White paper. Payrolling. Veel besproken, maar niet altijd begrepen. Samen de beste werkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper. Payrolling. Veel besproken, maar niet altijd begrepen. Samen de beste werkgever"

Transcriptie

1 White paper Payrolling Veel besproken, maar niet altijd begrepen Samen de beste werkgever

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is payrolling? 4 3. De geschiedenis van payrolling 5 4. Payrollmedewerkers en ontslag 7 5. De meest voorkomende verschijningsvormen 8 6. Waarom overwegen te gaan payrollen? De voordelen van payrolling voor werknemers Herken de professionele payroller 14 Meer weten over payrolling? 17 WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 2

3 1. Inleiding De ontwikkelingen binnen HRM zullen elkaar het komende decennium nog sneller opvolgen dan voorheen. Er ontstaan steeds weer nieuwe inzichten, modellen en strategieën op het gebied van HRM. Payrolling is zo n relatief nieuwe en onbekende vorm van dienstverlening. Het uitgangspunt bij payrolling is de overname van het administratieve en het juridische werkgeverschap. Payrolling wordt gezien als een gevolg van de toegenomen complexiteit en intensiteit van het werkgeverschap in Nederland. Als werkgever wordt u automatisch geconfronteerd met aanzienlijke administratieve lasten, grote financiële risico s en veel verplichtingen aan diverse instanties en instellingen. De toegenomen wet- en regelgeving maakt het werkgeverschap complex, risicovol en minder aantrekkelijk. Met name binnen het MKB bestaat een toenemende behoefte om zowel de financiële risico s als de administratieve lasten te beperken. Daarbij willen ondernemers kunnen terugvallen op een professionele ondersteuning op het gehele HR-gebied; het ontzorgmotief. Veel werkgevers en HR-professionals hebben inmiddels van payrolling gehoord, maar het ontbreekt vaak aan voldoende kennis en achtergrondinformatie om payrolling te vertalen naar een eigen sluitende business case: Wat levert het mij op? Wat zijn de consequenties voor mijn medewerkers? Is dit een mogelijke (deel)oplossing voor onze organisatie? Wat kost het nu werkelijk? Hoe kan ik de verschillende aanbieders met elkaar vergelijken? Het onbegrip en de verwarring over payrolling worden mede veroorzaakt door de verschillende verschijningsvormen en een gebrek aan transparantie binnen de payrollbranche. Dit whitepaper heeft als doel u te informeren over payrolling in het algemeen, de verschillende verschijningsvormen, de voor- en de nadelen en de praktische toepasbaarheid van payrolling binnen een onderneming. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 3

4 2. Wat is payrolling? De term payrolling is afgeleid van het Engelse woord payroll. In simpel Nederlands: loonlijst. De dienst payrolling is afkomstig uit de Verenigde Staten en werd in de jaren 90 voor het eerst in Nederland geïntroduceerd. Naar schatting waren er in payrollkrachten aan het werk in Nederland. De verwachting is dat dit in 2012 zal uitkomen op ± en verder zal oplopen tot boven de in Bijna driekwart van alle payrollmedewerkers werkt binnen een mkb-bedrijf. De belangrijkste sectoren zijn horeca, groothandel, retail, industrie, overheid en onderwijs. Binnen de ICT-sector, de callcenter-branche, de tuinbouw en overige zakelijke dienstverlening neemt payrolling snel toe. Payrolling wordt gezien als een gespecialiseerde vorm van HR-dienstverlening waarbij de werknemers ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers, veelal inleners genoemd. De opdrachtgevers zijn en blijven hierbij zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie, de planning en de begeleiding van de medewerkers, oftewel de functionele aansturing van de medewerker op de werkvloer. De payroller neemt, als juridisch werkgever, de administratieve verplichtingen en financiële risico s over. Dankzij de payrolldienstverlening kunnen werkgevers het werkgeverschap inclusief risico s, het contractbeheer en de verloning, van door henzelf geworven (flexibele) medewerkers, uitbesteden. Payrolling creëert banen Payrolling biedt medewerkers een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt en biedt kansen voor groepen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Volgens de VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) was 25% van de payrollmedewerkers voorheen werkloos of arbeidsongeschikt en is maar liefst 37% van de payrollmedewerkers 45 jaar of ouder. De grote risico s vanuit arbeidsongeschiktheid en/of ontslag voor ondernemers blijft een belemmering om zelf (meer) personeel in dienst te nemen. De kosten die dit met zich meebrengt komen wel voor rekening van de ondernemer, maar hij kan hier zelf niet altijd voldoende invloed op uitoefenen. Payrolling kan hiervoor de oplossing zijn, het maakt deze risico s namelijk beheersbaar. Payrolling of uitzenden? De payrollmedewerker is in loondienst bij de payroller en wordt net als bij een uitzendkracht ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever, de inlener. De uitzendovereenkomst is wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:690 BW). Payrolling werd in eerste instantie vooral aangeboden door uitzendbureaus, op basis van uitzendovereenkomsten, veelal met het zogenaamde uitzendbeding. Tegenwoordig zijn er steeds meer gespecialiseerde payrollorganisaties. Voor uitzendbureaus is de core business het werven en selecteren van medewerkers en het invullen van vacatures. Voor payrollers ligt de nadruk op het ontzorgen. De vakbewegingen in Nederland zijn al enige tijd met een offensief bezig tegen de verschillende varianten van flexibele arbeid. Los van de discussie over de economische noodzaak van een flexibele schil wordt payrolling door de vakbeweging als extra argument ingebracht in haar strijd tegen flex. Payrolling is volgens enkele vakbondsbestuurders met name een product van de toegenomen behoefte tot flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hiermee wordt heel payroll Nederland gelijk geschaard met flex; oftewel uitzenden. Dat is feitelijk onjuist. Er zijn veel payrollers die niet werken met uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding, maar met reguliere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij deze payrollers hebben veel medewerkers, meer dan 45%, een reguliere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 4

5 3. De geschiedenis van payrolling Tot 2006 vielen alle vormen van payrolling automatisch onder de cao voor uitzendkrachten. In 2006 is de VPO opgericht en werd de eerste bedrijfstak-cao payrolling afgesloten met FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Unie. Belangrijke doelstellingen van deze cao: ordening van de markt; payrolling onderscheidend van uitzenden positioneren; verbeteren van de kwaliteit van payroll-dienstverlening; verbeteren van de (rechts)positie van payrollmedewerkers, ondermeer door het tegengaan van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De betrokken vakbonden zijn van mening dat de doelstellingen vanuit de VPO-cao onvoldoende zijn gerealiseerd. De VPO is juist van mening dat er in zes jaar veel is bereikt. De VPO-cao is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Met ingang van 2012 vallen VPO-leden onder de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao). VPO-leden zijn verplicht een arbeidsvoorwaardenpakket, de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling, bovenop de ABU-cao te hanteren. Enkele payrollers hebben een eigen ondernemings-cao afgesloten, veelal om zich nadrukkelijk als zuivere payroller te kunnen blijven positioneren en niet als uitzendbedrijf. Vanuit dat perspectief is het een gemiste kans dat de vakbonden zich hebben teruggetrokken van de VPO-cao. Gevolg is dat de markt nog meer is versnipperd waardoor die er niet transparanter op is geworden. Een terecht punt van kritiek van de vakbewegingen is dat enkele payrollers niet voldoende transparant zijn in de geboden dienstverlening. Er wordt payrolling aangeboden vanuit verschillende entiteiten, veelal met dezelfde naam, logo en website. Vaak zijn deze partijen lid van diverse brancheorganisaties en kunnen ze meerdere cao s toepassen. Gevolg hiervan is dat het voor medewerkers lang niet altijd duidelijk is onder welke cao ze vallen en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Dat leidt tot verwarring, onbegrip en werkt de concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de hand. Ook de minister van SZW wenst duidelijkheid Door de toename van payrolling in Nederland heeft de minister SZW in 2011 aan de Stichting van de Arbeid (STAR) gevraagd om haar visie te geven op de ontwikkeling van payrolling en de gevolgen voor de medewerkers, specifiek t.a.v. de rechtspositie van deze medewerkers. De STAR is er niet in geslaagd om een eenduidig advies aan de minister te geven. In mei 2012 is het rapport van de STAR verschenen waarin duidelijk wordt dat ook hier werkgevers en werknemers het niet met elkaar eens zijn. Er wordt, met name door de verschillende verschijningsvormen, niet hetzelfde gedacht over de positie van payrolling binnen het arbeidsrecht. De feiten: De Payrollovereenkomst is een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde, de inlener. De bijzonderheid is dat de payrollovereenkomst tot stand komt na de werving van de medewerker door de inlener. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 5

6 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, in antwoord op Kamervragen, bevestigd dat de payroller de juridisch werkgever is en niet de inlener. Op 2 april 2010 heeft het Hof van Leeuwarden in een hoger beroepszaak over payrolling expliciet uitgesproken dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de payroller en de medewerker. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 6

7 4. Payrollmedewerkers en ontslag Rechtspositie en ontslag zijn veel besproken in relatie tot payrolling. In Nederland kan een arbeidsovereenkomst op drie manieren beëindigd worden: 1. in onderling overleg, vaak met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst; 2. via de kantonrechter; 3. via een ontslagvergunning UWV. Ten aanzien van opties 1 en 2 is er voor een payrollmedewerker en een niet payrollmedewerker geen onderscheid. Ten aanzien van optie 3, de ontslagvergunning via het UWV, is er veel ruis op de lijn. Het UWV hanteert al jaren aparte beleidsregels voor payrollers. Een beëindiging van de payrollopdracht wordt door het UWV gezien als een bedrijfseconomische grond. Voor een payroller is het zogenaamde afspiegelingsbeginsel niet van toepassing (wie wordt als eerste voorgedragen voor ontslag?). Voor een payroller is in dat opzicht vaak geen aanvullende onderbouwing vanuit economisch perspectief noodzakelijk. Dit lijkt in eerste instantie een voordeel vanuit werkgeversperspectief en een nadeel vanuit het werknemersperspectief. De enkele opzegging van de payrollopdracht leidt echter niet automatisch tot afgifte van een ontslagvergunning, zoals vaak wordt verondersteld. Payrollers hebben namelijk gedurende tenminste twee maanden een herplaatsingsinspanning. In deze periode dienen zij bij hun opdrachtgevers na te gaan of er vacatures zijn en bij de aanvraag van een ontslagvergunning moet de payroller aantonen aan deze verplichting te hebben voldaan. Dit maakt het - praktisch gezien - nagenoeg onmogelijk om een vergunning te krijgen. De conclusie dat payrollers werknemers snel/makkelijk kunnen ontslaan via een ontslagvergunning van het UWV is dan ook onjuist. Herplaatsinginspanning Als bekend is geworden dat de werkzaamheden van de payrollmedewerker komen te vervallen, moeten payrollers gedurende een termijn van minimaal twee maanden herplaatsinginspanningen verrichten. Hierbij is werk voor werk het uitgangspunt. De herplaatsingsverplichtingen van de payroller bestaan uit het zoeken naar nieuwe passende werkzaamheden voor de werknemer en het benaderen en voordragen van de betreffende werknemer bij een of meerdere opdrachtgever(s). Opzegtermijn inlener-payroller Veel payrollers spreken op voorhand een opzegtermijn af voor het geval de werkzaamheden van de betreffende medewerkers komen te vervallen. De opzegtermijn, veelal in weken, is dan gerelateerd aan de duur van het dienstverband. Dit is enkel de opzegtermijn tussen inlener en payroller. De arbeidsovereenkomst tussen payroller en medewerker blijft in die situatie bestaan totdat wordt overgegaan tot een beëindiging, na de herplaatsinginspanning. Allocatieve functie Payrollers hebben geen rol bij het werven en selecteren van nieuw aan te nemen medewerkers, de allocatie. Deze rol heeft de payroller wel vanuit het werkgeverschap bij langdurige arbeidsongeschiktheid waardoor de medewerker niet kan terugkeren in zijn eigen functie en/of bij het wegvallen van de werkzaamheden bij de inlener. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 7

8 5. De meest voorkomende verschijningsvormen Om vast te stellen of payrolling voor uw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn, is het goed om onderscheid te maken tussen de verschillende verschijningsvormen van payrolling. De meest voorkomende vormen zijn hieronder weergegeven. 1.a Administratie-/accountantskantoren en andere externe salarisverwerkers De payroller verzorgt de salarisadministratie voor een opdrachtgever. De payroller is geen juridisch werkgever. Bij deze vorm blijven de risico s van arbeidsongeschiktheid en ontslag meestal volledig voor rekening van de ondernemer, de opdrachtgever. 2.a Uitzendbedrijf (payrolling onder ABU/NBBU of eigen cao) I De opdrachtgever heeft zelf uitzendkrachten geworven en geselecteerd en wil deze onderbrengen bij de uitzender/payroller. De medewerkers krijgen vervolgens een uitzendovereenkomst aangeboden. Meestal zijn de uitzendcao s (ABU/NBBU) van toepassing. Vaak bestaat de intentie om de uitzendkracht/payrollkracht na een x-periode in dienst te laten treden bij de opdrachtgever. Het gaat hier met name om de zogenaamde flexibele personeelsschil. 2.b Uitzendbedrijf (payrolling onder ABU/NBBU of eigen cao) II Payrollen als verlengd uitzenden. Als de opdrachtgever de door het uitzendbureau geworven uitzendkrachten (nog) niet zelf in dienst wil nemen na een x-periode van ter beschikkingstelling biedt de uitzender/payroller de mogelijkheid om de medewerker langer ter beschikking te stellen. 3.a Payrolling (niet uitzenden) I De opdrachtgever verzorgt zelf de werving en selectie van nieuwe medewerkers. De medewerkers treden in dienst bij de payroller. Veelal bestaat de intentie om deze medewerkers langdurig ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever, de inlener. Naast de payrollmedewerkers heeft de onderneming zelf ook nog personeel in loondienst. 3.b Payrolling (niet uitzenden) II De situatie is grotendeels gelijk aan de derde variant, met het verschil dat de opdrachtgever niet alleen nieuwe medewerkers maar ook de bestaande populatie, of een gedeelte hiervan, onderbrengt bij de payroller. In veel gevallen heeft de opdrachtgever zelf geen personeel meer in dienst. 4. ZZP / Freelancers Freelancers of zelfstandigen zonder verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR/WUO) worden via een payroller ter beschikking gesteld. In veel gevallen zorgt de medewerker zelf voor de opdracht en de tariefstelling. Ongeacht de discussie over de toekomst van de VAR kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst, met name bij de rechtspositie en de zogenaamde verzekeringsplicht. Kunnen ze wel als werknemer in loondienst worden gezien? WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 8

9 Breed speelveld: flex en/of ontzorgen? In de praktijk wordt de payrolldienstverlening met name aangeboden vanuit de hierboven vermelde vormen 2 en 3. Hierbij kan worden gesteld dat de payrollvormen 2a en 2b onder de categorie uitzenden moeten worden ingedeeld. Volgens de werkgeversorganisatie VPO zijn ook de vormen 3a en 3b de twee te onderscheiden vormen van payrolling. Gelet op bovenstaande payrollvormen kan geconcludeerd worden dat het speelveld binnen de payrollbranche groot is. Van sec flex (2a) enerzijds tot volledige ontzorging (3b) anderzijds. Het Payrollmodel Vanuit welke variant ook naar payrolling wordt gekeken, er is altijd sprake van een zogenaamde driehoeksverhouding. In het onderstaande model is de driehoeksverhouding tussen ondernemer, werknemer en payrollorganisatie weergegeven met de (mogelijke) taken en verantwoordelijkheden. juridisch werkgever payrollorganisatie - salarisbetaling - loonadministratie - verzekeringen - pensioen - contractbeheer - verzuimbegeleiding - HRM advies opdrachtgever/ opdrachtnemer medewerker werkzaamheden uitvoeren onder aansturing van de onderneming functioneel werkgever medewerker ondernemer - werven en selecteren medewerkers - aansturing medewerkers - vaststellen salaris en voorwaarden - mutaties doorgeven WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 9

10 6. Waarom overwegen om te gaan payrollen? De diversiteit van payrolldienstverlening is met name ontstaan vanuit de behoefte binnen de BV Nederland. Belangrijke argumenten, vanuit ondernemers geredeneerd, om gebruik te maken van payrolldienstverlening: Ontzorging, o.a. door een administratieve lastenverlichting Vanuit het werkgeverschap worden ondernemers gedwongen om een deel van de beschikbare tijd te spenderen aan zaken die niets met hun businessmodel, hun core business van doen hebben. Personeel in loondienst betekent een omvangrijk aantal instanties, informatiestromen, facturen, betalingen, administratieve verplichtingen etc. Beheersing van werkgeversrisico s Risico s van arbeidsongeschiktheid en ontslag vormen vaak een belemmering voor ondernemers om (meer) personeel aan te nemen. Payrolling kan deze kosten inzichtelijk en beheersbaar maken. Hogere mate van flexibiliteit Payrolling kan in veel gevallen meer flexibiliteit betekenen waardoor ondernemers snel en adequaat kunnen inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden. Dit geldt ook voor ondernemers die gepensioneerden, studenten/scholieren en/of oproepkrachten in dienst hebben. Kostenbesparing Payrolling kan een behoorlijke kostenbesparing opleveren, ook bij een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket. Eén loket voor alle diensten. Geen zes tot twaalf verschillende instanties meer. Eén dienstverlener die alle verplichtingen voortkomende uit het werkgeverschap van de ondernemer overneemt. Kostenbesparing: wachtgeldregeling overheid en onderwijs Binnen de overheid en het onderwijs speelt de zogenaamde wachtgeldproblematiek. Na ontslag kunnen medewerkers in veel gevallen aanspraak maken op wachtgeld, een aanvullende uitkering die de WW-uitkering aanvult tot een bepaald percentage. Voor payrolling bestaat deze verplichting niet. Hierbij is het belangrijk dat de medewerkers vóór aanvang van een payrollovereenkomst op de hoogte zijn van het feit dat ze geen aanspraak kunnen maken op wachtgeld! Deskundige advisering op HR-terrein De werkgever wordt geconfronteerd met een continu wijzigende wet- en regelgeving. Signalering, implementatie en optimaal gebruik maken van de geboden mogelijkheden is hierbij essentieel. Continuïteit en kwaliteit op het HR-terrein is voor veel ondernemers moeilijk zelf in te vullen. HR beleid of mutatieverwerking Vaak komen HR-afdelingen onvoldoende toe aan het HR-beleid doordat ze te veel belast worden met met de personeelsmutaties vanuit in-, door- en uitstroom van personeel. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 10

11 Deskundige verzuimbegeleiding Door een goed verzuimbeleid inclusief professionele verzuimbegeleiding van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers kan het verzuim en de daaruit voortkomende verzuimkosten worden teruggebracht en onnodige uitval van medewerkers worden voorkomen. Deskundige re-integratie en herplaatsing Herplaatsing van medewerkers is voor veel ondernemers een groot probleem. Dit is met name van toepassing bij de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers die niet kunnen terugkeren in hun oude functie. Automatiserings-/efficiencyslag Als u een automatiserings-/efficiencyslag wilt maken op het gehele HR-terrein zonder investering in software, hardware en medewerkers, kan payrolling interessant zijn. Controlling Sneller inzage in de periodecijfers. Direct inzage in de volledige personeelskosten (indirect en direct) gerelateerd aan de juiste periode zonder kosten achteraf. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 11

12 7. Voordelen van payrolling voor werknemers Bij payrolling zijn de mogelijke voordelen voor werkgevers helder, maar payrolling kan ook voordelig zijn voor de werknemers als voor de juiste payroller wordt gekozen: 1. Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden Een goede payroller concurreert niet op arbeidsvoorwaarden en heeft naast de primaire beloning, zoals ook van toepassing bij de opdrachtgever, een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket waarin diverse voorwaarden zijn geregeld. Hierbij kan worden gedacht aan: 1. een goede pensioenregeling; 2. een collectieve ziektekostenverzekering; 3. een fietsplan (mobiliteitsplan); 4. een opleidings-/scholingregeling; 5. aanvullende verzekering/dekking nabestaanden en/of arbeidsongeschiktheid. 2. Beter advies en tijdig de juiste informatie Een goede payrollorganisatie is gespecialiseerd in HRM. Daardoor kunnen werknemers sneller en beter worden geïnformeerd en geadviseerd over zaken als arbeidsvoorwaarden, cao-vraagstukken, belastingen, pensioen- en aanverwante regelingen, etc. Daarbij zijn een correcte arbeidsovereenkomst, een tijdige betaling van het salaris en de tijdige en juiste salarisspecificatie gewaarborgd. 3. Ondersteuning bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Deskundige begeleiding bij arbeidsongeschiktheid is essentieel. Aansluiting bij de juiste payroller betekent deskundige begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 4. Ondersteuning bij het wegvallen van werk (herplaatsing) Deskundige begeleiding bij het wegvallen van werkzaamheden wanneer de medewerkers, om wat voor een reden dan ook, niet meer op hun plek zitten. Het is ook in het belang van de medewerker dat er spoedig een andere werkplek wordt gevonden. Bij een faillissement van de opdrachtgever blijft de payroller werkgever en dient hij de nodige herplaatsinginspanningen, gedurende minimaal twee maanden, te verrichten. 5. Goed werkgeverschap Iedere zichzelf respecterende ondernemer/werkgever realiseert zich wat de positie van de medewerkers binnen de onderneming is. Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal in een onderneming en verdienen de zorg die ze toekomt. Hierbij moet volledige transparantie in de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voorop staan. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden en/of onderscheid in arbeidsvoorwaarden bij vergelijkbare medewerkers levert ontevreden medewerkers op. En tevreden medewerkers zijn de beter presterende medewerkers! WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 12

13 Goed werkgeverschap dient ook door een payroller (minimaal) te worden gewaarborgd door: 1. volledige duidelijkheid, voor aanvang van de werkzaamheden, over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie; 2. goede arbeidsvoorwaarden te bieden vanaf de eerste dag die zoveel mogelijk aansluiten bij die van de opdrachtgever; 3. de zekerheid te bieden dat er een duidelijke correcte arbeidsovereenkomst is opgemaakt; 4. een aanspreekpunt te hebben voor alle vragen op het gehele HR-terrein; 5. een goede begeleiding te bieden bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of herplaatsing; 6. eerst overgaan tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst als na een herplaatsingsinspanning van minimaal 2 maanden is vastgesteld dat de medewerker via de bemiddeling van de payroller niet kan worden herplaatst. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 13

14 8. Herken de professionele payroller Indien u payrolling overweegt voor uw organisatie is het van belang dat u zaken gaat doen met de juiste partij. Hieronder treft u een lijst met aandachtspunten aan om u te helpen bij de juiste keuze. Financieel betrouwbaar De payrollorganisatie is juridisch werkgever en daarmee verantwoordelijk voor financiële tegenslagen vanuit langdurige arbeidsongeschiktheid of (langdurige) juridische kwesties bij ontslagtrajecten. Het is daarom van belang dat de payroller financieel draagkrachtig is om dergelijke tegenslagen op te kunnen vangen. Het is immers een basisvoorwaarde dat het juiste salaris van de medewerkers consequent op tijd wordt uitbetaald, maar ook de reserveringen voor vakantiedagen, vakantietoeslag etc. kunnen worden betaald. De omvang van een payrollorganisatie zegt niet direct iets over de kwaliteit en continuïteit, maar een payrollorganisatie van enige omvang, of een payroller die deel uitmaakt van een groter concern, is veelal wel beter in staat om financiële tegenvallers op te vangen. Check: NEN gecertificeerd? SNA-keurmerk: ingeschreven bij de Stichting Normering Arbeid? Wordt er aangeboden om gebruik te maken van een G-rekening? Wordt de inlener erop gewezen dat enkel de combinatie van NEN-certificering en de gebruikmaking van de G-rekening kan leiden tot een volledige vrijwaring vanuit de inlenernaansprakelijkheid? Let op! NEN certificering alleen is geen garantie en zegt onvoldoende over de financiële draagkracht van de payroller. Goede arbeidsvoorwaarden Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet altijd in de praktijk. Zorg ervoor dat wordt vastgesteld welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Check: Onder welke cao( s) wordt de payroll-dienstverlening aangeboden? Wordt het uitzendbeding toegepast? Is er sprake van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting? Volledige beloning inclusief alle toeslagen zoals bij de inlener, vanaf de eerste dag? Vrije dagen zoals bij inlener (vakantie, ADV, extra dagen leeftijd/dienstverband etc.)? Een goede pensioenregeling: niet de StiPP Basisregeling voor uitzendkrachten? Geen wachtperiode voor toetreding tot de pensioenregeling? Overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve ziektekostenverzekering, aanvullende verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden etc.? Kwaliteit Payrolling kenmerkt zich door de vele verschijningsvormen. Het is belangrijk om bij de vergelijking van verschillende aanbieders niet alleen naar het payrolltarief per gewerkt uur te kijken, maar ook naar de geboden dienstverlening. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 14

15 Check: Algemene indruk, hoe staat de organisatie bekend, zijn er referenties? Welke cao( s) zijn van toepassing? Volledige transparantie richting medewerkers; vanaf de eerste dag helderheid over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie? Wat is de contractduur van de inleen-/samenwerkingsovereenkomst? Wat is de opzegtermijn van de inleen-/samenwerkingsovereenkomst? Wat is de automatiseringsgraad met betrekking tot de periodieke mutatieverwerking? Kunnen nieuwe medewerkers volledig digitaal worden aangemeld? Welke managementinformatie krijgt u teruggekoppeld? Krijgt u een periodieke analyse over het gerealiseerde ziekteverzuim? Welke aanvullende dienstverlening wordt er aangeboden? Prijs dienstverlening Payrolling kent ook veel verschillende tariefsystemen. Het is belangrijk om bij de vergelijking vast te stellen wat wel/niet is opgenomen in het tarief. In de meeste gevallen wordt gesproken over een omrekenfactor of een loonsomfactor. Door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de betreffende omrekenfactor wordt het tarief per gewerkt uur bepaald. Check: Is het tarief een vast bedrag per periode of een tarief per gewerkt uur? Is er aanvullend een opslag per uur, veelal bureaumarge genoemd, van toepassing? Welk tarief is van toepassing bij overuren, toeslagen en andere bijzondere beloningen? Is het tarief inclusief alle reserveringen vakantiedagen, vakantietoeslag? Is het tarief inclusief ziekte, feestdagen, kort verzuim, bijzonder verlof? Is het tarief inclusief de eindejaarsuitkering, indien van toepassing? Welke kosten kunnen aanvullend in rekening worden gebracht? Welke opzegtermijn dient te worden gehanteerd bij de opzegging van contracten? Is er een eigen risico bij ziekte/arbeidsongeschiktheid? Is het ziekteverzuimpercentage gemaximeerd? Zo ja, worden de kosten boven dit gemaximeerde percentage geheel/gedeeltelijk aanvullend doorbelast? Zijn er aanvangskosten of kosten die bij een vroegtijdige beëindiging van de inleen-/ samenwerkingsovereenkomst in rekening kunnen worden gebracht? Wat zijn de afspraken over scholingskosten? Worden onbelaste reis-/onkostenvergoedingen 1:1 doorbelast? Komen ontvangen subsidiebedragen volledig ten gunste van de inlener? Wat is de betalingstermijn en is er een opslag als er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso? Wat kost payrolling in vergelijking met het zelf in dienst nemen van personeel? Bij payrolling betaalt de ondernemer voor de directe loonkosten van de medewerkers en de diensten (handelingskosten en overgenomen risico s) van de payroller. Om tot een juiste vergelijking te komen tussen het zelf in dienst nemen van de medewerker(s) of via een payroller, moet ook rekening worden gehouden met de onderstaande kosten. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 15

16 HR Administratie: Personeelsadvies: Verzuim: Accountantskosten: salaris-/personeelsadministratie inclusief software (hardware) contractbeheer, arbeidsovereenkomsten, personeelsadvies, juridische ondersteuning, cao-vraagstukken, subsidieregelingen etc. arbodienst, verzuimcoördinator, casemanagement, ziekengeldverzekering incl. eigen behoud/risico, re-integratietrajecten, mediation etc. besparing kosten accountant door vereenvoudiging van de administratie Naast de hierboven genoemde opsomming van aanvullende, indirecte personeelskosten dient rekening te worden gehouden met de voordelen van tijdwinst, gemak, comfort en zekerheid die payrolling kan bieden. Samenvattend Een goede payroller kent een transparante dienstverlening naar zowel ondernemer als medewerkers en biedt goede arbeidsvoorwaarden, vergelijkbaar met die van de inlener. Een goede payroller ontzorgt, biedt risicoreductie, organiserend vermogen en efficiënt personeelsmanagement op basis van een hoge automatiseringsgraad. Een goede payroller maakt inzichtelijk wat de volledige kosten zijn per gewerkt uur en welke kosten aanvullend en onder welke voorwaarden in rekening kunnen worden gebracht. Een goede payroller is NEN-gecertificeerd en biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van een G-rekening om een volledige vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid te garanderen. Een goede payroller streeft er naar om samen met de inlener de beste werkgever te zijn! WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 16

17 Meer weten over payrolling? Wilt u meer weten over payrolling, de mogelijkheden en de kosten? Maak dan een afspraak met Persoonality via of kijk op persoonality.nl. Persoonality Persoonality is een zelfstandig label van Timing en daarmee onderdeel van de ADG dienstengroep, een landelijk concern in de zakelijke dienstverlening. Nu 15 jaar na onze start in de payrollbranche, behoren we tot de top van grootste payrollorganisaties in Nederland. Met ruim payrollmedewerkers en inleners in 50 verschillende branches hebben we ruime ervaring binnen het MKB. Wie met ons het werkgeverschap deelt, kan rekenen op onze uitgebreide dienstverlening die verder gaat dan payrolling alleen. Effectieve verzuimbegeleiding, arbodienstverlening, re-integratie via een eigen jobcentre, juridisch advies, praktische IT-oplossingen, Persoonality PLUS tools en een eigen cao. Zo bieden we onze klanten een totale ontzorging en zorgen we er samen voor dat de personeelszaken van onze klanten goed geregeld zijn. WHITEPAPER PAYROLLING BOB WEGHORST 17

Herken de juiste payroller

Herken de juiste payroller Herken de juiste payroller U heeft plannen om te gaan payrollen. Maar waar let u op bij het kiezen van de juiste payroller? Of het nu gaat om de kwaliteit, prijs of inzicht in het verschil tussen zelf

Nadere informatie

Payrolling Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Whitepaper over payrolling Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2 5. DE PAYROLLMARKT 3 6. VERSCHILLEN MET

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Jonathan Opdam Jeroen Meester Direct Payrolling B.V. 03-01-2009 Inhoud 1. INLEIDING 2 2. DE TERM PAYROLLING 2 3. WAT IS PAYROLLING? 2 4. HISTORIE VAN PAYROLLING 2

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Hoewel payrolling de laatste tijd steeds meer terrein wint, bestaan er nog steeds de nodige misverstanden over deze vorm van HR-dienstverlening. Zo wordt er vaak ten

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs

Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs Inhoud OSG Personeel Wat is payroll? Overnemen van juridisch werkgeverschap Belangrijkste redenen om te kiezen voor payroll Politieke en maatschappelijke

Nadere informatie

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen!

Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Kosten besparen? Payroll! Uw personeelsadministratie in vertrouwde handen! Wat een verschil Kunt u ook besparen op uw personeelskosten? Wij van Attract Payroll menen van wel. Payrolling betekent in het

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het?

Payrolling. Wat is het, hoe werkt het? Payrolling Wat is het, hoe werkt het? Door pieken en dalen in het belverkeer in combinatie met ziekteverzuim of verlof van medewerkers, zijn gaten in de personeelsplanning in de callcenterbranche eerder

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Whitepaper. Wat is payrolling? Uitleg over het organiseren van een flexibele arbeidsschil. Lees alles over:

Whitepaper. Wat is payrolling? Uitleg over het organiseren van een flexibele arbeidsschil. Lees alles over: www.tcpsolutions.nl Whitepaper Wat is payrolling? Uitleg over het organiseren van een flexibele arbeidsschil. Lees alles over: de voordelen voor werkgevers en werknemers specifieke uitdagingen van internationaal

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Payroll Services voor de callcenterbranche

Payroll Services voor de callcenterbranche Payroll Services voor de callcenterbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

www.limepersoneel.nl

www.limepersoneel.nl Uw Flexibele Schil 1. Inleiding Lime Personeel, de naam zegt het al: een allround partner voor uw personeel. Wij onderscheiden ons doordat wij een totaalpakket aan diensten leveren voor een super scherp

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Ontzorgen, ontlasten, ontplooien Personal payrolling van Stafflease Als ondernemer of manager wordt u dagelijks geconfronteerd met een volle agenda. Met

Nadere informatie

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht -

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - Ziezzo. Uw personeel goed geregeld. Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - gevers. Uw personeel

Nadere informatie

Payroll Services voor het MKB

Payroll Services voor het MKB Payroll Services voor het MKB Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers dan ook wel gehoord,

Nadere informatie

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst 07.30 07.35 uur Welkomstwoord door mr. drs. Mark Diebels 07.35 07.40 uur Welkomstwoord door van Puijenbroek Textiel 07.40 08.20 uur Presentatie: Nieuwe wetgeving flexwerk:

Nadere informatie

Vanmiddag: discussieblokken

Vanmiddag: discussieblokken No Flex No Glory Vanmiddag: discussieblokken 1. Wat is het probleem? - Samenvatting juridische ontwikkelingen (Tanja) - Discussie pauze 2. Wie heeft er last van? - Vormen van Payrolling (Hustinx) - Discussie

Nadere informatie

Hoe werkt Tentoo FlexSupport? Payrolling. Tentoo FlexSupport. Aan de slag

Hoe werkt Tentoo FlexSupport? Payrolling. Tentoo FlexSupport. Aan de slag Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Vanmiddag: discussieblokken

Vanmiddag: discussieblokken No Flex No Glory Vanmiddag: discussieblokken 1. Wat is het probleem? - Samenvatting juridische ontwikkelingen (Tanja) - Discussie 2. Wie heeft er last van? - Vormen van Payrolling (Hustinx) - Discussie

Nadere informatie

Werkgeverschap onze zorg

Werkgeverschap onze zorg Werkgeverschap onze zorg Even voorstellen Werknemer Werknemer Singel Personele Diensten neemt het juridische werkgeverschap over van bedrijven. Hierdoor lopen bedrijven geen arbeidsrechtelijke risico s,

Nadere informatie

Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen?

Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen? Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen? 28 oktober 2008 Mahinder Jainandunsing : Key Accountmanager Overheid Radjoe Dharmlall : Key Accountmanager Overheid Ellis Timmerman : Regiomanager Overheid

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Tips & trics voor de horeca FLEXIBELE SCHIL HOE DEEL JE DEZE OP DE JUISTE MANIER IN EN BEHOUD JE TEGELJKERTIJD BINDING MET JE TEAM? INTRODUCTIE Steeds meer ondernemers werken met

Nadere informatie

Werkgever voor uw werknemers

Werkgever voor uw werknemers Bezoekadres Eurodepark 1-55 6461 KB Kerkrade T (045) 563 92 60 F (045) 563 92 62 E info@payrolllimburg.nl I www.payrolllimburg.nl Postadres Postbus 295 6460 AG Kerkrade Werkgever voor uw werknemers Werkgeverschap

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

payrolling Online Transfermaanden Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling

payrolling Online Transfermaanden Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling payrolling Payrolling bij Online-People verlaagt de kosten van uw flexkrachten Switch van uitzenden naar payrolling Stap over tijdens de Online-Transfermaanden en vraag naar uw transfervoordeel. Neem contact

Nadere informatie

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U houdt de regie in eigen hand Wat is payroll? Bij payroll houdt u de regie in eigen hand: u werft en selecteert uw eigen medewerkers. U bepaalt wie, wanneer,

Nadere informatie

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP Wat is payroll nu precies? Kort samengevat betekent dit dat een extern bedrijf uw werknemers in dienst neemt en vervolgens de salarisbetalingen

Nadere informatie

Propositie en uitwerking Cirrus Easy

Propositie en uitwerking Cirrus Easy Propositie en uitwerking Cirrus Easy Opdrachtformulering Onze opdrachtgever heeft Cirrus Staffing Services BV (hierna Cirrus) gevraagd een voorstel te vervaardigen voor de implementatie van de Cirrus Easy

Nadere informatie

Grip op de zaak en besparen

Grip op de zaak en besparen Grip op de zaak en besparen MultiFlexx De onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) op het gebied van Flexibele arbeid. Sinds 1994 helpen wij onze klanten met het organiseren van hun flexibele arbeidsbehoefte.

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties Flexibele arbeidsrelaties Mike Gubbels en Roel Meijers Salarispoint Payroll 06-06-2017 Gezond Beleid Flexibile arbeidsrelaties 1 Driehoeksrelaties Werknemer Werkgever Opdrachtgever 06-06-2017 Gezond Beleid

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom

Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom Meewerkend Meewerkend Flexibele oplossing voor uitstroom Veel gemeenten hebben moeite om werkzoekenden met een inkomensuitkering te plaatsen op vaste of tijdelijke functies. Bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

Vakantiegeld Eerder Uitbetalen Uitzendbureau

Vakantiegeld Eerder Uitbetalen Uitzendbureau Vakantiegeld Eerder Uitbetalen Uitzendbureau Free Download VAKANTIEGELD EERDER UITBETALEN UITZENDBUREAU MAG IK MIJN TOT NU TOE OPGEBOUWDE VAKANTIEGELD EERDER... Sat, 23 Dec 2017 02:51:00 GMT wat na nu

Nadere informatie

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s?

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Payroll medewerker abflexkracht: Ik werk voor abflexkracht payroll. Elke donderdag word ik netjes uitbetaald en ik kan op elk moment mijn (salaris)gegevens

Nadere informatie

Notitie. Adviesgroep. Aan DID en bestuurders. T (lokaal tarief) F

Notitie. Adviesgroep. Aan DID en bestuurders. T (lokaal tarief) F Aan DID en bestuurders Van Marieke Kristen, Adviseur Juridische Zaken, Adviesgroep Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 15 juli 2014 030 27

Nadere informatie

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten)

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Loonkosten zijn altijd hoger dan u denkt! Bij kostbare investeringen oriënteert u zich uitgebreid: u vergelijkt

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Masterscriptie. Studentnummer: 10008799. Inleverdatum: 7 juni 2013. Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins

Masterscriptie. Studentnummer: 10008799. Inleverdatum: 7 juni 2013. Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins Masterscriptie Student: Thomas Bosch Studentnummer: 10008799 Inleverdatum: 7 juni 2013 Onderwerp: Titel: Docent: Payroll Payroll; houdbaarheidsdatum in zicht? R. Branco-Martins Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur.

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. roler.nl detachering payrolling werving & selectie Meebewegen met de loopbaan van professionals. 1 Welkom bij Roler Roler is specialist in

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Johan Zwemmer Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Artikel 7:610 lid 1 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 5 november 2017 is er sprake van een onderbreking van de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl Ondernemend in personeel Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Over Accord De Accord Groep is een full-service bureau in de wereld van mensen en werk. Ons uitgebreide

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Uw succes is onze intentie..!

Uw succes is onze intentie..! Uw succes is onze intentie..! Werving Selectie Uitzending Bent u op zoek naar arbeidskrachten voor een korte of juist lange periode? Connect uitzendbureau is in staat om uw bedrijf te voorzien van enthousiaste

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs ibele oplossingen voor het Onderwijs Excellent Onderwijs B.V. Oude Middenweg 17 2491 AC Den Haag Payrolling in juridisch perspectief Inleiding In de media verschijnen nogal eens berichten over payrolling.

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u in deze brochure

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, onze werkwijze en andere relevante informatie.

Nadere informatie

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de ontslagvergunning aangevraagd worden bij het UWV;

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de ontslagvergunning aangevraagd worden bij het UWV; Nieuwsflits NAJAAR 204 www.proper payrolling.nl Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid in economisch onzekere tijden De Wet Werk en Zekerheid verandert de regels voor tijdelijke contracten per

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP OPLEIDINGEN WERKWIJZE De opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen onderscheiden zich door de kleine, interactieve werkgroepen van maximaal 12 deelnemers. Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU?

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU? Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Einde van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten die werken

Nadere informatie

Vanmiddag: discussieblokken

Vanmiddag: discussieblokken No Flex No Glory Vanmiddag: discussieblokken 1. Wat is het probleem? - Samenvatting juridische ontwikkelingen (Tanja) - Discussie 2. Wie heeft er last van? - Vormen van Payrolling (Hustinx) - Discussie

Nadere informatie

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen

Vangnet Ziektewet. Inleiding. In deze editie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adviseurs loonbelasting / sociale verzekeringen Nummer 39 April 2012 RONDUIT is een uitgave van Van Oers Loonadvies, www.vanoers.nl Inleiding In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken naar de wetgeving en jurisprudentie

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie