De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens"

Transcriptie

1 citeertitel : Nota Uitvoeringsbeleid GBA en persoonsgebonden Adresgegevens reg.nummer : status : Besluit vaststelling : 1 maart 2011 publicatie : 24 maart 2011 in werking : 1 april 2011 Uitvoeringsbeleid GBA en persoonsgebonden Adresgegevens Nota uitvoeringsbeleid De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en persoonsgebonden Adresgegevens Gemeente Sint-Michielsgestel Sector Inwonerszaken Afdeling Bevolking 22 februari

2 1. Overzicht en uitgangspunten van uitvoeringsbeleid 1.1 Inleiding De Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) stelt kaders als het gaat om inschrijving in de GBA. Voor wat betreft de registratie van persoonsgebonden adresgegevens is de huidige wetgeving voor meerdere uitleg vatbaar. Het is dan ook noodzakelijk om nadere regels te stellen. Deze nota heeft dan ook als doel: formalisering van het stellen van nadere regelgeving. Daarnaast levert de nadere regelgeving ook een bijdrage aan de fraudebestrijding. Wat betreft de kwaliteit van de GBA gegevens ligt de prioriteit bij de actualiteit van persoonsgegevens en met name de persoonsgebonden adresgegevens. De persoonsgebonden adresgegevens zijn van groot belang voor de GBA-afnemers. De GBA beschrijft de administratieve situatie; dat is de bewoning van een adres, zoals die aan de GBA kan worden ontleend. Daarnaast is er de feitelijke situatie; dat is de feitelijke bewoning van een adres, dus het aantal personen dat daadwerkelijk op het betreffende adres verblijft. De feitelijke situatie kan afwijken van de administratieve situatie. Om de gegevens in de GBA zo actueel mogelijk te houden, is het noodzakelijk om ten aanzien van het registreren van adressen nader uitvoeringsbeleid vast te stellen. De Wet GBA legt de verantwoordelijkheid voor een juiste registratie in de GBA hoofdzakelijk bij de individuele burger. In de praktijk blijkt echter dat veel burgers, soms uit onwetendheid en soms uit berekening, te laat of helemaal geen adreswijziging doorgeven. Spookbewoning, illegale onderhuur etc. zijn voorbeelden van misbruik. Deze indicaties geven aanleiding tot een adresonderzoek door de verantwoordelijke van de GBA. Het is wenselijk dat de GBA zoveel mogelijk een weergave is van de feitelijke situatie. Dit belang dient meerdere zaken, o.a. het feit dat afnemers voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de persoonsgebonden adresgegevens uit de GBA. Wettelijke regelingen bieden het college van burgemeester en wethouders (B&W) de mogelijkheid om de GBA zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Het gemeentebestuur draagt de verantwoordelijkheid en is daarmee aansprakelijk voor bijvoorbeeld de coördinatie bij calamiteiten (ramp Bijlmer en Enschede). Immers de gemeente kan, doordat grote groepen personen hun adres niet duidelijk bekend maken, haar beleid hieromtrent niet juist inrichten. 2

3 2. Beleid met betrekking tot het woonadres 2.1 Definitie woonadres; Onder woonadres wordt verstaan: Het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten (artikel 1 sub a Wet GBA). 2.2 Inschrijving in de GBA De artikelen 65 t/m 68 van de Wet GBA beschrijven de verplichtingen van de burger voor de inschrijving (immigratie), de wijziging (verhuizing) en de uitschrijving (emigratie) van zijn adres. Artikel 66 van de Wet GBA geeft aan dat de burger die zijn adres wijzigt, verplicht is binnen vijf dagen na de wijziging van het adres bij het college van B&W van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft, schriftelijk aangifte van adreswijziging te doen. Het begrip adreswijziging omvat zowel de verhuizing naar een adres binnen de gemeente als naar een volgende gemeente. Binnen vijf dagen nadat de burger is verhuisd, moet hij van de adreswijziging schriftelijk - dus niet mondeling - aangifte doen. En wel bij B&W van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft. In de praktijk blijken veel burgers zich van hun verplichtingen te kwijten door de schriftelijke aangifte per post of via internet aan B&W te doen toekomen. Artikel 70 van de Wet GBA biedt B&W de mogelijkheid om nadere informatie over de aangifte op te vragen. In de praktijk blijkt B&W het instrument van artikel 70 Wet GBA nodig te hebben om informatie in te winnen die bijdraagt tot de beslissing om al dan niet gevolg te geven aan de aangifte. Vooral in de gevallen waar getwijfeld wordt aan de juistheid van de aangifte of als uit ingewonnen informatie blijkt dat de feitelijke situatie niet overeenstemt met de gegevens in de GBA. Naarmate de inschrijving in de GBA meer bepalend wordt in het verkeer met de (semi)overheid, zullen de belangen verbonden aan een juiste inschrijving in de GBA groter worden. Voor de toekenning van huursubsidie is inschrijving aan het te subsidiëren adres bepalend. Een bijstandsuitkering is in beginsel gekoppeld aan inschrijving in de GBA. Vanwege dergelijke belangen proberen personen die niet voor inschrijving in de basisadministratie in aanmerking komen, toch ingeschreven te geraken. Bij de verhuisaangifte wordt een willekeurig adres opgegeven. In de praktijk spreekt men ook wel van het fenomeen 'spookbewoning'. Indien B&W vermoedt dat valse verhuisaangifte of adreswijziging is gedaan, kan met behulp van artikel 70 een burger gedwongen worden het tegendeel te bewijzen. Artikel 70 Wet GBA verplicht de burger om inlichtingen te verschaffen of documenten te overleggen van belang voor de bijhouding van de GBA. Als een verhuizing is verwerkt en gecontroleerd wordt aan betrokkene een bevestiging toegestuurd. Daarin staan genoteerd de recente gegevens van de 3

4 verhuizing. Blijkt dat de gegevens niet kloppen dan heeft betrokkene 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Reageert hij niet binnen dit tijdsbestek dan geeft hij daarmee aan dat de verhuizing juist is verwerkt. Om onjuiste inschrijvingen in de GBA te voorkomen worden in geval van twijfel, conform artikel 70 Wet GBA, verscheidene documenten ter overlegging van de burger gevraagd. Dat houdt in dat, o.a. ingevolge deze beleidsnotitie, bij twijfel aan de aangifte van adreswijziging het volgende in acht genomen dient te worden: - Het vaststellen van de identiteit van de aangever; De identiteitsvaststelling vindt plaats ingevolge artikel 70 jo 77 van de Wet GBA en ingevolge art. 1 van de Wet op de identificatieplicht. Bij een persoonlijke aangifte aan de balie, moet de burger een geldig identiteitsdocument overleggen. Bij een schriftelijke aangifte per post, moet een kopie van een geldig identiteitsdocument zijn bijgevoegd of door het invullen van het burgerservicenummer in combinatie met het nummer van een identiteitsdocument de identiteit kan worden vastgesteld en hierdoor geen twijfel over de identiteit bestaat. Bij aangifte via internet is de identiteit vastgesteld via DigiD. - Het vaststellen van de bevoegdheid van de aangever; De bevoegdheid van de aangever moet blijken uit de overlegde documenten, ingevolge artikel 74 Wet GBA. - De rechtmatigheid van de aangifte; Als over de rechtmatigheid twijfel bestaat moet bij eigendom van een woning een koopcontract overlegd worden, bij huur van een woning een (kamer)huurcontract en bij inwoning of samenwoning ook een verklaring van instemming 1. Voorts krijgen veel burgers (met name studenten) wel toestemming om feitelijk ergens te wonen, maar mogen zich vervolgens niet laten inschrijven in de GBA op het betreffende adres van de hoofdbewoner. Er wordt dan geen verklaring van instemming door de hoofdbewoner gegeven. De actualiteit van de GBA gegevens heeft de hoogste prioriteit, daarom is de verklaring van instemming van de hoofdbewoner alleen noodzakelijk als er sprake is van twijfel. Is er inderdaad sprake van twijfel dan wordt de aanvraag van adreswijziging onderworpen aan een nader onderzoek. Wordt geconstateerd dat betrokkene feitelijk woonachtig is op het betreffende adres zal vervolgens worden overgegaan tot inschrijving op dat adres. Wordt geconstateerd dat betrokkene niet woonachtig is op het adres dan wordt de aanvraag tot adreswijziging geweigerd conform art. 83 Wet GBA. Een verklaring van instemming houdt in dat men bij ondertekening hiervan verklaart dat men op de hoogte is van de aangifte van adreswijziging en hiermee instemt. De verklaring van instemming dient ingevuld te worden door; - de verhuurder (tevens eigenaar) of - de beheerder (namens de eigenaar). 1 4

5 2.3 Incomplete aangifte woonadres Een aangifte moet aan de volgende eisen voldoen: De identiteit moet vastgesteld kunnen worden: De bevoegdheid van de aangever moet bepaald kunnen worden; Duidelijk moet zijn op wie de aangifte betrekking heeft; Het oude (geldt niet bij een immigratie) en nieuwe adres moet bekend zijn; De soort bewoning (woonadres) moet duidelijk zijn; De rechtmatigheid moet bepaald kunnen worden. Ontbreekt bij de aangifte van adreswijziging noodzakelijk informatie, dan wordt de aangifte behandeld als een incomplete aangifte. De aangever wordt, conform de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), d.m.v. een brief in de gelegenheid gesteld binnen twee weken het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Wanneer betrokkene niet binnen twee weken (artikel 4.13 Awb) zijn aangifte aanvult, wordt er een brief gestuurd met het voornemen zijn aangifte te weigeren. Hierna krijgt betrokkene nogmaals vier weken de tijd om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Worden door betrokkene wederom de gegevens niet aangevuld, dan wordt een besluit genomen namens het college van Burgemeester en Wethouders van Sint- Michielsgestel om de aangifte te weigeren. Dit vloeit voort uit artikel 83 onder a Wet GBA met inachtneming van de Awb. Bij aangifte aan de balie wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum van aangifte (conform artikel 47 lid 3 Wet GBA) gehanteerd. Bij een schriftelijke aangifte wordt als datum van aangifte de datum opgenomen waarop de aangifte is ontvangen. Bij een ambtshalve inschrijving wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens betreffende het adres aan betrokkene schriftelijk is medegedeeld gehanteerd. Een schriftelijke aangifte van verhuizing waarvan de essentiële gegevens correct zijn ingevuld, maar de handtekening ontbreekt, is geen belemmering om de aangifte van verhuizing te verwerken. Dit omdat de actualiteit van de GBA de hoogste prioriteit heeft. 2.4 Bijzondere situaties bij te overleggen stukken Op grond van artikel 73 lid 1 onder a Wet GBA ligt de plicht tot het doen van aangifte van verhuizing bij de ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar. Ingeval de verhoudingen tussen de ouders verstoord zijn en zij op verschillende adressen wonen en aangifte wordt gedaan van verhuizing van alleen het kind, wordt in eerste instantie de verhuizing gewoon verwerkt. Blijkt dat het kind(eren) met enige regelmaat wordt verhuisd omdat ouders, voogden en verzorgers elkaar dwars zitten, dan wordt toestemming van de bewoner (ouder of verzorger) van het huidige adres van het kind gevraagd. 5

6 Als die toestemming niet wordt gegeven dient onderzoek te worden verricht naar het feitelijke woonadres van het kind. Pas als vastgesteld is dat het kind daadwerkelijk op het adres woonachtig is wordt overgegaan tot verwerking van de aangifte van verhuizing. Wordt geconstateerd dat het kind niet woonachtig is op het adres dan wordt de aanvraag tot adreswijziging geweigerd conform artikel 83 Wet GBA. 3. Beleid met betrekking tot het briefadres 3.1 Definitie briefadres Onder briefadres wordt verstaan: Het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en zorg wordt gedragen dat geschriften/ inlichten betrokkene bereiken (art. 1 b sub a Wet GBA). De artikelen 65 lid 1 en 66 lid 1Wet GBA bepalen dat indien iemand geen woonadres heeft, hij verplicht is een briefadres te kiezen en van zijn briefadres aangifte te doen. 3.2 Voorwaarden voor het houden van een briefadres Het houden van een briefadres is alleen mogelijk als betrokkene geen woonadres heeft. Dit dient te worden onderzocht om fraude tegen te gaan. In het formulier aangifte briefadres wordt een toelichting gegeven waaraan de aanvrager moet voldoen. Bij twijfel wordt de betrokkene uitgenodigd om zijn verzoek toe te lichten. Een briefadres kan, dit ter verduidelijking van de Wet GBA, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt. Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden conform artikel 70 lid 2 van de Wet GBA. In de schriftelijke verklaring van aangifte dienen de redenen van een briefadres te worden opgenomen. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres 2. Eventuele uitzonderingen worden met het afdelingshoofd besproken. Een besluit daarop wordt alleen door het afdelingshoofd genomen. 3.3 Redenen voor aangifte briefadres Conform artikel 70 lid 2 van de wet GBA dient betrokkene redenen aan te geven voor de aangifte van een briefadres. 2 Een leeg adres is een woonadres waarop geen personen staan ingeschreven op dat moment 6

7 Een kort verblijf in het buitenland (minder dan acht maanden) kan een reden zijn voor aangifte van een briefadres. De volgende situaties zijn geen redenen om een briefadres te houden; - verblijf in het buitenland voor meer dan acht maanden; - wanneer betrokkene kiest voor een briefadres wegens uitkerings- of subsidieproblemen; - wanneer betrokkene verklaart op diverse adressen te verblijven. In dat geval is het adres waar betrokkene de meeste malen overnacht zijn woonadres; Wanneer een aangifte briefadres niet voldoet aan de genoemde voorwaarden, dient het verzoek afzonderlijk te worden beoordeeld. 3.4 Termijnen voor het houden van een briefadres Een briefadres dient in de regel ter overbrugging van de tijdelijke situatie dat iemand geen vast woonadres heeft. Om het tijdelijke karakter van een briefadres te benadrukken is het wenselijk om in eerste instantie een briefadres toe te staan voor de duur van zes maanden met de mogelijkheid van verlenging met eventueel nog eens telkens drie maanden tot een maximale periode van in totaal één jaar. In bijzondere individuele gevallen kan van deze termijn van maximaal één jaar worden afgeweken. Dit laatste vloeit voort uit artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht. Als met het verzoek om briefadres wordt ingestemd wordt hiervan een schriftelijke mededeling gedaan waarin melding wordt gemaakt van genoemde termijnen. Mocht betrokkene gebruik willen gaan maken van de mogelijkheid tot verlenging dan zal hij of zij uiterlijk één maand vóór afloop van de (halfjaar)termijn een verzoek om verlenging moeten doen. Dit verzoek zal vervolgens door de medewerkers van de afdeling Burgerzaken opnieuw worden beoordeeld, waarbij dan met name wordt gekeken of de aanvrager inmiddels een woonadres heeft gekregen. Indien er geen verzoek om verlenging wordt gedaan en door de briefadreshouder ook op andere wijze geen initiatief wordt genomen tot adreswijziging kan dit aanleiding zijn om het briefadres in onderzoek te zetten. 3.5 Maximaal aantal briefadressen per adres In het verlengde van wat hiervoor is opgemerkt over de duur voor het houden van een briefadres op één adres is het tevens wenselijk om maximaal maar twee briefadressen per adres toe te staan. Concreet betekent dit dat een briefadres alleen kan worden verstrekt op een particulier adres waar nog geen of slechts één briefadres staat geregistreerd. Daarbij geldt dat een briefadres afgegeven aan een gezin wordt gezien als één briefadres. Uiteindelijk kunnen er dus maximaal twee personen of twee gezinnen op één adres met een briefadres worden ingeschreven. De onder 3.4 en 3.5 genoemde uitgangspunten zijn redenen om een inschrijving op een briefadres te weigeren. 7

8 Komt betrokkene niet in aanmerking voor een briefadres dan wordt de aangifte geweigerd conform artikel 83 Wet GBA. 3.6 Incomplete aangifte briefadres Een aangifte van een briefadres moet aan dezelfde eisen voldoen als de aangifte van een woonadres, aangevuld met de hierboven beschreven documenten en voorwaarden. Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres noodzakelijke informatie, dan wordt de aangifte behandeld als een incomplete aangifte. De aangever wordt door middel van een brief in de gelegenheid gesteld binnen twee weken (artikel 4.13 Awb) na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende gegevens. De burger kan echter ook in reactie daarop aangeven, binnen welke redelijke andere termijn hij de aangifte kan aanvullen. Wanneer betrokkene niet binnen twee weken zijn aangifte aanvult wordt er een brief gestuurd met het voornemen zijn aangifte te weigeren. Hierna krijgt betrokkene nogmaals vier weken (artikel 4.13 Awb) de tijd om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Als betrokkene wederom de gegevens niet aanvult, dan wordt een besluit genomen namens het college van Burgemeester en Wethouders van Sint- Michielsgestel om de aangifte te weigeren. Dit vloeit voort uit artikel 83 onder a Wet GBA met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De datum van inschrijving in de GBA is de datum aangifte briefadres conform artikel 74 lid 3. Bij een schriftelijke aangifte wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum opgenomen waarop de aangifte is ontvangen. Bij een ambtshalve inschrijving wordt als datum van inschrijving in de GBA de datum waarop van het voornemen tot ambtshalve opneming van gegevens betreffende het briefadres aan betrokkene schriftelijk is medegedeeld gehanteerd. 3.7 Bijzondere briefadressen Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van de artikelen 65, eerste lid, en 66 eerste lid, in plaats van zijn woonadres een briefadres kiezen. Hierbij kan worden gedacht aan: Blijf van mijn lijf huizen, opvanghuizen en verpleeghuizen en penitentiaire inrichtingen. Het is van groot belang dat de gegevens van de bewoners van de genoemde instellingen geheim blijven. Hoewel de geheimhoudingsprocedure van de GBA veel waarborgen biedt, is dit niet altijd voldoende. Het valt en staat met de wijze waarop binnen- en buitengemeentelijke afnemers en verplichte derden (advocaten, rechtskundig adviseurs) met de geheimhouding omgaan. De Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) neemt het standpunt in dat een kantooradres van het opvanghuis ook gebruikt moet kunnen worden als briefadres (mits het kantooradres niet hetzelfde is als die van de opvang). Mocht de burger tijdelijk of permanent in een verpleegtehuis/inrichting verblijven dan zijn verschillende situaties mogelijk: 8

9 - Bij tijdelijk verblijf in de inrichting (betrokkene gaat er vanuit dat hij weer terugkeert naar het oude adres). In dit geval verandert er dus niets. De burger blijft ingeschreven aan het "oude" woonadres. - Wanneer betrokkene in een inrichting verblijft en niet zal terugkeren naar het oude adres heeft betrokkene de mogelijkheid om ingeschreven te worden aan het adres van de inrichting of kan betrokkene op verzoek ingeschreven worden op een briefadres elders (bijv. bij een kind). 4. Handhaving 4.1 Handhaven Het nalaten van de wettelijke plicht tot aangifte van adreswijziging door de burgers zorgt ervoor dat de gemeente op haar beurt niet kan voldoen aan de plicht om de adresgegevens overeenkomstig de feitelijke werkelijkheid te registreren. Hierdoor krijgen de afnemers van de GBA niet de adresgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun (publiekrechtelijke) taak. Ook in rampensituaties kan dat leiden tot cruciale belemmeringen, enerzijds bij de opsporing en registratie van mogelijke slachtoffers en anderzijds bij het generen en verstrekken van informatie. Burgers die weigeren om aangifte te doen of informatie daaromtrent te verstrekken begaan een strafbaar feit. Uitgangspunt bij handhaving (artikel 147 Wet GBA) is dat gemeente ervan uitgaat dat burgers te goeder trouw zijn, maar dat in bijzondere situaties toch aangifte bij justitie zal worden gedaan wanneer er twijfel bestaat over de integriteit van betrokkenen. Twee voorbeelden van bijzondere situaties waarbij aangifte dient te worden gedaan zijn; - een sterk vermoeden van fraude en; - het opzettelijk doen van valse aangifte adreshouding. 4.2 Uitzonderingssituaties Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij een spanningsveld ontstaat tussen de uitoefening van de wettelijke regels en andere maatschappelijke belangen. Als voorbeeld geldt de situatie waarbij personen direct gevaar lopen voor lijf en goed zoals bij eerwraak. Deze situaties verdienen een bijzonder zorgvuldige behandeling. Handhaving hiervan zal plaatsvinden in overleg met de portefeuillehouder van Burgerzaken. Omdat de actualiteit de hoogste prioriteit heeft kan dit tot gevolg hebben dat een verhuizing ten onrechte wordt verwerkt. Om die reden wordt er ook een bevestiging van de verhuizing aan betrokkene verzonden. Een gedupeerde kan een verzoek tot correctierecht indienen. Dit verzoek wordt direct verwerkt. De verhuizing wordt met de aantekening onjuist teruggedraaid. De burger mag niet de dupe worden van het gevoerde beleid. 9

10 4.3 Terugmeldplicht afnemers Een bijzondere vorm van handhaven is het gebruik maken van adresgegevens die als gevolg van fraudeonderzoek aan het licht zijn gekomen. Het gaat in deze om gegevens van de Sociale Dienst, andere afdelingen van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank, belastingdienst, gerechtsdeurwaarders etc. die het resultaat zijn van fraudeonderzoek. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstarten van een (adres)onderzoek, eventueel gevolgd door een ambtshalve adreswijzing. Deze nota is vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders d.d. 1 maart

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal? R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 30 mei 2011 Vraag nr. : 2 Onderwerp : Spookburgers Vraagsteller : CDA/Ria van Diepen Datum : 27 mei 2011 Registratienummer : 2011I01059 Sinds eind maart is

Nadere informatie

Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5022 3 februari 2014 Gemeente Utrecht: Nota uitvoeringsbeleid: De GBA en persoonsgebonden adresgegevens besluit van 5 maart 2013 Het college

Nadere informatie

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 61973 5 november 2014 Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens gemeente Goes Het college van burgemeester

Nadere informatie

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010

Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Regeling briefadres en inschrijving bij adresonderzoek gemeente Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Indien er in deze regeling teams of clusters genoemd worden dan is het bepaalde ook van toepassing op de rechtsopvolgers van het team en/of cluster.

Indien er in deze regeling teams of clusters genoemd worden dan is het bepaalde ook van toepassing op de rechtsopvolgers van het team en/of cluster. Toelichting op de Regeling briefadressen Haarlemmermeer 2015 De Basisregistratie Personen (kortweg BRP genoemd) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens voor alle instanties met een publiekrechtelijke

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK,

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, 1 Regeling briefadres gemeente WAALWIJK 2014 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente WAALWIJK, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015

Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Bijlage 16. Regeling briefadres Wijdemeren 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.27, 2.52 en 4.17 van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Beleidsregel briefadres gemeente Aalsmeer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet

Nadere informatie

(2013-0000746310) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties van 6 december

(2013-0000746310) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties van 6 december GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 44739 11 augustus 2014 Regeling briefadres gemeente Zaanstad 2014 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad, gelet op artikelen

Nadere informatie

2. Briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

2. Briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen; *14-4026596* 14-4026596 ESO.00013329WDstrt Regeling briefadres gemeente Horst aan de Maas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas; gelet op de artikelen 1.1, 2.23,

Nadere informatie

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen) De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

- Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 (agendapunt nummer 3.11, registratienummer 14.007278).

- Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014 (agendapunt nummer 3.11, registratienummer 14.007278). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 080 Naam Regeling briefadres gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de regeling bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel)

Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 077 Naam Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP (Beleidsregel) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring)

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Gemeente Amsterdam Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Geachte heer, mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Burgers worden ingeschreven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie

Nadere informatie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie > Aangifte van Verhuizing & Emigratie Dit formulier dient u in te leveren aan de balie van het stadhuis. Het adres van het stadhuis van de gemeente Assen is: Aangifte van Verhuizing Vestiging Stadhuis

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel.

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meppel. Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Aanvraagformulier briefadres Geachte heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven

Nadere informatie

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :..

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :.. Aanvraag briefadres Door het invullen van dit formulier, geeft u aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel. U kunt zich alleen inschrijven

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie aangifte briefadres Beste heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij verzoeken u om alle aangehechte pagina s volledig

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

INFORMATIEVEL BRIEFADRES

INFORMATIEVEL BRIEFADRES Geachte heer, mevrouw, INFORMATIEVEL BRIEFADRES U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Wijchen. U kunt alleen ingeschreven

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689

Artikel 3.8 en 3.9, 2.38, 2.39, van de Wet basisregistratie personen (BRP) 2014 met kenmerk 2013-0000755689 De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten i.a.a. de hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3)

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3) Aanvraag briefadres Voor een adres in Alkmaar Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal vijf pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever ). Vul het

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 )

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 ) Aanvraag briefadres Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan, inclusief de Verklaring toestemming briefadresgever. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Toelichting door vragenstellers:

Schriftelijke vragen. Toelichting door vragenstellers: Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2016 Datum akkoord college van b&w van 7 juni 2016 Publicatiedatum 8 juni 2016 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Peters, Van Dantzig en Van

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014.

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 075 Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement door het

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Klantnr :

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Klantnr : AANGIFTE VERHUIZING U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ In te vullen door de gemeente Datum ontvangst Verwerkt admin Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ Let op! Gebruik dit formulier alleen om wijzigingen door te geven. Als er niets verandert in uw situatie

Nadere informatie

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 10(G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 29 ste december 2011, no. 11/5734, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens D E G

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via www.rotterdam.nl Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via www.rotterdam.nl Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. AANGIFTE VERHUIZING In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Gaat u verhuizen naar Rotterdam of verhuist u binnen Rotterdam? Dan bent

Nadere informatie

gemeente roerdalen Beleidsregel briefadres gemeente Roerdalen 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;

gemeente roerdalen Beleidsregel briefadres gemeente Roerdalen 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen; gemeente roerdalen Beleidsregel briefadres gemeente Roerdalen 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen; Gelet op artikelen Li, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet)

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te.

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te. AANGIFTE VERHUIZING U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct

Nadere informatie

Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Leusden heeft gehandeld in verband met de inschrijving van een derde op het adres van verzoekster.

Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Leusden heeft gehandeld in verband met de inschrijving van een derde op het adres van verzoekster. Rapport Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Leusden heeft gehandeld in verband met de inschrijving van een derde op het adres van verzoekster. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 juni 2013 Algemeen

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Toestemmingsformulier continue screening Kinderopvang voor (huisgenoten van) Gastouders Ingeval van een melding in het kader van de continue controle als bedoeld in artikel 9b van het Besluit registers

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Protocol informatieplicht gescheiden ouders.

Protocol informatieplicht gescheiden ouders. Protocol informatieplicht gescheiden ouders. Inleiding. Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over hun kind. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Meestal zijn na de

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Als bedoeld in de Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006, en/of Huisvestingsverordening Aangewezen gebieden Rotterdam / Nadere regels kamerbewoning

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP

kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP De kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP Op weg naar een grote gids Wetten, circulaires, protocollen. Het valt niet mee om alles te weten én toe te passen als je

Nadere informatie

Toets MBO-4 NBP Oefentoets Migratie

Toets MBO-4 NBP Oefentoets Migratie Toets MO-4 NP Oefentoets Migratie antal vragen: 16 Tijdsduur: 32 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de vragen. e echte toets bevat

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie;

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; Reglement persoonsregistratie identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; besluiten

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Protocol Huisbezoek WIZ

Protocol Huisbezoek WIZ Protocol Huisbezoek WIZ Weert, april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Wet Huisbezoeken vanaf 1 januari 2013 3 2. Het huisbezoek 4 2.1. Huisbezoek in het kader van dienstverlening 4 2.2. Huisbezoek

Nadere informatie

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren :

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : VERHUIZEN U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct een parkeervergunning

Nadere informatie

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 Regelgeving inschrijving in de GBA Administratieve en feitelijke werkelijkheid Bruikbaarheid GBA voor

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453

Rapport. Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 Rapport Datum: 23 november 2004 Rapportnummer: 2004/453 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat medewerkers van de Penitentiaire Inrichtingen Overijssel (P.I.), locatie Almelo, geen actie hebben ondernomen

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Fraudebestrijding en de BRP

Fraudebestrijding en de BRP Fraudebestrijding en de BRP BPR klantendag 2014 Kim Boermans Kurt Isik 30 oktober 2014 Inhoud Introductie Adresonderzoek Briefadressen Digitale dienstverlening Schijnbewoning/schijnverlating Overbewoning

Nadere informatie

Fraude patronen. 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Fraude patronen. 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Fraude patronen 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Het begint bij de BRP In deze flyer vind je 10 signalen van mogelijke fraude. Die zijn er om mogelijke

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

$ Gemeente Scherpenzeel

$ Gemeente Scherpenzeel INTERGEMEENTELIJKE ONAFHANKELIJKE BEZWARENCOMMISSIE SCHERPENZEEL-WOUDENBERG SECRETARIAAT SCHERPENZEEL POSTBUS 100 392S ZJ SCHERPENZEEL TELEFOON: 033 277 2324 E-MAIL: IOB@SCHERPENZEEL.NL $ Gemeente Scherpenzeel

Nadere informatie

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.38 Centraal Meldpunt Identiteitsfraude bronnen www.bprbzk.nl, maart 2009 Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude is een initiatief van de Nederlandse overheid.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/137

Rapport. Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/137 Rapport Datum: 6 april 2006 Rapportnummer: 2006/137 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën aan belastingplichtigen die per 1 januari 2005 niet over een voor het gehele jaar

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Beleid Bestuurlijke Boete BRP Gemeente Waalwijk

Beleid Bestuurlijke Boete BRP Gemeente Waalwijk Beleid Bestuurlijke Boete BRP Gemeente Waalwijk *14-0067742* 14-0067742 Bestuurlijke boete in de Wet basisregistratie personen D13-0161381 2 Beleid Bestuurlijke Boete BRP Het beleid wordt vastgesteld op

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie