Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject. Summa Engineering. TU/e Campus Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject. Summa Engineering. TU/e Campus Eindhoven"

Transcriptie

1 Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject Tekstuele aanpassing nav sg vergadering Pagina 1

2 Inhoud Hoofdstuk Vraag: Hoe is de instelling omgegaan met de besteding van de toegekende middelen? Geef hierbij per kostencategorie aan welk deel van de subsidie naar bijvoorbeeld ICT is gegaan, welk deel naar de bekostiging van de projectleiding, welk gedeelte naar het inrichten van de elektronische leeromgeving en zo voort en zo verder Hoofdstuk Vraag: Wat is het antwoord van de instelling op het thema productieve onderwijstijd? Zijn de uitgangspunten van Netwerkschool 2.0, namelijk het aanbieden van een werkweek voor leerlingen van 36 uur gevuld met een attractief, degelijk en eigentijds programma, gerealiseerd?... 4 Hoofdstuk Vraag: Welke antwoorden heeft de instelling gevonden op de inzet van ICT om leerprocessen te versnellen, te verbeteren en/of attractiever te maken?... 5 Hoofdstuk Vraag: Is de onderwijsinstelling erin geslaagd om leerlingen nadrukkelijk te focussen op het ondernemerschap? Met andere woorden: is de school erin geslaagd om studentenondernemingen te integreren in het opleidingsaanbod en wat is dan het gekozen model?... 6 Hoofdstuk Vraag: Welke stappen zijn er gezet om de betrokkenheid van leerlingen en ouders te vergroten en wat zijn hiervan de resultaten?... 8 Hoofdstuk Vraag: Hoe is de betrokkenheid van bedrijven in de regio met het Netwerkschoolproject geweest? Waaruit blijkt dit en wat zijn hiervan de opbrengsten? Hoofdstuk Vraag: Wat zijn de opbrengsten op het thema van de professionalisering van de medewerkers? Hoofdstuk Vraag: Zijn de scholen erin geslaagd om de openingstijden op te rekken door een openstelling van 24/7 te realiseren? En zo niet: wat zijn de argumenten dan om niet het jaar rond open te zijn? Hoofdstuk Vraag: Is de doelstelling van de Netwerkschool 2.0 gerealiseerd om beter onderwijs tegen dezelfde kosten aan te bieden? Hoofdstuk Vraag: Hoe is de positie van de Netwerkschool-leerlingen op de arbeidsmarkt? Kwantitatieve gegevens Verklarende lijst afkortingen

3 Hoofdstuk 1 Vraag: Hoe is de instelling omgegaan met de besteding van de toegekende middelen? Geef hierbij per kostencategorie aan welk deel van de subsidie naar bijvoorbeeld ICT is gegaan, welk deel naar de bekostiging van de projectleiding, welk gedeelte naar het inrichten van de elektronische leeromgeving en zo voort en zo verder. De Netwerkschool Personele kosten Totale kosten Projectleiding Onderwijzend personeel Ondersteunendpersoneel Overige personele kosten Totaal personeel Facturen UITGAVEN TOTAAL FINANCIERING Benodigde inkomsten uit FES-gelden 80% Co-financiering van school (=20 procent FES) Totaal

4 Hoofdstuk 2 Vraag: Wat is het antwoord van de instelling op het thema productieve onderwijstijd? Zijn de uitgangspunten van Netwerkschool 2.0, namelijk het aanbieden van een werkweek voor leerlingen van 36 uur gevuld met een attractief, degelijk en eigentijds programma, gerealiseerd? Gedurende de looptijd van het experiment is gewerkt aan modernisering en actualisering van het curriculum. De concentrische leerstof-opbouw blijft om onderwijskundige redenen in een aantal gevallen bestaan, met name in de basisleerlijn. Daarnaast is in alle fasen van de opleiding gekozen om studenten in groepen aan projecten te laten werken. Deze projecten zijn maatschappelijk relevant, gerelateerd aan de kerntaken en werkprocessen en de realisatie is in samenwerking met de bedrijven uit Brainport Regio Eindhoven. De grote variatie in deze projecten geeft een impuls aan de flexibiliteit van het onderwijs. De grote verscheidenheid in inhoud en op te leveren producten van de verschillende projecten stimuleren specifieke kennis- en competentieontwikkeling. Studenten die excelleren in specialistische onderdelen, krijgen de ruimte zich daarin verder te ontwikkelen dan in de basis strikt nodig is. Deze ontwikkeling tot excellence op bepaalde vlakken mogen zij op andere punten compenseren, met name in de niet-vaste programmaonderdelen. Voor de toekomst gaat onderzocht worden of werken met studiepunten verdere mogelijkheden tot flexibilisering biedt. De onderwijstijd is door de curriculumherziening licht gestegen. Daarnaast is de deels begeleide onderwijstijd, ingevuld door het projectmatig werken, fors toegenomen. Een deel van de studenten heeft deze projecten aangegrepen om deel te nemen aan nationale en internationale vakbekwaamheidswedstrijden waaronder Vakkanjers, FTC en FRC (zie verklarende lijst afkortingen op pagina 17). De stimulans en ondersteuning die vanuit de NWS gegeven worden aan dergelijke initiatieven, leidt in voorkomende gevallen vaak tot dubbele werkweken. Studenten blijken zo gemotiveerd door deze uitdagingen, dat hun tijdsinvestering in deze leerervaringen het reguliere programma ver overstijgt. Daarnaast blijken deze deelnemers zeer vaak in de prijzen te vallen, wat een extra motivatie is voor andere studenten maar ook voor het docentencorps. Uit een vergelijking van de Job Odin-enquêtes onder studenten van NWS in 2012 en 2014 blijkt een hogere waardering ten aanzien van de onderdelen inhoud, actualiteit en variatie van het onderwijsprogramma. De gemiddelde studentenwaardering op de genoemde onderdelen steeg met 0,5 punten. Dit komt neer op een significante stijging van 8 procent. Daarnaast worden er MBO+ cursussen aangeboden - bijvoorbeeld nanotechnologie, 3D-technologie, CNC, CAD CAM en Robotica - in samenwerking met TU/e, Teclab, Fablab en FACT. 4

5 Hoofdstuk 3 Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject Vraag: Welke antwoorden heeft de instelling gevonden op de inzet van ICT om leerprocessen te versnellen, te verbeteren en/of attractiever te maken? Is er sprake van flexibilisering van het onderwijs en zo ja wat zijn daar de kenmerken van? Is er sprake van maatwerk voor leerlingen en zo ja waar blijkt dat uit? 3.1. ICT in het onderwijs Er is geïnvesteerd om te komen tot een high performance ICT-omgeving, dit geldt voor zowel hard- als software. De verhuizing naar de nieuwe locatie op het TU/e-terrein is aangegrepen om fors te investeren in nieuwe hardware ten behoeve van de studenten (Open Leercentra). Er is tegelijkertijd gekozen voor uniforme technische softwarepakketten die in het onderwijs NWS -breed gebruikt worden. Gedurende de looptijd van het project is de ELO ingrijpend verbeterd. Dit betreft twee aspecten, te weten: de uniforme inrichting en de content. Dit heeft een belangrijke impuls gegeven aan de toename van blended learning, dat bijdraagt aan een attractiever, eigentijds onderwijs. Het nieuwe digitale aanbod biedt studenten verregaande mogelijkheden om te verdiepen, te verbreden of te versnellen. Ook draagt dit bij aan een andere pijler van de NWS: de verruiming van de onderwijstijd, in de zin dat content online beschikbaar is ICT als communicatiemiddel tussen SE en ouders en bedrijven De ontwikkelingen hebben geleid tot een modernisering van de communicatie tussen NWS en ouders en bedrijven. In de praktijk betekent dit dat papieren rapporten vervangen zijn door digitale rapporten, en correspondentie vrijwel niet meer per post gaat maar via . Correspondentie met leerbedrijven verloopt ook via de digitale weg. Dit geldt ook voor de BPV-beoordelingen door leerbedrijven. Momenteel is in samenwerking met onze BPV-bedrijven een pilot in voorbereiding waarbij summatieve beoordelingen digitaal worden ingevoerd en verwerkt ICT en bedrijfsprocessen In de afgelopen projectperiode heeft ook op het gebied van bedrijfsapplicaties een zeer omvangrijke moderniseringsslag plaatsgehad. De eerste grote verandering betreft de implementatie van de applicatie voor registratie en verantwoording van het complete onderwijspakket, Eduarte. Met de introductie van deze applicatie zijn ook de papieren studentendossiers verleden tijd, en wordt voortaan gewerkt met digitale studentendossiers die voor alle betrokken medewerkers online en dus 24/7 beschikbaar zijn. De tweede omvangrijke vernieuwing betreft het gebruik van de onderwijsplanningsapplicatie Xedule. Hiermee wordt altijd de meest actuele versie van het lesrooster voor studenten en docenten automatisch in hun digitale agenda geplaatst. Naast de hiervoor genoemde, sterk onderwijs gerelateerde bedrijfsapplicaties is voor analyse, optimalisatie en vervolgens inzichtelijk maken van uniforme deelprocessen gebruikgemaakt van de procesmanagementtool Protos. Dit betreft zowel deelprocessen in het onderwijsproces alsmede bedrijfsprocessen Professionalisering rond en met ICT Gebleken is dat digitale vaardigheden van docenten ver uiteen liepen. In samenwerking met verschillende externe partijen zijn de vaardigheden van de docenten op verschillende aspecten gemeten met behulp van digitale scans (0-meting en 360 feedback). Basis voor deze scans zijn onder meer de stellingen uit het Kennisnetdocument Kader ICT-vaardigheden docenten. Op basis van de uitkomsten van deze scans zijn teambrede, specifieke bijscholingsbijeenkomsten gehouden en daarnaast zijn op individuele basis scholingstrajecten uitgevoerd. 5

6 Hoofdstuk 4 Vraag: Is de onderwijsinstelling erin geslaagd om leerlingen nadrukkelijk te focussen op het ondernemerschap? Met andere woorden: is de school erin geslaagd om studentenondernemingen te integreren in het opleidingsaanbod en wat is dan het gekozen model? Bij NWS is geëxperimenteerd met studentenondernemingen. Uit de evaluatie daarvan bleek dat de leeropbrengsten te weinig aansloten bij de eisen uit het kwalificatiedossier, ondernemendheid versus ondernemerschap. Verder bleek dat studenten veel tijd kwijt waren, gegeven het kwalificatiedossier, met minder relevante aspecten van ondernemerschap, zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel, praktische zaken als bankrekeningen, visitekaartjes, telefoon etc. De conclusie was dan ook dat de focus meer zou moeten komen te liggen op ondernemendheid en minder op ondernemerschap. Daarom is bij NWS gekozen voor een tweesporenbeleid Ondernemerschap als onderdeel van de opleiding Voor alle studenten NWS is bedrijfskunde een belangrijk onderdeel van het curriculum in alle uitstroomvarianten. Dit geldt voor alle leerjaren en borgt daarmee een basisniveau bedrijfskunde voor alle studenten. Daarnaast is de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap integraal onderdeel van het curriculum in het laatste leerjaar. Het certificaat is door het ministerie van OCW en het ministerie van EL&I erkend. Deze module is in het schooljaar uitgevoerd als pilot in opdracht van NWS door het Centrum voor Ondernemerschap (CvO), dat een onderdeel is van Summa Business en tot doel heeft mensen hun ambitie waar te laten maken op het gebied van ondernemerschap. Tijdens deze module leren potentiële startende ondernemers hoe een eigen onderneming vormgegeven kan worden hoe het financiële gedeelte moet worden aangepakt hoe een onderneming op een handige manier in de markt gezet kan worden Deze pilot werd uitgevoerd op basis van vrijwillige aanmelding die openstond voor alle vierdejaarsstudenten. Na afloop is dit traject geëvalueerd met alle betrokkenen. Belangrijkste conclusies: De belangstelling voor deze module was groot, gezien het aantal inschrijvingen van 42 op een totaal van 80 studenten die daarvoor in aanmerking kwamen. Het aantal behaalde certificaten was 35, wat neerkomt op een 100 procent-score op het aantal voor het examen aangemelde deelnemers. Uit de inhoudelijke evaluatie onder de deelnemers bleek dat de inhoud goed aansloot bij de verwachtingen van de studenten en dat deze module een meerwaarde heeft in de opleiding Projectorganisatie als onderdeel van de opleiding Door de hele opleiding heen werken studenten aan projecten die als resultaat concrete toepassingen of oplossingen moeten hebben die in de praktijk voor het opdracht gevende bedrijf bruikbaar zijn. Deze projecten worden procesmatig begeleid en gemonitord op de aspecten inhoud, haalbaarheid, relevantie, kosten, doorlooptijd, kwaliteit. In lijn met het motto van het Summa College Haal het beste uit jezelf wordt studenten de ruimte geboden om zich te richten op multidisciplinaire projecten waar ze zelf eigenaar van zijn. Van het begin tot het einde van de opleiding maken deze projecten onderdeel uit van het aangeboden programma, waarbij de eisen ten aanzien van een professionele, projectmatige aanpak in de voortgang van de opleiding worden aangescherpt. 6

7 4.3. Kwaliteitswaarborg onderwijsprojecten De projectgroepen functioneren als kleine ondernemingen en hebben alle kenmerkende aspecten van ondernemen in zich. In die zin zijn deze te beschouwen als miniondernemingen, in lijn van de NWS-gedachte. Uit oogpunt van waarborgen van de kwaliteit van de uitgevoerde projecten, om overzicht te hebben over lopende projecten en om docenten te ondersteunen in hun begeleiding van deze processen, is een projectorganisatie ingericht en geoperationaliseerd volgens onderstaand model. Uitvoeren onderwijsproject Netwerkschool 7

8 Hoofdstuk 5 Vraag: Welke stappen zijn er gezet om de betrokkenheid van leerlingen en ouders te vergroten en wat zijn hiervan de resultaten? 5.1. Ouderbetrokkenheid In het kader van het project NWS zijn er experimenten gedaan gericht op het vergroten van de ouderparticipatie in zaken als curriculumontwikkeling, onderwijsprojecten en betrokkenheid bij vakwedstrijden. Gebleken is dat ouders zeer veel belangstelling hebben als het gaat over direct opleiding-gerelateerde onderwerpen. Er bleek daarentegen te weinig animo te zijn om een structurele ouderinbreng te formaliseren in een ouderraad. Door implementatie van nieuwe bedrijfsapplicaties kan nog beter worden voldaan aan de informatiebehoeften van ouders over de studievoortgang van de studenten. De volledigheid en de toegankelijkheid van de gegevens is hierdoor toegenomen. Eduarte vormt een belangrijke basis bij de inrichting van Passend Onderwijs. Ouderbetrokkenheid tijdens de opleiding blijft geborgd door een serie van contactmomenten, die begint bij het voorlichtings- en intakeproces. Bij aanvang elke opleiding volgt een ouderinformatieavond over inhoud en de opzet van opleiding. Daarnaast vinden de gebruikelijke ouderavonden over de studievoortgang plaats. Over de gedurende de opleiding uitgevoerde projectopdrachten informeren de studenten hun ouders, praktijkopleiders en andere belangstellenden tijdens informatieavonden Studentenbetrokkenheid Gedurende de looptijd van het project NWS heeft, mede door gerichte professionalisering van alle betrokken medewerkers maar zeker ook door de verhuizing naar het TU/e-terrein, een cultuuromslag plaatsgevonden die er onder meer geleid heeft tot een verkleining van de afstand tussen personeel en studenten. De behoefte aan een officiële studentenraad blijkt door de ontstane laagdrempeligheid niet te bestaan. Studenten weten in geval van problemen of vragen de weg naar de juiste personen snel te vinden. Een ander fenomeen waaruit de betrokkenheid van de studenten valt op te maken, is dat een selecte groep studenten fungeert als ambassadeur tijdens diverse evenementen. De laatste ontwikkeling op dit vlak is de vorming van een onlangs opgericht promoteam Engineering, bestaande uit negen studenten, evenredig afkomstig uit de teams: Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen en Mechatronica. De hoofddoelstelling van het promoteam is bevordering van instroom van nieuwe studenten. Het promoteam tracht deze doelstelling te realiseren door inzet bij diverse externe activiteiten. Hierbij valt te denken aan voorlichting, promotie of een specifieke rol bij open dagen. Het promotieteam is in het schooljaar voor het eerst operationeel. Na afloop van dit eerste jaar zullen alle activiteiten geëvalueerd worden. Deze evaluatie zal als basis gebruikt worden voor de planning van het daaropvolgende jaar. Met de studenten die geselecteerd zijn voor het promoteam is een contract opgesteld waarin onder andere een vergoeding is opgenomen. Dit is deels als waardering voor de geleverde inspanningen, maar anderzijds om hun rol binnen NWS te formaliseren. Ook is de animo onder studenten om de school te vertegenwoordigen tijdens bijvoorbeeld nationale en/of internationale vakwedstrijden groot. Opvallend is dat de afgelopen jaren zowel bij de jaarlijkse Toppersverkiezing als ook bij eerder genoemde vakwedstrijden de studenten van NWS veelvuldig in de prijzen vallen. 8

9 Een derde aspect waaruit studentenbetrokkenheid blijkt, is dat bij de uitvoering van een aantal zeer succesvolle projecten in de afgelopen jaren bleek dat studenten unieke, specialistische kennis en kunde ontwikkeld hadden. Door hun enthousiasme en gedrevenheid laten deze studenten hun mede-studenten maar ook de docenten delen in de opgedane kennis. Het effect hiervan is dat studenten kennis de school binnen brengen en gelijktijdig docenten en studenten scholen op het betreffende onderwerp. Door de positieve ervaringen tijdens het project met deze vorm van werken, is door de NWS gekozen om hier een structurele vorm van kennis-import van te maken. De op deze wijze binnengehaalde nieuwe technologieën zullen in de toekomst vaak onderdeel uit gaat maken van het curriculum. Voor potentiële studenten wordt structureel de mogelijkheid geboden voor meeloopdagen en diepteoriëntaties. Doelstellingen hierbij zijn de nieuwe studenten op de juiste opleiding te plaatsen en de kans op vroegtijdig schoolverlaten zo klein mogelijk te maken. De cijfers over de afgelopen jaren tonen aan dat dit een goed instrument is. 9

10 Hoofdstuk 6 Vraag: Hoe is de betrokkenheid van bedrijven in de regio met het Netwerkschoolproject geweest? Waaruit blijkt dit en wat zijn hiervan de opbrengsten? 6.1. Brainport Eindhoven De bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainport-regio hebben de ambitie om de positie van Brainport verder te versterken en uit te bouwen tot een technologische topregio van wereldformaat. Daarvoor zijn niet alleen goede technici nodig maar de regio moet ook aantrekkelijk zijn om in te wonen, te werken en te recreëren. Naast goede voorzieningen zal dus ook het opleidingsniveau van het gehele MBO op orde moeten zijn. Het businessmodel van de privaat-publieke samenwerking bestaat uit: Topopleidingen voor studenten (MBO+) Ontwikkel- en onderzoeksfaciliteiten voor opleidingen, onderzoek en commerciële exploitatie Uitdagende onderzoeksprojecten, voor opleidingen en commerciële exploitatie Masterclasses en stages voor studenten, praktijkopleiders en (toekomstige) docenten Maatwerk voor studenten werkt intensief samen met het bedrijfsleven in Brainport regio Eindhoven - de slimste regio van de wereld. Aansprekende projecten waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan, spelen een belangrijke rol. De studenten worden tijdens de BPV begeleid door ervaren en deskundige praktijkopleiders Teclab, Fablab en FACT Zeker in deze regio zijn goede technici hard nodig. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan technisch personeel. Daarnaast is innovatie in de high tech-sector continu aan de orde. Teclab, Fablab en FACT spelen hierop in door studenten een topopleiding op MBO-niveau 4 (MBO+) aan te bieden, waarmee zij hun kansen in de high tech-sector aanzienlijk kunnen vergroten. Daarnaast voorzien deze partners in kennis, productie- en onderzoekfaciliteiten, die ook ter beschikking staan aan het regionale bedrijfsleven. Medewerkers van bedrijven kunnen hier worden bijgeschoold Duale route NWS is met een aantal partners een convenant aangegaan om opleidingen met een zogeheten Duale Route voor de uitstroomdifferentiaties Werktuigkundige Installaties en Elektrotechnische Installaties te ontwikkelen. De convenantpartners denken met deze Duale Route een impuls te kunnen geven aan de aantrekkingskracht en de kwaliteit van de genoemde differentiaties. Zij stellen zich ten doel vanuit een gezamenlijke visie en aanpak de potentiële krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. De Duale Route is een onderwijsroute waar bedrijven invloed hebben op de uitvoeringswijze en inhoud van de opleiding. Studenten in het derde en vierde leerjaar van de opleiding gaan drie dagen per week aan de slag bij een van de deelnemende bedrijven. Bedrijven investeren in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en State-of-the-Art leermiddelen door een financiële bijdrage voor iedere student die bij hen in opleiding is. Deze studenten hebben de mogelijkheid om na afronding van de MBO-opleiding in een doorlopende leerlijn een HBO-diploma te behalen. 10

11 6.4. Overige ontwikkelingen Binnen NWS is bij alle opleidingen het bedrijfsleven betrokken. Deze betrokkenheid begint bij de invloed die bedrijven hebben op het curriculum en doordat bij invulling van de BPV en afname van de Proeve van Bekwaamheid (examinering) vertegenwoordigers van bedrijven een cruciale rol hebben. Binnen de nieuw ontwikkelde curricula is voor alle uitstroomvarianten gekozen voor onderwijsmodulen/ workshops die verzorgd worden door technische experts uit het bedrijfsleven. Deze vorm van kennisimport is een vorm van kruisbestuiving. Enerzijds draagt het bij aan uitdagend, eigentijds onderwijs dat een positieve invloed heeft op de motivatie van studenten. Anderzijds worden diezelfde studenten beter toegerust voor functioneren in het moderne bedrijfsleven. Door diverse successen van de NWS, zoals bijvoorbeeld de hoge klasseringen bij vakwedstrijden en succesvolle samenwerkingsprojecten met bedrijven, zijn we in staat gebleken prestigieuze projecten te verwerven met aanzienlijke cofinanciering en inhoudelijke inbreng van verschillende toonaangevende, regionale bedrijven. Een sprekend voorbeeld hiervan is de toekenning van subsidie uit het investeringsfonds MBO van het ministerie van Onderwijs voor het project System Integrator. De potentie van dit prestigieuze project wordt ook onderschreven door de bereidheid van de Provincie Noord-Brabant om ook een aanzienlijke investering in dit project te doen. Dergelijke projecten maken het ook voor de toekomst mogelijk state-of-the-art opleidingen aan te bieden. Dit schooljaar is gestart met een project in samenwerking met Avans Hogescholen. Eerstejaarsstudenten medische technologie en technische bedrijfskunde van Avans voeren een medisch technisch gerelateerde opdracht uit die ontwikkeld wordt volgens de systematiek methodisch ontwerpen. Het resultaat is een technisch ontwerp dat vervolgens door de vierdejaarsstudenten van NWS Summa Engineering wordt beoordeeld op kosten, haalbaarheid etc. Daarna wordt gezamenlijk een werkvoorbereiding opgesteld voor de daadwerkelijke productie, uitgevoerd door onze tweedejaarsstudenten in onze werkplaatsen. Met TU/e is een project in voorbereiding om op basis van een prototype een elektrisch aangedreven Formule 1- wagen te modificeren en te produceren. In dit project komen verschillende technische disciplines samen. De projectgroep is samengesteld uit studenten van Fontys, TU/e en. Het project zal uitgevoerd worden op de Automotive Campus in Helmond. De studenten van NWS zullen in dit project hun afstudeeropdrachten uitvoeren. 11

12 Hoofdstuk 7 Vraag: Wat zijn de opbrengsten op het thema van de professionalisering van de medewerkers? Zijn de arbeidsvoorwaarden aangepast/gemoderniseerd? Hoe ziet de teamsamenstelling van een netwerkschool eruit? Wat is de inzet van het bedrijfsleven om mensen en middelen beschikbaar te stellen voor het verzorgen van onderwijsmodulen? 7.1. Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden gelden nog steeds volgens CAO BVE. Tijdens de looptijd van het project heeft er een herziening plaatsgevonden ten aanzien van het FUWA OOP. Eenzelfde actie staat gepland voor medio 2015 voor wat betreft het FUWA OP Functieprofiel docent NWS Naar aanleiding van de vanuit het programma geïnitieerde HRM-sessie in Ede, is besloten een Summa Engineering werkgroep HRM te vormen die zich heeft beziggehouden met het opstellen van een functieprofiel van de NWS-docent en de NWS-medewerker. In deze werkgroep participeerden vertegenwoordigers van de dienst P&O, een bedrijfsjurist, manager Onderwijs en de Programma Manager NWS. In dat kader is een studentenlunch georganiseerd met een representatieve vertegenwoordiging bestaande uit 1 e - en 2 e -jaarsstudenten van alle uitstroomrichtingen. Tijdens deze bijeenkomst zijn niet alleen HRM-aspecten de revue gepasseerd maar is de gelegenheid aangegrepen om studenten op meerdere onderwerpen te bevragen. Concreet is de mening van de studenten gevraagd over de volgende thema s: 1. Behoefte aan inspraak/invloed via een studentenraad 2. Facilitaire voorzieningen (gebouw, lokalen, kantine, dislocaties) 3. Jaarplanning en keuzevrijheid 4. Leerstijlvoorkeur en begeleidingsbehoefte 5. Taak en rol docent en omgang met de docenten Ten aanzien van punt 1 verwijzen we naar het antwoord bij vraag 5 onder het kopje Studentenbetrokkenheid 1e alinea. Het thema Facilitaire voorzieningen (punt 2) is in het kader van dit project niet relevant. Voor wat betreft punt 3: ten aanzien van het punt jaarplanning geven de studenten aan geen behoefte te hebben aan een grote mate van vrijheid als het gaat om het plannen van vrije dagen, vakanties etc. Ook zien zij nogal wat praktische bezwaren ten aanzien van de geprogrammeerde lessen en het in groepen werken aan projecten, zoals beschreven bij Vraag 4.2. Wel geven studenten aan het plezierig te vinden als de mogelijkheid zou bestaan om bijvoorbeeld 5 verlofdagen op jaarbasis zelf in te plannen. Ten aanzien van keuzevrijheid geven studenten aan dat een breder aanbod in technische vakken mogelijk interessant kan zijn. Een mogelijkheid om dit praktisch te realiseren is een breder aanbod van minoren. Punt 4: Ten aanzien van begeleiding zeggen studenten een voorkeur te hebben voor kleinere klassen omdat er dan meer contact mogelijk is met docenten. Verder is in grote klassen de wachttijd te lang om vragen te kunnen stellen. Er lijkt ook behoefte te zijn aan meer autoriteit van docenten en structuur in de lessituaties. 12

13 Ten aanzien van leerstijlvoorkeur vinden studenten dat te lange uitleg niet rendabel is. Ze geven de voorkeur aan korte uitleg, om vervolgens zelf aan de slag te gaan en toelichting te vragen wanneer daar behoefte aan is. Hierbij bestaat voorkeur voor meer inzet en gebruik van ICT. Wat door studenten als zeer prettig wordt ervaren is als studenten van alle leerjaren gemixt werken. Dit bevordert een goede interactie tussen studenten uit verschillende leerjaren. Bij punt 5 blijkt uit de antwoorden op de vraag naar de taak en rol van de docenten dat het persoonlijk contact tussen docenten en studenten goed is. Studenten geven aan bij aanvang van de opleiding behoefte te hebben aan een overzicht van de inhoud van de totale opleiding. Daarnaast willen zij aan het begin van het schooljaar van elke docent een planning van het lesprogramma voor dat schooljaar. Studenten hebben een voorkeur om zelf te werken aan lesstof onder begeleiding van docenten en indien nodig individueel of in projectgroepjes uitleg te krijgen. Ook bestaat de behoefte aan beschikbaarheid van uitleg en uitwerkingen van taken en opdrachten op Fronter, de ELO bij NWS. Studenten waarderen het als docenten goed gebruikmaken van moderne technologieën zoals smartbeamers in de les. Uit cijfers van de Job Odin-enquête blijkt dat op de vraag Vind je je docenten goed en vind je het contact met je docenten goed, er over de projectperiode een significante stijging van de beoordeling is gerealiseerd. De gemiddelde studentenwaardering op de genoemde onderdelen steeg met 0,5 punten. Dit komt neer op een stijging van 5 procent Professionaliseringsactiviteiten Nagenoeg het complete personeelsbestand NWS heeft de How-training gevolgd. Dit professionaliseringstraject was met name gericht op persoonlijk leiderschap. De gehanteerde hoe en wat-aanpak heeft invloed gehad op de cultuur binnen de school. Deze hoe en wat-aanpak heeft ook consequenties gehad voor de manier van sturen. Er wordt gewerkt met een review-structuur waardoor een cyclus van PDCA van werkvloer tot bestuur is geïmplementeerd. Scholing in het kader van ICT-vaardigheid van medewerkers, zie hoofdstuk 3. Technische, vakinhoudelijke scholing van de docenten vond altijd al plaats, maar in het kader van dit project heeft een aantal scholingen op specifieke onderdelen plaatsgevonden, inspelend op nieuwe technologieën en technische ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn Lean Management, 3D-technologie, lasertechnologie, ontwerptechnieken volgens CAD, Composieten Teamsamenstelling Er heeft gedurende de looptijd van het experiment NWS een uitbreiding van het team plaatsgevonden. Dit gebeurde op basis van een gerichte selectie, waarbij verjonging, ontwikkel- en innovatiekracht, een flexibele inzet en meer bedrijfsmatige inzet en planning voor de toekomstige medewerkers de belangrijkste speerpunten waren. Door de benoeming van de nieuwe medewerkers is de verhouding OP/OOP gewijzigd. De uitbreiding heeft ook invloed gehad op de omvang van de flexibele schil. Ook is gekozen om een aantal workshops te laten verzorgen door flexkrachten. In de loop van het experiment, mede door de verhuizing bevorderd, is het team meer multidisciplinair gaan werken. De daaruit voortvloeiende uitwisseling tussen teams blijkt bij te dragen aan een toename aan het plezier in het werk. Dit blijkt ook een katalysator te zijn om beweging te krijgen in ontwikkelingen. 13

14 7.5. Toekomst Op basis van hiervoor beschreven ontwikkelingen, is een beleid ingezet waarbij in de toekomst NWS Summa Engineering gaat naar een integraal eigenaarschap van teams van docenten voor het complete traject van intake tot diplomering van de student. Hiervoor is het in de toekomst noodzakelijk dat de taak van de docent meer nog dan nu uitgebreid wordt van vakspecialistisch naar meer generiek. Het beleid ten aanzien van meerjarenformatieplan en meerjaren-scholingsplan is dus gericht op docentenrollen zowel op content-, begeleidings- als op organisatieniveau Inzet mensen en middelen uit het bedrijfsleven Voor dit onderwerp zie Hoofdstuk

15 Hoofdstuk 8 Vraag: Zijn de scholen erin geslaagd om de openingstijden op te rekken door een openstelling van 24/7 te realiseren? En zo niet: wat zijn de argumenten dan om niet het jaar rond open te zijn? Een van de kenmerken van Blended Learning is dat het een combinatie is van online leren en contactonderwijs. De traditionele, concentrische lesstofopbouw van een aantal basis-technische vakken blijft binnen de MKEopleiding noodzakelijk en leent zich minder voor zelfstudie en e-learning. In de afgelopen projectperiode is mede door de gevoerde discussies over de modernisering van het curriculum daar waar mogelijk een ELO ingericht die studenten in staat stelt om buiten de traditionele schooltijden online gebruik te maken van de beschikbare content. Veel andere faciliteiten zijn ook buiten reguliere openingstijden beschikbaar. Te denken valt aan de mogelijkheden van de faciliteiten die SPOMM, Teclab, Fablab en FACT bieden. Genoemde faciliteiten zijn behoudens de kerstperiode en drie weken gebouwsluiting in de zomer beschikbaar. De gekozen vernieuwingen in het curriculum, waarbij werken aan projecten waarvan studenten zelf eigenaar zijn gestimuleerd wordt, blijkt zo motiverend te werken, dat de effectieve leertijd de regulier geprogrammeerde onderwijstijd ruim overstijgt. Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor bij studenten die de school te vertegenwoordigen tijdens nationale en/of Internationale vakwedstrijden. Ook bij de voorbereiding en aanloop naar dit soort evenementen blijken studenten bereid bijna dag en nacht door te werken om een goed resultaat neer te kunnen zetten. Tot grote tevredenheid van studenten en het team van NWS MKE blijkt uit de behaalde successen in de afgelopen jaren bij eerder genoemde vakwedstrijden dat de investeringen in tijd en moeite hun vruchten hebben afgeworpen. 15

16 Hoofdstuk 9 Vraag: Is de doelstelling van de Netwerkschool 2.0 gerealiseerd om beter onderwijs tegen dezelfde kosten aan te bieden? 9.1. Kosten Er is op basis van het tussen alle Netwerkscholen en de programmadirectie overeengekomen format een berekening gemaakt van de kosten van de opleiding van de NWS -studenten in de periode tussen 2010 en De in kaart gebrachte parameters zijn: Personeelskosten bestaande uit netto FTE s van kernteam, flexibele schil, instructeurs, LIO s en inhuur externen op basis van facturen Huisvestingskosten op basis van netto vierkante meters Studentenaantallen Uit de berekening van de kostprijs per student is een licht dalende tendens zichtbaar over de gehele projectperiode. Daarmee lijkt deze doelstelling voor wat betreft de kosten gerealiseerd Kwaliteit Onze studenten vinden na het behalen van hun diploma direct passend werk en/of stromen door naar het HBO in dezelfde beroepskolom met een goede aansluiting. Hiermee levert NWS haar bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Brainport Regio. De objectieve metingen en cijfers ten aanzien van diplomaresultaten, jaarresultaten, VSV en de Job Odinenquêtes bevestigen dit beeld ten aanzien van de kwaliteit van de opleiding. 16

17 Hoofdstuk 10 Vraag: Hoe is de positie van de Netwerkschool-leerlingen op de arbeidsmarkt? Bij bedrijven in de regio is een grote vraag naar afgestudeerde studenten Middenkader Engineering van de NWS. Studenten krijgen vaak al tijdens de stage in hun opleiding arbeidscontracten aangeboden aansluitend op het behalen van een diploma. Van de afgestudeerde studenten heeft honderd procent na het behalen van een diploma NWS Summa Engineering direct een baan die aansluit op hun opleiding. Dat wil zeggen, als ze niet kiezen voor doorstroom naar het HBO, wat traditioneel rond de 70 procent wel doet en veelal met succes. 17

18 Kwantitatieve gegevens Schooljaar Aantal studenten(1 okt) Instroom Aantal diploma s Aantal VSV (<23 jaar geen startkwalificatie) Ongediplomeerde uitstroom Jaarresultaat ,80% % ,69% ,83% JOB Monitor MKE crebo 94420/ Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? 6,8 7,3 Welk rapportcijfer geef je jouw school? 6,0 6,5 18

19 Verklarende lijst afkortingen CAD CAM Cnc ELO Fablab FACT FRC FTC FUWA OOP FUWA OP PDCA SPOMM Teclab Computer Aided Design Computer Aided Manufactory Computer Numerical Control Elektronische Leeromgeving Fabricage Laboratorium Festo Authorized Training Centre First Robotic Challenge First Tech Challenge Functiewaardering Onderwijs Ondersteunend Personeel Functiewaardering Onderwijspersoneel Plan Do Check Act Stichting Praktijk Opleidingen Metaal en Mechatronica Technology and Education Lab 19

Ambitie Stand van zaken september 2012 Doelen schooljaar 12-13 Opmerkingen

Ambitie Stand van zaken september 2012 Doelen schooljaar 12-13 Opmerkingen AMBITIES EN VOORTGANG VAN DE NETWERKSCHOOL SUMMA ENGINEERING Positief exploitatiesaldo Na afronding experiment moet met normale bekostiging het onderwijs gerund kunnen worden. Wanneer de kosten hoger uitvallen,

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK OPZET STUDENTONDERNEMINGEN IN DE NETWERKSCHOOL

PLAN VAN AANPAK OPZET STUDENTONDERNEMINGEN IN DE NETWERKSCHOOL PLAN VAN AANPAK OPZET STUDENTONDERNEMINGEN IN DE NETWERKSCHOOL 1. ACHTERGRONDEN VAN HET PROJECT Binnen het project Netwerkschool 2.0 is de studentonderneming een van de pijlers om te realiseren. Het wordt

Nadere informatie

De Netwerkschool. Sligte H., Heyma A., van Eck, E., van der Meijden, A. (2015)

De Netwerkschool. Sligte H., Heyma A., van Eck, E., van der Meijden, A. (2015) Sligte H., Heyma A., van Eck, E., van der Meijden, A. (2015) De Netwerkschool Onderzoek naar werkzame bestanddelen voor vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs Kohnstamm Instituut SEO Economisch

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond Truck Academy & Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond EVEN VOORSTELLEN Teamleider : Rick van der Velden Docenten : Ton Meurs, Chris van Gerwen, Iwan van Dijk, Jules Sanders,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/mytec. Procestechniek. Werktuigbouw. MyTec 2018/2019

Elektrotechniek. novacollege.nl/mytec. Procestechniek. Werktuigbouw. MyTec 2018/2019 novacollege.nl/mytec Elektrotechniek Procestechniek Werktuigbouw MyTec 2018/2019 Een MyTec-opleiding betekent: veel leren en stages lopen bij technische bedrijven. Het is pittig, maar ik geef niet op.

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Reizen (Verkoper reizen) 94090 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128092 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

09 Kennisverspreiding. Algemene beleidsdoelstelling

09 Kennisverspreiding. Algemene beleidsdoelstelling 09 Kennisverspreiding Algemene beleidsdoelstelling Het verspreiden van kennis en vaardigheden aan de (toekomstige) doelgroepen in het agrofoodcomplex en de groene ruimte om deze breed inzetbaar te kwalificeren

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Medewerker beheer ICT januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128104 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Docent als innovator Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Een korte introductie PSW Een expertisecentrum op het terrein

Nadere informatie

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015)

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) Op verzoek van de externe stuurgroep van de Netwerkschool ROC Nijmegen brachten het opleidingsteam, de projectgroep en de werkgroep van deze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

technologieroute Hooghuis, Locatie Mondriaan College Oss

technologieroute Hooghuis, Locatie Mondriaan College Oss technologieroute Hooghuis, Locatie Mondriaan College Oss De technologieroute volgens Kotter Duurzame samenwerking in de regio door het binnen Toptechniek verder ontwikkelen en implementeren van doorlopende

Nadere informatie

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur,

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag [ROC's, AOC's en vakinstellingen] Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl IPC 2150 Onze referentie 406854 Betreft Schoolkosten

Nadere informatie

Ambassadeursbijeenkomst

Ambassadeursbijeenkomst Ambassadeursbijeenkomst Agenda Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling Implementatie en communicatie Wijzigingen na behandeling Tweede Kamer Mogelijkheid voor scholen tot afwijken van deel

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil (Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil 21 april 2016 Ik ben 15 jaar en ik wil iets met techniek, dus kies ik voor 3 Ik kies voor een technische opleiding bij: Summa Bouw & Infra metselaar,

Nadere informatie

Docentendag Afbouw 18 april 2016

Docentendag Afbouw 18 april 2016 Docentendag Afbouw 18 april 2016 Programma Introductie Verhoeven Tools & Safety Actualiteiten vanuit onderwijs en examinering Nieuwe leermiddelen in Studeo Skills Netherlands Rondleiding Verhoeven Tools

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

MHBO Marketing & Communicatie

MHBO Marketing & Communicatie MHBO Marketing & Communicatie Vanavond bijeen: Zaandam Purmerend 25 leerlingen 12 leerlingen Even voorstellen: docenten en leerlingen Afronding turboroute Twee projecten Eindbeoordeling Eindgesprekken

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1

Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1 Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1 Visie op de Netwerkschool met de Cultuurkaart SintLucas In september is de Cultuurkaart voor de Netwerkschool SintLucas opgesteld in 3 verschillende sessies met teamleden,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Regio College te Zaandam Monteur sterkstroominstallaties (MSI) / Monteur elektrotechnische installaties (MEI) Maart 2013 Plaats: Zaandam BRIN: 25RA Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie