HDN STRATEGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HDN STRATEGIE 2014-2017"

Transcriptie

1 HDN STRATEGIE Agendapunt 5.1 HDN Strategie Auteur(s) Dorine van Basten, Burny Verbeek en Arjen de Bake Datum 13 december 2013 Versie 0.6 Status Concept

2 Versie Historie Versie Datum Auteur Status Omschrijving Dorine van Basten Concept Basis Burny Verbeek en Arjen de Bake Concept Review en aanvullingen op versie Dorine van Basten Concept Review + BAC versie Burny Verbeek en Arjen de Bake Concept Doorvoeren aanpassingen en vragen Dorine Dorine van Basten Concept Feedback BAC Dorine van Basten Concept Feedback Paul van der Meijs 2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING AANPAK MARKTONTWIKKELINGEN VOORZICHTIG HERSTEL RESET IN SAMENWERKING EN BEDIENINGSCONCEPTEN FOCUS VAN DE MARKT OP CONCURRENTIE MISSIE EN DOELSTELLINGEN HDN MISSIE VISIE KROONJUWELEN HDN HDN STRATEGIE STRATEGISCHE PROJECTEN Strategische pijlers Strategische projecten PROJECTEN REALISATIE EXTERNE BRONNEN DARTS ALS POORTWACHTER REALISATIEFASE SAAS TRIPLE A INITIATIEFASE SAAS TRIPLE A REALISATIE BEHEERVERZOEKEN IDENTITY PROVIDING (IP) FACILITEREN VOORONDERZOEK CENTRALE ONLINE ACCEPTATIEMODULE INITIATIE EN REALISATIE CENTRALE ACCEPTATIE MODULE (CAM) HDN STANDAARD UNIFORMEREN EN BEPERKEN RFI EN ONTWIKKELING BEHEERTOOL NIEUWE STIJL ONDERZOEK UFVO TRANSPORT DATA VAN EN NAAR UFVO (MIDDELS UNIFORM HYPOTHEEK BERICHT) HAALBAARHEIDSSTUDIE E-FORMS INITIATIE- EN REALISATIEFASE E-FORMS ORGANISATIESTRUCTUUR STAKEHOLDERMANAGEMENT STAKEHOLDERACTIVITEITEN STRATEGISCHE SAMENWERKING BIJLAGE 1 BESCHRIJVING STRATEGISCHE PROJECTEN

4 1 INLEIDING De markt is volop in beweging. HDN volgt de marktontwikkelingen op de voet en bepaalt doorlopend de impact van de ontwikkelingen op haar doelstellingen en activiteiten. Dat doet HDN onder andere door goed in verbinding te staan met haar strategische partners. In de HDN Strategie is het strategische pad van HDN beschreven. Dit pad bouwt door op de weg die HDN al jaren, steeds succesvoller, bewandelt. Het pad is gefundeerd op vier strategische pijlers met als doel: 1. een platform en standaardwijze te bieden van betrouwbare informatie-uitwisseling tussen alle partijen die een rol spelen in het advies-, bemiddelings- en beheerproces van hypotheek-, krediet- en levenproducten en gerelateerde diensten; 2. de standaard en het platform optimaal in te zetten voor haar ketenpartners; 3. onderdelen van het aanvraag-, acceptatie en beheerproces te vereenvoudigen en te versnellen, samen met haar ketenpartners, 4. diensten te verzorgen die het (in) gebruik (nemen) van de standaard en het platform stimuleren, partijen te ontzorgen bij implementatie en onderhoud van de standaard en het platform en de kosten voor partijen te verlagen. In 2013 heeft een herijking van de HDN Strategie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het door HDN ingezette pad goed is en verder doorgetrokken kan worden. Er zijn geen rigoureuze koerswijzigingen nodig. HDN moet wel doorpakken en de aansluiting op de markt zien te houden. E.e.a. is verwoord in dit document: de HDN Strategie AANPAK Dit strategisch plan is tot stand gekomen in samenwerking met onze strategische partners. Dit zijn onder andere de aanbieders (leden), distributiepartijen, servicers, serviceproviders, brancheorganisaties, leveranciers, softwarebouwers, et cetera. HDN heeft diverse activiteiten ondernomen, zoals deskresearch, HDN onderzoeken, sessies met het HDN team en gesprekken met 38 strategische partners. Daarnaast is input gebruikt uit de Ronde Tafel Bijeenkomst (waar de strategische partners ook vertegenwoordigd zijn), een beleidssessie met de Beleid Advies Commissie (BAC), de gebruikersdag en van de Raad van Commissarissen. De ondernomen activiteiten waren gericht op het verkrijgen van de input en het doorvertalen daarvan naar de HDN strategie. Die op haar beurt heeft geleid tot concrete activiteiten voor HDN, die wederom bij diverse strategische partners (waaronder de Beleids Advies Commissie) is getoetst. 4

5 3 MARKTONTWIKKELINGEN De relevante marktontwikkelingen, die zijn gedestilleerd uit de hierboven genoemde aanpak, zijn als volgt samen te vatten. 3.1 VOORZICHTIG HERSTEL De markt lijkt de komende jaren toe te werken via stabilisatie naar een voorzichtig herstel. Maar de situatie blijft kwetsbaar door bijvoorbeeld het broze politieke evenwicht, de hoge werkeloosheid en het lage vertrouwen van consumenten. De overheid neemt diverse maatregelen om enerzijds het herstel te stimuleren en anderzijds de consumenten te beschermen. Zoals het provisieverbod en de wijzigingen voor hypotheekrenteaftrek. Door de afbouw van de maximale Loan to Value (LTV) verwacht HDN dat de markt aantrekkelijker wordt voor (her)nieuw(d)e aanbieders. De regeldruk zal de komende periode verder toenemen. Dat uit zich onder andere in steeds strengere eisen die aan zowel aanbieders als distributiepartijen worden gesteld. Diverse wet- & regelgeving leidt onder andere tot standaardisatie van producten en diensten. Relevantie voor HDN: Rekening houden met een voorzichtige markt: beperkte groei in hypotheekvolume/aantal hypotheekdossiers, beperkte groei in levenproducten en kredieten, beperkte groei in aantal leden en stabilisatie van distributiepartijen. Standaardisatie is de bestaansreden van HDN en biedt kansen haar positie te verstevigen, mits HDN aangesloten blijft op de marktontwikkelingen en behoeften van haar strategische partners. 3.2 RESET IN SAMENWERKING EN BEDIENINGSCONCEPTEN De focus op de bestaande klant en het provisieverbod hebben een grote impact op de branche. De consument maakt een zorgvuldige afweging welke activiteiten hij wil uitbesteden (en waarvoor hij wil betalen) en welke activiteiten hij zelf wil ondernemen om in control te zijn en/of kosten te besparen. De samenwerking tussen aanbieders en distributie is veranderd, nu het provisie-infuus is doorgesneden. Diverse marktpartijen hervormen hun consument-/distributiestrategie en bepalen welke activiteiten zij respectievelijk in het advies-, bemiddelings- en/of beheerproces uitvoeren. Daarnaast oriënteren adviseurs zich op de verbredingsmogelijkheden van hun financiële adviezen op terreinen als inkomens-, pensioen en schadeverzekeringen. En in sommige gevallen ook richting telecommunicatie en energie. 5

6 Veel partijen ontwikkelen cross channel bedieningsconcepten, waarin men de consumenten wil bedienen met een mix van online en offline middelen. De onderlinge samenwerking tussen aanbieders en distributiepartijen is hierin beperkt, omdat men vooral intern gefocust lijkt. Het risico hiervan is dat geen van de marktpartijen erin slaagt optimaal te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de consument. Hier schuilen twee mogelijke risico s voor HDN: 1. De concentratie -/ het wegvallen van adviesketens en losse intermediairs. HDN wordt met name gepercipieerd als de digitale snelweg tussen distributie een aanbieders. 2. Aanbieders en grote distributiepartijen vallen terug op 1 op 1 koppelingen in plaats van aan te sluiten op de mogelijkheden die HDN biedt om hun bedieningsconcepten te ondersteunen. In de ideale wereld communiceren consument, adviseur en aanbieder doorlopend met elkaar; bepaalt de consument via welke kanalen hij met de adviseur of aanbieder communiceert en is iedere partij altijd op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Er ontstaan (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten en samenwerkingsverbanden, die HDN met haar standaard en platform maximaal moet willen ondersteunen om haar verkregen marktpositie te behouden en mogelijk uit te breiden met haar (nieuwe) berichten en diensten. Met als uiteindelijk doel de ketenintegratie in de branche te stimuleren door het versnellen en efficiënter maken van processen en de kosten in de keten te verlagen. Relevantie voor HDN: De ontwikkeling van de (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten van haar strategische partners volgen en vanuit de HDN standaard en het platform maximaal ondersteunen. 6

7 3.3 FOCUS VAN DE MARKT OP de klant centraal stellen digitaal overzicht van klantgegevens procesefficiency procesvereenvoudiging kostenbesparing risk & compliance Relevantie voor HDN: De ontwikkeling van de klantbediening en digitalisering van klantgegevens van haar strategische partners volgen en vanuit de HDN standaard en het platform maximaal ondersteunen. Het realiseren van procesefficiency en kostenbesparing vloeit voort uit de standaardisatiebasis van HDN. Door het ontsluiten van relevante broninformatie realiseert HDN voor haar strategische partners mogelijkheden tot efficiëntere en vereenvoudigde advies-, bemiddelings- en beheerprocessen van verschillende, door HDN gefaciliteerde financiële producten. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk om een hypotheekofferte zonder voorbehouden af te geven. Met de informatie die HDN tot haar beschikking heeft (zoals de HDN Index), kan ze haar aanbieders en distributiepartijen ondersteunen bij risk & compliance aangelegenheden. 3.4 CONCURRENTIE De huidige marktontwikkelingen rondom branche-initiatieven en reeds aanwezige standaardisatieinitiatieven zowel binnen- als buiten Nederland zijn in de ogen van HDN geen concurrentie. De samenwerking met SIVI is goed. Daarnaast heeft HDN met een belangrijk platform uit de verzekeringsbranche (Meetingpoint) een verdergaande samenwerking opgebouwd. Dit heeft geresulteerd in de ontsluiting van levenberichten (LX) van HDN met het Meetingpoint platform (AFD). Verder monitort HDN de ontwikkelingen bij andere branche-initiatieven nauwlettend, zoals de voortgang van het project ID-verzekerd bij SIVI. De grootste concurrenten van HDN zijn haar leden zelf met hun investeringen in 1 op 1 koppelingen. Om Relevantie voor HDN: De ontwikkeling van de (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten van haar strategische partners volgen en vanuit de HDN standaard en het platform maximaal ondersteunen. De Europese ontwikkelingen op standaardisatie en Europese wet- en regelgeving in de financiële sector blijven volgen en, indien relevant, actie ondernemen. Samenwerking met Meetingpoint en Sivi verder vormgeven. 7 Goed in verbinding blijven met de markt (stakeholdermanagement) en aanbieders bewust maken

8 haar sterke positie in de hypotheek-, krediet, en levenmarkt te behouden en uit te breiden is het noodzakelijk om tijdig te anticiperen op de ontwikkelingen (en afwegingen) van haar strategische partners en deze te ondersteunen met de standaard en het platform. 4 MISSIE EN DOELSTELLINGEN HDN Zoals gezegd, bouwt de strategie door op de weg die HDN al jaren, steeds succesvoller, bewandeld. Dit betekent dat de missie en doelstellingen van HDN ongewijzigd blijven. 4.1 MISSIE De missie van HDN, ofwel haar permanente opdracht, is als volgt: Het tegen concurrerende voorwaarden aanbieden van elektronische systemen voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, die de leden in staat stellen om efficiënt te communiceren met intermediairs en andere marktpartijen. Ingegeven door de huidige marktontwikkelingen treedt de consument ook toe tot de keten. De consument wordt binnen de missie ook gezien als een marktpartij, die in meerdere of mindere mate zelf activiteiten in het financiële proces uitvoert. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld eigen adviseurs van aanbieders. 4.2 VISIE De visie van HDN geeft een ambitieus, gedeeld beeld van de toekomst. Het geeft aan wat HDN wil zijn om haar missie te verwezenlijken. Die visie luidt als volgt: 1. een platform en standaardwijze te bieden van betrouwbare informatie-uitwisseling tussen alle partijen die een rol spelen in het advies-, bemiddelings- en beheerproces van hypotheek-, krediet- en levenproducten en gerelateerde diensten; 2. de standaard en het platform optimaal in te zetten voor haar ketenpartners; 3. onderdelen van het aanvraag-, acceptatie en beheerproces te vereenvoudigen en te versnellen, samen met haar ketenpartners, 4. diensten te verzorgen die het (in) gebruik (nemen) van de standaard en het platform stimuleren, partijen te ontzorgen bij de implementatie en onderhoud van de standaard en het platform en de kosten voor partijen te verlagen. 8

9 HDN kan door het realiseren van deze strategische doelstellingen migreren van een platform dat initieel bedoeld was om communicatie tussen intermediair en aanbieder (zowel onderling, als met hun klanten) te faciliteren naar DE standaard en platform voor alle partijen die een rol spelen in het advies-, bemiddelings- en beheerproces van de verschillende door HDN gefaciliteerde financiële producten en diensten. NB HDN stelt zichzelf ten doel puur faciliterend te zijn aan de ketenpartijen. HDN ontwikkelt zich nadrukkelijk niet tot een zelfstandig (consumenten)portal voor hypotheekbemiddeling. 4.3 KROONJUWELEN HDN HDN onderkent sinds 2010 zes succesfactoren die haar uniek maken en noemt deze haar kroonjuwelen. De kroonjuwelen worden alleen losgelaten als er een ander even sterke succesfactor voor in de plaats komt. Organisatievorm: HDN is een coöperatieve vereniging, waardoor initiatieven altijd voor en door leden worden ontwikkeld. Daarbij is het uniek dat geldverstrekkers en distributiepartijen aan één tafel zitten. Onafhankelijk: HDN is geen commerciële organisatie en treedt in haar rechtsvorm op als onafhankelijke partij. Non-/not for profit: HDN handelt niet met winstoogmerk, maar levert een bijdrage aan het generieke branchebelang. Combinatie Standaard en Platform: Er is geen ander instituut in Nederland dat zowel een standaard als een platform biedt dat zich kenmerkt met de termen: beveiligd, gevalideerd en geauthentiseerd berichtenverkeer. Marktbereik/-dekking: HDN heeft een landelijke dekking wat betreft haar gebruikers. Momenteel zijn er 27 aanbieders en zo n tussenpersonen aangesloten bij HDN. Merk en naam: HDN is in de hypothekenwereld een sterk merk. Marktpartijen geven te kennen het belangrijk te vinden verbonden te zijn aan HDN. 9

10 5 HDN STRATEGIE In de HDN Strategie blijft HDN inspelen op de ontwikkelingen die haar stakeholders doormaken, bij het efficiënt en klantgericht bedienen van consumenten. Hiertoe heeft HDN strategische projecten gedefinieerd, die zijn gebaseerd op 4 strategische pijlers die HDN, op basis van input van haar stakeholders, heeft geformuleerd. Tevens is het van belang dat HDN ten dienste van haar stakeholders opereert, door goed met hen in verbinding te zijn en blijven. Dit betekent dat de organisatiestructuur van HDN hierop ingesteld is, er een goed doordacht stakeholdermanagement is ontwikkeld en zorgvuldig is afgewogen in welke strategische samenwerkingen HDN energie steekt. 5.1 STRATEGISCHE PROJECTEN De strategische projecten die uitgevoerd worden leiden ertoe dat HDN in 2017 een goede invulling heeft gegeven aan de eerder genoemde doelstellingen. In de HDN Strategie zijn de 4 strategische pijlers gedefinieerd, die met de HDN Strategie verder ingevuld worden met strategische projecten Strategische pijlers De HDN standaard en het platform zijn de ruggengraat van HDN. Het is de taak van HDN om deze ruggengraat up to date en robuust te houden en het gebruik te maximaliseren. Dit heeft als gevolg dat HDN aansluiting moet houden bij relevante marktontwikkelingen. Vandaar dat HDN zich de komende jaren blijft focussen op de volgende pijlers: 1. De doorontwikkeling van de HDN Standaard en het HDN Platform 2. Het faciliteren van (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten 3. Het optimaliseren van proceskwaliteit 4. Het ontwikkelen en aanbieden van aanvullende diensten 10

11 Pijler 1: de doorontwikkeling van de HDN Standaard en het HDN Platform De standaard en de wijze waarop partijen via HDN met elkaar communiceren is de basis van de dienstverlening. Hier is in de afgelopen jaren onder andere door HDN innovatie, de HDN Strategie en de jaarlijkse implementatiekalender veel aandacht aan geschonken. Daarmee is nog niet gezegd dat het platform nu optimaal werkt. De marktontwikkelingen die de noodzaak voor een stabiel en optimaal werkend en implementeerbaar HDN nog meer benadrukken, zijn de volgende: Verschillende partijen zijn overgegaan voor het intermediaire segment op verplichte aanlevering via HDN. Alternatieve aanlevering is (vrijwel) niet meer mogelijk. Hiermee neemt de afhankelijkheid van het platform en de kwaliteit van de berichten sterk toe. Deelnemers aan HDN zien in toenemende mate de efficiency die bereikt kan worden door in synergie met ontwikkeling van ketenintegratie om te gaan. Hiermee neemt ook het belang toe dat partijen zich ook aan de standaard houden. De annuïteitenhypotheek verdringt de overige hypotheekvormen grotendeels van de markt en door de strikte wet- en regelgeving is weinig maatwerk mogelijk. Hierdoor lijkt het erop dat het aantal velden in de standaard verminderd zou kunnen worden. Internationale standaarden, zoals Extensible Business Reporting Language (XBRL) en Security Assertion Markup Language (SAML). XBRL is een open standaard voor het automatisch verzamelen, publiceren en uitwisselen van financiële informatie. Het is een op XML gebaseerde standaard die labels hangt aan deeltjes financiële informatie. SAMI is een XML-gesteunde beveiligingsstandaard voor de uitwisseling van authenticatie en autorisatie-gegevens. Dit soort internationale standaarden kunnen HDN toekomstbestendiger maken, omdat aansluiting op dit soort internationale standaarden mogelijk nodig wordt i.v.m. wetgeving, maar ook voor betere aansluitingsmogelijkheden voor internationaal werkende ketenpartijen. Door het toevoegen/ontsluiten van andere diensten/partijen aan het netwerk, neemt de noodzaak toe voor duidelijke en hanteerbare certificeringseisen. Hierdoor neemt ook de behoefte toe om meer flexibiliteit in het platform te hebben, waardoor partijen in staat worden gesteld om snel van nieuwe mogelijkheden gebruik te maken. De adviespakketten ontwikkelen met SAAS (Software As A Service). Om een goede en veilige digitale communicatie tussen de aanbieders en de distributie te kunnen blijven garanderen, zal het HDN Platform op deze ontwikkeling in moeten spelen Pijler 2: het faciliteren van (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten Alle partijen in de financiële dienstverlening heroriënteren zich op hun positie. Door het provisieverbod is de financiële samenwerkingsstimulans tussen aanbieders, serviceproviders en intermediairs zo goed als verdwenen. De aanbieders bieden consumenten meer mogelijkheden om rechtstreeks te communiceren. De consument voert bepaalde activiteiten zelf uit en betaalt alleen voor het advies en de diensten die hij afneemt. De markt heeft in de afgelopen jaren meer aandacht voor de bestaande klant gekregen. Ook 11

12 voor deze consumenten ontstaan (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten, waar vanuit de consument bediend/ontzorgd wordt en/of (gedeeltelijk) zelfwerkzaam is. En er ontstaat een grotere behoefte aan informatie in de driehoekscommunicatie tussen de consument, het intermediair en de aanbieder. Over en weer. En waar mogelijk wordt deze informatie verrijkt met relevante informatie die direct uit de bron komt, zoals het Kadaster, Calcasa, BKR en de Belastingdienst. Dit leidt tot nieuwe bedieningsconcepten, waarin de consument, de adviseur en de aanbieder actief met elkaar samenwerken. Of waarin de individuele partijen zo goed mogelijk met de consument proberen samen te werken. Voor HDN betekent dit dat partijen bediend moeten worden met een flexibele standaard, waarbinnen procesonderdelen en hun bijbehorende benodigde informatie-uitwisselingen, afhankelijk van de gewenste procesopsplitsing tussen de drie partijen, gefaciliteerd worden. Een voorbeeld is de situatie dat het intermediair alleen adviseert en de consument de bemiddeling zelf, rechtstreeks met een aanbieder afhandelt. Alle standaardcomponenten zijn bij HDN aanwezig en kunnen vandaag ingezet worden door de HDN gebruikers. Met deze standaardcomponenten kunnen HDN gebruikers zelf (en flexibel) hun processen c.q. bedieningsconcepten via HDN laten faciliteren. De rol van HDN in deze is faciliterend te zijn aan de realisatie van proceskwaliteit en bedieningsconcepten van haar gebruikers in de markt. HDN ontwikkelt zich nadrukkelijk niet tot een zelfstandig (consumenten)portal voor hypotheek-, verzekerings- of kredietbemiddeling Pijler 3: proceskwaliteit optimaliseren Door aanhoudende margedruk, reorganisaties en ontwikkeling van de (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten, neemt de focus op proceskwaliteit toe. Partijen zoeken naar een zo efficiënt mogelijke wijze om hun activiteiten uit te voeren, tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk (dubbele) handelingen. De (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten van de diverse marktpartijen bewegen van een transactiegerichte aanpak, naar duurzame, relatiegerichte aanpak. Ook hiervoor is actuele informatie noodzakelijk. Vanwege het provisieloos werken is het nog meer van belang geworden voor de adviseur en de consument om in een zo vroeg mogelijk stadium van het adviesproces te weten of een hypotheek-, krediet en/of levenproduct haalbaar is. Idealiter zou een aanbieder bij het ontvangen van de hypotheek-, krediet- en/of levenaanvraag of mutatie alle relevante (directe bron)informatie ontvangen, waardoor zij in staat is om een offerte dan wel mutatie zonder voorbehouden af te geven of door te kunnen voeren. De koppeling van het HDN platform aan webservices maakt dit mogelijk. Vanuit transparantie- en nazorgperspectief hebben consument, intermediair en aanbieder behoefte aan informatie over de status van lopende producten, zoals de waardeopbouw van de verpande polis of informatie over mutaties die op producten hebben plaatsgevonden. Deze informatie is mogelijk van invloed op het oorspronkelijk gegeven advies en/of het risico (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke aflossing van de hypotheek en/of krediet of een aangepast rentetarief op de hypotheek of het krediet). 12

13 Door de toenemende zelfwerkzaamheid van de consument, is het belangrijk dat binnen het proces onomstotelijk kan worden vastgesteld dat de persoon, die bepaalde handelingen verricht (bijvoorbeeld het uploaden van een salarisstrook), ook daadwerkelijk de betreffende persoon is. HDN heeft als strategische doelstelling om deze informatiebehoeften in te vullen Pijler 4: aanvullende diensten Doordat HDN zich in de afgelopen jaren als een betrouwbaar branchebreed initiatief heeft bewezen, vragen deelnemende partijen steeds vaker om diensten via het technische platform van HDN te mogen laten lopen en in de beschikbare infrastructuur te laten faciliteren in plaats van hier eigen oplossingen / omgevingen voor te creëren. Door bij de juiste, generiek toepasbare, diensten hier actief vanuit HDN oplossingen voor aan te bieden, realiseren ketenpartijen synergievoordelen. Doordat de informatie die via het HDN platform loopt een steeds groter deel van de markt bestrijkt en de beschikbare informatie steeds uitgebreider wordt, neemt de waarde van HDN als centraal datawarehouse toe. De introductie en het gebruik van de HDN-index heeft dit zichtbaar gemaakt. Door hier een actieve rol in te spelen en te zoeken naar bronnen die de beschikbare informatie kunnen versterken, kan HDN haar deelnemers helpen om hun informatiehuishouding te optimaliseren en kosten te besparen. Doordat (benchmark)informatie direct en realtime beschikbaar is via de index hoeft het HDN lid of HDN (groot) gebruiker deze informatie niet meer apart in te kopen. Zowel HDN als haar partners (leden, gebruikers, etc.) zijn gebaat bij een goed geolied implementatietraject. Uit de praktijk blijkt dat partners behoefte hebben aan verschillende soorten extra ondersteuning bij de implementatie van berichten. De ene partner komt capaciteit te kort, terwijl de andere partner extra kennis zoekt. Een ander heeft behoefte aan ondersteuning in de vorm van onderzoek. Bijvoorbeeld naar de wijze waarop de producten zijn ingebouwd in de diverse adviespakketten. HDN onderneemt diverse activiteiten om haar partners de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben voor een succesvolle implementatie. De concretisering van de implementatiewerkzaamheden zijn meegenomen in de jaarplannen en vormen geen apart strategisch project Strategische projecten Zoals gezegd zijn de 4 strategische pijlers geconcretiseerd in strategische projecten. Hiertoe zijn de volgende vier stappen gezet. Stap 1. Longlist projecten opstellen Er is een longlist van onderwerpen/projecten vastgesteld op basis van de verkregen input. Tevens hebben zowel het strategische sessie van de Beleids Advies Commissie (BAC) als de gebruikersdag in het teken van de HDN-strategie gestaan en hebben de deelnemers hun visie gegeven op de focus van HDN voor de komende jaren. Al deze input is behandeld en verwerkt tijdens een interne HDN teamsessie. Stap 2. De longlist matchen met de strategische pijlers 13

14 De HDN standaard & platform vormen de ruggengraat van de vereniging. Deze moeten veilig zijn en goed aansluiten op de adviespakketten en mid- en backoffices van de aanbieders. De branche focust op het klantgericht bedienen van consumenten en richt zich zowel op de bestaande als nieuwe klanten. Er ontstaan voor alle marktpartijen (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten, waarin de zelfwerkzaamheid van de consument toeneemt, samenwerking tussen partijen steeds belangrijker wordt en de focus op procesefficiency en kostenbesparing evident is. Actuele informatie-uitwissseling in de hele keten tussen de consument, het intermediair en aanbieders is noodzakelijk om de consument zo goed mogelijk te bedienen. De projecten van de longlist zijn allen gematcht op basis van bovenstaande argumenten. Stap 3. Keuzes maken Er zijn keuzes gemaakt, op basis van (strategische) prioriteit, complexiteit en capaciteit. Tevens is een selectie gemaakt van onderwerpen die thuishoren in de strategie. Deze keuzes zijn getoetst in diverse gesprekken met stakeholders en bij de BAC. Bij de verdere uitwerking en concretisering van de projectlonglist in projecten zijn de volgende strategische projecten gedefinieerd (zie tabel 1 op de volgende pagina). De volgorde van deze lijst is niet in beton gegoten. De ontwikkelingen in de markt, het beschikbare budget en de bijvangst die we in bepaalde projecten realiseren, kan ertoe leiden dat projecten die nu hoog genoteerd staan in de praktijk afvallen of op een ander moment worden gerealiseerd. Nieuwe prioriteiten kunnen ook toegevoegd worden, als daar sprake van is. In de tabel op de volgende pagina is per project is aangegeven welke strategische pijler(s) met het betreffende project ingekleurd worden en welke prioriteit aan het project is meegegeven. De grove planning en kostenindicatie is eveneens toegevoegd. Een nauwkeurige indicatie van de kosten en planning per project wordt afgegeven, zodra de projectbrief van het project is opgesteld en de focus de impact zorgvuldig zijn onderzocht. 14

15 Tabel 1: Strategische projecten HDN

16 6 PROJECTEN Dit hoofdstuk beschrijft kort alle strategische projecten. In bijlage 2 zijn deze beschrijvingen aangevuld met de voordelen voor de consument/het intermediair/de aanbieder en de SMART doelstelling REALISATIE EXTERNE BRONNEN Door realisatie van deze functionaliteit binnen het HDN domein voor alle partijen in de keten, wordt het mogelijk gemaakt om het offerte- en beheer proces voor alle HDN gebruikers efficiënter en betrouwbaarder te maken. In de initiatiefase van dit project zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de wijze waarop de aanroep in de HDN infrastructuur en de HDN software moeten worden opgenomen. Tevens zijn de eerste via HDN te faciliteren externe bronnen bepaald (Kadaster en Modelmatige Waardebepalingen). In Q wordt de oplevering van deze functionaliteit voor alle HDN Gebruikers gerealiseerd. Na de oplevering wordt doorgepakt door naast de losse toets ook een geïntegreerde toets van de Externe Bronnen te faciliteren. Daarnaast zullen de twee volgende externe bronnen via webservices gefaciliteerd gaan worden. Dit zal voorlopig jaarlijks worden uitgebreid met 2 volgende externe bronnen. Mogelijk zal eind 2014 een ontsluiting van BKR tot de mogelijkheden behoren, indien de huidige pilot succesvol wordt afgerond. 6.2 DARTS ALS POORTWACHTER REALISATIEFASE In de certificeringseisen zijn de voorwaarden voor deelname aan het HDN platform vastgelegd. Hier worden partijen jaarlijks aan getoetst. HDN kan partijen op onderdelen (berichtsoorten) certificeren, maar heeft op dit moment nog geen mogelijkheden het gebruik technisch af te vangen. Met DARTS als Poortwachter wordt voorkomen dat er berichten worden gestuurd naar partijen die nog niet in staat zijn om deze berichtsoorten te verwerken. Door dit centraal te registreren en beheren, ontstaat de mogelijkheid voor partijen om onderscheid te maken in welke businesspartner wat kan en mag uitwisselen met hen. Hiermee zijn zij volledig in control van hun processen binnen de keten. 6.3 SAAS TRIPLE A INITIATIEFASE Adviespakketleveranciers zijn bezig met het aanbieden van adviesapplicaties vanuit een SAAS (Software as a Service) omgeving. Hierbij kunnen gebruikers toegang krijgen tot een gedeelde applicatie die via een webinterface benaderd wordt. Het voordeel voor de gebruiker is dat deze lokaal geen advies- en/of communicatiesoftware meer hoeft te installeren. Alle zaken zoals hosting, onderhoud/ontwikkeling, software-updates worden dan centraal geregeld. 16

17 In 2013 is de HDN communicatiesoftware aangepast waardoor het voor partijen die een SAAS oplossing aanbieden, mogelijk blijft om met het gebruikelijke HDN beveiligingsniveau te kunnen blijven communiceren. De HDN software was een traditionele client-server applicatie, waarbij software lokaal of op een server geïnstalleerd moet worden. Dit is nu geen verplichting meer doordat een intermediair via een online applicatie een certificaat bij zijn softwareleverancier geïnstalleerd kan krijgen. De softwareleveranciers hebben te kennen gegeven dat ze naast deze online mogelijkheid om een certificaat aan te vragen voor HDN communicatie met en vanuit een SAAS omgeving ook graag zien, dat HDN communicatie in de toekomst ook vanaf allerlei informatiedragers zoals ipads, Tablets en Smartphones kan worden geïnitieerd. Doelstelling van Triple A initiatiefase is om te beoordelen of dit mogelijk is, zonder het beveiligingsniveau op het HDN platform aan te tasten, en zo ja welke gevolgen dit dan zal hebben op de HDN infrastructuur en HDN communicatiesoftware. 6.4 SAAS TRIPLE A REALISATIE Als de PID van de initiatiefase van dit project wordt goedgekeurd, wordt de bouw van de nieuwe/aangepaste HDN infrastructuur, autorisatie- en authenticatie methode en communicatiesoftware gerealiseerd. Dit neemt naar verwachting een behoorlijke periode in beslag (zie projecttabel op blz 15). Daarnaast houdt HDN rekening met een transitieperiode ofwel een duale periode waarin de huidige communicatie methodiek ook in stand wordt gehouden. 6.5 BEHEERVERZOEKEN 2 In 2013 zijn Stater en ABN AMRO live gegaan met MX bericht. Via dit HDN-bericht worden beheerverzoeken op bestaande producten uitgewisseld. Q is dit project (Beheerverzoeken 2) gestart om het MX-bericht verder uit te rollen in de gehele keten. Tijdens dit project is bepaald dat een ander bericht, namelijk het dossierbericht (IA/IX) onlosmakelijk verbonden wordt aan de implementatie van het MX bericht. In het dossierbericht (IA/IX) worden alle relevante recente klantdossiergegevens uitgewisseld. Hiermee wordt het intermediair ondersteund bij het uitoefenen van zijn zorgplicht en het geven van goed advies. Binnen het project zijn reeds keuzes gemaakt over welke mutatiesoorten er in eerste instantie door de projectdeelnemers worden geïmplementeerd in hun systemen en processen. Doordat dit slechts een beperkt gedeelte is van alle mutatiesoorten die kunnen worden ondersteund, zal HDN in de komende jaren de communicatie van beheerverzoeken via HDN als project blijven benaderen. Totdat de volumes van het gebruik van IA/IX en MX op zo n niveau zijn, dat het vanuit een implementatie benadering kan worden opgepakt. 17

18 6.6 IDENTITY PROVIDING (IP) FACILITEREN Dit project volgt op het vooronderzoek IP, waarover de projectboard in Q beslist. Uit dit vooronderzoek moet blijken of, en zo ja, welke Identity Providers via het platform van HDN ontsloten kunnen/moeten worden. Met een digitale identiteit worden consumenten via het HDN platform geïdentificeerd en kunnen zij bij de HDN gebruikers zelf activiteiten verrichten. Dat wil zeggen, voor zover de bedieningsmodellen van de HDN gebruikers dit toelaten (en ondersteunen). Denk bijvoorbeeld aan het uploaden van acceptatiedocumenten of het insturen van mutatieverzoeken, door de consument naar het intermediair en/of de aanbieder. Vanaf Q start de initiatie en realisatie van dit project. Deze faciliteit biedt de hele HDN keten de mogelijkheid om nog effectiever en efficiënter aanvragen, externe bronnen-checks en mutaties te verwerken. De doorlooptijd is lang, omdat HDN onder andere probeert aan te sluiten op bestaande ontwikkelingen, zoals E-ID van de overheid. 6.7 VOORONDERZOEK CENTRALE ONLINE ACCEPTATIEMODULE Uit de werkgroep praktijkreview HDN berichten (2013) is naar voren gekomen dat één van de belangrijkste mogelijkheden tot verbeteren van de proceskwaliteit en efficiency in de keten gerealiseerd kan worden door een centrale webservice. Hiermee kunnen alle ketenpartijen online realtime toetsen of een aanvraag, mutatie, etc. voldoet aan de meeste recente acceptatiecriteria van de aanbieders. Verder is er door meerdere ketenpartijen (niet alleen aanbieders) tijdens verschillende bijeenkomsten met HDN aangegeven dat ze behoefte hebben aan een soortgelijk centraal georganiseerde acceptatiemodule. 6.8 INITIATIE EN REALISATIE CENTRALE ACCEPTATIE MODULE (CAM) Als een positief besluit volgt uit het vooronderzoek van de CAM, volgt de initatie- en realisatiefase per Q Hierin wordt bepaald hoe deze online centrale acceptatiemodule eruit moet komen te zien en hoe deze zal moeten functioneren binnen het HDN domein. Tijdens dit project worden de requirements en het detail functioneel ontwerp opgesteld, waarna een RFP naar marktpartijen wordt uitgeschreven. Daarna volgt de realisatiefase. 6.9 HDN STANDAARD UNIFORMEREN EN BEPERKEN In 2013 is tijdens de werkgroep Praktijkreview HDN berichten geconcludeerd dat het zinvol is om een opschoningsactie t.a.v. het AX bericht uit te voeren met alle geldverstrekkers. Het doel hiervan is om alle overbodige velden uit de AX-standaard te gaan verwijderen en terug te gaan naar een lean en mean bericht. 18

19 6.10 RFI EN ONTWIKKELING BEHEERTOOL NIEUWE STIJL In Q het RFI project gestart voor het moderniseren van de beheertool. De beheertool nieuwe stijl kent verdergaande functionaliteiten voor de aanbieders om de berichten op te stellen en te onderhouden. De uitkomsten van dit project worden in Q verwacht. Op basis van deze uitkomsten volgt het traject van bouw en implementatie van de aanpassingen, of nieuwe, beheertool ONDERZOEK UFVO Veel partijen ontwikkelen een digitale kluis of financiële foto voor consumenten. Het gebruik ervan is beperkt tot de producten die de consumenten bij de partij in kwestie hebben afgesloten. De partijen bieden deze consumenten de mogelijkheid ook producten van andere partijen in te voeren, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat consumenten behoefte hebben aan 1 centraal punt, waar zij inzicht en overzicht in hun producten krijgen. De bereidheid om dit zelf bij te houden en/of in te voeren, is erg laag. Met dit project onderzoekt HDN de welke mogelijkheden de branche biedt om consumenten centraal en digitaal hun financiële producten te administreren in een Uniform Financieel Verzekerings Overzicht (UFVO). Als een UFVO door bijvoorbeeld een brancheorganisatie (Verbond van Verzekeraars of De Nederlandse Bank) wordt geïnitieerd, is het voor HDN van belang om daarop aan te sluiten. HDN zou het datatransport van en naar de UFVO omgeving voor haar gebruikers kunnen faciliteren TRANSPORT DATA VAN EN NAAR UFVO (MIDDELS UNIFORM HYPOTHEEK BERICHT) Op het moment dat er in de markt gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een UFVO, wordt het van belang dat de gegevens vanuit de verschillende bronnen (BO s van aanbieders, externe bronnen etc.) getransporteerd kunnen worden naar die ketenpartijen/hdn gebruikers, die hier in het proces gebruik van willen en kunnen maken HAALBAARHEIDSSTUDIE E-FORMS Vanuit een Servicer is HDN gevraagd een rol te gaan spelen in het ontwikkelen van een methodiek, waarbij ketenpartijen en consumenten middels elektronische standaard formulieren (E-forms) kunnen uitwisselen. Denk hierbij aan mutaties op bestaande producten en overige hypotheek(beheer)activiteiten. In deze haalbaarheidsstudie inventariseert HDN wat de behoeften van de marktpartijen en de mogelijke alternatieven op dit vlak zijn, zoals uitbreiding van het MX-bericht. Het resultaat van deze studie is een adviesrapport aan de projectboard om al dan niet E-forms via het platform van HDN te faciliteren. 19

20 6.14 INITIATIE- EN REALISATIEFASE E-FORMS Als er uit de haalbaarheidsstudie E-forms blijkt dat HDN een rol kan en wil innemen, start de initiatie- en realisatiefase. In deze fase van het project wordt een concrete uitwerking gemaakt van alle requirements, inclusief een functioneel ontwerp van de wijze waarop HDN deze E-forms gaat faciliteren aan alle ketenpartijen 20

2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.2 20-11-2013 Dorine van Basten Draft Eerste review

2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.2 20-11-2013 Dorine van Basten Draft Eerste review HDN JAARPLAN 2014 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 26-11-2013 Versie 1.2 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 18-11-2013

Nadere informatie

Hypotheken Data Netwerk

Hypotheken Data Netwerk Memo ter informatie Aan Van Datum Onderwerp HDN gebruikersgroep HDN 22 juni 2012 Wrap-up HDN gebruikersdag werksessie: De financiële foto 1. Inleiding Op 21 juni jl. heeft de HDN gebruikersgroep een werksessie

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

WRAP UP HDN JAARPLAN. Versie 1.0 Pagina 1 van 20 17-12-2012

WRAP UP HDN JAARPLAN. Versie 1.0 Pagina 1 van 20 17-12-2012 WRAP UP HDN JAARPLAN 2013 Versie 1.0 Pagina 1 van 20 17-12-2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HDN OPERATIE 2013... 5 2.1 ICT WERKZAAMHEDEN... 5 2.2 MARKETING EN COMMUNICATIE... 7 2.2.1 HDN Index...

Nadere informatie

Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies

Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies Nieuws Aanbieders bemiddelen en adviseren rechtstreeks = veelal digitaal Behoefte

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren Workshop ketenintegratie Bram Doveren Colimbra Colimbra ontwikkelt en implementeert standaardoplossingen voor verzekeraars, Biedt innovatieve ICT-oplossingen voor complexe distributievraagstukken in de

Nadere informatie

2015 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.1 19-11-2014 Arjen de Bake Draft Vertrekpunt. Draft definitief aan directie

2015 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.1 19-11-2014 Arjen de Bake Draft Vertrekpunt. Draft definitief aan directie HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 23-4-2015 Versie 1.1 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt

Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt Een nieuw hypotheekadviesmerk bestormt de markt Freek, zorgt voor je hypotheek De wensen van consumenten veranderen. Ze houden zelf graag de regie en willen gemakkelijk hypothecair advies inwinnen. Op

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Discussie 1: NHG en MCD in de keten

Discussie 1: NHG en MCD in de keten MCD in de keten verslag sessie Donderdag 14 april heeft de HDN sessie MCD in de keten plaatsgevonden. Deze sessie stond in het teken van het delen van ervaringen tijdens de implementatie van MCD in de

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie

Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie Betalingen onder provisieverbod aan platform voor standaardiseren productinformatie De AFM heeft in juli 2015 in het rapport Naleving provisieverbod het standpunt gecommuniceerd dat een aanbieder niet

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

e-abs (elektronisch Assurantie Beurs Systeem): Even alles op een rij.

e-abs (elektronisch Assurantie Beurs Systeem): Even alles op een rij. e-abs (elektronisch Assurantie Beurs Systeem): Even alles op een rij. Managementsamenvatting Voor een succesvolle verdere ontwikkeling van de (concurrerende) co-assurantie markt is een goed functionerend

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2016 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Burny Verbeek /Arjen de Bake. Datum 22-01-2015. Versie 1.1

HDN JAARPLAN 2016 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Burny Verbeek /Arjen de Bake. Datum 22-01-2015. Versie 1.1 HDN JAARPLAN 2016 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Burny Verbeek /Arjen de Bake Datum 22-01-2015 Versie 1.1 Status Definitief Versie Datum Auteur(s) Status Omschrijving 1.1 22-01-2016

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector 2 Het gaat goed met de sector Transport & Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten Releasebeleid Van HDN Datum juli 2017 Betreft 1) Releasebeleid Algemeen 2) Procedure maatschappij specifieke schema s 3) Procedure wijzigingsverzoeken 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

Nadere informatie

Aan alle CKI deelnemers. Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI. Beste lezer,

Aan alle CKI deelnemers. Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI. Beste lezer, Datum 13 juli 2015 Ons kenmerk 20150607 Brief wijzigingen CKI Pagina 1 van 6 Contactpersoon Vanessa Vijn Aan alle CKI deelnemers Onderwerp Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI Beste lezer,

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

PDF-standaard. Versie SIVI

PDF-standaard. Versie SIVI PDF-standaard Versie 20160301.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. UITGANGSPUNTEN... 5 2.1 PDF... 5 2.2 VOORDELEN... 5 2.3 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s FranchiseFormule All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s Samenwerking met Financiële Meesters Financiële Meesters heeft een nieuwe franchiseformule ontwikkeld voor

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Basic. De maatschappij gebruikt het

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Unieke financiële dienstverlening op basis van.net valt in de prijzen

Unieke financiële dienstverlening op basis van.net valt in de prijzen Unieke financiële dienstverlening op basis van.net valt in de prijzen De introductie van een nieuwe manier van coöperatief beleggen was voor CoFinancials een ingrijpende periode. Binnen een zeer korte

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Programma. 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1

Programma. 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1 PH 11 ZI V01 0 Programma 1. Introductie ACES 2. Wat is elektronisch sluiten 3. Componenten 4. Stappenplan implementatie PH 11 ZI V01 1 ACES ACES is opgericht in 2009 en heeft als doelstelling de kwaliteit

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie