De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens"

Transcriptie

1 citeertitel : Nota Uitvoeringsbeleid GBA en persoonsgebonden Adresgegevens reg.nummer : status : Besluit vaststelling : 1 maart 2011 publicatie : 24 maart 2011 in werking : 1 april 2011 Uitvoeringsbeleid GBA en persoonsgebonden Adresgegevens Nota uitvoeringsbeleid De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens Gemeente Sint-Michielsgestel Sector Inwonerszaken Afdeling Bevolking 22 februari

2 1. Overzicht en uitgangspunten van uitvoeringsbeleid 1.1 Inleiding De Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) stelt kaders als het gaat om inschrijving in de GBA. Voor wat betreft de registratie van persoonsgebonden adresgegevens is de huidige wetgeving voor meerdere uitleg vatbaar. Het is dan ook noodzakelijk om nadere regels te stellen. Deze nota heeft dan ook als doel: formalisering van het stellen van nadere regelgeving. Daarnaast levert de nadere regelgeving ook een bijdrage aan de fraudebestrijding. Wat betreft de kwaliteit van de GBA gegevens ligt de prioriteit bij de actualiteit van persoonsgegevens en met name de persoonsgebonden adresgegevens. De persoonsgebonden adresgegevens zijn van groot belang voor de GBA-afnemers. De GBA beschrijft de administratieve situatie; dat is de bewoning van een adres, zoals die aan de GBA kan worden ontleend. Daarnaast is er de feitelijke situatie; dat is de feitelijke bewoning van een adres, dus het aantal personen dat daadwerkelijk op het betreffende adres verblijft. De feitelijke situatie kan afwijken van de administratieve situatie. Om de gegevens in de GBA zo actueel mogelijk te houden, is het noodzakelijk om ten aanzien van het registreren van adressen nader uitvoeringsbeleid vast te stellen. De Wet GBA legt de verantwoordelijkheid voor een juiste registratie in de GBA hoofdzakelijk bij de individuele burger. In de praktijk blijkt echter dat veel burgers, soms uit onwetendheid en soms uit berekening, te laat of helemaal geen adreswijziging doorgeven. Spookbewoning, illegale onderhuur etc. zijn voorbeelden van misbruik. Deze indicaties geven aanleiding tot een adresonderzoek door de verantwoordelijke van de GBA. Het is wenselijk dat de GBA zoveel mogelijk een weergave is van de feitelijke situatie. Dit belang dient meerdere zaken, o.a. het feit dat afnemers voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de persoonsgebonden adresgegevens uit de GBA. Wettelijke regelingen bieden het college van burgemeester en wethouders (B&W) de mogelijkheid om de GBA zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Het gemeentebestuur draagt de verantwoordelijkheid en is daarmee aansprakelijk voor bijvoorbeeld de coördinatie bij calamiteiten (ramp Bijlmer en Enschede). Immers de gemeente kan, doordat grote groepen personen hun adres niet duidelijk bekend maken, haar beleid hieromtrent niet juist inrichten. 2

3 2. Beleid met betrekking tot het woonadres 2.1 Definitie woonadres; Onder woonadres wordt verstaan: Het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten (artikel 1 sub a Wet GBA). 2.2 Inschrijving in de GBA De artikelen 65 t/m 68 van de Wet GBA beschrijven de verplichtingen van de burger voor de inschrijving (immigratie), de wijziging (verhuizing) en de uitschrijving (emigratie) van zijn adres. Artikel 66 van de Wet GBA geeft aan dat de burger die zijn adres wijzigt, verplicht is binnen vijf dagen na de wijziging van het adres bij het college van B&W van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft, schriftelijk aangifte van adreswijziging te doen. Het begrip adreswijziging omvat zowel de verhuizing naar een adres binnen de gemeente als naar een volgende gemeente. Binnen vijf dagen nadat de burger is verhuisd, moet hij van de adreswijziging schriftelijk - dus niet mondeling - aangifte doen. En wel bij B&W van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft. In de praktijk blijken veel burgers zich van hun verplichtingen te kwijten door de schriftelijke aangifte per post of via internet aan B&W te doen toekomen. Artikel 70 van de Wet GBA biedt B&W de mogelijkheid om nadere informatie over de aangifte op te vragen. In de praktijk blijkt B&W het instrument van artikel 70 Wet GBA nodig te hebben om informatie in te winnen die bijdraagt tot de beslissing om al dan niet gevolg te geven aan de aangifte. Vooral in de gevallen waar getwijfeld wordt aan de juistheid van de aangifte of als uit ingewonnen informatie blijkt dat de feitelijke situatie niet overeenstemt met de gegevens in de GBA. Naarmate de inschrijving in de GBA meer bepalend wordt in het verkeer met de (semi)overheid, zullen de belangen verbonden aan een juiste inschrijving in de GBA groter worden. Voor de toekenning van huursubsidie is inschrijving aan het te subsidiëren adres bepalend. Een bijstandsuitkering is in beginsel gekoppeld aan inschrijving in de GBA. Vanwege dergelijke belangen proberen personen die niet voor inschrijving in de basisadministratie in aanmerking komen, toch ingeschreven te geraken. Bij de verhuisaangifte wordt een willekeurig adres opgegeven. In de praktijk spreekt men ook wel van het fenomeen 'spookbewoning'. Indien B&W vermoedt dat valse verhuisaangifte of adreswijziging is gedaan, kan met behulp van artikel 70 een burger gedwongen worden het tegendeel te bewijzen. Artikel 70 Wet GBA verplicht de burger om inlichtingen te verschaffen of documenten te overleggen van belang voor de bijhouding van de GBA. Als een verhuizing is verwerkt en gecontroleerd wordt aan betrokkene een bevestiging toegestuurd. Daarin staan genoteerd de recente gegevens van de 3

4 verhuizing. Blijkt dat de gegevens niet kloppen dan heeft betrokkene 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Reageert hij niet binnen dit tijdsbestek dan geeft hij daarmee aan dat de verhuizing juist is verwerkt. Om onjuiste inschrijvingen in de GBA te voorkomen worden in geval van twijfel, conform artikel 70 Wet GBA, verscheidene documenten ter overlegging van de burger gevraagd. Dat houdt in dat, o.a. ingevolge deze beleidsnotitie, bij twijfel aan de aangifte van adreswijziging het volgende in acht genomen dient te worden: - Het vaststellen van de identiteit van de aangever; De identiteitsvaststelling vindt plaats ingevolge artikel 70 jo 77 van de Wet GBA en ingevolge art. 1 van de Wet op de identificatieplicht. Bij een persoonlijke aangifte aan de balie, moet de burger een geldig identiteitsdocument overleggen. Bij een schriftelijke aangifte per post, moet een kopie van een geldig identiteitsdocument zijn bijgevoegd of door het invullen van het burgerservicenummer in combinatie met het nummer van een identiteitsdocument de identiteit kan worden vastgesteld en hierdoor geen twijfel over de identiteit bestaat. Bij aangifte via internet is de identiteit vastgesteld via DigiD. - Het vaststellen van de bevoegdheid van de aangever; De bevoegdheid van de aangever moet blijken uit de overlegde documenten, ingevolge artikel 74 Wet GBA. - De rechtmatigheid van de aangifte; Als over de rechtmatigheid twijfel bestaat moet bij eigendom van een woning een koopcontract overlegd worden, bij huur van een woning een (kamer)huurcontract en bij inwoning of samenwoning ook een verklaring van instemming 1. Voorts krijgen veel burgers (met name studenten) wel toestemming om feitelijk ergens te wonen, maar mogen zich vervolgens niet laten inschrijven in de GBA op het betreffende adres van de hoofdbewoner. Er wordt dan geen verklaring van instemming door de hoofdbewoner gegeven. De actualiteit van de GBA gegevens heeft de hoogste prioriteit, daarom is de verklaring van instemming van de hoofdbewoner alleen noodzakelijk als er sprake is van twijfel. Is er inderdaad sprake van twijfel dan wordt de aanvraag van adreswijziging onderworpen aan een nader onderzoek. Wordt geconstateerd dat betrokkene feitelijk woonachtig is op het betreffende adres zal vervolgens worden overgegaan tot inschrijving op dat adres. Wordt geconstateerd dat betrokkene niet woonachtig is op het adres dan wordt de aanvraag tot adreswijziging geweigerd conform art. 83 Wet GBA. Een verklaring van instemming houdt in dat men bij ondertekening hiervan verklaart dat men op de hoogte is van de aangifte van adreswijziging en hiermee instemt. De verklaring van instemming dient ingevuld te worden door; - de verhuurder (tevens eigenaar) of - de beheerder (namens de eigenaar). 1 4

5 2.3 Incomplete aangifte woonadres Een aangifte moet aan de volgende eisen voldoen: De identiteit moet vastgesteld kunnen worden: De bevoegdheid van de aangever moet bepaald kunnen worden; Duidelijk moet zijn op wie de aangifte betrekking heeft; Het oude (geldt niet bij een immigratie) en nieuwe adres moet bekend zijn; De soort bewoning (woonadres) moet duidelijk zijn; De rechtmatigheid moet bepaald kunnen worden. Ontbreekt bij de aangifte van adreswijziging noodzakelijk informatie, dan wordt de aangifte behandeld als een incomplete aangifte. De aangever wordt, conform de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), d.m.v. een brief in de gelegenheid gesteld binnen twee weken het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Wanneer betrokkene niet binnen twee weken (artikel 4.13 Awb) zijn aangifte aanvult, wordt er een brief gestuurd met het voornemen zijn aangifte te weigeren. Hierna krijgt betrokkene nogmaals vier weken de tijd om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Worden door betrokkene wederom de gegevens niet aangevuld, dan wordt een besluit genomen namens het college van Burgemeester en Wethouders van Sint- Michielsgestel om de aangifte te weigeren. Dit vloeit voort uit artikel 83 onder a Wet GBA met inachtneming van de Awb. Bij aangifte aan de balie wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum van aangifte (conform artikel 47 lid 3 Wet GBA) gehanteerd. Bij een schriftelijke aangifte wordt als datum van aangifte de datum opgenomen waarop de aangifte is ontvangen. Bij een ambtshalve inschrijving wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens betreffende het adres aan betrokkene schriftelijk is medegedeeld gehanteerd. Een schriftelijke aangifte van verhuizing waarvan de essentiële gegevens correct zijn ingevuld, maar de handtekening ontbreekt, is geen belemmering om de aangifte van verhuizing te verwerken. Dit omdat de actualiteit van de GBA de hoogste prioriteit heeft. 2.4 Bijzondere situaties bij te overleggen stukken Op grond van artikel 73 lid 1 onder a Wet GBA ligt de plicht tot het doen van aangifte van verhuizing bij de ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar. Ingeval de verhoudingen tussen de ouders verstoord zijn en zij op verschillende adressen wonen en aangifte wordt gedaan van verhuizing van alleen het kind, wordt in eerste instantie de verhuizing gewoon verwerkt. Blijkt dat het kind(eren) met enige regelmaat wordt verhuisd omdat ouders, voogden en verzorgers elkaar dwars zitten, dan wordt toestemming van de bewoner (ouder of verzorger) van het huidige adres van het kind gevraagd. 5

6 Als die toestemming niet wordt gegeven dient onderzoek te worden verricht naar het feitelijke woonadres van het kind. Pas als vastgesteld is dat het kind daadwerkelijk op het adres woonachtig is wordt overgegaan tot verwerking van de aangifte van verhuizing. Wordt geconstateerd dat het kind niet woonachtig is op het adres dan wordt de aanvraag tot adreswijziging geweigerd conform artikel 83 Wet GBA. 3. Beleid met betrekking tot het briefadres 3.1 Definitie briefadres Onder briefadres wordt verstaan: Het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en zorg wordt gedragen dat geschriften/ inlichten betrokkene bereiken (art. 1 b sub a Wet GBA). De artikelen 65 lid 1 en 66 lid 1Wet GBA bepalen dat indien iemand geen woonadres heeft, hij verplicht is een briefadres te kiezen en van zijn briefadres aangifte te doen. 3.2 Voorwaarden voor het houden van een briefadres Het houden van een briefadres is alleen mogelijk als betrokkene geen woonadres heeft. Dit dient te worden onderzocht om fraude tegen te gaan. In het formulier aangifte briefadres wordt een toelichting gegeven waaraan de aanvrager moet voldoen. Bij twijfel wordt de betrokkene uitgenodigd om zijn verzoek toe te lichten. Een briefadres kan, dit ter verduidelijking van de Wet GBA, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt. Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden conform artikel 70 lid 2 van de Wet GBA. In de schriftelijke verklaring van aangifte dienen de redenen van een briefadres te worden opgenomen. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres 2. Eventuele uitzonderingen worden met het afdelingshoofd besproken. Een besluit daarop wordt alleen door het afdelingshoofd genomen. 3.3 Redenen voor aangifte briefadres Conform artikel 70 lid 2 van de wet GBA dient betrokkene redenen aan te geven voor de aangifte van een briefadres. 2 Een leeg adres is een woonadres waarop geen personen staan ingeschreven op dat moment 6

7 Een kort verblijf in het buitenland (minder dan acht maanden) kan een reden zijn voor aangifte van een briefadres. De volgende situaties zijn geen redenen om een briefadres te houden; - verblijf in het buitenland voor meer dan acht maanden; - wanneer betrokkene kiest voor een briefadres wegens uitkerings- of subsidieproblemen; - wanneer betrokkene verklaart op diverse adressen te verblijven. In dat geval is het adres waar betrokkene de meeste malen overnacht zijn woonadres; Wanneer een aangifte briefadres niet voldoet aan de genoemde voorwaarden, dient het verzoek afzonderlijk te worden beoordeeld. 3.4 Termijnen voor het houden van een briefadres Een briefadres dient in de regel ter overbrugging van de tijdelijke situatie dat iemand geen vast woonadres heeft. Om het tijdelijke karakter van een briefadres te benadrukken is het wenselijk om in eerste instantie een briefadres toe te staan voor de duur van zes maanden met de mogelijkheid van verlenging met eventueel nog eens telkens drie maanden tot een maximale periode van in totaal één jaar. In bijzondere individuele gevallen kan van deze termijn van maximaal één jaar worden afgeweken. Dit laatste vloeit voort uit artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht. Als met het verzoek om briefadres wordt ingestemd wordt hiervan een schriftelijke mededeling gedaan waarin melding wordt gemaakt van genoemde termijnen. Mocht betrokkene gebruik willen gaan maken van de mogelijkheid tot verlenging dan zal hij of zij uiterlijk één maand vóór afloop van de (halfjaar)termijn een verzoek om verlenging moeten doen. Dit verzoek zal vervolgens door de medewerkers van de afdeling Burgerzaken opnieuw worden beoordeeld, waarbij dan met name wordt gekeken of de aanvrager inmiddels een woonadres heeft gekregen. Indien er geen verzoek om verlenging wordt gedaan en door de briefadreshouder ook op andere wijze geen initiatief wordt genomen tot adreswijziging kan dit aanleiding zijn om het briefadres in onderzoek te zetten. 3.5 Maximaal aantal briefadressen per adres In het verlengde van wat hiervoor is opgemerkt over de duur voor het houden van een briefadres op één adres is het tevens wenselijk om maximaal maar twee briefadressen per adres toe te staan. Concreet betekent dit dat een briefadres alleen kan worden verstrekt op een particulier adres waar nog geen of slechts één briefadres staat geregistreerd. Daarbij geldt dat een briefadres afgegeven aan een gezin wordt gezien als één briefadres. Uiteindelijk kunnen er dus maximaal twee personen of twee gezinnen op één adres met een briefadres worden ingeschreven. De onder 3.4 en 3.5 genoemde uitgangspunten zijn redenen om een inschrijving op een briefadres te weigeren. 7

8 Komt betrokkene niet in aanmerking voor een briefadres dan wordt de aangifte geweigerd conform artikel 83 Wet GBA. 3.6 Incomplete aangifte briefadres Een aangifte van een briefadres moet aan dezelfde eisen voldoen als de aangifte van een woonadres, aangevuld met de hierboven beschreven documenten en voorwaarden. Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres noodzakelijke informatie, dan wordt de aangifte behandeld als een incomplete aangifte. De aangever wordt door middel van een brief in de gelegenheid gesteld binnen twee weken (artikel 4.13 Awb) na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende gegevens. De burger kan echter ook in reactie daarop aangeven, binnen welke redelijke andere termijn hij de aangifte kan aanvullen. Wanneer betrokkene niet binnen twee weken zijn aangifte aanvult wordt er een brief gestuurd met het voornemen zijn aangifte te weigeren. Hierna krijgt betrokkene nogmaals vier weken (artikel 4.13 Awb) de tijd om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als betrokkene wederom de gegevens niet aanvult, dan wordt een besluit genomen namens het college van Burgemeester en Wethouders van Sint- Michielsgestel om de aangifte te weigeren. Dit vloeit voort uit artikel 83 onder a Wet GBA met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De datum van inschrijving in de GBA is de datum aangifte briefadres conform artikel 74 lid 3. Bij een schriftelijke aangifte wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum opgenomen waarop de aangifte is ontvangen. Bij een ambtshalve inschrijving wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens betreffende het briefadres aan betrokkene schriftelijk is medegedeeld gehanteerd. 3.7 Bijzondere briefadressen Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van de artikelen 65, eerste lid, en 66 eerste lid, in plaats van zijn woonadres een briefadres kiezen. Hierbij kan worden gedacht aan: Blijf van mijn lijf huizen, opvanghuizen en verpleeghuizen en penitentiaire inrichtingen. Het is van groot belang dat de gegevens van de bewoners van de genoemde instellingen geheim blijven. Hoewel de geheimhoudingsprocedure van de GBA veel waarborgen biedt, is dit niet altijd voldoende. Het valt en staat met de wijze waarop binnen- en buitengemeentelijke afnemers en verplichte derden (advocaten, rechtskundig adviseurs) met de geheimhouding omgaan. De Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) neemt het standpunt in dat een kantooradres van het opvanghuis ook gebruikt moet kunnen worden als briefadres (mits het kantooradres niet hetzelfde is als die van de opvang). Mocht de burger tijdelijk of permanent in een verpleegtehuis/inrichting verblijven dan zijn verschillende situaties mogelijk: 8

9 - Bij tijdelijk verblijf in de inrichting (betrokkene gaat er vanuit dat hij weer terugkeert naar het oude adres). In dit geval verandert er dus niets. De burger blijft ingeschreven aan het "oude" woonadres. - Wanneer betrokkene in een inrichting verblijft en niet zal terugkeren naar het oude adres heeft betrokkene de mogelijkheid om ingeschreven te worden aan het adres van de inrichting of kan betrokkene op verzoek ingeschreven worden op een briefadres elders (bijv. bij een kind). 4. Handhaving 4.1 Handhaven Het nalaten van de wettelijke plicht tot aangifte van adreswijziging door de burgers zorgt ervoor dat de gemeente op haar beurt niet kan voldoen aan de plicht om de adresgegevens overeenkomstig de feitelijke werkelijkheid te registreren. Hierdoor krijgen de afnemers van de GBA niet de adresgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun (publiekrechtelijke) taak. Ook in rampensituaties kan dat leiden tot cruciale belemmeringen, enerzijds bij de opsporing en registratie van mogelijke slachtoffers en anderzijds bij het generen en verstrekken van informatie. Burgers die weigeren om aangifte te doen of informatie daaromtrent te verstrekken begaan een strafbaar feit. Uitgangspunt bij handhaving (artikel 147 Wet GBA) is dat gemeente ervan uitgaat dat burgers te goeder trouw zijn, maar dat in bijzondere situaties toch aangifte bij justitie zal worden gedaan wanneer er twijfel bestaat over de integriteit van betrokkenen. Twee voorbeelden van bijzondere situaties waarbij aangifte dient te worden gedaan zijn; - een sterk vermoeden van fraude en; - het opzettelijk doen van valse aangifte adreshouding. 4.2 Uitzonderingssituaties Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij een spanningsveld ontstaat tussen de uitoefening van de wettelijke regels en andere maatschappelijke belangen. Als voorbeeld geldt de situatie waarbij personen direct gevaar lopen voor lijf en goed zoals bij eerwraak. Deze situaties verdienen een bijzonder zorgvuldige behandeling. Handhaving hiervan zal plaatsvinden in overleg met de portefeuillehouder van Burgerzaken. Omdat de actualiteit de hoogste prioriteit heeft kan dit tot gevolg hebben dat een verhuizing ten onrechte wordt verwerkt. Om die reden wordt er ook een bevestiging van de verhuizing aan betrokkene verzonden. Een gedupeerde kan een verzoek tot correctierecht indienen. Dit verzoek wordt direct verwerkt. De verhuizing wordt met de aantekening onjuist teruggedraaid. De burger mag niet de dupe worden van het gevoerde beleid. 9

10 4.3 Terugmeldplicht afnemers Een bijzondere vorm van handhaven is het gebruik maken van adresgegevens die als gevolg van fraudeonderzoek aan het licht zijn gekomen. Het gaat in deze om gegevens van de Sociale Dienst, andere afdelingen van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank, belastingdienst, gerechtsdeurwaarders etc. die het resultaat zijn van fraudeonderzoek. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstarten van een (adres)onderzoek, eventueel gevolgd door een ambtshalve adreswijzing. Deze nota is vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders d.d. 1 maart

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal? R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 30 mei 2011 Vraag nr. : 2 Onderwerp : Spookburgers Vraagsteller : CDA/Ria van Diepen Datum : 27 mei 2011 Registratienummer : 2011I01059 Sinds eind maart is

Nadere informatie

Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5022 3 februari 2014 Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens besluit van 5 maart 2013 Het college

Nadere informatie

gelet op de artikelen 1.1, 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.34, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP),

gelet op de artikelen 1.1, 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.34, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), *14-4026591* 14-4026591 ESO.00013329WDstrt Regeling adresonderzoek gemeente Horst aan de Maas Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, gelet op de artikelen 1.1, 2.4, 2.19, 2.20,

Nadere informatie

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 61973 5 november 2014 Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes Het college van burgemeester

Nadere informatie

Toelichting op het beleid briefadres

Toelichting op het beleid briefadres Toelichting op het beleid briefadres Toelichting artikel 1, sub d, onder 3: Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan: - een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap, - een ouder wiens huwelijk

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 3111 6 januari 2017 Regeling Briefadres Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; Gelet op de artikelen 1.1 (definitie woonadres),

Nadere informatie

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013

Toelichting behorende bij de Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013 Toelichting behorende bij de Regeling briefadres gemeente Heemstede 2013 artikel 1, aanhef en onder d, sub 3 o Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan: - een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap,

Nadere informatie

Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017

Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Vlissingen Nr. 197243 10 november 2017 Beleidsregel aangifte adreswijziging Vlissingen 2017 Burgemeester en wethouders, Collegevoorstel Gelet op 1 van hoofdstuk

Nadere informatie

Indien er in deze regeling teams of clusters genoemd worden dan is het bepaalde ook van toepassing op de rechtsopvolgers van het team en/of cluster.

Indien er in deze regeling teams of clusters genoemd worden dan is het bepaalde ook van toepassing op de rechtsopvolgers van het team en/of cluster. Toelichting op de Regeling briefadressen Haarlemmermeer 2015 De Basisregistratie Personen (kortweg BRP genoemd) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens voor alle instanties met een publiekrechtelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres

Aanvraagformulier briefadres Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier briefadres 1. Gegevens

Nadere informatie

Regeling briefadres gemeente Simpelveld Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld

Regeling briefadres gemeente Simpelveld Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld Regeling briefadres gemeente Simpelveld 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.27, 2.52 en 4.17 van de

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, 1 Regeling briefadres gemeente WAALWIJK 2014 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Regeling briefadres gemeente Best Regeling briefadres gemeente Best *IN *

Regeling briefadres gemeente Best Regeling briefadres gemeente Best *IN * Regeling briefadres gemeente Best 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best, gelet op: -de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Goes

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Goes GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 61977 5 november 2014 Regeling briefadres gemeente Goes Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, gelet op de artikelen 1.1,

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Artikelen die geen nadere toelichting behoeven zijn in dit onderdeel niet opgenomen.

Artikelsgewijze toelichting Artikelen die geen nadere toelichting behoeven zijn in dit onderdeel niet opgenomen. Toelichting op de Regeling briefadres gemeente Gennep Algemeen De essentie van de bijhouding van de Basisregistratie Personen (BRP) is dat de overheid haar burgers kent en weet te bereiken. De ingezetene

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013, tot vaststelling van de Regeling briefadres gemeente Dinkelland 2013.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013, tot vaststelling van de Regeling briefadres gemeente Dinkelland 2013. Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 60 Uitgifte: 26 augustus 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2013, tot vaststelling van de Regeling briefadres

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Venlo 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling briefadres gemeente Venlo 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Venlo. Nr. 161464 21 november 2016 Regeling briefadres gemeente Venlo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo gelet op de artikelen

Nadere informatie

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.27, 2.52 en 4.17 van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer, Regeling briefadres gemeente Boxmeer 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer, Gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.47 en 2.52 van

Nadere informatie

Relaties met andere circulaires Ingangsdatum 1 juni 2012 Inwerkingtreding Wet basisregistratie personen (Wbrp)

Relaties met andere circulaires Ingangsdatum 1 juni 2012 Inwerkingtreding Wet basisregistratie personen (Wbrp) T 088-9001000 Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Correcte registratie op een briefadres in de GBA Uitvoering van regelgeving Artikelen 49, 67 en 70 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeven

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, Regeling briefadres gemeente Noordwijk 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op de artikelen 1, 49, 65, 66, 67, 70, 72 en 77 van de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Beleid briefadres gemeente Deurne 2015

Beleid briefadres gemeente Deurne 2015 Gemeenteblad nr. 224, 2 juli 2015 Beleid briefadres gemeente Deurne 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, gelet op: - de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42,

Nadere informatie

Reglement briefadres gemeente Midden-Drenthe 2017

Reglement briefadres gemeente Midden-Drenthe 2017 Gemeenteblad nr. 715198 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 24 april 2017 Reglement briefadres gemeente Midden-Drenthe 2017 Collegebesluit van 11 april 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Beleidsregels briefadres Gemeente Waddinxveen 2014 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 1. Wet basisregistratie personen (wet BRP), artikelen 2.23, 2.39, 2.40, 2.41,

Nadere informatie

Regeling Briefadressen gemeente Hardinxveld-Giessendam

Regeling Briefadressen gemeente Hardinxveld-Giessendam Regeling Briefadressen gemeente Hardinxveld-Giessendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op de artikelen 2.23, 2.38 lid1, 2.39 lid1, 2.40, 2.41, 2.42

Nadere informatie

Regeling briefadres gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer,

Regeling briefadres gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 164260 25 november 2016 Regeling briefadres gemeente Hoogezand-Sappemeer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk, Beleidsregel briefadres gemeente Korendijk 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Nadere regels briefadres gemeente Heemskerk 2016

Nadere regels briefadres gemeente Heemskerk 2016 Nadere regels briefadres gemeente Heemskerk 2016 19 april 2016 BIVO/2016/30218 *Z01E0FE4D64* NADERE REGELS BRIEFADRES GEMEENTE HEEMSKERK 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Beleidsregel briefadres gemeente Aalsmeer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet

Nadere informatie

(2013-0000746310) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties van 6 december

(2013-0000746310) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties van 6 december GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 44739 11 augustus 2014 Regeling briefadres gemeente Zaanstad 2014 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad, gelet op artikelen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 60456 28 oktober 2014 Regeling briefadres gemeente Montfoort 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort; gelet

Nadere informatie

GEMEENTE BOXMEER. Beleidsregel briefadres 2012

GEMEENTE BOXMEER. Beleidsregel briefadres 2012 GEMEENTE BOXMEER Notitie beleidsregels met betrekking tot het hanteren van briefadressen als bedoeld in artikel 49 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beleidsregel briefadres 2012

Nadere informatie

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, gelet op: - artikelen 2.23, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

Nadere informatie

llilil! Illii liilllliilliillllilli lllllll iilliillliillilí

llilil! Illii liilllliilliillllilli lllllll iilliillliillilí Regeling briefadres 2015 gemeente Zuidpias Het college van burgemeester en wethouders van de genneente Zuidpias, iilliillliillilí liilllliilliillllilli lllllll Alb.000736 Gemeente Zuidpias llilil! Illii

Nadere informatie

Gemeente Cuijk - Regeling briefadres gemeente Cuijk 2015

Gemeente Cuijk - Regeling briefadres gemeente Cuijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 92845 7 oktober 2015 Gemeente Cuijk - Regeling briefadres gemeente Cuijk 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, gelet

Nadere informatie

Gemeente De Bilt - Regeling briefadres gemeente De Bilt 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt

Gemeente De Bilt - Regeling briefadres gemeente De Bilt 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Bilt. Nr. 130031 30 december 2015 Gemeente De Bilt - Regeling briefadres gemeente De Bilt 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels briefadres gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels briefadres gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie Personen, artikel 4:84 van de Algemene

Nadere informatie

Correcte registratie op een briefadres in de BRP. Artikelen 1.1, 2.23, 2.40, 2.41 en 2.45 van de Wet Basisregistratie personen

Correcte registratie op een briefadres in de BRP. Artikelen 1.1, 2.23, 2.40, 2.41 en 2.45 van de Wet Basisregistratie personen De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2. Briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

2. Briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen; *14-4026596* 14-4026596 ESO.00013329WDstrt Regeling briefadres gemeente Horst aan de Maas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas; gelet op de artikelen 1.1, 2.23,

Nadere informatie

04 Bestuurlijke besluitvorming

04 Bestuurlijke besluitvorming Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 7 Reg.nr. INTB-14-01394 %9. Gemeente Oldenzaal Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; gelet op het bepaalde in de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39,

Nadere informatie

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen) De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf, Regeling briefadres gemeente Weststellingwerf 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en

Nadere informatie

Nota van B&W. inlichtingen D.H. 'Cuvelier ( ) Inleiding

Nota van B&W. inlichtingen D.H. 'Cuvelier ( ) Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Vaststelling beleid m.b.t. het doen van aangifte van verhuizing binnen de gemeente Haarlemmermeer c.q. aangifte van vestiging in de gemeente Haarlemmermeer

Nadere informatie

REGELING BRIEFADRES GEMEENTE ZANDVOORT

REGELING BRIEFADRES GEMEENTE ZANDVOORT GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zandvoort. Nr. 87562 30 juni 2016 Regeling briefadres gemeente Zandvoort 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort, gelet op

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Regeling briefadres gemeente Goes 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: beleid briefadressen 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: beleid briefadressen 2016 Zaaknummer: 00368264 Onderwerp: beleid briefadressen 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In onze gemeente komt het voor dat mensen voor langere tijd staan ingeschreven op een briefadres.

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

- Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 (agendapunt nummer 3.11, registratienummer 14.007278).

- Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 (agendapunt nummer 3.11, registratienummer 14.007278). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 080 Naam Regeling briefadres gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 15 april 2015 registratienummer: paraaf chef: kopie aan:

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 15 april 2015 registratienummer: paraaf chef: kopie aan: NOTA datum: 15 april 2015 registratienummer: 249623 afdelingsnaam: PuZa/Advies & Ondersteuning steller: mevr. C. Pilic paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Beleid Briefadressen nota voor burgemeester en

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 7 februari 2017 Rapportnummer:

Rapport. Oordeel. Datum: 7 februari 2017 Rapportnummer: Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente Dordrecht naar aanleiding van de aangifte van een verhuizing naar een adres waarop al andere personen stonden ingeschreven. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Regeling briefadres gemeente Appingedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,

Regeling briefadres gemeente Appingedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Appingedam Nr. 198027 1 december 2017 Regeling briefadres gemeente Appingedam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,

Nadere informatie

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel)

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 077 Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Vaststellen beleidsregel briefadressen Haarlemmermeer 2015

Nota van B&W. onderwerp Vaststellen beleidsregel briefadressen Haarlemmermeer 2015 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Vaststellen beleidsregel briefadressen Haarlemmermeer 2015 Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 30 j U n 1 2015 inlichtingen Dik Cuvelier

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 29130 15 maart 2016 Regeling briefadres gemeente Aalten 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring)

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Gemeente Amsterdam Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Geachte heer, mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats:

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats: Verhuisformulier U kunt dit formulier gebruiken om persoonlijk aangifte te doen van uw verhuizing binnen de gemeente Hellevoetsluis of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Hellevoetsluis. Dit formulier

Nadere informatie

Regeling briefadres gemeente Lelystad 2017

Regeling briefadres gemeente Lelystad 2017 Regeling briefadres gemeente Lelystad 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Regeling briefadres gemeente Lelystad 2017 Citeertitel

Nadere informatie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie > Aangifte van Verhuizing & Emigratie Dit formulier dient u in te leveren aan de balie van het stadhuis. Het adres van het stadhuis van de gemeente Assen is: Aangifte van Verhuizing Vestiging Stadhuis

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Burgers worden ingeschreven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie

Nadere informatie

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, Stb. 1994, 494, zoals laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

AANGIFTE VESTIGING BRIEFADRES

AANGIFTE VESTIGING BRIEFADRES AANGIFTE VESTIGING BRIEFADRES - nvolledig ingevulde aangiften worden niet in behandeling genomen! - Kopie legitimatiebewijs van de aangever en de toestemmingsverlener zijn verplicht! - Bij dit formulier

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel.

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel. Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Aanvraagformulier briefadres Geachte heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven

Nadere informatie

Is het formulier niet correct of volledig ingevuld, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Achternaam. Voorna(a)m(en) voluit

Is het formulier niet correct of volledig ingevuld, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling. Achternaam. Voorna(a)m(en) voluit AANVRAAG BRIEFADRES Wilt u letten op het volgende? - Vul het formulier volledig en naar waarheid in. Alle velden zijn verplicht in te vullen. - Stuur of lever alle benodigde bewijsstukken in - Onderteken

Nadere informatie

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :..

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :.. Aanvraag briefadres Door het invullen van dit formulier, geeft u aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel. U kunt zich alleen inschrijven

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie aangifte briefadres Beste heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij verzoeken u om alle aangehechte pagina s volledig

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de afdeling Burgerzaken van 11 april 2014;

gelezen het voorstel van de afdeling Burgerzaken van 11 april 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 26039 12 mei 2014 Regeling briefadressen en adresonderzoeken Burgemeester en wethouders van Bussum; gelezen het voorstel van de afdeling Burgerzaken

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00083 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4.17 van

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen Alle begrippen uit de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens zijn ook van toepassing op deze regeling.

Artikel 1 Begrippen Alle begrippen uit de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens zijn ook van toepassing op deze regeling. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 146227 26 oktober 2016 Regeling briefadres Alphen aan den Rijn 2016 Regeling briefadres Alphen aan den Rijn 2016. Wettelijke grondslag(en)

Nadere informatie

INFORMATIEVEL BRIEFADRES

INFORMATIEVEL BRIEFADRES Geachte heer, mevrouw, INFORMATIEVEL BRIEFADRES U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Wijchen. U kunt alleen ingeschreven

Nadere informatie

Regeling briefadres wet basisregistratie personen gemeente Almelo Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Almelo;

Regeling briefadres wet basisregistratie personen gemeente Almelo Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Almelo; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Almelo Nr. 121274 14 juli 2017 Regeling briefadres wet basisregistratie personen gemeente Almelo 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp)

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 1 "ZJ gemeente ^ j Heemskerk Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 29 juli 2014 BiVO/2014/30052 lll! ili II Iii Z012B092508 JJS^^, REGELING

Nadere informatie

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2017

Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-04-2017 Nummer gemeenteblad: 1198 Regeling Briefadres gemeente Zoeterwoude 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Aalten Nr. 75872 9 mei 2017 Regeling briefadres gemeente Aalten 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Regeling briefadressen en adresonderzoeken gemeente

Regeling briefadressen en adresonderzoeken gemeente Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen (hierna het college), gelet op dat het college verantwoordelijk is voor het bijhouden van de persoonsgegevens van ingezetenen en dat het

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689 De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten i.a.a. de hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier: Briefadres (Toelichting vindt u onderaan dit document)

Aanvraagformulier: Briefadres (Toelichting vindt u onderaan dit document) Aanvraagformulier: Briefadres (Toelichting vindt u onderaan dit document) 1. Persoonsgegevens aanvrager briefadres Achternaam -------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 2-02-207 Datum versie 2-02-207 (geldig tot en met 0-04-207) Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Open

Nadere informatie

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 )

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 ) Aanvraag briefadres Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan, inclusief de Verklaring toestemming briefadresgever. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3)

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3) Aanvraag briefadres Voor een adres in Alkmaar Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal vijf pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever ). Vul het

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 0-04-207 Datum versie 20-02-207 Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Gesloten Toegestane tijd 40 Max.

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht; Regeling oplegging bestuurlijke boete BRP Waalwijk Het college van de gemeente Waalwijk; gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tynaarlo Nr. 196800 10 november 2017 Gemeente Tynaarlo - Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2017 gemeente Tynaarlo Het college van

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3016

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3016 ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3016 Instantie Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 02-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-6342 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2012 Het

Nadere informatie

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens 30 september 2008 RA0829618 Samenvatting De Dienst Persoonsgegevens start een adresonderzoek naar

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen. Datum: 1 mei Rapportnummer : 2013/042

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen. Datum: 1 mei Rapportnummer : 2013/042 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen Datum: 1 mei 2013 Rapportnummer : 2013/042 2 p class="western c2">rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wageningen Datum:

Nadere informatie