Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66)."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 1 december 2004 van uur tot uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige leden: dhr W. Haasken (voorzitter; VVD), dhr M.L.J. Out (VVD), dhr J.J. Dijkstra (PvdA), dhr J.L.H. Köller (PvdA), dhr H. Nijboer (PvdA), dhr R.D. Rijploeg (PvdA), dhr F.J. van der Span (CDA), dhr M.J. Jager (CDA), dhr J. Roggema (ChristenUnie), dhr H. Staghouwer (ChristenUnie), mw I.S. Bulk (SP), dhr C. Swagerman (SP), dhr W. van der Ploeg (GroenLinks), dhr H.C. Moll (GroenLinks), dhr T.J. Zanen (PvhN) en mw D.J. Hoekzema-Buist (PvhN). Afwezig: mw F.Q. Gräper-van Koolwijk (D66). Voorts aanwezig: dhr J.C. Gerritsen (gedeputeerde), dhr T.A. Musschenga (gedeputeerde), dhr J.M.C.A. Berkhout (griffier), mw N. Gerritsen (secretaris), dhr Th. Poggemeier (Verslagbureau Groningen; verslag dhr E.J.R. ter Veldhuis). Woord vooraf: Dit verslag is geheel gemaakt op basis van een backup-opname omdat de normale opname van de vergadering is mislukt. Op de backup-opname zijn sommige passages slecht te verstaan en andere passages in het geheel niet te verstaan. In het verslag is dit aangegeven door de betreffende passages tussen haken te plaatsen. Dat betekent dat sommige zinnen niet goed lopen omdat niet te interpreteren was wat de bedoeling van de spreker was. 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mee dat er een brief is binnengekomen van het Rail Servicecentrum in Veendam. Het heeft betrekking op een bezwaar met betrekking tot een insteekhaven, een vestiging van MCS industrieterrein Westerbroek Hoogezand-West aan het Winschoterdiep. De afzender vraagt aan het College van GS en de gemeente Hoogezand het bestemmingsplan aan te passen. De brief ligt bij de griffie ter inzage. Voorgesteld is om deze brief bij de commissie Omgevingsbeleid en Wonen te behandelen. Mw Gräper is wegens ziekte met kennisgeving afwezig. 2. Regeling van werkzaamheden - voorstellen vreemd aan de orde van de dag De voorzitter deelt mee dat dhr Nijboer heeft verzocht om het punt met betrekking tot de recreatiebungalows bij Midwolda te agenderen. Dit is mogelijk wanneer in elk geval een derde van de commissie met dit verzoekt instemt. Besloten wordt om het punt aan de agenda toe te voegen als agendapunt vaststellen van de agenda Het voorstel is om agendapunt 12 en 13 te combineren. Aldus wordt besloten. - vaststellen van spreektijdregeling 1

2 Over een spreektijdregeling heeft reeds enig mailverkeer plaatsgevonden. De voorzitter controleert of deze regeling de instemming heeft van de commissie. Dat is het geval. 3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden (m.b.t. geagendeerde onderwerpen) Er hebben zich geen insprekers gemeld. 4. Vaststelling verslag Commissie Economie en Mobiliteit van 27 oktober 2004 Het verslag wordt vastgesteld. 5. Toezeggingenlijst Toezegging 2 & 4 Dhr Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat er informatie naar de Staten is toegestuurd met aanbevelingen. Hier is actie op ondernomen. Toezegging 3 Deze toezegging blijft staan. Toezegging 7 Het betreft de financiële afronding. Hier is reactie op gekomen. Toezegging 8 Idem Toezegging 9 Deze toezegging is opgenomen in de agenda arbeidsmarktbeleid. Toezegging 11 Het College heeft naar dit project gekeken. Daaruit kwamen steeds meer vragen naar voren. Besloten is om het project geen doorgang te laten vinden, omdat het te weinig toevoegt, de organisatie tekortschiet en de kosten onduidelijk zijn. Daar komt het punt van export nog bij. Daar werd over uitgesproken dat dit niet wenselijk was. Dit is kort samengevat het punt dat Science & Business Matching aan het AB van het SNN meldt. Toezegging 16 Op dit punt heeft dhr Zanen een vraag gesteld. De gedeputeerde heeft hier een reactie op. Deze wenst de gedeputeerde toe te voegen aan het verslag 1. Toezegging 5 Dhr Musschenga (gedeputeerde) merkt op dat deze toezegging dinsdag in het College aan de orde zal komen. Die zal de commissie volgende week ontvangen. Toezegging 6 Deze toezegging is vorige keer aan de orde geweest. Deze zou derhalve van de lijst kunnen worden afgevoerd. Toezegging 12 De commissie zal deze volgend jaar ontvangen wanneer dit aan de orde is. 1 Op het moment van reproductie van het verslag, is deze passage nog niet beschikbaar. De informatie zal zo spoedig mogelijk naar de commissie worden gezonden. 2

3 Toezegging 13 Deze toezegging staat op de agenda en kan worden afgevoerd. 6. Mededelingen - gedeputeerde(n) Dhr Musschenga (gedeputeerde) deelt mee dat de provincie inmiddels heeft getekend voor de aanbesteding van het regionaal spoorvervoer. De minister en Friesland en Groningen hebben nu getekend, de aanbesteding zal daarom de deur uitgaan, zij het dat er nog één opmerking is van Friese zijde. Voor 8 december moet het kruispunt Franeker opgelost worden door het Rijk. De aanbesteding gaat echter nu de deur uit. Dhr Zanen (PvhN) vraagt of dit inclusief de kwestie is van Harlingerhaven. Is het probleem dat daar lag uit de wereld geholpen? Dhr Musschenga (gedeputeerde) bevestigt dit. Harlingerhaven zit in het bestek. Het is een verlenging van extra kosten, maar gesteld is dat het om een dermate kort stuk gaat, dat het in het bestek moet worden opgenomen. Friesland dient echter wel mee te blijven doen. De vaarweg Lemmer-Delfzijl. De gedeputeerde heeft maandag van de minister begrepen dat de brief met een positief besluit naar de provincie toekomt en van een handtekening is voorzien, zodat het College weer verder kan gaan. Het is natuurlijk wel zo dat goed gekeken moet worden wat in dergelijke brieven staat en of hier en daar opmerkingen worden gemaakt die nieuwe onderhandelingen op onderdelen betreffen. Het ziet er echter goed uit. Het College is druk doende met de communicatie ten aanzien van het OV-bureau inzake de dienstregelingen. Dit zal eerdaags prominent naar buiten komen, meerdere keren, zodat iedereen straks goed op de hoogte is van datgene wat er te wachten staat. Inmiddels heeft een groot aantal lieden, die brieven hebben gestuurd ten aanzien van de dienstregeling, bericht ontvangen. Ook gemeenten hebben nu een wijzigingsvoorstel ontvangen. De commissie zal deze ook ontvangen. In dit wijzigingsvoorstel heeft het College een tussentijdse exercitie gepleegd op grond waarvan een betere dienstregeling dan aanvankelijk uit de bus komt. Deze exercities zijn nu afgerond. Dhr Rijploeg (PvdA) merkt op dat sociale onrust dreigt bij Arriva vanwege het feit dat men daar met een wat rommelige manier met personeel omgaat. Hij vraagt of de gedeputeerde zijn gezag zou willen aanwenden om bij te dragen aan een oplossing van de problemen. Tenslotte is er over enkele jaren weer een nieuwe aanbesteding. Dhr Musschenga (gedeputeerde) stelt dat het lastig is voor een opdrachtgever om zich op dit moment te bemoeien met de perikelen die zich binnen het bedrijf voordoen. De gedeputeerde volgt de ontwikkelingen op de voet. Het staat buiten kijf dat het op een fatsoenlijke manier moet gebeuren. Daar waar de gedeputeerde iets kan doen, zal hij dit ook doen. Het bedrijf zelf zal het probleem echter in eerste instantie moeten oplossen. - Groningen Seaports Dhr Jager (CDA) deelt mee dat op 16 december een vergadering van Groningen Seaports zal plaatsvinden. Hij neemt aan dat de stukken zoals gebruikelijk weer in de statenkast aanwezig zullen zijn. Twee weken geleden kwam via Radio Noord het bericht naar buiten dat de aanbesteding voor de opstallocaties voor windmolens in de Eemshaven doorlopen was, maar dat dit niet heeft geleid tot gunning. Dit roept natuurlijk bij collega Van der Ploeg en dhr Jager vragen op. Het is in elk geval geagendeerd voor 16 december, om duidelijkheid te krijgen 3

4 over de vraag wat daar is misgegaan en wat gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat het in een tweede ronde - die klaarblijkelijk gaat komen - wel goed komt. 7. Rondvraag Dhr Nijboer (PvdA) stelt dat circa een half jaar geleden in de commissie het plan van de PvdA-fractie is besproken over fietsen in het Westerkwartier met allerlei recreatieve verbindingen die passen in het bestaande beleid. De PvdA-fractie wenst te vernemen of de gedeputeerde al iets met dit plan heeft gedaan. Dhr Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan dat het College het Plankader Wandelen en fietsen heeft vastgesteld. De recreatiefietspaden. Er is een aantal projecten uit voort gekomen. De situatie in de provincie is nu zo dat gesteld kan worden dat in Westerwolde en Noord-Groningen van een behoorlijk compleet netwerk sprake is, maar in het Westerkwartier en het Oldambt dit minder het geval is. Het College heeft onlangs een brief vastgesteld en naar de Staten toegestuurd om op dat punt extra inspanningen te verrichten. Dit ligt eigenlijk in het verlengde van de discussie die toen op initiatief van de PvdA werd gevoerd om zoveel mogelijk complete fietsroutenetwerken te realiseren. Dat is van belang omdat dit een speerpunt is in het toeristisch beleid en aansluit op de groep die het College naar de provincie wil lokken. De brief is beschikbaar. Dhr Jager (CDA) heeft een vraag met betrekking tot de portefeuille landbouw. Wellicht dat de collega s van de nog niet gearriveerde gedeputeerde Bleker de vraag kunnen beantwoorden, mogelijk kan de vraag schriftelijk worden beantwoord. Gisteren (30 november 2004) stond een bericht op Teletekst van RTV Noord dat de Veenkoloniën in trek zouden zijn bij melkveehouders en dat zich inmiddels ruim vijftig bedrijven hebben aangemeld voor het partnerproject in het kader van de agenda voor de Veenkoloniën, het project waar zes plaatsen zijn voor inplaatsing van melkveehouderijbedrijven. De CDA-fractie vraagt zich af hoe zich dat verhoudt, nu [daar dusdanig veel vraag is dat hier misschien de tweede fase als pilot-project moet worden gehouden/naar voren moet worden gehaald]. Het CDA zou hier graag enige opheldering over hebben. Dhr Gerritsen (gedeputeerde) geeft te kennen de achtergronden niet exact te kunnen delen. Hij heeft dezelfde ontwikkeling gezien. Het is uiteraard zeer goed voor het project, omdat het eerst aarzelend begon. De gedeputeerde stelt voor om te doen wat dhr Jager voorstelt, te weten een schriftelijke beantwoording. 8. Ingekomen stukken (ter kennisneming) a. Brief van GS van 14 oktober 2004, nr , betreffende Toeristische Mediacampagne b. Brief van oktober 2004, nr bijlage 1 + 2, betreffende stand van zaken Technomatch c. Brief van oktober 2004, nr , betreffende stand van zaken Europees Sociaal Fonds (ESF) pilot SNN/SZW d. Brief van GS van oktober, nr bijlag, betreffende Plan van aanpak studie wegverbinding Groningen-Zuidhorn (N355). Dhr Out (VVD) wenst het woord met betrekking tot brief d. Het betreft een mooie en vrij breed getrokken studie. Hij heeft twee concrete zaken waar hij nader op in wil gaan: Het valt op dat de gemeente Leek ontbreekt bij de belanghebbenden, of minimaal bij de zijdelings betrokkenen, terwijl het ook het grondgebied van de gemeente Leek betreft. Misschien is dat aan te kaarten. Er wordt voorts gesproken over de loswal in Aduard. Daar is een bepaalde problematiek. Wanneer men het plan leest, wordt duidelijk dat op zijn vroegst 2005 echt zaken bekend zullen worden. De VVD-fractie wenst te vernemen of dit zo lang kan 4

5 wachten. In de studie wordt bijvoorbeeld ook een eventuele ontsluiting van nieuwbouw via het Aduarderdiep voor de loskade meegenomen. Dhr Roggema (ChristenUnie) stelt vast dat de procedure van het plan van aanpak in eerste instantie in september 2005 naar de Staten gaat. Wanneer de studie in 2005 wordt afgerond, is de conclusie dat er sprake is van een vertraging van een half jaar. Dhr Musschenga (gedeputeerde) bevestigt dat kan worden geconstateerd dat de provincie een half jaar achterloopt. Dit heeft ook te maken met de complexiteit van het gebied waarin men daar bezig gaat en vanwege de pogingen om de voorstellen, zoals deze voorliggen, op tafel te krijgen. Dat is niet het enige. De MER-studies die moeten worden gedaan, zijn ook vrij gecompliceerd. De capaciteit in het Provinciehuis liet niet toe het eerder te doen. Nu zit de provincie echter op - het nieuwe - schema. Ten aanzien van de loswal vindt overleg plaats met de gemeente Zuidhorn, die de provincie een vergunning moet verlenen en die geen vergunning wil verlenen voor heel veel laden en lossen aldaar, omdat dit allerlei overlast door Aduard heen geeft. Met de bewoners wordt hierover overleg gevoerd, men wenst daar ook een 30 km-gebied. Eigenlijk past dat niet bij elkaar. Men is nu bezig om oplossingen te bedenken. Een van de mogelijkheden die wordt onderzocht is om een ontsluiting te krijgen vanaf de losplaats langs het diep. Het is echter in een pril stadium. Het doel is om te komen tot minder vrachtverkeer door Aduard heen. Of een passeerstrook of iets dergelijks op een gegeven moment überhaupt realiteit wordt, moet de gedeputeerde nog zien. Het moet worden onderzocht. Ten aanzien van de laad- en losplaats bestaat nu een maximum aan tonnage, waar wel een vergunning voor wordt verleend. Dit betekent beperking aldaar. Daarover heeft de gedeputeerde met degene die daar gebruik van maakt overleg, om na te gaan of dit de activiteiten van het bedrijf dat aan de overkant is gevestigd schaadt. Tot nu toe is de gedeputeerde dit niet gebleken. De opmerking ten aanzien van gemeente Leek is nieuw voor de gedeputeerde. Dhr Out (VVD) stelt dat heel erg opvalt dat Enumatil hier genoemd staat, sterker nog, dat de ontsluiting hier voor een deel doorheen gaat. De gemeente is echter niet betrokken in het geheel, blijkt toch wanneer men de brief leest. Dhr Musschenga (gedeputeerde) geeft aan hiernaar te zullen kijken. Zo af en toe wordt overleg gevoerd met de gemeente. Dhr Dijkstra (PvdA) stelt dat in brief 8b wordt gesproken over het Maritiem Centrum in Groningen. De PvdA-fractie heeft dat centrum ooit met een bezoek vereerd. De PvdA wenst op de hoogte te worden gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot het centrum, omdat belang wordt gehecht aan deze opleidingsfaciliteit. Dhr Gerritsen (gedeputeerde) vindt dit prima. Bespreekstukken 9. Voordracht van Gedeputeerde Staten van 26 oktober 2004, nr , FC, betreffende Integrale Bijstelling begroting + bijlage Dhr Van der Ploeg (GroenLinks) leest, ten aanzien van cofinanciering Antheus, dat het High Purity Centre en het Light Metal Centre feitelijk op een dood spoor zijn beland. Het is de eerste keer dat een belangrijke inzet van de provincie in een dergelijk project daadwerkelijk niet is gelukt. Het doet de vraag naar voren komen hoe het verder zal gaan met Antheus. Het lijkt dhr Van der Ploeg goed om richting de commissie iets meer te laten weten over de voortgang van het geheel. Ook in verband met het tweede punt, te weten de honderdduizend euro die wellicht wordt vrijgemaakt voor een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke energiecentrale van Aldel. Dit doet de vraag rijzen wat er voor voorwerk is gedaan, wat voor previsibility voorligt op basis waarvan al dan 5

6 niet een positief besluit kan worden genomen. Dhr Van der Ploeg informeert of de commissie hier iets meer over kan horen. Dhr Gerritsen (gedeputeerde) deelt mee dat er ten aanzien van Antheus een rapportage over de voortgang is. Het zal nog een jaar in beslag nemen. Daar stonden zaken in met betrekking tot de ontwikkeling, het lijkt de gedeputeerde goed wanneer de commissie hier een volledig overzicht van krijgt. Het lijkt de gedeputeerde goed, dat het College eerst een verslag naar de commissie stuurt. De SP-fractie stelt Aldel aan de orde. Met name rond de energieprijzen bestaat de overweging om een eigen energiecentrale erbij te bouwen. Men zou dit Delesto-fase III kunnen noemen. Het College stelt voor, om dat op gang te brengen en voorwerk naar de haalbaarheid te doen, om daar deze subsidie voor beschikbaar te stellen. De gedeputeerde vraagt of dhr Van der Ploeg op dat punt een verder overzicht en meer inzicht wenst in wat er allemaal speelt. Dhr Van der Ploeg (GroenLinks) antwoordt dat hij wel wenst te weten dat het echt serieus is wat Aldel wil, dat zij ook daadwerkelijk de intentie hebben om het te doen. Alleen maar een onderzoek willen doen is niet toereikend, voor dhr Van der Ploeg. Dhr Gerritsen (gedeputeerde) geeft te kennen regelmatig overleg met Aldel te voeren. Het blijft een serieus voorstel om juist op dat kritieke punt verlichting te brengen. Het gaat er om om de energie in eigen hand te houden, dan is de bedrijfsvoering van Aldel natuurlijk vreselijk van belang. Dhr Swagerman (SP) deelt mee dat steeds wordt gesproken over het feit dat het Aldel zou betreffen. Het is niet alleen Aldel die bezig is met die energiecentrale. Het is een samenwerkingverband van meerdere bedrijven in dat gebied. Dit om aan te geven dat het draagvlak groter ligt. De SP is verheugd dat dit zo op gang komt, dat zal duidelijk zijn. Dhr Van der Ploeg (GroenLinks) merkt op dat hij met name had gevraagd welke [typische bindende] informatie er voorligt, maar hij wenst ook te weten wat de andere partijen bijdragen aan die discussie en [hoe de provincie een en ander bij kan sturen zonder daar nu een klein bedrag voor [ een petitie is getekend]. In feite wordt er nu heel veel voorwerk gedaan. Daar zou dhr Van der Ploeg graag meer informatie over willen hebben. Dhr Köller (PvdA) snijdt het onderwerp Antheus aan. Dat kwam hier in het verleden regelmatig aan de orde, maar een week of zes geleden is het ook in de Tweede Kamer aan de orde geweest, een evaluatie van februari dit jaar. Dhr Köller geeft te kennen zich hier toen al mee bemoeid te hebben, omdat hij van mening was dat slordig met dit punt werd omgegaan, terwijl het toch belangrijk is voor het Noorden, zeker omdat het voortbestaan van Aldel daar van afhangt. Toen heeft dhr Köller begrepen dat er een iets grotere evaluatie zal komen. Op basis daarvan zou worden gebaseerd of zou worden gecontinueerd. Het jaar 2006 is namelijk wel de deadline. Dhr Köller wenst hier meer aandacht voor te vragen, ook van de andere fracties in de Staten om hun vertegenwoordigers in Den Haag erop te attenderen dat zij op dit punt op dezelfde manier met het Noorden opgaan als gedaan is met het Kompas-verhaal. Dat schort er namelijk nog wel eens aan. Dhr Gerritsen (gedeputeerde) geeft aan over Antheus al wat gezegd te hebben. De bedoeling is dat het project eind volgend jaar wordt afgerond. Dit is een afspraak. De activiteiten die daarmee te maken hebben, zullen worden overgenomen door de stichting Metal Park. Daar zitten vrijwel dezelfde partijen in, die zich structureel kunnen bezighouden met de ontwikkeling van die projecten. Het kost vaak wat meer tijd. De gedeputeerde heeft dhr Van der Ploeg zo-even toegezegd dat het College het verslag over de stand van zaken aan de commissie zullen sturen. Het is prima om meer 6

7 informatie te geven over die previsibility. De gedeputeerde zou heel graag willen dat het van start gaat, want het betreft een vrij acuut probleem. Dhr Swagerman (SP) geeft te kennen verbaasd te moeten reageren op met name de PvdA-fractie. Eerder dit jaar heeft de SP redelijk uitgebreid de hele problematiek van Aldel met ingang van 1 januari 2006 aan de kaak gesteld. Toen werd gesteld dat de SP erg prematuur en vroeg was. Nu blijkt de tijd ineens te dringen. Misschien had de commissie dan toch en dhr Swagerman wenst dit ook aan GS mee te geven, want die hadden dezelfde argumentatie eerder aan de slag moeten gaan, zodat het nu minder dringend zou zijn geweest. Dhr Köller (PvdA) wenst te reageren op dhr Swagerman. Toen werd gesproken over Aldel. Dhr Köller maakt zich zorgen over het feit dat Aldel het hele XXXX-pakket, dat toen is uitgesproken en waar zijdelings ook Antheus bij was betrokken, één pakket is. Dhr Köller hoort nu van de gedeputeerde dat het wordt overgegeven aan Metal Park. Hij maakt zich daar zorgen over, omdat het aantal grote spelers, dat nu in het convenant van het Antheus-project zit, dan waarschijnlijk afvalt. Dhr Köller wenst meer informatie over de gang van zaken en niet simpelweg te wachten op de evaluatie. Toentertijd bedoelde dhr Köller dat het hele energieverhaal op dat moment enigszins prematuur was. Het blijkt ook, dat er nu andere ontwikkelingen zijn, die toen wel zijdelings werden aangegeven, maar die nu iets meer perspectief krijgen. Op het moment dat ze meer perspectief krijgen, is dhr Köller van mening dat de commissie zich daar meer mee moet bemoeien. Dhr Swagerman (SP) begrijpt de reactie en wenst hier geen al te lange discussie van te maken. Iedereen weet echter dat de energieproblematiek heeft te maken met de hele situatie daar, die meerdere bedrijven betreft die zich daar hebben gevestigd. Er lopen meerdere projecten die te maken hebben met de vraag of Aldel al dan niet aanwezig is. Vandaar dat dhr Swagerman het punt wenst te noemen. 10. Brief van Interprovinciaal Overleg van 21 oktober 2004, kenmerk 36031/2004 met bijlage "Toekomstig economisch beleid in IPOverband". De voorzitter deelt mee dat vanuit de commissie is verzocht om de IPO-delegatie een zo helder mogelijk advies mee te geven. Dhr Köller (PvdA) legt uit dat het punt van het IPO is, dat daar een economisch verhaal is neergelegd dat de commissie in andere bewoordingen op tientallen manieren tegenkomt. Het zijn dezelfde punten waar men op wijst. De enige vraag die dhr Köller hierbij zou willen hebben in de richting van de IPO-delegatie betreft het punt waar het gaat om het instellen van provinciale fondsen voor economische structuurversterking. In het Noorden is gewerkt met het Kompas. Nu is Pieken in de Delta actueel, dus de provincie hinkt enigszins op twee gedachten. Hoe stelt de IPO-delegatie zich bij de bespreking van dit punt voor een en ander aan de vork te prikken? De rest betreft zaken die de commissie overal tegenkomt. De voorzitter wenst, vanuit VVD-fractie, toe te voegen dat het hier economisch beleid voor de provincies betreft. De VVD heeft er geen behoefte aan om een IPO-beleid verder op te tuigen. Er is beleid in SNN-verband en er is kabinetsbeleid. Dhr Jager (CDA) wenst zich bij de woorden van dhr Haasken aan te sluiten. Dhr Zanen (PvhN) deelt eveneens de opvatting van de VVD in dezen. 7

8 Dhr Köller (PvdA) stelt dat de voorzitter de commissie vroeg een reactie te geven op het stuk. Iedereen is ervan overtuigd dat de provincie in noordelijk verband bezig is. De provincie zit in het IPO. Als daar bepaalde zaken plaatsvinden, niet inhoudelijk op het beleid, maar ten aanzien van het instellen van fondsen, is dhr Köller van mening dat daar een vraag over gesteld mag worden, zonder dat men zich direct committeert aan de mening dat het IPO het economisch beleid voor de provincie moet gaan vaststellen. De voorzitter stelt dat dit eraan zal worden toegevoegd. Dhr Jager (CDA) sluit zich hierbij aan. 11. Notitie "PvdA in Grunn veur Landbouw, met n kleur as n roos" (aangeboden tijdens PS-vergadering van 6/10/04) Dhr Jager (CDA) deelt mee dat het CDA zeer gecharmeerd was door de notitie. Deze werd dan ook met veel plezier en genoegen gelezen. Het CDA is zeer benieuwd wat van deze notitie terug zal komen in het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de nieuwe periode. De voorzitter vraagt wie zich daar bij aansluit. Dhr Out (VVD) bevestigt dit. Dhr Van der Ploeg (GroenLinks) wenst hier iets verder op door te gaan. Ook GroenLinks complimenteert de PvdA met de notitie. Dhr Van der Ploeg vindt het altijd prettig wanneer een fractie op deze wijze het debat zoekt. In de notitie staat natuurlijk ook veel bekends, maar ook enkele elementen die dhr Van der Ploeg gaarne met de PvdA door zou willen ploegen. De vraag is of dit het moment is, gezien de spreektijdregeling. Toch heeft hij een tweetal vragen. De PvdA kiest in deze notitie voor kracht. Nu staat de PvdA ook bekend als de partij die kiest voor zwakkeren. Hoe zit het nu met de kleinschalige boeren en de boeren die wegvallen? Het gaat heel snel. Moeten we voor deze groep opkomen of niet? In de laatste alinea leek toch weer de PvdA van matigheid naar voren te komen, want in feite wordt ervoor gepleit om boerengeld naar infrastructuur op het platteland te leiden. Het staat niet letterlijk vermeld, maar wanneer men het goed leest, zou dit de conclusie kunnen zijn. Dhr Van der Ploeg vraagt zich af of dat de bedoeling is, om dat geld van de boeren in wegen te stoppen. Op dit punt wenst dhr Van der Ploeg een reactie van de PvdA. Dhr Roggema (ChristenUnie) heeft de notitie met belangstelling gelezen. De fractie deelt de opvatting. De ChristenUnie heeft echter zelf ook een notitie, Boeren voor morgen. Daar staat nog veel meer in. Hier zijn ongetwijfeld raakvlakken. Als het beleid in de komende jaren aan de orde is, zal hier zeker op terug worden gekomen. Dhr Köller (PvdA) geeft aan dhr Jager gerust te kunnen stellen: als het enigszins kan dit is ook in een interview aangegeven en is ook de bedoeling van de notitie geweest zal letterlijk met de notitie de boer op worden gegaan. Het is zeker niet de bedoeling van de PvdA om met alle ideeën te wachten totdat het verkiezingsprogramma moet worden geschreven. Met name in het kader van het provinciaal landbouwbeleid bij eventueel de voorjaarsnota, c.q. de begroting, als er zaken zijn die sporen met dit verhaal, zal de PvdA er alvast vooraf mee komen en niet wachten op het verkiezingsprogramma, want het is niet bedoeld als een voorloper van het verkiezingsprogramma. Dhr Van der Ploeg van GroenLinks stelde vanmorgen in de krant dat het niet echt succesvol is om naamgrappen te maken, maar hij heeft het wel over doorploegen. Dhr Köller wenst hier niet over door te borduren. Het is natuurlijk zo dat er in dit soort nota s en dat is een van de nare eigenschappen van alle soorten nota s en notities voor driekwart bekende informatie staat, die ook elders te lezen is. Daar is niets aan te doen. 8

9 Het feit dat de PvdA kiest voor kracht slaat niet op een individu. Het slaat in dit geval simpelweg op het kiezen voor de kracht die in iedereen, het Groninger landschap en in de Groninger bevolking, ook de plattelandsbevolking inclusief de boeren zit. Dat is de kracht van [.], dus een combinatie van beide elementen. De kleinschalige boeren. Door de PvdA is geconstateerd dat met name waar het gaat om boerenbedrijven die kleinschalig zijn of die niet voldoende positie hebben om voort te bestaan, met name in de grootschalige gebieden simpelweg het economische gegeven opgeld doet dat men bij elkaar gaat zitten en maatschappen gaat vormen. [.] niets op en het wordt overgenomen door de grotere boeren. Ten aanzien van de kleinschalige landbouw in de wat kwetsbare gebieden is de PvdA van mening dat de overheid deze mensen, als zij bepaalde voorwaarden stelt voor de uitvoering van hun bedrijvigheid, financieel en op andere wijze bijstaat. In Groningen zijn er geen kleinere boeren, in Groningen zijn alleen maar dikke boeren en niet-dikke boeren. Hiermee wordt het onderscheid in inkomen van de landbouwer aangegeven. Kleinschalige landbouwers zal de PvdA niet in de kou laten staan. Dit past ook niet bij de PvdA. Het zal ook niet gebeuren. Dhr Van der Ploeg stelt dat geld naar de infrastructuur gaat. Dat staat niet als zodanig vermeld, maar zou tussen de regels door gelezen kunnen worden. Het is aan dhr Van der Ploeg en aan iedereen om de PvdA erop te wijzen, zodra bepaalde voorstellen worden gedaan die in die richting gaan, dat de PvdA dat echt niet heeft bedoeld en dat dit ook niet zal gebeuren. In tweede termijn Dhr Van der Ploeg (GroenLinks) merkt op het gelezen te hebben en ook zo te hebben geïnterpreteerd. Hij zal hier graag op terugkomen op het moment dat het aan de orde is. Dan betreft het de invulling van de structuurgelden van het LAN. Overigens wenst dhr Van der Ploeg een extra compliment te geven. Hij leest namelijk over het initiatief voor het landschapsfonds. Dat is iets wat dhr Van der Ploeg vier jaar geleden ook wel eens heeft aangekaart. Het is een belangrijk element om juist de kleinschalige boeren een extra inkomen te bieden. 12. Brief van GS van 30 september 2004, nr bijlage, betreffende beleids- en activiteitenagenda Economische Speerpunten provincie Groningen Brief van GS van 17 september 2004, nr bijlagen, inzake uitvoeringsagenda provinciaal arbeidsmarktbeleid Dhr Köller (PvdA) merkt op dat hij, toen hij vernam dat met name D66 in de hoedanigheid van mw Gräper het verhaal van de speerpunten op de agenda wilde zetten, zich afvroeg waarom dit diende te gebeuren. Het was een vraag bij de begroting om wat nadere uitleg te geven over de zes speerpunten die door de provincie in de begroting werden genoemd. Zoals dhr Köller ook al aangaf bij het onderwerp IPO, spelen kennis, innovatie en transitie de hoofdrol. Er zijn straks nog enkele - volgens dhr Köller ook in SNN-verband - van dit soort zelfde beleidsnotities, waar diezelfde onderwerpen toch weer in terugkomen. Inzetten op kennis, innovatie en transitie of in elk geval verandering van bezigheid. Dhr Köller zal beginnen met de kenniseconomie. Er is natuurlijk niets wat sneller veroudert dan kennis. Aan de andere kant is het ook zo dat dhr Köller van mening is dat in de notitie of het verhaal veel woorden zijn gewijd aan kennis in de hogere sector, met name de universitaire sector. Als het gaat over de arbeidsmarkt en de kennis van de arbeidsmarkt, moet worden geconstateerd dat dit over anderen gaat. Met name in de sector als het gaat om onderwijs gaat het om pakweg veertig procent van de bevolking die in het hoger onderwijs, de universitaire sector gaat studeren. Daarom heeft men nog altijd te maken met zestig procent mensen op MBO-niveau. Wanneer men het dan over kenniseconomie heeft, dan heeft dhr Köller enigszins het idee misschien kan dit worden weggenomen dat de provincie met name de economische gelden inzet in de hogere segmenten en dat aan het eind van het verhaal op het punt van het 9

10 arbeidsmarktbeleid, aansluiting van onderwijs en werk, de provincie die sector subsidieert. Dhr Köller wenst meer duidelijkheid over de vraag wat er gebeurt in die sector. Innovatie. Dhr Köller hoorde zo-even een heel mooie definitie van innovatie op de Duitse televisie: innovatie dient men zich niet zo druk om te maken, want innovatie is iets wat al gebeurt zo lang de mens op deze aarde rondloopt. Hij probeert altijd iets beters en iets gemakkelijkers te creëren om zijn leven te veraangenamen, dus men heeft het in dit geval over wat zo mooi incrementele innovatie wordt genoemd, of te wel innovatie die zich langzaam verplaatst. Radicale innovatie, dus echt iets nieuws uitvinden, gebeurt zelden of nooit, en dan vaak bij toeval. Dhr Köller denkt daarom dat men, met name wanneer het over innovatie gaat, heel duidelijk moet aangeven dat het een bezigheid is die gewoon hoort plaats te vinden. Dat men deze bezigheid een klein beetje stimuleert is prima, maar vaak wordt door veel mensen gedacht dat wanneer er maar een stempel van innovatie wordt opgedouwd, dat het dan ook wel zal gaan gebeuren. Dhr Köller wil ervoor waarschuwen dat dit niet het geval is. Het is simpelweg een kwestie van inventiviteit van de mensen. Dat daar ook een stuk kennis voor nodig is staat buiten kijf, maar hier is ook een stukje creativiteit voor nodig, dus wat dat betreft is dat in dit geval dubbelop. De zes speerpunten die worden genoemd. Dhr Köller denkt dat de commissie de speerpunten de komende tijd nog wel enkele keren vaker langs zal zien komen. Hij heeft reeds woorden gewijd aan het opleidingsniveau, het kennisgedeelte, met name waar men het heeft over de startkwalificatie. Dat zijn van die kreten waarvan dhr Köller zou willen weten hoe een en ander in elkaar steekt. De provincie zet met name in op drie grote clusters: Energy Valley, Life Sciences en ICT. Dhr Köller vindt dit best, maar dit zijn wel net de sectoren waar de provincie nog niet veel van heeft, het zijn nieuwe sectoren, die in een paar jaar allemaal van de grond moeten worden opgebouwd. Dhr Köller vindt het jammer dat die prominent worden genoemd, terwijl als het gaat om nationaal onderscheidend vermogen in die sector, de chemie en de scheepsbouw minder evident worden genoemd. De PvdA heeft al vaker aangegeven dat zij vindt dat de zogenaamde maakindustrie de industrie die iets produceert, of dit nu met handen, robots of anderszins gebeurt voor de provincie even belangrijk is, zeker in de sector waar het grootste gedeelte van de mensen in opgeleid is of in opgeleid wordt, kortom MBO en dan in wat voor segment dan ook. Deze maakindustrie moet niet worden weggegooid. Men zegt te gemakkelijk: Jongens, gaan jullie maar naar Polen, want het is hier te duur. Dat zijn zaken die men niet hardop moet zeggen, dat zijn zaken die al jaren gebeuren en die ook nooit snel gebeuren. Het is nooit zo dat als het vandaag goedkoop is, het daar morgen allemaal weg is. Dit constateert men nu en het loopt over jaren. Dhr Köller is simpelweg van mening dat het economisch beleid van de provincie erop gebaseerd moet zijn dat bepaalde zaken langzamerhand teruglopen in de regio en dat daar maatregelen op moeten worden afgestemd; men moet echter niet roepen dat de provincie geen maakindustrie meer kan houden. Dhr Köller vindt dit te kort door de bocht. Dat geldt voor de speerpunten ook. Ten aanzien van Energy Valley heeft dhr Köller een stuk van Energy Valley. Het gaat drie pagina s over de wijze waarop het allemaal is georganiseerd en alles wat daar moet gebeuren. Aan het eind staat het kopje werkgelegenheid, waarbij men uitsluitend spreekt over de bestaande werkgelegenheid, bij de Gasunie, bij de NAM. Onder dit kopje wordt echt niet gesproken over datgene wat men denkt te genereren met Energy Valley. Wel wordt gevraagd om het als speerpunt op te voeren, maar daar wordt niet bij gezegd wat de spin off van Energy Valley zou kunnen zijn. Dhr Köller is van mening dat daar meer aandacht aan besteed dient te worden. Dan het punt Life Sciences. Sommigen vragen zich wel eens af wat dat is. Dit is ook een sector die voor een bepaald segment van de arbeidsmarkt belangrijk is. Dhr Köller wil niet zeggen dat men het om die reden niet moet doen, maar het is wel een kwestie die aandacht verdient. Dhr Köller denkt dat het voor het grootste gedeelte ook zelfregulerend is. Agribusiness en scheepsbouw zijn belangrijke pijlers voor de provincie. Voor een deel zit hier de maakindustrie in. Dhr Köller denkt dat het goed is om daar het beleid ook op de baseren. Het mooiste verhaal vond dhr Köller het verhaal over het chemiecluster. 10

3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden (m.b.t. de geagendeerde onderwerpen) Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Gelegenheid tot spreken voor niet-statenleden (m.b.t. de geagendeerde onderwerpen) Er hebben zich geen insprekers gemeld. Verslag van de vergadering van de statencommissie Economie & Mobiliteit (commissie II), gehouden op woensdag 25 februari 2004 van 09.00 uur tot 13.00 uur in de Blauwe Zaal (kamer C 319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

3. Gelegenheid tot s preken voor niet-statenleden (m.b.t. de geagendeerde onderwerpen)

3. Gelegenheid tot s preken voor niet-statenleden (m.b.t. de geagendeerde onderwerpen) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Economie en Mobiliteit (commissie II), gehouden op woensdag 22 september 2004 van 09.00 uur tot 13.40 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

PvdA-fractie stelt derhalve voor om agendapunt 17 aan de orde te stellen in de commissie Bestuur & Financiën. Dhr. Moll (GroenLinks) geeft te kennen

PvdA-fractie stelt derhalve voor om agendapunt 17 aan de orde te stellen in de commissie Bestuur & Financiën. Dhr. Moll (GroenLinks) geeft te kennen Verslag van de vergadering van de statencommissie II Economie & Mobiliteit op woensdag 3 december 2003 van 9.00 uur tot 14.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis in Groningen. Aanwezige leden: dhr.

Nadere informatie

De toegevoegde brief wordt behandeld als agendapunt 10. De agenda is daarmee vastgesteld.

De toegevoegde brief wordt behandeld als agendapunt 10. De agenda is daarmee vastgesteld. Verslag van de vergadering van de statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 19 oktober 2005, van 09.30 uur tot 11.50 uur in de (tijdelijke) statenzaal van het Provinciehuis te Groningen.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Afwezig: mw. I.S. Bulk (SP), dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie), dhr. M.J. Jager (CDA), dhr. J.L.H. Köller (PvdA) en mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN).

Afwezig: mw. I.S. Bulk (SP), dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie), dhr. M.J. Jager (CDA), dhr. J.L.H. Köller (PvdA) en mw. D.J. Hoekzema-Buist (PvhN). Verslag van de vergadering van de statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 15 juni 2005, van 09.00 uur tot 12.26 uur in de statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige leden:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Niet aanwezig: dhr. F.J. van der Span (CDA), mw. Hoekzema-Buist (PvhN), mw. T. Deinum-Bakker (D66).

Niet aanwezig: dhr. F.J. van der Span (CDA), mw. Hoekzema-Buist (PvhN), mw. T. Deinum-Bakker (D66). Verslag van de vergadering van de statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 14 juni 2006, van 09.00 uur tot 12.55 uur in zaal A6 van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige leden:

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Finish in zicht 1 Finish in zicht Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim 169 miljoen uit het Europees

Nadere informatie

De voorzitter constateert dat de commissieleden positief staan tegenover een presentatie.

De voorzitter constateert dat de commissieleden positief staan tegenover een presentatie. Verslag van de vergadering van de statencommissie II Economie & Mobiliteit op woensdag 29 oktober 2003 van 9.00 uur tot 12.00 uur in de Blauwe Zaal (kamer C319) van het Provinciehuis in Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Niet aanwezig: dhr. J.L.H. Köller (PvdA), dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie), dhr. T.J. Zanen (PvhN).

Niet aanwezig: dhr. J.L.H. Köller (PvdA), dhr. H. Staghouwer (ChristenUnie), dhr. T.J. Zanen (PvhN). Verslag van de vergadering van de statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op de Dag van de Verantwoording, woensdag 24 mei 2006, van 10.00 uur tot 11.00 uur in zaal A6 van het Provinciehuis te

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 28 maart 2007 van 17.00 uur tot 18.10 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige leden:

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen aanlevering procedure- door GS vergadering Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Strategisch handelingskader

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292

Nadere informatie

Niet aanwezig: dhr. D. Bultje (PvdA), dhr. J.L.H. Köller (PvdA), mw. F. Stavast (GroenLinks), mw. T. Deinum-Bakker (D66).

Niet aanwezig: dhr. D. Bultje (PvdA), dhr. J.L.H. Köller (PvdA), mw. F. Stavast (GroenLinks), mw. T. Deinum-Bakker (D66). Verslag van de vergadering van de statencommissie Economie en Mobiliteit, gehouden op woensdag 17 januari 2007 van 09.00 uur tot 12.40 uur in de statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0893, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden L. Rademaker (SP), D. Sloos (Leefbaar Leiden), J. Boer (Stadspartij Leiden Ontzet)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën inzake

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving)

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig Dhr.G. van der Put, (voorzitter), de heren A. de Laat (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), en de dames mevr. M.

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de wijzigingen van de SNN-subsidieregelingen HRM 2001, de NIOF 2000 en

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013 Spreektekst Partij Voor de Vrijheid Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota 03 juli 2013 De Drentse bevolking zit midden in een financiële en economische crisis. En met dit kabinet van VVD en PvdA weten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 Rapport Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 2 Klacht Op 8 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Groningen, met een klacht over een gedraging van Cadans

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Geachte heer W. Peters,

Geachte heer W. Peters, Ing. december 2010 PS2010-2010-01 PS16/2 Van: zijlstra ellecom [zijlstravangool@gmail.com] Verzonden: donderdag 9 december 2010 11:18 Aan: Griffie Onderwerp: FW: E-mail met bijlage (attachment): 2010-12

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE STATENCOMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN & WERKGELEGENHEID D.D. 10 APRIL 1996

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE STATENCOMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN & WERKGELEGENHEID D.D. 10 APRIL 1996 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE STATENCOMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN & WERKGELEGENHEID D.D. 10 APRIL 1996 Aanwezig: de leden: M.C. van Schendelen (voorzitter); J.P.J. Lagrand (gedeputeerde voor Economische

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Resultaten en vervolgacties

Resultaten en vervolgacties 25834 Problematiek rondom asbest 22343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 78 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie