Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland?"

Transcriptie

1 Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland? Ingezetene Vraag: Kan je ingeschreven blijven in Nederland wanneer je in Thailand verblijft en om de 8 maanden even terug gaat naar Nederland? (lezersvraag 31 maart 2013) Het antwoord daarop is te vinden in de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA). Volgens deze wet moet iedere gemeente in Nederland persoonsgegevens registreren van haar inwoners. Eén van die gegevens is het woonadres. De instanties die de wetten uitvoeren, zoals de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), het College van Zorgverzekeringen (CVZ), pensioenfondsen, gemeentelijke instanties, enz. raadplegen allemaal de gegevens die in de GBA zijn opgenomen. De 8/4 bepaling Heeft u een woonadres in Nederland, dan bent u ingezetene. Uitzonderingen zoals die gelden voor nieuwkomers, evenals de bijzondere situaties, zoals regelingen voor zeevarenden, werknemers van internationale bedrijven, e.d. blijven hier buiten beschouwing. Artikel 68 van de Wet GBA zegt dat de ingezetene die verwacht gedurende een periode van een jaar tenminste 8 maanden buiten Nederland te verblijven verplicht is voor vertrek zich uit te schrijven bij de gemeente waar hij woont. De gemeente stelt vervolgens alle op de GBA aangesloten instanties op de hoogte. Met andere woorden: Indien u in de 12 maanden volgend op een vertrek uit Nederland niet langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft hoeft u zich niet uit te schrijven. En blijft u dus ingezetene van Nederland. Let op! Er worden twee voorwaarden gesteld. Maximaal 8 maanden buiten Nederland en minimaal 4 maanden binnen Nederland op uw woonadres verblijven. Bij ieder vertrek uit Nederland moet steeds opnieuw worden gekeken of wordt voldaan aan de 8/4 regeling. Ter verduidelijking een paar voorbeelden van de toepassing van de 8/4 regeling: Voorbeeld 1: U vertrekt voor 8 maanden, keert terug op uw woonadres in Nederland en blijft daar minimaal 4 maanden. Vervolgens vertrekt u weer voor 8 maanden, enz. U voldoet aan de regel: 8 mnd weg/4 mnd thuis. Voorbeeld 2: U vertrekt voor 3 maanden, keert terug op uw woonadres en blijft 4 maanden in Nederland. Hierna gaat u voor 5 maanden weer naar het buitenland. (3+5=8 mnd weg / 4 mnd thuis). Bij terugkeer blijft u dit keer 2 maanden in Nederland. Dan gaat u vervolgens 3 maanden weg en moet u bij terugkeer minimaal 2 maanden in Nederland blijven voor u weer kunt vertrekken. (5+3=8 mnd weg / 2+2=4 mnd thuis). Zou u de laatste keer bijv. 4 in plaats van 3 maanden weggebleven zijn, dan zit u fout. Want 5 + 4= 9 maanden weg in een periode van 12 maanden en dat is te veel voor een ingezetene. Gevolgen bij overtreding Wat zijn de gevolgen als u zich niet uitschrijft en gewoon langer weg blijft? Zolang er niet wordt gecontroleerd gebeurt er niets. 1

2 Maar overtreding van het artikel is strafbaar gesteld. Artikel 147: maximale straf één maand hechtenis of een geldboete van de 2 e categorie ( 3.900). Als wordt vastgesteld dat u na vertrek langer dan 8 maanden weg bent of na terugkomst korter dan 4 maanden in Nederland verblijft, loopt u kans op een geldboete en weet u in ieder geval zeker dat alle uitvoeringsinstanties op de hoogte worden gesteld. Dit gebeurt overigens pas nadat een adresonderzoek heeft plaats gevonden. De geldboete is vastgesteld op 350,00. Als u niet meer als ingezetene wordt aangemerkt door de gemeente wordt u uitgeschreven uit de GBA en geregistreerd als niet-ingezetene. Het register hiervoor de RNI is in opbouw. Spookburgers Stel u staat ingeschreven bij uw gemeente. Mag u er dan vanuit gaan dat alle instanties uw adres accepteren als uw woonadres? Het antwoord is: Neen! Op dit moment is het fenomeen spookburgers actueel in de politiek. Amsterdam telde vorig jaar spookburgers, Rotterdam en Den Haag Landelijk waren het er Allemaal mensen die niet meer woonden op het adres van inschrijving en waarvan niet bekend was waarheen ze vertrokken waren. De schatting is dat ongeveer de helft naar het buitenland is vertrokken. Verder zou het gaan om mensen die onvindbaar willen zijn voor belastingdienst, justitie en schuldeisers. Vandaar dat de politiek wil dat het probleem wordt aangepakt. Er komen dus meer controles. Het nieuwe register voor niet-ingeschreven personen (RNI) is bedoeld om de opsporing van deze spookburgers te verbeteren. Woonplaats en jurisprudentie De vraag of het adres waar u staat ingeschreven ook uw woonplaats is, wordt juridisch als volgt bepaald: Uw woonplaats is daar waar het centrum is van uw persoonlijke belangen. Dus bijvoorbeeld het adres waar u steeds terugkeert na buitenlands verblijf, waar uw kleren hangen, uw meubels staan, uw administratie is opgeborgen en uw fiets in de berging staat. Een inschrijvingsadres bij een familielid, waar uw post wordt bezorgd, is geen woonadres en maakt u niet tot ingezetene. Wat onder woonplaats moet worden verstaan heeft de Hoge Raad (H.R.) op duidelijk geformuleerd. (LJN: BP1466, H. R., 10/00563). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelde voor het toekennen van kinderbijslag eisen ten aanzien van de juridische, economische en sociale binding met Nederland. De H.R. verwierp dit standpunt en stelt dat het alleen gaat om de duurzame band van persoonlijke aard tussen betrokkene en Nederland. Is die aanwezig dan is het adres waar u woont, uw woonadres en heeft u een woonplaats in Nederland. Dit is een standaardarrest van de H.R. Vóór deze uitspraak werden de door de SVB genoemde criteria gehanteerd. Over het hebben van een dubbele woonplaats heeft de Centrale Raad van beroep (CRB) op een uitspraak gedaan (LJN: BW5323, CRB, 10/2725). De SVB vond dat iemand die 3 achtereenvolgende jaren meer dan 6 maanden per jaar in zijn huis in het buitenland verbleef, niet meer als ingezetene van Nederland kon worden beschouwd. De CRB stelde vast dat betrokkene in ieder geval ook zijn woonplaats in Nederland had omdat hij de beschikking had over een duurzame woning, kinderen en kleinkinderen in Nederland had en aldus een duurzame band van persoonlijk aard had met Nederland. Betrokkene was dus ingezetene en had daarom recht op kinderbijslag. 2

3 Hoe over een inschrijvingsadres wordt gedacht kwam aan de orde in de uitspraak van het CRB van (LJN: BY6199, CRB, 11/7030). Betrokkene die, na zijn pensionering, in China was gaan wonen bij zijn Chinese vrouw wilde toch aangemerkt worden als ingezetene van Nederland. Hij had zich laten inschrijven bij zijn dochter en daar, naar eigen zeggen, ook een kamer ter beschikking. Bovendien had hij de intentie om terug te keren naar Nederland, maar vanwege gebrek aan financiële middelen was het daar niet van gekomen. De SVB beschouwde betrokkene niet meer als ingezetene en stopte de partnertoeslag bij de AOW. De CRB was het eens met het standpunt dat er hier geen sprake meer was van een duurzame band van persoonlijke aard tussen betrokkene en Nederland. Dus was betrokkene geen ingezetene. Uitkeringen Voor ingezetenen met een uitkering kan het tijdelijke verblijf in het buitenland beperkt worden. Dit geldt met name voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen. Vaak is slechts 4 weken vakantie in het buitenland toegestaan. Voor een AOW er met aanvullende bijstand vanwege onvolledige AOW geldt een maximum van 13 weken vakantie in het buitenland. Iedereen die een dergelijke uitkering ontvangt wordt op de hoogte gesteld van de voorwaarden die aan de uitkering zijn verbonden. Bij onduidelijkheid zal men in de eerste plaats contact op moeten nemen met de uitkerende instantie. Ziektekostenverzekering Ieder ingezetene van Nederland is verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten: de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van iedere zorgverzekeraar staan ook regels voor de vergoeding van ziektekosten gemaakt in het buitenland. Zolang u ingezetene bent, bent u dus ook verzekerd tegen ziektekosten. In het kader van dit artikel is het niet mogelijk om in te gaan op de polisvoorwaarden van de verschillende maatschappijen. Informeer bij uw maatschappij hoe u het beste verzekerd kunt zijn bij langdurig verblijf in het buitenland. Soms zal een aanvulling op de basisverzekering noodzakelijk zijn. Er is geen verdrag met Thailand ten aanzien van de ziektekostenverzekering. Als men geen ingezetene van Nederland (meer) is, vervalt de verplichting om een basisverzekering af te sluiten. Als niet-ingezetene zal men zelf een ziektekostenverzekering moeten afsluiten. Er zijn maatschappijen die zogenaamd Expatsverzekeringen afsluiten. (www.expatverzekeringen.nl) Verdragen Voor wie vrijwillig in Thailand verblijft is het goed om te weten dat Nederland en Thailand op het gebied van de belastingheffingen en van de uitkeringen van sociale verzekeringen verdragen hebben afgesloten. Onvrijwillig verblijvenden (gedetineerden) kunnen aanspraak maken op de overeenkomst van 2004 waarin de overdracht van strafvonnissen is geregeld (hier niet verder te bespreken). De Belastingovereenkomst tussen Nederland en Thailand, van 11 september 1975, bevat regels ter voorkoming van dubbele belasting. In artikel 4 wordt aangegeven wat iemands fiscale woonplaats is. Uitgangspunt is dat iemand belastingplichtig is in het land waar hij verblijft, behalve ten aanzien van overheidspensioenen (AOW) en pensioenen die in een overheidsfunctie zijn opgebouwd (ambtenarenpensioenen). Deze pensioenen blijven in Nederland belast. 3

4 Ten aanzien van onroerend goed geldt dat dit belast mag worden in het land waar het onroerend goed is gelegen. Het Verdrag tussen Nederland en Thailand inzake export sociale verzekeringsuitkeringen, van 11 november 2002, regelt de uitbetaling van: Ziekte- en zwangerschapsuitkeringen Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Ouderdomspensioenen (AOW) Nabestaandenuitkeringen Kinderbijslagen In principe kunnen deze uitkeringen uitbetaald worden aan Nederlanders die naar Thailand zijn geëmigreerd. Op kinderbijslag, kindgebonden budget en nabestaandenuitkering wordt inmiddels de landenfactor toegepast. Voor Thailand is die vastgesteld op 0,5. Men ontvangt dus de helft van het normbedrag. Het verdrag heeft betrekking op de genoemde uitkeringen, niet op eventuele aanvullende toeslagen. Dit is vastgesteld in een uitspraak van het CRB van (LJN:BV1906,CRB,04/ /6137). Deze zaak ging over iemand die naar Thailand was verhuisd met behoud van arbeidsongeschiktheidsuitkering. De aanvullende toeslag werd echter ingetrokken. De vraag of dit mocht is voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. De beslissing van het UWV bleek correct. Betrokkene had alleen recht op de uitkering voor arbeidsongeschiktheid, niet op de aanvullende toeslag. Wel of niet ingezetene van Nederland? U weet nu wat u moet doen om als ingezetene van Nederland te worden beschouwd. Lukt het niet om aan de voorwaarden te voldoen en wacht u de gevolgen af dan is de kans groot dat u op een gegeven moment bericht krijgt van een overheidsinstantie dat u niet beschikt over een woonadres in Nederland. Men zal u wijzen op de consequenties en u in de gelegenheid stellen om hierop te reageren. Tegen een genomen beslissing kunt u bezwaar maken. Bij afwijzing van het bezwaar is beroep mogelijk op de Nederlandse rechter. Eén geruststellende gedachte. Mocht het tegenvallen om als niet-ingezetene van Nederland in Thailand te leven, iedere Nederlander kan altijd terug naar dat kleine koude natte kikkerlandje. Opmerkingen over België Sociale en belasting wetgeving zijn bij uitstek zaken die ieder land zelf regelt. De onderlinge verschillen in regelgeving zijn groot. Het is mij niet mogelijk gebleken om aan te geven welke gevolgen langdurig verblijf in het buitenland heeft voor Belgische inwoners. Via een reactie van Daniel kwam ik in het bezit van informatie die de Belgische Ambassade in Bangkok heeft samengesteld. Hieronder de samenvatting. De Ambassade meldt dat een afwezigheid van langer dan 6 maanden, als dat niet is aangegeven in de woonplaatsgemeente, aanleiding kan zijn tot een ambtshalve afvoering door het College van Burgemeester en Schepenen, voor zover de huidige verblijfplaats van betrokkene niet bekend is. 4

5 Het Thaise Consulaat in Antwerpen meldt: In geval van tijdelijke afwezigheid moet u uw hoofdverblijfplaats niet wijzigen, maar de afwezigheid melden aan het districtshuis of stadskantoor. De stad Antwerpen geeft aan dat dit geldt voor toeristen die maximum 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente van inschrijving. De Belgische Ambassade geeft aan dat iedere Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en zijn hoofdverblijf overbrengt naar het buitenland, hiervan aangifte moet doen bij de gemeente van zijn woonplaats. Betrokkene wordt geschrapt uit de bevolkingsregisters en krijgt een bewijs van afvoering. Daarmee kan hij zich inschrijven op de Belgische Ambassade in het land waar hij verblijft. De fiscale toestand verandert hierdoor. Aangezien de Belgische fiscale reglementering zeer ingewikkeld is en de fiscale toestand verschilt van persoon tot persoon, raadt de Ambassade aan om inlichtingen in te winnen bij het belastingkantoor of de Federale Overheidsdienst Financiën. Verder waarschuwt de Ambassade dat de Belgische sociale zekerheid wellicht niet meer van toepassing is bij langdurig verblijf in Thailand. Er wordt aangeraden om een privé ziekteongevallenverzekering af te sluiten bij een lokale of internationale verzekeringsmaatschappij. Verzekering van ziekte- en ongevallenkosten is de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene. De Ambassade heeft geen fondsen om medische kosten van landgenoten te betalen. Er is een lijst met tips bijgevoegd waar men aan moet denken bij het afsluiten van een privé verzekering. Tot slot In Nederland is op dit moment veel discussie gaande vanwege de bezuinigingen. Vaak gaat het over de sociale voorzieningen waarbij het onderwerp: export van sociale uitkeringen naar het buitenland volop in de belangstelling staat. Het is zaak om deze discussie goed te volgen. In een paar jaar tijd kan er veel veranderen. Thailand, april Jacques Koppert 5

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen?

2 Voor hoeveel had de veroordeelde in de zaak in Deventer gefraudeerd met toeslagen en hoeveel boete moest hij uiteindelijk betalen? AH 2818 2013Z10732 van staatssecretaris Weekers (Financiën) mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (ontvangen

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

SOCIALE ZEKERHEID IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF J. Vluggen is trainer en consultant bij Enkwest Opleiding & Advies BV De vakantie staat weer voor de deur want de vakantie staat altijd voor de deur. De zomervakantie is bij

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont,

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Always in Motion FAQ. Spanje

Always in Motion FAQ. Spanje Always in Motion FAQ Spanje KvK Den Haag: 27369191 Park Hoornwijck 2 Calle Abeto 2 Bank: 450181456 2289 CZ Rijswijk (NL) 03724 Moraira-Teulada (SP) BTW nr: 8219.25.155.B01 +31 707 113 456 +34 634 373 922

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering Nr. 35 - NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

INTERNATIONAAL ERFRECHT. Nalatenschap over de grenzen

INTERNATIONAAL ERFRECHT. Nalatenschap over de grenzen INTERNATIONAAL ERFRECHT Nalatenschap over de grenzen Dit gedeelte van de site gaat over het erfrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende Haags Erfrechtverdrag

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars

Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar. Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars Van zorg verzekerd? Dat begint bij de zorgverzekeraar Onderzoek naar de dienstverlening van

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie