

8 Franstalige lessen Datum/Date 08/10/ /10/ /10/ /10/ /10/2012 Taal/ Langue Uur/ horaires FR PM MOD-II FR AM MOD-I Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Karel Van Gutte Accueil Jan Van Gysegem Les aspects juridiques des pensions complémentaires belges, une vue en hélicoptère 1 Lut Sommerijns La législation sociale (LPC et LPCI) IA BE Le contexte actuariel des pensions complémentaires en Belgique 1 Frédéric Chandelle Introduction générale & jargon actuariel Zaal/ Salle FR PM MOD-II 2 Maria Di Romana La législation prudentielle (LIRP) Copernic FR AM MOD-I 2 Fabian de Bildering Mathématiques financières FR AM MOD-I 3 Philippe Delfosse Aspects actuariels Hertz Hertz 06/11/2012 FR PM MOD-II 4 Frédéric Feys Michel Taffe L Audit interne et le compliance officer 08/11/ /11/2012 donderdag/ jeudi 15/11/ /11/ /11/ /12/ /12/2012 FR AM MOD-I 4 Cécile Van Huffel Marc Dohet Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans DC FR AM MOD-II 5 Patrick Foret Communication interne et externe FR AM MOD-I 5 Thierry Verkest FR AM MOD-II 6 Corinne Merla Arielle Deltombe Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans DB & CB Comment gérer ensemble l engagement de pension de différents organisateurs (employeurs, secteurs)? Newton A FR PM MOD-I 7 Marc Meganck Comment fonctionne le contrôle prudentiel par la FSMA? FR AM MOD-II 7 Serge Tubeeckx FR PM MOD-I 6 Jacques Tison Frédéric Chandelle Fonds de pension ou assurance-groupe? Points requérant une attention particulière pour l organisateur et les membres du conseil d administration ou du comité de surveillance Aspects comptables Comptes annuels d une IRP Aspects comptables IFRS/IAS 8

9 10/12/ /12/2012 Maandag/Lundi 17/12/2012 FR AM MOD-II 3 Thierry Denayer Aspects fiscaux FR PM MOD-I 8 FR AM MOD-II 8 Francesco Briganti Equipe ABIP Caroline De Ridder Camille Reyntens Equipe ABIP Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP et table ronde Partie 1 Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP et table ronde Partie 2 Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC Vision de l ABIP 07/02/2013 FR PM MOD-III 1 Josette Leenders Cedric Hayen Paul van Eynde Les évolutions fondamentales dans l Asset Management et la gestion de portefeuille Introduction et cadre juridique 21/02/ /02/ /03/ /03/ /03/2013 FR PM MOD-III 2 Catherine Champagne Introduction aux marchés et produits financiers FR AM MOD-III 3 Mercer Principes et pratiques de gestion de portefeuille PARTIE I PM Olivier Poswick Principes et pratiques de gestion de portefeuille Case study PARTIE II FR PM MOD-III 4 TBC Martine Gregoire TBC Tendances actuelles en matière de Asset Management Introduction Tendances actuelles en matière de Asset Management Quelques tendances actuelles Tendances actuelles en matière de Asset Management Conclusion FR AM MOD-III 5 TBC Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille FR PM MOD-III 6 Bernard Caroyez Lionel Derome Délégation de la politique d investissement à des gestionnaires de portefeuille 26/03/2013 FR PM MOD-III 7 TBC Equipe ABIP Case study Mot de clôture AM = 09:45 13:15 PM = 14:00 17:30 9

10 INSCHRIJVIN- GEN U kan zich inschrijven via bijgevoegd formulier dat u ons ingevuld kan terugbezorgen per , per fax of per post ten laatste vóór 1 oktober Bevestiging van de inschrijving volgt zo snel mogelijk. Uw inschrijving is slechts definitief na bevestiging. De inschrijvingsprijs bedraagt: Leden Niet-leden Volledige cursus: Per Module: Per les: Bij meervoudige inschrijvingen voor verschillende personen van eenzelfde IBP of organisatie, geldt een korting van 10% voor de tweede inschrijving en 15% voor elke daaropvolgende bijkomende inschrijving. Praktische zaken Alle lessen gaan door op het adres van de BVPI, Diamant Building, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (Metrostation Diamant), vlakbij het VRT complex. Het gebouw heeft op niveau -3 een (facultatieve) betalende parkeerruimte voor bezoekers (ingang vooraan links van het gebouw). Parkeerruimte in het gebouw kan echter niet worden gegarandeerd. De kosten voor de parking zijn niet in de inschrijvingsprijs begrepen. De data en uren van de lessen zijn vermeld in bijgevoegd programmaoverzicht. De BVPI behoudt zich het recht voor om bepaalde data te wijzigen in functie van de agenda s van de lesgever of omwille van andere onvoorzienbare omstandigheden. Intra-groep De lessen beginnen s morgens om u. en s middags om u, en duren tot u. respectievelijk u., telkens twee pauzes van 15 minuten. Vóór elke les, evenals tijdens de pauzes staan dranken (koffie, thee, water, fruitsap) gratis ter beschikking van de deelnemers. Voor alle verdere inlichtingen kan u zich wenden tot: INLICH- TINGEN BVPI A. Reyerslaan Brussel tel.: fax: Uitgebreide beschrijving per les kan u vinden in het curriculum. 10

11 INSCHRIJVINGSFORMULIER BELGIAN PENSION ACADEMY Programma 2012/13 - Nederlands Voornaam + naam:... Functie:... Bedrijf of IBP:... Telefoon:... Fax: Naam en facturatieadres: Indien de facturatie gebeurt aan een NIET-OFP: Is de te factureren persoon BTW-plichtig? BTW-plichtig Niet BTW-plichtig schrijft zich in voor: Module I in het Nederlands Module II in het Nederlands Module III in het Nederlands voor Les van Module I voor Les van Module II voor Les van Module III De inschrijving is slechts definitief na bevestiging door de BVPI. Datum:... Handtekening: Deze vorming heeft betrekking op het beheer en de administratie van een OFP. Terug te sturen vóór 1 oktober 2012: per fax: 02/ per per post : BVPI A. Reyerslaan Brussel 11

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011 Voorwoord De werking van BEAMA werd in 2010-2011 uitgediept door de oprichting van enkele nieuwe werkgroepen zoals particulier portfolio management (PAM) en institutioneel portfolio management (IAM). De

Nadere informatie

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitaire programma's Accountancy & Finance Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012

JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 BEAMA is lid van de Belgische Federatie van de financiële sector Inhoudsopgave Inhoudsopgave p. 01 Voorwoord Voorzitter p. 02 Voorwoord Secretaris-Generaal p. 03 I. BEAMA: Belgische

Nadere informatie

Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder

Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder Share the Expertise Opleiding Besturen van een pensioenfonds Loyens & Loeff Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder

s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder 01-10-14 2015 s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder Inhoud Introductie tot de leergang Pensioenfondsmanagement Inleiding................................................................

Nadere informatie

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits België, ideale locatie voor pan-europese pensioenfondsen www.invest.belgium.be Invest in Belgium, increase your profits Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 2. Juridisch kader : structuur en organisatie 2.1.

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Rechtspraak Publicaties

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Accounting en Controlling 2014-2015

Accounting en Controlling 2014-2015 Postgraduaat Accounting en Controlling 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie Studiegids Pensioenfonds management IVP instituut voor pensioeneducatie Inhoudsopgave Introductie tot het programma Pensioenfondsmanagement 3 Achtergrond 4 Definitie van de RPB Register Pensioenbestuurder

Nadere informatie

Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012. VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w.

Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012. VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w. Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012 VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w. Inhoudstafel Van de redactie 2 Redactieraad 2 Woord van de Congresvoorzitter 3 Woord Voorzitter Organisatiecomité 3

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000) -, Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Op het einde van de cursus wordt een getuigschrift uitgereikt aan de cursisten

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

Legal Management opleiding voor de bedrijfsjurist. oktober 2011 juni 2013. In samenwerking met FrahanBlondé

Legal Management opleiding voor de bedrijfsjurist. oktober 2011 juni 2013. In samenwerking met FrahanBlondé Legal Management Academy Legal Management opleiding voor de bedrijfsjurist oktober 2011 juni 2013 In samenwerking met FrahanBlondé Legal Management Academy ingeleid Testimonials In het kader van de voortdurende

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH

JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH JAARVERSLAG ALGEMEEN VERSLAG 2010 QUEST FOR GROWTH INHOUD ALGEMEEN VERSLAG QUEST FOR GROWTH 2010 BOODSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS 3 RATIO S 4 AANDEELHOUDERSINFORMATIE 5 PORTEFEUILLE 6 Deelnemingen op 31

Nadere informatie

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie