2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving Dorine van Basten Draft Eerste review

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.2 20-11-2013 Dorine van Basten Draft Eerste review"

Transcriptie

1 HDN JAARPLAN 2014 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum Versie 1.2 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving Arjen de Bake / Burny Verbeek Draft Vertrekpunt Dorine van Basten Draft Eerste review Arjen de Bake Definitief Review HDN BAC Dorine van Basten Definitief Aangepaste begroting verwerkt Dorine van Basten Definitief Verkorte versie t.b.v. HDN Gebruikers

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING HDN OPERATIE (ICT) BEHEERWERKZAAMHEDEN De HDN standaard Prominentere rol HDN Certificaten HDN Tools HDN Certificering Ondersteuning HDN leden, gebruikers, directie, RvC, BAC en nieuwe initiatieven HDN Werkgroepen 2013 / Financiële administratie en facturatie HDN Vergaderingen en bijeenkomsten HDN Publicaties en artikelen MARKETING EN COMMUNICATIE HDN Index ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNING MANAGEMENT HDN ORGANISATIE WIJZIGINGEN 2014 ORGANISATIESTRUCTUUR IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIEDOELSTELLINGEN ACTIVITEITEN PROJECTEN LOPENDE EN NOG AF TE RONDEN PROJECTEN IN Project Ontsluiting Externe Bronnen Beheerverzoeken via HDN DARTS als Poortwachter Vooronderzoek Identity Providing SAAS TripleA (initiatiefase) RFI en initiatiefase HDN beheertool NHG Ontsluiting NIEUWE PROJECTEN Realisatie externe bronnen Realisatie SAAS TripleA Identity Providing (IP) faciliteren Vooronderzoek Centrale Online Acceptatiemodule (CAM) HDN Standaard uniformeren en beperken Versie 1.0 Pagina 2 van

3 5 BEGROTING HDN BEHEER EN MANAGEMENT Versie 1.0 Pagina 3 van

4 1 INLEIDING Het aanhouden van een goede aansluiting op marktonwikkelingen, de missie, visie en de herijking van de HDN Strategie vormen de basis van het HDN Jaarplan De ALV moet nog goedkeuring geven aan zowel de herijkte HDN Strategie , het jaarplan als de begroting. De ALV vindt plaats op 16 april Als blijkt dat de ALV wijzigingen verlangt, informeert HDN alle HDN Gebruikers Het ziet er naar uit dat de komende jaren de financiële markt voorzichtig herstelt. Maar het blijft kwetsbaar door bijvoorbeeld de politieke situatie, de hoge werkeloosheid en het lage vertrouwen van consumenten. De overheid neemt diverse maatregelen om enerzijds het herstel te stimuleren en anderzijds de consumenten te beschermen. Zoals het provisieverbod en de wijzigingen voor hypotheekrenteaftrek. Door de afbouw van de maximale Loan to Value (LTV) verwacht HDN dat de markt aantrekkelijker wordt voor (her)nieuw(d)e aanbieders. De regeldruk lijkt de komende periode verder toe te nemen. Dat uit zich onder andere in steeds strengere eisen die aan zowel aanbieders als distributiepartijen worden gesteld. Rekening houden met een voorzichtige markt: beperkte groei in hypotheekvolume/aantal hypotheekdossiers, beperkte groei in aantal leden en stabilisatie van distributiepartijen. Standaardisatie is de bestaansreden van HDN en biedt kansen haar positie te verstevigen, mits ze aangesloten blijft op de marktontwikkelingen en de beweging van haar strategische partners goed faciliteert. Bovendien verwacht HDN dat de focus van de markt op de bestaande klant aanhoudt en onderneemt acties in de vorm van berichtontwikkeling, implementatie-activiteiten en projecten (zoals beheerverzoeken via HDN), om ook door te ontwikkelen op efficiency en kostenbesparing voor de ondersteuning van bestaande klanten. Dit jaar richt zich op het verbeteren van de interne en externe HDN processen, door middel van strakkere procedures, zoals de verbeterde HDN certificering in combinatie met de HDN Zelf Evaluatie. Daarnaast worden strategische projecten uitgevoerd met als doel de HDN leden en gebruikers waar nodig te faciliteren. De jaarplanactiviteiten voor 2014 zijn onderverdeeld in: HDN Operatie en organisatie HDN Implementatie HDN Projecten Begroting 2014 Versie 1.0 Pagina 4 van

5 2 HDN OPERATIE 2014 De HDN operationele zaken zijn onder te verdelen in: Beheerwerkzaamheden: o o ICT Financiële administratie Marketing en communicatie Administratie en ondersteuning Management 2.1 (ICT) BEHEERWERKZAAMHEDEN De HDN standaard Eén van de kroonjuwelen en tevens ruggengraat van de vereniging, behoeft de meeste aandacht. Het bewaken, reviewen en optimaliseren van de (maatschappij specifieke) berichten zijn de kern van de werkzaamheden van HDN. Met ingang van 1 januari 2014 faciliteert HDN de volgende berichten. Offerteaanvragen AX Offertes retour, al dan niet met dataset om offerte en aanvraag te vergelijken OX Statusinformatie, inclusief passeerbevestiging SX Documentaanvraag en documentretour bericht DA/DX Aanvraag van offerte voor polis (incl. SX en OX) LX Aanvraag van offerte voor krediet (incl. SX en OX) KX Beheerverzoekenbericht MX Aanvraag taxatie rapport TX Portefeuillebericht PX NHG meldingsbericht GX HDN dienstberichten TaxCon HD/DA Externe Bronnen aanvraag en retour bericht EA/EX Daarnaast onderhoudt HDN de volgende webservices in het eigen HDN domein: TaxCon Kadaster Calcasa/ NBWO In 2014 komen hier nog de volgende berichten en webservices bij: Dossierinformatie aanvraag bericht IA Dossierinformatie bericht IX Versie 1.0 Pagina 5 van

6 2.1.2 Prominentere rol HDN Certificaten Naast het onderhouden van HDN berichten en webservices wordt het HDN (browser)certificaat steeds meer gebruikt als autorisatie en authenticatie middel voor online applicaties. Dit omdat het certificaat wordt uitgegeven onder kritische voorwaarden, zoals een ID check. Op dit moment worden de HDN certificaten gebruikt voor: HDN Index HDN beheertool HDN berichtenportal De BKR online portal voor intermediair Branche initiatieven zoals Skydoo Het verhoogde gebruik zorgt er eveneens voor dat er hogere eisen en wensen gesteld worden, zoals certificaten op persoonsniveau. In 2014 richt HDN zich hierop via de projecten Identity Provider en Triple A HDN Tools Zoals boven reeds genoemd heeft HDN een aantal tools tot haar beschikking. Naast bovengenoemde index, beheertool en berichtenportal kent HDN ook de AFM tool, de Hypotheek Uitval Tool (HUT) en de HDN communicatie software. Op deze HDN tools zijn periodieke doorontwikkelingen noodzakelijk, waarmee de dienstverlening naar de leden en gebruikers verder geoptimaliseerd wordt. HDN inventariseert de gebruikerservaringen en bepaalt, samen met de leverancier, welke doorontwikkeling noodzakelijk is. Na de bouw ervan test HDN, waarna nieuwe versie van de tool beschikbaar wordt gesteld HDN Certificering Iedere HDN gebruiker die één of meer van de HDN diensten heeft geïmplementeerd wordt jaarlijks gecertificeerd. Hiermee borgt HDN de kwaliteit van de diensten en het platform. HDN beoordeelt jaarlijks of de certificeringseisen aangepast moeten worden. Zo is de certificering inmiddels uitgebreid met technische- en infrastructurele onderdelen. Om de certificering voor de HDN gebruikers zo snel en gemakkelijk mogelijk uit te voeren heeft HDN diverse activiteiten. Zoals de Hypotheek Uitval Tool (HUT) en de aanleg van een eigen HDN (test) serveromgeving waar de verschillende adviespakketten op draaien. Ook zal HDN bij de certificering vaker de berichtenportal inzetten, om te beoordelen of aan bepaalde reactie vereisten in de daadwerkelijke productie-omgevingen worden voldaan. Versie 1.0 Pagina 6 van

7 In 2014 verbreedt HDN de certificering met de HDN zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie wordt voorafgaand aan de certificering, via een online vragenlijst, ingevuld door de te certificeren HDN gebruiker. Deze zelfevaluatie geeft de partij een betere voorbereiding op de HDN certificering, doordat bewustwording van de verschillende HDN gerelateerde processen, berichten en infrastructuur door de zelfevaluatie gerealiseerd wordt. Bovendien zijn de resultaten van de zelfevaluatie voor HDN een instrument om implementatie activiteiten te monitoren dan wel verbetering te realiseren op de HDN standaarden en/of berichten. Op basis van de certificeringsresultaat en de uitkomst van de zelfevaluatie levert HDN een adviesrapport op. Net als ieder jaar ontvangen de HDN gebruikers begin 2014 een uitnodiging om deel te nemen aan de HDN certificering Ondersteuning HDN leden, gebruikers, directie, RvC, BAC en nieuwe initiatieven De ondersteuning van HDN leden, gebruikers, potentiële gebruikers, directie en RvC is een belangrijke dienstverlening van HDN. Deze partijen nemen vrijwel dagelijks contact met HDN op over bijvoorbeeld de werking van de HDN communicatie software, gebruik HDN Index, gebruik en interpretatie berichtenstandaard en certificaat uitgifte beleid. Onder deze activiteiten vallen ook afspraken met nieuwe HDN leden en potentiële gebruikers over bijvoorbeeld samenwerkingsmogelijkheden. Als laatste vallen ook de HDN Werkgroepen onder deze activiteiten (zie hoofdstuk 2.1.6) HDN Werkgroepen 2013 / 2014 HDN werkgroep afhankelijkheden (2013) Het platform vergroot en verbreedt. Meerdere partijen, zoals Tjip, CSNet en Hippoline, leveren diensten aan HDN om de leden en gebruikers van het platform optimaal te ondersteunen. Diensten die nauw met elkaar verbonden zijn. Hiervoor heeft HDN in 2013 een werkgroep opgezet waar al deze partijen bij betrokken waren. Deze werkgroep had als doel afhankelijkheden en risico s te signaleren en acties te definiëren. De uiteindelijke afgestemde acties nemen de risico s (deels) weg, door een oplossing te creëren, of door wederzijdse afspraken te maken. Versie 1.0 Pagina 7 van

8 De volgende acties worden in 2014 binnen de HDN standaardwerkzaamheden uitgevoerd. Actiepunt Connectie naar CS-Net (schema updater) Verbeteren digitale communicatie stakeholders (beheertool /schema updater). Door middel van een procesflow inzichtelijk maken. HDN management informatie database updaten Wie Tjip, CSNet, HDN beheer. Lead: HDN Beheer. Afstemming oplevertermijn MI database in procesbeschrijving Hippoline, HDN beheer Afstemming controle qua verversing Testmogelijkheden vastleggen (o.a. testset) Hippoline, HDN beheer Hippoline, HDN beheer Nieuw HDN schema en MI database Proces en afspraak vastlegging aanpassing MI database aan nieuw HDN generiek schema HDN Beheer, Hippoline HDN MI database en data import Proces- en afspraakvastlegging bij eventuele aanpassing van de data import van de HDN MI Database. Aanpassen HDN index door Hippoline Het vastleggen van het proces en afspraken (inclusief tijdslijnen) bij mutaties van de HDN index op basis van de nieuwe generieke standaard. CS-Net, Hippoline en HDN Beheer HDN beheer, Hippoline Testmogelijkheden uitwerken bij HDN Index HDN beheer, Hippoline HDN werkgroep praktijkreview (2013) Meerdere partijen hebben gemeld dat de huidige set aan velden in het AX wellicht niet op alle vlakken beperkt zijn gebleven tot de kern (namelijk het zo minimaal mogelijk houden van de generieke algemene deler van de inhoud van de uit te wisselen data). Samen met 5 ketenpartijen is onderzocht of en zo ja, hoe het aantal velden geminimaliseerd zou kunnen worden. De uitkomst van de werkgroep is 2-ledig: het opstarten van een project in 2014 en de actie om doorgaans mee te nemen in de HDN zelfevaluatie: bewustwording van het gebruik van de velden in de AX (generiek en maatschappij specifiek), waardoor de aanbieders gestimuleerd worden om het aantal velden terug te dringen en daarmee hun STP graad te verhogen. HDN werkgroep Webservices (2014) Diverse HDN gebruikers informeren bij HDN naar de mogelijkheden van synchrone communicatie (webservice techniek). Dit is een mogelijkheid die HDN al jaren biedt, maar waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Deze nieuwe werkgroep buigt zich over de mogelijkheden om meer gebruik te maken van de webservice (synchroon) techniek. Daarnaast wordt onderzocht of huidige HDN webservice (inclusief eventuele uitbreiding, welke gerealiseerd wordt in het project externe bronnen) toereikend is en of doorontwikkeling noodzakelijk is. De werkgroep levert in 2014 een plan van aanpak op. Versie 1.0 Pagina 8 van

9 HDN werkgroep Internationale standaarden (2014) In diverse HDN gremia, zoals de RvC, BAC, directiebezoeken en de HDN Gebruikersdag, hebben HDN gebruikers HDN geattendeerd op de aansluiting van de HDN standaard op internationale standaarden. In 2014 wordt een werkgroep opgericht, die hier onderzoek naar verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan XBRL. De werkgroep levert in 2014 een rapport met aanbevelingen op Financiële administratie en facturatie Door de nieuwe organisatiestructuur is HDN in 2013 nog intensiever gaan samenwerken met de administrateur van de jaarrekeningen van HDN (Schimmel & Plante). Onder leiding van de audit commissie van de vereniging is er een opdracht tot dienstverlening verstrekt, waardoor S&P periodiek een controle uitvoert op de financiële verslaglegging vanuit HDN. HDN stelt op basis van de afspraken over lidmaatschaps-, vastrecht- en gebruikers vergoedingen facturen op en verstuurt deze ook. Daarnaast worden, op basis van de maandelijkse berichtaantallen, facturen opgesteld en verstuurd. Maandelijks maakt HDN een financieel overzicht waaruit de inkomsten, uitgaven en liquiditeitspositie van de vereniging blijkt en hoe dit zich verhoudt tot de oorspronkelijke begroting. Als er niet tijdig betaald wordt, onderneemt HDN, eventueel in samenwerking met de directie, actie HDN Vergaderingen en bijeenkomsten Jaarlijks organiseert HDN een ALV, Ronde Tafel bijeenkomst en een HDN Gebruikersbijeenkomst HDN Publicaties en artikelen HDN publiceert in 2014 een aantal goede, inhoudelijke artikelen rondom het jubileumjaar. Het schrijven van de inhoudelijke stukken valt onder deze beheeractiviteiten. De ondersteunende activiteiten voor het communiceren met de pers vallen onder marketing en communicatie activiteiten. 2.2 MARKETING EN COMMUNICATIE De gebruikelijke marketing en communicatie-inspanningen zijn gecombineerd met de uitvoering van stakeholdermanagement (zie HDN herijking Strategie ). Hiermee draagt marketing en communicatie bij aan het verstevigen van de relatie tussen HDN en al haar leden, gebruikers, strategische partners en andere belanghebbenden. De focus is in 2014 vooral gericht op de activiteiten rondom HDN.nl, de nieuwsbrieven en te schrijven artikelen en persberichten. Uit het budget worden ook de activiteiten rondom het 20 jarig jubileum van HDN uitgevoerd. Door middel van HDN Helpt wordt de betrokkenheid met HDN onder de stakeholders op informele en sportieve wijze vergroot. Tegelijkertijd probeert HDN haar steentje bij te dragen aan een (nader te bepalen) goed doel. Versie 1.0 Pagina 9 van

10 Daarnaast blijft HDN betrokken bij het ontwikkelen van kwartaalrapportages over de Koopwoningmarkt (in samenwerking met het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB). HDN levert hiervoor managementinformatie uit de HDN Index bij OTB aan. En de rapportages worden vanuit de marketing en communicatieactiviteiten onder de HDN gebruikers verspreid. Promotie van de HDN Index onder aanbieders en koepelorganisaties is ook in 2014 een punt van aandacht. Tot slot zullen de nodige activiteiten rondom deelname aan congressen & beurzen en publicaties in vakbladen georganiseerd worden. Uiteraard blijft tijdige en heldere communicatie naar de diverse stakeholders van HDN een van de belangrijkste speerpunten binnen marketing en communicatie. HDN Beheer verzorgt de marketing & communicatieactiviteiten voor de vereniging. Tevens is een budget van ,- beschikbaar gesteld voor beursdeelname, actie rondom het 20-jarig bestaan, enzovoort HDN Index Afgelopen jaar heeft HDN de HDN index alleen toegankelijk gemaakt voor leden en de koepels van distributiepartijen. Het losse intermediair maakte namelijk nauwelijks gebruik van de HDN Index. HDN heeft in 2013 enkele grafieken ontwikkeld, die op de publiekelijke website beschikbaar komen. Hierdoor is relevante managementinformatie op hoofdlijnen voor alle HDN leden en gebruikers, maar bijvoorbeeld ook voor pers, inzichtelijk. De HDN Index biedt de HDN leden en gebruikers relevante management- en benchmarkinformatie, die veel verder gaat dan de hiervoor genoemde grafieken. Tevens is de HDN Index een goede bron voor de periodieke persberichten en artikelen van HDN. Het gebruik van de HDN Index onder de leden is goed. De leden waarderen de huidige informatie en de mogelijkheden tot individueel maatwerk. Dit maatwerk wordt reeds bij twee aanbieders structureel aangeboden. Met de informatie uit de HDN Index positioneert HDN zich als een relevante en serieuze marktpartij. HDN is in 2011 een samenwerking aangegaan met OTB (onderdeel van TU Delft). De rapportage is in 2012 omgezet in een periodiek rapport (de Monitor Koopwoningmarkt) waaraan partijen als HDN, het Kadaster, NHG, de NVM, BKR en CPB relevante data leveren. Ieder kwartaal wordt de Monitor Koopwoningmarkt door OTB samengesteld en door een hoogleraar toegelicht bij RTLZ. Deze publicatie draagt bij aan de positionering van HDN als serieuze marktpartij en informatieleverancier. Het levert de HDN leden en gebruikers een mooie kwartaalrapportage met informatie over het afgelopen kwartaal en een vooruitblik op het komende kwartaal. Voor de doorontwikkeling van de HDN Index is vanaf 1 januari 2012 de primaire (AX, SX, OX) berichtinformatie opgeslagen. In 2013 heeft HDN de lay-out aangepast en zijn er inhoudelijk enkele verbeteringen gerealiseerd. In 2014 zal HDN onderzoeken of SX en OX eveneens getoond kunnen worden en of ook de overige berichtsoorten relevant zijn in HDN Index verband. Versie 1.0 Pagina 10 van

11 2.3 ADMINISTRATIE EN ONDERSTEUNING Het inplannen van directiebezoeken, de eerste lijns support, het organiseren, plannen, coördineren en notuleren van (werkgroep) vergaderingen en bijeenkomsten behoren tot deze werkzaamheden. 2.4 MANAGEMENT Management HDN valt uiteen in twee eenheden. HDN manager: De verantwoordelijkheden van de HDN manager zijn met name intern gericht. HDN manager en directeur stemmen activiteiten, prioriteiten en (jaar)planningen af. De HDN manager stuurt het HDN team hierop aan en zorgt voor de voortgang en terugkoppeling aan de directeur. HDN directeur: De verantwoordelijkheden van de HDN directeur zijn extern gericht: draagvlak bij de stakeholders van HDN genereren en houden. Tevens is de directeur verantwoordelijk voor de vorming en monitoring van de strategie van de vereniging, de implementatiekracht van HDN diensten en de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur. 2.5 HDN ORGANISATIE De ALV is in 2013 ingestemd met een statutaire wijziging van de organisatiestructuur van HDN. Hierdoor conformeert HDN zich aan de Corporate Goverance Code. De voormalige bestuurders hebben een meer toezichthoudende rol gekregen in de Raad van Commissarissen (RvC). De directeur is bestuurder van de vereniging geworden. De organisatiestructuur ziet er nu als volgt uit. Versie 1.0 Pagina 11 van

12 2.6 WIJZIGINGEN 2014 ORGANISATIESTRUCTUUR De Beleids Advies Commissie (BAC) In 2013 is de opzet van de Beleids Advies Commissie veranderd. Waar voorheen distributiepartijen, aanbieders en systeemhuizen feedback gaven op strategische en beleidsmatige vraagstukken is nu ook een consumenten organisatie en een kredietverstrekker toegevoegd. Hiermee vertegenwoordigt de BAC de strategische partners op het platform en komt de totale BAC op 9 personen. De BAC geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken en de HDN strategie. De BAC bijeenkomsten vinden 4 maal per jaar plaats. Werkgroep Standaard 2014 De HDN berichten kennen een standaard wijzigingsproces. Wijzigingen worden via verschillende kanalen aangeleverd en worden via een gebruikersbijeenkomst en een consultatieronde met gebruikers afgestemd alvorens tot een definitieve versie te komen. Deze werkwijze is ingezet in De constatering is dat met de toename van het aantal berichten, het aantal partijen en de verschillende belangen dit proces verbeterd moet worden. Het tot stand komen van een breed gedragen standaard is essentieel voor HDN. Naar aanleiding van een evaluatie van de totstandkoming voor de 14 versies, past HDN de werkwijze vanaf 2014 als volgt aan. De werkgroep standaard heeft als taak processen in de keten optimaal te laten functioneren door de standaard actueel, efficiënt en stabiel te houden. Dit door aanpassingen te doen op basis van marktbehoefte en kwaliteitsverbetering. Hierbij rekening houdend met de belangen van alle ketenpartijen. In 2014 zal HDN volgens een andere systematiek werken, met 4 procesgerichte werkgroepen. Dit zijn: Hypotheken (AX, MX, OX, SX) Leven (LX, OX, SX) Kredieten (KX, OX, SX) Dossierprocessen (DA/DX) Als een nieuw bericht in beheer worden genomen, beoordeelt HDN in welke domeingroep dit bericht valt. In deze domein werkgroepen zijn per werkgroep 6 vertegenwoordigers opgenomen, evenredig verdeeld over de ketenpartijen en HDN leden en gebruikers die daadwerkelijk gebruik maken van het bericht. Voor HDN betekent deze aangepaste werkwijze dat de moeizame afstemming binnen de gebruikersgroep een gestructureerder karakter krijgt, met minder discussie over individuele organisatiebelangen. Dit komt de algemene ketenintegratie in de branche ten goede. Versie 1.0 Pagina 12 van

13 3 IMPLEMENTATIE 2014 Het is de doelstelling van HDN om alle HDN leden en gebruikers de, voor hen relevante, HDN berichten in hun processen te laten implementeren. Om dit te realiseren, hanteert HDN de volgende aanpak. 1. Inventarisatie: a. De uitvoering van de HDN zelfevaluatie biedt HDN inzicht in de interne en externe processen van de HDN leden en gebruikers. b. Het uitvoeren van (directie)gesprekken met de HDN leden en gebruikers om te inventariseren welke HDN diensten op IT-kalender staan voor 2014 en verdere toekomst. c. Het uitvoeren van gerichte berichtanalyse op de data van Analyseren & begeleiding: de uitkomsten van de inventarisatiefase worden door HDN geanalyseerd om vervolgens Product Keten Combinaties (PKC) samen te stellen. Deze PKC s worden onder begeleiding van HDN bij elkaar gebracht. 3. Implementatie: HDN voert pilots uit en adviseert waar nodig deze partijen om genericiteit te realiseren en waarborgen. Indien gewenst kunnen additioneel implementatiediensten worden afgenomen. 3.1 IMPLEMENTATIEDOELSTELLINGEN 2013 De implementatie aanpak van HDN heeft zich in 2012 en 2013 bewezen. De implementatiedoelstellingen van 2013 zijn voor 90% behaald. Ondanks dat veel HDN gebruikers behoorlijk verstrikt zitten in hun IT-kalenders en/of genoodzaakt zijn te schuiven met prioriteiten, ten nadele van HDN implementatie. Onderstaande tabel toont de doelstellingen voor 2014 (rechts) en de resultaten uit 2013 september (kolom 4). Versie 1.0 Pagina 13 van

14 Gerealiseerd t/m september (op basis van de financiële rapportage) Doelstelling Uitstaand aantal certificaten Aantal AX berichten KX/LX/MX n.v.t stuks totaal. 4. Statusberichten (SX): Hitratio gem. 3,34 SX, meerdere statussen SX LX bij 2 verzekeraars 5. Offerteberichten (OX): Hitratio gem. 0,78 OX op LX bij 3 verzekeraars 6 Beheerverzoekenbericht (MX) (basis) 7. Document bericht (DA en/of DX): 2 aanbieder, 1 servicer, 0 adviesapplicaties 8 aanbieders, 1 servicer, 7 distributiepartijen, 4 systeemhuizen, gebruiken DA/DX aanbieders, 1 servicer, 2 adviesapplicaties en 2 distributiepartijen. 12 aanbieders, 2 servicers, 10 distributiepartijen en 4 systeemhuizen dossiers 8. Taxatie (TaxCon): 1 validatie, 4 aanbieders 1 validatie, 6 aanbieders 9. Levenbericht (LX): 6 aanbieders, 5 systeemhuizen en 7 distributiepartijen. 8 aanbieders, 6 systeemhuizen en 7 distributiepartijen maken gebruik van het HDN LX bericht. 10. Kredietbericht (KX): 2 aanbieders, 1 systeemhuis en 1 distributiepartij. 1 aanbieder, 3 systeemhuizen en 5 distributiepartijen. 11. Externe Bronnen Kadaster Calcasa BKR 3 aanbieders 3 aanbieders en 1 distributiepartij Beschikbaarheid voor HDN intermediairs Versie 1.0 Pagina 14 van

15 Ten opzichte van 2013 zijn de implementatiedoelstellingen uitgebreid met aantal KX, LX en MX en met de ontsluiting van 2 externe bronnen (Kadaster, Calcasa). HDN geeft in 2014 prioriteit aan de volgende doelstellingen; 1. Document (DA/DX): Het realiseren dat 4 nieuwe aanbieders, 1 nieuwe servicer, en 3 nieuwe distributiepartijen gebruik maken van het DA/ DX protocol. Daarnaast worden partijen, die reeds gebruik maken van deze dienst, gemotiveerd de dienst te verbreden onder de aangesloten business partners. In totaal verwacht HDN dossiers te faciliteren, dit is circa 50% van alle verwachte AX berichten in Beheerverzoekenbericht (MX): Het realiseren dat 1 nieuwe aanbieder, 2 nieuwe adviesapplicaties en 2 nieuwe distributiepartijen gebruik maken van het MX protocol. 3. Kredietaanvraag (KX): Samen met Credivance zullen 2 systeemhuizen aangesloten worden op het KX protocol met als doel het faciliteren van 2 distributiepartijen 4. Levenbericht (LX): Het realiseren dat 8 aanbieders, 6 systeemhuizen en 7 distributiepartijen maken gebruik van het HDN LX bericht. 3.2 ACTIVITEITEN Voor de realisatie van de implementatiedoelstellingen worden de volgende activiteiten uitgevoerd. 1. Product Keten Combinaties (PKC): uit het onderdeel inventarisatie en analyse van de implementatieaanpak worden partijen aan elkaar gekoppeld. HDN coördineert het hele traject van eerste gesprek tot live-gang van de functionaliteit. 2. Stakeholdermanagement: vanuit de ervaringen en gesprekken in 2013 worden inventarisatiegesprekken met stakeholders gevoerd om gedegen inzicht in de plannen van de stakeholders voor 2014 op het gebied van HDN te krijgen. Daarnaast betrekt HDN de stakeholders van HDN nauw bij de implementatiedoelstellingen, door het afleggen van directiebezoeken, het organiseren van de Ronde Tafel Bijeenkomst, de gebruikersgroepbijeenkomst, het uitvoeren van de consultatierondes en HDN workshops, etcetera. 3. HDN marketing en communicatie: de stakeholders van HDN worden door diverse activiteiten (periodiek) benaderd met als doel: draagvlak te creëren, Informatie te vergaren en te verspreiden, HDN te profileren en betrokkenheid bij ontwikkelingen vergroten. 4. Monitoring and analyse; door middel van de diverse activiteiten vanuit de organisatiestructuur (BAC, workshops, consultaties, etcetera) en de HDN zelfevaluatie, monitort en analyseert HDN proactief de behoeftes van haar leden, gebruikers en strategische partners. Dit leidt tot kansen en input voor de aanpassingen die wenselijk en/of noodzakelijk zijn (zoals wet- en regelgeving). Versie 1.0 Pagina 15 van

16 5. Implementatiedraaiboeken per berichtsoort: deze draaiboeken ondersteunen aanbieders en distributiepartijen bij het effectief inrichten van hun (nieuwe) HDN processen. Dit draagt bij aan een snellere time to market van de HDN diensten bij de leden en distributiepartners. Versie 1.0 Pagina 16 van

17 4 PROJECTEN LOPENDE EN NOG AF TE RONDEN PROJECTEN IN 2014 De volgende projecten lopen door in Ontsluiting externe bronnen 2. Beheerverzoeken via HDN 3. DARTS als poortwachter 4. Vooronderzoek Identity Providing 5. Initiatiefase SAAS TripleA 6. Initiatiefase RFI HDN beheertool 7. NHG ontsluiting Project Ontsluiting Externe Bronnen In 2013 is het grootste deel van fase 1 van het project Externe Bronnen opgeleverd; het realiseren van de centrale software en de ontsluiting van drie externe bronnen (NBWO, Calcasa en het Kadaster). Eind 2013 is de centrale noodzakelijke software alsmede de berichtenstandaarden (EA/EX) opgeleverd. Begin 2014 zal onder andere het communicatieplan alsmede de testspecificaties opgeleverd worden Beheerverzoeken via HDN Q is er een project gestart om het MX-bericht verder uit te rollen in de gehele keten. Tijdens dit project, is bepaald dat een ander bericht, namelijk het dossierbericht (IA/IX) onlosmakelijk verbonden wordt aan de implementatie van het MX bericht. Binnen het project zijn reeds keuzes gemaakt over de mutatiesoorten die in eerste instantie door de projectdeelnemers worden geïmplementeerd in hun systemen en processen. Het doel van dit project is: het realiseren van communicatie in de beheerfase van een financieel product tussen ketenpartijen. Met het doorontwikkelen van deze nieuwe berichtstandaard zorgt HDN ervoor dat de gehele markt via HDN verhoogde proces kwaliteit kan realiseren in de beheerfase. Bovendien stelt de keten, vanuit de zorgplichtgedachte, de adviseur in staat om over de benodigde actuele klantgegevens te beschikken. Bij dit project zijn diverse distributiepartijen, geldverstrekkers, en servicers betrokken om een breed gedragen ketenoplossing uit te werken en in Q te implementeren. Na succesvolle afronding van ontwikkeling van de berichtsoorten en inrichting van de systemen bij de pilotpartijen, zal er een monitor fase zijn van 2 maanden, waarna de uitrol met de andere mutatiesoorten en het gebruik door andere ketenpartijen gefaseerd zal plaatsvinden. Versie 1.0 Pagina 17 van

18 4.1.3 DARTS als Poortwachter HDN maakt het mogelijk om te autoriseren/ registreren of het intermediair een business partner is van één van de HDN aanbieders en welke HDN diensten een partij aan het platform kan aanbieden/ontvangen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een verzekeraar (die geen kredieten aanbiedt) kredietaanvragen ontvangt. De infrastructuur wordt in 2013 opgeleverd. Dit houdt in dat de communicatiesoftware, web interface en een aanpassing op DARTS zijn gerealiseerd. De werkzaamheden die HDN uitvoert in 2014 zijn; het testen van de functionaliteit, het inrichten van de functionaliteit en begeleiden van de testactiviteiten van ASR en Figlo Vooronderzoek Identity Providing Op dit moment onderzoeken/realiseren diverse HDN leden en gebruikers de mogelijkheden voor Identity Providing. Zij kunnen ieder voor zich een oplossing kopen of zelf maken. Als iedere marktpartij zijn eigen oplossing creëert, zal de driehoekscommunicatie tussen consument, intermediair en aanbieder (nog) moeizamer van de grond komen. HDN onderzoekt in dit project welke Identity Providers op de markt beschikbaar zijn; analyseert aan welke criteria deze Identity Providers voldoen (bijvoorbeeld mate van beveiliging); en bepaalt op welke wijze Identity Providers van toegevoegde waarde zijn om het via het HDN platform te laten lopen. Zoals of dit van toegevoegde waarde is, en zo ja, op welke wijze dit te realiseren zou zijn en hoeveel draagvlak bij HDN Gebruikers hiervoor is) SAAS TripleA (initiatiefase) Vanuit de markt zijn softwarehuizen bezig met het aanbieden van adviesapplicaties vanuit een SAAS (Software as a Service) omgeving. Hierbij kunnen gebruikers toegang krijgen tot een gedeelde applicatie die via een webinterface benaderd wordt. Het voordeel voor de gebruiker is dat deze lokaal geen advies- en/of communicatiesoftware meer hoeft te installeren. Alle zaken zoals hosting, onderhoud/ontwikkeling, software-updates worden dan centraal geregeld. Doelstelling van TripleA initiatiefase is om te beoordelen of het mogelijk is om altijd en overal te werken via HDN, zonder het beveiligingsniveau op het HDN platform aan te tasten. En zo ja, welke gevolgen dit dan heeft op de HDN infrastructuur en HDN communicatiesoftware. De softwareleveranciers hebben te kennen gegeven dat ze naast deze online mogelijkheid om een certificaat aan te vragen voor HDN communicatie met en vanuit een SAAS omgeving ook graag zien, dat HDN communicatie in de toekomst ook vanaf allerlei informatiedragers zoals ipads, Tablets en Smartphones kan worden geïnitieerd. In 2013 is de HDN communicatiesoftware aangepast, waardoor het voor partijen die een SAAS oplossing aanbieden mogelijk blijft om met het gebruikelijke HDN beveiligingsniveau te kunnen blijven communiceren. De HDN software was een traditionele client-server applicatie, waarbij software lokaal of op een server geïnstalleerd moet worden. Dit is nu geen verplichting meer doordat een intermediair via een online applicatie een certificaat bij zijn softwareleverancier geïnstalleerd kan krijgen. Versie 1.0 Pagina 18 van

19 Begin Q wordt de PID opgeleverd waarna de Projectboard zal beslissen of er wel of geen realisatiefase komt RFI en initiatiefase HDN beheertool HDN heeft in 2012 en 2013 geconstateerd dat er een aantal structurele beperkingen van de beheertool zijn, welke tot op heden met handmatige work-a-rounds zijn opgelost. Enerzijds vergroot dit het risico op fouten, anderzijds zorgt dit met het toenemend aantal berichten in onderhoud tot onnodig grote capaciteitsbeslag binnen HDN. Ook de doorontwikkeling van HDN (met projecten zoals DARTS als Poortwachter, beheerverzoek en Externe Bronnen) vergroot de behoefte aan verfijnde functionaliteiten van de beheertool en haar koppelpunten met de andere HDN software. De urgentie van dit project is dusdanig groot (o.a. op aangeven van HDN Gebruikers en de Beleids Advies Commissie) dat de directie, gezamenlijk met de RvC, in afwijking van de strategische projectplanning, dit project heeft goedgekeurd. Begin Q worden de resultaten van het RFP opgeleverd waarna de Projectboard zal beslissen of er wel of geen realisatiefase komt NHG Ontsluiting HDN en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW, vanaf hier NHG) werken toe naar een doorstart van al het NHG-dataverkeer tussen HDN leden en NHG. Het project staat on hold, vanwege capaciteitsissues en omdat NHG intern een aantal keuzes moet maken bij de herijking van hun primaire processen, alvorens gezamenlijk de gedigitaliseerde communicatie tussen de HDN gebruikers en NHG ontwikkeld wordt. NHG heeft uitgesproken een groot voorstander van standaardisatie van die digitale communicatie via HDN te zijn. Er is een rol voor HDN weggelegd in de toekomstige primaire processen van NHG. Hun primaire doelstelling voor 2013 is echter gericht op intensief beheer. Zodra die processen goed zijn ingericht, wil/kan NHG pas met HDN aan de slag. Omdat niet alle aanbieders op HDN zijn aangesloten verwacht NHG de communicatie multi channel aan te bieden (dus ook buiten het HDN netwerk om). Desalniettemin ziet NHG de voordelen van het communiceren via HDN (ook in onderhoud en beheer), waardoor NHG heeft toegezegd t.z.t. proactief aanbieders via het HDN te laten communiceren. Zij kunnen/willen het echter vooralsnog niet afdwingen. Verwachte opleverdatum project: Nog niet bekend, gezien status onhold 4.2 NIEUWE PROJECTEN 2014 Het projectbudget voor nieuwe en bestaande projecten in 2014 is ,-. Doorontwikkeling van HDN is noodzakelijk om ketenintegratie te bevorderen en bedieningsconcepten te faciliteren. HDN Versie 1.0 Pagina 19 van

20 bepaalt bij de opstart van ieder project een duidelijk de scope op basis waarvan een realistische inschatting van het benodigde budget wordt gemaakt. Voordat een project van start gaat, wordt door de directie en de RvC bekeken of de financiële positie van HDN dit toelaat. De omschreven projecten versterken of vervullen één of meerdere strategische pijlers van de HDN of dragen bij aan de verdere professionalisering. Hierna volgt een korte opsomming van de projecten, die in 2014 gepland zijn: Realisatie externe bronnen o Geïntegreerde toetsing o Ontsluiting van twee externe bronnen Realisatie SAAS Triple A Identity Providers faciliteren Vooronderzoek Centrale Online Acceptatiemodule (CAM) HDN Standaard uniformeren en beperken De RvC en directie bespreken voorafgaand aan de start van ieder project of het project op dat moment nog relevant is en/of de financiële situatie van de vereniging het toelaat een nieuw project te starten. De situatie kan zich voordoen dat bepaalde strategische- of operationele ontwikkelingen van HDN vragen andere projecten op de starten. Hierna volgt een beknopte omschrijving van de geplande projecten in Realisatie externe bronnen Door realisatie van deze functionaliteit binnen het HDN domein voor alle partijen in de keten, wordt het mogelijk gemaakt om het offerte- en beheer proces voor eenieder efficiënter en betrouwbaarder te maken. Nadat er in de initiatiefase van dit project keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de wijze waarop de aanroep in de HDN infrastructuur en de HDN software moeten worden opgenomen en de eerste via HDN te faciliteren externe bronnen, wordt in 2014 de oplevering van deze functionaliteit voor alle HDN Gebruikers gerealiseerd. Nadat dit in Q2 van 2014 wordt opgeleverd, wordt doorgepakt door naast de losse toets ook een geïntegreerde toets te faciliteren. Daarnaast worden de twee volgende externe bronnen via webservices ontsloten. Dit zal voorlopig jaarlijks worden uitgebreid met 2 extra externe bronnen. Mogelijk zal eind 2014 een ontsluiting van BKR tot de mogelijkheden behoren, indien de huidige pilot succesvol wordt afgerond. Resultaat (SMART) Op 31 december 2014 zal HDN 4 externe bronnen via het HDN platform faciliteren, waarbij de mogelijk wordt geboden de bron geïntegreerd dan wel los te toetsen of raadplegen. Versie 1.0 Pagina 20 van

21 4.2.1 Realisatie SAAS TripleA Als de PID van de initiatiefase van dit project wordt goedgekeurd, breekt de fase aan van het bouwen van de nieuwe/aangepaste HDN infrastructuur, autorisatie- en authenticatie methode en communicatiesoftware. HDN verwacht een behoorlijke doorlooptijd. Daarnaast houdt HDN rekening met een transitieperiode ofwel een duale periode waarin de huidige communicatie methodiek ook in stand wordt gehouden. Resultaat (SMART) Op 31 december 2014 zal HDN 4 externe bronnen via het HDN platform faciliteren, waarbij de mogelijk wordt geboden dit geïntegreerd dan wel los te doen Identity Providing (IP) faciliteren Dit project heeft als doel om de uit het vooronderzoek IP voortgekomen richting en rol die HDN heeft bij het faciliteren op het HDN platform van digitale identiteiten van consumenten. Zowel via aanbieders als via intermediairs. Vanaf Q wordt gestart met de initiatie en realisatie hiervan. Omdat dit een ingrijpende toevoeging is aan de functionaliteit van het huidige platform is, verwacht HDN dat dit project een behoorlijke impact en daarmee doorlooptijd heeft. Deze faciliteit biedt de hele HDN keten de mogelijkheid om nog effectiever en efficiënter aanvragen, documenten, mutaties en externe bronnen checks te realiseren. In 2014 wordt de initiatie fase afgerond met een opgeleverde PID. Bij goedkeuring van de PID zal er een realisatiefase volgen, waarin het daadwerkelijk kunnen herkennen en faciliteren binnen het HDN domein van digitale identiteiten met voldoende betrouwbaarheid, wordt gerealiseerd. Resultaat (SMART) Eind 2014 is de definitieve PID opgeleverd Vooronderzoek Centrale Online Acceptatiemodule (CAM) Uit de werkgroep praktijkreview HDN berichten is naar voren gekomen dat één van de belangrijkste mogelijkheden tot verbeteren van de proceskwaliteit en effectiviteit in de keten gerealiseerd kan worden door een centrale webservice. Daarmee kunnen alle ketenpartijen online realtime toetsen of een aanvraag, mutatie, etc. voldoet aan het meeste recente acceptatiekader van de aanbieder van een label/product. Met dit vooronderzoek moet duidelijk worden of het mogelijk dit te realiseren en aan welke randvoorwaarden en eisen het moet voldoen om het in de keten toegepast (en gedragen) te krijgen. Resultaat (SMART) Versie 1.0 Pagina 21 van

22 Als dit project in Q start volgt eind Q het adviesrapport voor de de directie. Afhankelijk van de uitkomst wordt er vervolgens gestart met een initiatie en realisatiefase HDN Standaard uniformeren en beperken In 2013 is tijdens de werkgroep Praktijkreview HDN berichten geconcludeerd dat het zinvol is om een opschoningsactie t.a.v. het AX bericht uit te voeren met alle geldverstrekkers. Het doel hiervan is om alle overbodige velden uit de AX-standaard te gaan verwijderen en terug te gaan naar een lean en mean bericht. Resultaat (SMART) In het AX 15.0 bericht zijn alle wijzigingen meegenomen, waardoor de AX leaner en meaner is geworden. Deze actie wordt vervolgens structureel in de HDN activiteiten rondom het beheer van de standaard belegd. 5 BEGROTING HDN BEHEER EN MANAGEMENT Hierna volgt de beknopte begroting 2014 van HDN. Zoals al eerder aangegeven: de ALV moet nog goedkeuring geven aan zowel het jaarplan als de begroting. De ALV vindt plaats op 16 april Als blijkt dat de ALV wijzigingen verlangt in het jaarplan of de begroting, informeert HDN alle HDN Gebruikers. Versie 1.0 Pagina 22 van

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap

HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces Persmap Inhoud Persmap Wie is HDN 3 Wat is HDN 4 Diensten HDN 5 o Aanvraagbericht 5 o NHG bericht 6 o Portefeuillebericht 7 o Taxatieaanvraag en rapport

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding 11 2. Visie 13

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie