WAT WILLEN DE SOCIAAL- DEMOCRATEN NU EIGENLIJK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT WILLEN DE SOCIAAL- DEMOCRATEN NU EIGENLIJK?"

Transcriptie

1 WAT WILLEN DE SOCIAAL- DEMOCRATEN NU EIGENLIJK? Bespreking van F. Becker e.a. (red.), Hedendaags kapitalisme HANS H.J. LABOHM Voor degene die de horizon afzoekt naar geluk, zal het geluk dat voor zijn voeten ligt verborgen blijven (Oud Chinees spreekwoord). Hedendaags kapitalisme: Een veelzeggende titel voor een verzamelbundel die is geschreven door de fine fleur van de Nederlandse en - wat Frank Vandenbroucke betreft - Belgische socialistische intelligentsia. Het biedt een interessante analyse van ons stelsel van een globaliserende vrijemarkteconomie en bevestigt de breuk met de traditionele antikapitalistische retoriek van socialistische zijde, hetgeen door de auteurs overigens geenszins als een verlies wordt ervaren. De bundel is daarnaast ook een hernieuwde queeste naar de socialistische identiteit tegenover het oprukkende neoliberale geweld. In de eerste bijdrage aan de bundel stelt Bart Tromp - op de vrijmoedige wijze die de lezers van hem gewend zijn - vast: De maatschappelijke ontwikkelingen die in de jaren vijftig door Den Uyl en zovele anderen redenen waren om aan te nemen dat de inspanningen van de democratisch-socialisten voortaan meer en meer neer zouden kunnen komen op opruimingswerkzaamheden onder de verspreide resten van het kapitalisme, opgevat als economische ordening en als cultureel systeem, hebben zich (...) allerminst doorgezet. Integendeel, zo kan men daaraan toevoegen, het kapitalisme - in West-Europa in de vorm van een sociale markteconomie - vertoont wereldwijd een hernieuwde vitaliteit, waarvan de (voor)tekenen door socialisten minstens een decennium lang volstrekt werden miskend. 1 In de huidige situatie, zo vervolgt Tromp,... staan sociaal-democratische partijen voor de keuze: Ofwel hun politiek baseren op een hernieuwde analyse van het kapitalisme en daarmee hun politieke identiteit een nieuwe vorm geven, ofwel doorgaan met het negeren van de grote lijnen in de maatschappelijke ontwikkeling, met als prijs het definitieve verlies van elke vorm van sociaaldemocratische identiteit, behalve een retorische. En hij concludeert: Vooralsnog ziet het ernaar uit dat stilzwijgend voor de laatste mogelijkheid is gekozen. Bij het lezen van een dergelijke prikkelende tekst wordt de lezer door tegenstrijdige gevoelens overmand. Een eerste, voor de hand liggende reactie is dat socialisten met zulke politieke vrienden geen vijanden meer nodig hebben. Maar bij nader inzien overweegt toch het respect voor de rol van klokkenluider die de auteur op zich heeft genomen.tegelijkertijd wekken deze stellingen ook grote verwachtingen voor wat de auteur zèlf als de kern van de hedendaagse socialistische identiteit beschouwt. In Tromps bijdrage neemt het wereldsysteemdenken van de Amerikaanse socioloog Immanuel Wallerstein een centrale plaats in. In diens gedachtegang maken staten gebruik van hun dominantie in het wereldsysteem. Het kapitalisme functioneert door een combinatie van politieke macht en economische mechanismen, waarbij de staten in de kernzone trachten de wereldeconomie te beheersen om hun eigen belangen te dienen. Tromp is van oordeel dat wereldsysteemanalyse waardevolle inzichten oplevert in interdependente processen van de opkomst van nationale staten en de totstandkoming van een wereldwijd kapitalistisch systeem. Liberaal Reveil 6 259

2 Deze inzichten zijn volgens hem onmisbaar om tot een adequate politieke beoordeling te komen van de toestand in de wereld. Hij is van oordeel dat het onmogelijk is om de politiek van een staat los te beschouwen van zijn positie in het grotere geheel van het wereldsysteem. De implicatie daarvan is dat het niet mogelijk is de nadelen van het kapitalisme op staatsniveau te verminderen. Een tweede implicatie is dat de scheiding van de politiek en economie geheel kunstmatig is en tot een enorme onderschatting van macht in economische processen leidt. De derde implicatie is dat er niet iets is als een natuurlijk evenwicht, waartoe de wereldeconomie tendeert als staatsinterventie achterwege blijft, maar dat deze door de tijd heen alles, wat op zijn weg komt, verplettert en de ongelijkheid in de leefkansen tussen mensen steeds grotere maakt. Maar men kan zich toch afvragen, waarom Tromp zo n belangrijke plaats in zijn bijdrage aan Wallerstein c.s. heeft ingeruimd. Immanuel Wallerstein wordt met zijn wereldsysteemanalyse tot de dependencia-school gerekend. Tot deze school behoren ook liberale hervormers zoals Raul Prebisch en marxisten zoals André Gunder Frank.Tussen hen bestaan overigens grote verschillen van inzichten. Al in 1979 werd hun gedachtengang door Tony Smith 2 zwaar bekritiseerd. Deze was van oordeel dat de adepten van de dependencia-theorie reductionistisch en formulematig redeneren en slechte geschiedschrijvers waren, in die zin dat zij slechts respect voor historische feiten toonden voor zover deze in hun theoretisch keurslijf pasten. Bij Wallerstein wordt de betekenis van de invloed van het internationale systeem tegenover lokale krachten structureel overschat. Hij stelt onder meer dat de werking van het internationale systeem de lokale nationale industrie verzwakt. Hoe de opkomst van Japan en de Aziatische tijgers - om maar enkele voorbeelden te noemen - in deze gedachtegang past, blijft een raadsel.al met al blijft de meerwaarde van dit soort analyses in vergelijking met meer traditionele, minder vooringenomen vormen van economische en politieke geschiedschrijving twijfelachtig. Tromp rondt zijn bijdrage af met de opmerking dat op grond van al hetgeen hij heeft aangevoerd, men alleen maar kan besluiten tot overdenking van een nieuw poli- tiek programma, waarvan Eduard Bernstein volgens hem precies honderd jaar geleden de juiste omschrijving gaf: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Bij een dergelijke slotzin begint de argeloze lezer toch langzaam het gevoel te bekruipen dat het niet ècht wil opschieten met het zoeken naar de socialistische identiteit. Maar misschien dat de volgende bijdrage soelaas biedt? Daarin maakt Barbara Hogenboom zich op basis van recente analyses van het United Nations Development Program (UNDP) 3 zorgen om de gevolgen van de wereldwijde economische liberalisering op de inkomensgelijkheid, zowel binnen als tussen landen, en gaat zij vooral in op alternatieve ontwikkelingsmodellen, gericht op maatschappelijke vooruitgang in ontwikkelingslanden binnen het raamwerk van een globaliserende wereld. De vraag is, hoe de door haar gesignaleerde trends zich verhouden tot het proces van mondialisering zoals dat onder invloed van de neoliberale herstructureringspolitiek inhoud heeft gekregen. De beantwoording van deze vraag levert een ambivalent beeld op.tegenover de door het UNDP sterk beklemtoonde risico s staan ook vele voorbeelden van positieve effecten zoals in Zuidoost- Azië. Wat de negatieve ontwikkelingen betreft wijst de auteur onder meer op de schulden- en economische crisis in vele ontwikkelingslanden in Afrika en Latijns-Amerika, waarbij zij echter ruimte laat voor de interpretatie dat deze niet uitsluitend of zelfs maar overwegend aan de mondialisering en liberalisering van het kapitaalverkeer dienen te worden toegeschreven, maar (ook) aan het onverantwoorde beleid dat door de betrokken landen zelf in voorafgaande perioden is gevoerd. Hogenboom illustreert de invloed van mondialisering en liberalisering op de ongelijkheid aan de hand van de ontwikkelingen in Mexico. De hervormingen daar hebben een aanzienlijke verslechtering in de sociaal-economische positie van arme groepen teweeggebracht. Tegen deze achtergrond pleit Hogenboom voor een kritische, ondogmatische benadering van de voor- en nadelen van economische openheid, waarbij zij zich baseert op het werk van de Amerikaanse Harvard-econoom Dani Rodrick. Deze is van oordeel dat theorie en praktijk aantonen dat vrij verkeer van goederen en kapitaal op zichzelf geen extra eco- 260 Liberaal Reveil 6

3 nomische groei kan genereren. Daarvoor zijn aanvullend beleid, instituties en regelingen nodig die sociale geschillen beslechten en die een vergroting van sociale ongelijkheid als gevolg van economische openheid tegengaan. Voor de precieze invulling van een dergelijk beleid bestaat echter geen universeel model erkent Rodrick. En Hogenboom besluit met de opmerking dat de oplossing van deze en andere dilemma s van mondialisering een omvangrijke intellectuele en politieke inspanning vereist, want, zoals de afgelopen jaren hebben geleerd, er zijn geen easy fixes. Na kennisneming van haar alleszins verdienstelijke betoog, rijst de vraag, of Hogenboom ons dichter bij de socialistische identiteit heeft gebracht. Het antwoord op deze vraag is m.i. negatief. Immers, voor zover mij bekend lijken de inzichten van Rodrick als twee druppels water op de sinds jaar en dag bestaande consensus binnen de ontwikkelingsgemeenschap zoals deze gedurende de laatste tien à twintig jaar in talloze rapporten van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO, de Wereldbank, het UNDP en andere, soortgelijke organisaties naar voren is gekomen. Het zijn gedachten ten aanzien waarvan er nauwelijks enig meningsverschil heerst tussen socialisten, christen-democraten en liberalen, alhoewel er natuurlijk wel hier en daar accentverschillen bestaan. Maar misschien dat de volgende bijdrage ons dichter bij de socialistische identiteit brengt? Gauw verder lezen. In deze bijdrage gaat Frans Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen in de Belgische regering in op de derde weg van Tony Blair, het nieuwe midden van Gerhard Schröder en de Franse weg van Lionel Jospin. Hij ziet daarin convergentie, meningsverschillen en open vragen. Hij merkt op dat Tony Blair...de derde weg heeft gedefinieerd als een nieuwe verzoening tussen de tradities van het (sociale) liberalisme en de sociaal-democratie, als een breuk met de klassieke idee dat je sociale rechtvaardigheid meet aan de mate, waarin regeringen belastingen heffen en geld uitgeven, en als een herontdekking van de rol van persoonlijke verantwoordelijkheid en plichten - naast rechten. Vandenbroucke beschouwt de derde weg niet als een exportprodukt dat door de conti- nentale sociaal-democratie probleemloos verder kan worden overgenomen. Het is een antwoord op de problemen van maatschappelijke en politieke polarisatie die kenmerkend waren voor het VK.Toch ziet Vandenbroucke de Britse positie als een onderdeel van een breder proces van convergentie en modernisering in de Europese sociaal-democratie. Hij verwijst vervolgens naar verschillende bronnen, waaruit hij een aantal vaste uitgangspunten voor de sociaal-democratie destilleert, bijvoorbeeld ten aanzien van de modernisering van de verzorgingsstaten (door hem consequent als welvaartsstaten aangeduid) en de arbeidsmarkt. Deze wijzen volgens hem op convergentie van opvattingen, maar hij is er niet van overtuigd dat convergentie van opvattingen op het principiële niveau ook noodzakelijkerwijs leidt tot een convergentie van praktische beleidsmaatregelen. De lijst van de door hem gesignaleerde vaste uitgangspunten... laat een aantal vragen echter onbeantwoord: Vragen over de economische politiek die sociaaldemocraten willen voeren, vragen over de precies verhouding tussen de actieve welvaartsstaat en de bestaande passieve welvaartsstaat, en last but not least vragen over de fundamentele waarden die achter deze uitgangspunten schuilen. Over sommige van deze kwesties - met name de economische politiek - wordt uiteenlopend gedacht. Over andere kwesties - met name de normatieve uitgangspunten en filosofie van de nieuwe sociaal-democratie - moet het debat nog beginnen. Vervolgens wijst hij op de verschillen tussen Europese socialistische partijen inzake het macro-economische beleid. Volgens Vandenbroucke werd...het Keynesiaanse pleidooi (...) op subtiele wijze verwoord door de Franse minister van Financiën Dominique Strauss-Kahn, en - helaas op een veel simplistischer manier - door zijn intussen opgestapte Duitse collega, Oskar Lafontaine. Op dit punt lijken de Britten met hun derde weg en vele sociaaldemocraten op het vasteland tegenover elkaar te staan. (...) De ideologie van de derde weg lijkt wel gebouwd op een Keynes-is-dood -verdict. 4 Dát gaat Vandenbroucke te ver. Naast de coördinatie van het monetaire en budgettaire beleid, is hijzelf voorstander van een actiever en dwingender Europees werkgelegenheidsbeleid dat verder gaat dan hetgeen is afgesproken tijdens de Europese top- Liberaal Reveil 6 261

4 pen van Luxemburg (1997), Cardiff (1998) en Keulen (1999). 5 Na een uitvoerig, doch inconclusieve beschouwing over de wijze, waarop de hedendaagse sociaal-democratie haar gelijkheidsdenken en herverdelingsideaal gestalte moet geven, verwijst Vandenbroucke naar opvattingen van Donald Sassoon over de armoede aan theorie aan socialistische zijde. Sassoon stelt vast dat er in de praktijk een eind is gekomen aan een intellectueel kader dat de partijen van de linkerzijde kan gidsen of inspireren. En Sassoon vervolgt: De Europese linkerzijde kan niet langer bouwen op theoretische instrumenten - zoals het Marxisme of het Keynesianisme - om een uitweg te vinden uit de huidige impasse. De schuld daarvoor ligt niet bij de politici, maar bij de intelligentsia. En Vandenbroucke besluit: De intellectuele uitdaging, vandaag, is de retoriek - met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen als globalisering, het einde van het Keynesianisme, het einde van de welvaartsstaat zoals wij die kennen of de op til zijnde crisis van het kapitalisme - te confronteren met helder denken en harde feiten. De intellectuele hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn, zijn in overvloed aanwezig (...) Nooit hebben wij minder excuses gehad voor falen, op om het even welk van deze punten. Opnieuw kan worden gesteld dat het hier om een bijzonder interessante bijdrage gaat aan de queeste naar de socialistische identiteit, maar deze heilige graal lijkt voorlopig nog steeds onbereikbaar. Ook de volgende bijdrage van Jan Luiten van Zanden - eveneens interessant en goed geschreven - brengt ons niet dichter bij het doel zoals blijkt uit enkele citaten: Voor sociaal-democraten lijkt er dus ergens in de jaren zeventig en tachtig iets grondig fout te zijn gegaan. Nadat een eeuw lang getracht was het kapitalisme te beteugelen en men eigenlijk de overheid meende te kunnen gaan inzetten voor de gelijke spreiding van kennis, macht en inkomen, begonnen de duistere krachten van het kapitalisme aan een wederopstanding die hun nu geheel vrij spel lijkt te geven. Want wat is er thans heiliger dan de AEX-index en de shareholders value? En even verderop: (...) een uitgewerkt programma om opnieuw vorm te geven aan de economie - buiten het neoliberalisme - ontbreekt in feite. Misschien dat de volgende bijdrage van Arie van der Zwan ons dan verder kan helpen? Van der Zwan valt in de bundel enigszins uit de toon, omdat hij zich op een smaller gebied beweegt dan de overige auteurs. Hij richt zich op de tanende invloed van normatieve organisaties als die van kerken en politiekmaatschappelijke stromingen, wier primaire doel is normen en waarden te ontwikkelen en in stand te houden. Utilitaire organisaties, zoals ondernemingen wier primaire doelen van zakelijk aard zijn, zijn bezig het ontstane vacuüm op te vullen. De megacorporatie speelt in deze ontwikkeling een centrale rol. Zij is een richtingbepalende kracht in onze maatschappij geworden. Mede om zich teweer te stellen tegen dreigende reputatieschade, is de magacorporatie zichzelf gaan positioneren als verantwoordelijke onderneming die zich vrijwillig bindt aan gedragscodes en bedrijfsethiek. Van der Zwan betreurt het dat links is meegegaan in de afbraak van het gezag en de slagkracht van de nationale staat, terwijl de nationale staat als enige in staat is om een tegenwicht te bieden tegen de ideologische aanspraken van de magacorporatie. Van der Zwan is weliswaar van mening dat utilitaire organisaties als bedrijven binnen hun eigen domein ontplooiingsmogelijkheden moeten krijgen, maar ze dienen tegelijkertijd te worden ingekaderd door gemeenschapsbelangen - waarvoor de overheid te waken heeft - en door morele normen en oordelen die tot stand komen binnen ethische, geestelijke en politiek-maatschappelijke organisaties en stromingen. En Van der Zwan besluit dat hem het perspectief van een verantwoordelijke maatschappij aanlokkelijker lijkt dan het perspectief van de verantwoordelijke onderneming. Men kan moeilijk ontkennen dat Van der Zwan hiermee een oorspronkelijke bijdrage aan het debat heeft geleverd. Tegelijkertijd kan men als liberaal toch moeilijk de verzuchting onderdrukken dat het bedrijfsleven het kennelijk nooit goed kan doen bij links. Decennialang heeft het blootgestaan aan de meest uiteenlopende kritiek van die zijde. Nu het zich er iets van aantrekt door ook door links voorgestane maatschappelijke waarden en normen te internaliseren - m.i. een positief element van een vitale civil society - is het wéér niet goed. Meer in het algemeen brengt ook Van der Zwans bijdrage ons niet dichter bij de socialistische identiteit, anders dan een ietwat gedateerd 262 Liberaal Reveil 6

5 aandoend pleidooi voor een sterkere staat op sommige terreinen. Biedt de bijdrage van Paul de Beer dan misschien het verlossende woord? De Beer plaatst kritische kanttekeningen bij de momenteel dominante opvatting - binnen links, maar ook daarbuiten - dat het beste inkomensbeleid een arbeidsparticipatiebeleid is. Hij concludeert dat er een afruil bestaat tussen sociale gelijkheid en economische efficiëntie. Daarom moet er in het inkomensbeleid een afweging worden gemaakt tussen conflicterende doeleinden van rechtvaardigheid en doelmatigheid. Voor De Beer is de balans doorgeslagen in de richting van doelmatigheid. Om dit te verhelpen zouden aloude instrumenten als de inkomstenbelasting en de sociale zekerheid, die in de achterliggende periode ten onrechte in diskrediet zijn geraakt, in enigszins aangepaste vorm nog heel goede diensten kunnen bewijzen. Laat de sociaal-democratie deze kans liggen - bijvoorbeeld bij de op handen zijnde ingrijpende herziening van het belastingstelsel - dan kan men met recht de vraag stellen, waarin haar bestaansrecht nog is gelegen. Aldus De Beer. In tegenstelling tot de voorgaande bijdragen is hier wèl sprake van een duidelijke linkse identiteit, maar, zoals de inleiders van de bundel reeds opmerkten, een dergelijke opvatting ligt buiten de huidige sociaal-economische consensus. Kortom, daar schieten we ook niet mee op. Kan Ben Dankbaar misschien soelaas brengen? Dankbaar wijst erop dat er na de Tweede Wereldoorlog een sociaal compromis tot stand kwam tussen kapitaal en arbeid, waarbij het inkomen van de factor arbeid duidelijk ging stijgen en de sociale zekerheid werd vergroot. Maar zo vervolgt hij, thans is het maken van een simpele tweedeling tussen kapitaal en arbeid, als twee duidelijk te onderscheiden maatschappelijke posities, nog ontoereikender dan het altijd al was. Zowel binnen de arbeidende klasse als bij het kapitaal is sprake van een enorme differentiatie; op sommige punten overlappen beide elkaar zelfs. Bovendien staan tegenwoordig vraagstukken hoog op de maatschappelijke agenda die niet makkelijk te reduceren zijn tot belangentegenstellingen tussen arbeid en kapitaal zoals het milieu. Niettemin is er ingeleverd op het punt van de zekerheid. De zekerheid van het behoud van inkomen bij calamiteiten (ziekte, arbeidsongeschiktheid) is duidelijk afgenomen. Volgens de auteur worden vooral de lager-gekwalificeerden met meer onzekerheid en minder bescherming geconfronteerd. De hoger gekwalificeerde kenniswerkers kunnen zich in het algemeen zelf wel redden. In lagere regionen blijven dus argumenten bestaan voor handhaving van het oude compromis. Het nieuwe social compromis is pas compleet, wanneer ook voor de lagere beroepsgroepen een aanvaardbaar evenwicht tot stand komt tussen kwaliteit van het werk en zekerheid. Ook al is Dankbaar niet specifiek over het niveau van dit evenwicht, zijn pleidooi is toch herkenbaar als element van een socialistische identiteit. Maar het beperkt zich slechts tot een klein onderdeeltje daarvan. Bovendien impliceert het een terugkeer naar oude recepten die deels zijn verlaten, omdat zij niet efficiënt waren en omdat zij tot te veel verstarring op de arbeidsmarkt leidden. Bovendien is niet helemaal duidelijk, waarom bij een goed functionerende arbeidsmarkt uitgerekend de lagergekwalificeerden in een relatief ongunstiger positie zouden moeten verkeren dan hoger-gekwalificeerden. Het komt mij voor dat in de huidige, meer dynamische arbeidsmarkt ook lager-gekwalificeerden meer kansen hebben. In de volgende bijdrage van de hand van Paul Kalma zet deze zich krachtig af tegen de derde weg van Tony Blair. Hij schrijft daarover: Blair c.s. combineren een strenge en zuinige visie op de verhoudingen tussen overheid en burger (een strikt begrotingsbeleid, rechten en plichten voor de burger, tough on crime and on the causes of crime) met een faciliterende benadering van het sociaal-economisch beleid. Daarbij wordt bedrijven een gunstig investeringsklimaat geboden via belastingfaciliteiten en infrastructurele voorzieningen en de dynamiek van de markt bevorderd.tevens krijgen werkenden en werkzoekenden hulpmiddelen zoals scholing aangeboden om zich op de arbeidsmarkt van de toekomst staande te kunnen houden. Hoge uitkeringen passen daar niet in, evenmin als een zwaar aangezette herverdelende rol voor de overheid; flexibilisering van de arbeidsmarkt en een markt- Liberaal Reveil 6 263

6 conform georganiseerd stelsel van sociale zekerheid nadrukkelijk wel. Kalma verwijt Blair c.s. dat zij in hun moderniseringsijver de Labour-traditie over boord zetten. Hij acht dat onverstandig, omdat de overgang van een industriële naar een postindustriële diensten- of kenniseconomie samenvalt met een verzwakking van het naoorlogse georganiseerde, sociale kapitalisme, met alle sociale en economisch problemen van dien. Daarnaast vindt Kalma dat de derde weg te weinig aandacht schenkt aan de schade die het economisch-technische systeem aan de natuur toebrengt. In een hoofdstukje, getiteld: De markt ontketend, stelt Kalma onder meer de toenemende invloed van de financiële markten aan de kaak en meer in het algemeen het feit dat het winstmotief doordringt tot domeinen, waarop het tot dusverre niet of in zeer beperkte mate aanwezig was. De markteconomie is bezig een marktmaatschappij te worden, zo concludeert hij. In deze context signaleert hij problemen ten aanzien van de grenzen van het marktmechanisme en de democratische beïnvloeding van de economie. Evenals vele anderen in de bundel eindigt Kalma in mineur: Aan het begin van de twintigste eeuw stelde de sociaal-democratie zich de vraag: Welke samenleving willen we na de ineenstorting van het kapitalisme? Aan het eind van dezelfde eeuw zou de vraag moeten luiden: Welk kapitalisme willen we eigenlijk? Niet het precieze antwoord op die vraag is in eerste instantie het belangrijkste. Het gaat erom, of de sociaal-democratie zich die vraag nog durft te stellen en zich met enige hartstocht aan de beantwoording zet - of dat zij inmiddels zodanig bestuurlijk georiënteerd is geraakt dat de relevantie van het onderwerp haar ontgaat. Ook hier weer bijzonder intelligente, interessante en lezenswaardige beschouwingen, plus vragen, vragen en nog eens vragen, maar antwoorden... ho maar! Die moeten nu toch wel snel komen, want inmiddels zijn we op bladzijde 231 van de in totaal 257 pagina s tellende bundel aangekomen en daarmee tevens bij de laatste bijdrage. Deze bijdrage is van de hand van Frans Becker en Paul Kalma en bestaat uit een vraaggesprek met Wim Kok, waarin deze in warme bewoordingen getuigt van zijn ver- knochtheid aan het poldermodel. Pikant is de volgende vraag die de auteurs aan Wim Kok stellen: Sommigen, onder wie Frits Bolkestein, menen dat niet zozeer de tradities van overleg en consensusvorming het succes van het poldermodel hebben bepaald, maar juist de introductie van meer marktwerking, anders geformuleerd: De introductie van meer Angelsaksische elementen. Nog pikanter is het antwoord van Wim Kok: Mij is geen bijzondere bijdrage van de heer Bolkestein aan het poldermodel bekend. En hij vervolgt zijn antwoord met een tweetal voorbeelden dat volgens hem de kern van het poldermodel onderstreept: Kinderopvang en de plaatsing van minderheden in het arbeidsproces. Om het maar vriendelijk te zeggen: Dit antwoord sloot niet helemaal aan op de vraag. En het kan toch niet aan een gebrek aan belezenheid van de premier hebben gelegen dat hij de vraag op déze wijze beantwoordde. Waarschijnlijk moet het dan ook aan politieke opportuniteit worden toegeschreven. Want de zegenrijke liberale impulsen aan de wijze, waarop het poldermodel de laatste decennia inhoud heeft gekregen, waarvan Frits Bolkestein in vele gevallen de initiator en pleitbezorger was, zijn toch onmiskenbaar. Het is waar dat liberalen zich kritisch hebben uitgelaten over de instituties van het poldermodel, zoals de SER, omdat dat deze tot verlamming en stroperigheid van de besluitvorming leidden.tegelijkertijd hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan inhoudelijke verbeteringen van het poldermodel. Sleutelwoorden in dit verband zijn:terugdringing van de rol van de overheid in het economisch leven, loonmatiging, decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg, afslanking van de verzorgingsstaat, versterking van economische prikkels, bevordering van de marktwerking, vermindering van het financieringstekort en beheersing van de staatsschuld. En het resultaat van dit alles is dat de Nederlandse economie het niet alleen uit efficiëntie-oogpunt veel beter doet dan voorheen - ook beter dan de ons omringende landen - maar ook uit sociaal oogpunt, in het bijzonder waar het gaat om de vermindering van de (officiële) werkloosheid. Het zal duidelijk zijn dat dit alles het resultaat is van een gezamenlijke inspanning, waaraan alle grote politieke stromingen in ons land hebben bijgedragen. Het zou dus te ver gaan, indien liberalen het alleenrecht zouden opeisen voor de renaissance van de Nederlandse economie. 264 Liberaal Reveil 6

7 Maar hun bijdrage valt toch niet te negeren. 6 Toch komt na al het vruchteloze geworstel van de linkse intelligentsia het nuchtere pragmatisme van Wim Kok welhaast als een verademing. Binnen eigen kring wordt hem wel gebrek aan bevlogenheid en intellectuele belangstelling verweten, maar dat neemt niet weg dat zijn politieke visie en daden toch een meer herkenbare en voor velen toegankelijker socialistische identiteit opleveren dan de geschriften van linkse intellectuelen. Wat is nu de conclusie uit dat alles? Eerst het slechte nieuws en dan het goede. Het slechte nieuws - althans voor de socialisten zèlf - is dat de auteurs er nergens in slagen een duidelijk een gemeenschappelijk profiel te schetsen van waar het socialisme heden ten dage nu precies voor stáát. Het goed nieuws is dat er gegeven dit ideologische vacuüm bij socialistische intellectuelen - in ieder geval in ons land - een gunstig klimaat bestaat van een voortzetting van de vruchtbare samenwerking tussen socialisten en liberalen. Lang leve Paars! NOTEN 1. Zie bijvoorbeeld: H. Lepage, Demain le capitalisme, Pluriel Livre de Poche, Parijs 1978 en H.H.J. Labohm, Sleutelen aan het kapitalisme. Over de intellectuele wortels van de neoliberale revolutie, Lemma, Utrecht T. Smith, The underdevelopment of development literature: The case of dependency theory, in: World Politics XXXI, 2, Zie ook: M. Novak, The spirit of democratic capitalism, Simon & Schuster, New York Zie bijvoorbeeld: UNDP, Human Development Report Vgl.: H.H.J. Labohm, Hoe dood is Keynes? Een oude controverse opgerakeld, in: idem, Sleutelen aan het kapitalisme. 5. Het Europese werkgelegenheidsbeleid berust op drie pijlers, waarover tijdens genoemde Eurotoppen overeenstemming werd bereikt: - Een gecoördineerde strategie om de efficiëntie van de arbeidsmarkt te verbeteren door bevordering van employability, ondernemerschap en aanpassingsvermogen (Luxemburg 1997). - Brede structurele hervormingen om de innovatiecapaciteit en efficiëntie van de arbeidsmarkt en de goederen-, diensten en kapitaalmarkten te bevorderen (Cardiff 1998). - Coördinatie van economisch beleid en verbetering van elkaar ondersteunende interactie, gericht op het bereiken van een niet-inflatoire groeidynamiek (Keulen 1999). 6. Zie ook: H.H.J. Labohm en Ch.G.A.Wijnker (eds.), The Netherlands Polder Model; Does it offer any clues for the solution of Europe s socioeconomic flaws?, Monetaire Monografieën, De Nederlandsche Bank, Amsterdam F. Becker, W. van Hennekeler en B. Tromp (red.), Hedendaags kapitalisme.twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, De Arbeiderspers / Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam Drs. H.H.J. Labohm is als onderzoeker verbonden aan Instituut Clingendael en is lid van de redactie van Liberaal Reveil. Liberaal Reveil 6 265

Examen VWO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl)

Examen VWO. Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Maatschappijleer (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 93 punten te

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Geen renteniersland maar een vermogende toekomst Arnoud W. A. Boot Universiteit van Amsterdam Utrecht, Grip op je vermogen, 24 april 2015 Zijn economen

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R 1 R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E

Nadere informatie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie Bastiaan van Apeldoorn Partijraad 24/09/16, Amersfoort 30 jaar neoliberalisme: 30 jaar scheefgroei 1. Uit

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Toezicht en moraliteit.

Toezicht en moraliteit. Toezicht en moraliteit. Over professionele waarden in de zorgsector Gabriël van den Brink Congres-NVTZ 10-11-2016 1 Moral sentiments in modern society Adam Smith (1723-1790) The Wealth of Nations (1776)

Nadere informatie

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl)

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 19 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg Zorg om de zorg Menselijke maat in de gezondheidszorg Prof.dr. Chris Gastmans Prof.dr. Gerrit Glas Prof.dr. Annelies van Heijst Prof.dr. Eduard Kimman sj Dr. Carlo Leget Prof.dr. Ruud ter Meulen (red.)

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4.1 Het prestige van de kerken De kerken zijn niet meer de gezaghebbende instanties van vroeger. Dat is niet alleen zo in Nederland. Zelfs in uitgesproken godsdienstige

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen.

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. Oefening 1: globaal lezen Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. In het najaar van 1996 ontdekt de buitenlandse pers het poldermodel. Er verschijnen lovende artikelen

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2010 - I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2010 - I Wereld Opgave 1 Demografische ontwikkelingen in Afrika Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. Stelling: In ontwikkelingslanden ligt het geboortecijfer in steden doorgaans lager dan op het

Nadere informatie

Het neo-conservatisme van de historicus Xiao Gongqin kan beschouwd worden als een duidelijk voorbeeld van de interactie tussen technocratische en

Het neo-conservatisme van de historicus Xiao Gongqin kan beschouwd worden als een duidelijk voorbeeld van de interactie tussen technocratische en SAMENVATTING Dit onderzoek heeft aangetoond dat de betekenis van het concept conservatisme (baoshou zhuyi) zeer betwist was onder intellectuelen tijdens de vroege jaren 1990. Technocratische intellectuelen,

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2 dinsdag 16 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2 dinsdag 16 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 2 dinsdag 16 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten

Nadere informatie

Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein. Bijdrage aan AEF live op donderdag 15 september 2016

Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein. Bijdrage aan AEF live op donderdag 15 september 2016 Kritische reflectie op de rol van de adviseur in het publieke domein. Bijdrage aan AEF live op donderdag 15 september 2016 H. D.Tjeenk Willink 1. AnderssonElffersFelix voelt zich betrokken bij en wil bijdragen

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 18 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Noot van de editor De beginselprogramma's zijn gescand, en zover nodig gecorrigeerd. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst niet meer

Nadere informatie

Een ander domein is de wetenschap. Wetenschap kan men als volgt omschrijven:

Een ander domein is de wetenschap. Wetenschap kan men als volgt omschrijven: Pagina B 1 Samenvatting inleidende les ethiek 8/02/06 ETHIEK. Filosofie is denken, hard nadenken over vanalles en nog wat, en hoort eigenlijk bij ethiek. Ethiek zelf kan me ook een beetje vergelijken met

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-II Opgave 2 De digitale stedeling Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3. Inleiding Gebruik van sociale media vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Sociale media zijn toepassingen

Nadere informatie

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen

Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie. Kenmerkende aspecten. Begrippen Tijd van jagers en boeren? 3000 v. Chr. Prehistorie 1. De levenswijze van jager-verzamelaars. 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. 3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 1 maandag 14 mei 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Armoede en ongelijkheid in de wereld Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Wat gaan we bestuderen? Wanneer en hoe zijn armoede en ongelijkheid op de agenda van

Nadere informatie

Beknopte commentaar bij de uiteenzettingen van C. Valenduc en G. Nicodème

Beknopte commentaar bij de uiteenzettingen van C. Valenduc en G. Nicodème Beknopte commentaar bij de uiteenzettingen van C. Valenduc en G. Nicodème BIOF - studiedag 16 september 211 Luc Van Meensel Research Department DS.11.9.361 Voornaamste bevindingen van Christian Valenduc

Nadere informatie

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 20 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-12.00 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl)

Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 24 mei 9.00 12.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

De zelfverkozen dood van ouderen

De zelfverkozen dood van ouderen De zelfverkozen dood van ouderen Eerste druk, maart 2012 2012 Wouter Beekman isbn: 978-90-484-2348-4 nur: 748 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Hedendaags kapitalisme

Hedendaags kapitalisme Hedendaags kapitalisme Hedendaags kapitalisme Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme Onder redactie van Frans Becker, Wim van Hennekeler en Bart Tromp Amsterdam Uitgeverij De Arbeiderspers

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 21 juni 13.30 16.30 uur Nederlands Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 19

Nadere informatie

Opgave 2 Doen wat je denkt

Opgave 2 Doen wat je denkt Opgave 2 Doen wat je denkt 7 maximumscore 2 een argumentatie waarom Swaab het bestaan van vrije wil verwerpt op grond van de experimenten van Libet: bewustzijn komt pas na de beslissingen van de hersenen

Nadere informatie

Betreft: Bijzonder onderwijs voorziet in maatschappelijke behoefte

Betreft: Bijzonder onderwijs voorziet in maatschappelijke behoefte Aan geadresseerde Den Haag, Ridderkerk, Voorburg, Zwolle, 28 juni 2006 Ons kenmerk: 60626119.HL/vhl Betreft: Bijzonder onderwijs voorziet in maatschappelijke behoefte Geachte heer, mevrouw, Nederland staat

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen (pilot) Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

maatschappijwetenschappen (pilot) Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-12.00 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Jongeren en de stad 27. Dankwoord 11 Voorwoord door Jos Vander Velpen 13 Inleiding 21

Inhoud. Deel 1. Jongeren en de stad 27. Dankwoord 11 Voorwoord door Jos Vander Velpen 13 Inleiding 21 Inhoud Dankwoord 11 Voorwoord door Jos Vander Velpen 13 Inleiding 21 Deel 1. Jongeren en de stad 27 1. Jong zijn in de stad 31 Jong zijn in de stad anno 2014 31 De rol van de ouders 32 Opvoeding is ook

Nadere informatie

Over dit boekje. Na afloop volgen altijd twee vragen: Mag ik de sheets? en Hoe doe ik het Rijnlands?

Over dit boekje. Na afloop volgen altijd twee vragen: Mag ik de sheets? en Hoe doe ik het Rijnlands? Over dit boekje Dit boekje vertelt het verhaal dat wij presenteren over de Rijnlandse manier van organiseren. Wij geloven in deze manier van organiseren, maar wij zien ook dat deze manier van organiseren

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.5040 (157.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

MOMENTUM VOOR ANDERE GLOBALISERING

MOMENTUM VOOR ANDERE GLOBALISERING MOMENTUM VOOR ANDERE GLOBALISERING Monika Sie Dhian Ho, voorzitter van het bestuur van The Broker De Brokerdag op 14 April 2014 Diepe economische crises zijn momenten van politieke waarheid. De geschiedenis

Nadere informatie

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance

De impact van HR op de business. Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance De impact van HR op de business Jaap Paauwe, Job Hoogendoorn en HR compliance Inhoudsopgave Heeft HR impact op de business? (interview met Jaap Paauwe) Certificering HR is must (interview met Job Hoogendoorn)

Nadere informatie

Omgaan met Verschillen. Hans Peter Benschop Platform 31 Zwolle, 1 november 2016

Omgaan met Verschillen. Hans Peter Benschop Platform 31 Zwolle, 1 november 2016 Omgaan met Verschillen Hans Peter Benschop Platform 31 Zwolle, 1 november 2016 Vele verschillende verschillen geagendeerd Laten we aan één draad in de kluwe trekken Laten we aan één draad in de kluwe trekken

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Opgave 3 Vreemder dan alles wat vreemd is 12 maximumscore 3 de twee manieren waarop je vanuit zingevingsvragen religies kunt analyseren: als waarden en als ervaring 2 een uitleg van de analyse van religie

Nadere informatie

Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg?

Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg? Zeg nou zelf! Wat zeggen burgers over de gezondheidszorg? Josje den Ridder 1 Zeg nou zelf! Praat mee over burgers en gezondheid! Wat zouden burgers zeggen als ze zelf mee zouden praten? Houdt het onderwerp

Nadere informatie

geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 12.00 uur 20 04 Voor dit examen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Opgave 2 Politiek en emoties

Opgave 2 Politiek en emoties Opgave 2 Politiek en emoties 6 maximumscore 2 een weergave van Spinoza s opvatting over blijdschap aan de hand van wat Spinoza onder een hartstocht verstaat: een overgang naar een grotere volmaaktheid

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Religieuze ervaring 1 maximumscore 5 een bruikbare definitie van religie 1 drie problemen die zich kunnen voordoen bij het definiëren van religie 3 meerdere religieuze tradities;

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-D Gebruik het bronnenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst)

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie

Het onafhankelijkheidssysndroom. Een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederlandse zorgstelsel C.J. van Klaveren

Het onafhankelijkheidssysndroom. Een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederlandse zorgstelsel C.J. van Klaveren Het onafhankelijkheidssysndroom. Een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederlandse zorgstelsel C.J. van Klaveren Samenvatting Het onafhankelijkheidssyndroom. Een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands Nederlands. tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage

Examen HAVO. Nederlands Nederlands. tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage Examen HAVO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma Nederlands Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage Dit examen bestaat uit 21 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor

Nadere informatie

NILG Jaarcongres 2010 Het publieke van het privaatrecht. Edgar du Perron 020-525 3449 duperron@uva.nl

NILG Jaarcongres 2010 Het publieke van het privaatrecht. Edgar du Perron 020-525 3449 duperron@uva.nl NILG Jaarcongres 2010 Het publieke van het privaatrecht Edgar du Perron 020-525 3449 duperron@uva.nl 2 Ik ben ervan overtuigd, dat ook een sterke mate van socialisatie de kernen van ons Burgerlijk Wetboek:

Nadere informatie

filosofie havo 2015-I

filosofie havo 2015-I Opgave 3 Wat is de Wat 11 maximumscore 1 Een goed antwoord bevat het volgende element: een uitleg dat Eggers zich met morele vraagstukken bezighoudt: hij vraagt zich af wat hij zelf vanuit zijn eigen normen

Nadere informatie

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren,

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren, Tobacco Theater, Amsterdam, 6 oktober 2015 In zijn toespraak tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in Geldzaken, die als thema had De stille macht van financiële veerkracht, beklemtoonde Klaas Knot

Nadere informatie

Keuzedilemma s van de klant verhinderen het zicht op de waarde van de financieel planner.

Keuzedilemma s van de klant verhinderen het zicht op de waarde van de financieel planner. FINANCIËLE PLANNING Keuzedilemma s van de klant verhinderen het zicht op de waarde van de financieel planner. HOOFDSTUK 1 Klant moet nog (te) veel hobbels nemen om de juiste financieel planner te vinden

Nadere informatie

Verbeelding van de samenleving

Verbeelding van de samenleving Verbeelding van de samenleving denken, dromen en doen na de verzorgingsstaat 11. extra bijeenkomst: vragen & discussie http://zorgenparticipatie.wordpress.com/ Verbeelding van de samenleving in 10 colleges

Nadere informatie

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten 1. Met andere ogen Wetenschap en levensbeschouwing De wereld achter de feiten Dit boek gaat over economie. Dat is de wetenschap die mensen bestudeert in hun streven naar welvaart. Het lijkt wel of economie

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) 6855/07 SOC 78 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Essay. Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet

Essay. Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet Essay Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet Ethici onderscheiden zich van gewone mensen doordat zij niet schijnen te weten wat morele oordelen zijn. Met behulp van elkaar vaak uitsluitende ismen trachten

Nadere informatie

TRIPARTITE VERHOUDING

TRIPARTITE VERHOUDING ThvG/NR Mij is gevraagd om vandaag 1 mei 1988 een korte toespraak te houden via A.T.V.. Ik heb gedacht om op deze dag te praten over de TRIPARTITE VERHOUDING. Maar alvorens dit te doen is het misschien

Nadere informatie

John Rawls: een pragmatisch of radicaal recept voor het politiek handelen? Frank Vandenbroucke LVSV 14 december 2011

John Rawls: een pragmatisch of radicaal recept voor het politiek handelen? Frank Vandenbroucke LVSV 14 december 2011 John Rawls: een pragmatisch of radicaal recept voor het politiek handelen? Frank Vandenbroucke LVSV 14 december 2011 John Rawls: een pragmatisch of radicaal recept voor het politiek handelen? Ronald Tinnevelt

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS PREAMBULE Overwegende dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 in feite een verklaring is van Verlichting, van het hoogste dat

Nadere informatie

Geluk en politiek Een pleidooi voor helder denken. Frank Vandenbroucke Itinera,

Geluk en politiek Een pleidooi voor helder denken. Frank Vandenbroucke Itinera, Geluk en politiek Een pleidooi voor helder denken Frank Vandenbroucke Itinera, 25.1.2012 Bevrijd het geluk van de politiek? 1. economische groei > economische groei 2. BBP-groei = beste objectieve en globale

Nadere informatie

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht,

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht, Inleiding Vice-President Raad van State tijdens de bijeenkomst van een delegatie van de Raad met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling donderdag 12 februari 2009 Dames en heren, Voor de Raad van State

Nadere informatie

Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie. Louis Polstra

Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie. Louis Polstra Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie Louis Polstra INHOUDSOPGAVE Kenniscentrum Arbeid & lectoraat Arbeidsparticipatie Beleidstheorie arbeidsre-integratie Maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Definities Coach is iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet

Definities Coach is iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet Gingermood Ethische Gedragscode Introductie Het doel van Gingermood s Ethische Gedragscode is de juiste praktijk van een coach op papier te zetten en deze omschrijving te laten dienen als leidraad voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 19 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Solidariteit berust op wederkerigheid

Solidariteit berust op wederkerigheid De contramine van Kalma (4) Solidariteit berust op wederkerigheid paul tang Voor wie is de verzorgingsstaat? Voor iedereen, zou het mooiste antwoord zijn. Als het zo zou zijn dat een ieder op steun kan

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen (pilot)

maatschappijwetenschappen (pilot) Examen HAVO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten

Nadere informatie

De economische wereldcrisis

De economische wereldcrisis De economische wereldcrisis (9.2) Onderzoeksvraag: Wat waren de oorzaken van de economische wereldcrisis van 1929 en waarom duurde die crisis zo lang? Kenmerkend aspect: De crisis van het wereldkapitalisme.

Nadere informatie

Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt.

Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt. Van: Vereniging Eigen Huis Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt. I. Inwerkingtreding Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1 Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1.1 De Zorgbalans beschrijft de prestaties van de gezondheidszorg In de Zorgbalans geven we een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2010 - II

Eindexamen filosofie vwo 2010 - II Opgave 2 Religie in een wetenschappelijk universum 6 maximumscore 4 twee redenen om gevoel niet te volgen met betrekking tot ethiek voor Kant: a) rationaliteit van de categorische imperatief en b) afzien

Nadere informatie

Politieke filosofie van de christen-democratie

Politieke filosofie van de christen-democratie opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 3 Politieke filosofie van de christen-democratie H.E.S. Woldring DAMON opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 4 Politieke filosofie van de christen-democratie

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Aardrijkskunde inhouden (PO-havo/vwo)

Aardrijkskunde inhouden (PO-havo/vwo) Aardrijkskunde inhouden (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden Kernen 1. Burgerschap 36: hoofdzak de Nederlandse

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATENGENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATENGENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATENGENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE CONTACTPLANBIJEENKOMST OP MEI Voorzitters van de Staten van de Nederlandse Antillen en van Aruba)

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands

Examen HAVO. Nederlands Nederlands Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen

Nadere informatie