BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA 2013-2014"

Transcriptie

1 doelgroep Ter Inleiding BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN BELGIAN PENSION ACADEMY MODULES I, II EN III PROGRAMMA De BVPI biedt een multidisciplinaire opleiding aan onder de benaming Belgian Pension Academy (kortweg BPA). De lessenreeks beoogt een praktijkgerichte informatie- en kennisoverdracht. De onderwerpen die aan bod komen, worden benaderd vanuit de praktijk door lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie. De inhoud van het programma voor het academiejaar houdt rekening met alle recente ontwikkelingen en is volledig aangepast aan de nieuwe reglementeringen ter zake. Het wetgevend kader met al haar uitvoeringsbesluiten en interpretaties, alsook de FSMA-circulaires, de jaarrekeningen, het fiscale regime, de laatste tendensen in asset en liability management e.d.m. zullen uitvoerig toegelicht worden. De BPA-opleiding start in oktober 2013 haar negende jaar. Een accreditatie is aangevraagd bij het IA BE, de Balies en het BIBF. De BPA-opleiding richt zich tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, zij het als bestuurder van een IBP, zij het als lid van een toezichtscomité, als lid van één van de operationele organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangeslotene, als benefit consultant, jurist, advocaat of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP s, alsook tot personen met beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

2 programma BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Het BPA-programma omvat 3 modules: Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: een lessenreeks over alle technische, wiskundige en actuariële aspecten die u moet kennen voor een goed begrip van het prudentiële kader waarin IBP's werkzaam zijn. Module II: De juridische, sociale, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Ook de rapporterings-verplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP s komen hier aan bod. Module III: een lessenreeks over de financiële aspecten en het beheer van de activa van de IBP s. Bijzondere aandacht gaat hier naar de beleggingen, het vaststellen van een prudente aangepaste investeringsstrategie, de beleggingsinstrumenten en de werking van de financiële markten. Modules I en II gaan door in de periode oktober maart 2014, terwijl module III plaats vindt vanaf de lente van Modules 1 & 2 bestaan uit 9 lessen, module 3 bestaat uit 8 (dubbele)lessen. Elke les duurt 3 uur. U vindt een voorlopige versie van de kalender met de data van de lessen van de modules I, II en III in bijgevoegde tabel. Men kan zich afzonderlijk voor elk van de modules inschrijven of ervoor opteren om 2 of 3 modules te volgen. U kan zich eveneens inschrijven voor één of meerdere lessen. De eerste les van module I staat ook open voor de deelnemers van module II. Elke module wordt zowel in het Nederlands als in het Frans georganiseerd. De inhoud van de Nederlandstalige en Franstalige lessen zijn op elkaar afgestemd. Indien u zich inschrijft voor de Nederlandstalige lessenreeks en u kan om welke reden dan ook een les niet bijwonen, verzoeken wij u om contact op te nemen met de BVPI ten einde te bekijken of u eventueel voor deze les kan aansluiten bij de Franstalige groep. Het documentatiemateriaal wordt u in elk geval bezorgd in de taal van de lessenreeks waarvoor u zich heeft ingeschreven. Op het einde van de lessenreeks wordt een examen georganiseerd. Deelname hieraan is vrijblijvend. De BVPI bezorgt u na actieve deelname aan de BPA-opleiding een aanwezigheidsattest. Indien u het examen met succes aflegt, ontvangt u een attest dat niet alleen uw aanwezigheid en deelname aan de opleiding bevestigt maar tevens attesteert dat u voor het examen geslaagd bent. 2

3 Leerdoelen van module I BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Module I: Inleiding tot het prudentiële kader: analyse van de actuariële en wiskundige aspecten Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Frédéric Chandelle Actuaris Intégrale / ULB, Ann Verlinden Senior Advisor BVPI, Jan Geerardyn Actuaris & Vennoot Conac, Philippe Delfosse Actuaris & Adjunct-directeur-generaal Intégrale, Kim Everaert Managing Director Energy & Professor VUB, Cécile Van Huffel & Marc Dohet Mercer, Paul De Smet & Ina Decoster Vennoot EBCS, Jan Ruttens & Franky Stevens Aon Hewitt, Pol Bughin EMFEA, Chris DeSmet- Towers Watson,, Mercer,, Kurt Cappoen - Director PwC, Geert De Ridder Director Deloitte, Isabelle Rasmont PwC, Francesco Briganti Directeur AEIP, Ann De Vos Coördinator & Johanna Secq - Adviseur Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen FSMA, PensionsEurope Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Aan de hand van 9 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. Wegwijs is in het (actuariële) jargon van de tweede pensioenpijler 2. Stapsgewijs inzicht verworven heeft in actuariële technieken 3. Inzicht heeft in de verschillende pensioenverplichtingen 4. Inzicht heeft in de financieringsmethoden van pensioenregelingen 5. De balans kan lezen van het pensioenfonds én de bijdragende onderneming 6. Inzicht heeft in de voordelen en aandachtspunten van een ALM studie en de continuiteitstoets. 7. Inzicht heeft in de controle(-vereisten) van de toezichthouder (FSMA) 8. Inzicht heeft in de interactie tussen European Directives en nationale wetgeving 9. Kennis genomen heeft van de actuele discussies Tot slot duiden we ook als belangenvereniging op de politieke dimensie van fundamentele discussies over rendementsgaranties, minimumverplichtingen, e.d.m. 3

4 Leerdoelen van module II BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Module II: Juridische, prudentiële, sociale (WAP), fiscale en boekhoudkundige aspecten van een IBP en haar interne en externe communicatie Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: t Jan Van Gysegem, Voorzitter BePla, Lut Sommerijns - Of-Counsel Loyens & Loeff, Elke Duden - Councel Linklaters, Caroline Vandevelde Coördinator Dienst Toezicht op de IBP s en de Aanvullende Pensioenen, Saskia Bollu FSMA, Koen Van Duyse - Tiberghien, Patrick Foret Pension Fund Benefits Administrator OFP Shell Belgium Pension Fund, Edwin Meysmans bestuurder Pensioenfonds KBC, Steven Janssens Directeur Sigedis, Frédéric Feys -Compliance officer & Michel Taffe auditeur interne Pensio-B, Arielle Deltombe Legal director Pensioenfonds Tractebel & Contassur, Corinne Merla advocaatvennoot Younity, Véronique Pertry advocaat-partner Eubelius & docent Universiteit Antwerpen, Barbara Deroose Directeur Pensio B OFP, Serge Tubeeckx Verantwoordelijke Technisch Beheer OFP Pensiobel & Bestuurder BVPI, An Van Damme advocaat Vennoot Claeys&Engels, Isabelle De Somviele advocaat Senior Associate Claeys&Engels, Caroline De Ridder advocaat Counsel Claeys&Engels, Camille Reyntens Advocaat Claeys&Engels, Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Aan de hand van 9 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: 1. De vereisten kent van goed bestuur voor een pensioenfonds 2. Inzicht heeft in de sociaalrechtelijke aspecten van aanvullende pensioenen 3. Inzicht heeft in het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en het pensioenfonds 4. Inzicht heeft in de rol en functie van de interne auditor en compliance officer en weet hoe zij werken binnen een pensioenfonds. 5. Inzicht heeft over wat moet gerapporteerd worden en aan wie 6. Een overzicht heeft van bestaande samenwerkingsverbanden en hun voor- en nadelen 7. Inzicht heeft hoe leden van een RvB of toezichtscomité toezicht kunnen uitoefenen op de uitvoering van de pensioenbelofte 8. Inzicht heeft in de laatste evoluties omtrent de centrale pensioendatabank Sigedis en de impact hiervan kan inschatten 9. Kennis genomen heeft van actuele discussies. 4

5 Leerdoelen van module III BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN Module III: Portefeuillebeheer en Assetmanagement Volgende lesgevers of organisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd: Jeroen De Soete, Mark Scholiers Precisis, Tomás Murillo directeur Petercam, Paul Van Eynde CFO ING Investment Management Belgium, Cédric Hayen Senior Relationship Manager Institutional Clients Belgium ING Investement Management Belgium, Jan Longeval - gedelegeerd bestuurder Bank Degroof, Catherine Champagne relatiebeheerder Bank Degroof, Patrick Mariën actuaris Aon Hewitt, Mercer, Bart De Coster Pensioenfonds Antwerpse Waterwerken, Olivier Poswick lid van het directiecomité Contassur Pensioenfonds Tractebel, Kristof Woutters - Head of Financial Engineering Dexia AM, DWS, GIMV, PMV, Olivier Marquet - Directeur & Martine Gregoire Institutional Relationship Manager Triodos Bank, Tom Mergaerts CEO Amonis,, KBC, HSBC, Van Lanchot, Société Générale, Finvex, Bernard Caroyez Investment Manager & Lionel Derome Investment & Treasury Analyst Pensio-B OFP, Jan De Smet Bestuurder Pensioenfonds Agfa Gevaert, Baudouin Van Male de Ghorain - Hydralis OFP Module 3 werd opgesplitst in twee delen: Deel 1: basis (lessen 1-4) Deel 2: uitdieping (lessen 5-8) Aan het begin van deze module wordt kort (10 ) het verloop van het programma geschetst, praktische informatie meegedeeld en het examen toegelicht. Aan de hand van 9 lessen willen we bereiken dat de deelnemer: Deel 1: basis 1. Het juridisch-reglementair kader kent waarbinnen het investeringsproces zich afspeelt. 2. Wegwijs is in het financiële jargon en financiële begrippen, teneinde de verslaggeving van de beheerders beleidsmatig te kunnen begrijpen. 3. Inzicht hebben in de verschillende wijzes om de performatie van een investeringsportefeuille te meten en te benaderen 4. Inzicht heeft op welke wijze de Activa van de balans moeten opgebouwd worden om de Passiva (pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds te garanderen. Deel 2: uitdieping 1. Inzicht heeft in investeringsmogelijkheden van pensioenfondsen 2. Inzicht in de wijze van organisatie van de investeringsketen en de aandachtspunten daarin 3. Inzicht heeft op welke wijze een portefeuille kan samengesteld worden om de pensioenverplichtingen af te dekken 4. Inzicht heeft in voor-en nadelen van delegatie van het beleggingsbeleid 5. Inzicht heeft hoe in de praktijk het beleggingsbeleid van een pensioenfonds gevoerd wordt. 5

6 Nederlandstalige lessen Datum/Date 15/10/ /10/2013 5/11/ /11/ /11/2013 Taal/ Langue Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Zaal/Salle NL MOD-I 1 NL MOD-II 1 BVPI IA BE Ann Verlinden Bepla Elke Duden Welkom De actuariële context van de aanvullende pensioenen in België Algemene inleiding & actuarieel jargon De jurische aspecten van de Belgische aanvullende pensioenen: -Een blik op de toekomst Juridische aspecten deel 1 : WAP en WAP-Z NL MOD-II 2 Caroline Vandevelde Juridische Aspecten deel 2: WIBP NL MOD-I 2 Jan Geerardyn Financiële wiskunde NL MOD-II 3 Koen Van Duyse Fiscale aspecten 28/11/2013 NL MOD-I 3 Kim Everaerts Sara Hofman Actuariële aspecten 5/12/2013 NL MOD-I 4 Paul De Smet Ina De Coster De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technische voorzieningen Defined Contribution (DC) & Cash Balance (CB) Marconi 12/12/2013 NL MOD-II 4 Edwin Meysmans Interne en externe communicatie 19/12/2013 NL MOD-I 5 Jan Ruttens Franky Stevens De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de technische voorzieningen Defined Benefit (DB) 28/01/ /02/ Voormiddag NL MOD-II 8 (9u45-13u) - Namiddag (14u-17u30) NL MOD-II 5 NL MOD-II 6 Jo Deroey De interne audit en de compliance officer Serge Tubeeckx Arielle Deltombe Steven Janssens Peter Maes Pim Petereyns Pensioenfonds of groepsverzekering? Aandachtspunten voor de inrichter en de leden van RvB of toezichtscomité Sigedis en de Databank Aanvullende Pensioenen Galilei 6

7 13/02/2014 NL MOD-II 7 Veronique Pertry Barbara Deroose Hoe de pensioentoezegging van verschillende inrichters (werkgevers/sectoren) samen beheren? 20/02/ /02/2014 NL MOD-I 6 Chris De Smet - Voormiddag (9u45-13u) - Namiddag (14u-17u30) NL MOD-I 7 ALM, Continuiteitstoets, volatiliteit, matrix van varianties en covarianties, quo vadis? Hoe ga je er als pensioenfonds mee om? NL MOD-I 8 Johanna Secq Hoe werkt de prudentiële controle door de FSMA? Kurt Cappoen Geert De Ridder Boekhoudkundige Aspecten IBP Boekhoudkundige Aspecten IAS 11/03/ /03/ Voormiddag (9u45-13u) NL MOD-II 9 NL MOD-III 1 An Van Damme Isabelle De Someviele BVPI Tomás Murillo - Namiddag (14u-17u30) ENG MOD-I 9 Matti Leppälä 03/04/2014 (hele dag) 22/04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /09/2014 Actuele discussies Welkom De fundamentele evoluties in het Asset en portefeuille Management Inleiding en Juridisch kader Een blik over de grenzen en de actuele discussies in Europa over het toekomstig toezicht op de IBP s en aanvullende pensioenen NL MOD-III 2 Jan Longeval Inleiding tot financiële markten en producten NL & FR MOD-I & MOD-II NL MOD-III 3 NL MOD-III 4 NL MOD-III 7 Examen module I en Module (deelname op vrijwillige basis) Mark Scholliers Jeroen De Soete Patrick Mariën Xavier Timmermans Tom Mergaerts Richard Ryan Simon Lansdorp Tom Mergaerts Performantiemeting Portefeuille management principes en praktijken DEEL I: theorie Actuele trends in portefeuille management inleiding Actuele trends in portefeuille management voorbeelden Actuele trends in portefeuille management conclusie NL MOD-III 8 Jan De Smet Delegatie van het beleggingsbeleid aan vermogensbeheerders case study NL MOD-III 4 Bart De Coster Portefeuille management principes en praktijken DEEL 2: praktijkvoorbeeld 7

8 11/09/ /09/ /10/2014 NL MOD-III 6 Kristof Woutters Kristof Woutters NL MOD-III 5 Benedicte Passagez NL & FR Actuele trends in asset management inleiding Actuele trends in asset management voorbeelden Actuele trends in asset management conclusie Trading, clearing, settlement en custody / administratieve organisatie van het investeringsproces en impact van nieuwe en aankomende regelgeving MOD-III Examen module III (deelname op vrijwillige basis) Cursief gedrukte data zijn onder voorbehoud Last updated 13/06/2014 8

9 Franstalige lessen Datum/Date 17/10/ /10/ /11/ /11/2013 Taal/ Langue Les/Leçon Docent/Conférencier Onderwerp/Sujet Salle/Zaal FR MOD-II 1 FR MOD-I 1 ABIP Bepla Lut Sommerijns Frédéric Chandelle Accueil Les aspects juridiques des pensions complémentaires belges La législation sociale (LPC & LPCI) Le contexte actuariel des pensions complémentaires en Belgique : la future Introduction générale & jargon actuariel FR MOD-I 2 Thomas Rotschild Mathématiques financières FR MOD-II 2 Saskia Bollu La législation prudentielle (LIRP) 19/11/2013 FR MOD-II 3 Thierry Denayer Xavier Gillot Aspects fiscaux 26/11/2013 FR MOD-I 3 Philippe Delfosse Aspects actuariels 03/12/2013 FR MOD-I 4 Cécile Van Huffel Marc Dohet Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans Defined Contribution (DC) & Cash Balance (CB) 10/12/2013 FR MOD-II 4 Patrick Foret Communication interne et externe 17/12/2013 FR MOD-I 5 Caroline Dupont Hicham Krimech Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / prévisions techniques Plans Defined Benefit (DB) 16/01/ /01/ /02/2014 FR MOD-II 7 FR MOD-II 6 FR MOD-II 5 Corinne Merla Arielle Deltombe Frédéric Feys Michel Taffe Steven Janssens Thierry.Desterbecq Pim Petereyns Comment gérer ensemble l engagement de pension de différents organisateurs (employeurs, secteurs)? L Audit interne et le compliance officer Sigedis et la Base de donnée Pensions Complémentaires (DB2P) Galilei 11/02/2014 FR MOD-I 7 Isabelle Rasmont Fréderic Chandelle Aspects comptables Comptes annuels d une IRP Aspects comptables IFRS/IAS 9

10 18/02/2014 FR MOD-I 8 Ann De Vos Comment fonctionne le contrôle prudentiel par la FSMA? 25/02/ Avant-midi (9h45-13h15) - Après-midi (14h-17h30) FR MOD-II 8 Serge Tubeeckx Arielle Deltombe FR MOD-I 6 Chris De Smet Fonds de pension ou assurance-groupe? Points requérant une attention particulière pour l organisateur et les membres du conseil d administration ou du comité de surveillance ALM, test de continuité, volatilité, matrix de variances et de covariances, quo vadis? Comment y réagir comme fonds de pension? 13/03/ /03/ /03/ /04/2014 (journée entière) Mardi/ dinsdag 22/04/ /05/2014 FR MOD-I 9 Francesco Briganti FR MOD-II 9 FR MOD-III 1 Caroline De Ridder Camille Reyntens ABIP Cedric Hayen Paul van Eynde Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe à propos du futur contrôle des IRP Discussions actuelles Accueil Les évolutions fondamentales dans l Asset Management et la gestion de portefeuille Introduction et cadre juridique FR MOD-III 2 Catherine Champagne Introduction aux marchés et produits financiers NL & FR MOD-I & MOD-II FR MOD-III 4 Examen module I et Module (participation volontaire) Xavier Timmermans Principes et pratiques de gestion de portefeuille théorie mardi/dinsdag 27/05/2014 (journée entière) 05/06/ /09/2014 FR mardi/dinsdag 09/09/2014 FR MOD-III 6 FR MOD-III 8 Baudouin Van Male de Ghorain Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille Introduction - SGIB en Finvex Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille Quelques tendances actuelles Baudouin Van Male de Ghorain Bernard Caroyez Lionel Derome Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille Discutant / Conclusion Délégation de la politique d investissement à des gestionnaires de portefeuille & Case study FR MOD-III 3 Mesures de performances MOD-III 7 Dimitri de Marneffe Dimitri de Marneffe Tendances actuelles en matière de Asset Management Introduction Tendances actuelles en matière de Asset Management Quelques tendances actuelles Tendances actuelles en matière de Asset Management Discutant / Conclusion 10 Edison

11 18/09/ /09/ /10/2014 FR MOD-III 4 Hervé Valkeners Principes et pratiques de gestion de portefeuille Case study FR MOD-III 5 Bénédicte Passagez NL & FR Trading, clearing, settlement et custody / organisation administratif du processus d investissement et l impact des nouvelles réglementations MOD-III Examen module III (participation volontaire) Les dates en italique sont à confirmer Last updated 22/05/

12 INLICH- TINGEN Praktische zaken INSCHRIJVIN- GEN BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINSTELLINGEN U kan zich inschrijven via bijgevoegd formulier dat u ons ingevuld kan terugbezorgen per , per fax of per post ten laatste vóór 10 oktober Bevestiging van de inschrijving volgt zo snel mogelijk. Uw inschrijving is slechts definitief na bevestiging. De inschrijvingsprijs bedraagt: Leden Niet-leden Volledige cursus: Per Module: Per les: BTW indien van toepassing Bij meervoudige inschrijvingen voor verschillende personen van eenzelfde IBP of organisatie, geldt een korting van 10% voor de tweede inschrijving en 15% voor elke daaropvolgende bijkomende inschrijving. Alle lessen gaan door op het adres van de BVPI, Diamant Building, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (Metrostation Diamant), vlakbij het VRT complex. Het gebouw heeft op niveaus -2 & -3 een (facultatieve) betalende parkeerruimte voor bezoekers (ingang vooraan links van het gebouw). Parkeerruimte in het gebouw kan echter niet worden gegarandeerd. De kosten voor de parking zijn niet in de inschrijvingsprijs begrepen. De data en uren van de lessen zijn vermeld in bijgevoegd programmaoverzicht. De BVPI behoudt zich het recht voor om bepaalde data te wijzigen in functie van de agenda s van de lesgever of omwille van andere onvoorzienbare omstandigheden. De lessen beginnen s morgens om u. en duren tot u. telkens twee pauzes van 15 minuten. Vóór elke les, evenals tijdens de pauzes staan dranken (koffie, thee, water, fruitsap) gratis ter beschikking van de deelnemers. Na elke les is een lichte lunch voorzien in het self-service restaurant. Voor alle verdere inlichtingen kan u zich wenden tot: BVPI A. Reyerslaan Brussel tel.: fax: Uitgebreide beschrijving per les kan u vinden in het curriculum. 12

13 INSCHRIJVINGSFORMULIER BELGIAN PENSION ACADEMY Programma 2013/14 - Nederlands Voornaam + naam:... Functie:... Bedrijf of IBP:... Telefoon:... Fax: Naam en facturatieadres: BTW-nummer / Ondern.nr... Indien de facturatie gebeurt aan een NIET-OFP: Is de te factureren persoon BTW-plichtig? BTW-plichtig Niet BTW-plichtig schrijft zich in voor: Module I in het Nederlands Module II in het Nederlands Module III in het Nederlands voor Les van Module I voor Les van Module II voor Les van Module III De inschrijving is slechts definitief na bevestiging door de BVPI. Datum:... Handtekening: Deze vorming heeft betrekking op het beheer en de administratie van een OFP. Terug te sturen vóór 10 oktober 2013: per fax: 02/ per per post : BVPI A. Reyerslaan Brussel 13

Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder

Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start als bestuurder Share the Expertise Opleiding Besturen van een pensioenfonds Loyens & Loeff Opleiding Besturen van een pensioenfonds Een goede start

Nadere informatie

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitaire programma's Accountancy & Finance Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits

België, ideale locatie. voor pan-europese. pensioenfondsen. www.invest.belgium.be. Invest in Belgium, increase your profits België, ideale locatie voor pan-europese pensioenfondsen www.invest.belgium.be Invest in Belgium, increase your profits Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 2. Juridisch kader : structuur en organisatie 2.1.

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011 Voorwoord De werking van BEAMA werd in 2010-2011 uitgediept door de oprichting van enkele nieuwe werkgroepen zoals particulier portfolio management (PAM) en institutioneel portfolio management (IAM). De

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012

JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 BEAMA is lid van de Belgische Federatie van de financiële sector Inhoudsopgave Inhoudsopgave p. 01 Voorwoord Voorzitter p. 02 Voorwoord Secretaris-Generaal p. 03 I. BEAMA: Belgische

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder

s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder 01-10-14 2015 s t u d i e g i d s PENSIOENFONDSMANAGEMENT Duik in de wereld van pensioen. Word Register Pensioenbestuurder Inhoud Introductie tot de leergang Pensioenfondsmanagement Inleiding................................................................

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Besturen van een Pensioenfonds

Besturen van een Pensioenfonds Deskundigheidsbevordering voor ervaren pensioenfondsbestuurders Het besturen van een pensioenfonds is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. De vraagstukken waar u mee te maken krijgt zijn aanzienlijk

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Rechtspraak Publicaties

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Accounting en Controlling 2014-2015

Accounting en Controlling 2014-2015 Postgraduaat Accounting en Controlling 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012. VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w.

Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012. VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w. Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012 VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w. Inhoudstafel Van de redactie 2 Redactieraad 2 Woord van de Congresvoorzitter 3 Woord Voorzitter Organisatiecomité 3

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2013-2014 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD

VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD 22 juni 2007 VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD op alle Distributie-aandelen (coupon n 20 en volgende aangehecht) en alle Kapitalisatie-aandelen uitgegeven door de vennootschap IMMO-CROISSANCE Société

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie Studiegids Pensioenfonds management IVP instituut voor pensioeneducatie Inhoudsopgave Introductie tot het programma Pensioenfondsmanagement 3 Achtergrond 4 Definitie van de RPB Register Pensioenbestuurder

Nadere informatie