HDN STRATEGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HDN STRATEGIE 2014-2017"

Transcriptie

1 HDN STRATEGIE Agendapunt 5.1 HDN Strategie Auteur(s) Dorine van Basten, Burny Verbeek en Arjen de Bake Datum 13 december 2013 Versie 0.6 Status Concept

2 Versie Historie Versie Datum Auteur Status Omschrijving Dorine van Basten Concept Basis Burny Verbeek en Arjen de Bake Concept Review en aanvullingen op versie Dorine van Basten Concept Review + BAC versie Burny Verbeek en Arjen de Bake Concept Doorvoeren aanpassingen en vragen Dorine Dorine van Basten Concept Feedback BAC Dorine van Basten Concept Feedback Paul van der Meijs 2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING AANPAK MARKTONTWIKKELINGEN VOORZICHTIG HERSTEL RESET IN SAMENWERKING EN BEDIENINGSCONCEPTEN FOCUS VAN DE MARKT OP CONCURRENTIE MISSIE EN DOELSTELLINGEN HDN MISSIE VISIE KROONJUWELEN HDN HDN STRATEGIE STRATEGISCHE PROJECTEN Strategische pijlers Strategische projecten PROJECTEN REALISATIE EXTERNE BRONNEN DARTS ALS POORTWACHTER REALISATIEFASE SAAS TRIPLE A INITIATIEFASE SAAS TRIPLE A REALISATIE BEHEERVERZOEKEN IDENTITY PROVIDING (IP) FACILITEREN VOORONDERZOEK CENTRALE ONLINE ACCEPTATIEMODULE INITIATIE EN REALISATIE CENTRALE ACCEPTATIE MODULE (CAM) HDN STANDAARD UNIFORMEREN EN BEPERKEN RFI EN ONTWIKKELING BEHEERTOOL NIEUWE STIJL ONDERZOEK UFVO TRANSPORT DATA VAN EN NAAR UFVO (MIDDELS UNIFORM HYPOTHEEK BERICHT) HAALBAARHEIDSSTUDIE E-FORMS INITIATIE- EN REALISATIEFASE E-FORMS ORGANISATIESTRUCTUUR STAKEHOLDERMANAGEMENT STAKEHOLDERACTIVITEITEN STRATEGISCHE SAMENWERKING BIJLAGE 1 BESCHRIJVING STRATEGISCHE PROJECTEN

4 1 INLEIDING De markt is volop in beweging. HDN volgt de marktontwikkelingen op de voet en bepaalt doorlopend de impact van de ontwikkelingen op haar doelstellingen en activiteiten. Dat doet HDN onder andere door goed in verbinding te staan met haar strategische partners. In de HDN Strategie is het strategische pad van HDN beschreven. Dit pad bouwt door op de weg die HDN al jaren, steeds succesvoller, bewandelt. Het pad is gefundeerd op vier strategische pijlers met als doel: 1. een platform en standaardwijze te bieden van betrouwbare informatie-uitwisseling tussen alle partijen die een rol spelen in het advies-, bemiddelings- en beheerproces van hypotheek-, krediet- en levenproducten en gerelateerde diensten; 2. de standaard en het platform optimaal in te zetten voor haar ketenpartners; 3. onderdelen van het aanvraag-, acceptatie en beheerproces te vereenvoudigen en te versnellen, samen met haar ketenpartners, 4. diensten te verzorgen die het (in) gebruik (nemen) van de standaard en het platform stimuleren, partijen te ontzorgen bij implementatie en onderhoud van de standaard en het platform en de kosten voor partijen te verlagen. In 2013 heeft een herijking van de HDN Strategie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het door HDN ingezette pad goed is en verder doorgetrokken kan worden. Er zijn geen rigoureuze koerswijzigingen nodig. HDN moet wel doorpakken en de aansluiting op de markt zien te houden. E.e.a. is verwoord in dit document: de HDN Strategie AANPAK Dit strategisch plan is tot stand gekomen in samenwerking met onze strategische partners. Dit zijn onder andere de aanbieders (leden), distributiepartijen, servicers, serviceproviders, brancheorganisaties, leveranciers, softwarebouwers, et cetera. HDN heeft diverse activiteiten ondernomen, zoals deskresearch, HDN onderzoeken, sessies met het HDN team en gesprekken met 38 strategische partners. Daarnaast is input gebruikt uit de Ronde Tafel Bijeenkomst (waar de strategische partners ook vertegenwoordigd zijn), een beleidssessie met de Beleid Advies Commissie (BAC), de gebruikersdag en van de Raad van Commissarissen. De ondernomen activiteiten waren gericht op het verkrijgen van de input en het doorvertalen daarvan naar de HDN strategie. Die op haar beurt heeft geleid tot concrete activiteiten voor HDN, die wederom bij diverse strategische partners (waaronder de Beleids Advies Commissie) is getoetst. 4

5 3 MARKTONTWIKKELINGEN De relevante marktontwikkelingen, die zijn gedestilleerd uit de hierboven genoemde aanpak, zijn als volgt samen te vatten. 3.1 VOORZICHTIG HERSTEL De markt lijkt de komende jaren toe te werken via stabilisatie naar een voorzichtig herstel. Maar de situatie blijft kwetsbaar door bijvoorbeeld het broze politieke evenwicht, de hoge werkeloosheid en het lage vertrouwen van consumenten. De overheid neemt diverse maatregelen om enerzijds het herstel te stimuleren en anderzijds de consumenten te beschermen. Zoals het provisieverbod en de wijzigingen voor hypotheekrenteaftrek. Door de afbouw van de maximale Loan to Value (LTV) verwacht HDN dat de markt aantrekkelijker wordt voor (her)nieuw(d)e aanbieders. De regeldruk zal de komende periode verder toenemen. Dat uit zich onder andere in steeds strengere eisen die aan zowel aanbieders als distributiepartijen worden gesteld. Diverse wet- & regelgeving leidt onder andere tot standaardisatie van producten en diensten. Relevantie voor HDN: Rekening houden met een voorzichtige markt: beperkte groei in hypotheekvolume/aantal hypotheekdossiers, beperkte groei in levenproducten en kredieten, beperkte groei in aantal leden en stabilisatie van distributiepartijen. Standaardisatie is de bestaansreden van HDN en biedt kansen haar positie te verstevigen, mits HDN aangesloten blijft op de marktontwikkelingen en behoeften van haar strategische partners. 3.2 RESET IN SAMENWERKING EN BEDIENINGSCONCEPTEN De focus op de bestaande klant en het provisieverbod hebben een grote impact op de branche. De consument maakt een zorgvuldige afweging welke activiteiten hij wil uitbesteden (en waarvoor hij wil betalen) en welke activiteiten hij zelf wil ondernemen om in control te zijn en/of kosten te besparen. De samenwerking tussen aanbieders en distributie is veranderd, nu het provisie-infuus is doorgesneden. Diverse marktpartijen hervormen hun consument-/distributiestrategie en bepalen welke activiteiten zij respectievelijk in het advies-, bemiddelings- en/of beheerproces uitvoeren. Daarnaast oriënteren adviseurs zich op de verbredingsmogelijkheden van hun financiële adviezen op terreinen als inkomens-, pensioen en schadeverzekeringen. En in sommige gevallen ook richting telecommunicatie en energie. 5

6 Veel partijen ontwikkelen cross channel bedieningsconcepten, waarin men de consumenten wil bedienen met een mix van online en offline middelen. De onderlinge samenwerking tussen aanbieders en distributiepartijen is hierin beperkt, omdat men vooral intern gefocust lijkt. Het risico hiervan is dat geen van de marktpartijen erin slaagt optimaal te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de consument. Hier schuilen twee mogelijke risico s voor HDN: 1. De concentratie -/ het wegvallen van adviesketens en losse intermediairs. HDN wordt met name gepercipieerd als de digitale snelweg tussen distributie een aanbieders. 2. Aanbieders en grote distributiepartijen vallen terug op 1 op 1 koppelingen in plaats van aan te sluiten op de mogelijkheden die HDN biedt om hun bedieningsconcepten te ondersteunen. In de ideale wereld communiceren consument, adviseur en aanbieder doorlopend met elkaar; bepaalt de consument via welke kanalen hij met de adviseur of aanbieder communiceert en is iedere partij altijd op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Er ontstaan (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten en samenwerkingsverbanden, die HDN met haar standaard en platform maximaal moet willen ondersteunen om haar verkregen marktpositie te behouden en mogelijk uit te breiden met haar (nieuwe) berichten en diensten. Met als uiteindelijk doel de ketenintegratie in de branche te stimuleren door het versnellen en efficiënter maken van processen en de kosten in de keten te verlagen. Relevantie voor HDN: De ontwikkeling van de (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten van haar strategische partners volgen en vanuit de HDN standaard en het platform maximaal ondersteunen. 6

7 3.3 FOCUS VAN DE MARKT OP de klant centraal stellen digitaal overzicht van klantgegevens procesefficiency procesvereenvoudiging kostenbesparing risk & compliance Relevantie voor HDN: De ontwikkeling van de klantbediening en digitalisering van klantgegevens van haar strategische partners volgen en vanuit de HDN standaard en het platform maximaal ondersteunen. Het realiseren van procesefficiency en kostenbesparing vloeit voort uit de standaardisatiebasis van HDN. Door het ontsluiten van relevante broninformatie realiseert HDN voor haar strategische partners mogelijkheden tot efficiëntere en vereenvoudigde advies-, bemiddelings- en beheerprocessen van verschillende, door HDN gefaciliteerde financiële producten. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk om een hypotheekofferte zonder voorbehouden af te geven. Met de informatie die HDN tot haar beschikking heeft (zoals de HDN Index), kan ze haar aanbieders en distributiepartijen ondersteunen bij risk & compliance aangelegenheden. 3.4 CONCURRENTIE De huidige marktontwikkelingen rondom branche-initiatieven en reeds aanwezige standaardisatieinitiatieven zowel binnen- als buiten Nederland zijn in de ogen van HDN geen concurrentie. De samenwerking met SIVI is goed. Daarnaast heeft HDN met een belangrijk platform uit de verzekeringsbranche (Meetingpoint) een verdergaande samenwerking opgebouwd. Dit heeft geresulteerd in de ontsluiting van levenberichten (LX) van HDN met het Meetingpoint platform (AFD). Verder monitort HDN de ontwikkelingen bij andere branche-initiatieven nauwlettend, zoals de voortgang van het project ID-verzekerd bij SIVI. De grootste concurrenten van HDN zijn haar leden zelf met hun investeringen in 1 op 1 koppelingen. Om Relevantie voor HDN: De ontwikkeling van de (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten van haar strategische partners volgen en vanuit de HDN standaard en het platform maximaal ondersteunen. De Europese ontwikkelingen op standaardisatie en Europese wet- en regelgeving in de financiële sector blijven volgen en, indien relevant, actie ondernemen. Samenwerking met Meetingpoint en Sivi verder vormgeven. 7 Goed in verbinding blijven met de markt (stakeholdermanagement) en aanbieders bewust maken

8 haar sterke positie in de hypotheek-, krediet, en levenmarkt te behouden en uit te breiden is het noodzakelijk om tijdig te anticiperen op de ontwikkelingen (en afwegingen) van haar strategische partners en deze te ondersteunen met de standaard en het platform. 4 MISSIE EN DOELSTELLINGEN HDN Zoals gezegd, bouwt de strategie door op de weg die HDN al jaren, steeds succesvoller, bewandeld. Dit betekent dat de missie en doelstellingen van HDN ongewijzigd blijven. 4.1 MISSIE De missie van HDN, ofwel haar permanente opdracht, is als volgt: Het tegen concurrerende voorwaarden aanbieden van elektronische systemen voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, die de leden in staat stellen om efficiënt te communiceren met intermediairs en andere marktpartijen. Ingegeven door de huidige marktontwikkelingen treedt de consument ook toe tot de keten. De consument wordt binnen de missie ook gezien als een marktpartij, die in meerdere of mindere mate zelf activiteiten in het financiële proces uitvoert. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld eigen adviseurs van aanbieders. 4.2 VISIE De visie van HDN geeft een ambitieus, gedeeld beeld van de toekomst. Het geeft aan wat HDN wil zijn om haar missie te verwezenlijken. Die visie luidt als volgt: 1. een platform en standaardwijze te bieden van betrouwbare informatie-uitwisseling tussen alle partijen die een rol spelen in het advies-, bemiddelings- en beheerproces van hypotheek-, krediet- en levenproducten en gerelateerde diensten; 2. de standaard en het platform optimaal in te zetten voor haar ketenpartners; 3. onderdelen van het aanvraag-, acceptatie en beheerproces te vereenvoudigen en te versnellen, samen met haar ketenpartners, 4. diensten te verzorgen die het (in) gebruik (nemen) van de standaard en het platform stimuleren, partijen te ontzorgen bij de implementatie en onderhoud van de standaard en het platform en de kosten voor partijen te verlagen. 8

9 HDN kan door het realiseren van deze strategische doelstellingen migreren van een platform dat initieel bedoeld was om communicatie tussen intermediair en aanbieder (zowel onderling, als met hun klanten) te faciliteren naar DE standaard en platform voor alle partijen die een rol spelen in het advies-, bemiddelings- en beheerproces van de verschillende door HDN gefaciliteerde financiële producten en diensten. NB HDN stelt zichzelf ten doel puur faciliterend te zijn aan de ketenpartijen. HDN ontwikkelt zich nadrukkelijk niet tot een zelfstandig (consumenten)portal voor hypotheekbemiddeling. 4.3 KROONJUWELEN HDN HDN onderkent sinds 2010 zes succesfactoren die haar uniek maken en noemt deze haar kroonjuwelen. De kroonjuwelen worden alleen losgelaten als er een ander even sterke succesfactor voor in de plaats komt. Organisatievorm: HDN is een coöperatieve vereniging, waardoor initiatieven altijd voor en door leden worden ontwikkeld. Daarbij is het uniek dat geldverstrekkers en distributiepartijen aan één tafel zitten. Onafhankelijk: HDN is geen commerciële organisatie en treedt in haar rechtsvorm op als onafhankelijke partij. Non-/not for profit: HDN handelt niet met winstoogmerk, maar levert een bijdrage aan het generieke branchebelang. Combinatie Standaard en Platform: Er is geen ander instituut in Nederland dat zowel een standaard als een platform biedt dat zich kenmerkt met de termen: beveiligd, gevalideerd en geauthentiseerd berichtenverkeer. Marktbereik/-dekking: HDN heeft een landelijke dekking wat betreft haar gebruikers. Momenteel zijn er 27 aanbieders en zo n tussenpersonen aangesloten bij HDN. Merk en naam: HDN is in de hypothekenwereld een sterk merk. Marktpartijen geven te kennen het belangrijk te vinden verbonden te zijn aan HDN. 9

10 5 HDN STRATEGIE In de HDN Strategie blijft HDN inspelen op de ontwikkelingen die haar stakeholders doormaken, bij het efficiënt en klantgericht bedienen van consumenten. Hiertoe heeft HDN strategische projecten gedefinieerd, die zijn gebaseerd op 4 strategische pijlers die HDN, op basis van input van haar stakeholders, heeft geformuleerd. Tevens is het van belang dat HDN ten dienste van haar stakeholders opereert, door goed met hen in verbinding te zijn en blijven. Dit betekent dat de organisatiestructuur van HDN hierop ingesteld is, er een goed doordacht stakeholdermanagement is ontwikkeld en zorgvuldig is afgewogen in welke strategische samenwerkingen HDN energie steekt. 5.1 STRATEGISCHE PROJECTEN De strategische projecten die uitgevoerd worden leiden ertoe dat HDN in 2017 een goede invulling heeft gegeven aan de eerder genoemde doelstellingen. In de HDN Strategie zijn de 4 strategische pijlers gedefinieerd, die met de HDN Strategie verder ingevuld worden met strategische projecten Strategische pijlers De HDN standaard en het platform zijn de ruggengraat van HDN. Het is de taak van HDN om deze ruggengraat up to date en robuust te houden en het gebruik te maximaliseren. Dit heeft als gevolg dat HDN aansluiting moet houden bij relevante marktontwikkelingen. Vandaar dat HDN zich de komende jaren blijft focussen op de volgende pijlers: 1. De doorontwikkeling van de HDN Standaard en het HDN Platform 2. Het faciliteren van (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten 3. Het optimaliseren van proceskwaliteit 4. Het ontwikkelen en aanbieden van aanvullende diensten 10

11 Pijler 1: de doorontwikkeling van de HDN Standaard en het HDN Platform De standaard en de wijze waarop partijen via HDN met elkaar communiceren is de basis van de dienstverlening. Hier is in de afgelopen jaren onder andere door HDN innovatie, de HDN Strategie en de jaarlijkse implementatiekalender veel aandacht aan geschonken. Daarmee is nog niet gezegd dat het platform nu optimaal werkt. De marktontwikkelingen die de noodzaak voor een stabiel en optimaal werkend en implementeerbaar HDN nog meer benadrukken, zijn de volgende: Verschillende partijen zijn overgegaan voor het intermediaire segment op verplichte aanlevering via HDN. Alternatieve aanlevering is (vrijwel) niet meer mogelijk. Hiermee neemt de afhankelijkheid van het platform en de kwaliteit van de berichten sterk toe. Deelnemers aan HDN zien in toenemende mate de efficiency die bereikt kan worden door in synergie met ontwikkeling van ketenintegratie om te gaan. Hiermee neemt ook het belang toe dat partijen zich ook aan de standaard houden. De annuïteitenhypotheek verdringt de overige hypotheekvormen grotendeels van de markt en door de strikte wet- en regelgeving is weinig maatwerk mogelijk. Hierdoor lijkt het erop dat het aantal velden in de standaard verminderd zou kunnen worden. Internationale standaarden, zoals Extensible Business Reporting Language (XBRL) en Security Assertion Markup Language (SAML). XBRL is een open standaard voor het automatisch verzamelen, publiceren en uitwisselen van financiële informatie. Het is een op XML gebaseerde standaard die labels hangt aan deeltjes financiële informatie. SAMI is een XML-gesteunde beveiligingsstandaard voor de uitwisseling van authenticatie en autorisatie-gegevens. Dit soort internationale standaarden kunnen HDN toekomstbestendiger maken, omdat aansluiting op dit soort internationale standaarden mogelijk nodig wordt i.v.m. wetgeving, maar ook voor betere aansluitingsmogelijkheden voor internationaal werkende ketenpartijen. Door het toevoegen/ontsluiten van andere diensten/partijen aan het netwerk, neemt de noodzaak toe voor duidelijke en hanteerbare certificeringseisen. Hierdoor neemt ook de behoefte toe om meer flexibiliteit in het platform te hebben, waardoor partijen in staat worden gesteld om snel van nieuwe mogelijkheden gebruik te maken. De adviespakketten ontwikkelen met SAAS (Software As A Service). Om een goede en veilige digitale communicatie tussen de aanbieders en de distributie te kunnen blijven garanderen, zal het HDN Platform op deze ontwikkeling in moeten spelen Pijler 2: het faciliteren van (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten Alle partijen in de financiële dienstverlening heroriënteren zich op hun positie. Door het provisieverbod is de financiële samenwerkingsstimulans tussen aanbieders, serviceproviders en intermediairs zo goed als verdwenen. De aanbieders bieden consumenten meer mogelijkheden om rechtstreeks te communiceren. De consument voert bepaalde activiteiten zelf uit en betaalt alleen voor het advies en de diensten die hij afneemt. De markt heeft in de afgelopen jaren meer aandacht voor de bestaande klant gekregen. Ook 11

12 voor deze consumenten ontstaan (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten, waar vanuit de consument bediend/ontzorgd wordt en/of (gedeeltelijk) zelfwerkzaam is. En er ontstaat een grotere behoefte aan informatie in de driehoekscommunicatie tussen de consument, het intermediair en de aanbieder. Over en weer. En waar mogelijk wordt deze informatie verrijkt met relevante informatie die direct uit de bron komt, zoals het Kadaster, Calcasa, BKR en de Belastingdienst. Dit leidt tot nieuwe bedieningsconcepten, waarin de consument, de adviseur en de aanbieder actief met elkaar samenwerken. Of waarin de individuele partijen zo goed mogelijk met de consument proberen samen te werken. Voor HDN betekent dit dat partijen bediend moeten worden met een flexibele standaard, waarbinnen procesonderdelen en hun bijbehorende benodigde informatie-uitwisselingen, afhankelijk van de gewenste procesopsplitsing tussen de drie partijen, gefaciliteerd worden. Een voorbeeld is de situatie dat het intermediair alleen adviseert en de consument de bemiddeling zelf, rechtstreeks met een aanbieder afhandelt. Alle standaardcomponenten zijn bij HDN aanwezig en kunnen vandaag ingezet worden door de HDN gebruikers. Met deze standaardcomponenten kunnen HDN gebruikers zelf (en flexibel) hun processen c.q. bedieningsconcepten via HDN laten faciliteren. De rol van HDN in deze is faciliterend te zijn aan de realisatie van proceskwaliteit en bedieningsconcepten van haar gebruikers in de markt. HDN ontwikkelt zich nadrukkelijk niet tot een zelfstandig (consumenten)portal voor hypotheek-, verzekerings- of kredietbemiddeling Pijler 3: proceskwaliteit optimaliseren Door aanhoudende margedruk, reorganisaties en ontwikkeling van de (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten, neemt de focus op proceskwaliteit toe. Partijen zoeken naar een zo efficiënt mogelijke wijze om hun activiteiten uit te voeren, tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk (dubbele) handelingen. De (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten van de diverse marktpartijen bewegen van een transactiegerichte aanpak, naar duurzame, relatiegerichte aanpak. Ook hiervoor is actuele informatie noodzakelijk. Vanwege het provisieloos werken is het nog meer van belang geworden voor de adviseur en de consument om in een zo vroeg mogelijk stadium van het adviesproces te weten of een hypotheek-, krediet en/of levenproduct haalbaar is. Idealiter zou een aanbieder bij het ontvangen van de hypotheek-, krediet- en/of levenaanvraag of mutatie alle relevante (directe bron)informatie ontvangen, waardoor zij in staat is om een offerte dan wel mutatie zonder voorbehouden af te geven of door te kunnen voeren. De koppeling van het HDN platform aan webservices maakt dit mogelijk. Vanuit transparantie- en nazorgperspectief hebben consument, intermediair en aanbieder behoefte aan informatie over de status van lopende producten, zoals de waardeopbouw van de verpande polis of informatie over mutaties die op producten hebben plaatsgevonden. Deze informatie is mogelijk van invloed op het oorspronkelijk gegeven advies en/of het risico (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke aflossing van de hypotheek en/of krediet of een aangepast rentetarief op de hypotheek of het krediet). 12

13 Door de toenemende zelfwerkzaamheid van de consument, is het belangrijk dat binnen het proces onomstotelijk kan worden vastgesteld dat de persoon, die bepaalde handelingen verricht (bijvoorbeeld het uploaden van een salarisstrook), ook daadwerkelijk de betreffende persoon is. HDN heeft als strategische doelstelling om deze informatiebehoeften in te vullen Pijler 4: aanvullende diensten Doordat HDN zich in de afgelopen jaren als een betrouwbaar branchebreed initiatief heeft bewezen, vragen deelnemende partijen steeds vaker om diensten via het technische platform van HDN te mogen laten lopen en in de beschikbare infrastructuur te laten faciliteren in plaats van hier eigen oplossingen / omgevingen voor te creëren. Door bij de juiste, generiek toepasbare, diensten hier actief vanuit HDN oplossingen voor aan te bieden, realiseren ketenpartijen synergievoordelen. Doordat de informatie die via het HDN platform loopt een steeds groter deel van de markt bestrijkt en de beschikbare informatie steeds uitgebreider wordt, neemt de waarde van HDN als centraal datawarehouse toe. De introductie en het gebruik van de HDN-index heeft dit zichtbaar gemaakt. Door hier een actieve rol in te spelen en te zoeken naar bronnen die de beschikbare informatie kunnen versterken, kan HDN haar deelnemers helpen om hun informatiehuishouding te optimaliseren en kosten te besparen. Doordat (benchmark)informatie direct en realtime beschikbaar is via de index hoeft het HDN lid of HDN (groot) gebruiker deze informatie niet meer apart in te kopen. Zowel HDN als haar partners (leden, gebruikers, etc.) zijn gebaat bij een goed geolied implementatietraject. Uit de praktijk blijkt dat partners behoefte hebben aan verschillende soorten extra ondersteuning bij de implementatie van berichten. De ene partner komt capaciteit te kort, terwijl de andere partner extra kennis zoekt. Een ander heeft behoefte aan ondersteuning in de vorm van onderzoek. Bijvoorbeeld naar de wijze waarop de producten zijn ingebouwd in de diverse adviespakketten. HDN onderneemt diverse activiteiten om haar partners de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben voor een succesvolle implementatie. De concretisering van de implementatiewerkzaamheden zijn meegenomen in de jaarplannen en vormen geen apart strategisch project Strategische projecten Zoals gezegd zijn de 4 strategische pijlers geconcretiseerd in strategische projecten. Hiertoe zijn de volgende vier stappen gezet. Stap 1. Longlist projecten opstellen Er is een longlist van onderwerpen/projecten vastgesteld op basis van de verkregen input. Tevens hebben zowel het strategische sessie van de Beleids Advies Commissie (BAC) als de gebruikersdag in het teken van de HDN-strategie gestaan en hebben de deelnemers hun visie gegeven op de focus van HDN voor de komende jaren. Al deze input is behandeld en verwerkt tijdens een interne HDN teamsessie. Stap 2. De longlist matchen met de strategische pijlers 13

14 De HDN standaard & platform vormen de ruggengraat van de vereniging. Deze moeten veilig zijn en goed aansluiten op de adviespakketten en mid- en backoffices van de aanbieders. De branche focust op het klantgericht bedienen van consumenten en richt zich zowel op de bestaande als nieuwe klanten. Er ontstaan voor alle marktpartijen (ver)nieuw(d)e bedieningsconcepten, waarin de zelfwerkzaamheid van de consument toeneemt, samenwerking tussen partijen steeds belangrijker wordt en de focus op procesefficiency en kostenbesparing evident is. Actuele informatie-uitwissseling in de hele keten tussen de consument, het intermediair en aanbieders is noodzakelijk om de consument zo goed mogelijk te bedienen. De projecten van de longlist zijn allen gematcht op basis van bovenstaande argumenten. Stap 3. Keuzes maken Er zijn keuzes gemaakt, op basis van (strategische) prioriteit, complexiteit en capaciteit. Tevens is een selectie gemaakt van onderwerpen die thuishoren in de strategie. Deze keuzes zijn getoetst in diverse gesprekken met stakeholders en bij de BAC. Bij de verdere uitwerking en concretisering van de projectlonglist in projecten zijn de volgende strategische projecten gedefinieerd (zie tabel 1 op de volgende pagina). De volgorde van deze lijst is niet in beton gegoten. De ontwikkelingen in de markt, het beschikbare budget en de bijvangst die we in bepaalde projecten realiseren, kan ertoe leiden dat projecten die nu hoog genoteerd staan in de praktijk afvallen of op een ander moment worden gerealiseerd. Nieuwe prioriteiten kunnen ook toegevoegd worden, als daar sprake van is. In de tabel op de volgende pagina is per project is aangegeven welke strategische pijler(s) met het betreffende project ingekleurd worden en welke prioriteit aan het project is meegegeven. De grove planning en kostenindicatie is eveneens toegevoegd. Een nauwkeurige indicatie van de kosten en planning per project wordt afgegeven, zodra de projectbrief van het project is opgesteld en de focus de impact zorgvuldig zijn onderzocht. 14

15 Tabel 1: Strategische projecten HDN

16 6 PROJECTEN Dit hoofdstuk beschrijft kort alle strategische projecten. In bijlage 2 zijn deze beschrijvingen aangevuld met de voordelen voor de consument/het intermediair/de aanbieder en de SMART doelstelling REALISATIE EXTERNE BRONNEN Door realisatie van deze functionaliteit binnen het HDN domein voor alle partijen in de keten, wordt het mogelijk gemaakt om het offerte- en beheer proces voor alle HDN gebruikers efficiënter en betrouwbaarder te maken. In de initiatiefase van dit project zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de wijze waarop de aanroep in de HDN infrastructuur en de HDN software moeten worden opgenomen. Tevens zijn de eerste via HDN te faciliteren externe bronnen bepaald (Kadaster en Modelmatige Waardebepalingen). In Q wordt de oplevering van deze functionaliteit voor alle HDN Gebruikers gerealiseerd. Na de oplevering wordt doorgepakt door naast de losse toets ook een geïntegreerde toets van de Externe Bronnen te faciliteren. Daarnaast zullen de twee volgende externe bronnen via webservices gefaciliteerd gaan worden. Dit zal voorlopig jaarlijks worden uitgebreid met 2 volgende externe bronnen. Mogelijk zal eind 2014 een ontsluiting van BKR tot de mogelijkheden behoren, indien de huidige pilot succesvol wordt afgerond. 6.2 DARTS ALS POORTWACHTER REALISATIEFASE In de certificeringseisen zijn de voorwaarden voor deelname aan het HDN platform vastgelegd. Hier worden partijen jaarlijks aan getoetst. HDN kan partijen op onderdelen (berichtsoorten) certificeren, maar heeft op dit moment nog geen mogelijkheden het gebruik technisch af te vangen. Met DARTS als Poortwachter wordt voorkomen dat er berichten worden gestuurd naar partijen die nog niet in staat zijn om deze berichtsoorten te verwerken. Door dit centraal te registreren en beheren, ontstaat de mogelijkheid voor partijen om onderscheid te maken in welke businesspartner wat kan en mag uitwisselen met hen. Hiermee zijn zij volledig in control van hun processen binnen de keten. 6.3 SAAS TRIPLE A INITIATIEFASE Adviespakketleveranciers zijn bezig met het aanbieden van adviesapplicaties vanuit een SAAS (Software as a Service) omgeving. Hierbij kunnen gebruikers toegang krijgen tot een gedeelde applicatie die via een webinterface benaderd wordt. Het voordeel voor de gebruiker is dat deze lokaal geen advies- en/of communicatiesoftware meer hoeft te installeren. Alle zaken zoals hosting, onderhoud/ontwikkeling, software-updates worden dan centraal geregeld. 16

17 In 2013 is de HDN communicatiesoftware aangepast waardoor het voor partijen die een SAAS oplossing aanbieden, mogelijk blijft om met het gebruikelijke HDN beveiligingsniveau te kunnen blijven communiceren. De HDN software was een traditionele client-server applicatie, waarbij software lokaal of op een server geïnstalleerd moet worden. Dit is nu geen verplichting meer doordat een intermediair via een online applicatie een certificaat bij zijn softwareleverancier geïnstalleerd kan krijgen. De softwareleveranciers hebben te kennen gegeven dat ze naast deze online mogelijkheid om een certificaat aan te vragen voor HDN communicatie met en vanuit een SAAS omgeving ook graag zien, dat HDN communicatie in de toekomst ook vanaf allerlei informatiedragers zoals ipads, Tablets en Smartphones kan worden geïnitieerd. Doelstelling van Triple A initiatiefase is om te beoordelen of dit mogelijk is, zonder het beveiligingsniveau op het HDN platform aan te tasten, en zo ja welke gevolgen dit dan zal hebben op de HDN infrastructuur en HDN communicatiesoftware. 6.4 SAAS TRIPLE A REALISATIE Als de PID van de initiatiefase van dit project wordt goedgekeurd, wordt de bouw van de nieuwe/aangepaste HDN infrastructuur, autorisatie- en authenticatie methode en communicatiesoftware gerealiseerd. Dit neemt naar verwachting een behoorlijke periode in beslag (zie projecttabel op blz 15). Daarnaast houdt HDN rekening met een transitieperiode ofwel een duale periode waarin de huidige communicatie methodiek ook in stand wordt gehouden. 6.5 BEHEERVERZOEKEN 2 In 2013 zijn Stater en ABN AMRO live gegaan met MX bericht. Via dit HDN-bericht worden beheerverzoeken op bestaande producten uitgewisseld. Q is dit project (Beheerverzoeken 2) gestart om het MX-bericht verder uit te rollen in de gehele keten. Tijdens dit project is bepaald dat een ander bericht, namelijk het dossierbericht (IA/IX) onlosmakelijk verbonden wordt aan de implementatie van het MX bericht. In het dossierbericht (IA/IX) worden alle relevante recente klantdossiergegevens uitgewisseld. Hiermee wordt het intermediair ondersteund bij het uitoefenen van zijn zorgplicht en het geven van goed advies. Binnen het project zijn reeds keuzes gemaakt over welke mutatiesoorten er in eerste instantie door de projectdeelnemers worden geïmplementeerd in hun systemen en processen. Doordat dit slechts een beperkt gedeelte is van alle mutatiesoorten die kunnen worden ondersteund, zal HDN in de komende jaren de communicatie van beheerverzoeken via HDN als project blijven benaderen. Totdat de volumes van het gebruik van IA/IX en MX op zo n niveau zijn, dat het vanuit een implementatie benadering kan worden opgepakt. 17

18 6.6 IDENTITY PROVIDING (IP) FACILITEREN Dit project volgt op het vooronderzoek IP, waarover de projectboard in Q beslist. Uit dit vooronderzoek moet blijken of, en zo ja, welke Identity Providers via het platform van HDN ontsloten kunnen/moeten worden. Met een digitale identiteit worden consumenten via het HDN platform geïdentificeerd en kunnen zij bij de HDN gebruikers zelf activiteiten verrichten. Dat wil zeggen, voor zover de bedieningsmodellen van de HDN gebruikers dit toelaten (en ondersteunen). Denk bijvoorbeeld aan het uploaden van acceptatiedocumenten of het insturen van mutatieverzoeken, door de consument naar het intermediair en/of de aanbieder. Vanaf Q start de initiatie en realisatie van dit project. Deze faciliteit biedt de hele HDN keten de mogelijkheid om nog effectiever en efficiënter aanvragen, externe bronnen-checks en mutaties te verwerken. De doorlooptijd is lang, omdat HDN onder andere probeert aan te sluiten op bestaande ontwikkelingen, zoals E-ID van de overheid. 6.7 VOORONDERZOEK CENTRALE ONLINE ACCEPTATIEMODULE Uit de werkgroep praktijkreview HDN berichten (2013) is naar voren gekomen dat één van de belangrijkste mogelijkheden tot verbeteren van de proceskwaliteit en efficiency in de keten gerealiseerd kan worden door een centrale webservice. Hiermee kunnen alle ketenpartijen online realtime toetsen of een aanvraag, mutatie, etc. voldoet aan de meeste recente acceptatiecriteria van de aanbieders. Verder is er door meerdere ketenpartijen (niet alleen aanbieders) tijdens verschillende bijeenkomsten met HDN aangegeven dat ze behoefte hebben aan een soortgelijk centraal georganiseerde acceptatiemodule. 6.8 INITIATIE EN REALISATIE CENTRALE ACCEPTATIE MODULE (CAM) Als een positief besluit volgt uit het vooronderzoek van de CAM, volgt de initatie- en realisatiefase per Q Hierin wordt bepaald hoe deze online centrale acceptatiemodule eruit moet komen te zien en hoe deze zal moeten functioneren binnen het HDN domein. Tijdens dit project worden de requirements en het detail functioneel ontwerp opgesteld, waarna een RFP naar marktpartijen wordt uitgeschreven. Daarna volgt de realisatiefase. 6.9 HDN STANDAARD UNIFORMEREN EN BEPERKEN In 2013 is tijdens de werkgroep Praktijkreview HDN berichten geconcludeerd dat het zinvol is om een opschoningsactie t.a.v. het AX bericht uit te voeren met alle geldverstrekkers. Het doel hiervan is om alle overbodige velden uit de AX-standaard te gaan verwijderen en terug te gaan naar een lean en mean bericht. 18

19 6.10 RFI EN ONTWIKKELING BEHEERTOOL NIEUWE STIJL In Q het RFI project gestart voor het moderniseren van de beheertool. De beheertool nieuwe stijl kent verdergaande functionaliteiten voor de aanbieders om de berichten op te stellen en te onderhouden. De uitkomsten van dit project worden in Q verwacht. Op basis van deze uitkomsten volgt het traject van bouw en implementatie van de aanpassingen, of nieuwe, beheertool ONDERZOEK UFVO Veel partijen ontwikkelen een digitale kluis of financiële foto voor consumenten. Het gebruik ervan is beperkt tot de producten die de consumenten bij de partij in kwestie hebben afgesloten. De partijen bieden deze consumenten de mogelijkheid ook producten van andere partijen in te voeren, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat consumenten behoefte hebben aan 1 centraal punt, waar zij inzicht en overzicht in hun producten krijgen. De bereidheid om dit zelf bij te houden en/of in te voeren, is erg laag. Met dit project onderzoekt HDN de welke mogelijkheden de branche biedt om consumenten centraal en digitaal hun financiële producten te administreren in een Uniform Financieel Verzekerings Overzicht (UFVO). Als een UFVO door bijvoorbeeld een brancheorganisatie (Verbond van Verzekeraars of De Nederlandse Bank) wordt geïnitieerd, is het voor HDN van belang om daarop aan te sluiten. HDN zou het datatransport van en naar de UFVO omgeving voor haar gebruikers kunnen faciliteren TRANSPORT DATA VAN EN NAAR UFVO (MIDDELS UNIFORM HYPOTHEEK BERICHT) Op het moment dat er in de markt gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een UFVO, wordt het van belang dat de gegevens vanuit de verschillende bronnen (BO s van aanbieders, externe bronnen etc.) getransporteerd kunnen worden naar die ketenpartijen/hdn gebruikers, die hier in het proces gebruik van willen en kunnen maken HAALBAARHEIDSSTUDIE E-FORMS Vanuit een Servicer is HDN gevraagd een rol te gaan spelen in het ontwikkelen van een methodiek, waarbij ketenpartijen en consumenten middels elektronische standaard formulieren (E-forms) kunnen uitwisselen. Denk hierbij aan mutaties op bestaande producten en overige hypotheek(beheer)activiteiten. In deze haalbaarheidsstudie inventariseert HDN wat de behoeften van de marktpartijen en de mogelijke alternatieven op dit vlak zijn, zoals uitbreiding van het MX-bericht. Het resultaat van deze studie is een adviesrapport aan de projectboard om al dan niet E-forms via het platform van HDN te faciliteren. 19

20 6.14 INITIATIE- EN REALISATIEFASE E-FORMS Als er uit de haalbaarheidsstudie E-forms blijkt dat HDN een rol kan en wil innemen, start de initiatie- en realisatiefase. In deze fase van het project wordt een concrete uitwerking gemaakt van alle requirements, inclusief een functioneel ontwerp van de wijze waarop HDN deze E-forms gaat faciliteren aan alle ketenpartijen 20

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier [Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier Inhoud Management samenvatting... 2 1 Inleiding... 9 1.1 Inleiding... 9 1.2 Ondernemingsdossier... 9 1.3 Uitvoeringstoets...10 2 Bevindingen Uitvoeringstoets

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Naar de Laan van de Leefomgeving

Naar de Laan van de Leefomgeving Naar de Laan van de Leefomgeving Bouwsteen voor een digitaal stelsel Omgevingswet Versie 2.0-26 september 2014 1 Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Milieu en Internationaal Programmadirectie

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie