2015 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving Arjen de Bake Draft Vertrekpunt. Draft definitief aan directie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.1 19-11-2014 Arjen de Bake Draft Vertrekpunt. Draft definitief aan directie"

Transcriptie

1 HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum Versie 1.1 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving Arjen de Bake Draft Vertrekpunt Dorine van Basten Draft Inleiding Arjen de Bake/ Burny Verbeek Draft Aanvullingen Dorine van Basten Draft Review Arjen de Bake /Burny Verbeek Draft definitief aan directie Definitief voorstel aan HDN directie Dorine van Basten Definitief voorstel aan ALV Dorine van Basten Geaccordeerd Accordering van ALV

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING HDN OPERATIE (ICT) BEHEERWERKZAAMHEDEN De HDN standaard HDN Tools (intern en extern) HDN Index HDN Certificering Ondersteuning HDN leden, gebruikers, directie, RvC, BAC en nieuwe toetreders HDN Vergaderingen en bijeenkomsten Financiële administratie en administratieve ondersteuning ONDERZOEKEN EN WERKGROEPEN Consumenten portalen en flexibele validatie Lobby Synchrone communicatie Platformreview Werkgroep TaxCon; taxatierapport met dataset MARKETING EN COMMUNICATIE MANAGEMENT EN DIRECTIE HDN ORGANISATIE IMPLEMENTATIE HDN SAMENWERKING ANDERE BRANCHE INITIATIEVEN SIVI FDN MEETINGPOINT: A-PLAZA PROJECTEN LOPENDE EN NOG AF TE RONDEN PROJECTEN IN Brondata hypothekenproces Project Ontsluiting Externe Bronnen B2B Project Ontsluiting Externe Bronnen B2C Beheerverzoeken via HDN NIEUWE PROJECTEN Ontsluiting RAET Ontsluiting BKR Ontsluiting Loket.nl SAAS TripleA (Realisatiefase)... 20

3 5.2.5 HDN index uitbreiding HDN notaris bericht NHG bericht (GX) doorontwikkelen HDN FDN Marketing en communicatie Platformreview + beoordeling toekomstvastheid TripleA: 2 signing apps Adviesapplicaties beter aanhaken op HDN Extra implementatie op externe bronnen en het ontsluiten van extra externe bronnen Visievorming HDN 2020 en verder... 25

4 1 INLEIDING HDN maakt het mogelijk dat consumenten snel, veilig en voordelig hun hypotheek (en daaraan gerelateerde producten) kunnen afnemen. Op basis van haar state of the art platform en berichtstandaarden, die via interactie en co-creatie tot stand zijn gekomen, faciliteert HDN bedieningsmodellen en -processen in de hypotheekketen. De HDN stakeholders besparen hierdoor fors op hun bedrijfskosten, hun processen zijn efficiënt en hun klanten weten snel waar zij aan toe zijn. In dit jaarplan zijn de activiteiten en begroting voor 2015 beschreven, die invulling geven aan de HDN Strategie Deze strategie sluit nog steeds goed aan bij de marktontwikkelingen en visie van de HDN stakeholders. Dit blijkt uit gesprekken en bijeenkomsten met verschillende HDN stakeholders, de Beleids Advies Commissie en de Raad van Commissarissen. Ook diverse visie- en beleidsstukken, zoals de Monitor Koopwoningmarkt van OTB/TU Delft en de Hypotheekupdate van IG&H, bevestigen de strategische koers die HDN heeft ingezet. In 2014 is het herstel van de woning- en hypotheekmarkt ingezet. Dit herstel lijkt robuust, maar blijft kwetsbaar door o.a. de economische ontwikkelingen en het overheidsbeleid. Zoals de hoge werkeloosheid, het aanscherpen van de maximale financieringsmogelijkheden, het wegvallen van de overheidsbijdrage in de startersleningen, het wegvallen van de belastingvrije schenking bij aankoop van een woning en de restschuldproblematiek. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten (zowel potentiële starters als potentiële doorstromers) is een belangrijke voorwaarde voor het verder aantrekken van de koopwoningmarkt. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de consument verwacht steeds meer snelheid en zelfwerkzaamheid. De bedieningsmodellen van de HDN stakeholders bewegen zich meer en meer naar een combinatie van online en offline activiteiten, waarmee zij hun klanten willen bedienen. In 2015 focust HDN zich op de verdere digitalisering van de advies- bemiddelings- en beheerprocessen ter ondersteuning van de (veranderende) bedieningsmodellen van haar stakeholders. Deze digitalisering voorziet enerzijds in het sneller, efficiënter en goedkoper maken van processen. Anderzijds in de mogelijkheden om (potentiële) klanten meer zelfwerkzaamheid te bieden. Door het moderniseren/digitaliseren van hun bedieningsmodellen, zijn de HDN stakeholders beter in staan in te spelen op de behoefte van hun klanten: snel, veilig en voordelig hun hypotheek (en daaraan gerelateerde producten) kunnen afnemen. De berichtstandaarden, diensten en het HDN platform faciliteren hen daarbij. De jaarplanactiviteiten voor 2015 zijn onderverdeeld in: 1. HDN Operatie 2. HDN Implementatie 3. HDN Projecten 4. Begroting 2015

5 2 HDN OPERATIE 2015 Dagelijks maken duizenden adviseurs en medewerkers van productleveranciers en service organisaties gebruik van de diensten die HDN biedt. De continuïteit hiervan is erg belangrijk en daarom voert HDN de volgende operationele werkzaamheden uit: 1. (ICT) Beheerwerkzaamheden 2. Onderzoeken/ werkgroepen 3. Marketing & Communicatie 4. Management 5. Administratie en ondersteuning Hierna volgt een toelichting op de operationele werkzaamheden. 2.1 (ICT) BEHEERWERKZAAMHEDEN De HDN standaard Het bewaken, reviewen en optimaliseren van alle HDN standaard berichten/diensten zijn de kernactiviteiten van HDN. De HDN berichten worden continue getoetst en gewijzigd via een vast wijzigingsproces. Wijzigingsverzoeken worden via verschillende kanalen bij de werkgroepen aangeleverd en worden daar besproken. Daarna volgen gebruikersbijeenkomsten en een consultatieronde met de stakeholders om de wijzigingen af te stemmen en finetunen. Deze worden finaal gecheckt door de werkgroep, waarna een definitieve versie door HDN gepubliceerd wordt. De werkgroepen voor de verschillende HDN standaarden hebben als taak processen in de keten optimaal te laten functioneren door de standaard actueel, efficiënt en stabiel te houden. Dit door aanpassingen te doen op basis van marktbehoefte en kwaliteitsverbetering. Hierbij rekening houdend met de belangen van alle ketenpartijen. In 2014 is er een verandering in de werkgroepenstructuur doorgevoerd. HDN kent nu 4 procesgerichte werkgroepen. Dit zijn: Hypotheken (AX, MX, OX, SX), Leven (LX, OX, SX), Kredieten (KX, OX, SX) en Dossierprocessen (DA/DX/EA/EX). Begin november 2014 is er een enquête onder alle werkgroepleden gehouden over de tevredenheid van deze nieuwe structuur. Alle werkgroepleden hebben hierop positief gereageerd. De nieuwe werkwijze levert veel kennis over het betreffende HDN proces op, waardoor er betere keuzes kunnen worden gemaakt die voor de hele keten voordelen oplevert. Werken conform de nieuwe methodiek ervoor zorgt dat HDN zich echt richt op de kern van de standaard, waardoor er sneller beslissingen genomen kunnen worden.

6 Met ingang van 1 januari 2015 faciliteert HDN de volgende berichten/diensten: Offerteaanvragen AX Aanvraag van offerte LX Beheerverzoekenbericht MX voor polis Offertes retour OX Aanvraag van offerte KX Aanvraag taxatie TX voor krediet rapport Statusinformatie SX Portefeuillebericht PX HDN dienstberichten HD TaxCon Documentaanvraag DA/DX NHG meldingsbericht GX Externe Bronnen EA/EX en Documentretour aanvraag en retour bericht bericht Vanaf januari 2015 ondersteunt HDN tevens 4 externe bronnen via het EA/EX bericht. Deze berichten vragen specifieke beheeractiviteiten per bron. Daarnaast zal in het project Beheerverzoeken MX/IA/IX via HDN het informatiebericht (IA/IX) worden opgeleverd in Q Regierol HDN: Tijdens de evaluatie van de implementatie van de nieuwe generieke DA/DX 14.0 met de werkgroep Dossierprocessen is naar voren gekomen dat meerdere partijen behoefte hebben aan een duidelijkere regierol van HDN. Die moet zich meer richten op het nemen van leiding bij de afgesproken transitie in de keten. De sterkte van deze regierol, bijvoorbeeld bij overgang naar een nieuwe generieke berichtversie, hangt af van de grootte en impact van de doorgevoerde wijzigingen. Ongeacht hoe groot deze impact is, is er vanuit deze werkgroep een concrete wens om dit centraal door HDN te laten begeleiden. De volgende werkzaamheden vallen onder deze regierol: Testscenario s opstellen voor de relevante wijzigingen. Voorbeeldberichten opstellen. Bevindingen uit de testen registreren en delen. Ketentesten uitvoeren. Beoordeling per ketenpartij de juistheid van de inhoud van de berichten. Interpretatie issues afstemmen en elimineren tussen de betrokken ketenpartijen. Het grootste voordeel voor de HDN stakeholders is het voorkomen van verschillende interpretaties bij ketenpartijen door het centraal regisseren van de update. De regierol HDN zal op verschillende niveaus en met verschillende intensiteit worden ingezet bij de volgende onderdelen: 1. Regierol HDN bij standaardimplementaties van nieuwe generieke berichtversies. 2. Regierol HDN bij berichten, die complexere wederkerige processen ondersteunen. 3. Regierol HDN bij migratie van complexe wederkerige processen.

7 2.1.2 HDN Tools (intern en extern) HDN heeft tools tot haar beschikking om de dagelijkse werkzaamheden van de eigen organisatie efficiënter te maken. Dit zijn de interne tools om bijvoorbeeld de certificering uit te voeren en om de facturatie te doen. Voorbeelden van de HDN Tool zijn: HDN Teststraat, HDN DARTS, de berichtenportal, de AFM tool en de Hypotheek Uitval Tool (HUT). Naast deze interne tools, biedt HDN aan de haar stakeholders tools, zoals de HDN software (Basic, Enterprise en Proxy), de poortwachter, de beheertool, de HDN Index, TaxCon webservice (incl. portal) en de Externe Bronnen dienstenservice om hen te faciliteren om hun bedieningsconcepten. Beheer, doorontwikkeling en testen van deze applicaties en diensten zijn structurele werkzaamheden voor HDN HDN Index Na de lancering van de HDN index in 2010 actualiseert HDN jaarlijks de mogelijkheden van deze managementinformatie- en benchmarktool. HDN ziet in het afgelopen jaar een duidelijke stijging in het gebruik van de HDN Index. Gebruikers voeren gemiddeld 125 sessies per week van ruim 30 minuten, waarin 40 selecties worden gemaakt om tot de door hun gewenste informatie over de ontwikkelingen van hun ten opzichte van de totale markt te komen. Naast deze ontwikkelingen heeft HDN in 2014 van 7 partijen het verzoek gehad om marktdata te leveren vanuit de HDN Index. Dit is een betaalde dienst die bij HDN kan worden afgenomen. In 2015 richt HDN zich met de HDN Index op het uitbreiden van de dataset en selectiemogelijkheden met nieuwe berichtsoorten zoals de SX-en, OX-en en wellicht DA/DX-en. Hiermee zullen stakeholders nog meer relevante markt- en procesinformatie tot hun beschikking krijgen. Dit wordt in een project uitgevoerd, waarover later in dit jaarplan meer HDN Certificering Ieder HDN lid en/of gebruiker, dat één of meer van de HDN berichten en diensten heeft geïmplementeerd, wordt jaarlijks door HDN gecertificeerd. Hierdoor waarborgt HDN de volledigheid van data die over het platform tussen ketenpartijen wordt uitgewisseld en de juistheid van de verwerking van deze data in de met HDN communicerende systemen van ketenpartijen. Zo staat HDN voor ketenintegratie, waarbij wordt gestreefd naar een zo min mogelijk uitval en optimale werking van de HDN berichten/diensten in de hele keten. In 2015 ontvangen de HDN stakeholders begin van het jaar de uitnodiging voor de HDN certificering. Naast de reguliere individuele berichtcontrole, richt HDN zich in 2015 extra op de samenhang tussen de berichten in het betreffende proces. HDN controleert, door middel van willekeurige steekproeven in productie, of de reactie op een bericht altijd tijdig wordt uitgevoerd en of de communicatie zo is georganiseerd dat het altijd helder is voor de keten.

8 Met het toenemen van het aantal berichten/diensten en partijen, krijgt de HDN certificering een nog belangrijkere rol binnen de HDN beheerwerkzaamheden. Onderdeel van de certificering is de (tweejaarlijkse) zelfevaluatie. De zelfevaluatie geeft HDN leden en gebruikers meer inzicht in verbeteringen op enerzijds organisatorisch en beleidsmatig vlak, en anderzijds het gebruik van de HDN software en berichten. In 2015 is deze zelfevaluatie alleen van toepassing op nieuwe leden en gebruikers Ondersteuning HDN leden, gebruikers, directie, RvC, BAC en nieuwe toetreders HDN biedt ondersteuning aan verschillende stakeholders van HDN. De activiteiten richten zich op het ondersteunen van de HDN stakeholders (potentiële) leden, gebruikers, intermediairs, systeemleveranciers en bronleveranciers) bij het beantwoorden van allerlei vragen over de dagelijkse gang van zaken van hun HDN domein. Dagelijks komen er vragen binnen in de infobox van HDN over bijvoorbeeld de werking van de HDN software, gebruik HDN Index, gebruik en interpretatie berichtenstandaard en het certificaat uitgifte proces. Daarnaast ondersteunt HDN diverse gremia en functionarissen van de vereniging, zoals de directie, de leden van de Beleids Advies Commissie en de Raad van Commissarissen. Of het voorbereiden/uitwerken van de mogelijkheden van nieuwe initiatieven, zoals (potentiële) nieuwe gebruikers of toetreders van het HDN domein HDN Vergaderingen en bijeenkomsten Jaarlijks organiseert HDN een Algemene Leden Vergadering (ALV), Ronde Tafel Bijeenkomst en een HDN Gebruikersbijeenkomst. HDN organiseert en begeleidt deze vergaderingen Financiële administratie en administratieve ondersteuning Het inplannen van directiebezoeken, de RvC- en BAC vergaderingen, de eerste lijn-support, het organiseren, plannen, coördineren en notuleren van (werkgroep) vergaderingen en overige bijeenkomsten, behoren tot deze werkzaamheden. 2.2 ONDERZOEKEN EN WERKGROEPEN Consumenten portalen en flexibele validatie De afgelopen jaren nemen de initiatieven rondom het ontwikkelen en breder inzetten van consumentenportalen in de financiële sector toe. Dit type bedieningsconcept stelt de consument in staat om in meerdere of mindere mate zelfstandig financiële producten/verzekeringen aan te vragen en/of om de daarvoor benodigde gegevens en documenten zelf aan te leveren. HDN onderzoekt de aansluiting op dit type dienstverlening. Diverse partijen hebben hun behoefte geuit om de HDN Standaard, inclusief validatie, in dit kader flexibeler te maken. Een van de wensen daarbij is dat bij het invullen van de gegevens in een online omgeving continu tussentijds de HDN standaard software wordt aangeroepen om de invoer te verifiëren en te valideren tegen het betreffende HDN

9 berichtenschema. HDN volgt in 2015 de ontwikkelingen van (nieuwe en bestaande) consumentenportalen en onderzoekt de mogelijkheden om online valideren tegen de HDN Standaard hiervoor mogelijk te maken Lobby HDN onderneemt lobby-activiteiten voor het beschikbaar krijgen van relevante data in het hypotheekproces. De lobby wordt o.a. ingezet richting Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Financiën, de AFM, DNB en NVB, al dan niet in samenwerking met andere branche-organisaties zoals SIVI, OvFD of Adfiz Synchrone communicatie Het is al geruime tijd mogelijk om synchroon (webservice) via HDN te communiceren. De perceptie bij de HDN leden en gebruikers is, dat HDN alleen een asynchroon postbussen systeem is. HDN zal in 2015 meer communiceren over deze mogelijkheden van synchroon communiceren via de HDN software en het platform Platformreview In opvolging van de platformreview in 2013 door een specialist van een van de HDN Gebruikers, wordt in 2015 een uitgebreide platformreview door een professionele organisatie uitgevoerd. Er wordt een werkgroep samengesteld, die de opdrachtformulier oplevert, bij de leverancierskeuze betrokken is en bij de interpretatie van de resultaten betrokken is. Deze review staat los van de periodieke audit die KPMG op het HDN platform doet. Deze werkgroep wordt gecombineerd met het project Platformreview op toekomstvastheid Werkgroep TaxCon; taxatierapport met dataset Meerdere partijen hebben bij HDN aangegeven gebruik te willen maken van de HDN TaxCon webservice, onder de voorwaarde dat ze de data uit de bron (NWWI) in datavelden-xml formaat zouden gaan ontvangen. Nu ontvangen de TaxCon partijen via een DX de PDF. De werkgroep buigt zich over de mogelijkheden om een DX met dataset voor TaxCon te realiseren. 2.3 MARKETING EN COMMUNICATIE In opdracht van de RvC, heeft HDN een uitgebreid onderzoek gedaan naar de communicatie ervaringen en verwachtingen van haar stakeholders. Hiervoor is een apart plan geschreven (zie bijlage 3), dat onderdeel uitmaakt van dit jaarplan. De uitvoering van dit plan wordt deels vanuit de reguliere marketing en communicatie activiteiten van HDN gedaan, en deels in projectvorm (zie hoofdstuk 5.2.1). De planning van de reguliere marketing en communicatieactiviteiten in 2015 zijn opgenomen in bijlage 1.

10 2.4 MANAGEMENT EN DIRECTIE Management HDN wordt uitgevoerd door: HDN manager: De verantwoordelijkheden van de HDN manager zijn met name intern gericht. HDN manager en directeur stemmen activiteiten, prioriteiten en (jaar)planningen af. De HDN manager stuurt het HDN team hierop aan en zorgt voor de voortgang en terugkoppeling aan de directeur. HDN directeur: De verantwoordelijkheden van de HDN directeur is met name extern gericht: draagvlak bij de stakeholders van HDN genereren en houden. Tevens is de directeur verantwoordelijk voor de vorming en monitoring van de strategie van de vereniging en de implementatiekracht van HDN. 2.5 HDN ORGANISATIE De organisatiestructuur ziet er als volgt uit.

11 3 IMPLEMENTATIE 2015 Het doel van HDN implementatie is nieuwe en bestaande HDN berichten en diensten door zoveel mogelijk HDN leden en gebruikers te laten gebruiken. HDN Stakeholders die reeds van HDN berichten/diensten gebruik maken, helpt HDN met het efficiënter en effectiever toepassen hiervan. Implementatie 2015 bestaat uit twee componenten: HDN implementatie regulier: HDN hanteert al enige tijd en met succes de volgende methodiek: 1. Inventarisatie: Het uitvoeren van (directie)gesprekken met de HDN leden en gebruikers om te inventariseren welke HDN diensten op de IT-kalender staan voor 2015 en verdere toekomst. 2. Analyseren & begeleiding: de uitkomsten van de inventarisatiefase worden door HDN geanalyseerd om vervolgens Product Keten Combinaties (PKC) samen te stellen. Deze PKC s worden onder begeleiding van HDN bij elkaar gebracht. 3. Implementatie: HDN voert pilots uit en adviseert waar mogelijk en nodig deze partijen om genericiteit te realiseren en waarborgen. Indien gewenst kunnen additioneel implementatiediensten worden afgenomen door de HDN ketenpartijen. HDN implementatie 2.0: Er is in 2014 en 2015 totaal 100K investeringsruimte beschikbaar gesteld voor extra implementatie-ondersteuning van de HDN leden en gebruikers. De leden en gebruiker bepalen zelf waar hun behoefte en/of interesse naar uit gaat. De investeringsruimte komt neer op ca. 2 dagen ondersteuning per lid/gebruiker. HDN heeft de volgende aanpak gehanteerd. 1. Partijen bellen voor nadere toelichting en inventarisatie van de behoefte/interesse en mogelijkheden van de betreffende partij. 2. HDN stuurt indien gewenst een mailing na, waarin staat verwoord waar de extra dagen ondersteuning vanuit de vereniging vandaan komen en waar het op ingezet zou kunnen worden. 3. HDN stelt een advies/voorstel voor die partij op en bespreekt dit tijdens een workshop of afspraak. 4. De vervolgacties worden gezamenlijk bepaald. 5. HDN bepaalt hoeveel ondersteuning zij nog kunnen leveren vanuit dit deel van het Investeringsbudget. 6. HDN Gebruiker/lid geeft definitief commitment af n.a.v. definitieve (pragmatische) aanpak. Alle leden en gebruikers zijn inmiddels op de hoogte van dit aanbod en maken hiervan dankbaar gebruik. Het zwaartepunt van de daadwerkelijke activiteiten zal in 2015 plaatsvinden.

12 De implementatie aanpak van HDN heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Het DA/DX gebruik is bijvoorbeeld in de afgelopen 3 jaar enorm gestegen. Ondanks dat veel HDN leden en gebruikers behoorlijk verstrikt zitten in hun IT-kalenders en/of genoodzaakt zijn te schuiven met prioriteiten, ten nadele van HDN implementatie, blijkt dat er ieder jaar een groei in het HDN berichtgebruik wordt gerealiseerd. Hierna volgt een overzicht van de implementatie doelstellingen voor 2015: Doelstelling 2015 Gerealiseerd t/m september Beheerverzoekenbericht (MX) (IA/IX) 7 aanbieders, 2 servicers, 3 systeemhuizen en 5 distributiepartijen. 3 aanbieders & 1 servicer. 2. Document bericht (DA en/of DX): 23 aanbieders, 3 servicers, 15 distributiepartijen, 6 systeemhuizen en 500 onafhankelijke intermediairs 21 aanbieders, 3 servicers, 12 distributiepartijen, 4 systeemhuizen en circa 150 onafhankelijke intermediairs 3. Taxatierapporten vanuit de bron (TaxCon): 10 aanbieders 6 aanbieders 4. Levenbericht (LX): 8 aanbieders, 7 systeemhuizen en 15 distributiepartijen 6 aanbieders, 11 distributiepartijen en 5 systeemhuizen. 5. Kredietbericht (KX): 3 aanbieders, 3 systeemhuizen en 7 distributiepartijen. 2 aanbieders, 2 distributiepartijen en 2 systeemhuizen. 6. Externe Bronnen 3 aanbieders, 1 servicer en 1 distributiepartij. Beschikbaarheid voor HDN intermediairs Project.

13 4 HDN SAMENWERKING ANDERE BRANCHE INITIATIEVEN 4.1 SIVI SIVI en HDN zijn periodiek met elkaar in gesprek over de aanknopingspunten en samenwerkingsmogelijkheden, enkele voorbeelden: De standaardberichten van verzekering gerelateerde producten gezamenlijk afstemmen. Ontwikkelingen binnen het EID stelsel gezamenlijk volgen. Mogelijk project secure gezamenlijk aanvliegen. Gezamenlijk een verzekerings- en financiële branche sessie organiseren met inspirerende sprekers om de beide branches meer te laten nadenken over hoe gezamenlijke uitdagingen gezamenlijk aangevlogen kunnen worden. 4.2 FDN Twee kredietverstrekkers hebben reeds hun producten beschikbaar gesteld aan HDN intermediairs. FDN onderzoekt samen met HDN de mogelijkheden om naast deze samenwerking op berichtgebruik niveau ook te kijken naar andere mogelijkheden om nog effectiever samen te gaan werken tussen beide initiatieven. 4.3 MEETINGPOINT: Er zijn nog een aantal partijen die op MeetingPoint zijn aangesloten maar nog geen HDN verzekeringsbericht (LX) ondersteunen. HDN zal in 2015 ruimte creëren om gezamenlijk met MeetingPoint enerzijds het proces uit te breiden en anderzijds meerdere partijen te kunnen faciliteren. 4.4 A-PLAZA Als een launching customer zich meldt in 2015, onderzoeken A-plaza en HDN de koppelmogelijkheden. Net zoals HDN dat in 2013/2014 met Meetingpoint heeft gedaan.

14 5 PROJECTEN 2015 De projectenkalender voor 2015 ziet er als volgt uit: 2015 Nr Project Pijler Prioriteit Externe bronnen realisatie (B2B) Kadaster KBP (o.b.v. onderpand) SBPD Must have Externe bronnen realisatie (B2B) Kredietwaardigheid (credit check) SBPD Must have 3 Externe bronnen initiatie AFM check / KvK SBPD Must have 4 Externe bronnen realisatie (B2C) RAET SBPD Must have 5 Externe bronnen realisatie (B2C) EID SBPD Must have 6 Externe bronnen realisatie (B2C) BKR SBPD Must have 7 Externe bronnen realisatie (B2C) QIY SBPD Nice to have 8 Externe bronnen realisatie (B2C) IG&H SBPD Nice to have 9 Externe bronnen realisatie (B2C) Loket.nl SBPD Must have 10 SAAS TRIPLE A Realisatie SBP Must have 11 Beheerverzoeken (MX/ IA/IX). Inclusief doorontwikkeling (uit extra budget) SBP Must have 12 HDN index uitbreiding SP Nice to have 13 Notarisbericht SBP Nice to have 14 NHG (GX) SBP Must have 15 FDN - HDN integratie SBPD Must have 16 Marketing & Communicatie SBPD Must have 17 Platform review op toekomstvastheid SBPD Must have 18 Signing apps Triple A ontwikkelen BPD Must have 19 Adviesapplicaties beter aanhaken op HDN SBPD Nice to have 20 Extra implementatie externe bronnen SBPD Must have 21 Visievorming SBPD Must have *Als proces identiek is, zullen kosten lager uitvallen Alle investeringsbedragen zijn indicaties. De pijlers staan voor de strategische pijlers die HDN in haar Strategie heeft verwoord: S = robuuster maken van HDN Standaard en Platform B = faciliteren van bedieningsmodellen P = verbeteren, optimaliseren proceskwaliteit D = ontwikkelen nieuwe diensten Het projectbudget voor het projectmanagement van zowel nieuwe als bestaande projecten in 2015 is vastgesteld op ,-. Dit budget is nodig voor de doorontwikkeling van HDN, welke is verwoord

15 in de herijking van de HDN Strategie Het is voor alle HDN partijen noodzakelijk om aansluiting te houden in deze snel veranderende en steeds meer op ICT gerichte branche. Het is nodig om verdere ketenintegratie te bevorderen, processen efficiënter te maken en de kosten in de keten te verlagen. HDN faciliteert met deze doorontwikkeling de huidige en op korte termijn verder tot ontwikkeling komende bedieningsconcepten. Zodat uiteindelijk de consument sneller weet waar hij aan toe is. De toelichting op de projectkalender voor 2015 is in 2 hoofdstukken verdeeld: Hoofdstuk 5.1 bevat de in 2014 gestarte projecten, die doorlopen (en afgerond worden) in 2015; Hoofdstuk 5.2 bevat de nieuwe projecten die HDN in 2015 opstart. 5.1 LOPENDE EN NOG AF TE RONDEN PROJECTEN IN 2015 De volgende projecten lopen door in Brondata hypothekenproces (voorheen Externe Bronnen), met haar sub projecten: a. Ontsluiting externe bronnen B2B b. Ontsluiting externe bronnen B2C i. Initiatief Qiy (project 7) ii. Initiatief IG&H (project 8) 2. Beheerverzoeken via HDN (MX/IA/IX) (project 11) Brondata hypothekenproces HDN heeft de twee projecten Externe Bronnen en Identity Providing samengevoegd tot één project: Brondata Hypothekenproces. Dit is gedaan omdat beide projecten verbonden en complementair zijn aan elkaar (zie figuur 1). Een consument zal immers een rol spelen bij het opvragen en aanleveren van bepaalde (privacygevoelige) brondata in het aanvraag-/ mutatieproces. Dat was voor HDN reden om vorig jaar met het project Identity Providing te starten, naast het Externe Bronnen project. Het blijkt dat de privacygevoelige bronnen verbonden zijn met Identity Providing, waardoor HDN de projecten heeft samengevoegd. Figuur 1 is een visuele weergave van de wijze waarop HDN de communicatie tussen het HDN platform en de verschillende externe bronnen ziet. In het plaatje is te zien hoe de communicatielijnen met externe bronnen voor de HDN stakeholders, ook voor de bronnen met noodzakelijk toestemming/tussenkomst van consument, zal (kunnen) worden geregeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen transport over het HDN platform (rood) en erbuiten (zwart).

16 Figuur 1: Project Brondata hypothekenproces Op de volgende pagina staat een weergave (zie figuur 2) van hoe HDN de projecten Identity Providing en Externe bronnen heeft samengevoegd en hoe het hoofdproject Brondata hypotheekproces is onderverdeeld in deelprojecten per projectpijler. Onder het hoofdproject Brondata Hypothekenproces heeft HDN twee sub projecten gedefinieerd: Ontsluiting externe bronnen B2B en B2C. HDN heeft hiermee het onderscheid gemaakt tussen bronnen die zonder toestemming van de consument te koppelen zijn (B2B), zoals het Kadaster. En bronnen waarbij de toestemming van consumenten wel nodig is (B2C), zoals inkomensgegevens en BKR. Deze 2 projectpijlers, zijn vervolgens weer onderverdeeld in deelprojecten per aan te sluiten bron.

17 Figuur 2. Onderverdeling hoofdproject in deelproject Project Ontsluiting Externe Bronnen B2B In 2014 zijn de volgende bronnen opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de HDN stakeholders; Kadaster met hypothecair bericht object en kadastraal bericht object, Calcasa en NBWO met de waardebepaling en rapport. In 2015 zal HDN verder gaan met de in 2014 gestarte bronnen: Kadaster: met het kadastraal bericht persoon. Doelstelling is om in Q met twee HDN partijen live te zijn met het KBP bericht. Kredietwaardigheidsinstantie: met de creditcheck op individueel consumenten niveau. Doelstelling is om in Q met twee HDN partijen live te zijn met de creditcheck Project Ontsluiting Externe Bronnen B2C In 2014 is HDN gestart met onderzoeken/realiseren naar de mogelijkheden voor Identity Providing. Stakeholders kunnen ieder voor zich een oplossing kopen of zelf maken. Als iedere marktpartij zijn eigen oplossing creëert, zal de driehoekscommunicatie tussen consument, intermediair en aanbieder (nog) moeizamer van de grond komen. HDN onderzoekt in dit project welke Identity Providers op de markt beschikbaar zijn; analyseert aan welke criteria deze Identity Providers voldoen (bijvoorbeeld mate van beveiliging); en

18 bepaalt op welke wijze Identity Providers van toegevoegde waarde zijn om ze via het HDN platform te faciliteren. Het draagvlak onder de HDN Gebruikers, is daarbij een belangrijke afweging. Een van de deelprojecten die hieronder valt is het eid stelsel. Dit is een in ontwikkeling zijnde afsprakenstelsel over de eisen en randvoorwaarden van de digitale identiteit van alle Nederlanders in een private en publieke samenwerking. Dit deelproject loopt door in In Q is HDN gestart met het onderzoek naar het faciliteren van de volgende nieuwe bronnen met toegevoegde waarde in het financiële proces. Concreet zal HDN in 2015 verder gaan met het koppelen van RAET (inkomen consument) en een pilot met BKR (kredietwaardigheid consument). In hoofdstuk 5.2 worden deze deelprojecten verder toegelicht. In 2014 zijn er ook twee andere initiatieven gestart met onderzoek naar het kunnen ontsluiten van consumentdata in het financiële proces. HDN is bij beide initiatieven betrokken: QIY: richt zich vooral op het ontwikkelen van een afsprakenstelsel genaamd het QIY Trusted Framework. Dat framework zorgt ervoor dat alle aangesloten partijen de consument in control laten zijn van zijn eigen data. De consument bepaalt zelf van wie hij data ontvangt (en wanneer) en met wie hij deze data deelt (of niet). De rol van HDN is om het transport van relevante data vanuit de consumentenomgeving van QIY naar de HDN gebruikers (en in de toekomst wellicht vice versa) te faciliteren. IG&H: met project HANDIG richt IG&H zich vooral op de samenwerking met overheidsbronnen, zoals het UWV en de invulling van het change-component bij de productaanbieders bij het ontsluiten van dit soort brondata. IG&H werkt bijvoorbeeld de consequenties/gevolgen uit van de ontvangst van (gevalideerde) data voor risk & compliance. Net als bij Qiy verzorgt HDN hier de infrastructuur voor het uitwisselen van consumentendata vanuit de bron naar de HDN keten met intermediairs en productaanbieders. De projectgroep van IG&H is ook betrokken bij het HDN project met RAET Beheerverzoeken via HDN HDN heeft in 2014 het beheerverzoek (MX) doorontwikkeld door enerzijds het MX ook beschikbaar te gaan stellen voor het intermediair en anderzijds een bericht (informatiebericht: IA/IX) te ontwikkelen om de recente gegevens van een bestaande klant te kunnen versturen. Op basis van dit bericht kan het intermediair op basis van de juiste uitgangspunten de klant adviseren over zijn bestaande product. Met andere woorden het huidige mutatiebericht (MX) is uitgebreid met het informatiebericht (IA/IX), waardoor recente informatie vanuit productaanbieders en servicers naar het intermediair kan worden verzonden. Hierdoor krijgt het intermediair, met toestemming van de klant(en), inzicht in de actuele situatie van zijn klant(en).

19 In 2014 zijn de berichtdefinities van MX, IA en IX in de projectgroep vastgesteld. Een kritische massa aan ketenpartijen werkt, onder leiding van HDN, in 2015 toe naar een gezamenlijke implementatie in augustus Hieraan hebben deze projectdeelnemers zich gecommitteerd. 5.2 NIEUWE PROJECTEN 2015 Voordat een nieuw project van start gaat, wordt door de directie en de RvC bekeken of de financiële positie van HDN de uitvoering van dit project toelaat. De nieuwe projecten voor 2015 worden hierna toegelicht Ontsluiting RAET HDN heeft begin oktober een kennismakingssessie gehad met RAET. RAET kan de salarisstrook alsmede de werkgeversverklaring elimineren in het acceptatieproces. RAET heeft circa 30% van het aantal werkende personen in Nederland. Tijdens de meeting is de groep snel concreet geworden en is er afgesproken dat HDN het platform zal zijn tussen RAET en de HDN stakeholders. Begin januari zal het project starten met twee sessies: het proces (inclusief data analyse) en de totstandkoming van de business case. Doelstelling is om eind 2015 een servicer, twee aanbieders en een intermediaire keten ontsloten te hebben. Hieronder vallen onder andere de projectdeelnemers van het IG&H project HANDIG Ontsluiting BKR HDN heeft in 2014 deelgenomen aan de pilot BKR met twee grote intermediaire ketens en enkele HDN intermediairs. Doel was om BKR gegevens vanuit de bron op te kunnen laten vragen door het intermediair. Dit is, o.a. vanwege het omslachtige proces, geen succes geweest. Begin december 2014 heeft HDN, met de pilotpartijen en het BKR de afspraak gemaakt om het proces te vereenvoudigen waar dit kan. Medio januari zullen hier sessies voor worden ingepland. Doelstelling is om eind 2015 twee intermediaire ketens ontsloten te hebben Ontsluiting Loket.nl HDN zal samen met een serviceprovider een Proof of Concept lanceren om aan te tonen dat salarisadministrateurs juridisch en technisch ontsloten kunnen worden in het financiële proces. Het proces zal nagenoeg identiek zijn aan het proces rondom ontsluiting RAET. Doelstelling is dat Q2 de functionaliteit met één serviceprovider en één intermediairketen (adviseurs) de functionaliteit ondersteunen.

20 5.2.4 SAAS TripleA (Realisatiefase) Dit project volgt op het SAAS TripleA Initiatieproject, dat in 2014 is afgerond. De initiatiefase bevatte de volgende zaken. Softwarehuizen zijn steeds meer gericht op het aanbieden van hun adviesapplicaties als SAAS-oplossing (Software as a Service), zonder nog gebruik te maken van lokaal bij het intermediair te plaatsen software componenten. Bij deze oplossingen krijgen de gebruikers via een webinterface toegang tot een ergens centraal staande applicatie. Het voordeel voor deze gebruikers is dat ze lokaal geen advies- en/of communicatiesoftware meer hoeven te installeren. Alle zaken zoals hosting, onderhoud, doorontwikkeling en software-updates worden dan centraal geregeld. HDN is lokaal geïnstalleerde software. Om aansluiting bij de SAAS ontwikkelingen van de softwarehuizen, heeft HDN (samen met de stakeholders) in 2014 een oplossing uitgewerkt in een PID (Project Initiation Document), dat in 2015 tot wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen gebruikers van SAAS oplossingen toch van HDN gebruik maken, zonder gebruik te moeten maken van lokale softwarecomponenten van HDN. De softwareleveranciers hebben te kennen gegeven dat ze naast een online HDN dienst om via de HDN website een certificaat aan te kunnen vragen (i.p.v. via de HDN communicatie software) ook graag zien dat HDN communicatie in de toekomst ook vanaf allerlei informatiedragers zoals ipads, Tablets en Smartphones kan worden gedaan. Randvoorwaarde van HDN is echter dat de huidige hoge beveiligingsvereisten van non-repudiation en end-to-end encryption gehandhaafd blijven. Hiertoe heeft een FOX-IT rapport in 2014 ertoe geleid, dat HDN bij het uitwerken van een oplossing wel vast moeten houden aan het gebruik van certificaten. Tijdens dit SAAS Triple A Realisatieproject wordt de bouw van de nieuwe/aangepaste HDN infrastructuur, autorisatie- en authenticatie methode en communicatiesoftware gerealiseerd. Daarmee faciliteert HDN in een behoefte van (SAAS) partijen om centraal HDN certificaten door intermediairs zelf te laten beheren. Bovendien biedt deze oplossing de mogelijkheid om subcertificaten aan te maken en te beheren. Het voordeel hiervan is dat er device- en locatie onafhankelijk conform de randvoorwaarden van HDN gewerkt kan worden. HDN zal in 2015 een oplossing gaan opleveren waarmee SAAS-applicatiegebruikers hun certificaten online kunnen aanvragen en hun endpoint bij de gewenste SAAS-partij kunnen laten plaatsen. Vervolgens wordt het mogelijk gemaakt om vanaf mobiele devices via het HDN platform te kunnen communiceren. Hiervoor zijn 2 signing apps noodzakelijk, waarover later meer HDN index uitbreiding De HDN index wordt structureel door meerdere HDN leden en gebruikers gebruikt. In 2014 is de HDN index gerestyled en is het onderdeel locaties van tabelvorm naar landkaart gemigreerd.

21 De gebruikers van de HDN Index hebben behoefte aan : Het toevoegen van de volgende HDN berichten: SX, OX, DA, DX. Hierdoor kunnen inhoudelijk analyses op processen worden uitgevoerd en worden gebenchmarkt. Het mailen van maandelijkse highlights over de data. Bepaald moet worden welke, voor de HDN stakeholders, relevante informatie binnen de HDN berichtendata een correlatie met elkaar laten zien. HDN schakelt hiervoor de leverancier HippoLine, een specialist en stagiair op het gebied van datamining in. Tevens wordt onderzocht of (en zo ja, hoe) de HDN Index eventueel ingezet zou kunnen worden als Externe Bron in het financiële proces. (project 12) HDN notaris bericht Vanaf eind mei 2014 is Nationale Notaris in samenwerking met De Hypothekers Associatie live gegaan met het via het HDN platform uitwisselen van informatie (via DA/DX) voor het aanvragen van notarisproducten. Door tijdens het acceptatieproces via het intermediair direct bepaalde documenten/data naar de notaris te sturen, is de notaris eerder op de hoogte van een aankomend transport en kunnen aktes e.d. al in een eerder stadium voorbereid worden. Dit heeft proces- en kostenvoordelen voor zowel de consument, het intermediair, als de geldverstrekker. HDN ontwikkelt in 2015 een nieuw HDN bericht om de notarisproducten digitaal en gestructureerd te kunnen aanvragen/aankondigen. Naast de Nationale Notaris heeft ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en ECH interesse in dit proces. De definitieve bepaling van de inhoud van het bericht wordt in nader overleg met de stakeholders vastgesteld. De volgende notarisproducten zijn reeds genoemd om in het bericht op te nemen en te faciliteren via HDN: Hypotheekaktes/Leveringsakte Splitsingsakte / Eigendomsbewijzen Familierecht (testamenten/ rechten en bijvoorbeeld schenkingen) Doel van dit project is om eind Q3 dit bericht te hebben ontwikkeld en met een Product Keten Combinatie met minimaal 3 HDN ketenpartijen gerealiseerd te hebben voor minimaal twee van de drie genoemde productsoorten. (project 13) NHG bericht (GX) doorontwikkelen In 2012 is HDN samen met NHG gestart om de verschillende diensten die NHG biedt en al hun berichtuitwisselingen met de hypotheekketen via het HDN platform te ontsluiten. Dit project heeft op verzoek van NHG in 2013 en 2014 on hold gestaan, omdat NHG eerst zelf intern duidelijkheid wilde hebben over hun processen, infrastructuur en IT

22 omgeving. NHG heeft inmiddels uitgesproken vervolgstappen te willen zetten en HDN als haar voorkeurscommunicatiekanaal te zien. Dit project zal in 2015 herstart worden met de in beginsel de focus op de volgende diensten: Doorontwikkeling van het NHG-bericht (GX); in beginsel door toe te voegen: o De afmelding, met reden van afmelding NHG ((vrijwillige) verkoop, echtscheiding, etc) o Het achterstandsmelding Binnen dit project zullen beide partijen erop gericht zijn om met gezamenlijke inspanning ervoor te gaan zorgen dat HDN leden en gebruikers via HDN met NHG gaan communiceren i.p.v. dat iedere partij zelf rechtstreekse webservices ontwikkelen en onderhouden. Doel van dit project is om in Q4 van 2015 minimaal 3 geldverstrekkers hun communicatie voor het aanmelden, afmelden en achterstandsmelden naar NHG via HDN laten verlopen. Hierbij is HDN afhankelijk van de snelheid van NHG HDN FDN Eind Q is HDN, samen met FDN, gestart met een verkenning om effectiever met elkaar samen te werken. Er is o.a. gesproken over een mogelijke (gedeeltelijke of volledige) integratie van FDN naar HDN (gebruik HDN standaard en platform). Q gaat HDN, samen met de FDN partijen, verder bepalen welke mogelijkheden er zijn, zodat er een gedegen advies gegeven kan worden aan de directies van HDN en de FDN partijen over de mogelijkheden en voordelen die HDN voor hen biedt. Als dit leidt tot een positieve reactie van zowel de FDN als de RvC van HDN, start HDN in 2015 een integratie project. Doel van dit project is om in Q de initiatiefase afgerond te hebben en dan, afhankelijk van de mate van integratie die door de partijen zijn afgesproken in de initiatiefase, eind Q begin Q gerealiseerd te hebben Marketing en communicatie Zoals in Hoofdstuk 3 aangegeven, is marketing en communicatie onderdeel van de beheerwerkzaamheden. Daarnaast is er een marketing en communicatieplan opgesteld, waarin activiteiten en budgetten zijn opgenomen om de Marketing & Communicatie van HDN structureel te verbeteren. Ongewijzigd communicatiebeleid kan de continuïteit van HDN op lange termijn in gevaar brengen. HDN bereikt haar stakeholders onvoldoende. Hierdoor loopt HDN het risico dat haar stakeholders zelf databerichten (laten) ontwikkelen en daarmee de functie van HDN uithollen. Of zich door leveranciers laten verleiden tot eigen 1:1 koppelingen met hetzelfde effect. En de toegevoegde waarde van HDN onvoldoende benutten, omdat zij niet goed op de hoogte zijn.

23 De online communicatie-activiteiten van HDN vormen een belangrijke basis om de missie en visie met de markt te delen, de voordelen voor alle stakeholders goed over de bühne te brengen en engagement bij de stakeholders te creëren en behouden. HDN heeft zes doelstellingen geformuleerd om te meten of de online marketingactiviteiten effect hebben. Deze activiteiten worden ondersteund met een aantal offline activiteiten. HDN blijft primair vanuit Productleadership communiceren, maar zal de (tot nu toe niet marktconforme) Customer Intimacy-kant ontwikkelen. Hierdoor verwacht HDN meer engagement bij haar stakeholders te creëren en tevens haar Productleadershippositie te versterken. HDN doet B2B zaken en beseft zich dat zij zaken doet met mensen. Het is de uitdaging om deze mensen zo persoonlijk mogelijk te benaderen en te betrekken. De groeistrategie van HDN richt zich op productontwikkeling. Door te focussen op de ontwikkeling van nieuwe diensten voor de huidige stakeholders, behoudt HDN haar positie als Productleader. Met deze online strategie als basis onderhoudt/intensiveert HDN haar (lange termijn) relatie met alle stakeholders en creëert HDN engagement bij alle stakeholders. Tevens faciliteert HDN haar stakeholders bij het inspelen op de marktontwikkelingen en benut HDN haar positie als Productleader. HDN onderscheidt 3 communicatiedoelgroepen, te weten: 1. Strategisch: directie en commercie 2. Operationeel: management en IT en 3. Intermediair De online waarde propositie van HDN luidt: HDN maakt het mogelijk dat consumenten snel, veilig en voordelig hun hypotheek (en daaraan gerelateerde producten) kunnen afnemen. Op basis van haar state of the art platform en berichtstandaarden, die via interactie en co-creatie tot stand zijn gekomen, faciliteert HDN bedieningsmodellen en -processen in de hypotheekketen. De HDN stakeholders besparen hierdoor fors op hun bedrijfskosten, hun processen zijn efficiënt en hun klanten weten snel waar zij aan toe zijn. Het (e-)marketing & communicatiemodel van HDN ziet er als volgt uit: De investering in het marketing en communicatiebudget leidt voor HDN tot positievere marktperceptie van HDN, grotere deelname aan implementatie en projecten en ambassadeurschap van HDN stakeholders op Social Media. Deze investeringen dragen bij aan de substantiële groei van het aantal HDN stakeholders en de groei van het berichtenverkeer. Met deze investering in budget en capaciteit

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.2 20-11-2013 Dorine van Basten Draft Eerste review

2014 (VERKORTE VERSIE) Versie Datum Auteur Status Omschrijving. 0.2 20-11-2013 Dorine van Basten Draft Eerste review HDN JAARPLAN 2014 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 26-11-2013 Versie 1.2 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 18-11-2013

Nadere informatie

HDN STRATEGIE 2014-2017

HDN STRATEGIE 2014-2017 HDN STRATEGIE 2014-2017 Agendapunt 5.1 HDN Strategie 2014-2017 Auteur(s) Dorine van Basten, Burny Verbeek en Arjen de Bake Datum 13 december 2013 Versie 0.6 Status Concept Versie Historie Versie Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2 e kwartaal 2004 Datum: 11 augustus 2004 Versie: 1.0 Status: Definitief 1 STAND VAN ZAKEN BKWI...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 PRODUCTIEOMVANG

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek

Met SURF in de wolken. Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Met SURF in de wolken Cloud computing en cloud services in het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Position paper... 5 1.1 Wat is cloud computing?... 5 1.2 Voordelen van cloud-services

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie