Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»"

Transcriptie

1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/16/142 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET EHEALTH-PLATFORM IN HET KADER VAN DE WEBTOEPASSING EHEALTHCONSENT EN WEBSERVICE THERAPEUTIC LINKS MANAGEMENT EN DE WEBSERVICE CONSENT MANAGEMENT Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (hierna genoemd: het Sectoraal comité ); Gelet op de wet van 13 december 2006 houdende bepalingen betreffende gezondheid, inzonderheid art. 42, 2, 3 ; Gelet op de beraadslaging nr. 12/081 van 18 september 2012, laatst gewijzigd op 28 juli 2015; Gelet op het auditoraatsrapport van het ehealth-platform van 9 juni 2016; Gelet op het verslag van de heer Yves Roger; Beslist op 21 juni 2016, na beraadslaging, als volgt: I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 1. Het Sectoraal comité heeft op verzoek van het ehealth-platform in het verleden haar goedkeuring verleend aan de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en een zorgrelatie 1, aan de nota betreffende de geïnformeerde 1 Beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober 2011, gewijzigd op 21 juni 2016, met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie. 1/14

2 toestemming in het hub & metahub-project 2, en aan het formulier houdende de geïnformeerde toestemming van een betrokkene met de elektronische uitwisseling van zijn persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en de wijze waarop deze toestemming kan worden geregistreerd In het kader hiervan heeft het ehealth-platform thans een webtoepassing en een webservice ontwikkeld waarvoor de nodige persoonsgegevens zullen worden verwerkt. 3. Door middel van de webtoepassing ehealthconsent kunnen de verschillende fundamentele elementen voor de toegang tot de gezondheidsgegevens worden beheerd, meer bepaald: - de geïnformeerde toestemming zoals beschreven in de beraadslaging nr. 12/047 van 19 juni 2012; - de uitsluitingen van individuele zorgverleners (in de context van de geïnformeerde toestemming); - de therapeutische relaties overeenkomstig de principes van de beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober Wat de therapeutische relaties betreft, heeft de toepassing tot doel om: - de patiënten toe te laten hun eigen therapeutische relaties te beheren; - de zorgverleners toe te laten om, in het kader van de zorg voor hun patiënten, diens therapeutische relaties te beheren, overeenkomstig de principes zoals goedgekeurd bij beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober In concreto is de werking van de webtoepassing thans tot het volgende beperkt: - in termen van authentieke bronnen : de specifieke databank van therapeutische relaties die op het niveau van de Nationaal Intermutualistisch College wordt bewaard; - in termen van elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie: het bestaan van een Globaal Medisch Dossier, van het lezen van of de handtekening met de elektronische identiteitskaart (eid) en het lezen van de SIS/ISI+kaart; - in termen van actoren: de patiënt en bepaalde zorgverleners in de ambulante sector (artsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, tandartsen en vroedvrouwen). 4. De webservice Consent Management maakt het voor de gemachtigde zorgverleners mogelijk om - overeenkomstig de modaliteiten van de beraadslaging van 11/046 van 17 mei de geïnformeerde toestemming van hun patiënten te beheren en dit rechtstreeks via hun gebruikelijke software. De gemachtigde zorgverleners zijn een arts, apotheker, verpleegkundige, tandarts, zorginstelling of mutualiteit. Een zorginstelling wordt gedefinieerd als een instelling of een overkoepelende organisatie in de gezondheidszorg, die de vorm aanneemt van een 2 Beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011, laatst gewijzigd op 21 juni 2016, met betrekking tot de nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project. 3 Beraadslaging nr. 12/047 van 19 juni 2012, laatst gewijzigd op 21 juni 2016, met betrekking tot de geïnformeerde toestemming van een betrokkene met de elektronische uitwisseling van zijn persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en de wijze waarop deze toestemming kan worden geregistreerd. 2/14

3 rechtspersoon (bijvoorbeeld een ziekenhuis) of een geïdentificeerd collectief van zorgverleners (bijvoorbeeld in het geval van een groepspraktijk van huisartsen, groeperingen van thuisverpleegkundigen, rusthuizen en dergelijke). Deze webservice ondersteunt volgende functionaliteiten : - consultatie van de geïnformeerde toestemming van de patiënt, en in voorkomend geval, de historiek van het beheer; - registratie van de geïnformeerde toestemming van de patiënt; - intrekking van de geïnformeerde toestemming van de patiënt. 5. De webservice Therapeutic Links Management heeft tot doel om: - de zorgverleners toe te laten, in het kader van de zorg voor de betrokken patiënten, hun therapeutische relaties te beheren: in de schoot van de betrokken authentieke bron; overeenkomstig de principes zoals vastgelegd in de beraadslaging nr. 11/088 van 18 oktober 2011; door middel van hun gebruikelijke software. - de gemachtigde organisaties (bv. hubs, houders van gezondheidskluizen, verantwoordelijke van diensten met toegevoegde waarde) toe te laten de therapeutische relaties te raadplegen in het kader van het beheer van de toegang tot de gezondheidsgegevens; - de patiënt toe te laten zijn therapeutische relaties te beheren. In concreto is de werking van de webservice thans (zoals de webtoepassing) tot het volgende beperkt: - in termen van authentieke bronnen : de specifieke databank van therapeutische relaties die op het niveau van de Nationaal Intermutualistisch College wordt bewaard; - in termen van elektronische bewijsmiddelen: het bestaan van een Globaal Medisch Dossier, van het lezen van of de handtekening met de elektronische identiteitskaart (eid) en het lezen van de SIS/ISI+kaart; - in termen van actoren: de patiënt en bepaalde zorgverleners in de ambulante sector (artsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, tandartsen en vroedvrouwen). II. BEVOEGDHEID 6. Overeenkomstig artikel 11, eerste lid van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het ehealth-platform vereist elke mededeling van persoonsgegevens door of aan het ehealth-platform een principiële machtiging van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 7. Gelet op het feit dat de werking van de hierboven beschreven webtoepassing en webservice de verwerking van persoonsgegevens in hoofde van het ehealth-platform vereist, is het Sectoraal comité bevoegd om de machtigingsaanvraag te behandelen. 3/14

4 III. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG A. WEBTOEPASSING EHEALTHCONSENT 8. Wat de modaliteiten van de registratie van de toestemming en de uitsluitingen betreft, kan verwezen worden naar de beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011 en de beraadslaging nr. 12/047 van 19 juni De mededelingen van persoonsgegevens voor de consultatie, registratie en intrekking van de toestemming en van de uitsluitingen zullen in het kader van de webtoepassing ehealthconsent als volgt verlopen Gegevensstromen voor het beheer van de geïnformeerde toestemming ehp Consents & exclusions ehp SAMM/CoBRHA CBSS Id_support ehp - metahub ehp AA RN Consult C.2 C.3 A.3 A.1 A.2 ehealth platform ESB ehp webapplication Hub C.1 C.4 Hc Professional Patient & Hcparty Figuur 1 : overzicht van de gegevensstromen voor het beheer van de toestemmingen C.1: Bij gebruik van de webtoepassing en na identificatie en authenticatie via het gebruikers- en toegangsbeheer, deelt de gebruiker zijn identificatiegegevens mee aan het ehealth-platform. Voor wat de zorgverlener betreft, gaat het om diens INSZ, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. Voor de patiënt gaat het om het INSZ en het nummer van diens identiteitskaart of SIS/ISI+-kaart (in het geval de toestemming door een derde wordt geregistreerd). C.2: Het ehealth-platform slaat de geregistreerde toestemming of intrekking, bijhorende persoonsgegevens en datum van de registratie/intrekking in de geëigende databank op. 4/14

5 C.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de status van de toestemming door een gebruiker worden de bijhorende gegevens door de databank aan de webtoepassing meegedeeld. Wat de patiënt betreft, gaat het om het INSZ, naam en voornaam en status van de toestemming (al dan niet gegeven). In voorkomend geval, wordt ook een historiek meegedeeld van de handelingen (registratie/intrekking en data) mbt de toestemming en de auteur van de handeling (INSZ, categorie, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke). C.4: De gegevens vermeld in C.3 worden via de webtoepassing aan de gebruiker getoond, evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Wat de tussengekomen zorgverleners betreft, worden in voorkomend geval de RIZIVnummers meegedeeld. Tussenstappen: A.1: Op basis van het INSZ van de patiënt wordt diens naam en voornaam zoals gekend in de authentieke bron terzake (KSZ/Rijksregister) aan de gegevens van het ehealth-platform toegevoegd. A.2: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SIS/ISI+ kaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. A.3: De gegevens betreffende de zorgverlener worden als volgt verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA): het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer), naam en voornaam (op basis van het INSZ). Voor de opzoeking op naam van zorgverleners, wordt de lijst van apothekers-titularissen van een apotheek meegedeeld Gegevensstromen voor het beheer van de uitsluitingen 5/14

6 ehp Consents & exclusions ehp SAMM/CoBRHA CBSS Id_support ehp - metahub ehp AA RN Consult E.2 E.3 A.3 ehealth platform ESB ehp webapplication Hub E.1 E.4 Patient Figuur 2: overzicht van de gegevensstromen voor het beheer van de uitsluitingen E.1: Bij gebruik van de webtoepassing en na identificatie en authenticatie via het gebruikers- en toegangsbeheer, worden de INSZ, naam en voornaam van de patiënt aan het ehealth-platform meegedeeld. In het kader van de registratie van een uitsluiting door de patiënt worden het RIZIV-nummer, naam en voornaam van de betrokken zorgverlener meegedeeld aan het ehealth-platform en in de geëigende databank opgeslagen 4. E.2: Het ehealth-platform slaat de geregistreerde uitsluiting en bijhorende persoonsgegevens in de geëigende databank op. E.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de uitsluitingen worden de bijhorende gegevens uit de geëigende databank aan de webtoepassing meegedeeld. Wat de patiënt betreft, gaat het om het INSZ, naam en voornaam. Wat de uitgesloten zorgverleners betreft, gaat het om het INSZ en de beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Wat de auteur van de uitsluiting betreft, gaat het om het INSZ, categorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. De data van creatie en/of intrekking worden in voorkomend geval eveneens meegedeeld. E.4: De gegevens vermeld in E.3 worden via de webtoepassing aan de gebruiker meegedeeld, evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Tussenstappen: A.3: De gegevens betreffende de zorgverlener worden als volgt verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA): het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het 4 Zoals voorzien in de betreffende nota, heeft de patiënt via de webtoepassing de mogelijkheid om via een nominale zoekopdracht het RIZIV-nummer van de betrokken zorgverlener te achterhalen. 6/14

7 INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer); naam en voornaam (op basis van het INSZ). Voor de opzoeking op naam van zorgverleners, wordt de lijst van apothekers-titularissen van een apotheek meegedeeld. 7/14

8 9.3. Gegevensstromen voor het beheer van de therapeutische relaties OA ehp SAMM/CoBRHA ehp Consents & exclusions NIC Therapeutic Links NIC NIPPIN CBSS NIC - webservices Id_support ehp AA ehp - metahub A.5 TL2 TL3 A.2 RN Consult A.3 A.4 A.1 ehealth platform ESB ehp webservices ehp webapplication ehealthconsent HC Professional Software Autorized Organisation VAS TL1 TL4 HC Professional & Patient HC Professional HC Professional Figuur 2 : overzicht van de gegevensstromen voor het beheer van de therapeutische relaties TL.1: Bij gebruik van de webtoepassing en na identificatie en authenticatie via het gebruikers- en toegangsbeheer, deelt de gebruiker zijn identificatiegegevens mee aan het ehealth-platform. In het kader van de registratie of intrekking van een therapeutische relatie worden volgende persoonsgegevens geregistreerd. Voor wat de gebruiker betreft: diens INSZ, beroepscategorie, naam, voornaam en organisatie. Voor de patiënt gaat het om het INSZ, naam, voornaam, en het nummer van diens identiteitskaart of SIS/ISI+ kaart, of diens elektronische handtekening. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ en de beroepscategorie of het RIZIV-nummer, de naam en de voornaam. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. Deze persoonsgegevens zullen het ehealth-platform toelaten om de geavanceerde autorisatieregels te verifiëren, de persoonsgegevens waar nodig te verrijken, ze in het juiste formaat om te zetten en door te zenden, volgens een volledig geautomatiseerd proces zonder opslag. TL.2: Het ehealth-platform maakt volgende gegevens over aan de geëigende databank met therapeutische relaties, beheerd door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Wat de gebruiker betreft: het INSZ, beroepscategorie, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. Wat de beoogde zorgverlener betreft: het INSZ, beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Wat de patiënt betreft: diens INSZ, naam, voornaam en elektronische handtekening. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van 8/14

9 relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. TL.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de therapeutische relaties, kunnen afhankelijk van de geregistreerde therapeutische relaties terzake - uit de geëigende databank met therapeutische relaties volgende gegevens worden meegedeeld aan het ehealth-platform. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ, de beroepscategorie, RIZIVnummer, naam en voornaam. Voor de patiënt: het INSZ, naam, voornaam, het bestaan van een elektronische handtekening. Voor de auteur van de registratie/intrekking: het INSZ, de beroepscategorie, naam, voornaam, organisatie en verantwoordelijke. En tot slot: type van relatie, datum van registratie, einddatum en datum van inttrekking. TL.4: De gegevens vermeld in TL.3 worden via de webtoepassing aan de gebruiker meegedeeld evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Tussenstappen: A.1: Op basis van het INSZ van de patiënt wordt diens naam en voornaam zoals gekend in de authentieke bron terzake (KSZ/Rijksregister) aan de gegevens van het ehealth-platform toegevoegd. A.2: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SIS/ISI+ kaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. A.3: De gegevens betreffende de zorgverlener worden verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA) met volgende gegevens: het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer), naam en voornaam (op basis van het INSZ). Voor de opzoeking op naam van zorgverleners, wordt de lijst van apothekers-titularissen van een apotheek meegedeeld. A.4: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met toestemmingen en uitsluitingen van zorgverleners geverifieerd om na te gaan of de gebruiker, indien het niet de patiënt zelf betreft maar een zorgverlener, al dan niet werd uitgesloten. A.5: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met therapeutische relaties zelf geverifieerd om na te gaan of er een therapeutische relatie bestaat tussen de patiënt en de gebruiker indien het een zorgverlener betreft. B. WEBSERVICE CONSENT MANAGEMENT 10. De mededelingen van persoonsgegevens voor de consultatie, registratie en intrekking van de toestemming en van de uitsluitingen zullen in het kader van de webservice Consent Management als volgt verlopen. 9/14

10 ehp Consents & exclusions ehp SAMM/CoBRHA CBSS Id_support ehp - metahub ehp AA C.2 C.3 A.2 A.1 ehealth platform ESB ehp ws ehconsent ehp webapplication Hub C.1 C.4 HcParty Patient & Hcparty C.1: Bij gebruik van de webservice deelt de gebruiker zijn identificatiegegevens mee aan het ehealth-platform. Voor wat de zorgverlener betreft, gaat het om diens INSZ, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke. Wat de patiënt betreft, deelt de gebruiker het INSZ en het nummer van diens identiteitskaart of SIS/ISI+ kaart mee. C.2: Het ehealth-platform slaat de geregistreerde toestemming of intrekking, bijhorende persoonsgegevens en datum van de registratie/intrekking in de geëigende databank op. C.3: Naar aanleiding van de raadpleging van de status van de toestemming door een gebruiker worden de bijhorende gegevens door de databank aan de webservice meegedeeld. Wat de patiënt betreft, gaat het om het INSZ, naam en voornaam en status van de toestemming (al dan niet gegeven). In voorkomend geval, wordt ook een historiek meegedeeld van de handelingen (registratie/intrekking en data) mbt de toestemming en de auteur van de handeling (INSZ, categorie, naam en voornaam, organisatie en verantwoordelijke). C.4: De gegevens vermeld in C.3 worden via de webservice aan de gebruiker getoond, evenwel zonder dat de INSZ van de gebruikers of tussengekomen zorgverleners worden vermeld aan andere personen dan de betreffende gebruikers of tussenkomen zorgverleners zelf. Wat de tussengekomen zorgverleners betreft, worden in voorkomend geval de RIZIVnummers meegedeeld. Tussenstappen: A.1: Op basis van het INSZ van de patiënt wordt diens naam en voornaam zoals gekend in de authentieke bron terzake (KSZ/Rijksregister) aan de gegevens van het ehealth-platform toegevoegd. 10/14

11 A.2: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SIS/ISI+ kaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. C. WEBSERVICE THERAPEUTIC LINKS MANAGEMENT 11. Deze webservice heeft, zoals hoger beschreven, tot doel 1) de zorgverleners toe te laten, in het kader van de zorg voor de betrokken patiënten, de therapeutische relaties van deze patiënten te beheren en 2) de gemachtigde organisaties (bv. hubs, houders van gezondheidskluizen, verantwoordelijken van de diensten met toegevoegde waarde) toe te laten de therapeutische relaties te raadplegen in het kader van het beheer van de toegang tot de gezondheidsgegevens. Figuur 4 : overzicht van de stromen in het kader van de webservice 12. De mededeling van persoonsgegevens voor de registratie, intrekking en consultatie van de therapeutische relaties door de gebruikers, het ehealth-platform en de authentieke bronnen is identiek aan deze zoals hoger beschreven in het kader van de webtoepassing, doch wordt gelet op het feit het een webservice betreft technisch op een andere wijze georganiseerd: 1.1: Na validatie van de identiteit en de attributen van de gebruiker met tussenkomst van de software van de gebruiker, worden zijn identificatiegegevens aan het ehealth-platform meegedeeld. In het kader van de registratie of intrekking van een therapeutische relatie 11/14

12 worden volgende persoonsgegevens geregistreerd. Voor wat de gebruiker betreft: diens INSZ, beroepscategorie, naam, voornaam en organisatie. Voor de patiënt gaat het om het INSZ, naam, voornaam, en het nummer van diens identiteitskaart of SIS/ISI+ kaart, of diens elektronische handtekening. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ en de beroepscategorie of het RIZIV-nummer, de naam en de voornaam. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. Deze persoonsgegevens zullen het ehealth-platform toelaten om de geavanceerde autorisatieregels te verifiëren, de persoonsgegevens waar nodig te verrijken, ze in het juiste formaat om te zetten en door te zenden, volgens een volledig geautomatiseerd proces zonder opslag. 1.2: Ingeval de patiënt zelf de therapeutische relaties beheert waarbij de webservice wordt opgeroepen, worden volgende persoonsgegevens geregistreerd. Voor de patiënt gaat het om het INSZ, naam, voornaam, en het nummer van diens identiteitskaart of SIS/ISI+ kaart, of diens elektronische handtekening. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ en de beroepscategorie of het RIZIV-nummer, de naam en de voornaam. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. 1.3.Het ehealth-platform maakt volgende gegevens over aan de geëigende databank met therapeutische relaties, beheerd door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Wat de gebruiker betreft: het INSZ, beroepscategorie (in voorkomend geval), naam en voornaam, organisatie (in voorkomend geval). Wat de beoogde zorgverlener betreft: het INSZ, beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Wat de patiënt betreft: diens INSZ, naam, voornaam en elektronische handtekening. Wat de therapeutische relatie betreft, wordt het type van relatie, de datum van de registratie, de einddatum en, in voorkomend geval, de datum van intrekking meegedeeld. 2.1: Naar aanleiding van de raadpleging van de therapeutische relaties, worden afhankelijk van de geregistreerde therapeutische relaties terzake - uit de geëigende databank met therapeutische relaties volgende gegevens meegedeeld aan het ehealthplatform. Voor de beoogde zorgverlener: het INSZ, de beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Voor de patiënt: het INSZ, naam, voornaam, het bestaan van een elektronische handtekening. Voor de auteur van de registratie/intrekking: het INSZ, de beroepscategorie (in voorkomend geval), naam, voornaam, organisatie (in voorkomend geval). En tot slot: type van relatie, datum van registratie, einddatum en datum van inttrekking. 2.2 en 2.3: De gegevens vermeld in 2.1 worden via de webservice aan de gebruiker (zorgverlener of patiënt) meegedeeld. Hierbij worden geen INSZ meegedeeld. Wat de tussengekomen zorgverleners betreft, worden in voorkomend geval de RIZIV-nummers meegedeeld. 3.1: Naar aanleiding van de verificatie van de therapeutische relatie mbt een bepaalde zorgverlener door gemachtigde organisaties, worden uit de geëigende databank volgende gegevens met betrekking tot een specifieke zorgverlener meegedeeld aan het ehealthplatform. Voor de specifieke zorgverlener: het INSZ, de beroepscategorie, RIZIV-nummer, naam en voornaam. Voor de patiënt: het INSZ, naam, voornaam, het bestaan van een elektronische handtekening. En tot slot: type van relatie, datum van registratie, einddatum. 3.2: De gegevens vermeld in 3.1 worden via de webservice aan de gebruiker meegedeeld. Hierbij wordt geen INSZ van de zorgverlener meegedeeld, doch enkel diens RIZIVnummer. 12/14

13 Tussenstappen: 4.1: Correlatie tussen INSZ en nummer eid of correlatie tussen INSZ en nummer SIS/ISI+ kaart wordt meegedeeld aan het ehealth-platform door de authentieke bron terzake (KSZ) voor de verificatie van de identiteit van de patiënt. 4.2: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met toestemmingen en uitsluitingen van zorgverleners geverifieerd om na te gaan of de gebruiker, indien het niet de patiënt zelf betreft maar een zorgverlener, al dan niet werd uitgesloten. 4.3: Bij de toepassing van de autorisatieregels, wordt de geëigende databank met therapeutische relaties zelf geverifieerd om na te gaan of er een therapeutische relatie bestaat tussen de patiënt en de gebruiker indien het een zorgverlener betreft. 4.4: De gegevens betreffende de zorgverlener worden verrijkt door de authentieke bronnen terzake (SAMM/CoBRHA) met volgende gegevens: het RIZIV-nummer (op basis van het INSZ) of het INSZ en de beroepscategorie (op basis van het RIZIV-nummer) D. BEOORDELING 13. Het Sectoraal comité stelt vast dat de beoogde mededeling van persoonsgegevens aan en door het ehealth-platform in het kader van voormelde webtoepassing en webservice voor het beheer van de geïnformeerde toestemming, de uitsluitingen, en de therapeutische relaties voldoet aan de principes van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid zoals beschreven in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluit. 14. De doelstellingen van de beschreven verwerking van persoonsgegevens door het ehealthplatform zijn conform zijn wettelijke opdrachten zoals opgenomen in de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het ehealth-platform evenals conform de eerder geformuleerde beraadslagingen van het Sectoraal comité. Het Sectoraal comité stelt verder vast dat de verwerkte persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. De persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. Gelet op de rol van de patiënt in het kader van de registratie en/of intrekking van zijn geïnformeerde toestemming, van de eventuele uitsluitingen en van de therapeutische relaties, kan worden besloten dat de betrokkene afdoende geïnformeerd is over de voor deze webtoepassing en webservice noodzakelijke verwerking van zijn persoonsgegevens. Tot slot stelt het Sectoraal comité vast dat het ehealth-platform bij de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de minimale veiligheidsnormen die door de instellingen van de sociale zekerheid moeten worden nageleefd. 13/14

14 Om deze redenen, verleent de afdeling gezondheid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig de in deze beraadslaging beschreven modaliteiten, de machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens aan en door het ehealth-platform in het kader van de webtoepassing ehealthconsent, webservice Therapeutic links management en de webservice Consent Management. Yves ROGER Voorzitter De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai Brussel (tel ). 14/14

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/119 BERAADSLAGING NR. 14/064 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING Samenvatting Deze nota beschrijft hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. EHealthConsent

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/058 BERAADSLAGING NR 10/031 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/386 BERAADSLAGING NR. 12/082 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 18 DECEMBER 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/291 BERAADSLAGING NR. 12/082 VAN 18 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007;

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007; SCSZ/07/123 1 BERAADSLAGING NR. 07/037 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/205 BERAADSLAGING NR. 12/057 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/029 BERAADSLAGING NR 09/020 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/058 BERAADSLAGING NR. 13/104 VAN 22 OKTOBER 2013, GEWIJZIGD OP 21 APRIL 2015, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/019 BERAADSLAGING NR 10/010 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/089 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/043 BERAADSLAGING NR 10/022 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid SCSZ/12/241 BERAADSLAGING NR. 12/065 VAN 17 JULI 2012 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET NATIONAAL INTERMUTUALISTISCH

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/067 BERAADSLAGING NR 10/037 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/006 BERAADSLAGING NR. 11/005 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007;

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007; SCSZ/07/112 1 BERAADSLAGING NR. 07/035 VAN 3 JULI 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid gent 06/06/2015 bvas academy twee en een half jaar geleden actieplan e gezondheid 2013-2018 de opportuniteit van elektronisch informatiebeheer

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/12/012 BERAADSLAGING NR 11/055 VAN 19 JULI 2011, GEWIJZIGD OP 17 JANUARI 2012, MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/163 BERAADSLAGING NR. 08/052 VAN 7 OKTOBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/042 BERAADSLAGING NR 09/030 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/09/010 BERAADSLAGING NR 09/008 VAN 20 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN HET GEÏNTEGREERD GEBRUIKERS- EN TOEGANGSBEHEER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/219 BERAADSLAGING NR. 14/114 VAN 16 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/006 BERAADSLAGING N 09/005 VAN 13 JANUARI 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/08/156 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE GEZONDHEID BETREFFEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/071 BERAADSLAGING NR 10/040 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/256 BERAADSLAGING NR. 13/123 VAN 3 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/10/081 BERAADSLAGING NR 09/008 VAN 20 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 16 MAART 2010 EN OP 15 JUNI 2010, MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/072 BERAADSLAGING NR 10/041 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/124 ADVIES NR 08/14 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/059 BERAADSLAGING NR 10/032 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 35/2014 van 30 oktober 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Gent voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Werkgroep G19. Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub

Werkgroep G19. Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub Pagina: 1 Werkgroep G19 Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub Pagina: 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/018 BERAADSLAGING NR 09/015 VAN 3 MAART 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/114 BERAADSLAGING NR. 13/050 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/15/079 BERAADSLAGING NR. 15/034 VAN 19 MEI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE GEZONDHEID

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/001 BERAADSLAGING NR 09/001 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN DIMONA-PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2013 van 29 maart 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Beleidsdomein RWO ( Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/270 BERAADSLAGING NR. 12/072 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/073 BERAADSLAGING NR. 06/015 VAN 7 MAART 2006, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, OP 7 FEBRUARI 2012, OP 4 SEPTEMBER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/018 BERAADSLAGING NR. 15/005 VAN 3 FEBRUARI 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS EN GECODEERDE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 03/2010 van 21 januari 2010 Betreft: Beraadslaging betreffende de aanvraag van de FOD Financiën om aan de opdrachtgever of de aannemer

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie