Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»"

Transcriptie

1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/13/169 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 16 JULI 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET EHEALTH-PLATFORM IN HET KADER VAN DE WEBTOEPASSING EHEALTHCONSENT EN WEBSERVICE THERAPEUTIC LINKS MANAGEMENT EN DE WEBSERVICE CONSENT MANAGEMENT Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (hierna genoemd: het Sectoraal comité ); Gelet op de wet van 13 december 2006 houdende bepalingen betreffende gezondheid, inzonderheid art. 42, 2, 3 ; Gelet op de beraadslaging nr. 12/081 van 18 september 2012; Gelet op het verzoek tot wijziging; Gelet op het auditoraatsrapport van 28 juni 2013; Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; Beslist op 16 juli 2013, na beraadslaging, als volgt: I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 1. Het Sectoraal comité heeft op verzoek van het ehealth-platform in het verleden haar goedkeuring verleend aan de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een 1/13

2 therapeutische relatie en een zorgrelatie 1, aan de nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 2, en aan het formulier houdende de geïnformeerde toestemming van een betrokkene met de elektronische uitwisseling van zijn persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en de wijze waarop deze toestemming kan worden geregistreerd In het kader hiervan heeft het ehealth-platform thans een webtoepassing en een webservice ontwikkeld waarvoor de nodige persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 3. Door middel van de webtoepassing ehealthconsent kunnen de verschillende fundamentele elementen voor de toegang tot de gezondheidsgegevens worden beheerd, meer bepaald: - de geïnformeerde toestemming zoals beschreven in de beraadslaging nr. 12/047 van 19 juni 2012; - de uitsluitingen van individuele zorgverleners (in de context van de geïnformeerde toestemming); - de therapeutische relaties overeenkomstig de principes van de beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober Wat de therapeutische relaties betreft, heeft de toepassing tot doel om: - de patiënten toe te laten hun eigen therapeutische relaties te beheren; - de zorgverleners toe te laten om, in het kader van de zorg voor hun patiënten, diens therapeutische relaties te beheren, overeenkomstig de principes zoals goedgekeurd bij beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober In concreto is de werking van de webtoepassing thans tot het volgende beperkt: - in termen van authentieke bronnen : de specifieke databank van therapeutische relaties die op het niveau van de Nationaal Intermutualistisch College wordt bewaard; - in termen van elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie: het bestaan van een Globaal Medisch Dossier, van het lezen van of de handtekening met de elektronische identiteitskaart (eid) en het lezen van de SIS-kaart; - in termen van actoren: de patiënt en bepaalde zorgverleners in de ambulante sector (artsen, apothekers en thuisverpleegkundigen). 4. De webservice Consent Management maakt het voor de gemachtigde zorgverleners mogelijk om - overeenkomstig de modaliteiten van de beraadslaging van 11/046 van 17 mei de geïnformeerde toestemming van hun patiënten te beheren en dit rechtstreeks via hun gebruikelijke software. Deze webservice ondersteunt volgende functionaliteiten : 1 Beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober 2011 met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie. 2 Beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011 met betrekking tot de nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project. 3 Beraadslaging nr. 12/047 van 19 juni 2012 met betrekking tot de geïnformeerde toestemming van een betrokkene met de elektronische uitwisseling van zijn persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en de wijze waarop deze toestemming kan worden geregistreerd. 2/13

3 - consultatie van de geïnformeerde toestemming van de patiënt, en in voorkomend geval, de historiek van het beheer; - registratie van de geïnformeerde toestemming van de patiënt; - intrekking van de geïnformeerde toestemming van de patiënt. 5. De webservice Therapeutic Links Management heeft tot doel om: - de zorgverleners toe te laten, in het kader van de zorg voor de betrokken patiënten, hun therapeutische relaties te beheren: in de schoot van de betrokken authentieke bron; overeenkomstig de principes zoals vastgelegd in de beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober 2011; door middel van hun gebruikelijke software. - de gemachtigde organisaties (bv. hubs, houders van gezondheidskluizen, verantwoordelijke van diensten met toegevoegde waarde) toe te laten de therapeutische relaties te raadplegen in het kader van het beheer van de toegang tot de gezondheidsgegevens. In concreto is de werking van de webservice thans (zoals de webtoepassing) tot het volgende beperkt: - in termen van authentieke bronnen : de specifieke databank van therapeutische relaties die op het niveau van de Nationaal Intermutualistisch College wordt bewaard; - in termen van elektronische bewijsmiddelen: het bestaan van een Globaal Medisch Dossier, van het lezen van of de handtekening met de elektronische identiteitskaart (eid) en het lezen van de SIS-kaart; - in termen van actoren: de patiënt en bepaalde zorgverleners in de ambulante sector (artsen, apothekers en thuisverpleegkundigen). II. BEVOEGDHEID 6. Overeenkomstig artikel 11, eerste lid van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het ehealth-platform vereist elke mededeling van persoonsgegevens door of aan het ehealth-platform een principiële machtiging van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 7. Gelet op het feit dat de werking van de hierboven beschreven webtoepassing en webservice de verwerking van persoonsgegevens in hoofde van het ehealth-platform vereist, is het Sectoraal comité bevoegd om de machtigingsaanvraag te behandelen. III. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG A. WEBTOEPASSING EHEALTHCONSENT 3/13

4 8. Wat de modaliteiten van de registratie van de toestemming en de uitsluitingen betreft, kan verwezen worden naar de beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011 en de beraadslaging nr. 12/047 van 19 juni De mededelingen van persoonsgegevens voor de consultatie, registratie en intrekking van de toestemming en van de uitsluitingen zullen in het kader van de webtoepassing ehealthconsent als volgt verlopen Gegevensstromen voor het beheer van de geïnformeerde toestemming ehp Consents & exclusions ehp SAMM/CoBRHA CBSS Id_support ehp - metahub ehp AA RN Consult C.2 C.3 A.3 A.1 A.2 ehealth platform ESB ehp webapplication Hub C.1 C.4 Hc Professional Patient & Hcparty Figuur 1 : overzicht van de gegevensstromen voor het beheer van de toestemmingen C.1: Bij gebruik van de webtoepassing en na identificatie en authenticatie via het gebruikers- en toegangsbeheer, deelt de gebruiker zijn identificatiegegevens mee aan het ehealth-platform. Voor wat de zorgverlener betreft, gaat het om diens INSZ, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. Voor de patiënt gaat het om het INSZ en het nummer van diens identiteitskaart of SIS-kaart (in het geval de toestemming door een derde wordt geregistreerd). C.2: Het ehealth-platform slaat de geregistreerde toestemming of intrekking, bijhorende persoonsgegevens en datum van de registratie/intrekking in de geëigende databank op. C.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de status van de toestemming door een gebruiker worden de bijhorende gegevens door de databank aan de webtoepassing meegedeeld. Wat de patiënt betreft, gaat het om het INSZ, naam en voornaam en status van de toestemming (al dan niet gegeven). In voorkomend geval, wordt ook een historiek meegedeeld van de handelingen (registratie/intrekking en data) mbt de toestemming en de 4/13

5 auteur van de handeling (INSZ, categorie, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke). C.4: De gegevens vermeld in C.3 worden via de webtoepassing aan de gebruiker getoond, evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Wat de tussengekomen zorgverleners betreft, worden in voorkomend geval de RIZIVnummers meegedeeld. Tussenstappen: A.1: Op basis van het INSZ van de patiënt wordt diens naam en voornaam zoals gekend in de authentieke bron terzake (KSZ/Rijksregister) aan de gegevens van het ehealth-platform toegevoegd. A.2: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SISkaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. A.3: De gegevens betreffende de zorgverlener worden als volgt verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA): het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer), naam en voornaam (op basis van het INSZ). Voor de opzoeking op naam van zorgverleners, wordt de lijst van apothekers-titularissen van een apotheek meegedeeld Gegevensstromen voor het beheer van de uitsluitingen ehp Consents & exclusions ehp SAMM/CoBRHA CBSS Id_support ehp - metahub ehp AA RN Consult E.2 E.3 A.3 ehealth platform ESB ehp webapplication Hub E.1 E.4 Patient Figuur 2: overzicht van de gegevensstromen voor het beheer van de uitsluitingen 5/13

6 E.1: Bij gebruik van de webtoepassing en na identificatie en authenticatie via het gebruikers- en toegangsbeheer, worden de INSZ, naam en voornaam van de patiënt aan het ehealth-platform meegedeeld. In het kader van de registratie van een uitsluiting door de patiënt worden het RIZIV-nummer, naam en voornaam van de betrokken zorgverlener meegedeeld aan het ehealth-platform en in de geëigende databank opgeslagen 4. E.2: Het ehealth-platform slaat de geregistreerde uitsluiting en bijhorende persoonsgegevens in de geëigende databank op. E.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de uitsluitingen worden de bijhorende gegevens uit de geëigende databank aan de webtoepassing meegedeeld. Wat de patiënt betreft, gaat het om het INSZ, naam en voornaam. Wat de uitgesloten zorgverleners betreft, gaat het om het INSZ en de beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Wat de auteur van de uitsluiting betreft, gaat het om het INSZ, categorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. De data van creatie en/of intrekking worden in voorkomend geval eveneens meegedeeld. E.4: De gegevens vermeld in E.3 worden via de webtoepassing aan de gebruiker meegedeeld, evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Tussenstappen: A.3: De gegevens betreffende de zorgverlener worden als volgt verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA): het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer); naam en voornaam (op basis van het INSZ). Voor de opzoeking op naam van zorgverleners, wordt de lijst van apothekers-titularissen van een apotheek meegedeeld. 4 Zoals voorzien in de betreffende nota, heeft de patiënt via de webtoepassing de mogelijkheid om via een nominale zoekopdracht het RIZIV-nummer van de betrokken zorgverlener te achterhalen. 6/13

7 9.3. Gegevensstromen voor het beheer van de therapeutische relaties OA ehp SAMM/CoBRHA ehp Consents & exclusions NIC Therapeutic Links NIC NIPPIN CBSS NIC - webservices Id_support ehp AA ehp - metahub A.5 TL2 TL3 A.2 RN Consult A.3 A.4 A.1 ehealth platform ESB ehp webservices ehp webapplication ehealthconsent HC Professional Software Autorized Organisation VAS TL1 TL4 HC Professional & Patient HC Professional HC Professional Figuur 2 : overzicht van de gegevensstromen voor het beheer van de therapeutische relaties TL.1: Bij gebruik van de webtoepassing en na identificatie en authenticatie via het gebruikers- en toegangsbeheer, deelt de gebruiker zijn identificatiegegevens mee aan het ehealth-platform. In het kader van de registratie of intrekking van een therapeutische relatie worden volgende persoonsgegevens geregistreerd. Voor wat de gebruiker betreft: diens INSZ, beroepscategorie, naam, voornaam en organisatie. Voor de patiënt gaat het om het INSZ, naam, voornaam, en het nummer van diens identiteitskaart of SIS-kaart, of diens elektronische handtekening. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ en de beroepscategorie of het RIZIV-nummer, de naam en de voornaam. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. Deze persoonsgegevens zullen het ehealth-platform toelaten om de geavanceerde autorisatieregels te verifiëren, de persoonsgegevens waar nodig te verrijken, ze in het juiste formaat om te zetten en door te zenden, volgens een volledig geautomatiseerd proces zonder opslag. TL.2: Het ehealth-platform maakt volgende gegevens over aan de geëigende databank met therapeutische relaties, beheerd door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Wat de gebruiker betreft: het INSZ, beroepscategorie, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. Wat de beoogde zorgverlener betreft: het INSZ, beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Wat de patiënt betreft: diens INSZ, naam, voornaam en elektronische handtekening. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van 7/13

8 relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. TL.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de therapeutische relaties, kunnen afhankelijk van de geregistreerde therapeutische relaties terzake - uit de geëigende databank met therapeutische relaties volgende gegevens worden meegedeeld aan het ehealth-platform. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ, de beroepscategorie, RIZIVnummer, naam en voornaam. Voor de patiënt: het INSZ, naam, voornaam, het bestaan van een elektronische handtekening. Voor de auteur van de registratie/intrekking: het INSZ, de beroepscategorie, naam, voornaam, organisatie en verantwoordelijke. En tot slot: type van relatie, datum van registratie, einddatum en datum van inttrekking. TL.4: De gegevens vermeld in TL.3 worden via de webtoepassing aan de gebruiker meegedeeld evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Tussenstappen: A.1: Op basis van het INSZ van de patiënt wordt diens naam en voornaam zoals gekend in de authentieke bron terzake (KSZ/Rijksregister) aan de gegevens van het ehealth-platform toegevoegd. A.2: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SISkaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. A.3: De gegevens betreffende de zorgverlener worden verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA) met volgende gegevens: het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer), naam en voornaam (op basis van het INSZ). Voor de opzoeking op naam van zorgverleners, wordt de lijst van apothekers-titularissen van een apotheek meegedeeld. A.4: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met toestemmingen en uitsluitingen van zorgverleners geverifieerd om na te gaan of de gebruiker, indien het niet de patiënt zelf betreft maar een zorgverlener, al dan niet werd uitgesloten. A.5: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met therapeutische relaties zelf geverifieerd om na te gaan of er een therapeutische relatie bestaat tussen de patiënt en de gebruiker indien het een zorgverlener betreft. B. WEBSERVICE CONSENT MANAGEMENT 10. De mededelingen van persoonsgegevens voor de consultatie, registratie en intrekking van de toestemming en van de uitsluitingen zullen in het kader van de webservice Consent Management als volgt verlopen. 8/13

9 ehp Consents & exclusions ehp SAMM/CoBRHA CBSS Id_support ehp - metahub ehp AA C.2 C.3 A.2 A.1 ehealth platform ESB ehp ws ehconsent ehp webapplication Hub C.1 C.4 HcParty Patient & Hcparty C.1: Bij gebruik van de webservice deelt de gebruiker zijn identificatiegegevens mee aan het ehealth-platform. Voor wat de zorgverlener betreft, gaat het om diens INSZ, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. Wat de patiënt betreft, deelt de gebruiker het INSZ en het nummer van diens identiteitskaart of SIS-kaart mee. C.2: Het ehealth-platform slaat de geregistreerde toestemming of intrekking, bijhorende persoonsgegevens en datum van de registratie/intrekking in de geëigende databank op. C.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de status van de toestemming door een gebruiker worden de bijhorende gegevens door de databank aan de webservice meegedeeld. Wat de patiënt betreft, gaat het om het INSZ, naam en voornaam en status van de toestemming (al dan niet gegeven). In voorkomend geval, wordt ook een historiek meegedeeld van de handelingen (registratie/intrekking en data) mbt de toestemming en de auteur van de handeling (INSZ, categorie, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke). C.4: De gegevens vermeld in C.3 worden via de webservice aan de gebruiker getoond, evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Wat de tussengekomen zorgverleners betreft, worden in voorkomend geval de RIZIVnummers meegedeeld. Tussenstappen: A.1: Op basis van het INSZ van de patiënt wordt diens naam en voornaam zoals gekend in de authentieke bron terzake (KSZ/Rijksregister) aan de gegevens van het ehealth-platform toegevoegd. 9/13

10 A.2: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SISkaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. C. WEBSERVICE THERAPEUTIC LINKS MANAGEMENT 11. Deze webservice heeft, zoals hoger beschreven, tot doel 1) de zorgverleners toe te laten, in het kader van de zorg voor de betrokken patiënten, de therapeutische relaties van deze patiënten te beheren en 2) de gemachtigde organisaties (bv. hubs, houders van gezondheidskluizen, verantwoordelijken van de diensten met toegevoegde waarde) toe te laten de therapeutische relaties te raadplegen in het kader van het beheer van de toegang tot de gezondheidsgegevens. OA ehp SAMM/CoBRHA ehp Consents & exclusions NIC Therapeutic Links NIC NIPPIN CBSS NIC - webservices Id_support ehp AA 4.4 ehp - metahub ehealth platform ESB ehp webservices ehp webapplication ehealthconsent HC Professional Software Autorized Organisation VAS HC Professional & Patient HC Professional HC Professional Figuur 4 : overzicht van de stromen in het kader van de webservice 12. De mededeling van persoonsgegevens voor de registratie, intrekking en consultatie van de therapeutische relaties door de gebruikers, het ehealth-platform en de authentieke bronnen is identiek aan deze zoals hoger beschreven in het kader van de webtoepassing, doch wordt gelet op het feit het een webservice betreft technisch op een andere wijze georganiseerd: 1.1: Na validatie van de identiteit en de attributen van de gebruiker met tussenkomst van de software van de gebruiker, worden zijn identificatiegegevens aan het ehealth-platform meegedeeld. In het kader van de registratie of intrekking van een therapeutische relatie worden volgende persoonsgegevens geregistreerd. Voor wat de gebruiker betreft: diens 10/13

11 INSZ, beroepscategorie, naam, voornaam en organisatie. Voor de patiënt gaat het om het INSZ, naam, voornaam, en het nummer van diens identiteitskaart of SIS-kaart, of diens elektronische handtekening. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ en de beroepscategorie of het RIZIV-nummer, de naam en de voornaam. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. Deze persoonsgegevens zullen het ehealth-platform toelaten om de geavanceerde autorisatieregels te verifiëren, de persoonsgegevens waar nodig te verrijken, ze in het juiste formaat om te zetten en door te zenden, volgens een volledig geautomatiseerd proces zonder opslag. 1.2: Het ehealth-platform maakt volgende gegevens over aan de geëigende databank met therapeutische relaties, beheerd door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Wat de gebruiker betreft: het INSZ, beroepscategorie, naam en voornaam, organisatie. Wat de beoogde zorgverlener betreft: het INSZ, beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Wat de patiënt betreft: diens INSZ, naam, voornaam en elektronische handtekening. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. 2.1: Naar aanleiding van de raadpleging van de therapeutische relaties, worden afhankelijk van de geregistreerde therapeutische relaties terzake - uit de geëigende databank met therapeutische relaties volgende gegevens meegedeeld aan het ehealthplatform. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ, de beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Voor de patiënt: het INSZ, naam, voornaam, het bestaan van een elektronische handtekening. Voor de auteur van de registratie/intrekking: het INSZ, de beroepscategorie, naam, voornaam, organisatie. En tot slot: type van relatie, datum van registratie, einddatum en datum van inttrekking. 2.2: De gegevens vermeld in 2.1 worden via de webservice aan de gebruiker meegedeeld. Hierbij worden geen INSZ meegedeeld. Wat de tussengekomen zorgverleners betreft, worden in voorkomend geval de RIZIV-nummers meegedeeld. 3.1: Naar aanleiding van de verificatie van de therapeutische relatie mbt een bepaalde zorgverlener door gemachtigde organisaties, worden uit de geëigende databank volgende gegevens met betrekking tot een specifieke zorgverlener meegedeeld aan het ehealthplatform. Voor de specifieke zorgverlener: het INSZ, de beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Voor de patiënt: het INSZ, naam, voornaam, het bestaan van een elektronische handtekening. En tot slot: type van relatie, datum van registratie, einddatum. 3.2: De gegevens vermeld in 3.1 worden via de webservice aan de gebruiker meegedeeld. Hierbij wordt geen INSZ van de zorgverlener meegedeeld, doch enkel diens RIZIVnummer. Tussenstappen: 4.1: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SIS-kaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. 4.2: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met toestemmingen en uitsluitingen van zorgverleners geverifieerd om na te gaan of de gebruiker, indien het niet de patiënt zelf betreft maar een zorgverlener, al dan niet werd uitgesloten. 11/13

12 4.3: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met therapeutische relaties zelf geverifieerd om na te gaan of er een therapeutische relatie bestaat tussen de patiënt en de gebruiker indien het een zorgverlener betreft. 4.4: De gegevens betreffende de zorgverlener worden verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA) met volgende gegevens: het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer) D. BEOORDELING 13. Het Sectoraal comité stelt vast dat de beoogde mededeling van persoonsgegevens aan en door het ehealth-platform in het kader van voormelde webtoepassing en webservice voor het beheer van de geïnformeerde toestemming, de uitsluitingen, en de therapeutische relaties voldoet aan de principes van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid zoals beschreven in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluit. 14. De doelstellingen van de beschreven verwerking van persoonsgegevens door het ehealthplatform zijn conform zijn wettelijke opdrachten zoals opgenomen in de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het ehealth-platform evenals conform de eerder geformuleerde beraadslagingen van het Sectoraal comité. Het Sectoraal comité stelt verder vast dat de verwerkte persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. De persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. Gelet op de rol van de patiënt in het kader van de registratie en/of intrekking van zijn geïnformeerde toestemming, van de eventuele uitsluitingen en van de therapeutische relaties, kan worden besloten dat de betrokkene afdoende geïnformeerd is over de voor deze webtoepassing en webservice noodzakelijke verwerking van zijn persoonsgegevens. Tot slot stelt het Sectoraal comité vast dat het ehealth-platform bij de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de minimale veiligheidsnormen die door de instellingen van de sociale zekerheid moeten worden nageleefd. 12/13

13 Om deze redenen, verleent de afdeling gezondheid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig de in deze beraadslaging beschreven modaliteiten, de machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens aan en door het ehealth-platform in het kader van de webtoepassing ehealthconsent, webservice Therapeutic links management en de webservice Consent Management. Yves ROGER Voorzitter De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai Brussel (tel ). 13/13

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/16/142 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/17/075 BERAADSLAGING NR. 11/046 VAN 17 MEI 2011, LAATST GEWIJZIGD OP 18 APRIL 2017, MET BETREKKING TOT DE NOTA

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/032 BERAADSLAGING NR. 14/016 VAN 18 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET REGLEMENT BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/119 BERAADSLAGING NR. 14/064 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/17/024 BERAADSLAGING NR. 14/016 VAN 18 FEBRUARI 2014, LAATST GEWIJZIGD OP 21 FEBRUARI 2017, BETREFFENDE HET REGLEMENT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/170 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017 EN OP 19 SEPTEMBER 2017, BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdelingen «Sociale Zekerheid» en «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdelingen «Sociale Zekerheid» en «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdelingen «Sociale Zekerheid» en «Gezondheid» SCSZG/16/238 BERAADSLAGING NR. 16/108 VAN 6 DECEMBER 2016 (AFDELING SOCIALE ZEKERHEID) EN 9

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/250 BERAADSLAGING NR. 16/114 VAN 20 DECEMBER MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdelingen «Sociale Zekerheid» en «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdelingen «Sociale Zekerheid» en «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdelingen «Sociale Zekerheid» en «Gezondheid» SCSZG/17/076 BERAADSLAGING NR. 16/108 VAN 6 DECEMBER 2016 (AFDELING SOCIALE ZEKERHEID) EN 9

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/058 BERAADSLAGING NR 10/031 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/090 BERAADSLAGING NR 09/050 VAN 1 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OPGENOMEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1040 Brussel, 3 mei 2011 Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1. Inleiding De elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (hierna gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZ/14/095 BERAADSLAGING NR. 14/049 VAN 17 JUNI 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET EHEALTH-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/183 BERAADSLAGING NR. 07/070 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/176 BERAADSLAGING NR. 13/087 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 4 NOVEMBER 2014, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 16 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 16 maart 2006; SCSZ/06/058 1 BERAADSLAGING NR. 06/023 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN BUITENLANDSE INSPECTIEDIENSTEN, MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/037 BERAADSLAGING NR 10/018 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/09/054 AANBEVELING NR 09/01 VAN 16 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE VAN HET SYSTEEM VAN DE AUTOMATISCHE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/386 BERAADSLAGING NR. 12/082 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 18 DECEMBER 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/272 AANBEVELING NR. 12/02 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/291 BERAADSLAGING NR. 12/082 VAN 18 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/004 BERAADSLAGING NR. 08/003 VAN 15 JANUARI 2008, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2011, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING Samenvatting Deze nota beschrijft hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. EHealthConsent

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/030 BERAADSLAGING NR 12/017 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/184 BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/110 BERAADSLAGING NR 10/065 VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/215 BERAADSLAGING NR. 16/095 VAN 4 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/053 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009, GEWIJZIGD OP 12 JANUARI 2010 EN OP 3 MEI 2011, MET BETREKKING

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 11/2016 van 30 maart 2016 Betreft: aanvraag tot uitbreiding van machtiging VTC/2013/40 voor het meedelen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007;

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007; SCSZ/07/123 1 BERAADSLAGING NR. 07/037 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/180 BERAADSLAGING NR 08/064 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/021 BERAADSLAGING NR. 17/009 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Relatiebeheer en consentmanagement. Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen

Relatiebeheer en consentmanagement. Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen Relatiebeheer en consentmanagement Beheer van therapeutische relatie en toestemmingen Datum laatste aanpassing: Datum dat dit beleid het laatst door management is besproken: 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/029 BERAADSLAGING NR 09/020 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/064 BERAADSLAGING NR 11/042 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/210 BERAADSLAGING NR. 14/112 VAN 2 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/205 BERAADSLAGING NR. 12/057 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/112 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/12/335 BERAADSLAGING NR. 12/109 VAN 20 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE BASISDIENST CODERING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG16/187 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014, GEWIJZIGD OP 6 SEPTEMBER 2016, INZAKE DE TOEGANG TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/019 BERAADSLAGING NR 10/010 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/188 BERAADSLAGING NR 08/070 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/12/079 ADVIES NR 12/25 VAN 17 APRIL 2012 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/089 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/193 BERAADSLAGING NR 13/090 VAN 1 OKTOBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005;

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005; SCSZ/05/90 1 BERAADSLAGING NR. 05/031 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. HET DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS BEHEERD DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/087 BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/044 BERAADSLAGING NR. 14/022 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/043 BERAADSLAGING NR 10/022 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/017 BERAADSLAGING NR. 17/007 VAN 7 FEBRUARI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN FACTURATIEGEGEVENS VAN ZORGVERSTREKKERS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/058 BERAADSLAGING NR. 13/104 VAN 22 OKTOBER 2013, GEWIJZIGD OP 21 APRIL 2015, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/136 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 1 DECEMBER 2009, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/292 BERAADSLAGING NR 12/046 VAN 19 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 18 SEPTEMBER 2012, MET BETREKKING TOT HET PILOOTPROJECT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/091 BERAADSLAGING NR. 17/045 VAN 16 MEI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door het RIZIV op 24 augustus 1998; Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van 3 september 1998;

Gelet op de aanvraag ingediend door het RIZIV op 24 augustus 1998; Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van 3 september 1998; TC/98/98 BERAADSLAGING NR. 98/61 VAN 13 OKTOBER 1998 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN HET RIZIV VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD BETREFFENDE ZORGVERLENERS AAN INSTELLINGEN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/129 BERAADSLAGING NR 09/068 VAN 3 NOVEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie