Jaarverslag Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Als je hele leven uit topprestaties bestaat, 1 kun je wel wat sponsors gebruiken

2 Voorwoord In 2010 bestond Fonds Gehandicaptensport 35 jaar. Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport is daar aandacht aan gegeven door de presentatie van een speciale jubileumfilm die toont wat Fonds Gehandicaptensport in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd om het sporten voor mensen met een handicap financieel mogelijk te maken. Fonds Gehandicaptensport kon en kan dit niet alleen. Daarom zijn we enorm blij met de inzet van al die vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners die ons daarbij hebben helpen. We rekenen ook in de toekomst op deze steun! Zodat het voor nog meer mensen met een handicap mogelijk wordt om te sporten. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een handicap gemiddeld 33% minder sporten dan mensen zonder handicap: 43% versus 65%. De ambitie van de overheid is de sportparticipatie van mensen zonder handicap te laten stijgen van 65% naar 75%. Om de sportparticipatie van mensen met een handicap te laten stijgen tot 75% is dus maar liefst een toename van 32% nodig. Een groot deel van de opbrengsten in het afgelopen jaar is gerealiseerd door legaten en erfstellingen, 1% FairShare en de Landelijke Collecte. Ook de evenementen hebben een belangrijk aandeel gehad in het succes. Met name het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport en SAIL2010 waren twee hoogtepunten. Zeer succesvol is ons sponsorconcept 1% FairShare, waarbij bedrijven die sportsponsor zijn 1% bovenop hun sportsponsoring budget inzetten ten behoeve van de gehandicaptensport. In 2010 werd met 34 partners samengewerkt. Op dit concept zal in 2011 een vervolg worden gegeven. Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport Scool on Wheels Met de gerealiseerde opbrengsten heeft Fonds Gehandicaptensport financieel belangrijk bijgedragen aan de activiteiten van Gehandicaptensport Nederland. Ook zijn financiële bijdragen geleverd aan SailWise, de stichting die watersportvakanties organiseert voor mensen met een handicap en aan Special Olympics Nederland, dat in 2010 de Special Olympics Nationale Spelen voor mensen met een verstandelijke handicap in Noord-Limburg organiseerde samen met het organisatiecomité. Bovendien heeft Fonds Gehandicaptensport een reeks aan subsidies beschikbaar kunnen stellen aan de organisatoren van lokale en regionale evenementen voor de gehandicaptensport. Erg belangrijk, omdat we juist hier de breedtesport ondersteunen. In dit jaarverslag presenteren we een overzicht van alle activiteiten die Fonds Gehandicaptensport in 2010 heeft gerealiseerd. Zo is eveneens één van de grootste gehandicaptensportevenementen ter wereld ondersteund door Fonds Gehandicaptensport, namelijk het WK Zwemmen te Eindhoven. Tot slot bedanken we iedereen die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan de gehandicaptensport! Bunnik, mei 2011 De heer mr. Peter Vogelzang Voorzitter Fonds Gehandicaptensport De heer Nike Boor Directeur Fonds Gehandicaptensport 2 3

3 Inhoud 1. Over Fonds Gehandicaptensport 1. Over Fonds Gehandicaptensport Visie en missie SWOT-analyse Strategie en beleid Trends 2. Belangrijkste resultaten Organisatie Organogram Personeelsbeleid Medewerkers Samenwerkingsverbanden Certificering 4. Bestuur en management 5. Fondsenwerving en subsidieverstrekking Particuliere werving Zakelijke werving Subsidieverstrekking 6. Voorlichting en communicatie Communicatie-instrumenten Ambassadeurs Pers en media 7. Financieel Accountantsverklaring 8. Een vooruitblik Bijlagen 1. Bureausubsidies 2. Projecten mogelijk gemaakt uit de 1% FairShare regeling 3. Achtergrond bestuursleden Fonds Gehandicaptensport 4. Verantwoordingsverklaring Colofon Pagina Visie en missie Iedereen weet dat regelmatig sporten gezond voor je is. Toch zullen weinig mensen verschil merken als ze een keertje overslaan. Voor mensen met een handicap ligt dat anders. Met een lichamelijke handicap is in het dagelijks leven extra inspanning vereist om dezelfde dingen te kunnen doen als valide mensen. Sport maakt je lichamelijk en mentaal sterk voor het dagelijks leven en is juist daarom voor mensen met een handicap essentieel. Deze visie sluit aan bij de slogan van Fonds Gehandicaptensport: Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken. Geen luxe, maar noodzaak Sport is voor gehandicapte mensen daarom meer noodzaak dan luxe. Trappen nemen, hoge schappen in de supermarkt bereiken, geld pinnen of van A naar B reizen: valide mensen zullen het zich zelden realiseren, maar voor gehandicapte mensen zijn dit allemaal extra drempels die ze dagelijks moeten nemen. Regelmatig sporten helpt gehandicapten om fit te blijven, zodat ze net als ieder ander zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze maatschappij. Fonds Gehandicaptensport stelt subsidies beschikbaar Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor gehandicapten daadwerkelijk mogelijk te maken en het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Om te kunnen sporten zijn namelijk vaak kostbare, aangepaste faciliteiten of extra begeleiding nodig. Jaarlijks stelt het Fonds subsidies beschikbaar aan sportorganisaties zonder winstoogmerk voor bijvoorbeeld innovatieve projecten, de aanschaf van sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisering van bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties. Sport voor álle gehandicapten Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor álle gehandicapten. Alle sporters, jong en oud, met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap worden door het Fonds Gehandicaptensport gesteund. In het meerjarenbeleidsplan , dat op 18 juni 2007 in de bestuursvergadering is goedgekeurd, is overeengekomen dat Fonds Gehandicaptensport met de volgende profilering naar buiten treedt: Fonds Gehandicaptensport is dé erkende organisatie op het terrein van fondsenwerving voor de gehandicaptensport. Zij bevordert het welzijn van gehandicapten door sport. Fonds Gehandicaptensport heeft daarbij een unieke positie in Nederland. Het is het enige Fonds voor alle gehandicapten, jong en oud, met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, dat zich louter en alleen op sport richt. In het voorjaar 2011 zal het nieuwe meerjarenbeleidsplan worden voorgelegd aan het bestuur. Visie Fonds Gehandicaptensport Sport maakt je lichamelijk en mentaal sterk voor het dagelijks leven en is juist daarom voor mensen met een handicap essentieel. Missie Fonds Gehandicaptensport Werven van financiële middelen waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten. 4 5

4 SWOT-analyse Sterkte: - De unieke propositie: sport mogelijk maken voor iedereen in Nederland met een handicap. Focus op sport - Al 35 jaar; continuïteit, betrouwbaarheid en waardering - Groot netwerk in de sport en het bedrijfsleven - Verantwoording: de snelheid waarmee succes en resultaat van projecten relatief eenvoudig inzichtelijk te maken is (financieel en inhoudelijk) - Spreiding van risico door diversificatie in kerntaken - Samenwerking met Gehandicaptensport Nederland - Vaste plaats op het collecterooster - Sterke fondsenwervende concepten Kansen: - De sportstimulering ambities van overheid en sportbonden uit het Olympisch Plan 2028 en uitblinken in sport - Het uitbouwen van het merk Fonds Gehandicaptensport met afgeleide proposities en interne, corporate en marketingcommunicatie - Gehandicaptensport positioneren als grensverleggend - Strategische samenwerking met off-line, online en mobile publishers en social networks - Samenwerking met sportbonden en sportverenigingen - De kracht van supporters: actieve sporters, medewerkers van de 1% FairShare partners - Interesse van niet-sportsponsors voor de gehandicaptensport - Major Donors benaderen rechtstreeks en via de charity desks van onze 1% FairShare partners - Samenwerking met organisatoren van grote sportevenementen - Dé voorlichter zijn voor het Nederlandse publiek op het domein gehandicaptensport - De database nog verder benutten Zwakte: - Het merk, onvoldoende overtuiging van investering in merk, de afgeleide proposities en interne, corporate en marketing communicatie - Collectekaart Nederland onvoldoende systematisch geanalyseerd en uitgewerkt - Kwaliteit en kennisniveau van regionaal medewerkers nog niet op gewenst niveau - Ontbreken van strategie op major donors - Geen boegbeeld Bedreigingen: - Andere sterke merken in het segment sport: sport als middel om fondsen te werven is aspiratief. Niet-sportgerelateerde goede doelen organiseren sponsorlopen, wheeler (spinning) marathons of maken er zelfs hun merk omheen: Alpe d Huzes. - Concurrentie van andere collecterende fondsen - Dalende bereidbaarheid te geven aan goede doelen - Nog weinig aandacht voor gehandicaptensport - Buitenlandse partijen die actief worden op Nederlandse bodem - Bel me niet register - Nieuwe wetgeving rond communicatie Strategie en beleid Naar aanleiding van een uitvoerige evaluatie van het meerjarenbeleidsplan, gekoppeld aan de missie en visie van Fonds Gehandicaptensport, zijn de volgende doelstellingen en resultaten behaald. 1. Werven van voldoende middelen: Verdubbeling inkomsten ten opzichte van Groei van 2,1 miljoen naar 5,7 miljoen. Geslaagd door: i. Succesvolle onderdelen acties derden, 1% FairShare en subsidies overheden. ii. Aanzienlijk meer gelden beschikbaar voor doelstelling. 2. Het geven van voorlichting: Achterstandspositie verbeteren van de gehandicaptensport. Geslaagd door: i. Integratie gehandicaptensport bij grote reguliere sportevenementen zoals het rolstoeltennis bij ABN/AMRO World Tennis Tournament in Ahoy. ii. Organisatie van schaatsvriendendag. iii. Organisatie van rolstoelbasketbaldag voor bedrijven. iv. Nieuwsbrieven aan achterban. v. Organiseren van (S)Cool on Wheels. vi. Documentaire 35 jaar gehandicaptensport op landelijke TV. 3. Het verstrekken van subsidies: Verstrekken van subsidies voor organisatie sportevenementen, sport- en spelmateriaal en aanpassingen op accommodaties. Geslaagd door: i. Ruim 1 miljoen meer besteed aan doelstelling bestedingen ten opzichte van de begroting. Genoemde resultaten onderstrepen het succes van de gekozen strategie en de impact van de gerealiseerde activiteiten. Invloed kredietcrisis en externe factoren De kredietcrisis heeft invloed gehad bij het werven van voldoende middelen, maar slechts beperkt. Gebleken is dat met name de sponsorpropositie 1% FairShare crisisproof was in 2009 en Wel waren er in deze jaren twee faillissementen. Alle andere 1% FairShare partners zijn Fonds Gehandicaptensport trouw gebleven. In 2009 en 2010 is het aantal partners zelfs toegenomen en de verwachting is dat dit de komende jaren zal doorzetten. Mogelijk heeft de kredietcrisis een rol gespeeld bij de collecte, maar dit kan niet worden bewezen. De interne organisatie van de collecte is medio 2010 geanalyseerd en zal in 2011 op een andere wijze worden georganiseerd. Belangrijk verschil is dat er, naast de vele vrijwilligers, in de toekomst met betaalde regio promotoren wordt gewerkt. Tijdens de crisis is het voorzichtige beleggingsbeleid van Fonds Gehandicaptensport succesvol gebleken. Het rendement op het vermogen is gehandhaafd, met name door positie te kiezen in obligaties maar ook in contant geld op spaarrekeningen. Risicovolle beleggingen vallen per definitie niet in het beleggingsbeleid van Fonds Gehandicaptensport. 6 7

5 Trends en ontwikkelingen in 2010 Algemeen Fonds Gehandicaptensport gebruikt de onderzoeksresultaten van het Nederlandse Donateurspanel om te meten hoe het is gesteld met het algemene geefgedrag in Nederland. Daarnaast maakt Fonds Gehandicaptensport gebruik van de Charibarometer. Een aantal belangrijke waarden wordt hiermee gemeten, zoals imago, betrouwbaarheid, bekendheid en waardering van goede doelen. Meer dan 100 grotere goede doelen doen mee aan de Charibarometer. Fonds Gehandicaptensport scoort met name matig op het onderdeel bekendheid. De komende jaren zal het beleid erop gericht zijn de bekendheid te vergroten. Op vertrouwen en waardering is de score redelijk tot goed met posities rondom nummer 20. Vertrouwen Het vertrouwen in landelijke organisaties voor goede doelen is in december 2010 gemeten en gedaald van 61% naar 57%. De betrouwbaarheid van Fonds Gehandicaptensport is echter gestegen. Uit de Charibarometer blijkt dat Fonds Gehandicaptensport terug te vinden is op positie 19. Een verbetering ten opzichte van Aansluiting bij het CBF en het VFI zijn belangrijk voor het Fonds Gehandicaptensport. Ook bezit het Fonds de fiscale erkenning, de ANBI status. Tevens laat het Fonds elk jaar zijn jaarverslag beoordelen door de Transparantprijs met als doel een helder inzicht voor het Nederlands publiek in de activiteiten van Fonds Gehandicaptensport. Wijze van geven De ondervraagden gaven aan op welke wijze zij geld doneren: 1. Automatische incasso 2. Huis aan huis collecte 3. Acceptgiro 4. Online 5. Advertentie 6. Telefoon 7. SMS Bij Fonds Gehandicaptensport was de volgorde als volgt: 1. Huis aan huis collecte 2. Acceptgiro 3. Automatische incasso 4. Online 5. Telefoon 6. Advertentie 7. SMS Waardering Fonds Gehandicaptensport is in de Charibarometer iets teruggevallen van positie 19 naar 22. De waardering voor het Fonds is de laatste drie jaar echter wel gestegen (score van 73 punten naar 75 punten), maar enkele andere goede doelen hebben nog beter gescoord. Fonds Gehandicaptensport zal meer duidelijk moeten maken bij het Nederlandse publiek waar het geld aan besteed wordt en nog meer moeten benadrukken wat de noodzaak is van sporten voor mensen met een handicap. Geefbereidheid Uit onderzoek is gebleken dat in december % van het Nederlands publiek bereid is meer te geven aan het goede doel. Dit was in 2009 nog 3%. Ook is 48% van plan de komende 12 maanden hetzelfde bedrag te geven en 49% is van mening dat zij minder gaan geven aan het goede doel. Belangrijk is dat de naamsbekendheid gaat toenemen waardoor Fonds Gehandicaptensport bij een grotere groep top-of-mind wordt. Geefvoorkeur Het onderzoek kende de volgende uitkomsten wat betreft geefvoorkeur: Weten wat er met je geld gebeurt : 49% wil dit weten. Spreiding over organisaties : 42% van het publiek doet dit. Lange termijn ontwikkeling : 47% kiest voor de lange termijn. Meerdere giften per jaar : 39%. Steun in Nederland of internationaal : 43% neutraal en 27% in Nederland. Een aanzienlijk deel van de giften van Fonds Gehandicaptensport krijgt van de gever een specifiek doel. Bovendien worden donateurs gestimuleerd een automatische incasso af te geven. Hiermee wordt al in belangrijke mate ingespeeld op de geefvoorkeur van het Nederlandse publiek. 8 9

6 2. Belangrijkste resultaten 2010 In 2010 is voortgeborduurd op de activiteiten uit 2009, rekening houdend met de doelstellingen uit het meerjarenplan Met de opbrengsten van de fondsenwervende activiteiten, zoals de jaarlijkse Landelijke Collecte, de particuliere en zakelijke evenementen en de bijdragen vanuit de zakelijke fondsenwerving van de 1%FairShare partners zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor mensen met een handicap om op hun eigen niveau te kunnen sporten. Fonds Gehandicaptensport heeft een structurele financiële bijdrage geleverd aan SailWise, de stichting die watersportvakanties mogelijk maakt voor mensen met een handicap. SailWise beschikt over het watersporteiland Robinson Crusoë, de catamaran Beatrix en de zeilklipper Lutgerdina, waarmee individuele en groepsreizen worden aangeboden. Tevens is begonnen met de fondsenwerving voor It Sailhûs : een uniek watersportcentrum in Elahuizen waar mensen met een handicap samen met familie en vrienden een uitdagende watersportvakantie kunnen doorbrengen. It Sailhûs is de thuishaven van de Beatrix. In 2010 is reeds 48% van de benodigde opbrengsten gerealiseerd. Indien in 2011 deze lijn zal worden voortgezet, kan begin 2012 gestart worden met de verbouwing en inrichting van het watersportcentrum. Ook Special Olympics Nederland ontvangt structureel een deel van de fondsenwervende opbrengsten. Special Olympics Nederland organiseert lokale, regionale en nationale activiteiten voor sporters met een verstandelijke handicap. Ook maakt zij de uitzending mogelijk van sporters naar internationale evenementen, zoals de World Summer Games in Athene De Special Olympics Nationale Spelen in Noord-Limburg was een zeer succesvol evenement. Bovendien droeg Fonds Gehandicaptensport financieel bij aan het WK Zwemmen in 2010 in Eindhoven en Eersel. Het WK Zwemmen kende een deelnemersaantal van 649 atleten uit 53 landen. Een absoluut record voor een WK Zwemmen voor gehandicapten. Bovendien waren ruim supporters in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion en 650 bezoekers op het E3 strand in Eersel getuige van de vele topprestaties van de atleten. Er zijn maar liefst 68 wereldrecords gebroken! De organisatorische integratie (overdracht van gehandicaptensporters en -verenigingen naar de reguliere bonden) is door Gehandicaptensport Nederland afgerond. Als laatste vond de overdracht van de verantwoordelijkheid plaats voor het zwemmen voor mensen met een handicap aan de KNZB. Dat betekent dat er bij Gehandicaptensport Nederland zes sporten resteren: goalball, showdown, boccia, rolstoelrugby, sledgehockey en ID voetbal. Deze sporten worden ondersteund door Fonds Gehandicaptensport. Zeer geslaagd was de integratie van het rolstoeltennis toernooi binnen het ABN AMRO World Tennis Tournament; de eerste keer dat integratie binnen een dergelijk groot (ATP) toernooi plaats vond. Fonds Gehandicaptensport is maatschappelijk partner van NOC*NSF. Jaarlijks wordt het Paralympische Team met ondersteund door Fonds Gehandicaptensport. De bijdrage wordt gebruikt voor zowel de voorbereiding op als de deelname aan de Paralympische Spelen. Tevens worden talentvolle sporters begeleid en ondersteund in hun ontwikkeling op weg naar de Paralympische Spelen

7 3. Organisatie In 2010 is maar liefst aan bijdragen beschikbaar gesteld aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle bureausubsidies. Uit dit overzicht blijkt dat het overgrote deel van de bureausubsidies naar evenementen gaat. Een klein gedeelte wordt aan materialen besteed, zoals voetbaldoeltjes geschikt voor g-voetballers of bijvoorbeeld e-hockeysticks. Ook zijn er bureausubsidies op het gebied van aanpassingen in accommodaties, bijvoorbeeld voor het toegankelijk maken van toiletten en/of douches of de aanleg van een hellingbaan. In 2010 zijn in totaal ruim 200 aanvragen voor diverse projecten binnen gekomen. Ongeveer 100 hiervan hebben een bureausubsidie ontvangen. De overige aanvragen zijn of gefinancierd door een van de 1%FairShare partners (zie bijlage 2) of hebben geen doorgang gehad of zijn afgewezen, omdat ze niet binnen het beleid van Fonds Gehandicaptensport pasten. Organogram Fonds Gehandicaptensport Communicatie, marketing & campagnes Bestuur Directeur Directiesecretariaat Manager Fondsenwerving Unit Werving en events Unit Collecte en subsidies Collecte organisatie Unit Collecte en subsidies Promotor 1 Promotor 2 Promotor 3 Regionaal medewerkers Regionaal medewerkers Regionaal medewerkers Comite s Comite s Comite s Collectanten Collectanten Collectanten Bestuur Het bestuur ziet toe op het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken. Het bestuur geeft daarnaast ook gevraagd en ongevraagd advies op alle gebieden die relevant zijn voor Fonds Gehandicaptensport. Directie De directie is belast met het besturen van de organisatie en geeft leiding aan het bureau. De taak van de directie bestaat uit het zich bij voortduring op de hoogte houden van feiten, omstandigheden en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor Fonds Gehandicaptensport en de middelen die beschikbaar zijn dusdanig in te zetten binnen de statutaire doelstelling van het Fonds. In het directiestatuut zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd

8 Beschermheer Fonds Gehandicaptensport is trots op het feit dat professor meester Pieter van Vollenhoven beschermheer is. Hij was één van de oprichters en fungeerde een aantal jaren als president van Fonds Gehandicaptensport. Directie en medewerkers Sinds 2001 bestaat een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Gehandicaptensport Nederland (waaronder het Kenniscentrum Gehandicaptensport) en Fonds Gehandicaptensport. In deze overeenkomst is geregeld dat Stichting Gehandicaptensport Nederland diensten en personeel levert aan onder andere Fonds Gehandicaptensport. Personeelsbeleid en aantal FTE Fonds Gehandicaptensport heeft geen eigen personeel in dienst. Er is een samenwerkingsverband met Gehandicaptensport Nederland. Al het personeel staat op de loonlijst van Gehandicaptensport Nederland. Personeel dat werkzaam is voor het Fonds wordt door Gehandicaptensport Nederland doorberekend door middel van een managementfee. Manager Fondsenwerving Zowel de Unit Werving en Events als de Unit Collecte en Subsidies vallen onder de verantwoordelijkheid van de Manager Fondsenwerving. Voor de organisatie van de collecte is eveneens een organogram opgesteld. Het bureau en de promotoren zijn in loondienst. De regionaal medewerkers krijgen een bescheiden beloning en de comité s en collectanten zijn vrijwilligers. De stafafdeling Communicatie, Marketing & Campagnes is door de directie gedelegeerd aan de manager Fondsenwerving. De drie doelstellingen van Fonds Gehandicaptensport zijn: 1. Werven van voldoende middelen 2. Het geven van voorlichting 3. Het verstrekken van subsidie Ze komen als volgt terug in het organisatiemodel: 1. Werven van voldoende middelen: Unit Werving en Events en Unit Collecte en Subsidies 2. Het geven van voorlichting: afdeling Communicatie, Marketing & Campagnes 3. Het verstrekken van subsidies: unit Collecte en Subsidies Bureaumedewerkers, allen in dienst van Stichting Gehandicaptensport Nederland Nike Boor, directeur (0,60 fte) Helena Hollem, directiesecretaresse (0,47 fte) Monica van Harn, manager fondsenwerving (0,50 fte), in dienst per 13/09/10 drs. Heidi Wennekes-Schaap, manager particuliere fondsenwerving (0,60 fte) Sabine Boere Ipenburg, managementassistente (0,63 fte) Erica van Ommen, senior communicatieadviseur (1,00 fte) Karin de Graaf, medewerker zakelijke fondsenwerving (1,00 fte), in dienst per 15/10/10 Ronald Gougon, medewerker fondsenwerving (0,95 fte) Rick Verbree, senior medewerker fondsenwerving (0,84 fte) Esther Latuheru-Prince, eventmanager (0,63 fte), in dienst per 01/04/10 Eelco Koekoek, medewerker fondsenwerving (0,95 fte) Evelien Versteeg, medewerker fondsenwerving (0,71 fte) Claar Snoek, secretaresse / administratief medewerker (0,53 fte) Anja Dusschooten, medewerker fondsenwerving (0,63 fte), uit dienst per 31/07/10 In 2010 hebben de voorbereidingen plaats gevonden voor een kleine reorganisatie die vanaf 1 januari 2011 wordt doorgevoerd. Diverse medewerkers van Gehandicaptensport Nederland op het bureau in Bunnik: Administratieve- en financiële ondersteuning, medewerker postkamer en telefoniste/ receptioniste (1,45 fte) Freelance inzet Fonds Gehandicaptensport heeft in 2010 gebruik gemaakt van de diensten van Joke Gonggrijp op het gebied van zakelijke fondsenwerving en van Arjen van Ketel op het gebied van DM en vervanging zwangerschapsverlof manager particuliere fondsenwerving. Tevens heeft Fonds Gehandicaptensport Ruud Tombrock tijdelijk ingehuurd voor het ontwikkelen van het collecteplan nieuwe stijl. Salariëring De salariëring van de bureaumedewerkers is overeenkomstig de CAO Sport. Regionaal medewerkers en vrijwilligers Voor het landelijk bureau zijn de regionaal medewerkers het aanspreekpunt in de collecteorganisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de collecte in hun provincie. De regionaal medewerkers informeren, instrueren en enthousiasmeren de collectecoördinatoren in hun regio. Hiervoor ontvangen zij een maandelijkse representatievergoeding en een onkostenvergoeding. Kort samengevat zijn de taken van de regionaal medewerker de volgende: Het organiseren van de collecte binnen de eigen regio Zorgdragen dat in zoveel mogelijk gemeenten wordt gecollecteerd Werving en behoud van collectecoördinatoren Financiële afwikkeling van de collecte Contact leggen en onderhouden met (sport-)verenigingen Representatieve werkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld tijdens evenementen Verenigingen informeren over subsidieregelingen Verantwoordelijkheid dragen voor de publiciteit van het Fonds Gehandicaptensport binnen de regio In 2010 was een drietal regio s gedeeltelijk niet voorzien van een regionaal medewerker, deze functies zijn dan ook vacant geweest en werden door het landelijk bureau waargenomen. Onderstaande regionale functies zijn in 2010 door de volgende vrijwilligers ingevuld: Regio 1 - OVERIJSSEL vacature Regio 2 GELDERLAND Frans Waamelink Regio 3 GELDERLAND Hans Breuker Regio 4 UTRECHT Marian Bakkes-Verkerk Regio 5 - NOORD-HOLLAND (ZUID) John Groenewoud Regio NOORD-HOLLAND (NOORD) Jo Schipper-van Hertzberg Regio ZUID HOLLAND (MIDDEN/ZUID) Peter Buller Regio 9 - ZUID HOLLAND (NOORD) Eric Spierings en Mariët Spierings Regio 10 ZEELAND Peter Buller Regio 11 - NOORD-BRABANT (MIDDEN) vacature tot 01-10; vanaf Ed van der Kooij Regio 12 - NOORD-BRABANT (OOST) deel bij Hans Breuker en deel bureau Regio LIMBURG Theo Schraven, vanaf vacature Regio 14 - LIMBURG (ZUID) Brigitte Hannon-Courtens Regio 15 - FRIESLAND Maria Poiesz Regio 16 DRENTHE Els Kuipers Regio 17 GRONINGEN Lia Pieters Regio 20 - OVERIJSSEL Johanna Bolkesteijn-Grobben Regio 26 NOORD-BRABANT (WEST) vacature tot 01-10; vanaf Ed van der Kooij 14 15

9 Medewerker betaald voetbal Jan Gubbels; de heer Gubbels is verantwoordelijk voor de organisatie van de collecte bij stadions binnen de BVO s (Betaald Voetbal Organisaties). Samenwerkingsverbanden Fonds Gehandicaptensport werkte in 2010 nauw samen met diverse partijen: Partnerorganisaties van Gehandicaptensport Nederland De partnerorganisaties van Gehandicaptensport Nederland zijn: Stichting Gehandicaptensport Nederland (Kenniscentrum), Vereniging Gehandicaptensport Nederland, Stichting SailWise en Stichting Special Olympics Nederland. De meerwaarde van de samenwerking met de partnerorganisaties van Gehandicaptensport Nederland ligt in het delen van expertise in verschillende disciplines op het gebied van gehandicaptensport. Bovendien is er sprake van efficiency en kostenbesparing doordat er wordt bespaard op bijvoorbeeld huisvesting en ondersteunend/faciliterend personeel. NOC*NSF Fonds Gehandicaptensport is maatschappelijk partner van NOC*NSF. Met deze samenwerking worden de krachten intensief gebundeld om het Nederlands Paralympisch team te ondersteunen en te positioneren. Nationale sportbonden De samenwerkingsovereenkomst met de nationale sportbonden heeft als doel naast het stimuleren van de gehandicaptensport, samen te werken op het gebied van fondsenwerving voor de gehandicaptensport in het algemeen en de betreffende sporttak in het bijzonder. Zo worden de achterban (sportverenigingen) van diverse sportbonden, waaronder de KNAU (atletiekunie), de KNHB (hockeybond), de KNKV (korfbalverbond) en vele andere sportbonden ingezet bij de jaarlijkse collecteweek van Fonds Gehandicaptensport. Naast deelname van hun lidorganisaties aan de collecte, creëren diverse sportbonden ook ruimte voor een collecte tijdens één van de bondsevenementen. Sinds begin 1999 maakt de Richtlijn 650 deel uit van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Dit is een uitgave van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het volgen van de Richtlijn 650 is een belangrijke vereiste voor het verkrijgen en behouden van het CBF-Keur voor goede doelen. Alle keurmerkhouders moeten hun jaarverslaggeving overeenkomstig deze richtlijn opstellen. Hiermee wordt een hoge mate van uniformiteit en transparantie bereikt. Lezers van jaarverslagen (publiek, pers) vinden in ieder geval steeds dezelfde opstellingen en dezelfde terminologie. Uniek aan de Richtlijn 650 is dat onderscheid wordt gemaakt tussen kosten die gemaakt worden om gelden te werven, kosten die gemaakt worden in het kader van beheer en administratie en kosten die worden gemaakt om de gelden uit te geven. Aan de kosten voor fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25% gesteld. Dit betekent dat, wil men in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan vijfentwintig eurocent aan kosten mag worden gemaakt per euro die binnenkomt. ANBI-verklaring Fonds Gehandicaptensport heeft de beschikking over een ANBI-verklaring (nr ). Vanaf 2008 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen, ook wel ANBI s genoemd. Als instellingen gebruik willen blijven maken van de gunstige fiscale faciliteiten die voor hen in het leven zijn geroepen, moeten zij zich aanmelden bij de Belastingdienst. Wanneer de instelling voldoet aan de criteria krijgt deze een beschikking van de Belastingdienst. Alleen instellingen met deze beschikking betalen geen successie- of schenkingsrecht over de donaties of schenkingen die zij ontvangen. Hierdoor blijven er meer gelden over voor de directe doelstelling. Ook als de instelling zelf een uitkering doet, hoeft daarover geen schenkingsrecht te worden betaald. Bovendien kunnen donateurs aan ANBI s hun giften van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken. Overige samenwerkingsplatforms Fonds Gehandicaptensport is aangesloten bij Stichting Collectenplan (SCP) en de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Verder neemt het Fonds deel aan het informeel fondsenoverleg (IF) en aan Fondsenwerving Overleg Projecten (FOP), waardoor er veel relaties onderhouden worden met collega fondsinstellingen. RBC Roosendaal In 2009 is een activatieplan met Eerste Divisievoetbalclub (Jupiler League) RBC Roosendaal uitgewerkt, waarin het maatschappelijk sponsorschap beschreven stond voor het seizoen 2009/2010. Naast diverse fondsenwervende acties, waaronder het plaatsen van emballageboxen bij 50 supermarkten in de regio Roosendaal, zouden er meer gezamenlijke acties worden uitgerold. De samenwerking werd aan het einde van het seizoen niet verlengd, omdat RBC financiële problemen had. Het bleek in de praktijk lastig om in deze situatie fondsenwerving te starten rondom de voetbalactiviteiten van RBC. Certificering CBF-Keur Fonds Gehandicaptensport is trots op het feit dat zij voldoet aan de strenge beoordeling van het CBF. In 2005 heeft het Fonds wederom het CBF-Keur voor vijf jaar ontvangen. Tweejaarlijks vindt er een tussentijdse toetsing plaats en in 2012 zal de uitgebreide toetsing voor verlenging voor de periode van plaatsvinden. Het CBF (Centraal Bureau voor Fondsenwerving) is een onafhankelijke stichting die sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Het CBF beoordeelt fondsenwervende instellingen en verstrekt informatie en advies aan overheid en publiek. Fonds Gehandicaptensport wordt beoordeeld op de volgende onderwerpen: bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting & communicatie, besteding van middelen en verantwoording

10 mr. P. (Peter) Vogelzang 4. Bestuur en management Bestuur drs. A (Aat) Schouwenaar F. (Frank) J.A.E.M. Peters mr. A. (Fon) M.H.Th. Koemans Th. (Theo) A.M. Meijer mr. M. (Mike) Timmer mr. P. (Peter) Vogelzang (voorzitter) Ik heb altijd zelf plezier gehad aan sport. Ik vind dat iedereen daar recht op heeft en dat alles moet worden weggenomen wat een hindernis is om op een leuke manier te kunnen sporten. drs. A (Aat) Schouwenaar (penningmeester) Het leven is goed voor mij geweest, daarom doe ik graag wat terug. F. (Frank) J.A.E.M. Peters (secretaris) Ik denk vanuit mijn communicatie-expertise een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het fonds en daarmee mensen met een beperking de kans te bieden ook te kunnen sporten. mr. A. (Fon) M.H.Th. Koemans Ik hou van sporten en heb dat mijn hele leven onbelemmerd kunnen doen. Het is mijn streven om dat ook voor mensen met een handicap mogelijk te maken. Er is een aantal fantastische organisaties, zoals Gehandicaptensport Nederland en Fonds Gehandicaptensport, die zich hier dag in dag uit voor inzetten. Het is een voorrecht om in de gelegenheid te zijn daaraan via deze organisatie mijn bijdrage te kunnen leveren. Th. (Theo) A.M. Meijer Betrokkenheid mr. M. (Mike) Timmer Sport is mijn passie! C. (Ineke) A.M. Mulder M.U. (Uri) Coronel F. (Frank) van den Wall Bake C. (Ineke) A.M. Mulder Deelnemen aan de samenleving en dus ook aan sport moet mogelijk zijn voor iedereen. Daarom zet ik me graag in voor het Fonds Gehandicaptensport. M.U. (Uri) Coronel Als bestuurder in een professionele topsport organisatie motiveert het mij ook aandacht te hebben voor sport voor mensen met een handicap. Zo kan ik de sportwereld iets teruggeven voor het enorme plezier dat de sport mij zowel actief als passief altijd heeft gegeven. F. (Frank) van den Wall Bake Ik stel mijn ervaring en netwerken graag ter beschikking aan de gehandicaptensport

11 De bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd. Het bestuur hanteert een declaratiereglement dat jaarlijks bij de begroting wordt vastgesteld. In het declaratiereglement staat vermeld wie declaratiegerechtigd is en welke onkosten in principe in aanmerking komen voor vergoeding. De kosten moeten zijn gemaakt in het algemeen belang van de stichting. Daarvoor in aanmerking komende kosten die in het belang zijn van Fonds Gehandicaptensport en gemaakt door de bestuursleden worden alleen op basis van een schriftelijke declaratie en bijbehorende nota s vergoed. In bijlage 3 staan per bestuurslid nadere gegevens vermeld over achtergrond, nevenfuncties, en benoemingsdatum. Het bestuur van Fonds Gehandicaptensport kwam in 2010 vier keer bijeen, te weten op 15 maart, 19 mei, 4 oktober en 1 november. In 2010 is het bestuur door middel van bestuursbulletins op de hoogte gesteld van ontwikkelingen. In 2010 hebben er geen mutaties plaatsgevonden binnen het bestuur. Directie Directeur van Fonds Gehandicaptensport is de heer Nike Boor. De salariëring van de directie valt binnen de normen van de brancheorganisatie VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen). Deze heeft richtlijnen ontwikkeld voor salariëring voor alle Nederlandse goede doelen fondsen. Het salaris van de directie is voor 2010 als volgt samengesteld: Comité 1% FairShare Sinds 2009 is de naam van het Comité van Aanbeveling (CvA) gewijzigd in Comité 1% FairShare. Dit comité is een werkcomité waarin de leden zich hard maken voor de gehandicaptensport en in het bijzonder voor de unieke sponsorpropositie 1% FairShare en het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport. Het comité geeft inhoud aan 1% FairShare en brengt de sponsorpropositie onder de aandacht bij het bedrijfsleven. Het Comité 1% FairShare is in 2010 zes keer bijeen gekomen en bestaat uit de volgende personen: Uri Coronel, voorzitter AFC Ajax Dolf Segaar, bestuursvoorzitter CMS Derks Star Busmann Peter Bennemeer, lid raad van bestuur ziekenhuis Bernhoven Frank van den Wall Bake, directeur-eigenaar Van den Wall Bake Consult Jan de Jong, algemeen directeur NOS (toegetreden 26 maart 2010) Jean Paul Decossaux, commercial director KNVB (toegetreden 10 juni 2010) Verantwoordingsverklaring De verantwoordingsverklaring is als aparte bijlage bijgevoegd (zie bijlage 4). Dienstverband 0,6 fte: Brutoloon Vakantiegeld Totaal Sociale lasten Pensioenlasten Onkostenvergoeding Totaal Totaal bezoldiging In 2010 had de heer Boor een nevenfunctie bij Gehandicaptensport Nederland en haar zusterorganisaties SailWise en Special Olympics. De heer Boor was hier financieel directeur en had een dienstbetrekking van 0,4 fte

12 5. Fondsenwerving en subsidieverstrekking Om aan de toenemende vraag naar subsidies voor gehandicaptensport te kunnen voldoen, is het van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Voor fondsenwerving op zowel de particuliere als de zakelijke markt heeft Fonds Gehandicaptensport diverse kernactiviteiten ontwikkeld. Deze kernactiviteiten staan nader uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan Particuliere fondsenwerving De fondsenwervende activiteiten gericht op particulieren bestonden in 2010 uit de landelijke huis aan huis collecte en de actiematige collectes rondom evenementen. Collecte huis aan huis De huis aan huiscollecte werd in 2010 mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Er waren 13 regionaal medewerkers, 573 collecteorganisatoren en collectanten actief. Deze vrijwilligers werden ondersteund door 4 parttime beroepskrachten. De collecte dekte ruim 80% van de Nederlandse gemeenten. De totale collecteopbrengsten in 2009 en 2010 per provincie worden weergegeven in de volgende tabel. In 2010 en 2009 per provincie in euro s Provincie Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal In het algemeen kan gesteld worden dat de opbrengst per collectebus licht is gestegen ten opzichte van Een prima resultaat in een economisch lastig jaar. Het in 2010 ontwikkelde collecteplan moet ervoor zorgen dat in 2011 door de inzet van ondermeer telemarketing en het werven van collectanten via sportverenigingen het aantal collectanten wordt verhoogd

13 Fonds Gehandicaptensport kent een bonusregeling voor sportverenigingen die zich actief inzetten voor fondsenwerving en de jaarlijks terugkerende collecte. Dit is de zogenaamde 15% versus 25% regeling. De regeling werkt als volgt: Verenigingen die collecteren, maar geen aanbod hebben voor gehandicapte sporters, mogen 15% van de opbrengst uit hun eigen collecte behouden. Sportverenigingen die wel een aanbod voor gehandicapte sporters of plannen voor een dergelijk aanbod hebben, krijgen 25% van de opbrengst uit hun eigen collecte, verplicht te besteden aan gehandicaptensport. De totale inhouding van de 15% versus 25% regeling bedroeg in en is in 2010 gestegen naar Communicatie en publiciteit rondom de collecte In 2010 was het thema van de campagne opnieuw Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken. Naast collectematerialen, zoals folders, posters en stickers is de collecte ook op verschillende manieren ondersteund in de media. Er zijn advertenties in de landelijke en regionale bladen geplaatst en er was een radiocommercial te horen op de landelijke en regionale zenders. Gedragscode Fondsenwerving Het gedrag van de medewerkers van Fonds Gehandicaptensport kenmerkt zich door respect voor natuurlijke en rechtspersonen die worden benaderd in het kader van fondsenwervende werkzaamheden. Alle bepalingen in het collecteprotocol van Stichting Collecteplan worden van harte onderschreven en zoveel mogelijk geïmplementeerd binnen de administratieve en organisatorische aangelegenheden rondom de huis aan huis collecte en andere fondsenwervende activiteiten. Gezien de te verwachten groei van fondsenwervende activiteiten in de komende jaren zorgt de gedragscode ervoor dat een goede uitvoering van deze activiteiten nog beter is geborgd. Procedures klachten / wensen: Fonds Gehandicaptensport streeft na alle klachten direct in behandeling te laten nemen door de regio verantwoordelijke functionaris. Voor de huis aan huis collecte is dat de collectepromotor, die bijgestaan kan worden door de regionaal medewerker collecte. Waar mogelijk zullen de klachten in eerste instantie telefonisch of schriftelijk afgehandeld worden. In een aantal gevallen zal het wenselijk zijn op locatie met vrijwilligers in gesprek te gaan. Het voornemen is om in 2011 zowel de gedragscode Fondsenwerving als de procedure rondom klachtenafhandeling verder te omschrijven en te ondertekenen. Collecte actiematig De actiematige collectes zijn collecteactiviteiten bij sportevenementen, zoals voetbalwedstrijden van de Jupiler League of Eredivisie, Rotterdam Marathon en diverse sportevenementen georganiseerd door onze samenwerkingspartners: evenementenorganisaties en sportbonden. Wanneer sportverenigingen met vrijwilligers bij de organisatie dergelijke collecte-acties mogelijk maken is een 15% versus 25% regeling van toepassing. Voorbeelden van actiematige collectes in 2010: Collecte tijdens honkbaltoernooi Diamonds in Amsterdam Collecte tijdens Giro d Italia in Utrecht Collecte tijdens Tour de France in Rotterdam Collecte tijdens Sail Amsterdam Collecte tijdens Korfbal Challenge in Rotterdam SAIL Amsterdam Fonds Gehandicaptensport heeft tijdens SAIL rondom het evenementterrein een publiekscollecte gehouden. Vooral de collecte op de openingsdag, de traditionele SAIL intocht met veel toeschouwers, was een succes. De collectanten zorgden voor een opbrengst van circa De totale opbrengst van actiematige collectes bedroeg in , een daling van 28,7% ten opzichte van Donateurs In 2010 kende Fonds Gehandicaptensport vaste donateurs. Ruim 15% van hen steunde het Fonds met een vast bedrag middels een machtiging tot incasso. De donateurs ontvingen een verzoek voor een jaarbijdrage, twee nieuwsbrieven en een aantal verzoeken voor bijdragen aan specifieke activiteiten. Deze activiteiten waren: Special Olympics, Watersport, Zwemmen, Rolstoelactiviteiten en Sport voor kinderen met een handicap. Een geselecteerd aantal donateurs is telefonisch bedankt voor hun steun en succesvol gevraagd om voortaan structureel te steunen met een vaste periodieke bijdrage. In de communicatie met de donateurs is extra nadruk gelegd op het belang van financiële steun voor de vele activiteiten. Centraal daarbij stond de missie om meer mensen met een handicap te laten bewegen en sporten. Daarbij ging het niet alleen om topsport en breedtesport, maar ook om andere beweegactiviteiten. Ook is ernaar gestreefd alle doelgroepen en handicaps te belichten, jong en oud, met zowel verstandelijke als lichamelijke handicap. Daarbij zijn vooral het sociale en maatschappelijke belang van sport voor mensen met een handicap benadrukt. Aan verschillende donatieverzoeken werkten de ambassadeurs van het Fonds mee. Dit heeft er toe geleid dat de inkomsten uit donaties zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren tot een bedrag van Tegelijkertijd is gewerkt aan het verlagen van de kosten van onze fondsenwerving door de donatieverzoeken op een meer sobere manier samen te stellen, minder gebruik te maken van extern advies en de keuze voor een meer kostenefficiënte postverspreider. De kosten van fondsenwerving konden op deze wijze aanzienlijk teruggebracht worden. De nettobijdrage aan de gehandicaptensport is verder vergoot door de investering in het werven van nieuwe donateurs tijdelijk sterk te verminderen. Dit heeft er toe geleid dat het aantal donateurs aan het einde van het jaar ruim 10% lager lag. Het aantal donateurs met een doorlopende machtiging is gelijk gebleven. De komende jaren zal dit weer worden hersteld. Ook via internet is de mogelijkheid geboden donateur te worden. Hier wordt in beperkte mate gebruik van gemaakt. Op alle donatieverzoeken werd beter gereageerd dan in Zeer veel effect had het donatieverzoek voor de Special Olympics Nationale Spelen in Noord-Limburg. De implementatie van een donateurs database is in 2010 gerealiseerd en volledig afgerond: de gehele donateuradministratie, inclusief selecties en rapportage, verloopt effectief en er is ook al gestart met cross-selling en afstemming met andere deelbestanden, zoals collectanten. Vanaf nu is verdere doelgroepsegmentatie mogelijk. Een van de activiteiten die verder onderzocht zal worden is werving via marketing

14 Giften (of periodieke schenkingen) Fonds Gehandicaptensport is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor men giften, vastgelegd in een notariële akte, als persoonsgebonden aftrekpost in mindering kan brengen op het belastbaar inkomen. De aftrekpost leidt al snel tot een belastingteruggave van 42% tot 52% van de gift. Hierdoor kunnen periodieke schenkers netto meer bijdragen zonder dat de giftgever zelf meer hoeft te betalen. De notariële akte kan men kosteloos aanvragen bij Fonds Gehandicaptensport. Op de website is hierover nadere informatie te vinden. De totale opbrengst uit eenmalige giften bedroeg in en in Dit verschil komt door een eenmalige gift van in Zonder deze eenmalige gift zijn de inkomsten vergelijkbaar over 2009 en De giften zijn veelal verworven met een doelbestemming; dat houdt in dat de giftgever heeft aangegeven de gelden aan een specifiek project of doel te willen verbinden. Erfstellingen en legaten In 2010 heeft geen actieve werving plaats gevonden. In 2011 zal hier een start mee worden gemaakt. Incidenteel zijn donateurs begeleid bij het opstellen van een testament. De inkomsten in 2010 bedroegen Dit betekent een stijging ten opzichte van Deze stijging komt door een erfstelling van ruim 1 miljoen euro. Evenementen particulier Bij diverse particuliere (sport)evenementen is geld ingezameld voor Fonds Gehandicaptensport. Het Fonds is erg blij met deze sympathieke initiatieven vanuit verenigingen, serviceclubs of particulieren die de gehandicaptensport nog eens extra onder de aandacht brengen. Enkele particuliere projecten die in 2010 plaats vonden: 2e Hoefslag rally Bilthoven Zondag 18 april werd de 2e Hoefslag Rally verreden. Maar liefst 78 teams namen deel aan de rally. De Hoefslag Rally wordt jaarlijks verreden voor een goed doel en ditmaal was het watersporteiland Robinson Crusoë, beheerd door Sailwise, uitverkoren. De netto-opbrengst bedroeg Lions Brittenburg Boksgala Op donderdag 18 maart vond in Huis ter Duin in Noordwijk het eerste Lions Brittenburg Boksgala plaats. Er waren 260 gasten bij het gala aanwezig en de deelnemers aan het Lions Brittenburg Boksgala boksten maar liefst bij elkaar. Deze fantastische opbrengst werd verdeeld onder twee aan oud-bokser Arnold Vanderlyde gelieerde instellingen, waaronder Fonds Gehandicaptensport. De voor Fonds Gehandicaptensport wordt beschikbaar gesteld aan sportorganisaties voor de aanschaf van bijvoorbeeld speciaal sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisatie van specifieke bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties. NOC*NSF Ultimate Challenge Op zondag 6 juni is er opgehaald voor Fonds Gehandicaptensport tijdens de Ultimate Sport Experience Alpe d Huez van NOC*NSF. Maar liefst 175 relaties van NOC*NSF beklommen onder prachtige omstandigheden fietsend de bekende Alp uit de Tour de France. En niet voor niets, want de fietsers lieten hun prestatie sponsoren, zodat er meer mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor de ontwikkeling van talentvolle Paralympische sporters in aanloop naar de Paralympische Spelen. Acties Derden: Sponsor Bingo Loterij Fonds Gehandicaptensport is sinds 2007 beneficiënt van de Vriendenloterij, voorheen de Sponsor Bingo Loterij. De afspraak is dat de gelden die via de geoormerkte afdracht op Vriendenloterij loten zijn ontvangen, worden besteed aan de activiteiten van Special Olympics en het programma (S)Cool on Wheels. Tevens is de Sponsor Bingo Loterij (vanaf 2011 Vriendenloterij) in % FairShare partner geworden. De jaarbijdrage 2010 van de Sponsor Bingo Loterij bedroeg: Met een onderverdeling in een geoormerkte bijdrage van en een ongeoormerkte bijdrage van De verdeling van de jaarbijdrage is als volgt: Gelden ten behoeve van Special Olympics : Gelden ten behoeve van het project (S)Cool on Wheels : Gelden ten behoeve van doelstelling Fonds Gehandicapten: Zakelijke fondsenwerving Fonds Gehandicaptensport was ook in 2010 actief op zoek naar mogelijke samenwerkingsvormen op de zakelijke markt. Het kan daarbij gaan om een sponsorschap door financiële bijdragen, om sponsoring in natura of om andere vormen van samenwerking. Het sponsorconcept 1% FairShare was opnieuw voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de zakelijke fondsenwerving. Ook droeg een aantal eigen zakelijke evenementen bij aan het genereren van inkomsten. 1% FairShare Fonds Gehandicaptensport doet een beroep op de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven en stimuleert een actieve bijdrage aan de lichamelijke en mentale ontwikkeling van álle gehandicapte sporters. Daarom heeft Fonds Gehandicaptensport in 2007 het concept 1%FairShare ontwikkeld: een sponsormogelijkheid, waarbij het bedrijfsleven wordt gevraagd om 1% bovenop het totale sportsponsoringbudget te investeren in de gehandicaptensport. Deze bijdrage kan ook in de vorm van diensten of producten worden gerealiseerd. De 1% regeling wordt ondersteund door NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. Door gerichte en efficiënte investeringen kan de huidige participatiegraad van gehandicapte sporters worden verhoogd en zal de kwaliteit en kwantiteit van het sportaanbod worden verbeterd. In 2010 heeft Fonds Gehandicaptensport met 34 FairShare partners samengewerkt. De totale opbrengst van de 1%FairShare sponsoring bedroeg in 2010: Het concept is voornamelijk via persoonlijke communicatie onder de aandacht gebracht van potentiële partners; ook zijn een brochure en de website ingezet

15 1% FairShare Fonds Gehandicaptensport doet een beroep op de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven en stimuleert een actieve bijdrage aan de lichamelijke en mentale ontwikkeling van álle gehandicapte sporters. Daarom heeft Fonds Gehandicaptensport in 2007 het concept 1%FairShare ontwikkeld: een sponsormogelijkheid, waarbij het bedrijfsleven wordt gevraagd om 1% bovenop het totale sportsponsoringbudget te investeren in de gehandicaptensport. Deze bijdrage kan ook in de vorm van diensten of producten worden gerealiseerd. De 1% regeling wordt ondersteund door NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. Door gerichte en efficiënte investeringen kan de huidige participatiegraad van gehandicapte sporters worden verhoogd en zal de kwaliteit en kwantiteit van het sportaanbod worden verbeterd. In 2010 heeft Fonds Gehandicaptensport met 34 FairShare partners samengewerkt. De totale opbrengst van de 1%FairShare sponsoring bedroeg in 2010: Het concept is voornamelijk via persoonlijke communicatie onder de aandacht gebracht van potentiële partners; ook zijn een brochure en de website ingezet. Fonds Gehandicaptensport organiseerde een viertal evenementen voor het bedrijfsleven. Deze evenementen hadden zowel een fondsenwervend als relatiemarketing doel. 4e Nationaal Rolstoelbasketbal Bedrijventoernooi vrijdag 9 april 2010 In totaal vijftien bedrijven en een Sterrenteam met onder andere Esther Vergeer, Barbara de Loor, Arnold Vanderlyde en Jeroen Straathof namen het tegen elkaar op tijdens het 4e Nationaal Rolstoelbasketbal Bedrijventoernooi in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Iedere speler nam plaats in een sportrolstoel. Een bijzondere ervaring die de deelnemers een andere kijk op gehandicaptensport heeft gegeven. Elk team stond onder begeleiding van een professionele rolstoelbasketballer van het nationaal team onder leiding van bondscoach Gertjan van der Linden. Tijdens dit evenement is het samenwerkingscontract tussen Fonds Gehandicaptensport en KICI kledinginzameling getekend. Een groot deel van de bedrijven die deelnamen, zoals Welzorg, USG Restart, Sunrise Medical en NOC*NSF hebben hun deelname voor 2011 al toegezegd. De netto opbrengst van dit Nationaal Rolstoelbasketbal Bedrijventoernooi bedroeg ruim e Nationaal Bedrijvengolftoernooi dinsdag 22 juni 2010 Diverse bedrijventeams namen deel aan de golfwedstrijd op Het Rijk van Nunspeet. Behalve de bedrijven deed ook een aantal golf prominenten mee. De golfers met een handicap hebben een onvergetelijke indruk achtergelaten bij de bedrijventeams en daarmee de gehandicaptensport sportief op de kaart gezet. Mazars heeft de wisseltrofee (aangeboden door ABN/AMRO), een kunstwerk gemaakt door kunstenaars met een handicap (Beautyful People) gewonnen, met een cheque van 5000, bestemd voor een nieuwe Paragolfer voor de NGG. Een Paragolfer stelt rolstoelgebonden sporters in staat om te golfen. SAIL 2010 donderdag 19 augustus tm zaterdag 21 augustus 2010 De vierde editie van SAIL Amsterdam van Fonds Gehandicaptensport was wederom een groot succes. Veertien bedrijven genoten op het dek van de Lutgerdina en de Beatrix van het prachtige decor van de IJ-havens. Beide boten worden door Sailwise veelvuldig ingezet voor watersportvakanties voor mensen met een handicap. Door een unieke samenwerking met Librije Food on Tour wist het Fonds zich culinair te onderscheiden van de overige deelnemende boten. Tevens had Fonds Gehandicaptensport de gelegenheid om op diverse locaties in Amsterdam en rond het Noordzeekanaal te collecteren. 4e Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport donderdag 11 november 2010 Het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport is het jaarlijkse evenement voor de 1%FairShare partners, sponsoren en partners in het bedrijfsleven en ambassadeurs. Door de verkoop van loten en de veiling van unieke kavels wordt tijdens een feestelijk programma een extra bijdrage geleverd aan de totale 1% FairShare opbrengsten. In 2010 vond alweer de vierde editie plaats en werd stilgestaan bij 35 jaar Fonds Gehandicaptensport. Het thema van de avond was Road to Success en stond in het teken van de weg die de sporters doorlopen naar hun overwinning. Maar ook de weg die Fonds Gehandicaptensport 35 jaar geleden is ingeslagen. Ruim 500 genodigden genoten van de interviews van Kees Jansma en Bert van Marwijk met prominente sporters, een veiling onder leiding van Jop Ubbens van Christies, een prachtig optreden van Laura Jansen en de onthulling van het eerste expositie exemplaar van de Paralympische Wall of Fame. Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van het nettobedrag van deze avond van Dit bedrag is exclusief de jaarbijdragen van de 1%FairShare partners. Dit geweldige resultaat was niet mogelijk geweest dankzij de belangeloze inzet van de suppliers van dit gala. Supporters Voor bedrijven is het mogelijk een Supportersovereenkomst aan te gaan met Fonds Gehandicaptensport. De overeenkomst houdt in dat beide partijen samen de inspanningsverplichting hebben om in drie jaar tijd te werven voor de gehandicaptensport. In 2008 heeft Fonds Gehandicaptensport mogen samenwerken met Papendal en Bax Advocaten Belastingdeskundigen. Papendal heeft in dit eerste jaar direct aan de inspanningsverplichting voldaan. In 2009 zijn geen opbrengsten gegenereerd door Papendal. Bax Advocaten Belastingdeskundigen heeft in 2009 evenals in 2008 een rolstoelbasketbaltoernooi georganiseerd. In 2010 organiseerden zij een business-to

16 business evenement in de vorm van een achtkamp met beperkingen. Tot slot heeft ook Rijk Golfbanen een Supportersovereenkomst met Fonds Gehandicaptensport. Sponsoring in natura Een groot aantal bedrijven steunt Fonds Gehandicaptensport door diensten of middelen in natura beschikbaar te stellen aan de gehandicaptensport. In 2010 hebben de volgende organisaties Fonds Gehandicaptensport gesteund: De Telegraaf, Etcetera, Freshco, Omnicom, De Boer tenten, Christies, AON, Dechesne & Boertje, Party Rent, Maitre Frederic, Olympisch stadion, Clickshots, Moreto, AV Media Haine AV productions, KNSB, Freshco Stands & Events. Subsidieverstrekking Fonds Gehandicaptensport heeft met haar subsidieverstrekking tot doel om sportmogelijkheden voor gehandicapten kwantitatief en kwantitatief te verbeteren. Bureausubsidies Voor het toekennen van bureausubsidies kent Fonds Gehandicaptensport een Adviescommissie Subsidies. De commissie heeft tot taak de directie van Fonds Gehandicaptensport op haar verzoek te adviseren over de toewijzing van financiële bijdragen. Bij de beoordeling van de aanvragen hanteert de commissie de door het bestuur van Fonds Gehandicaptensport vastgestelde richtlijnen voor toewijzing van financiële bijdragen. Deze richtlijnen zijn openbaar en na te lezen op de website van Fonds Gehandicaptensport. Sportfonds op Naam Als praktisch alternatief voor het oprichten van een stichting is vanuit Fonds Gehandicaptensport het Sportfonds op Naam opgericht. Via een Sportfonds op Naam krijgen particulieren, groepen van particulieren, families, organisaties of bedrijven ruimte om hun maatschappelijke gebaren makkelijker en doeltreffender gestalte te geven. Ook kan gebruik gemaakt worden van het CBF-Keur. Elk Sportfonds op Naam wordt beheerd door een eigen bestuurscomité, met als voorzitter de deelnemende partij. Fonds Gehandicaptensport delegeert aan dit bestuurscomité de beslissingsbevoegdheid, maar blijft juridisch verantwoordelijk. Voor de zakelijke markt biedt een Sportfonds op Naam de mogelijkheid om geoormerkt te sponsoren. De volgende Sportfondsen op Naam waren actief in 2010: 1. Sportfondsen op Naam voor particulieren: Er zijn geen Sportfondsen op Naam voor particulieren opgericht in Sportfondsen op Naam voor bekende personen : Het Jiske Griffioen Sportfonds op Naam en het Gertjan van der Linden Sportfonds op Naam. 3. Sportfondsen op Naam voor Stichtingen : De Stichting Wedstrijdzeilen voor Gehandicapten Sportfonds op Naam 4. Sportfondsen op naam voor bedrijven: Betreft veelal 1%FairShare partners die hun bijdrage storten in een Sportfonds op naam. Aanvragen worden getoetst aan de hand van de richtlijnen voor het aanvragen van een financiële bijdrage bij Fonds Gehandicaptensport. In 2010 is totaal in de vorm van subsidies beschikbaar gesteld aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, die als doel de belangenbehartiging, stimulering of promotie van de gehandicaptensport hebben. De beschikbare subsidies hebben een groot aantal activiteiten mogelijk gemaakt: de realisatie van innovatieve projecten, de aanschaf van sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen voor mensen met een handicap en de realisatie van bouwtechnische aanpassingen. Voor nader inzicht in de financiële bijdragen en een gedetailleerd overzicht van de toegekende bureausubsidies: zie Bijlage I

17 6. Voorlichting en communicatie Fonds Gehandicaptensport heeft diverse activiteiten ontwikkeld om haar bekendheid te vergroten bij zowel het algemeen publiek als bij het bedrijfsleven. Daarbij streeft Fonds Gehandicaptensport naar een herkenbare uitstraling. De nadruk lag in 2010 op communicatie ten behoeve van evenementen en activiteiten voor particuliere en zakelijke fondsenwerving. Het voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels droeg bij aan de positieve beeldvorming van gehandicaptensport onder leerlingen en docenten van groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Communicatie-instrumenten De volgende communicatie-instrumenten en -middelen zijn in 2010 ingezet: Corporate communicatie - website Fonds Gehandicaptensport - algemene brochure - persberichten en contacten rondom toegetreden ambassadeurs, evenementen en de collectecampagne Communicatie particuliere en zakelijke fondsenwerving - collectecampagne en collectefolder - persberichten en -contacten rondom alle evenementen - direct mail - exposure bij diverse particuliere en zakelijke evenementen - website 1% FairShare - productbrochure 1% FairShare - diverse promotiematerialen (S)Cool on Wheels (voorlichtingsprogramma basisscholen) - website (S)Cool on Wheels Ambassadeurs 2010 Fonds Gehandicaptensport heeft ter versterking van het uitdragen van haar missie een groot aantal ambassadeurs. Alle ambassadeurs dragen de gehandicaptensport een warm hart toe en zetten zich op diverse manieren in voor de gehandicaptensport. Het Fonds had in ambassadeurs uit verschillende disciplines, namelijk: gehandicapte sporters (ex) profsporters sportpresentatoren overige: een acteur en een zanger Arnold Vanderlyde (boksen), Jannes (zanger), Ruud Hesp (voetbal), Carl Verheijen (schaatsen), Wilfred Genee (sportpresentator), Gert-Jan Theunisse (wielrennen), Cefas Bouman (handbiken), Jiske Griffioen (rolstoeltennis), Marc Delissen (hockey), Nico Rienks (roeien), Jeroen Dubbeldam (paardrijden/springsport), Peter Faber (acteur), Toine van Peperstraten (sportpresentator), Gertjan van der Linden (rolstoelbasketbal), Nelli Rosier-Cooman (atletiek), Kees-Jan van der Klooster (paralympisch skiën), Jeffrey van Emden (judo), John van Lottum (tennis), Stephan Veen (hockey), Suzan van der Wielen (hockey), Raemon Sluiter (tennis), Kim Lammers, (hockey), Mirjam de Koning-Peper (paralympisch zwemmen), Barbara de Loor (schaatsen), Marc de Hond (rolstoelbasketbal/presentator) en Kenny van Weeghel (wheelen). Pers en Media In 2010 is geïnvesteerd in het opzetten en uitbouwen van persoonlijke contacten met mediapartners. Sanoma, De Telegraaf en Interbest zijn hiervan de belangrijkste. Ook is een start gemaakt met het opzetten van een relatie met de pers om de vele activiteiten bij journalisten en redacteuren onder de aandacht te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat Fonds Gehandicaptensport regelmatig met haar activiteiten in het nieuws was, met name in lokale en regionale media. (S)Cool on Wheels Om de doelstellingen van Fonds Gehandicaptensport te realiseren is een goede beeldvorming over leven en sporten met een handicap van groot belang. Omdat deze beeldvorming begint bij de jeugd wordt in de groepen 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs het project (S)Cool on Wheels ingezet. (S)Cool on Wheels neemt een dagdeel per klas in beslag en bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte leren de kinderen over het thema leven en sporten met een handicap. Er wordt gesproken over vragen als: Wat is eigenlijk een handicap?, Welke handicaps zijn er?, Hoe ga je om met iemand die een handicap heeft?, Hoe staat iemand met een handicap in het leven?, Welke sporten zijn mogelijk?, Hoe belangrijk is sport voor mensen met een handicap?. De les wordt ondersteund met een DVD. Tijdens het praktijkgedeelte in de gymzaal ervaren de kinderen zelf hoe het is om te sporten vanuit een rolstoel. Zij leren enkele rolstoelvaardigheden en gaan rolstoelbasketballen, rolstoelhockeyen of zitvolleyballen. Het project wordt verzorgd door een docent die zelf een lichamelijke handicap heeft. In het hele land zijn 25 docenten actief. Zij kunnen als geen ander overbrengen dat mensen met een handicap heel veel in hun mars hebben. Zo stimuleert (S)Cool on Wheels ook de werkgelegenheid voor mensen met een handicap. In 2010 hebben in totaal 320 klassen deel kunnen nemen aan (S)Cool on Wheels. Speciale aandacht ging uit naar kinderen met een handicap in het reguliere onderwijs. De impact van het project op deze leerlingen, hun klasgenoten en de leerkracht was extra groot. Behalve op de scholen was (S)Cool on Wheels actief bij diverse evenementen zoals het WK Zwemmen in Eindhoven, 100 jaar Scouting in Utrecht, het Open Noordelijk Rolstoeltennistoernooi in Meppel en 2 Dikke Bandenraces. (S)Cool on Wheels werkt samen met alle provinciale sportraden. De projecten zijn financieel mogelijk gemaakt door onder andere lokale Rabobanken en de Sponsor Bingo Loterij. (vanaf 2011 de Vriendenloterij) Enkele reacties: Jelle, leerling (12 jaar): Wat knap wat die mensen allemaal kunnen terwijl zij een handicap hebben! Leerkracht: Goed om de kinderen kennis te laten maken met gehandicaptensport. Op een positieve manier is dit onder de aandacht gebracht. Ieder kind kon meedoen. Bij de theorie konden de kinderen op een open en nieuwsgierige manier vragen stellen

18 7. Financieel De jaarrekening is als apart document beschikbaar en tevens integraal onderdeel van het online jaarverslag. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is er op gericht de reserves in stand te houden. Het beleggingsbeleid is zeer defensief hetgeen betekent maximaal 10% aandelen en onroerend goed. ABNAMRO beheert de beleggingsportefeuille van Fonds Gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport heeft aangegeven niet te willen beleggen in de wapenbranche, tabaksbranche en alcoholbranche. ABNAMRO houdt toezicht hierop en zal bij haar advisering hier rekening mee houden. ABNAMRO informeert de directie van het Fonds schriftelijk meerdere malen per jaar. Minimaal 1x per jaar is er een gesprek met de penningmeester van het bestuur en de directie en de beleggingsadviseur van de bank. Het gevoerde beleid wordt dan geëvalueerd en de uitgangspunten van het beleggingsstatuut worden doorgenomen. Ook wordt de beleggingsstrategie bepaald voor de komende periode natuurlijk binnen de normen van het beleggingsstatuut. In het beleggingsbeleid is ervoor gekozen om risico s zoveel mogelijk te vermijden. De strategie kan dan ook worden aangemerkt als zeer defensief. Onderstaand op hoofdlijnen een samenvatting van het statuut: Onroerend Goed Onder onroerend goed wordt verstaan een indirecte belegging in onroerend goed: aandelen van een zeer goed verhandelbaar en ter beurze genoteerd beleggingsfonds in onroerend goed. Aandelen Het beleggen in aandelen dient uitsluitend te geschieden in aandelen van goed geleide ondernemingen, met een stabiele winstontwikkeling, een sterke financiële positie en die binnen hun sector een vooraanstaande positie innemen. Het belang van een individueel aandelenfonds mag binnen gestelde bandbreedte niet groter zijn dan 1/16 deel van de totale waarde van de bandbreedte en niet meer dan 55% binnen dezelfde sector. Obligaties/bankbrieven Voor obligaties zal worden gekozen voor goed verhandelbare leningen van kwalitatief sterke debiteuren met tenminste een Standard & Poor s rating van A of Moody s A2 of Nederlandse Staatsleningen dan wel door de Nederlandse overheid gegarandeerde leningen. Obligaties met de mogelijkheid tot vervroegde aflossing worden uitgesloten. Valuta s Beleggingen in andere valuta s of euro s is niet toegestaan. Opties Beleggen in opties is niet toegestaan. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut

19 Inzicht EV, risicoanalyse vermogensbeleid Voor de beoordeling of men een instelling wil steunen, is het voor veel gevers van betekenis te weten hoeveel geld een instelling al beschikbaar heeft voor besteding aan de doelstelling. Dit is het vrij besteedbaar vermogen oftewel de overige reserves. Naast de overige reserve is er sprake van een continuïteitsreserve. Deze reserve heeft de functie van buffer voor onverwachte tegenvallers en is bij Fonds Gehandicaptensport vastgesteld op Voor de berekening is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 1. De bezetting van het bureau. 2. De duur van een te overbruggen periode bedraagt een jaar, waarbij de activiteiten met betrekking tot het bureau op het huidige niveau in stand zullen worden gehouden. Dit betreft zowel de kosten van fondsenwerving als de kosten ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van Fonds Gehandicaptensport. 3. Fonds Gehandicaptensport is in het betreffende jaar niet in staat een collecte te houden. 4. Fonds Gehandicaptensport is in het betreffende jaar niet in staat het Galadiner te houden. 5. De regionale organisatie welke nodig is voor het houden van een collecte wordt in stand gehouden. Dit betekent dat de kosten voor onder meer regionale medewerkers blijven doorlopen. 6. De financiële bijdragen aan de landelijke organisatie wordt in stand gehouden. 7. De voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de doelstelling worden voortgezet al dan niet op beperkte schaal. 8. Als basis voor de berekening zijn de begrotingscijfers 2010 gehanteerd. Fonds Gehandicaptensport is zich ervan bewust dat gevers verwachten dat de geworven middelen snel en efficiënt worden besteed. Fonds Gehandicaptensport onderschrijft de uitgangspunten van het VFI inzake reserves goede doelen. De continuïteitsreserve wordt jaarlijks opnieuw berekend en wanneer nodig bijgesteld. De overige reserve is beperkt bij het Fonds. Fonds Gehandicaptensport hanteert een eigen berekening voor de hoogte van de continuïtsreserve. Deze valt binnen de richtlijn van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie

20 38 39

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Dierenbescherming Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Colofon Tekst Verenigingsbureau Dierenbescherming Eindredactie Jan Dobbe, Leiden Vormgeving en lay-out Marcia Maûl, Haarlem Fotografie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting

Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting Jaarverslag Maag Lever Darm Stichting 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de Raad van Toezicht 5 Over de MLDS 8 Kennis 24 Communicatie en relaties 41 Financiën 49 2 Voorwoord jaarverslag 2012

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag en verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag 21 Reportages van projecten 41 Verkorte jaarrekening 2010 42 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Bmanage verslag ment Visie, missie, doelstellingen en strategie Begroting 2014 Onze organisatie Verantwoordingsverklaring Verslag van de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie