BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2012-2013"

Transcriptie

1 BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA Ter Inleiding De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming Belgian Pension Academy (kortweg BPA). De lessenreeks beoogt een praktijkgerichte informatie- en kennisoverdracht. De onderwerpen die aan bod komen, worden benaderd vanuit de praktijk door lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie. De inhoud van het programma voor het academiejaar houdt rekening met alle recente ontwikkelingen en is volledig aangepast aan de nieuwe reglementeringen ter zake. Het wetgevend kader met al haar uitvoeringsbesluiten en interpretaties, alsook de FSMA-circulaires, de jaarrekeningen, het fiscale regime, de laatste tendensen in asset en liability management e.d.m. zullen uitvoerig toegelicht worden. De BPA-opleiding start in oktober 2012 haar achtste jaar. doelgroep De BPA-opleiding richt zich tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, zij het als bestuurder van een IBP, zij het als lid van een toezichtscomité, als lid van één van de operationele organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangeslotene, als benefit consultant, jurist, advocaat of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP s, alsook tot personen met beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

2 Het BPA-programma omvat 3 modules: Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: een lessenreeks over alle technische, wiskundige en actuariële aspecten die u moet kennen voor een goed begrip van het prudentiële kader waarin IBP's werkzaam zijn. Module II: De juridische, sociale, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Ook de rapporterings-verplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP s komen hier aan bod. Module III: een lessenreeks over de financiële aspecten en het beheer van de activa van de IBP s. Bijzondere aandacht gaat hier naar de beleggingen, het vaststellen van een prudente aangepaste investeringsstrategie, de beleggingsinstrumenten en de werking van de financiële markten. programma Modules I en II gaan door in de periode oktober 2012-december 2012, terwijl module III plaats vindt in het voorjaar van Module I & II bestaan uit 8 lessen, module III uit 7 lessen. Elke les duurt 3 uur. U vindt een voorlopige versie van de kalender met de data van de lessen van de modules I, II en III in bijgevoegde tabel. Men kan zich afzonderlijk voor elk van de modules inschrijven of ervoor opteren om 2 of 3 modules te volgen. U kan zich eveneens inschrijven voor één of meerdere lessen. De eerste les van module I staat ook open voor de deelnemers van module II. Elke module wordt zowel in het Nederlands als in het Frans georganiseerd. De inhoud van de Nederlandstalige en Franstalige lessen zijn op elkaar afgestemd. Indien u zich inschrijft voor de Nederlandstalige lessenreeks en u kan om welke reden dan ook een les niet bijwonen, verzoeken wij u om contact op te nemen met de BVPI ten einde te bekijken of u eventueel voor deze les kan aansluiten bij de Franstalige groep. Het documentatiemateriaal wordt u in elk geval bezorgd in de taal van de lessenreeks waarvoor u zich heeft ingeschreven. Op het einde van de lessenreeks wordt een examen georganiseerd. Deelname hieraan is vrijblijvend. De BVPI bezorgt u na actieve deelname aan de BPA-opleiding een aanwezigheidsattest. Indien u het examen met succes aflegt, ontvangt u een attest dat niet alleen uw aanwezigheid en deelname aan de opleiding bevestigt maar tevens attesteert dat u voor het examen geslaagd bent. 2

