R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?"

Transcriptie

1 R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 30 mei 2011 Vraag nr. : 2 Onderwerp : Spookburgers Vraagsteller : CDA/Ria van Diepen Datum : 27 mei 2011 Registratienummer : 2011I01059 Sinds eind maart is via de media bekend dat ook Leiderdorp spookburgers kent. Genoemd wordt het getal van 242. Bij spookburgers gaat het om personen die in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) de status vertrokken, onbekend waarheen (VOW) hebben gekregen. Dat zijn personen waarvan is geconstateerd dat zij niet meer op het oorspronkelijke inschrijfadres wonen en onvindbaar blijven. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal? Het aantal geregistreerde VOW is 248 (28 mei 2011). 2. Wat is de oorzaak dat deze mensen onvindbaar zijn? Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom mensen onvindbaar zijn: - Het komt zeer regelmatig voor dat mensen te laat of geen aangifte van adreswijziging doen. Vaak is het nalatigheid of onwetendheid. Deze gevallen worden altijd wel opgelost. - Emigratie: mensen die naar het buitenland zijn vertrokken en zich niet hebben laten uitschrijven. Vaak zijn dat mensen die tijdelijk in Nederland hebben gewoond i.v.m. werk of studie. Als de nieuwe bewoner van zo n adres zich komt laten inschrijven, komt een dergelijke situatie naar voren. Er wordt dan altijd een adresonderzoek gestart, waarna de vertrokken persoon wordt uitgeschreven naar zijn nieuwe adres in het buitenland. Als het nieuwe adres niet gevonden wordt (ondanks het adresonderzoek) wordt een persoon VOW uitgeschreven. Dit wordt echter pas gedaan als alle andere mogelijkheden onderzocht zijn. - Vakantiewoning: mensen die in een vakantiewoning verblijven, waar ze zich volgens de GBA niet mogen laten inschrijven, omdat het geen officieel adres is. Deze mensen kunnen tijdelijk kiezen voor een briefadres bij iemand anders. Als ze hier niet voor kiezen, wordt er uiteindelijk een adresonderzoek opgestart (zie verder bij Emigratie ).

2 - Zwervend bestaan: wanneer mensen vanwege diverse redenen (bijvoorbeeld: echtscheiding, huur niet meer kunnen betalen etc.) niet meer in hun huis kunnen blijven wonen, en afwisselend op diverse adressen verblijven. Ook in deze gevallen kan er tijdelijk voor een briefadres gekozen worden. Als ze hier niet voor kiezen, wordt er uiteindelijk een adresonderzoek opgestart (zie verder bij Emigratie). 3. Heeft dit mogelijk nadelige effecten voor Leiderdorp? In theorie kunnen mensen onvindbaar zijn voor overheidsinstanties. Vaak komt dit voor wanneer er sprake is van hoge schulden en schuldeisers. Voor de schuldeisers is dit nadelig, omdat de schuldenaren niet gevonden kunnen worden via de GBA. Er komt echter altijd een moment dat een dergelijk persoon zich weer bij een gemeente meldt, omdat hij/zij iets nodig heeft van de gemeente (of andere overheidsinstantie). Personen die staan ingeschreven op een (brief)adres, maar in werkelijkheid in het buitenland wonen, kunnen misbruik maken van bijvoorbeeld kinderbijslag, een uitkering of huurtoeslag. (voorbeeld: man woont nog op het adres in de gemeente, terwijl vrouw en kinderen in het buitenland wonen). 4. Wat doet de gemeente om het aantal spookburgers zo laag mogelijk te houden? In het algemeen: Als er twijfel bestaat over de verblijfsgegevens die zijn opgenomen in de GBA, wordt er een adresonderzoek opgestart. Dit tot doel, dat gegevens in de GBA actueel, juist, volledig en betrouwbaar zijn. Maatregelen: - Goede voorlichting aan de burgers m.b.t. de verplichting om aangifte te doen van adreswijziging (via website, balie, gemeentegids). - Wij vragen bij iedere inschrijving in de GBA van Leiderdorp naast het verhuisaangifteformulier om een kopie van het huur- of koopcontract van de woning (dit is geen verplichting volgens de wet GBA, maar in Leiderdorp wordt het standaard gevraagd) en een kopie legitimatiebewijs. - Als een persoon bij iemand anders gaat inwonen, moet deze persoon (de hoofdbewoner) schriftelijk toestemming geven (ondertekend en met een kopie van een legitimatiebewijs). - Bij iedere verhuisaangifte wordt gecontroleerd of het pand leeg is (of er nog personen ingeschreven staan). Als er nog iemand ingeschreven staat, vragen wij aan de nieuwe bewoner of hij/zij weet waar deze persoon naartoe is vertrokken. Zo ja, dan noteren wij het nieuwe adres. Als deze persoon geen aangifte doet binnen twee weken, dan wordt er een adresonderzoek opgestart. - Samenwerking met de gemeente Leiden: Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, die een uitkering hebben van Team Werk en Inkomen van de gemeente Leiden, moeten zich eerst wenden tot het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). Als ze aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zij ingeschreven worden op een briefadres, via de Sociale Dienst Leiden. Verschillende meldingen om het adresonderzoek te starten: Via verschillende kanalen krijgt de gemeente bericht om een adresonderzoek op te starten. Vaak komen de meldingen aan de balie (bijvoorbeeld van de nieuwe bewoners), of een collega (van bv. belastingen en heffingen, zorg, vergunningverlening etc.) die na een mutatie een verschil constateert van persoon en adresgegevens tussen de GBA en de betreffende subadministratie.

3 Er komen ook meldingen binnen via de post (bijvoorbeeld van gerechtsdeurwaarders voor een gerechtelijke procedure, of van de SVB omdat er een verschil geconstateerd is in de adresgegevens van hun administratie en de GBA). Via het geautomatiseerd systeem kunnen ook berichten binnenkomen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Deze terugmelding is verplicht als een authentiek gegeven in de administratie van de afnemer afwijkt van die in de GBA. Na ontvangst van een terugmelding is de gemeente verplicht om binnen 5 dagen te reageren. Naast bovengenoemde maatregelen wordt er minimaal twee keer per jaar een controle uitgevoerd op alle leegstaande woningen. Via de GBA wordt er een selectie gemaakt van alle panden die leeg staan. Vervolgens wordt er een schriftelijk verzoek tot het doen van verhuisaangifte gestuurd naar deze woningen. Eenmaal per jaar vindt er een controle plaats op alle briefadressen. Er wordt vragenformulier toegestuurd met het verzoek om gemotiveerd(!) aan te geven of het briefadres nog van toepassing is. De hoofdbewoner moet hiervoor wederom schriftelijk toestemming geven. Er wordt vanuit de gemeente duidelijk aangegeven dat een briefadres een tijdelijke situatie is. Opmerking: Adresonderzoeken zijn zeer bewerkelijk en brengen voor de gemeente een hoop werk met zich mee, omdat er een uitgebreide procedure gevolgd moet worden met wettelijke termijnen. Het is echter noodzakelijk dat de gemeente adresonderzoeken uitvoert, om de gegevens in de GBA actueel, juist, volledig en betrouwbaar te houden. Als toevoeging op de beantwoording van de raadsvraag inzake Spookburgers, behandeld in de raad van 25 mei 2011, bekend onder nummer 2011I01059.

4 De burger die zijn/haar verhuizing doorgeeft, wordt verzocht om een huur/koopovereenkomst te overleggen. De huidige praktijk is een gemeentelijke werkinstructie, die de hoofdbewoner enigszins bescherming biedt dat er zonder zijn of haar medeweten personen zich inschrijven op het adres. Het voorkomt ook dat dit extra adresonderzoek nodig maakt wanneer gegevens niet blijken te kloppen. De burger kan dit weigeren, maar art. 70 van de Wet GBA biedt de gemeente de mogelijkheid de burger te verplichten om toch nadere inlichtingen te verschaffen of documenten te overleggen die van belang zijn voor de bijhouding van de GBA. De burger kan volgens de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bezwaar maken en een beroepsprocedure starten (AWB). Verdere toelichting: De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) heeft in 2007 aandacht gevraagd voor de beleidsnotitie De GBA en persoonsgebonden adresgegevens die door de gemeente Utrecht is opgesteld. Deze nota heeft als doel: formalisering van het stellen van nadere regelgeving, en een bijdrage leveren aan de fraudebestrijding. De in deze notitie weergegeven toelichting wordt inmiddels door vrijwel alle gemeenten toegepast. De kwaliteit van de gegevens die in de GBA worden bijgehouden spits zich toe op de actualiteit en juistheid van de persoonsgebonden adresgegevens. Dit gegeven is van groot belang voor de afnemers. De meeste gemeenten volgen deze regels in genoemde notitie echter al jaren. Ook de gemeente Leiderdorp. Hieronder volgt een toelichting van de beleidsnotitie. Administratieve situatie -De GBA beschrijft de administratieve situatie; dat is de bewoning van een adres, zoals die aan de GBA kan worden ontleend. Daarnaast is er de feitelijke situatie; dat is de feitelijke bewoning van een adres, dus het aantal personen dat daadwerkelijk op het betreffende adres verblijft. De feitelijke situatie kan dus afwijken van de administratieve situatie. Om de gegevens in de GBA zo actueel mogelijk te houden, is het noodzakelijk om ten aanzien van het registreren van adressen nader uitvoeringsbeleid vast te stellen. Verantwoordelijkheid burger De Wet GBA legt de verantwoordelijkheid voor een juiste registratie in de GBA ook bij de individuele burger. In de praktijk blijkt dat veel burgers, soms uit onwetendheid soms uit berekening, te laat of helemaal geen adreswijziging doorgeven. Spookbewoning, illegale onderhuur etc. zijn voorbeelden van misbruik. Deze indicaties geven aanleiding tot een adresonderzoek door de houder van de GBA. Feitelijke situatie Het is wenselijk dat de gemeentelijke basisadministratie zoveel mogelijk een weergave is van de feitelijke situatie. Dit belang dient meerdere zaken, o.a. het feit dat afnemers voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de persoonsgebonden adresgegevens uit de GBA. Tevens is het verdedigbaar dat de verantwoordelijkheid en daarmee de aansprakelijkheidsvraag van het gemeentebestuur zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid, bijvoorbeeld in verband met calamiteiten (ramp Bijlmer en Enschede). Immers de gemeente kan, doordat grote groepen personen hun adres niet duidelijk bekend maken, haar beleid hieromtrent niet juist inrichten. Plicht burger Degene die aangifte heeft gedaan als bedoeld in de artikelen 65 tot en met 68 is verder verplicht, ingevolge artikel 70 Wet GBA, desverlangd in persoon, ter zake van zijn aangifte de inlichtingen te geven en de geschriften te over leggen die van belang zijn voor de bijhouding met betrekking tot hem van de basisadministratie. Instrument

5 In de praktijk blijkt B&W het instrument van artikel 70 Wet GBA nodig te hebben om informatie in te winnen die bijdraagt tot de beslissing om al dan niet gevolg te geven aan de aangifte van verblijf en adres (artikel 65 Wet GBA), van adreswijziging (artikel 66 en 67 Wet GBA) en van vertrek (artikel 68), dan wel om te komen tot ambtshalve aanpassing van gegevens. Vooral in de gevallen waar getwijfeld wordt aan de juistheid van de aangifte of uit ingewonnen informatie blijkt dat de feitelijke situatie niet overeenstemt met de gegevens in de basisadministratie. Bepalend Naarmate de inschrijving in de basisadministratie steeds meer bepalend wordt in het verkeer met de overheid, zullen de belangen verbonden aan de inschrijving in de basisadministratie groter worden. Voor de toekenning van huursubsidie is inschrijving aan het te subsidiëren adres bepalend. Een bijstandsuitkering is in beginsel gekoppeld aan inschrijving in de basisadministratie. Vanwege dergelijke belangen proberen personen die niet voor inschrijving in de basisadministratie in aanmerking komen, toch ingeschreven te geraken. Bij de aangifte van verblijf en adres wordt een willekeurig adres opgegeven. In de praktijk spreekt men ook wel van het fenomeen 'spookbewoning'. B&W dat vermoedt dat valse aangifte van verblijf en adres of adreswijziging is gedaan, kan met behulp van artikel 70 een burger dwingen het tegendeel te bewijzen. Artikel 70 Wet GBA verplicht de burger om inlichtingen te verschaffen of documenten te overleggen van belang voor de bijhouding van de basisadministratie. Om onjuiste inschrijvingen in de GBA te voorkomen worden conform Wet- en regelgeving verscheidene documenten ter overlegging van de burger gevraagd. Dit houdt in: Bij elke aangifte tot vestiging of adreswijziging het volgende in acht genomen dient te worden: - Het vaststellen van de identiteit van de aangever; De identiteitsvaststelling vindt plaats ingevolge artikel 70 jo 77 van de Wet GBA en ingevolge art. 1 van de Wet op de identificatieplicht. Ter meerdere zekerheid, bij de aangifte van een adreswijziging binnen de gemeente, omtrent de juistheid van de identiteit van de aangever is deze verplicht zich te identificeren met een document als wordt bedoeld in artikel 77 Wet GBA. - Het vaststellen van de bevoegdheid van de aangever; De bevoegdheid van de aangever blijkt uit relevante overlegde documenten. Bij eigendom van een woning dient een koopcontract overlegt te worden; Bij huur van een woning dient een (kamer)huurcontract overlegt te worden; Bij inwoning, samenwoning of twijfel bij de aangifte zal ook een verklaring van instemming van de al, op het adres, gevestigde bewoner moeten worden overlegd. Bescherming van de burger Voorts krijgen veel burgers (met name studenten) wel toestemming om feitelijk ergens te wonen, maar mogen zich vervolgens niet laten inschrijven in de GBA op het betreffende adres van de hoofdbewoner. Deze burgers krijgen in het algemeen dan ook geen verklaring van instemming van de hoofdbewoner. Waarop een inschrijving in de GBA niet tot de mogelijkheden zou behoren. Om zorg te dragen voor een feitelijke weergave van de werkelijkheid is het noodzakelijk dat in deze gevallen een onderzoek wordt ingesteld ter controle. Als uit dit onderzoek blijkt dat betrokkene feitelijk woonachtig is op het betreffende adres zal vervolgens worden overgegaan tot inschrijving in de GBA. Wordt geconstateerd dat betrokkene niet woonachtig is op het adres dan wordt de aanvraag tot adreswijziging geweigerd conform art. 83 Wet GBA.

De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens

De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens citeertitel : Nota Uitvoeringsbeleid GBA en persoonsgebonden Adresgegevens reg.nummer : 1.140 status : Besluit vaststelling : 1 maart 2011 publicatie : 24 maart 2011 in werking : 1 april 2011 Uitvoeringsbeleid

Nadere informatie

gelet op de artikelen 1.1, 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.34, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP),

gelet op de artikelen 1.1, 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.34, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), *14-4026591* 14-4026591 ESO.00013329WDstrt Regeling adresonderzoek gemeente Horst aan de Maas Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, gelet op de artikelen 1.1, 2.4, 2.19, 2.20,

Nadere informatie

Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5022 3 februari 2014 Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens besluit van 5 maart 2013 Het college

Nadere informatie

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 61973 5 november 2014 Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes Het college van burgemeester

Nadere informatie

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Nota van B&W. inlichtingen D.H. 'Cuvelier ( ) Inleiding

Nota van B&W. inlichtingen D.H. 'Cuvelier ( ) Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Vaststelling beleid m.b.t. het doen van aangifte van verhuizing binnen de gemeente Haarlemmermeer c.q. aangifte van vestiging in de gemeente Haarlemmermeer

Nadere informatie

Indien er in deze regeling teams of clusters genoemd worden dan is het bepaalde ook van toepassing op de rechtsopvolgers van het team en/of cluster.

Indien er in deze regeling teams of clusters genoemd worden dan is het bepaalde ook van toepassing op de rechtsopvolgers van het team en/of cluster. Toelichting op de Regeling briefadressen Haarlemmermeer 2015 De Basisregistratie Personen (kortweg BRP genoemd) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens voor alle instanties met een publiekrechtelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres

Aanvraagformulier briefadres Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier briefadres 1. Gegevens

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 7 februari 2017 Rapportnummer:

Rapport. Oordeel. Datum: 7 februari 2017 Rapportnummer: Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente Dordrecht naar aanleiding van de aangifte van een verhuizing naar een adres waarop al andere personen stonden ingeschreven. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring)

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Gemeente Amsterdam Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Geachte heer, mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Artikelen die geen nadere toelichting behoeven zijn in dit onderdeel niet opgenomen.

Artikelsgewijze toelichting Artikelen die geen nadere toelichting behoeven zijn in dit onderdeel niet opgenomen. Toelichting op de Regeling briefadres gemeente Gennep Algemeen De essentie van de bijhouding van de Basisregistratie Personen (BRP) is dat de overheid haar burgers kent en weet te bereiken. De ingezetene

Nadere informatie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie > Aangifte van Verhuizing & Emigratie Dit formulier dient u in te leveren aan de balie van het stadhuis. Het adres van het stadhuis van de gemeente Assen is: Aangifte van Verhuizing Vestiging Stadhuis

Nadere informatie

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3)

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3) Aanvraag briefadres Voor een adres in Alkmaar Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal vijf pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever ). Vul het

Nadere informatie

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Burgers worden ingeschreven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie

Nadere informatie

Beleidsregels voor het houden van een briefadres, gemeente Assen.

Beleidsregels voor het houden van een briefadres, gemeente Assen. CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR186686_1 19 december 2017 Beleidsregels voor het houden van een briefadres, gemeente Assen. ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING a. GBA: Gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 )

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 ) Aanvraag briefadres Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan, inclusief de Verklaring toestemming briefadresgever. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

INFORMATIEVEL BRIEFADRES

INFORMATIEVEL BRIEFADRES Geachte heer, mevrouw, INFORMATIEVEL BRIEFADRES U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Wijchen. U kunt alleen ingeschreven

Nadere informatie

Verhuizing binnen de gemeente De Marne. De volgende personen verhuizen mee van hetzelfde oude adres naar het nieuwe adres (zie toelichting 4)

Verhuizing binnen de gemeente De Marne. De volgende personen verhuizen mee van hetzelfde oude adres naar het nieuwe adres (zie toelichting 4) Verhuisaangifte Lees voor het invullen eerst de toelichting! Aangifte van Verhuizing binnen de gemeente De Marne Vestiging in de gemeente De Marne vanuit een andere Nederlandse gemeente Emigratie Gegevens

Nadere informatie

Relaties met andere circulaires Ingangsdatum 1 juni 2012 Inwerkingtreding Wet basisregistratie personen (Wbrp)

Relaties met andere circulaires Ingangsdatum 1 juni 2012 Inwerkingtreding Wet basisregistratie personen (Wbrp) T 088-9001000 Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Correcte registratie op een briefadres in de GBA Uitvoering van regelgeving Artikelen 49, 67 en 70 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeven

Nadere informatie

De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onderwerp Correcte registratie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Beleidsregels briefadres Gemeente Waddinxveen 2014 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 1. Wet basisregistratie personen (wet BRP), artikelen 2.23, 2.39, 2.40, 2.41,

Nadere informatie

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :..

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :.. Aanvraag briefadres Door het invullen van dit formulier, geeft u aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel. U kunt zich alleen inschrijven

Nadere informatie

1 Beleidsregels briefadressen Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

1 Beleidsregels briefadressen Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR456586_1 8 mei 2018 1 Beleidsregels briefadressen Geertruidenberg 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op dat bepaalde

Nadere informatie

Aangifte vestiging briefadres

Aangifte vestiging briefadres Aangifte vestiging briefadres U wilt met een briefadres ingeschreven worden in de BRP. U kunt alleen ingeschreven worden op een briefadres, wanneer u geen vast woonadres heeft of wanneer u in een instelling

Nadere informatie

Beleidsregel aangifte adreswijziging Eijsden-Margraten 2017

Beleidsregel aangifte adreswijziging Eijsden-Margraten 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 136064 3 augustus 2017 Beleidsregel aangifte adreswijziging Eijsden-Margraten 2017 Burgemeester en wethouders, Collegevoorstel 25 juli

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 15 april 2015 registratienummer: paraaf chef: kopie aan:

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 15 april 2015 registratienummer: paraaf chef: kopie aan: NOTA datum: 15 april 2015 registratienummer: 249623 afdelingsnaam: PuZa/Advies & Ondersteuning steller: mevr. C. Pilic paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Beleid Briefadressen nota voor burgemeester en

Nadere informatie

Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017

Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Vlissingen Nr. 197243 10 november 2017 Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017 Burgemeester en wethouders, Collegevoorstel Gelet op 1 van hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Toetsplan M9 Migratie

Toetsplan M9 Migratie Toetsplan M9 Migratie Ingangsdatum 0-09-06 Naam van de toets Toetsvorm Toegestane tijd 49 Max. te behalen Cesuur 69% Scoringsregels Toegestane hulpmiddelen Instructies M9 Migratie Gesloten (G) 0 minuten

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen. Datum: 1 mei Rapportnummer : 2013/042

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen. Datum: 1 mei Rapportnummer : 2013/042 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen Datum: 1 mei 2013 Rapportnummer : 2013/042 2 p class="western c2">rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen Datum:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 3111 6 januari 2017 Regeling Briefadres Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; Gelet op de artikelen 1.1 (definitie woonadres),

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie aangifte briefadres Beste heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij verzoeken u om alle aangehechte pagina s volledig

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen) De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Correcte registratie op een briefadres in de BRP. Artikelen 1.1, 2.23, 2.40, 2.41 en 2.45 van de Wet Basisregistratie personen

Correcte registratie op een briefadres in de BRP. Artikelen 1.1, 2.23, 2.40, 2.41 en 2.45 van de Wet Basisregistratie personen De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

(2013-0000746310) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties van 6 december

(2013-0000746310) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties van 6 december GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 44739 11 augustus 2014 Regeling briefadres gemeente Zaanstad 2014 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad, gelet op artikelen

Nadere informatie

Een briefadres wordt periodiek gecontroleerd. Dit formulier bestaat uit negen pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever.

Een briefadres wordt periodiek gecontroleerd. Dit formulier bestaat uit negen pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever. Aanvraag briefadres Met dit formulier vraagt u een briefadres aan. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat daarnaast de hoofdbewoner de Verklaring toestemming briefadresgever invullen en

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Amersfoort bij inschrijving van een huurder in de gemeentelijke basisadministratie, de huurder verplicht om naast een huurovereenkomst een kopie

Nadere informatie

Is het formulier niet correct of volledig ingevuld, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Achternaam. Voorna(a)m(en) voluit

Is het formulier niet correct of volledig ingevuld, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Achternaam. Voorna(a)m(en) voluit AANVRAAG BRIEFADRES Wilt u letten op het volgende? - Vul het formulier volledig en naar waarheid in. Alle velden zijn verplicht in te vullen. - Stuur of lever alle benodigde bewijsstukken in - Onderteken

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel.

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel. Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Aanvraagformulier briefadres Geachte heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven

Nadere informatie

Is het formulier niet correct of volledig ingevuld, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Achternaam. Voorna(a)m(en) voluit

Is het formulier niet correct of volledig ingevuld, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Achternaam. Voorna(a)m(en) voluit AANVRAAG BRIEFADRES Wilt u letten op het volgende? - Vul het formulier volledig en naar waarheid in. Alle velden zijn verplicht in te vullen. - Stuur of lever alle benodigde bewijsstukken in - Onderteken

Nadere informatie

Toelichting op het beleid briefadres

Toelichting op het beleid briefadres Toelichting op het beleid briefadres Toelichting artikel 1, sub d, onder 3: Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan: - een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap, - een ouder wiens huwelijk

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Vaststellen beleidsregel briefadressen Haarlemmermeer 2015

Nota van B&W. onderwerp Vaststellen beleidsregel briefadressen Haarlemmermeer 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Vaststellen beleidsregel briefadressen Haarlemmermeer 2015 Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 30 j U n 1 2015 inlichtingen Dik Cuvelier

Nadere informatie

GEMEENTE BOXMEER. Beleidsregel briefadres 2012

GEMEENTE BOXMEER. Beleidsregel briefadres 2012 GEMEENTE BOXMEER Notitie beleidsregels met betrekking tot het hanteren van briefadressen als bedoeld in artikel 49 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beleidsregel briefadres 2012

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer, Regeling briefadres gemeente Boxmeer 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer, Gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.47 en 2.52 van

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013

Toelichting behorende bij de Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013 Toelichting behorende bij de Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013 artikel 1, aanhef en onder d, sub 3 o Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan: - een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap,

Nadere informatie

de Regeling briefadres gemeente Oldenzaal 2013 vast te stellen.

de Regeling briefadres gemeente Oldenzaal 2013 vast te stellen. CVDR Officiële uitgave van Oldenzaal. Nr. CVDR404303_1 5 december 2017 Regeling briefadres gemeente Oldenzaal 2013 Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; gelet op het bepaalde in de

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 0-04-207 Datum versie 20-02-207 Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Gesloten Toegestane tijd 40 Max.

Nadere informatie

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264 Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25

Nadere informatie

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsplan M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Ingangsdatum 0-09-206 Naam van de toets M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsvorm Open (O) en gesloten () Toegestane tijd Max. te behalen Cesuur Scoringsregels

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Toelichting briefadres

Toelichting briefadres Toelichting briefadres Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt. De briefadresgever zorgt ervoor dat de post van de overheid bij u

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels briefadres gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels briefadres gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie Personen, artikel 4:84 van de Algemene

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 2-02-207 Datum versie 2-02-207 (geldig tot en met 0-04-207) Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Open

Nadere informatie

04 Bestuurlijke besluitvorming

04 Bestuurlijke besluitvorming Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 7 Reg.nr. INTB-14-01394 %9. Gemeente Oldenzaal Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; gelet op het bepaalde in de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39,

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, 1 Regeling briefadres gemeente WAALWIJK 2014 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 0-09-208 Datum versie 08-0-209 Naam van de toets Toetsvorm Toegestane tijd 40 Max. te behalen MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4)

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 0-07-208 Datum versie 9-03-208 Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Gesloten Toegestane tijd 40 Max.

Nadere informatie

2 Klopt het dat er meer dan een half miljoen spookburgers zijn die als tweederangsburger door het leven moeten?

2 Klopt het dat er meer dan een half miljoen spookburgers zijn die als tweederangsburger door het leven moeten? AH 1909 2019Z01619 Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Arnhem

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Arnhem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 54656 2 oktober 2014 Regeling briefadres gemeente Arnhem Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem Gelet op de artikelen

Nadere informatie

llilil! Illii liilllliilliillllilli lllllll iilliillliillilí

llilil! Illii liilllliilliillllilli lllllll iilliillliillilí Regeling briefadres 2015 gemeente Zuidpias Het college van burgemeester en wethouders van de genneente Zuidpias, iilliillliillilí liilllliilliillllilli lllllll Alb.000736 Gemeente Zuidpias llilil! Illii

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, Regeling briefadres gemeente Noordwijk 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op de artikelen 1, 49, 65, 66, 67, 70, 72 en 77 van de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsplan M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Ingangsdatum 0-0-206 Naam van de toets M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsvorm Toegestane tijd Max. te behalen Cesuur Scoringsregels Toegestane hulpmiddelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de afdeling Burgerzaken van 11 april 2014;

gelezen het voorstel van de afdeling Burgerzaken van 11 april 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 26039 12 mei 2014 Regeling briefadressen en adresonderzoeken Burgemeester en wethouders van Bussum; gelezen het voorstel van de afdeling Burgerzaken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2005 Rapportnummer: 2005/201

Rapport. Datum: 15 juli 2005 Rapportnummer: 2005/201 Rapport Datum: 15 juli 2005 Rapportnummer: 2005/201 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Hoofddorp op 27 oktober 2004 twee niet voor hem bestemde dwangbevelen

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp)

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 1 "ZJ gemeente ^ j Heemskerk Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 29 juli 2014 BiVO/2014/30052 lll! ili II Iii Z012B092508 JJS^^, REGELING

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Regeling briefadres gemeente Simpelveld Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld

Regeling briefadres gemeente Simpelveld Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld Regeling briefadres gemeente Simpelveld 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.27, 2.52 en 4.17 van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Beleidsregel briefadres gemeente Aalsmeer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk, Beleidsregel briefadres gemeente Korendijk 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet basisregistratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Goes

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Goes GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 61977 5 november 2014 Regeling briefadres gemeente Goes Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, gelet op de artikelen 1.1,

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres

Aanvraagformulier briefadres Aanvraagformulier briefadres Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan in de gemeente Grootegast. Het formulier is inclusief de Verklaring toestemming briefadresgever. Vul

Nadere informatie

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel)

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 077 Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van

Nadere informatie

briefadres Aanvraag Wordt door de afdeling ingevuld. Datum geldigheid Aangenomen door 1 Uw gegevens Voorletters Achternaam Geboortedatum

briefadres Aanvraag Wordt door de afdeling ingevuld. Datum geldigheid Aangenomen door 1 Uw gegevens Voorletters Achternaam Geboortedatum Aanvraag briefadres Wat is belangrijk om te weten? Heeft u tijdelijk geen vast woonadres? Dan moet u een briefadres aanvragen. Het adres dat u opgeeft moet bekend zijn in Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel, CVDR Officiële uitgave van Meppel. Nr. CVDR300219_2 19 juni 2018 Regeling briefadres gemeente Meppel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel, gelet op de artikelen 2.1, 2.23,2.38,

Nadere informatie

AANGIFTE VESTIGING BRIEFADRES

AANGIFTE VESTIGING BRIEFADRES AANGIFTE VESTIGING BRIEFADRES - nvolledig ingevulde aangiften worden niet in behandeling genomen! - Kopie legitimatiebewijs van de aangever en de toestemmingsverlener zijn verplicht! - Bij dit formulier

Nadere informatie

En nu, verder met adresonderzoek. Saskia Lensink

En nu, verder met adresonderzoek. Saskia Lensink En nu, verder met adresonderzoek Saskia Lensink Senior juridisch medewerker Basisinformatie Kennis domein: adres in de BRP Taken: advies, beleid en bezwaar en beroep Beleid: Briefadresbeleid Bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsregels bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP)

Beleidsregels bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidplas. Nr. 6232 20 januari 2016 Beleidsregels bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) 1. Bestuurlijke boete 1.1 Bestuurlijke boete als

Nadere informatie

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, gelet op: - artikelen 2.23, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

Nadere informatie

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats:

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats: Verhuisformulier U kunt dit formulier gebruiken om persoonlijk aangifte te doen van uw verhuizing binnen de gemeente Hellevoetsluis of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Hellevoetsluis. Dit formulier

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

2. Briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

2. Briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen; *14-4026596* 14-4026596 ESO.00013329WDstrt Regeling briefadres gemeente Horst aan de Maas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas; gelet op de artikelen 1.1, 2.23,

Nadere informatie

Regeling briefadres van de gemeente Alphen-Chaam 2014

Regeling briefadres van de gemeente Alphen-Chaam 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 18672 4 april 2014 Regeling briefadres van de gemeente Alphen-Chaam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam,

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Fraudebestrijding en de BRP

Fraudebestrijding en de BRP Fraudebestrijding en de BRP BPR klantendag 2014 Kim Boermans Kurt Isik 30 oktober 2014 Inhoud Introductie Adresonderzoek Briefadressen Digitale dienstverlening Schijnbewoning/schijnverlating Overbewoning

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren A. van Doorn, J.C. van der Helm en M. de Graaf

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren A. van Doorn, J.C. van der Helm en M. de Graaf Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren A. van Doorn, J.C. van der Helm en M. de Graaf sv 2011.614 RIS 181898 Reg.nr. PBS/2011.306 Den Haag, 14 februari 2012 Inzake:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR412889_1

CVDR. Nr. CVDR412889_1 CVDR Officiële uitgave van Heusden. Nr. CVDR412889_1 25 juli 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden; gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.27, 2.38 tot en met 2.42, 2.45,

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013, tot vaststelling van de Regeling briefadres gemeente Dinkelland 2013.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013, tot vaststelling van de Regeling briefadres gemeente Dinkelland 2013. Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 60 Uitgifte: 26 augustus 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013, tot vaststelling van de Regeling briefadres

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20784 25 juli 2014 Beleidsregel UWV Opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming Het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tynaarlo Nr. 196800 10 november 2017 Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo Het college van

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2017

Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2017 Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Toelichting door vragenstellers:

Schriftelijke vragen. Toelichting door vragenstellers: Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2016 Datum akkoord college van b&w van 7 juni 2016 Publicatiedatum 8 juni 2016 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Peters, Van Dantzig en Van

Nadere informatie