Digital agenda Deel III. juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital agenda Deel III. juli 2015"

Transcriptie

1 Digital agenda Deel III juli 2015

2 Inhoudstafel Deel III - Digitalisering van de overheid... 1 III.1 Algemeen krachtlijnen voor de digitalisering van de overheid en de voordelen ervan 1 III.2 Digitalisering van de eigen interne werking... 3 III.2.a ehr en elektronische facturatie... 3 III.2.b Digitalisering van justitie... 3 III.2.c Digitalisering van geografische informatie en patrimoniumdocumentatie... 4 III.2.d Kleefbriefjes mutualiteiten... 4 III.3 Digitalisering van de interacties tussen overheidsdiensten onderling... 5 III.3.a Gegevensuitwisseling Federale Politie Justitie - Inspectiediensten... 5 III.3.b Betere gegevens uitwisseling tussen FOD justitie en Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) 5 III.3.c Betere gegevensuitwisseling tussen de balanscentrale van de NBB en de FOD Economie (Algemene Directie Statistiek (ADS) het vroegere NIS)... 6 III.3.d Eén unieke databank rond arbeidssituatie vreemdelingen... 7 III.3.e Betere gegevensuitwisseling tussen verschillende inspectiediensten in strijd tegen deloyale concurrentie... 7 III.4 Digitalisering van de interacties met bedrijven... 8 III.4.a Algemeen principe: alle interacties tussen de overheid en bedrijven elektronisch mogelijk tegen III.4.b Optimalisatie Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)... 8 III.4.c Elektronische facturatie... 9 III.4.d Elektronische afwikkeling van overheidsopdrachten III.4.e Elektronische afwikkeling van vergunningen, erkenningen en toelatingen III.5 Digitalisering van de interacties met burgers III.5.a Elektronische arbeidsovereenkomsten III.5.b Ticketverkoop en ticketcontrole openbaar vervoer III.5.c e-health III.6 Oneerlijke concurrentie tussen ICT-ondernemingen en vzw s III.7 Open data Deel III Digital agenda

3 Deel III - Digitalisering van de overheid III.1 Algemeen krachtlijnen voor de digitalisering van de overheid en de voordelen ervan Om stappen te zetten richting een digitale economie is het van groot belang dat ook de overheid daar voluit voor gaat op elk van volgende 4 domeinen (zie ook onderstaande figuur): 1. Digitalisering van de eigen interne werking 2. Digitalisering van de interacties tussen overheidsdiensten onderling 3. Digitalisering van de interacties met de bedrijven 4. Digitalisering van de interacties met de gezinnen Daartoe kan de overheid best een gestructureerde aanpak hanteren, gebaseerd op duidelijke strategische prioriteiten die worden vertaald in een meerjarig investeringsplan. Zelfs in tijden van budgettaire krapte (en juist om efficiëntiewinsten te realiseren) moet er voldoende worden geïnvesteerd in ICT-infrastructuur, ICT-apparatuur, moderne software en het aankopen of uitwerken van nieuwe IT-oplossingen. Bij het uitvoeren van zo n digitaliseringsplan kan de overheid in elk van de 4 hierboven beschreven domeinen best volgende stelregels hanteren: Alvorens een proces van digitalisering aan te vatten, eerst bekijken of de bestaande wetten, regels, rondzendbrieven en de daaruit voortvloeiende processen en procedures niet kunnen worden vereenvoudigd. Onnodige complexiteit digitaliseren brengt vaak extreem hoge kosten mee en minder performante resultaten. Bij het uitwerken van een digitale oplossing: vertrekken vanuit de leefwereld en de vraagstellingen van de gezinnen of bedrijven en niet vanuit de organisatie van de overheidsdienst(en) in kwestie. Gebruik maken van technologische oplossingen en standaarden die open zijn en zoveel als mogelijk geharmoniseerd, zodat informatiesystemen van verschillende overheidsdiensten vlot met elkaar kunnen communiceren. Waken over de correcte toepassing van de voorwaarden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (rechtmatigheid, proportionaliteit, beveiliging, traceerbaarheid). Streven naar synergiewinsten door zoveel mogelijk gebruik te maken van infrastructuren, technische oplossingen en databanken (authentieke bronnen) die al door andere overheidsdiensten zijn uitgewerkt. Deel III Digital agenda p.1

4 Systematisch gebruik maken van verbeterde versies van de generieke instrumenten die onder punt I.2 werden besproken: eid en mobile ID, elektronische handtekening, elektronische adressen en brievenbussen, elektronische aangetekende zending, elektronische archivering, elektronische betaalinstrumenten. Streven naar unieke, eenvoudig te bereiken elektronische toegangsportalen waar de verschillende elektronische diensten van de overheid overzichtelijk worden samengebracht (zie punt I.2.f Instrumenten, Digitale overheidstoepassingen). Indien de overheid op die wijze tewerk gaat, zal de digitalisering van de overheid in eerste instantie leiden tot overheidsdiensten van hogere kwaliteit die een geringere inzet van middelen vergen (efficiëntiewinsten): De hogere kwaliteit zal bestaan uit: Snellere en eenvoudigere procedures Minder fouten of rechtzettingen Digitale bereikbaarheid 7 dagen op 7 en 24u op 24 Een grotere fraudebestendigheid dan de papieren procedures (mits een degelijk omkaderend cybersecurity- en databeschermingsbeleid) De geringere middeleninzet zal tot uiting komen in: Minder personeelsleden nodig voor administratieve taken (en dus meer ruimte voor kerntaken of voor natuurlijke afvloeiing) Minder kantoorruimte nodig voor archivering papieren dossiers of voor het fysiek ontvangen van burgers en bedrijven Een lager papierverbruik Er moet wel rekening gehouden worden met bijkomende investerings- en elektriciteitskosten voor PC s, laptops en serverparken. Door optimaal gebruik te maken van synergieën met andere overheidsdiensten kunnen deze echter worden gedrukt. Ten tweede zal een performant e-gov-beleid ook belangrijke voordelen genereren voor burgers en bedrijven, met name: Minder tijd nodig voor het invullen van formulieren of aangiftes door het vooraf invullen van gegevens die reeds bij de overheid bekend zijn en door het gebruik van slimme formulieren die wijzen op inconsistenties of ontbrekende data. Minder tijd en kosten voor verplaatsingen van burgers en bedrijven richting administratie (en voor burgers dus ook minder vakantiedagen hiervoor te gebruiken) Meer transparantie in het kunnen volgen van de stand van zaken van hangende dossiers (vb. vergunningsaanvragen, fiscale, justitiële of politionele zaken). Voor bedrijven: lagere (externe of interne) administratiekosten en de mogelijkheid om die middelen of arbeidskrachten in te zetten voor meer operationele doelstellingen. Ten derde heeft een daadkrachtig e-gov-beleid natuurlijk ook een belangrijk voorbeeld- en katalysatoreffect voor digitalisering in andere sectoren (denk bvb. aan elektronische facturatie, elektronisch kadaster of elektronische ticketing). Hieronder zullen we voor elke van de 4 concrete actiedomeinen een aantal prioritaire verbeteringspistes naar voor schuiven. Deel III Digital agenda p.2

5 III.2 Digitalisering van de eigen interne werking III.2.a ehr en elektronische facturatie Een eerste belangrijke werf voor de digitalisering van de eigen interne werking van de overheid is het zoveel mogelijk elektroniseren van de personeels- en de financiële administratie van de overheidsdiensten. Voor de financiële administratie is enkele jaren geleden op federaal niveau al één geuniformiseerd ITsysteem ingevoerd (Fedcom) waarvan de mogelijkheden (o.a. op het vlak van analytische boekhouding) nog veel intensiever zouden moeten worden gebruikt. Ook de invoering en veralgemening van de elektronische facturatie zou het financieel beheer binnen de overheid nog veel efficiënter kunnen maken. Op het vlak van de personeelsadministratie werken verschillende federale overheidsdiensten al jarenlang aan één gemeenschappelijk ehr-systeem en een gemeenschappelijke loonmotor binnen het ehr-project, maar voorlopig nog zonder veel resultaat. Het is zaak om dit project zo snel mogelijk vlot te trekken zodat eindelijk de evidente efficiëntiewinsten worden gerealiseerd (bvb. door het uitbreiden van de self-service -mogelijkheden) en het risico op een uitval van het verouderde ITsysteem (bij CDVU) voor de loonbetalingen wordt vermeden. III.2.b Digitalisering van justitie Algemeen Een andere belangrijke uitdaging bestaat erin om justitie de 21 e eeuw binnen te loodsen op het vlak van technologie. Daartoe zou allicht eerst een analyse nodig zijn over een mogelijke vereenvoudiging en modernisering van de bestaande procedureregels. Daarnaast zou de procesvoering zoveel als mogelijk elektronisch moeten worden georganiseerd (elektronische communicatie met de rechtzoekende partijen, elektronisch consulteerbare agenda van de zittingen, elektronische vonnissen in een vonnissendatabank, elektronische follow-up van de stand van zaken van een gerechtelijke procedure of een klacht, ). Een cruciaal element daarbij is dat zoveel mogelijk processtukken (PV s, inspectieverslagen, ) volledig elektronisch zouden moeten worden opgesteld en georganiseerd in een consulteerbare databank. Hiertoe zijn goede afspraken nodig tussen de federale en lokale politie, de federale inspectiediensten en de FOD Justitie o.a. rond de aanvaarding van een elektronische handtekening en een elektronische tijdsstempel onder deze processtukken. Zo n doorgedreven vereenvoudiging en informatisering is één van de belangrijkste sleutels om de structurele problemen van Justitie en de gerechtelijke achterstand op termijn weg te werken. Daarnaast is het ook belangrijk dat wet- en regelgeving ook het digitaal en centraal beschikbaar worden gesteld onder de vorm van een service (Law As A Service of LAAS), niet alleen als een consulteerbare databank. Deze diensten kunnen dan aangeboden worden als open data. Procedures i.k.v. faillissement of continuïteit van de ondernemingen Op het vlak van de wetgeving inzake faillissement of continuïteit van de ondernemingen moet België zich snel aanpassen en overgaan tot de digitalisering van de procedures om zo uitvoering te geven aan de Europese verordening op dat vlak. Deze procedures zouden ook nog een heel stick effectiever zijn, als zij niet enkel zouden gedigitaliseerd worden voor de ondernemingen in moeilijkheden, maar ook voor hun schuldeisers en klanten. Deel III Digital agenda p.3

6 III.2.c Digitalisering van geografische informatie en patrimoniumdocumentatie Ook op het vlak van de omgang met geografische informatie en eigendomsverwerving blijven de administratieve procedures binnen de Directie Patrimoniumdocumentatie van FOD Financiën (kadaster, registratiekantoren, hypotheekkantoren) momenteel nog hoofdzakelijk op papier. Ondanks langlopende projecten rond het digitaliseren van het volledige proces rond patrimoniumdocumentatie (STIPAD) en de interactie met de notarissen (eregistration) is er op het terrein nog altijd maar weinig vooruitgang merkbaar. Nochtans zijn de technologische mogelijkheden m.b.t. geografische informatie in de voorbije decennia geëxplodeerd. Mede door deze gebrekkige informatisering bengelt België achteraan in alle rankings (o.a. Doing Business van de Wereldbank) m.b.t. de snelheid en de eenvoud waarmee transacties m.b.t. eigendom en vastgoed kunnen worden afgehandeld. Het spreekt voor zich dat dit ook een nefaste impact heeft op de snelheid waarmee binnen- en buitenlandse investeerders hun uitbreidingsinvesteringen kunnen realiseren. Het is dan ook hoogdringend om de informatisering op dit vlak eindelijk ten uitvoer te leggen zowel voor de interne efficiëntie van deze diensten als voor een vlottere dienstverlening aan burgers, bedrijven en de vele andere stakeholders (notarissen, vastgoedmakelaars, regionale entiteiten). III.2.d Kleefbriefjes mutualiteiten Een laatste evidente mogelijkheid om belangrijke kostenbesparingen te realiseren bij de overheid of in dit geval bij de daarvoor door de overheid betaalde mutualiteiten, is de volledige elektronische afhandeling van de terugbetaling van de doktersrekening i.p.v. de huidige procedure met het kleefbriefje van de mutualiteiten dat op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de dokter dient te worden geplakt, vervolgens gepost bij die mutualiteiten, waarna terugbetaling volgt na enkele dagen. Met de huidige technologieën inzake eid (die de SIS-kaart vervangt), betaalplatformen en gegevensuitwisselingsplatformen tussen artsen en mutualiteiten, had dit eigenlijk al lang gerealiseerd moeten zijn. Deel III Digital agenda p.4

7 III.3 Digitalisering van de interacties tussen overheidsdiensten onderling III.3.a Gegevensuitwisseling Federale Politie Justitie - Inspectiediensten Eén van de belangrijkste manco s inzake gegevensuitwisseling bij de federale overheid ligt op vandaag bij de gegevensuitwisseling tussen de Federale Politie (en sommige inspectiediensten) en de parketten die nog in hoge mate op papier gebeurt. Enkel tussen de sociale inspectie en de parketten bestaat er op vandaag al een systeem van elektronisch Proces-Verbaal (epv). De in hoofdzaak papieren stroom tussen politie en de provinciaal georganiseerde parketten zorgt niet alleen voor een suboptimale opsporingscapaciteit (vb. geen volledig gedocumenteerd overzicht over feiten die zich in een andere provincie of parket hebben afgespeeld) en een onmogelijkheid tot volledige elektronische procesvoering, maar heeft ook belangrijke negatieve consequenties voor gezinnen en bedrijven. Eén van de meest frappante voorbeelden daarvan is de administratieve last die in hoofde van de autoleasingmaatschappijen wordt veroorzaakt door de dubbele papieren verzending van verkeersboetes. Deze PV s en hun apart verstuurde betalingsuitnodiging dienen telkens te worden ingescand en manueel doorg d naar de juiste bestuurder. Het zou veel eenvoudiger zijn voor de leasingmaatschappijen om deze automatisch te routeren naar de bestuurder in kwestie wanneer het PV en de betalingsuitnodiging elektronisch zouden worden bezorgd. Hiertoe moeten dan natuurlijk ook een aantal van de instrumenten uit deel II.2 voorhanden zijn (elektronische handtekening, officiële elektronische mailadressen, elektronische aangetekende zendingen). III.3.b Betere gegevens uitwisseling tussen FOD justitie en Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) Eén van de resterende problemen inzake Only Once is de uitwisseling van ondernemingsgegevens tussen de FOD Justitie en de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Oprichtings- en wijzigende aktes De oprichtingsakte van een onderneming en de wijzigingen daaraan dienen momenteel te worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarna worden deze gegevens overgemaakt aan KBO waar zij elektronisch worden bijgehouden en raadpleegbaar gemaakt. Wanneer de oprichtings- of wijzigende akte door een notaris wordt opgesteld, kan die gebruik maken van het edepot-systeem, een elektronisch systeem dat automatisch zorgt voor de neerlegging bij de griffie en de publicatie in het Belgisch Staatsblad en dit binnen de 48 uur (inclusief verificatie en validatie door de griffie). Er bestaat echter nog altijd een mogelijkheid om voor de oprichtingsakte en wijzigende aktes de papieren weg te volgen (nog steeds gebruikt voor 15% van de aktes bij de notarissen en alles wat niet via een notaris verloopt). Daarbij verlopen er door de verschillende manuele procedures soms verschillende weken vooraleer de oprichting van de onderneming of de wijzigingen aan de aktes (bvb. rond gemandateerden of handtekeningsbevoegdheden) in KBO opgenomen raken. Deze papieren procedure veroorzaakt dus een grote werklast voor de griffies en de KBO-beheerscel en leidt tot problemen met het actualiteitsgehalte van de gegevens in KBO. Op het terrein leidt dit dan weer tot belangrijke problemen en misverstanden en zorgt dit ervoor dat gegevensuitwisseling op basis van KBO-gegevens (only once) niet altijd voldoende betrouwbaar wordt geacht door andere overheidsdiensten. Deel III Digital agenda p.5

8 De vorige regering heeft de elektronische procedure al bevorderd door een elektronische neerlegging 20% goedkoper te maken dan een papieren neerlegging, maar meer ingrijpende maatregelen dringen zich op. In eerste instantie kan eraan gedacht worden om elektronische neerlegging verplicht te maken voor alle oprichtings- en wijzigende aktes van ondernemingen. Het edepot-systeem kan dan best ook toegankelijk worden gemaakt voor niet-notarissen (advocatenkantoren, de gemandateerden (vb. juridische dienst) van de ondernemingen zelf) en de kost voor elektronische neerlegging verder verlaagd. Een finale elektronische verificatie en validatie door de griffies kan daarbij behouden blijven om de kwaliteit van de aktes te verzekeren (ook bij egriffie, het systeem voor de elektronische oprichting van vzw s kan zo n verificatie overigens nog nuttig zijn). Een meer verregaande oplossing zou er kunnen in bestaan dat KBO binnen de federale overheid de unieke authentieke bron zou worden voor alle oprichtingsaktes en wijzigende aktes en niet langer het Staatsblad (van waaruit de gegevens maar moeilijk gestructureerd raadpleegbaar en uitwisselbaar zijn). Op die manier kan ook een in essentie overlappende publicatieprocedure tussen de KBO en het Staatsblad worden vermeden. De verificatie- en validatiestap door de griffie van de Rechtbank van Koophandel kan wel behouden blijven om de kwaliteit van de aktes te garanderen. Beslissingen i.v.m. faillissement of continuïteit van ondernemingen Een procedure rond faillissement of gerechtelijk akkoord van een onderneming gaat gepaard met een beslissing door een rechtbank. Aangezien alle vonnissen op papier geschieden worden deze rechterlijke beslissingen eerst gepubliceerd in het Staatsblad en vervolgens, soms met enige weken vertraging, door de griffie overgemaakt aan de beheerscel van KBO. Die past vervolgens de rechtstoestand van de onderneming aan in KBO. Hierdoor is de actualiteitswaarde van de gegevens in KBO niet altijd gegarandeerd. Ook hier zou men beter komen tot een situatie waarin er een volledig en directe elektronische gegevensuitwisseling zou zijn tussen de griffies van de Rechtbanken van Koophandel (idealiter via elektronische vonnissen) en de KBO. Zo n volledig elektronische procedure zou veel overbodig werk besparen zowel voor de FOD Justitie als voor de FOD Economie en tegelijk zorgen voor een betere kwaliteit van de gegevens in KBO. III.3.c Betere gegevensuitwisseling tussen de balanscentrale van de NBB en de FOD Economie (Algemene Directie Statistiek (ADS) het vroegere NIS) Een belangrijke bron van ergernis voor de ondernemingen blijft de opvraging voor statistische doeleinden (bvb. in de Structuurenquête) van gegevens die zij al eens hebben doorgegeven via de Jaarrekening die is neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De gegevensuitwisseling tussen de balanscentrale van de NBB en de FOD Economie dient dan ook te worden verbeterd zodat alle gegevens die uit de jaarrekening kunnen worden gehaald al automatisch worden overgemaakt aan ADSEI of vooraf worden ingevuld in de daarvoor bestemde vakken van de structuurenquête of van enige andere enquête die deze gegevens dient te verzamelen. Deel III Digital agenda p.6

9 III.3.d Eén unieke databank rond arbeidssituatie vreemdelingen De Belgische ondernemingen zijn ook vragende partij voor het samenbrengen van de informatie rond de arbeidssituatie van vreemdelingen in één unieke databank. Die zou voor werkgevers idealiter consulteerbaar moeten zijn vóór het afsluiten van een arbeidsovereenkomst of minstens automatisch getoetst kunnen worden bij de eerste Dimona-aangifte. Gezien de benodigde gegevens deels beschikbaar zijn bij federale instanties 1 (voor de verblijfsvergunning) en deels bij regionale instanties 2 (voor de arbeidsvergunning), zou dit project dus gegevensuitwisseling noodzakelijk maken tussen administraties uit de verschillende bevoegdheidsniveaus van ons land. Concreet zou de consultatie van deze databank analoog kunnen verlopen met de wijze waarop dit vandaag gebeurt voor de controle van het toegestane contingent aan dagen/uren inzake studentenarbeid. De controle door de werkgever zou met name gebeuren via het ingeven van het rijksregisternummer 3 van de kandidaat-werknemer en onder een aantal voorwaarden die de privacy van de kandidaatwerknemer moeten garanderen. III.3.e Betere gegevensuitwisseling tussen verschillende inspectiediensten in strijd tegen deloyale concurrentie Een laatste evidente vorm van te verbeteren gegevensuitwisseling betreft die tussen de verschillende inspectiediensten die ons land rijk is: economische inspectie, arbeidsinspectie (arbeidswetten en cao s), socialezekerheidsinspectie, fiscale inspectie, voedselveiligheidsinspectie, etc. Een dergelijke gegevensuitwisseling zou het veel makkelijker maken om de bedrijven op te sporen die zich niet houden aan wetten en regels en zo zorgen voor deloyale concurrentie. De overtredingen uit die verschillende domeinen zijn immers vaak met elkaar geconnecteerd (vb. fiscale inspectie en SZinspectie, economische inspectie en arbeidsinspectie). 1 De Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken 2 De Ministeries van Werk van de gewesten 3 In het rijksregister staat informatie uit het bevolkingsregister, vreemdelingenregister en wachtregister. Deel III Digital agenda p.7

10 III.4 Digitalisering van de interacties met bedrijven III.4.a Algemeen principe: alle interacties tussen de overheid en bedrijven elektronisch mogelijk tegen 2020 Wanneer alle instrumenten uit deel I.2 eenvoudig te gebruiken en betrouwbaar zijn (o.a. officiële mailbox en mandatendatabank, zijn er weinig of geen interacties tussen overheid en bedrijven denkbaar die niet via digitale weg kunnen verlopen. Gezien de vele voordelen van digitalisering inzake kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntiewinsten zowel bij de overheid als bij de bedrijven, is het dan ook aangewezen dat de overheid er zou naar streven om ALLE interacties met de bedrijven die nog op papier verlopen volledig digitaal aan te bieden tegen 2020 ( Digital by default ). In haar interacties met bedrijven kan de overheid de papieren procedures vervolgens ook volledig afschaffen en ondernemingen dus de facto verplichten om de digitale weg te kiezen. Ook in andere cruciale interacties tussen bedrijven en overheid (vb. de interacties met de RSZ of bij de belangrijkste belastingaangiftes) is deze piste met succes gevolgd. Er bestaan dan ook bijna geen bedrijven meer die niet digitaal geconnecteerd zijn. Enige voorwaarde is dat de overheid zorgt dat de benodigde instrumenten (eid, mobile ID, elektronische handtekening, officiële box en mandatendatabank, elektronische aangetekende zending, ) eenvoudig zijn in gebruik en betrouwbaar, en dat de ontwikkelde toepassingen dit ook zijn. Om deze doelstelling te realiseren over 5 jaar zal wel een aanzienlijk investeringsbudget nodig zijn. Door gebruik te maken van synergieën inzake infrastructuur, netwerken, datacenters en authentieke bronnen, kan deze kost echter worden gedrukt. Eventueel kan men zich in een eerste fase ook tevreden stellen met een digitaliseringsgraad van 99% zodat voor de meest uitzonderlijke procedures geen aparte digitale toepassing moeten worden ontwikkeld. Er moet wel over worden gewaakt dat deze investeringen zich op termijn ook terugbetalen in belangrijke besparingen in ingezette mankracht voor de geautomatiseerde processen, zodat de vrijkomende arbeidskrachten ofwel elders in de overheid of de privésector nuttig kunnen worden ingezet, ofwel niet vervangen worden bij pensionering. Zoniet dreigt er binnen de overheid een hoge graad van verborgen werkloosheid te ontstaan, met alle maatschappelijke kosten vandien. III.4.b Optimalisatie Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) Een eerste cruciale randvoorwaarde voor de volledige digitalisering van de interactie tussen overheid en bedrijven, is een versterking van de KBO. Op dit ogenblik is de KBO vooral een databank waarin ondernemersgegevens zoals het ondernemingsnummer, de status (actief of stopgezet), de rechtstoestand (normaal, overgenomen of in faling of WCO), de maatschappelijke zetel, de rechtsvorm (NV, BVBA, coöperatieve, ), de vestigingseenheden, de functiehouders (RvB), de beroepsbekwaamheden en toelatingen (vb. erkend aannemer), het maatschappelijk kapitaal en de verbanden met andere ondernemingen worden weergegeven. Er gebeuren op basis van die gegevens in KBO op vandaag al heel wat gegevensuitwisselingen binnen de overheid. Toch zijn er ook nog heel wat mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding. Om de kwaliteit van de gegevens in KBO verder te verbeteren (een hardnekkig probleem), kan er worden gewerkt op twee pistes: a) het verbeteren en versnellen van de gegevensuitwisseling met de FOD Justitie (zie hoger), de NBB en de FOD Economie zelf, waarbij kan worden overwogen om de KBO de unieke authentieke bron te maken van een aantal gegevens. Deel III Digital agenda p.8

11 b) het vergemakkelijken van de mogelijkheid van self-service door de ondernemingen om hun gegevens actueel te houden. Daartoe zouden zoveel mogelijk KBO-gegevens digitaal en gratis moeten kunnen worden aangepast (op basis van een databank van gemandateerden en digitale identificatie). Nu zijn er nog teveel aanpassingen die verplicht en tegen betaling door de ondernemingsloketten moeten gebeuren. Daarnaast is het van groot belang (zie hoger) dat elke onderneming een officieel elektronisch e- mailadres krijgt dat ze zelf naar goeddunken kan aanpassen, en waarop de onderneming met zekerheid elektronisch kan worden bereikt. Voor alle ondernemingen die niet onmiddellijk zo n adres doorgeven, kan worden voorzien in een default mailbox binnen KBO die door de gemandateerden kan worden geconsulteerd. Zoals hoger reeds gesteld kan het default- -adres dan bijvoorbeeld de vorm aannemen van of Een laatste belangrijke verbetering aan KBO zou er moeten in bestaan dat er voor elke onderneming een actuele databank van gemandateerden wordt bijgehouden (inclusief rijksregisternummer) die elektronisch (via webservices) kan worden aangesproken. Zo kan online worden getoetst of een bepaalde persoon gemachtigd is elektronische aangetekende zendingen in ontvangst te nemen, bepaalde overeenkomsten elektronisch te tekenen, offertes elektronisch over te maken, bezwaarschriften elektronisch neer te leggen, of betalingen te verrichten. Wanneer deze cruciale verbeteringen en uitbreidingen worden gerealiseerd zal de KBO nog veel meer dan vandaag de motor worden van de digitalisering van de interactie tussen bedrijven en overheid. III.4.c Elektronische facturatie Een ander domein waarop de overheid een voortrekkersrol kan spelen, is dat van de elektronische facturatie. De overheid is immers veruit de grootste afnemer van goederen en diensten in het land. Wanneer zij ondernemingen een makkelijk en betrouwbaar systeem biedt waarlangs facturen elektronisch kunnen worden bezorgd, dan kan dit erg inspirerend zijn voor het digitaliseren van de facturatie tussen ondernemingen onderling. Nu zijn er in België immers talrijke spelers op de markt die elk verschillende niet-interoperabele standaarden hanteren. Het zou dan ook goed zijn dat de overheid een aantal open standaarden naar voor schuift, gebaseerd op Europese of internationale beste praktijken. Het is daarbij van groot belang dat de inhoudelijke en technische vormvereisten van de facturen en van de archivering (opgelet voor zware circulaires van de BTW-administratie!) zo beperkt mogelijk worden gehouden en dat de overheid kiest voor een eenvoudig systeem met open standaarden dat makkelijk kan interageren met bestaande financiële software. De bedoeling moet zijn dat dit geen nieuwe kosten genereert voor de bedrijven. Er dient ook speciale aandacht te worden besteed aan de technische en financiële haalbaarheid voor KMO s. Wanneer een dergelijk systeem de pilootfase 4 (waar het zich vandaag bevindt) gepasseerd is en goed en betrouwbaar functioneert, kan de overheid de elektronische facturatie ook best verplicht maken op een ruim van tevoren gecommuniceerde datum 5. Dit genereert belangrijke efficiëntiewinsten voor de overheid zelf en voor de ondernemingen. 4 Het zou nuttig zijn dat de overheidsdiensten in kwestie de resultaten van de eerste pilootprojecten deelt met de sector en samen met de stakeholders een implementatieplan opstelt. 5 Zie bvb. de werkwijze bij de CEPA-implementatie Deel III Digital agenda p.9

12 III.4.d Elektronische afwikkeling van overheidsopdrachten Elektronische procedure Sinds 2005 bestaat de toepassing eprocurement waarop overheidsopdrachten worden gepubliceerd (enotification), waarlangs elektronisch ondertekende offertes kunnen worden ingediend (etendering) en beoordeeld/gegund (eawarding). Dit interfederaal elektronisch platform wordt meer en meer gebruikt. Het aantal procedures bekendgemaakt via etendering is gestegen van ongeveer in 2007 tot bijna in Het aantal procedures waarbij de offertes werden ingediend via etendering is in dezelfde periode gestegen van 8 tot Dit betekent dat er nog altijd een weg te gaan is om ook het indienen van offertes veel meer via elektronische weg te laten verlopen (in 2012 dus slechts op ). Vooral lokale besturen (maar ook sommige federale overheidsdiensten) zijn vaak nog terughoudend om overheidsopdrachten via etendering te laten verlopen omwille van de technische complexiteit van het proces (o.a. de elektronische handtekening, eid en kaartlezer zijn daarvoor nodig). Naast de hierboven beschreven mogelijke verbeteringspistes rond eid, mobile ID en elektronische handtekening, zou het ook kunnen helpen dat er wat ruimere delegatiemogelijkheden worden gecreëerd voor diegenen die juridisch gehouden zijn om een offerte te ondertekenen (bvb. via de op te richten mandatendatabank van de KBO, zie hoger). Nu is het soms problematisch dat men de fysieke eid van de bedrijfsleider nodig heeft om een offerte te ondertekenen, terwijl die die op hetzelfde moment nodig heeft bvb. voor een buitenlandse vliegverplaatsing. Elektronische verificatie van uitsluitingsgronden ipv attesten aanleveren In de voorbije 10 jaar werden ook belangrijke stappen gezet om te zorgen dat de ondernemingen bepaalde attesten die aangeven dat ze zich niet in een bepaalde uitsluitingssituatie bevinden (attest van niet-faillissement, attest geen fiscale schulden, ), niet meer zelf moeten aanleveren. Enerzijds gebeurt dit in veel gevallen via een verklaring op eer van de onderneming die nadien enkel wordt geverifieerd voor de winnaar van de procedure. Anderzijds zijn er elektronische systemen beschikbaar (Digiflow-Telemarc) waar al deze uitsluitingsgronden door de aanbestedende overheidsdienst zelf kunnen worden geverifieerd bij andere overheidsdiensten (RSZ, FOD Financiën, KBO, NBB). Deze systemen bestaan nu voor alle attesten. Het is alleen nog zaak om te zorgen dat alle overheidsdiensten (federaal, regionaal en lokaal) deze ook actief gebruiken i.p.v. deze attesten te blijven opvragen bij de bedrijven zelf. III.4.e Elektronische afwikkeling van vergunningen, erkenningen en toelatingen Wanneer men het digital by default -principe dat hierboven werd beschreven, wil realiseren in alle interacties met de ondernemingen, zal er nog heel wat werk moeten worden verricht rond de elektronische aanvraag van vergunningen, erkenningen en toelatingen. Deze zaken komen vaak voor in de sfeer van technische goedkeuringen van bouwplannen, investeringen of voertuigen, het op de markt brengen van nieuwe producten, het aantonen van competenties voor een bedrijfsactiviteit of een gereglementeerd beroep, etc. Op het Vlaams niveau is men van plan de aanvraag voor de omgevingsvergunning (milieu + ruimtelijke ordening) te digitaliseren, maar ook voor de andere vergunningen, erkenningen en toelatingen zou die oefening moeten worden opgestart. Op de website is een overzicht gemaakt van al deze vergunningen, maar op heel wat plaatsen staat vermeld dat de aanvraag schriftelijk dient te gebeuren bij een overheidsdienst. Daar dient dus ook systematisch werk te worden gemaakt van een digitale procedure al dan niet via deze website (zie hieronder verder over portalen onder punt 6.) Deel III Digital agenda p.10

13 III.5 Digitalisering van de interacties met burgers Naast de digitalisering van de interacties met bedrijven, zijn er ook een aantal interacties met burgers die voor het bedrijfsleven erg belangrijk zijn. De belangrijkste worden hieronder opgesomd. III.5.a Elektronische arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten zijn in essentie een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, maar de overheid bepaalt via wetgeving de basisvoorwaarden waaraan deze moeten voldoen. Elektronische arbeidsovereenkomsten zijn al mogelijk sinds 2007, maar het verplichte gebruik van de eid en de daaraan verbonden elektronische handtekening (met alle boven beschreven praktische problemen) maken een doeltreffend gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten erg moeilijk. Daarom is het wenselijk dat ofwel de wetgeving wordt versoepeld en ook andere vormen van elektronische handtekening (niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen) mogelijk worden, ofwel op korte termijn een makkelijk bruikbaar alternatief voor de fysieke eid wordt voorzien (vb. mobile ID en signature). III.5.b Ticketverkoop en ticketcontrole openbaar vervoer Naast de bovenstaande digitalisering richting burgers die zeer relevant is voor de ondernemingen omdat ze betrekking heeft op de arbeidsrelatie werkgever-werknemer, zijn er ook een aantal andere e-gov-toepassingen van de overheid denkbaar die zeer nuttig kunnen zijn omdat ze een voorbeeldeffect hebben voor gelijkaardige toepassingen in de privésector. Een voorbeeld daarvan is de mogelijke toepassing van mobile ID om tickets voor het openbaar vervoer aan te schaffen (met de online identiteitscheck voor de toepassing van het juiste voordeeltarief en dus afschaffing van de noodzaak om een attest van gezinssamenstelling te gaan ophalen bij de gemeente) en om die vervolgens gecontroleerd te zien op trein, metro, tram of bus via de NFC-functie van GSM s waar het elektronisch ticket of abonnement op is opgeslagen. Ook de toegang tot en de betaling van de parkeerplaats zou in dergelijke toepassingen kunnen worden geïntegreerd. Dergelijke toepassingen zouden een groot voorbeeldeffect hebben voor toepassingen rond ticketing in de private sector waar een identiteits-, woonplaats- of leeftijdscheck belangrijk is. Denk aan evenementen met leeftijdsgebonden prijzen, voetbalwedstrijden (waar men geen stadionverbod mag hebben), concerten waar men de zwarte markt aan banden wil leggen en men dus alleen op eigen naam een ticket kan kopen (te verifiëren via GSM en mobile ID), enz. III.5.c e-health Digitale toepassingen zijn sterk in opmars in de gezondheidszorg en dit zowel bij patiënten (dagdagelijkse opvolging van medische parameters via wearables, telemonitoring) als bij artsen (moderne diagnose-, operatie- en prothesetechnieken), apothekers (Recip-e) en andere zorgverstrekkers, laboratoria, rusthuizen en ziekenhuizen (vb. gegevensuitwisseling via Mycarenet, Vitalink en RSW). Vanuit de overheid is de vorige jaren veel geïnvesteerd in het ehealth-platform dat een aantal gratis basisdiensten heeft opgezet om een verdere digitalisering binnen de gezondheidszorg mogelijk te maken. Private ICT-leveranciers kunnen dan gebruik maken van deze basisdiensten om nieuwe toepassingen (diensten met toegevoegde waarde) aan alle spelers in de sector aan te bieden. De aangeboden basisdiensten zijn bijvoorbeeld een centraal e-health-portaal, een systeem van gebruikers- en toegangsbeheer waarmee een zorgverstrekker kan bewijzen wie hij is en wat hij is, Deel III Digital agenda p.11

14 systemen voor de encryptie van uitgewisselde gegevens en voor codering en anonimisering, systemen voor het beheer van loggings en tijdsstempels en een systeem voor de coördinatie van elektronische deelprocessen (orchestratie). Op basis van deze basisdiensten bestaan er op vandaag al 65 diensten met toegevoegde waarde: vb. inzake identificatie van prothesen, elektronische voorschriften, globaal medisch dossier, artikel IVgeneesmiddelen, etc. Zoals hierboven beschreven, is het de rol van de Staat om het kader te scheppen voor het bepalen van de exacte doelstellingen en prioriteiten voor ehealth, en is het de rol van de bedrijfswereld om deze oplossingen te ontwikkelen. Dit kader moet rekening houden met de bedrijven en garanderen dat hun investeringskosten in oplossingen en innoverende producten gevaloriseerd worden op de lange termijn. Een iteratieve en continue overlegstructuur, waarbij de industrie en de eindgebruikers nauw betrokken zijn, zoals de besprekingen in het kader van de roadmap, is dan ook erg nuttig voor de gezondheidssector. Een dergelijke interactie zal ook de uitvoeringstermijn van de projecten aanzienlijk inkorten, de kwaliteit verhogen en zich vertalen in lagere investeringen. Een pragmatische aanpak leidt tot een snellere correspondentie met kwalitatieve resultaten die gedragen worden door de eindgebruikers. Om zulks mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de Staat een duidelijke strategische visie verschaft voor alle betrokken actoren, en bij het bepalen van de prioriteiten rekening houdt met de resulterende besparingen en de nodige investeringen. De hoofdfocus moet liggen op de return on investment voor de patiënt en de zorgverstrekker. Tal van studies tonen dat het vandaag gerechtvaardigd is in ehealth-oplossingen te investeren. Vanuit een economisch oogpunt wijzen ze zonder uitzondering uit dat, met een goed gebruik en met een logische aanpak van de implementatie, belangrijke productiviteits-, kwaliteits- en efficiëntiewinsten gehaald kunnen worden. Men kan zich bijvoorbeeld baseren op internationaal beproefde principes zoals EMRAM van HIMSS 6 of meaningful use. Een federaal strategisch plan moet gepaard gaan met een strategisch ehealth-plan voor elk Gewest, en omgekeerd. Federale en regionale geïntegreerde roadmaps, gericht op informatisering en innovatie, moeten toekomstige uitdagingen op het vlak van gezondheid (vergrijzing, chronische ziektes, enz.) het hoofd helpen bieden. Deze roadmaps moeten een aantal stelregels respecteren, zoals: het overleg met de patiënt en co-constructie met de actoren op het terrein, administratieve vereenvoudiging, schaalvoordelen, ethiek en toegankelijkheid van de zorgverlening, respect voor privacy, multidisciplinariteit en transversaliteit. De ehealth-roadmap moet het terrein voorbereiden voor de technologische ontwikkelingen waar de ziekenhuizen de komende jaren mee te maken gaan krijgen, met name wat betreft het volume, de diversiteit en de snelheid van de gegevens. De voorwaarden zullen aanwezig moeten zijn voor een effectief gebruik van big data. In een multidisciplinaire zorgbenadering vormen big data een antwoord voor het analyseren en interpreteren van gegevens van diverse oorsprong (en van ongestructureerde gegevens). Op korte termijn moet dit gepaard gaan met: een sterke investering in het gebruik van het elektronisch medisch dossier; interoperabiliteit en het gebruik van internationale standaarden (type IHE/HL7). 6 EMRAM: Electronic Medical record Adoption Model opgezet door de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Deel III Digital agenda p.12

15 Het is belangrijk om het elektronisch medisch dossier in een eerste stadium in te voeren in een ziekenhuisomgeving, volgens de cumulatieve stadia van HIMSS. De investering om er te raken moet van het ziekenhuis zelf komen en het is de rol van de Staat om daartoe voldoende conceptuele en financiële incentives aan te reiken. Het is wenselijk dat de te bereiken doelstellingen deel uitmaken van de roadmap voor de komende 5 jaar, zowel voor het "goede gebruik van het medisch dossier binnen het ziekenhuis als voor de "goede communicatie met de buitenwereld (via standaarden en bestaande instrumenten), met het oog op het delen van de medische gegevens en het coördineren van klinische paden. De privéverzekeraars zouden gebaat kunnen zijn met de mogelijkheid dat ook zij toegang krijgen tot deze netwerken om de aanvragen van hun verzekerden elektronisch te kunnen ontvangen en behandelen (bvb. via de app My Carenet, waarmee ziekenhuisfacturen elektronisch aan de mutualiteiten worden overgemaakt, of het systeem dat geboorteaangiftes elektronisch overmaakt aan de gemeenteadministraties). Een uitbreiding van deze toepassingen tot de privéverzekeraars kan alleen maar gunstige gevolgen hebben voor de verzekerden in termen van vereenvoudiging van de formaliteiten en snelheid. Belangrijk om te weten: de medische gegevens stromen in deze voorbeelden via het ehealth-portaal van de overheid dat de nodige garanties biedt op het vlak van veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. Het concept mobile health moet absoluut geïntegreerd worden in de roadmap, zij het wat betreft de toegankelijkheid van de huidige diensten of door te anticiperen op de evoluties op het vlak van technologieën en gezondheid. De mobile health -aspecten moeten worden ingepast in een model van continuïteit van de zorgverlening (zie supra). De volgende elementen zijn noodzakelijk: De erkenning van een wettelijk kader voor telegeneeskunde De bevordering van het gebruik van internationale standaarden Een duidelijke richtlijn over gegevensbescherming zowel op het vlak van privacy als op het vlak van veiligheid Een kader (van het recente type FDA-guidance op mhealth-apps 7 )dat de grens verduidelijkt tussen oplossingen van het type "wellness" en medische hulpmiddelen waarvoor certificering geldt Een duidelijke structuur voor de terugbetaling van mhealth-oplossingen en telegeneeskunde. 7 FDA: Food and Drug Administration, het geneesmiddelen en voedselveiligheidsagentschap van de VS. Deel III Digital agenda p.13

16 III.6 Oneerlijke concurrentie tussen ICT-ondernemingen en vzw s In de voorbije decennia heeft de federale overheid een aantal vehikels opgericht om aan marktconforme voorwaarden ICT ers te kunnen aantrekken. Deze entiteiten zijn opgericht als vzw s met een louter publieke opdracht en zijn dan ook niet BTW-plichtig. Alleen al hierdoor kunnen zij in principe 21% voordeliger leveren aan overheidsdiensten dan private bedrijven (de BTW is in hoofde van de overheidsdiensten immers niet aftrekbaar). Bovendien worden heel wat opdrachten aan deze IT-vzw s snel, onderhands en zonder een formele procedure van overheidsopdracht toegekend (formeel gaat het immers enkel om een tijdelijke detachering van personeel). Zolang de schaal van deze vzw s beperkt blijft en zij zich beperken tot het louter ter beschikking stellen van bepaalde ICT-profielen, is er geen groot probleem. Sommige IT-vzw s stellen intussen echter honderden tot zelfs duizenden mensen tewerk en zijn dus vaak de grootste concurrenten op de overheidsmarkt van de private IT-bedrijven. Het VBO dringt er dan ook op aan dat de concurrentievoorwaarden (BTW-regime, overheidsopdrachtenprocedure) voor deze IT-vzw s gelijkgeschakeld zouden worden met de ITbedrijven uit de private sector. III.7 Open data Context Open Data zijn gegevens die iedereen vrij kan gebruiken, hergebruiken en distribueren met als enige voorwaarde dat men op zijn beurt gegevens vrijgeeft en deelt. Open Data hebben meestal betrekking op de vrijgave van informatie door overheden en privéinstellingen. Het delen van privégegevens om sectoroverschrijdende inzichten te scheppen, geeft big data-toepassingen een nieuwe dimensie en maakt volledig nieuwe toepassingen mogelijk, zoals een smartphone-app die pendelaars vertelt wanneer de volgende bus komt. Open Data hebben grote voordelen voor de economie: Open Data en vooral open overheidsdata zijn een gigantische en nog grotendeels onaangeboorde bron. De overheid is in dit opzicht bijzonder belangrijk, niet alleen vanwege de hoeveelheid en het gecentraliseerde karakter van de gegevens die zij verzamelt, maar ook omdat de meeste overheidsgegevens bij wet openbaar zijn en dus kunnen worden opengesteld om door anderen te worden gebruikt. Er bestaan al voorbeelden van de vele domeinen waarin we mogen verwachten dat Open Data waardevol zullen zijn. Toch kan men onmogelijk precies voorspellen hoe en waar waarde zal worden gecreëerd. Innovatie en vernieuwing verschijnen van nature op onverwachte plaatsen. Men kan al een groot aantal domeinen aanstippen waarin open overheidsgegevens waarde scheppen, en waarschijnlijk zijn er nog meer. Enkele voorbeelden: Transparantie en democratisch toezicht Participatie Mondigheid ( self-empowerment ) Verbeterde of nieuwe producten en diensten in de privésector Innovatie Verbeterde efficiëntie van overheidsdiensten Verbeterde effectiviteit van overheidsdiensten Verbeterde meting van de impact van het beleid Nieuwe kennis uit gecombineerde gegevensbronnen en uit patronen in grote volumes gegevens Deel III Digital agenda p.14

17 Mogelijke toepassingsgebieden Sommige voorbeelden illustreren de potentiële voordelen voor het grote publiek. Diensten zoals Mapumental in het VK, Mapnificent in Duitsland en Realo in België vertellen u waar u een woning kunt vinden, vertrekkend van een gegeven reistijd naar uw werk, de vastgoedprijzen en de aantrekkelijkheid van de omgeving. Al deze voorbeelden maken gebruik van open overheidsdata. Ook economische Open Data zijn zeer belangrijk. Verscheidene studies schatten de economische waarde van Open Data op tientallen miljarden euro's per jaar, alleen al in de EU. Nieuwe producten en ondernemingen hergebruiken Open Data. Het Deense husetsweb.dk helpt u om de energieefficiëntie van uw woning te verbeteren, met inbegrip van financiële plannen en adressen van aannemers die de werken kunnen uitvoeren. De dienst is gebaseerd op het hergebruik van kadastrale gegevens, informatie over overheidssubsidies en het plaatselijke handelsregister. Toch bestaan er nog verscheidene hindernissen met betrekking tot Open Data: De stap die de overheid moet zetten van de politieke wil om gegevens te openen, naar de vereiste wettelijke, technische en organisatorische maatregelen, en het dekken van de kosten die erbij komen kijken. De stap die de hergebruikers moeten zetten van het verkrijgen van toegang tot gegevens, naar hun interpretatie en begrip, het vinden van manieren om ze te hergebruiken en het invoeren van een organisatiestructuur en bedrijfsmodellen voor hergebruik. Verstoring van de bestaande hergebruiksmarkten en van de bestaande opbrengstmodellen van organismen in de openbare sector. Wettelijke problemen in verband met licenties, concurrentiewetgeving, auteurs- en databankrechten. Privacyvraagstukken Technische problemen, standaarden, gekoppelde gegevens Aanbevolen acties De overheid moet dankzij de omzetting van de PSI richtlijn resoluut kiezen voor open data, of hergebruik van overheidsinformatie, ook voor commerciële doeleinden. Alle data, met eenvoudige licenties en Application programming interfaces (API s), ter beschikking stellen zal de motor van creativiteit aanzwengelen. Deel III Digital agenda p.15

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

HET NOTARIAAT EN DE ELEKTRONISCHE SNELWEG

HET NOTARIAAT EN DE ELEKTRONISCHE SNELWEG HET NOTARIAAT EN DE ELEKTRONISCHE SNELWEG BART VAN OPSTAL, NOTARIS MAURICE ZWARTS, CHANGE MANAGER AGIV GENT 27/11/2014 AGENDA Inleiding Vereisten/uitdagingen voor het notariaat Wat is onze aanpak? Een

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk AZ Sint-Lucas Gent 1 december 2016 Anneliese Van Egghen E-health en privacy wetgeving in de praktijk 1. De Next Generation privacy wetgeving

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/13/169 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 16 JULI 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Vzw meer info over de verplichtingen

Vzw meer info over de verplichtingen Vzw meer info over de verplichtingen Sinds de wijziging van de vzw-wet in 2002, lopen alle wettelijke verplichtingen voor een vzw over de Rechtbank van Koophandel. Bij de oprichting van een nieuwe vzw

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Graydon Learning. Belgische bedrijven: jungle van activiteitscodes.

Graydon Learning. Belgische bedrijven: jungle van activiteitscodes. Graydon Learning Belgische bedrijven: jungle van activiteitscodes. Inleiding Belgische bedrijven zijn verslaafd aan activiteitscodes. Ze worden aangemoedigd om hun activiteiten - de zogenaamde NACE-codes

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Thuisverpleegkundigen en ehealth

Thuisverpleegkundigen en ehealth Thuisverpleegkundigen en ehealth Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Studiedag thuisverpleegkundigen - 19 maart 2013 TRENDS GEZONDHEIDSZORG meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand

Nadere informatie

Fedict ook tot úw dienst

Fedict ook tot úw dienst Fedict ook tot úw dienst 16 december 2014 1 Only Once Wetgeving 2 Only Once wetgeving Wet van 5 mei 2014 Doelstellingen Toepassingsgebied Basisprincipes Privacy Afdwingbaarheid en controle Inwerkingtreding

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen

Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen Administratieve lasten Praktijkervaringen Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen 18-1-2008 1 Opdrachten van de Voorschriften bepalen Waken over eer, discretie en waardigheid van

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Ziekenhuis....... Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 BRUSSEL Ref.nr. : Dossier behandeld door :. Tel.:.

Nadere informatie

Elektronisch Farmaceutisch Voorschrift Project Recip-e (R/-e) Apr. L. Baert MWS (23/04/2009) Scope van het Recip-e e systeem Elektronisch versturen van elektronische voorschriften van arts naar apotheker

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Elektronische overheidsopdrachten [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Uitgave 2013 Sinds 2005 ontwikkelt en ondersteunt de federale overheidsdienst Personeel

Nadere informatie

Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden

Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden 1. Bestaande vzw s RECHTSTOESTAND KOSTEN AANTAL EXEMPLAREN Elk document dient steeds in drievoud te worden neergelegd IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/021 BERAADSLAGING NR. 17/009 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases

Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases 4 Instance Congres 2014 Synergy and cooperation for a more efficient Government Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases Jo Steyaert partner Indiville Prof. Dr. Wim Marneffe Universiteit

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

W ettelijke informatie in België

W ettelijke informatie in België W ettelijke informatie in België Hulpmiddelen voor een efficiënt risicobeheer Elke ondernemer neemt risico s. Publicatiedeadlines naleven, de raad van bestuur vernieuwen en s bijhouden bij de diverse instanties

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/16/142 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

Waarom een nieuw aanbod?

Waarom een nieuw aanbod? Waarom een nieuw aanbod? CSiD/OffiCom heeft als uitgever van notariële software dertig jaar ervaring in informaticatoepassingen voor notarissen. Dag na dag helpen we om het dagelijkse werk in de kantoren

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor

DIENSTENAANBOD. Lokaal registratiekantoor DIENSTENAANBOD Lokaal registratiekantoor Doel van dit document Een beschrijving geven van de dienst «Lokaal Registratiekantoor» voor het uitreiken van een gebruikersnaam/paswoord door de gemeente aan de

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/170 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017 EN OP 19 SEPTEMBER 2017, BETREFFENDE

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren Vlaamse Vereniging Bestuur en Beleid «De elektronische overheid» Brussel, vrijdag 13 juni

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Traceerbaarheid van implantaten De implantaatkaart Vanessa Binamé- 13/03/15 Agenda Inleiding Traceerbaarheid van implantaten Implantaatkaart

Nadere informatie

DRAAIBOEK VO. versie 1.0 22 maart 2013. Helpdesk VO helpdesk.vrijwilligeoppas@vlaanderen.be

DRAAIBOEK VO. versie 1.0 22 maart 2013. Helpdesk VO helpdesk.vrijwilligeoppas@vlaanderen.be DRAAIBOEK VO 22 maart 2013 Helpdesk VO helpdesk.vrijwilligeoppas@vlaanderen.be Inleiding In het kader van een administratieve vereenvoudiging door digitalisering van de processen met betrekking tot de

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: "het Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 22/2016 van 30 juni 2016 Betreft: Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011,

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil. daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben

Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil. daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben Goede avond allemaal, Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben immers, samen met enkele medewerkers van de FOD P&O, dat staat voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie