BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014"

Transcriptie

1 doelgroep Ter Inleiding BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming Belgian Pension Academy (kortweg BPA). De lessenreeks beoogt een praktijkgerichte informatie- en kennisoverdracht. De onderwerpen die aan bod komen, worden benaderd vanuit de praktijk door lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie. De inhoud van het programma voor het academiejaar houdt rekening met alle recente ontwikkelingen en is volledig aangepast aan de nieuwe reglementeringen ter zake. Het wetgevend kader met al haar uitvoeringsbesluiten en interpretaties, alsook de FSMA-circulaires, de jaarrekeningen, het fiscale regime, de laatste tendensen in asset en liability management e.d.m. zullen uitvoerig toegelicht worden. De BPA-opleiding start in oktober 2013 haar negende jaar. Een accreditatie is aangevraagd bij het IA BE, de Balies en het BIBF. De BPA-opleiding richt zich tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, zij het als bestuurder van een IBP, zij het als lid van een toezichtscomité, als lid van één van de operationele organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangeslotene, als benefit consultant, jurist, advocaat of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP s, alsook tot personen met beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

2 programma BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Het BPA-programma omvat 3 modules: Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: een lessenreeks over alle technische, wiskundige en actuariële aspecten die u moet kennen voor een goed begrip van het prudentiële kader waarin IBP's werkzaam zijn. Module II: De juridische, sociale, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Ook de rapporterings-verplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP s komen hier aan bod. Module III: een lessenreeks over de financiële aspecten en het beheer van de activa van de IBP s. Bijzondere aandacht gaat hier naar de beleggingen, het vaststellen van een prudente aangepaste investeringsstrategie, de beleggingsinstrumenten en de werking van de financiële markten. Modules I en II gaan door in de periode oktober maart 2014, terwijl module III plaats vindt vanaf de lente van Modules 1 & 2 bestaan uit 9 lessen, module 3 bestaat uit 8 (dubbele)lessen. Elke les duurt 3 uur. U vindt een voorlopige versie van de kalender met de data van de lessen van de modules I, II en III in bijgevoegde tabel. Men kan zich afzonderlijk voor elk van de modules inschrijven of ervoor opteren om 2 of 3 modules te volgen. U kan zich eveneens inschrijven voor één of meerdere lessen. De eerste les van module I staat ook open voor de deelnemers van module II. Elke module wordt zowel in het Nederlands als in het Frans georganiseerd. De inhoud van de Nederlandstalige en Franstalige lessen zijn op elkaar afgestemd. Indien u zich inschrijft voor de Nederlandstalige lessenreeks en u kan om welke reden dan ook een les niet bijwonen, verzoeken wij u om contact op te nemen met de BVPI ten einde te bekijken of u eventueel voor deze les kan aansluiten bij de Franstalige groep. Het documentatiemateriaal wordt u in elk geval bezorgd in de taal van de lessenreeks waarvoor u zich heeft ingeschreven. Op het einde van de lessenreeks wordt een examen georganiseerd. Deelname hieraan is vrijblijvend. De BVPI bezorgt u na actieve deelname aan de BPA-opleiding een aanwezigheidsattest. Indien u het examen met succes aflegt, ontvangt u een attest dat niet alleen uw aanwezigheid en deelname aan de opleiding bevestigt maar tevens attesteert dat u voor het examen geslaagd bent. 2

3 Leerdoelen van module I BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: analyse van de actuariële en wiskundige aspecten Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Frédéric Chandelle Actuaris Intégrale / ULB, Ann Verlinden Senior Advisor BVPI, Jan Geerardyn Actuaris & Vennoot Conac, Philippe Delfosse Actuaris & Adjunct-directeur-generaal Intégrale, Kim Everaert Managing Director Energy & Professor VUB, Cécile Van Huffel & Marc Dohet Mercer, Paul De Smet & Ina Decoster Vennoot EBCS, Jan Ruttens & Franky Stevens Aon Hewitt, Pol Bughin EMFEA, Chris DeSmet- Towers Watson,, Mercer,, Kurt Cappoen - Director PwC, Geert De Ridder Director Deloitte, Isabelle Rasmont PwC, Francesco Briganti Directeur AEIP, Ann De Vos Coördinator & Johanna Secq - Adviseur Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen FSMA, PensionsEurope Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Aan de hand van 9 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Wegwijs is in het (actuariële) jargon van de tweede pensioenpijler 2. Stapsgewijs inzicht verworven heeft in actuariële technieken 3. Inzicht heeft in de verschillende pensioenverplichtingen 4. Inzicht heeft in de financieringsmethoden van pensioenregelingen 5. De balans kan lezen van het pensioenfonds én de bijdragende onderneming 6. Inzicht heeft in de voordelen en aandachtspunten van een ALM studie en de continuiteitstoets. 7. Inzicht heeft in de controle(-vereisten) van de toezichthouder (FSMA) 8. Inzicht heeft in de interactie tussen European Directives en nationale wetgeving 9. Kennis genomen heeft van de actuele discussies Tot slot duiden we ook als belangenvereniging op de politieke dimensie van fundamentele discussies over rendementsgaranties, minimumverplichtingen, e.d.m. 3

4 Leerdoelen van module II BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Module II: Juridische, prudentiële, sociale (WAP), fiscale en boekhoudkundige aspecten van een IBP en haar interne en externe communicatie Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: t Jan Van Gysegem, Voorzitter BePla, Lut Sommerijns - Of-Counsel Loyens & Loeff, Elke Duden - Councel Linklaters, Caroline Vandevelde Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen, Saskia Bollu FSMA, Koen Van Duyse - Tiberghien, Patrick Foret Pension Fund Benefits Administrator OFP Shell Belgium Pension Fund, Edwin Meysmans bestuurder Pensioenfonds KBC, Steven Janssens Directeur Sigedis, Frédéric Feys -Compliance officer & Michel Taffe auditeur interne Pensio-B, Arielle Deltombe Legal director Pensioenfonds Tractebel & Contassur, Corinne Merla advocaatvennoot Younity, Véronique Pertry advocaat-partner Eubelius & docent Universiteit Antwerpen, Barbara Deroose Directeur Pensio B OFP, Serge Tubeeckx Verantwoordelijke Technisch Beheer OFP Pensiobel & Bestuurder BVPI, An Van Damme advocaat Vennoot Claeys&Engels, Isabelle De Somviele advocaat Senior Associate Claeys&Engels, Caroline De Ridder advocaat Counsel Claeys&Engels, Camille Reyntens Advocaat Claeys&Engels, Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Aan de hand van 9 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. De vereisten kent van goed bestuur voor een pensioenfonds 2. Inzicht heeft in de sociaalrechtelijke aspecten van aanvullende pensioenen 3. Inzicht heeft in het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en het pensioenfonds 4. Inzicht heeft in de rol en functie van de interne auditor en compliance officer en weet hoe zij werken binnen een pensioenfonds. 5. Inzicht heeft over wat moet gerapporteerd worden en aan wie 6. Een overzicht heeft van bestaande samenwerkingsverbanden en hun voor- en nadelen 7. Inzicht heeft hoe leden van een RvB of toezichtscomité toezicht kunnen uitoefenen op de uitvoering van de pensioenbelofte 8. Inzicht heeft in de laatste evoluties omtrent de centrale pensioendatabank Sigedis en de impact hiervan kan inschatten 9. Kennis genomen heeft van actuele discussies. 4

5 Leerdoelen van module III BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Module III: Portefeuillebeheer en Assetmanagement Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Jeroen De Soete, Mark Scholiers Precisis, Tomás Murillo directeur Petercam, Paul Van Eynde CFO ING Investment Management Belgium, Cédric Hayen Senior Relationship Manager Institutional Clients Belgium ING Investement Management Belgium, Jan Longeval - gedelegeerd bestuurder Bank Degroof, Catherine Champagne relatiebeheerder Bank Degroof, Patrick Mariën actuaris Aon Hewitt, Mercer, Bart De Coster Pensioenfonds Antwerpse Waterwerken, Olivier Poswick lid van het directiecomité Contassur Pensioenfonds Tractebel, Kristof Woutters - Head of Financial Engineering Dexia AM, DWS, GIMV, PMV, Olivier Marquet - Directeur & Martine Gregoire Institutional Relationship Manager Triodos Bank, Tom Mergaerts CEO Amonis,, KBC, HSBC, Van Lanchot, Société Générale, Finvex, Bernard Caroyez Investment Manager & Lionel Derome Investment & Treasury Analyst Pensio-B OFP, Jan De Smet Bestuurder Pensioenfonds Agfa Gevaert, Baudouin Van Male de Ghorain - Hydralis OFP Module 3 werd opgesplitst in twee delen: Deel 1: basis (lessen 1-4) Deel 2: uitdieping (lessen 5-8) Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Aan de hand van 9 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: Deel 1: basis 1. Het juridisch-reglementair kader kent waarbinnen het investeringsproces zich afspeelt. 2. Wegwijs is in het financiële jargon en financiële begrippen, teneinde de verslaggeving van de beheerders beleidsmatig te kunnen begrijpen. 3. Inzicht hebben in de verschillende wijzes om de performatie van een investeringsportefeuille te meten en te benaderen 4. Inzicht heeft op welke wijze de Activa van de balans moeten opgebouwd worden om de Passiva (pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds te garanderen. Deel 2: uitdieping 1. Inzicht heeft in investeringsmogelijkheden van pensioenfondsen 2. Inzicht in de wijze van organisatie van de investeringsketen en de aandachtspunten daarin 3. Inzicht heeft op welke wijze een portefeuille kan samengesteld worden om de pensioenverplichtingen af te dekken 4. Inzicht heeft in voor-en nadelen van delegatie van het beleggingsbeleid 5. Inzicht heeft hoe in de praktijk het beleggingsbeleid van een pensioenfonds gevoerd wordt. 5

6 Nederlandstalige lessen Datum/Date 15/10/ /10/2013 5/11/ /11/ /11/2013 Taal/ Langue Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Zaal/Salle NL MOD-I 1 NL MOD-II 1 BVPI IA BE Ann Verlinden Bepla Elke Duden Welkom De actuariële context van de aanvullende pensioenen in België Algemene inleiding & actuarieel jargon De jurische aspecten van de Belgische aanvullende pensioenen: -Een blik op de toekomst Juridische aspecten deel 1 : WAP en WAP-Z NL MOD-II 2 Caroline Vandevelde Juridische Aspecten deel 2: WIBP NL MOD-I 2 Jan Geerardyn Financiële wiskunde NL MOD-II 3 Koen Van Duyse Fiscale aspecten 28/11/2013 NL MOD-I 3 Kim Everaerts Sara Hofman Actuariële aspecten 5/12/2013 NL MOD-I 4 Paul De Smet Ina De Coster De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technische voorzieningen Defined Contribution (DC) & Cash Balance (CB) Marconi 12/12/2013 NL MOD-II 4 Edwin Meysmans Interne en externe communicatie 19/12/2013 NL MOD-I 5 Jan Ruttens Franky Stevens De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technische voorzieningen Defined Benefit (DB) 28/01/ /02/ Voormiddag NL MOD-II 8 (9u45-13u) - Namiddag (14u-17u30) NL MOD-II 5 NL MOD-II 6 Jo Deroey De interne audit en de compliance officer Serge Tubeeckx Arielle Deltombe Steven Janssens Peter Maes Pim Petereyns Pensioenfonds of groepsverzekering? Aandachtspunten voor de inrichter en de leden van RvB of toezichtscomité Sigedis en de Databank Aanvullende Pensioenen Galilei 6

7 13/02/2014 NL MOD-II 7 Veronique Pertry Barbara Deroose Hoe de pensioentoezegging van verschillende inrichters (werkgevers/sectoren) samen beheren? 20/02/ /02/2014 NL MOD-I 6 Chris De Smet - Voormiddag (9u45-13u) - Namiddag (14u-17u30) NL MOD-I 7 ALM, Continuiteitstoets, volatiliteit, matrix van varianties en covarianties, quo vadis? Hoe ga je er als pensioenfonds mee om? NL MOD-I 8 Johanna Secq Hoe werkt de prudentiële controle door de FSMA? Kurt Cappoen Geert De Ridder Boekhoudkundige Aspecten IBP Boekhoudkundige Aspecten IAS 11/03/ /03/ Voormiddag (9u45-13u) NL MOD-II 9 NL MOD-III 1 An Van Damme Isabelle De Someviele BVPI Tomás Murillo - Namiddag (14u-17u30) ENG MOD-I 9 Matti Leppälä 03/04/2014 (hele dag) 22/04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /09/2014 Actuele discussies Welkom De fundamentele evoluties in het Asset en portefeuille Management Inleiding en Juridisch kader Een blik over de grenzen en de actuele discussies in Europa over het toekomstig toezicht op de IBP s en aanvullende pensioenen NL MOD-III 2 Jan Longeval Inleiding tot financiële markten en producten NL & FR MOD-I & MOD-II NL MOD-III 3 NL MOD-III 4 NL MOD-III 7 Examen module I en Module (deelname op vrijwillige basis) Mark Scholliers Jeroen De Soete Patrick Mariën Xavier Timmermans Tom Mergaerts Richard Ryan Simon Lansdorp Tom Mergaerts Performantiemeting Portefeuille management principes en praktijken DEEL I: theorie Actuele trends in portefeuille management inleiding Actuele trends in portefeuille management voorbeelden Actuele trends in portefeuille management conclusie NL MOD-III 8 Jan De Smet Delegatie van het beleggingsbeleid aan vermogensbeheerders case study NL MOD-III 4 Bart De Coster Portefeuille management principes en praktijken DEEL 2: praktijkvoorbeeld 7

8 11/09/ /09/ /10/2014 NL MOD-III 6 Kristof Woutters Kristof Woutters NL MOD-III 5 Benedicte Passagez NL & FR Actuele trends in asset management inleiding Actuele trends in asset management voorbeelden Actuele trends in asset management conclusie Trading, clearing, settlement en custody / administratieve organisatie van het investeringsproces en impact van nieuwe en aankomende regelgeving MOD-III Examen module III (deelname op vrijwillige basis) Cursief gedrukte data zijn onder voorbehoud Last updated 13/06/2014 8

9 Franstalige lessen Datum/Date 17/10/ /10/ /11/ /11/2013 Taal/ Langue Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Salle/Zaal FR MOD-II 1 FR MOD-I 1 ABIP Bepla Lut Sommerijns Frédéric Chandelle Accueil Les aspects juridiques des pensions complémentaires belges La législation sociale (LPC & LPCI) Le contexte actuariel des pensions complémentaires en Belgique : la future Introduction générale & jargon actuariel FR MOD-I 2 Thomas Rotschild Mathématiques financières FR MOD-II 2 Saskia Bollu La législation prudentielle (LIRP) 19/11/2013 FR MOD-II 3 Thierry Denayer Xavier Gillot Aspects fiscaux 26/11/2013 FR MOD-I 3 Philippe Delfosse Aspects actuariels 03/12/2013 FR MOD-I 4 Cécile Van Huffel Marc Dohet Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans Defined Contribution (DC) & Cash Balance (CB) 10/12/2013 FR MOD-II 4 Patrick Foret Communication interne et externe 17/12/2013 FR MOD-I 5 Caroline Dupont Hicham Krimech Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans Defined Benefit (DB) 16/01/ /01/ /02/2014 FR MOD-II 7 FR MOD-II 6 FR MOD-II 5 Corinne Merla Arielle Deltombe Frédéric Feys Michel Taffe Steven Janssens Thierry.Desterbecq Pim Petereyns Comment gérer ensemble l engagement de pension de différents organisateurs (employeurs, secteurs)? L Audit interne et le compliance officer Sigedis et la Base de donnée Pensions Complémentaires (DB2P) Galilei 11/02/2014 FR MOD-I 7 Isabelle Rasmont Fréderic Chandelle Aspects comptables Comptes annuels d une IRP Aspects comptables IFRS/IAS 9

10 18/02/2014 FR MOD-I 8 Ann De Vos Comment fonctionne le contrôle prudentiel par la FSMA? 25/02/ Avant-midi (9h45-13h15) - Après-midi (14h-17h30) FR MOD-II 8 Serge Tubeeckx Arielle Deltombe FR MOD-I 6 Chris De Smet Fonds de pension ou assurance-groupe? Points requérant une attention particulière pour l organisateur et les membres du conseil d administration ou du comité de surveillance ALM, test de continuité, volatilité, matrix de variances et de covariances, quo vadis? Comment y réagir comme fonds de pension? 13/03/ /03/ /03/ /04/2014 (journée entière) Mardi/ dinsdag 22/04/ /05/2014 FR MOD-I 9 Francesco Briganti FR MOD-II 9 FR MOD-III 1 Caroline De Ridder Camille Reyntens ABIP Cedric Hayen Paul van Eynde Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP Discussions actuelles Accueil Les évolutions fondamentales dans l Asset Management et la gestion de portefeuille Introduction et cadre juridique FR MOD-III 2 Catherine Champagne Introduction aux marchés et produits financiers NL & FR MOD-I & MOD-II FR MOD-III 4 Examen module I et Module (participation volontaire) Xavier Timmermans Principes et pratiques de gestion de portefeuille théorie mardi/dinsdag 27/05/2014 (journée entière) 05/06/ /09/2014 FR mardi/dinsdag 09/09/2014 FR MOD-III 6 FR MOD-III 8 Baudouin Van Male de Ghorain Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille Introduction - SGIB en Finvex Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille Quelques tendances actuelles Baudouin Van Male de Ghorain Bernard Caroyez Lionel Derome Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille Discutant / Conclusion Délégation de la politique d investissement à des gestionnaires de portefeuille & Case study FR MOD-III 3 Mesures de performances MOD-III 7 Dimitri de Marneffe Dimitri de Marneffe Tendances actuelles en matière de Asset Management Introduction Tendances actuelles en matière de Asset Management Quelques tendances actuelles Tendances actuelles en matière de Asset Management Discutant / Conclusion 10 Edison

11 18/09/ /09/ /10/2014 FR MOD-III 4 Hervé Valkeners Principes et pratiques de gestion de portefeuille Case study FR MOD-III 5 Bénédicte Passagez NL & FR Trading, clearing, settlement et custody / organisation administratif du processus d investissement et l impact des nouvelles réglementations MOD-III Examen module III (participation volontaire) Les dates en italique sont à confirmer Last updated 22/05/

12 INLICH- TINGEN Praktische zaken INSCHRIJVIN- GEN BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN U kan zich inschrijven via bijgevoegd formulier dat u ons ingevuld kan terugbezorgen per , per fax of per post ten laatste vóór 10 oktober Bevestiging van de inschrijving volgt zo snel mogelijk. Uw inschrijving is slechts definitief na bevestiging. De inschrijvingsprijs bedraagt: Leden Niet-leden Volledige cursus: Per Module: Per les: BTW indien van toepassing Bij meervoudige inschrijvingen voor verschillende personen van eenzelfde IBP of organisatie, geldt een korting van 10% voor de tweede inschrijving en 15% voor elke daaropvolgende bijkomende inschrijving. Alle lessen gaan door op het adres van de BVPI, Diamant Building, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (Metrostation Diamant), vlakbij het VRT complex. Het gebouw heeft op niveaus -2 & -3 een (facultatieve) betalende parkeerruimte voor bezoekers (ingang vooraan links van het gebouw). Parkeerruimte in het gebouw kan echter niet worden gegarandeerd. De kosten voor de parking zijn niet in de inschrijvingsprijs begrepen. De data en uren van de lessen zijn vermeld in bijgevoegd programmaoverzicht. De BVPI behoudt zich het recht voor om bepaalde data te wijzigen in functie van de agenda s van de lesgever of omwille van andere onvoorzienbare omstandigheden. De lessen beginnen s morgens om u. en duren tot u. telkens twee pauzes van 15 minuten. Vóór elke les, evenals tijdens de pauzes staan dranken (koffie, thee, water, fruitsap) gratis ter beschikking van de deelnemers. Na elke les is een lichte lunch voorzien in het self-service restaurant. Voor alle verdere inlichtingen kan u zich wenden tot: BVPI A. Reyerslaan Brussel tel.: fax: Uitgebreide beschrijving per les kan u vinden in het curriculum. 12

13 INSCHRIJVINGSFORMULIER BELGIAN PENSION ACADEMY Programma 2013/14 - Nederlands Voornaam + naam:... Functie:... Bedrijf of IBP:... Telefoon:... Fax: Naam en facturatieadres: BTW-nummer / Ondern.nr... Indien de facturatie gebeurt aan een NIET-OFP: Is de te factureren persoon BTW-plichtig? BTW-plichtig Niet BTW-plichtig schrijft zich in voor: Module I in het Nederlands Module II in het Nederlands Module III in het Nederlands voor Les van Module I voor Les van Module II voor Les van Module III De inschrijving is slechts definitief na bevestiging door de BVPI. Datum:... Handtekening: Deze vorming heeft betrekking op het beheer en de administratie van een OFP. Terug te sturen vóór 10 oktober 2013: per fax: 02/ per per post : BVPI A. Reyerslaan Brussel 13

BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2012-2013

BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2012-2013 BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2012-2013 Ter Inleiding De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming Belgian Pension Academy (kortweg BPA). De lessenreeks

Nadere informatie

Belgian Pension Academy Curriculum

Belgian Pension Academy Curriculum BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN ASSOCIATION BELGE DES INSTITUTIONS DE PENSION BELGIAN ASSOCIATION OF PENSION INSTITUTIONS Belgian Pension Academy Curriculum V. 20131011 Vooraf Doelpubliek

Nadere informatie

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Pensioenexpert in een handomdraai Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Als bestuurder van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (oftewel pensioenfonds, hierna IBP ), als lid van de Algemene

Nadere informatie

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen

Pensioenexpert. in een handomdraai. Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Pensioenexpert in een handomdraai Basisopleidingen over aanvullende pensioenen Als bestuurder van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (oftewel pensioenfonds, hierna IBP ), als lid van de Algemene

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

IORP II & QIS 23 oktober 2012. Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel

IORP II & QIS 23 oktober 2012. Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel IORP II & QIS 23 oktober 2012 Infosessie BVPI - Pension B, Koningstraat 132/3, 1000 Brussel De Europese Commissie overweegt een herziening van de Europese IORP Directive IORP II & QIS (quantitative impact

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

17 e Dag van de bedrijfsjurist

17 e Dag van de bedrijfsjurist 17 e Dag van de bedrijfsjurist WAT AL DAN NIET MEEDELEN VÓÓR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT? Auditorium Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel 16 november 2006 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel

E-BTW : van facturatie tot inning Onder het voorzitterschap van Christian Amand. Dinsdag 30 september 2008, van 8u50 tot 16u30 VBO, Brussel BTW-actualiteit UITNODIGING INTRODUCTIE Elektronische facturatie en archivering, die het leven van onze ondernemingen drastisch zouden kunnen vereenvoudigen en hun administratiekosten aanzienlijk zouden

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen en VVOV De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. AOIF 22/2008 (E.T.113.316). Vrijstelling. Administratief beheer. Financieel beheer. Neutraliteitsprincipe. Organisme voor

Nadere informatie

Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP

Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP ACTUARIELE ASPECTEN VAN HET NIEUW PRUDENTIEEL KADER VAN DE IBP S Toepassing / Praktijkvoorbeeld Martine du Jardin Martine du Jardin Fonds de Pensions Suez OFP de pension Suez OFP 6 déce 6 décembre 2007mbre

Nadere informatie

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009

Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 Wat verwacht de CBFA inzake compliance? Enkele aandachtspunten Caroline Vandevelde, Coördinator CBFA Maria Di Romana, Adviseur CBFA Seminarie CBFA- BVPI 30 november 2009 De "nieuwe" functie van compliance

Nadere informatie

BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN. Lut Sommerijns

BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN. Lut Sommerijns BELEIDSTRUCTUUR, WERKING, ORGANISATIE IBP CONTINUITEITSBELEID INFORMATIEVERSPREIDING, INFORMATIESTROMEN Lut Sommerijns 20 juni 2007 1 Plan van de uiteenzetting 1. Beleidstructuur Organen van het OFP Werking

Nadere informatie

Toelichting crossborder project

Toelichting crossborder project Toelichting crossborder project Informatie sessies januari februari 2016 Ton van der Linden Business Services Manager & Treasurer Gerda Shultz Pension & Benefit Finance Manager Introductie Voorstellen

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Financiën voor niet financiële kaderleden. Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Beheer de financiële begrippen die voor een operationele functie nodig zijn... Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

KENMERKEN VAN TWEEDE PIJLER PENSIOENFONDSEN

KENMERKEN VAN TWEEDE PIJLER PENSIOENFONDSEN EXECUTIVE SUMMARY Een OFP-pensioenfonds is het meest geschikte vehikel voor de opbouw en het beheer van de pensioenen in de tweede pijler, m.a.w. de beroepsgebonden aanvullende pensioenen. Pensioenfondsen

Nadere informatie

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Hasselt Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014 25ste Dag van de bedrijfsjurist Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie BNP PARIBAS FORTIS Auditorium MARAIS Kreupelenstraat 10 1000 BRUSSEL DONDERDAG 20 november 2014 O.V.B. : x juridische

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

Case studie. Bedrijfspensioenfondsen die WEL uitbesteden aan één of meerdere dienstverleners. Een presentatie voor BVPI Door Ann Verlinden

Case studie. Bedrijfspensioenfondsen die WEL uitbesteden aan één of meerdere dienstverleners. Een presentatie voor BVPI Door Ann Verlinden Case studie Bedrijfspensioenfondsen die WEL uitbesteden aan één of meerdere dienstverleners Een presentatie voor BVPI Door Ann Verlinden 29 april 2011 2011 Towers Watson. All rights reserved. Vraag 1 Wat

Nadere informatie

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Antwerpen Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE. Belastingconferentie. Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten

PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE. Belastingconferentie. Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten PROGRAMMA 15 OKTOBER 2013 HOF VAN LIERE Belastingconferentie Een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen en Tiberghien Advocaten Volgende vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld, de politiek, de magistratuur,

Nadere informatie

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier OPLEIDING Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier Een In samenwerking met: Zorgnet Vlaanderen, VVOV en BVZA De aanwezigheid van het personeel van firma s uit de medische hulpmiddelenindustrie

Nadere informatie

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Vennootschapsrecht in de praktijk Date: 2009-04-21 Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Wie een vennootschap succesvol wilt leiden, adviseren of controleren, heeft een

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels. 9 juni 2009, Wilfried Mulder

Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels. 9 juni 2009, Wilfried Mulder Presentatie Vereniging voor Pensioenrecht: Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels 9 juni 2009, Wilfried Mulder Inhoud 1. Introductie APG 2. Vormen samenwerking pensioenfondsen 3. Werking IORP

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken

Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken 20 jaar 11 december 2014 Crowne Plaza hotel Antwerpen Dubbelbelastingverdrag België - Nederland 360 bekeken Indien u een werknemer naar Nederland heeft uitgezonden, of wanneer u een werknemer uit Nederland

Nadere informatie

Insurance Academy Conference Cycle

Insurance Academy Conference Cycle Contact: Voor eventuele vragen over de 2 seminaries kunt u steeds terecht bij: Si vous avez des questions à propos de ces 2 séminaires, n hésitez pas à contacter: 2014 KPMG Support Services, a Belgian

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW

Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015. Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69. info@ FEBELFIN ACADEMY VZW Learning, Opleidingsaanbod VOORJAAR 2015 FEBELFIN ACADEMY VZW Aarlenstraat (2de verdieping), B1040 Brussel T +32 2 507 69 61 F +32 2 507 69 69 info@ HET VOLLEDIG FEBELFIN ACADEMY OPLEIDINGSAANBOD VOORSTELLING.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Opleidingen Kalender 2017

Opleidingen Kalender 2017 Opleidingen Kalender 2017 BASISOPLEIDING EN PRAKTIJKCASE Is er recent iemand aangesteld om uw vloot te gaan beheren? Heeft u tot op heden te weinig tijd gehad en bent u pas begonnen met fleet management

Nadere informatie

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN OGEO FUND selecteert en houdt in haar portefeuille een belangrijk vastgoedaanbod (maximum 25%) dat is samengesteld uit projecten met een nettorendement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 90170 5000 LM Tilburg datum 14 september 2016 onderwerp Voorgenomen besluit over toekomst pensioenfonds

Nadere informatie

E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION. CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS. 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV

E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION. CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS. 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV E.A.A. (Emiel) Roozen CURRENT POSITION May 2010 CFRO Delta Lloyd Groep PREVIOUS POSITIONS 2008-2010 Chairman of Delta Lloyd Levensverzekering NV 2006-2008 Chief Operating Officer, Delta Lloyd Levensverzekering

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Programmawet van 27.12.2012: de bijzondere RSZ-bijdragen van 1,5% en van 8,86% betreffende de 2 de pijler Het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 publiceerde

Nadere informatie

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

LET S TALK ABOUT EMPLOYEE BENEFITS SOLUTIONS

LET S TALK ABOUT EMPLOYEE BENEFITS SOLUTIONS LET S TALK ABOUT EMPLOYEE BENEFITS SOLUTIONS Tell me all about the best solutions for my company Aanvullende pensioenen zijn een uiterst ingewikkelde en gespecialiseerde materie. Daar moeten we u wellicht

Nadere informatie

GELIJKE BEHANDELING IN DE. ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel. Donderdag 19 november 2009

GELIJKE BEHANDELING IN DE. ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel. Donderdag 19 november 2009 20 ste Dag van de bedrijfsjurist GELIJKE BEHANDELING IN DE BEDRIJFSWERELD ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel Donderdag 19 november 2009 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des barreaux francophones

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Certified Leasing Professional Traject "

Opleidingsfiche voor Certified Leasing Professional Traject Opleidingsfiche voor "Certified Leasing Professional Traject " Doelstellingen Deze opleiding geeft een volledig overzicht van alle componenten van het business to business leasinggebeuren. De deelnemer

Nadere informatie

Table des matières. Inhoudstafel

Table des matières. Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Avant-propos Voorwoord 7 Contexte historique : le passé réserve toujours des surprises 11 Jean-Pierre Buyle I. Notions de banque et d établissement de crédit : déspécialisation

Nadere informatie

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABMB - BVBL Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABB / Section Sociétés de bourse BVB / Afdeling Beursvennootschappen 24 06-2005 ABB/SdB 24-06-2005 2 1. Fiscal / Custody

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Statement of Investment Principles

Statement of Investment Principles Statement of Investment Principles Inhoud Pagina 1. Algemeen 2 2. Doelstelling 2 3. Bestuur 3 4. Beleggingsprincipes 5 Bijlage I: 7 Strategische Asset Allocaties Verboden Beleggingen Benchmarks Bijlage

Nadere informatie

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies

Onder voorbehoud van wat volgt onder 2.8. geldt ook hier wat staat in hoofdstuk 2 van de aangifteinstructies Betreft Aangifte-instructies DB2P Datum 14/01/2013 Versie ZS 01.00 1. Inleiding 1.1. Algemeen Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

30/11/2011. AG Insurance Jean-Michel Kupper 30/11/2011 page 1

30/11/2011. AG Insurance Jean-Michel Kupper 30/11/2011 page 1 AG Insurance Jean-Michel Kupper 30/11/2011 page 1 1 Sécurité des pensions Solvabilité Solvency II Chaire UCL Sécurité des pensions Crise financière 2008 Evolution Solvency II Crise financière 2011 Obligations

Nadere informatie

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opleiding De methodologie van een milieuaudit beheersen! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in: Contact : Marita Guilmot-Lennertz

Nadere informatie

Opleiding Gedwongen opname

Opleiding Gedwongen opname Opleiding Gedwongen opname Waar en wanneer? Op 28/4/2014 in het Square Brussels Meeting Centre (vlakbij Station Brussel-Centraal) De wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke van

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR BOEKHOUDERS EN ACCOUNTANTS OVER HET OVERDRACHTSPROCES EN DE EMOTIONELE/RELATIONELE ASPECTEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT

OPLEIDING VOOR BOEKHOUDERS EN ACCOUNTANTS OVER HET OVERDRACHTSPROCES EN DE EMOTIONELE/RELATIONELE ASPECTEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT OPLEIDING VOOR BOEKHOUDERS EN ACCOUNTANTS OVER HET OVERDRACHTSPROCES EN DE EMOTIONELE/RELATIONELE ASPECTEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT KMO s begeleiden in alle facetten van een Verzorgd door de Antwerp

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 17 juni Ringfencing

Vereniging voor Pensioenrecht 17 juni Ringfencing Vereniging voor Pensioenrecht 17 juni 2015 Ringfencing Sander Steneker Jan Van Gysegem Programma Bespreking naar Nederlands en Belgisch recht van: - Context en historiek - Nut en noodzaak van ringfencing

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI 18 november 2010

Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI 18 november 2010 Prof. Eddy Wymeersch Seminarie CBFA-BVPI De wettelijke regeling W. 27 oktober 2006 Bestuursorgaan, minstens 2 personen in college, doch in de regel meer Betrokken bestuurders en onafhankelijken meerderheid

Nadere informatie

De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s. Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken

De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s. Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken De actuariële aspecten van het nieuw prudentieel kader voor IBP s Verband tussen het nieuw prudentieel kader en de actuariële praktijken 6 december 2007 1 Verband tussen het nieuw prudentieel kader en

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

DE UITDAGINGEN VAN BASEL III

DE UITDAGINGEN VAN BASEL III Uitnodiging voor een colloquium op dinsdag 23 april 2013 Gespecialiseerd NAMIDDAGPROGRAMMA (betalend) gevolgd door een AVONDPROGRAMMA (gratis) voor een ruim publiek Inhoud, programma en inschrijvingsformulier:

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van:

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van: VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER 2007 met de financiële steun van: Op initiatief van de gouverneur van de provincie Antwerpen organiseerde het CBR in 1991 voor de eerste

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Postgraduaat Douane en Accijnzen

Postgraduaat Douane en Accijnzen Postgraduaat Douane en Accijnzen Deze opleiding werd ontwikkeld in het kader van het Interreg IV A Project Oost West Poort en met de steun van: 1 Startdatum: vrijdag 25 september 2015 Met de steun van

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

CIRCULAIRE CPP WIBP- OVER HET DEUGDELIJK BESTUUR VAN DE IBP S

CIRCULAIRE CPP WIBP- OVER HET DEUGDELIJK BESTUUR VAN DE IBP S Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 23 mei 2007 CIRCULAIRE CPP-2007-2-WIBP- OVER HET DEUGDELIJK BESTUUR VAN DE IBP S * In de tekst moeten de woorden de CBFA / de Commissie voor het Bank-, Financie-

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Woord vooraf I. Desomer. Executive summary (NL) Executive Summary (FR) Executive Summary (EN) Inhoudstafel Table des matieres Table of contents

Woord vooraf I. Desomer. Executive summary (NL) Executive Summary (FR) Executive Summary (EN) Inhoudstafel Table des matieres Table of contents Woord vooraf I. Desomer Avant-propos I. Desomer V IX Executive summary (NL) Executive Summary (FR) Executive Summary (EN) Inhoudstafel Table des matières Table of contents XIII XVII XXI XXV Hoofdstuk 1

Nadere informatie

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden;

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden; BIJLAGE 3 AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE TECHNISCHE NOTA Hoe de gelijkwaardigheid van een aanvullend ondernemingspensioenstelsel met het aanvullend sectoraal pensioenstelsel chemie toetsen? 1. Berekenen van

Nadere informatie

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING Tweejarige deeltijdse academische opleiding voor professionals centrum voor migratie en interculturele studies Universiteit Antwerpen SITUERING Eén

Nadere informatie