3 Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: analyse van de actuariële en wiskundige aspecten Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Leerdoelen van module I IA BE, Frédéric Chandelle Actuaris Intégrale / ULB, Ann Verlinden Actuaris-Sr. Advisor BVPI, Jan Geerardyn Actuaris & Vennoot Conac, Fabian de Bilderling Actuaris & Managing Director EMFEA, Sven Schroven - Benefits Consulting and Investment Consulting Practice Leader Towers Watson, Philippe Delfosse Actuaris & Adjunct-directeur-generaal Intégrale, Paul De Smet & Ina Decoster Vennoot EBCS, Mercer, Thierry Verkest - Retirement Practice Leader Aon Hewitt, Kurt Cappoen - Director PwC, Geert De Ridder Director Deloitte, Johanna Secq - Adviseur & Marc Meganck Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen FSMA, Jacques Tison (PwC), Matti Lëppälä secretaris-generaal EFRP, Francesco Briganti Directeur AEIP Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zal een vertegenwoordiger van het IA BE (Belgisch instituut van de actuarissen) de huidige actuariële context van het Belgisch pensioenlandschap schetsen (30 ). Aan de hand van 8 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Wegwijs is in het (actuariële) jargon van de tweede pensioenpijler 2. Stapsgewijs inzicht verworven heeft in actuariële technieken 3. Inzicht heeft in de verschillende pensioenverplichtingen 4. Inzicht heeft in de financieringsmethoden van pensioenregelingen 5. De balans kan lezen van het pensioenfonds én de bijdragende onderneming 6. Inzicht heeft in de controle(-vereisten) van de toezichthouder (FSMA) 7. Inzicht heeft in de interactie tussen European Directives en nationale wetgeving 8. Kennis genomen heeft van de actuele discussies Tot slot duiden we ook als belangenvereniging op de politieke dimensie van fundamentele discussies over rendementsgaranties, minimumverplichtingen, e.d.m. 3

4 t Leerdoelen van module II Module II: Juridische, prudentiele, sociale (WAP), fiscale en boekhoudkundige aspecten van een IBP en haar interne en externe communicatie Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Jan Van Gysegem voorzitter BePLA & advocaat-partner Claeys& Engels, Caroline Vandevelde Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen, Maria Di Romana FSMA, Koen Van Duyse - Tiberghien, Thierry Denayer Partner Stibbe, - Wim Panis, Partner Stibbe, Xavier Gillot - Partner Stibbe, Véronique Pertry advocaatpartner Eubelius & docent Universiteit Antwerpen, Barbara Deroose Directeur Pensio B OFP, Corinne Merla advocaat-vennoot Stibbe, Arielle Deltombe Juriste Pensioenfonds Tractebel & Contassur, Serge Tubeeckx Verantwoordelijke Technisch Beheer OFP Pensiobel & Bestuurder BVPI, An Van Damme advocaat Vennoot Claeys&Engels, Isabelle De Somviele advocaat Senior Associate Claeys&Engels, Caroline De Ridder advocaat Counsel Claeys&Engels, Camille Reyntens Advocaat Claeys&Engels, Elke Duden advocaat Linklaters, Lut Sommerijns en het pensioenteam Loyens & Loeff, Frédéric Feys - Compliance officer & Michel Taffe auditeur interne Pensio-B, Jo De Roey Legal expert Towers Watson, Séverine Goethals Legal Expert Towers Watson, Patrick Foret Pension Fund Benefits Administrator OFP Shell Belgium Pension Fund, Edwin Meysmans bestuurder Pensioenfonds KBC Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zal Dhr. Jan Van Gysegem, voorzitter van BePLA (Belgian Pension Lawyers Association) zijn visie geven over de juridische actualiteit van het Belgisch pensioenlandschap. Aan de hand van 8 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. De vereisten kent van goed bestuur voor een pensioenfonds 2. Inzicht heeft in de sociaalrechterlijke aspecten van aanvullende pensioenen 3. Inzicht heeft in het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en het pensioenfonds 4. Inzicht heeft in de rol en functie van de interne auditor en compliance officer en weet hoe zij werken binnen een pensioenfonds. 5. Inzicht heeft over wat moet gerapporteerd worden en aan wie 6. Een overzicht heeft van bestaande samenwerkingsverbanden en hun voor- en nadelen 7. Inzicht heeft hoe leden van een RvB of toezichtscomité toezicht kunnen uitoefenen op de uitvoering van de pensioenbelofte 8. Kennis genomen heeft van actuele discussies. 4

5 Module III: Portefeuillebeheer en Assetmanagement Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Leerdoelen van module III Myriam Vanneste Voorzitter BEAMA, Josette Leenders Secretaris- General BEAMA, Hugo Lasat partner Petercam, Tomás Murillo directeur Petercam, Paul Van Eynde CFO ING Investment Management Belgium, Cédric Hayen Senior Relationship Manager Institutional Clients Belgium ING Investement Management Belgium, Jan Longeval - gedelegeerd bestuurder Bank Degroof, Catherine Champagne relatiebeheerder Bank Degroof, Patrick Mariën actuaris Aon Hewitt, Cécile Van Huffel & Marc Dohet Mercer, Bart De Coster Pensioenfonds Antwerpse Waterwerken, Olivier Poswick lid van het directiecomité Contassur Pensioenfonds Tractebel, Kristof Woutters - Head of Financial Engineering Dexia AM, DWS, GIMV, Olivier Marquet - Directeur & Martine Gregoire Institutional Relationship Manager Triodos Bank, Tom Mergaerts CEO Amonis, Bernard Caroyez Investment Manager & Lionel Derome Investment & Treasury Analyst Pensio-B OFP, Jan De Smet Bestuurder Pensioenfonds Agfa Gevaert Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Eveneens zullen Mevr. Myriam Vanneste, voorzitster van BEAMA en Mevr. Josette Leenders, Secretaris-Generaal BEAMA (Belgian Asset Managers Association) hun visie geven over actuele evoluties binnen het Asset-en portefeuillemanagement. Aan de hand van 7 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Het juridisch-reglementair kader kent waarbinnen het investeringsproces zich afspeelt. 2. Wegwijs is in het financiële jargon en financiële begrippen, teneinde de verslaggeving van de beheerders beleidsmatig te kunnen begrijpen. 3. Inzicht heeft op welke wijze de Activa van de balans moeten opgebouwd worden om de Passiva (pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds te garanderen. 4. Inzicht heeft in investeringsmogelijkheden van pensioenfondsen 5. Inzicht heeft op welke wijze een portefeuille kan samengesteld worden om de pensioenverplichtingen af te dekken 6. Inzicht heeft in voor-en nadelen van delegatie van het beleggingsbeleid 7. Inzicht heeft hoe in de praktijk het beleggingsbeleid van een pensioenfonds gevoerd wordt. 5

6 Nederlandstalige lessen Datum/Date 08/10/ /10/2012 Taal/ Langue Uur/ horaires NL AM MOD-I 1 NL PM MOD-II 1 Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Karel Van Gutte IA BE Ann Verlinden Jan Van Gysegem Elke Duden Welkom De actuariële context van de aanvullende pensioenen in België Algemene inleiding & actuarieel jargon De juridische aspecten van de Belgische aanvullende pensioenen, een helikopterview De sociale wetgeving (WAP en WAP-Z) Zaal/ Salle Hertz 15/10/ /10/ /10/ /10/2012 NL AM MOD-I 2 Jan Geerardyn Financiële wiskunde Copernic NL PM MOD-II 2 Caroline Vandevelde De prudentiële wetgeving (WIBP) NL AM MOD-I 3 Sven Schroven Actuariële aspecten Newton A NL PM MOD-II 3 Koen Van Duyse Fiscale aspecten Hertz 06/11/2012 NL AM MOD-I 4 Paul De Smet Ina Decoster De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technisch voorzieningen - DC-plannen 08/11/2012 NL PM MOD-II 4 Séverine Goethals Jo Deroey De Interne audit en de compliance officer 13/11/2012 NL PM MOD-I 5 Thierry Verkest De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technisch voorzieningen - DB-plannen & CB 15/11/2012 NL PM MOD-II 5 Edwin Meysmans Interne en externe communicatie 19/11/2012 NL PM MOD-I 6 Kurt Cappoen Geert De Ridder Boekhoudkundige aspecten Jaarrekeningen van een IBP Boekhoudkundige aspecten IFRS/IAS Newton A 20/11/2012 NL AM MOD-II 6 Veronique Pertry Barbara Deroose Hoe de pensioentoezegging van verschillende inrichters (werkgevers/sectoren) samen beheren? 6

7 04/12/2012 NL PM MOD-I 7 Johanna Secq Hoe werkt de prudentiële controle door de FSMA? 06/12/2012 NL AM MOD-II 7 Serge Tubeeckx Pensioenfonds of groepsverzekering? Aandachtspunten voor de inrichter en de leden van de RvB of toezichtscomité 10/12/2012 donderdag/ jeudi 13/12/2012 Een blik over de grenzen en de actuele discussies in Europa over het toekomstige EN Matti Lëppala toezicht op de IBP s PM MOD-I 8 NL BVPI-team Rondetafelgesprek over het toekomstige toezicht op de IBP s NL AM MOD-II 8 An Van Damme Isabelle de Somviele BVPI-team Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP Visie BVPI Newton A 05/02/2013 NL PM MOD-III Myriam Vanneste 1 Hugo Lasat & Tomás Murillo Inleiding en juridisch kader De fundamentele evoluties in het Asset en Portefeuille Mangement 12/02/2013 disndag/mardi 19/02/ /02/ /03/ /03/2013 NL AM MOD-III 5 Tom Mergaerts Actuele trends in Portefeuille Management NL PM MOD-III 2 Jan Longeval Inleiding tot financiële markten en producten NL AM Patrick Mariën Portefeuille management principes en praktijken DEEL I MOD-III 3 PM Bart De Coster Portefeuille management principes en praktijken Case study DEEL II NL AM MOD-III 4 Kristof Woutters DWS GIMV Olivier Marquet Kristof Woutters Actuele tendensen in Asset Management Inleiding Actuele tendensen in Asset Management Enkele actuele tendensen Actuele tendensen in Asset Management Conclusie NL AM MOD-III 6 TBC Delegatie van het beleggingsbeleid aan vermogensbeheerders 29/03/2013 NL AM MOD-III 7 Jan De Smet BVPI-team Case study Slotwoord AM = 09:45 13:15 PM = 14:00 17:30 7

8 Franstalige lessen Datum/Date 08/10/ /10/ /10/ /10/ /10/2012 Taal/ Langue Uur/ horaires FR PM MOD-II FR AM MOD-I Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Karel Van Gutte Accueil Jan Van Gysegem Les aspects juridiques des pensions complémentaires belges, une vue en hélicoptère 1 Lut Sommerijns La législation sociale (LPC et LPCI) IA BE Le contexte actuariel des pensions complémentaires en Belgique 1 Frédéric Chandelle Introduction générale & jargon actuariel Zaal/ Salle FR PM MOD-II 2 Maria Di Romana La législation prudentielle (LIRP) Copernic FR AM MOD-I 2 Fabian de Bildering Mathématiques financières FR AM MOD-I 3 Philippe Delfosse Aspects actuariels Hertz Hertz 06/11/2012 FR PM MOD-II 4 Frédéric Feys Michel Taffe L Audit interne et le compliance officer 08/11/ /11/2012 donderdag/ jeudi 15/11/ /11/ /11/ /12/ /12/2012 FR AM MOD-I 4 Cécile Van Huffel Marc Dohet Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans DC FR AM MOD-II 5 Patrick Foret Communication interne et externe FR AM MOD-I 5 Thierry Verkest FR AM MOD-II 6 Corinne Merla Arielle Deltombe Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans DB & CB Comment gérer ensemble l engagement de pension de différents organisateurs (employeurs, secteurs)? Newton A FR PM MOD-I 7 Marc Meganck Comment fonctionne le contrôle prudentiel par la FSMA? FR AM MOD-II 7 Serge Tubeeckx FR PM MOD-I 6 Jacques Tison Frédéric Chandelle Fonds de pension ou assurance-groupe? Points requérant une attention particulière pour l organisateur et les membres du conseil d administration ou du comité de surveillance Aspects comptables Comptes annuels d une IRP Aspects comptables IFRS/IAS 8

9 10/12/ /12/2012 Maandag/Lundi 17/12/2012 FR AM MOD-II 3 Thierry Denayer Aspects fiscaux FR PM MOD-I 8 FR AM MOD-II 8 Francesco Briganti Equipe ABIP Caroline De Ridder Camille Reyntens Equipe ABIP Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP et table ronde Partie 1 Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP et table ronde Partie 2 Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC Vision de l ABIP 07/02/2013 FR PM MOD-III 1 Josette Leenders Cedric Hayen Paul van Eynde Les évolutions fondamentales dans l Asset Management et la gestion de portefeuille Introduction et cadre juridique 21/02/ /02/ /03/ /03/ /03/2013 FR PM MOD-III 2 Catherine Champagne Introduction aux marchés et produits financiers FR AM MOD-III 3 Mercer Principes et pratiques de gestion de portefeuille PARTIE I PM Olivier Poswick Principes et pratiques de gestion de portefeuille Case study PARTIE II FR PM MOD-III 4 TBC Martine Gregoire TBC Tendances actuelles en matière de Asset Management Introduction Tendances actuelles en matière de Asset Management Quelques tendances actuelles Tendances actuelles en matière de Asset Management Conclusion FR AM MOD-III 5 TBC Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille FR PM MOD-III 6 Bernard Caroyez Lionel Derome Délégation de la politique d investissement à des gestionnaires de portefeuille 26/03/2013 FR PM MOD-III 7 TBC Equipe ABIP Case study Mot de clôture AM = 09:45 13:15 PM = 14:00 17:30 9

10 INSCHRIJVIN- GEN U kan zich inschrijven via bijgevoegd formulier dat u ons ingevuld kan terugbezorgen per , per fax of per post ten laatste vóór 1 oktober Bevestiging van de inschrijving volgt zo snel mogelijk. Uw inschrijving is slechts definitief na bevestiging. De inschrijvingsprijs bedraagt: Leden Niet-leden Volledige cursus: Per Module: Per les: Bij meervoudige inschrijvingen voor verschillende personen van eenzelfde IBP of organisatie, geldt een korting van 10% voor de tweede inschrijving en 15% voor elke daaropvolgende bijkomende inschrijving. Praktische zaken Alle lessen gaan door op het adres van de BVPI, Diamant Building, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (Metrostation Diamant), vlakbij het VRT complex. Het gebouw heeft op niveau -3 een (facultatieve) betalende parkeerruimte voor bezoekers (ingang vooraan links van het gebouw). Parkeerruimte in het gebouw kan echter niet worden gegarandeerd. De kosten voor de parking zijn niet in de inschrijvingsprijs begrepen. De data en uren van de lessen zijn vermeld in bijgevoegd programmaoverzicht. De BVPI behoudt zich het recht voor om bepaalde data te wijzigen in functie van de agenda s van de lesgever of omwille van andere onvoorzienbare omstandigheden. Intra-groep De lessen beginnen s morgens om u. en s middags om u, en duren tot u. respectievelijk u., telkens twee pauzes van 15 minuten. Vóór elke les, evenals tijdens de pauzes staan dranken (koffie, thee, water, fruitsap) gratis ter beschikking van de deelnemers. Voor alle verdere inlichtingen kan u zich wenden tot: INLICH- TINGEN BVPI A. Reyerslaan Brussel tel.: fax: Uitgebreide beschrijving per les kan u vinden in het curriculum. 10

11 INSCHRIJVINGSFORMULIER BELGIAN PENSION ACADEMY Programma 2012/13 - Nederlands Voornaam + naam:... Functie:... Bedrijf of IBP:... Telefoon:... Fax: Naam en facturatieadres: Indien de facturatie gebeurt aan een NIET-OFP: Is de te factureren persoon BTW-plichtig? BTW-plichtig Niet BTW-plichtig schrijft zich in voor: Module I in het Nederlands Module II in het Nederlands Module III in het Nederlands voor Les van Module I voor Les van Module II voor Les van Module III De inschrijving is slechts definitief na bevestiging door de BVPI. Datum:... Handtekening: Deze vorming heeft betrekking op het beheer en de administratie van een OFP. Terug te sturen vóór 1 oktober 2012: per fax: 02/ per per post : BVPI A. Reyerslaan Brussel 11

BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014

BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014 doelgroep Ter Inleiding BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014 De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming

Nadere informatie

Belgian Pension Academy Curriculum

Belgian Pension Academy Curriculum BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION BELGIAN ASSOCIATION OF PENSION INSTITUTIONS Belgian Pension Academy Curriculum V. 20131011 Vooraf Doelpubliek

Nadere informatie

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Pensioenexpert in een handomdraai Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Als bestuurder van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (oftewel pensioenfonds, hierna IBP ), als lid van de Algemene

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN. Lut Sommerijns

BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN. Lut Sommerijns BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN Lut Sommerijns 20 juni 2007 1 Plan van de uiteenzetting 1. Beleidstructuur Organen van het OFP Werking

Nadere informatie

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Enkele aandachtspunten Caroline Vandevelde, Coördinator CBFA Maria Di Romana, Adviseur CBFA Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 De "nieuwe" functie van compliance

Nadere informatie

17 e Dag van de bedrijfsjurist

17 e Dag van de bedrijfsjurist 17 e Dag van de bedrijfsjurist WAT AL DAN NIET MEEDELEN VÓÓR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT? Auditorium Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel 16 november 2006 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel

E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel BTW-actualiteit UITNODIGING INTRODUCTIE Elektronische facturatie en archivering, die het leven van onze ondernemingen drastisch zouden kunnen vereenvoudigen en hun administratiekosten aanzienlijk zouden

Nadere informatie

IORP II & QIS 23 oktober 2012. Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel

IORP II & QIS 23 oktober 2012. Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel IORP II & QIS 23 oktober 2012 Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel De Europese Commissie overweegt een herziening van de Europese IORP Directive IORP II & QIS (quantitative impact

Nadere informatie

Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP

Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP ACTUARIELE ASPECTEN VAN HET NIEUW PRUDENTIEEL KADER VAN DE IBP S Toepassing / Praktijkvoorbeeld Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP 6 déce 6 décembre 2007mbre

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

KENMERKEN VAN TWEEDE PIJLER PENSIOENFONDSEN

KENMERKEN VAN TWEEDE PIJLER PENSIOENFONDSEN EXECUTIVE SUMMARY Een OFP-pensioenfonds is het meest geschikte vehikel voor de opbouw en het beheer van de pensioenen in de tweede pijler, m.a.w. de beroepsgebonden aanvullende pensioenen. Pensioenfondsen

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9 Inleiding.........................................................3 Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel.......7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd.......9 1. Het concept sociale

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014 25ste Dag van de bedrijfsjurist Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie BNP PARIBAS FORTIS Auditorium MARAIS Kreupelenstraat 10 1000 BRUSSEL DONDERDAG 20 november 2014 O.V.B. : x juridische

Nadere informatie

Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels. 9 juni 2009, Wilfried Mulder

Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels. 9 juni 2009, Wilfried Mulder Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels 9 juni 2009, Wilfried Mulder Inhoud 1. Introductie APG 2. Vormen samenwerking pensioenfondsen 3. Werking IORP

Nadere informatie

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN OGEO FUND selecteert en houdt in haar portefeuille een belangrijk vastgoedaanbod (maximum 25%) dat is samengesteld uit projecten met een nettorendement

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken 20 jaar 11 december 2014 Crowne Plaza hotel Antwerpen Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken Indien u een werknemer naar Nederland heeft uitgezonden, of wanneer u een werknemer uit Nederland

Nadere informatie

Table des matières. Inhoudstafel

Table des matières. Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Avant-propos Voorwoord 7 Contexte historique : le passé réserve toujours des surprises 11 Jean-Pierre Buyle I. Notions de banque et d établissement de crédit : déspécialisation

Nadere informatie

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES

Cursussen Frans. Juni, Juli, Augustus 2013. www.institutfrancais.nl PAYS-BAS MAISON DESCARTES Cursussen Frans Juni, Juli, Augustus 2013 PAYS-BAS MAISON DESCARTES www.institutfrancais.nl Cursussen juni Algemene cursussen - 5 weken BEGINNERS - HALF 1 24 lesuren - 290/ 265* A1-1 Half 1 Di en Do 18.30-21.00

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

Statement of Investment Principles

Statement of Investment Principles Statement of Investment Principles Inhoud Pagina 1. Algemeen 2 2. Doelstelling 2 3. Bestuur 3 4. Beleggingsprincipes 5 Bijlage I: 7 Strategische Asset Allocaties Verboden Beleggingen Benchmarks Bijlage

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION. CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS. 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV

E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION. CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS. 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION May 2010 CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV 2006-2008 Chief Operating Officer, Delta Lloyd Levensverzekering

Nadere informatie

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten

Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Circulaire reporting boekjaar 2010: Nieuwigheden en aandachtspunten Diederik Vandendriessche 7 februari 2011 Inhoud 1. Nieuwigheden 2. Aandachtspunten & Tips 3. Validatieregels 4. Kalender 5. Toekomst

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Insurance Academy Conference Cycle

Insurance Academy Conference Cycle Contact: Voor eventuele vragen over de 2 seminaries kunt u steeds terecht bij: Si vous avez des questions à propos de ces 2 séminaires, n hésitez pas à contacter: 2014 KPMG Support Services, a Belgian

Nadere informatie

Postgraduaat Vermogens- Successieplanning. Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016

Postgraduaat Vermogens- Successieplanning. Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016 Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning Academiejaar 2015-2016 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080) (www.kmo-portefeuille.be) Inleiding: Vermogens-

Nadere informatie

International Public Sector Standards (IPSAS)

International Public Sector Standards (IPSAS) NIEUW Basiscursus I P S A S International Public Sector Standards (IPSAS) Donderdag 30 april in Rotterdam 1 2 International Public Sector Standards (IPSAS) Deze basiscursus omvat de volgende componenten:

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Expert class Vermogens- en successieplanning. Expert Class Vermogenssuccessieplanning 2013-2014. De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO!

Expert class Vermogens- en successieplanning. Expert Class Vermogenssuccessieplanning 2013-2014. De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Expert Class Vermogens 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Vermogen- Academiejaar 2013-2014 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080)

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

Uitnodiging. Onze Partners. Seminarie: Digitale revolutie in de non-profit sector?! 22 februari 2010, 9h00. Februari

Uitnodiging. Onze Partners. Seminarie: Digitale revolutie in de non-profit sector?! 22 februari 2010, 9h00. Februari Uitnodiging Februari 10 Seminarie: Digitale revolutie in de non-profit sector?! 22 februari 2010, 9h00 Onze Partners Main partner : Knowledge partners : Bientôt disponible Media & Content partners : Nieuwe

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 4 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 Bijlage

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Woord vooraf I. Desomer. Executive summary (NL) Executive Summary (FR) Executive Summary (EN) Inhoudstafel Table des matieres Table of contents

Woord vooraf I. Desomer. Executive summary (NL) Executive Summary (FR) Executive Summary (EN) Inhoudstafel Table des matieres Table of contents Woord vooraf I. Desomer Avant-propos I. Desomer V IX Executive summary (NL) Executive Summary (FR) Executive Summary (EN) Inhoudstafel Table des matières Table of contents XIII XVII XXI XXV Hoofdstuk 1

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen, VVOV en BVZA De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI 18 november 2010

Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI 18 november 2010 Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI De wettelijke regeling W. 27 oktober 2006 Bestuursorgaan, minstens 2 personen in college, doch in de regel meer Betrokken bestuurders en onafhankelijken meerderheid

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Beheer de financiële begrippen die voor een operationele functie nodig zijn... Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

JAAR JAARVERSLAG. Samenvatting

JAAR JAARVERSLAG. Samenvatting JAAR JAARVERSLAG Samenvatting 2012 Kerncijfers OGEO FUND is een organisme voor de financiering van pensioenen dat in 2007 is opgericht. Het wil op de eerste plaats een veilige haven zijn voor het financieren

Nadere informatie

30/11/2011. AG Insurance Jean-Michel Kupper 30/11/2011 page 1

30/11/2011. AG Insurance Jean-Michel Kupper 30/11/2011 page 1 AG Insurance Jean-Michel Kupper 30/11/2011 page 1 1 Sécurité des pensions Solvabilité Solvency II Chaire UCL Sécurité des pensions Crise financière 2008 Evolution Solvency II Crise financière 2011 Obligations

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s. Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken

De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s. Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken 6 december 2007 1 Verband tussen het nieuw prudentieel kader en

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

recht of anarchie? Donderdag 15 november 2012 BELFIUS Pachecolaan 44 (Passage 44) 1000 Brussel

recht of anarchie? Donderdag 15 november 2012 BELFIUS Pachecolaan 44 (Passage 44) 1000 Brussel recht of anarchie? 23 ste Dag van de bedrijfsjurist Donderdag 15 november 2012 BELFIUS Pachecolaan 44 (Passage 44) Orde van Vlaamse Balies : 6 juridische punten Ordre des barreaux francophones et germanophone

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2015 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

LET S TALK ABOUT EMPLOYEE BENEFITS SOLUTIONS

LET S TALK ABOUT EMPLOYEE BENEFITS SOLUTIONS LET S TALK ABOUT EMPLOYEE BENEFITS SOLUTIONS Tell me all about the best solutions for my company Aanvullende pensioenen zijn een uiterst ingewikkelde en gespecialiseerde materie. Daar moeten we u wellicht

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen en VVOV De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

keurslijf of sleutel tot succes? KBC Havenlaan 2 1080 Brussel Donderdag 18 november 2010

keurslijf of sleutel tot succes? KBC Havenlaan 2 1080 Brussel Donderdag 18 november 2010 21 ste Dag van de bedrijfsjurist Corporate Governance : keurslijf of sleutel tot succes? KBC Havenlaan 2 1080 Brussel Donderdag 18 november 2010 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des barreaux francophones

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015 FEBELFIN ACADEMY VZW Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69 info@ HET VOLLEDIG FEBELFIN ACADEMY OPLEIDINGSAANBOD VOORSTELLING.

Nadere informatie

GELIJKE BEHANDELING IN DE. ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel. Donderdag 19 november 2009

GELIJKE BEHANDELING IN DE. ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel. Donderdag 19 november 2009 20 ste Dag van de bedrijfsjurist GELIJKE BEHANDELING IN DE BEDRIJFSWERELD ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel Donderdag 19 november 2009 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des barreaux francophones

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Het deugdelijk bestuur van Integrale is gebaseerd op evenwicht, transparantie en billijkheid. Haar bestuursorganen

Het deugdelijk bestuur van Integrale is gebaseerd op evenwicht, transparantie en billijkheid. Haar bestuursorganen 20 05 Het deugdelijk bestuur van Integrale is gebaseerd op evenwicht, transparantie en billijkheid. Haar bestuursorganen delen een bestuursfilosofie met een duidelijke en nauwkeurige taakverdeling. Meer

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Belgische werknemers beleggen aan 3,25 % gegarandeerd De (on)zekerheid van aanvullende pensioenen

Belgische werknemers beleggen aan 3,25 % gegarandeerd De (on)zekerheid van aanvullende pensioenen Belgische werknemers beleggen aan 3,25 % gegarandeerd De (on)zekerheid van aanvullende pensioenen Woensdag 24 oktober 2012 Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Group Agenda De 2 de pensioenpijler De minimum

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Wat verwacht de CBFA inzake interne audit?

Wat verwacht de CBFA inzake interne audit? Wat verwacht de CBFA inzake interne audit? Enkele aandachtspunten Caroline Vandevelde, Coördinator CBFA Christel Beaujean, Adjunct-adviseur CBFA Seminarie CBFA- BVPI 11 februari 2010 Structuur van de uiteenzetting

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Insurance Academy Conference Cycle

Insurance Academy Conference Cycle 2015 KPMG Support Services, a Belgian Economic Interest Grouping ( ESV/GIE ) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

In het bijgevoegde overzicht geven wij je een beeld van de verschillende situaties.

In het bijgevoegde overzicht geven wij je een beeld van de verschillende situaties. Kontich, oktober 2015 Beste, Via deze brief informeren wij je over een aantal wijzigingen die in de loop van de maand oktober zullen plaatsvinden. Tot nu toe kon je informatie vinden via de website www.gmbelgium.be.

Nadere informatie

FISCALE OPLEIDINGEN. met Lieven Van Belleghem

FISCALE OPLEIDINGEN. met Lieven Van Belleghem FISCALE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem in de beste prijs/kwaliteit verhouding met korting voor VRG - Alumni VOORJAAR 2014 met aanwezigheidsattest Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding

Nadere informatie

Case studie. Bedrijfspensioenfondsen die WEL uitbesteden aan één of meerdere dienstverleners. Een presentatie voor BVPI Door Ann Verlinden

Case studie. Bedrijfspensioenfondsen die WEL uitbesteden aan één of meerdere dienstverleners. Een presentatie voor BVPI Door Ann Verlinden Case studie Bedrijfspensioenfondsen die WEL uitbesteden aan één of meerdere dienstverleners Een presentatie voor BVPI Door Ann Verlinden 29 april 2011 2011 Towers Watson. All rights reserved. Vraag 1 Wat

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT PLEIDING BEMIDDELING/MEDIATIN TE HASSELT DECISINMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PRFESSINEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILPLSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 30 en 31 maart

Nadere informatie