ing duurzaamheidscriteria 9 Draagvlakcampagne Duurzame ontwikkeling in Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ing duurzaamheidscriteria 9 Draagvlakcampagne Duurzame ontwikkeling in Fryslân"

Transcriptie

1 ing Deze vragen hebben als basis gediend van de discussies, die zijn gevoerd op 22 mei en 8 november 2003 in Leeuwarden. Ook de meningen van de volgende mensen hebben daarbij een rol gespeeld. Paul Scheffer richt zich niet alleen op migranten, waarvan hij vindt dat ze zich vaak onvoldoende betrokken voelen bij de samenleving, maar ook op de Nederlanders zelf als het gaat om de onachtzaamheid van de eigen cultuur. Hij vindt zelfs dat het multiculturele drama, dat zich voltrekt, de grootste bedreiging is voor maatschappelijke vrede (Trouw 20 april 2002). Afshin Ellian (NRC 30 november 2002): De Nederlandse cultuur is het vertrekpunt. Door cultuurrelativisme is de integratie mislukt. Hans Krikke (Trouw 27 maart 2003): De Nederlandse samenleving heeft steeds minder zin in problemen rond allochtonen. We hebben al die vervelende criminele Marokkaanse jongens, we willen niet nog eens de verhalen horen over allochtone meisjes, die zulke problemen hebben dat ze zichzelf gaan schaden. Sandra Roza pleit sterk voor een Raad of Platform voor levensbeschouwingen en religies in de wat grotere plaatsen. De diverse groepen hebben elkaar nodig en het contact en de dialoog kan zo op gang komen. We kijken met Kleurrijk Friesland liever niet te veel omhoog, we kijken liever naar elkaar. In de hoop elkaar te verstaan, met als doel iets van elkaar te kunnen leren en met elkaar samen te werken (Leeuwarden 22 mei 2003) Hassan Yar (Leeuwarden 8 november 2003): In plaats van mensen uit andere culturen te integreren, desnoods met dwang, zou hen om hun bijdrage aan onze samenleving en beschaving gevraagd moeten worden. Janny van der Molen (Fries Statenlid): De politiek zal wakker geschud moeten worden zoals dat eerder gebeurde met de kernwapens en De arme kant van Nederland. Het politieke debat wordt momenteel gedomineerd door de slechte economische situatie in plaats van het multiculturele debat (Leeuwarder Courant 10 november 2003). Aanbevelingen om een duurzame multiculturele samenleving te stimuleren : Begrenzing aangeven van de ruimte, waarbinnen geleefd kan worden: de grondwet. Om te kunnen samenleven hebben we een gemeenschappelijke taal nodig. Iedereen zal dan ook Nederlands moeten leren. We moeten beseffen dat er altijd al verschillende culturen in Nederland naast elkaar hebben bestaan (protestant katholiek, arbeidsman advocaat, enz.). Weet hebben van je eigen geschiedenis. De eigen cultuur serieus nemen en je gedragen als een cultuurdrager. Ontmoeting met andere culturen is een oefenplaats om de eigen cultuur te toetsen en de ander te ontmoeten. Dit kan gestimuleerd worden in de buurt, op scholen, in kerken en andere maatschappelijke verbanden. Gesprek over normen en waarden voeren en dit ook zichtbaar maken Niet spreken van groepen: de Marokkanen, de Wâldpieken, groepen bestaan uit mensen met verschillende ideeën, culturen, gedachten, achtergrond De samenleving moet de problemen in achterstandswijken serieuzer nemen. Leefbaarheid in achterstandswijken bevorderen door scholing, werk, veiligheid (meer blauw op straat en sociale controle) en betere mix van huur- en koopwoningen. Groter, vrije inbreng van allochtone vrouwen bevorderen. Integratie is een rechtsgoed dat de overheid, eventueel ook strafrechtelijk, moet beschermen. Een moskee, een imam, een school of een (buitenlandse) organisatie die de integratie belemmert, dan wel bewust saboteert, moet door de overheid worden bestreden. Vrije interne en externe discussie voeren met betrekking tot zaken, waarin de eigen culturen botsen met de Nederlandse (bijvoorbeeld over de opkomst van niet-democratische groeperingen). duurzaamheidscriteria 9

2 Bouwen en Wonen met het oog op De wetenschap over Duurzaam Bouwen is over een heel lange tijd en moeizaam opgebouwd. Alle regels en voorschriften voor woningbouw en ook over indeling van de openbare ruimte, zoals straten, parkeerplaatsen en plantsoenen, zijn vastgelegd in tradities. Er wordt te weinig rekening gehouden met energieverbruik en het gebruik van duurzame, ecologische materialen. Natuur en milieu spelen een ondergeschikte rol, waardoor de biodiversiteit terugloopt. Ontwerp woonplan Bij het ontwerpen van nieuwe wijken zou er niet alleen naar de woonfunctie gekeken kunnen worden. Wonen is meer dan thuiskomen. Een omgeving met scholen, gebedshuizen, winkels, dienstencentra verhoogt het woonplezier en de sociale cohesie in de eigen wijk. Men komt elkaar vaker tegen. Sommige categorieën industrie veroorzaken geen overlast en zouden heel goed met wonen gecombineerd kunnen worden. Hierdoor vermindert het woon-werk-verkeer. De straten in woonwijken zijn in de meeste gevallen te breed. Dit nodigt uit tot onverantwoord rijgedrag. Wat de parkeerplaatsen betreft, kunnen deze beter op het eigen erf van de bewoners worden gepland. Dit draagt bij aan een rustiger straatbeeld en verkleint het onderhoud voor de gemeenten. Groei van onkruid wijst altijd op overbodige bestrating. Bert Verburgh - Huizen Kleine stukjes groen (snippergroen) heeft weinig waarde. Beter is het aan elkaar te koppelen, dit geeft meer ruimte aan planten, kleine dieren en insecten en bovendien oogt het veel beter. Tegenwoordig wil iedereen aan het water wonen. Waterbeheer zou een veel grotere rol kun spelen in wijken : dubbel systeem voor grijs water (w.c., tuin, autowassen, wasmachine) en riolering. Energie De zon is en blijft nog steeds de grootste energieleverancier. Gemiddeld zorgt de zon er voor dat het hier in Nederland zo ongeveer altijd boven 0 ºC is. Zonder de zon zou het enkele honderden graden kouder zijn en onleefbaar. Bij de aanleg van wijken kan al direct rekening worden gehouden met de stand van de zon. Als de straten zo lopen dat de daken van de huizen zongericht kunnen worden gebouwd, dan betekent dat direct al dat er veel meer gebruik van zonne-energie gemaakt kan worden. Ook bij het ontwerpen van huizen kan veel meer rekening worden gehouden met zonnewarmte, wat leidt tot minder energiegebruik. Een huis dat licht en zonnig is, draagt bij aan prettig wonen en ook een huis dat op maat is gebouwd draagt hieraan bij. Een zeer globale vergelijking tussen de verwarming van ons huis en het brandstofverbruik van onze auto : als we met onze auto km per jaar rijden, verbruikt deze gemiddeld net zo veel energie als de verwarming van ons huis: 1m 3 gas = 1 liter brandstof. 10

3 de toekomst Elk huis zou voor de energievoorziening gebruik moeten maken van een zonnecollector, dat het water verwarmt. Op bijna elk dak kan dit worden aangebracht en in combinatie met een HR+ ketel levert dit sowieso al een grote besparing op. Ook voor elektriciteit is de markt sterk in ontwikkeling. Elk huis bedekken met panelen (hier is wel een zuidkant vereist om nog een beetje rendabel te zijn) om elektriciteit op te wekken, zorgt al voor een grote vermindering van CO 2 uitstoot. Warmtepompen die gebruik maken van de aardwarmte (werking te vergelijken met een omgekeerde koelkast) kunnen ook bijdragen in de eigen energievoorziening. Bij nieuwbouw is de investering zodanig, dat deze in enkele jaren al is terugverdiend, doordat er minder energie wordt afgenomen van het energiebedrijf. Tegenwoordig is het mogelijk om een zogenaamde nul-energiewoning te bouwen. Truus van Dalsem - De Overkant 1994 Om het energiegebruik verder te verminderen, kan er op velerlei terreinen winst worden geboekt: Oriëntatie woningen met veel glas op het zuiden (woongedeelte) en met kleinere ramen voor b.v. w.c., douche en bijkeuken op het noorden, kunnen al direct gebruik maken van de zonnewarmte, zonder dat er investeringen hoeven te worden gedaan. Bij toepassing van lamellezonwering moeten op de zuidzijde lamelle horizontaal geplaatst worden en op de oost- en westzijde verticaal. Een dakoversteek zorgt ervoor dat zomers het zonlicht tegen gehouden wordt en in de winter juist wel wordt toegelaten. Isolatie Bij goede toepassing worden de kosten van isolatie binnen 1 jaar terugverdiend. Materialen De keuze uit verschillende materialen is enorm. De keuze zou bepaald moeten worden door de vraag of het materiaal een lange leven duur heeft, recyclebaar is, of er geen giftige stoffen bij fabricage gebruikt zijn en er eerlijk is gehandeld is (FCS-hout: merk voor niet-illegaal gekapt hout uit oerbossen). Ventilatie Koeling vraagt veel energie. Bij het stadskantoor in Rotterdam is het energie verbruik s zomers door de koeling hoger dan s winters door de verwarming. Een goed ventilatiesysteem maakt airconditioning overbodig, verlaagt dus het energiegebruik en draagt bij aan een gezonder leefklimaat (minder luchtvochtigheid, daardoor minder allergieën). Aanbevelingen voor het stimuleren van duurzame woningbouw : Wijken zo ontwerpen dat er maximaal gebruik van zonne-energie gemaakt kan worden. Burgers betrekken bij het ontwerpen van nieuwe woonplannen en goede uitleg geven over de verwachtingen en het hanteren van een nieuwe leefstijl. Groter aaneengesloten groenstroken aanleggen voor een beter natuur- en milieubeheer. Dit bevordert de biodiversiteit. Goede voorlichting geven aan de burgers over mogelijkheden voor energiebesparing. Introductie van duurzame maatregelen stimuleren, bijv. zonnepanelen, grijswatercircuit, extra isolatie, ventilatiesysteem met warmteterugwinning, regentonnen. Duidelijke voorlichting geven over de bestaande subsidieregels. Bij materiaalgebruik letten op duurzaamheid in tijd, op recyclebaarheid, en op de wijze van productie: nadruk op natuurlijke materialen, zonder giftige bewerkingen, en niet uit oerbos afkomstig en / of illegaal gekapt hout (met FCS-keurmerk). duurzaamheidscriteria 11

4 Duurzaam Leven De wereldvoorraden zijn niet onuitputtelijk. Grondstoffen en bruikbare gronden zijn er maar in beperkte mate. Dat is geen probleem, zolang we die met z n allen niet te snel opmaken en er goed mee omgaan. Heel langzaam groeit het besef, dat onze manier van leven gevolgen heeft voor het milieu en het leven van mensen elders op de wereld en van hen die na ons komen. Het is dus zaak om bij alles wat we doen rekening te houden met de gevolgen voor anderen. Een duidelijke manier om dit inzichtelijk te maken, is de mondiale voetafdruk. De Mondiale Voetafdruk De aarde biedt genoeg om haar bewoners te voorzien van wat ze nodig hebben. Als we echter in rijke landen maar raak consumeren dan raakt het evenwicht zoek en leidt een deel van de wereldbevolking honger en heeft geen dak boven het hoofd. Canadese wetenschappers bedachten een methode om een bepaald consumptiepatroon om te rekenen naar de hoeveelheid oppervlakte. Daardoor is het nu mogelijk in hectares aan te geven wat de beschikbare oppervlakte is per Bea van Twillert - Rust 1999 aardebewoner. Dit kun je vergelijken met je persoonlijke aardegebruik. Deze rekenmethode is bekend onder de naam De Mondiale voetafdruk. Daarin wordt alle consumptie en energiegebruik omgerekend naar de oppervlakte op aarde die nodig is om het te produceren. Op die manier is een vergelijking mogelijk tussen verschillende levensstijlen en kan ook het effect van gedragsveranderingen worden doorgerekend. (zie ook: Voorbeelden Voeding: neem een boterham met ham. Voor brood wordt graan verbouwd. Voor ham moeten varkens worden gefokt en voor de varkens wordt voedsel geproduceerd. Voor brood bakken, vervoer van graan, brood, varkensvoer en varkens is weer energie nodig, evenals voor het koelen van het vlees. De Voetafdruk maakt het mogelijk deze boterham met ham in hectares uit te drukken. Energiegebruik veroorzaakt CO 2 -uitstoot. Om die CO 2 om te zetten is een bepaalde oppervlakte bos nodig. Zo kan energieverbruik worden omgerekend in een hoeveelheid gebruikte ruimte. Zo laat de Voetafdruk zien hoeveel aarderuimte gebruikt wordt. Een Eerlijk Aarde Aandeel Als alle bruikbare ruimte op aarde verdeeld wordt over alle mensen en we geven de natuur voldoende ruimte om te overleven, dan heeft elke bewoner gemiddeld per jaar recht op 1,7 hectare ( m 2, ongeveer drie voetbalvelden). Dit heet het Eerlijk Aarde-aandeel. 12

5 Pieter Pander P - Paarden 1991 Bevolkingsgroei niet stimuleren. Persoonlijke voetafdruk vaststellen, maar ook die van je bedrijf, stad of gemeente. Zo weinig mogelijk vliegen. Aanbevelingen om een duurzame leefstijl te stimuleren : Gebruik van de wasmachine alleen als deze vol is. Beperken gebruik van de wasdroger: één van de grootste energievreters in een huishouden. De berekening van de 1,7 ha per persoon is gebaseerd op 6 onderdelen: Akkerbouwgrond weidegrond bossen - bebouwde oppervlak energie visgrond. Wie de Voetafdrukken van de verschillende landen naast elkaar legt, zal al snel één ding duidelijk zien: de Voetafdruk van rijke landen is veel groter dan die van arme landen. Als iedereen op aarde zou leven als de gemiddelde Noord-Amerikaan, dan zouden we twee extra wereldbollen nodig hebben. Meten is weten De eerste stap naar een eerlijk delen op wereldschaal is het meten van je persoonlijke Voetafdruk. Hiervoor bestaan er verschillende vragenlijsten, o.a. de korte Quick Scan waarbij via een simpel puntensysteem de grootte van je eigen voetafdruk wordt berekend. Ook scholen, bedrijven, steden en gemeenten kunnen hun voetafdruk laten meten. Minder ver op vakantie. Vegetarisch eten : gezond en het scheelt gemiddeld 16 m 2 per maaltijd per jaar. Vragen naar duurzame producten, zodat ze in de winkels komen te liggen. Gebruik van biologische levensmiddelen. Levensmiddelen eten, die passen bij het seizoen en uit de eigen regio komen. Zoveel mogelijk onbewerkte producten gebruiken. Gebruik van spaarlampen. Bewust zijn van het rebound-effect : spaarlamp langer aanlaten omdat deze toch al zuiniger is, een schone auto vaker gebruiken enz. Waakvlammen en standbyknoppen uitzetten als apparaat niet wordt gebruikt. Warmere kleren aantrekken in plaats van de verwarming hoger te zetten. Benutten van eigen boodschappentas, weigeren van plastictasjes. Reparatie van schoenen en andere gebruiksgoederen in plaats van nieuwkoop. Ja/nee- of nee/nee-sticker op de brievenbus (te verkrijgen op het gemeentehuis). Tweezijdig gebruik van (kringloop)papier. Vervoer per fiets of met openbaar vervoer. duurzaamheidscriteria 13

6 Quick Scan - Uw Mondiale Voetafdruk - De Mondiale Voetafdruk is een maat voor het energie- en ruimtegebruik dat u nodig heeft voor uw leefstijl. Deze vragenlijst geeft op een snelle manier een indruk van uw Voetafdruk. Bij ieder antwoord hoort een aantal punten, dat tussen haakjes staat. Het totaal aantal punten bepaalt uw score en de bijbehorende Voetafdruk. Als u een vraag niet kunt beantwoorden, kies dan het gemiddeld aantal punten. Op vindt u informatie en een gratis programma om uw Mondiale Voetafdruk nauwkeurig te meten. De website biedt ook de mogenlijkheid uw voetafdruk vast te leggen. A. Uw persoonlijk gebruik (tussen haakjes staan de op te tellen punten) Hoeveel liter zuivel (melk, karnemelk, toetjes en dergelijke) gebruikt u per week? Meer dan 5 liter (10) Tussen 4 en 5 liter (8) Tussen 3 en 4 liter (6) Tussen 2 en 3 liter (4) Minder dan 2 liter (2) Geen melk en dergelijke (0) Hoeveel gram kaas en kaasproducten eet u per week? Meer dan 450 gram (10) Tussen 350 en 450 gram (8) Tussen 250 en 350 gram (6) Tussen 150 en 250 gram (4) Minder dan 150 gram (2) Geen kaas en kaasproducten (0) Hoeveel gram vlees eet u per week, inclusief vleessnacks tussendoor en vleeswaren op brood? Meer dan 1500 gram (30) Tussen 1000 en 1500 gram (24) Tussen 500 en 1000 gram (18) Tussen 100 en 500 gram (12) Minder dan 100 gram (4) Geen vlees en dergelijke (0) Hoe vaak per maandeet u conserven, diepvriesproducten en kant-en-klaar maaltijden? Meer dan 11 keer (10) Tussen 8 en 11 keer (8) Tussen 5 en 8 keer (6) Tussen 2 en 5 keer (4) Minder dan 2 keer (2) Geen conserven en dergelijke (0) Hoeveel stuks kleding koopt u per jaar? Sokken en ondergoed rekent u niet mee. Meer dan 24 (10) Tussen 16 en 24 (8) Tussen 8 en 16 (6) Minder dan 8 (4) Nauwelijks, of tweedehands (2) Gaat u per vliegtuig op vakantie? Meer malen per jaar buiten Europa (20) Meer malen binnen Europa en/of eens per jaar buiten Europa (16) Eens per jaar binnen Europa (12) ± Eens per 3 jaar binnen Europa (8) ± Eens per 5 jaar binnen Europa (4) Nooit per vliegtuig op vakantie (0) Gaat u per autoof bus en trein op vakantie? auto bus/trein Meer malen per jaar ver weg, bijvoorbeeld Spanje Meer malen dichtbij en/of eens per jaar ver weg Eens per jaar dichtbij Ongeveer eens per 3 jaar dichtbij Ongeveer eens per 5 jaar dichtbij Alleen lopend of met de fiets (10) (8) (6) (4) (2) (0) (5) (4) (3) (2) (1) (0) Afstanden per jaar per auto en openbaar vervoer, voor privé en woon-werkverkeer:* Meer dan km Tussen en km Tussen en km Tussen en km Tussen en km Minder dan km Geen autokilometers en geen openbaar vervoer * Als u carpoolt mag u die kilometers delen. Afstanden afgelegd in werktijd voor de werkgever tellen niet mee. auto (20) (16) (12) (8) (4) (2) (0) O.V. (10) (8) (6) (4) (2) (1) (0) Tel de punten op. punten Tussenstand A = punten 14

7 B. Gebruik in uw huishouden Welk grondoppervlak nemen huis en tuin samen in beslag?* Groter dan 3000 m 2 (5) Tussen 2000 en 3000 m 2 (4) Tussen 1000 en 2000 m 2 (3) Tussen 300 en 1000 m 2 (2) Kleiner dan 300 m 2 (1) * Inclusief eventueel 2de huis en volkstuin Hoeveel meubels en andere duurdere artikelen, zoals apparaten, fietsen en dergelijke worden er per jaarin uw huishouden gekocht? Meer dan 7 (10) Tussen 5 en 7 (8) Tussen 3 en 5 (6) Minder dan 3 (4) Nauwelijks, of tweedehands (2) Hoeveel papier, in de vorm van boeken, kranten, huis-aan-huisbladen en tijdschriften komt wekelijks uw huis binnen? Reclamefolders tellen voor 2 tijdschriften. Een dagblad betekent 6 exemplaren. Meer dan 20 (10) Tussen 15 en 20 (8) Tussen 10 en 15 (6) Tussen 5 en 10 (4) Minder dan 5 (2) Uw gasrekening per maand is:* Hoger dan 2135,- (12) Tussen 255,- en 2135,- (10) Gemiddeld tussen 235,- en 255,- (6) Tussen 210,- en 235,- (4) Onder 210,- of niet van toepassing (2) * Betaalt u gas en stroom in ëën bedrag, dan verdeelt u dit bedrag over deze en de volgende vraag, rekening houdend met andere kosten die in de rekening opgenomen zijn. Uw elektriciteitsrekening per maandis:* Hoger dan 290,- (12) Tussen 245,- en 290,- (8) Gemiddeld, tussen 235,- en 245,- (6) Tussen 220,- en 235,- (4) Lager dan 220,- (2) * Als u natuurstroom of groene stroom gebruikt mag u het aantal punten halveren. Tel de punten op en deel door het aantal personen boven de 16 jaar in uw huishouden. punten Tussenstand B = punten Totaal van A+B De berekening van uw Voetafdruk Met het totaal van A+B vindt u hier uw Mondiale Voetafdruk, in hectares per jaar = + 10,5 ha = + 10,0 ha = + 9,5 ha = + 9,0 ha = + 8,5 ha = + 8,0 ha = + 7,5 ha = + 7,0 ha = + 6,5 ha = + 6,0 ha = + 5,5 ha = + 5,0 ha = + 4,5 ha = + 4,0 ha = + 3,5 ha = + 3,0 ha = + 2,5 ha = + 2,0 ha = + 1,5 ha = + 1,0 ha De gemiddelde Nederlander gebruikt 4,7 ha = 71 punten. Het Eerlijk Aarde-aandeel is 1,7 ha = 23 punten. uw mondiale voetafdruk 15

8 Aan Dit Project Hebben Meegewerkt: Dokkum: Sociale Duurzaamheid: voorzitter:... Stichting Hulp en Welzijn (Willem Verf),... RDC (Pieter Vos),...RDC???? FSU (Margreet Rebers),...FSU???? Biologisch Reïntegratiebedrijf (Sjoerd de Hoop),... Oosterwolde: Duurzaam Ondernemen: voorzitter:... Kamer van Koophandel (Evert Wind),... PROHEF (Piet van Elswijk),... Leeuwarden: Duurzame Multiculturele Samenleving: voorzitter:... Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (Sandra Roza) Lútsen Kooistra (Hoofdredacteur Friesch Dagblad),... Balk: Duurzaam Bouwen en Wonen met het oog op de Toekomst: voorzitter: Jelle Siemonsma voormalig wethouder in Schiedam (Chris Zijdeveld),... Franeker: Duurzaam Leven: voorzitter: Greetje Schuurmans De Kleine Aarde (Jan Juffermans), (0411) Technische Ondersteuning: Idzenga Development, Oudega, (0512) Colofon: Tekst: Project Leefbaar Friesland Beeldmateriaal: Stichting Keunstwurk Friesland, Leeuwarden Lutzen Wijma, Oudega Vormgeving: Arjen Fiege Reclame, Leeuwarden Druk: Agropers, Sneek

ArbeidsErvaring Project 2014-2015

ArbeidsErvaring Project 2014-2015 ArbeidsErvaring Project 2014-2015 DUURZAAMHEID Een project in het kader van arbeidservaring en duurzaamheid voor 3 e klassen HAVO en VWO van het Revius Lyceum Doorn Naam: Klas:.. 2 VOORWOORD Het Arbeidservaring-

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS

Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS Een project in samenwerking met Mariëlle Jonkers, Manita Jaspers, Elke Oppers en Maartje Verhulst HUURDERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Blz. 3 Afval Blz.5 Energie Blz. 8 Mobiliteit Blz. 11 Voedsel Blz. 14 Water

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid

Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Energie made in [Arnhem] Onderzoek onder Arnhems digipanel over energie en duurzaamheid Januari 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

CO2-uitstoot en de opwarming

CO2-uitstoot en de opwarming TIP 1 Bespaar een paar honderd Euro Weet u dat een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar ongeveer 2.200,- uitgeeft aan gas, elektriciteit en water. En dat op dit bedrag met weinig moeite enkele honderden

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

De KlimaatKrant. 4. Hoeveel energiekosten bespaar je per jaar met een nieuwe koelkast met A ++ -label in vergelijking

De KlimaatKrant. 4. Hoeveel energiekosten bespaar je per jaar met een nieuwe koelkast met A ++ -label in vergelijking TIP 1 Bespaar een paar honderd euro Een gemiddeld Nederlands huishouden geeft per jaar ongeveer 1.800,- uit aan gas, elektriciteit en water. Op dit bedrag is met weinig moeite zo n 10 tot 35 procent te

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9

GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 Klimaatkrant GRIP OP KLIMAAT GEMEENTE GAAT VOOR EEN PUUR HOORN. PAGINA 5 GROENER WONEN GOED VOOR MILIEU EN PORTEMONNEE. PAGINA 9 NATUURLIJK DEEN DUURZAAM ONDER- NEMEN IS KEUZES MAKEN. PAGINA 12 Klimaatkrant

Nadere informatie

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Inhoudsopgave 1. Een schonere omgeving 05 Schoner en zuiniger 05 Handige tips 05 2. Ook úw keuzes

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering. Maurits Groen Milieu & Communicatie

Wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering. Maurits Groen Milieu & Communicatie Wat je zelf kunt doen tegen klimaatverandering Maurits Groen Milieu & Communicatie COLOFON Deze brochure is een initiatief van Maurits Groen Milieu & Communicatie, 023-5424656, mg@mgmc.nl, www.mgmc.nl.

Nadere informatie

KWARTETSPEL HOEVEEL KILOMETER EET JIJ VANDAAG?

KWARTETSPEL HOEVEEL KILOMETER EET JIJ VANDAAG? KWARTETSPEL HOEVEEL KILOMETER EET JIJ VANDAAG? KWARTETSPEL HOEVEEL KILOMETER EET JIJ VANDAAG? Een kwartetspel wil de leerlingen van de eerste graad bewust maken van de lange weg die producten vaak afleggen

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost

Duurzaam Wonen. Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010. Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth. In opdracht van wijkraad Noordoost Duurzaam Wonen Wijkraadpleging Noordoost 2009/2010 Utrecht, juli 2010 Drs. D. van der Veen, Labyrinth In opdracht van wijkraad Noordoost 2 Utrecht, juli 2010 Deze wijkraadpleging is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

1. De ecologische voetafdruk

1. De ecologische voetafdruk 1. De ecologische voetafdruk Alles wat je eet, koopt en gebruikt moet ergens gemaakt worden of moet ergens groeien. Daar heb je plaats voor nodig. En soms is dat meer plaats dan je denkt. Zo heb je voor

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 4: energie 1. Situering In het eerste deel over piekolie en klimaatverandering zijn reeds een aantal gegevens in verband

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere Een handleiding voor duurzame zelfbouwers Mensen maken de stad duurzaam Het begrip duurzaamheid heeft in de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werd

Nadere informatie

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS EnergyStyle Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD

Nadere informatie