De Bilt, 16 oktober 2008 Ons kenmerk: JDOO/96438/2008 Doorkiesnummer: Uw brief van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bilt, 16 oktober 2008 Ons kenmerk: JDOO/96438/2008 Doorkiesnummer: 030-221 98 04. Uw brief van:"

Transcriptie

1 Aan de voorzitters van het college van bestuur e.o. centrale directies van de bij de MBO Raad aangesloten instellingen De Bilt, 16 oktober 2008 Ons kenmerk: JDOO/96438/2008 Doorkiesnummer: Onderwerp: Bijpraten Uw brief van: Geachte collega s, Kort voor de zomervakantie heb ik u in een persoonlijk schrijven bijgepraat over een aantal actuele ontwikkelingen binnen onze sector. Ik kreeg van een voldoende groot aantal van u te horen een dergelijke bijpraatbrief op prijs te stellen. Reden genoeg om dat dan ook af en toe te herhalen. Ik begin maar met een verontschuldiging. Ik had mijzelf voorgenomen om alle instellingen bezocht te hebben voor het einde van het jaar. Dat is een te ambitieuze doelstelling gebleken. Ik ben weliswaar op bijna driekwart van mijn tournee, maar lukken gaat het niet. Bijproduct hiervan is, dat ik ook verschillende keren reeds geplande bezoeken moest laten afzeggen. Ik vind dat vervelend. Ik hoop dat u de verzachtende omstandigheid aanvaardt, dat deze afzeggingen nagenoeg altijd gevolg zijn van hectische actualiteiten en bijna altijd opgelegd zijn vanuit agendadruk door anderen. Meestal de Haagse politiek. Dat het zo loopt vind ik niet alleen vervelend vanwege de onvermijdelijke onhoffelijkheid, maar het ontneemt ook mogelijkheden om in de inspirerende omgeving van uw instellingen in een paar uur eens rustig, maar ook indringend door te praten over alle belangrijke onderwerpen waar we vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden mee bezig zijn. Zeg maar, de onderwerpen van deze brief. Dat raakt ook mijn volgende waarneming. Ik heb in mijn eerste halfjaar vastgesteld dat het vaak voorkomt dat leden zich afvragen of en hoe de MBO Raad op belangrijke aangelegen punten acteert. Soms zijn leden kritisch over wat men veronderstelt over ons optreden, vaker nog heeft men het gevoel dat wij niet optreden waar men dat wel gewenst vindt.

2 Vooropgesteld, wij zullen niet altijd naar ieders tevredenheid opereren en zeker, het zal ook weleens voorkomen dat wij iets niet doen waar dat door (sommigen van u) wel gewenst wordt. Mijn ervaring is echter dat wij in verreweg de meeste gevallen handelen zoals van ons verwacht mag worden en conform gemaakte afspraken. Dat blijkt ook als ik reageer op mailtjes, telefoontjes of brieven die ik van u krijg. Mijn conclusie hieruit is, dat wij nog niet de meest optimale vorm hebben gevonden om ons handelen en de vooruitgang die we boeken of de obstakels waar we tegen aanlopen adequaat met u te delen. Dat tweerichtingsverkeer in onze communicatie acht ik echter van wezenlijk belang als draagvlak onder onze vereniging. Ik zie twee mogelijkheden om dat draagvlak te verstevigen. Allereerst nodig ik u van harte uit om zo vaak u dat nodig acht met mij rechtstreeks contact te zoeken. Dat kan via de telefoon ( ) of via de mail Een aantal van u doet dat reeds en het is echt een probate en snelle manier van informatie-uitwisseling gebleken. Ik ben daar graag voor beschikbaar. Voorts ben ik van plan om vanaf begin volgend jaar regionaal bij voorkeur twee keer per jaar eenvoudig opgezette bijeenkomsten te beleggen aan het eind van de middag, waar we even met elkaar alle actuele thema s en aandachtpunten doornemen. Wij horen dan van u en u hoort van ons. En tenslotte zal ik een paar keer per jaar een brief als deze schrijven met hetzelfde doel. Dan de actuele en urgente onderwerpen: 1. Kwalificatiedossiers, examinering, domeinen Deze drie met elkaar samenhangende onderwerpen vragen het komende jaar alle aandacht. Conform de afspraken met zowel COLO als de staatssecretaris willen we voor de zomer stappen hebben gezet richting zowel vereenvoudiging als meer regionale speelruimte. Daarnaast willen we een definitief besluit over de status van deel C. Het is mooi dat de staatssecretaris deel C al voorwaardelijk heeft teruggebracht naar zijn adviesstatus, maar die afspraak mag nog wel wat steviger. In onze BTG en worden voorstellen voor vereenvoudiging voorbereid en over een paar maanden zullen we hierover een besluitvormingstraject in gaan. Ook het traject examinering loopt behoorlijk voortvarend. Onder regie van René van Gils en uitgevoerd door projectleider Henk van Leeuwen wordt thans een aantal pilots opgestart. Eind van het schooljaar moet duidelijk zijn wat die hebben opgeleverd, waarna een traject van uitrollen begint. Ten aanzien van de examinering is er wel een belangrijk aandachtspunt dat ik u niet mag onthouden. Zoals zowel met de staatssecretaris als met COLO is afgesproken, heeft het onderwijs (u en de MBO Raad derhalve) zowel het primaat als de regie op het proces examinering. Het onderwijs doet voor elk examenprofiel de voorstellen en de paritaire commissies valideren na een globale toets. 2/8

3 Formeel zijn de examenprofielen geen zaak van de kenniscentra en dat moet ook zo blijven. Mij bereiken signalen uit de praktijk dat dit uitgangspunt niet bij iedereen bekend is en dat een aantal kenniscentra de eindverantwoordelijkheid claimt waar het gaat om het beoordelen en goedkeuren van de examendossiers. We hebben dit punt bestuurlijk aangekaart bij COLO en ook zullen we nog voor het eind van dit jaar de onderwijsvertegenwoordigers in de paritaire commissies bijeen roepen om hierover te spreken. Iets minder vergevorderd, maar even voortvarend verloopt het proces domeinen. We hopen tijdens de komende algemene ledenvergadering in november met een nadere uitwerking te komen voor de domeinindeling. Lastig, maar onvermijdelijk is de relatie tussen de domeinen, de kwalificatiedossiers en de bekostiging. We gaan ervan uit dat we ruim voor de zomer zover zijn, dat de scholen na de zomer al met de domeinen aan de gang kunnen. De formele start met domeinen is overigens pas in Resumerend ten aanzien van de drie bovengenoemde dossiers mag geconcludeerd worden dat ons onderwijsveld terrein terugwint waar het gaat om invloed op onze onderwijsinhoud. Dat lijkt mij zeer terecht! Niemand in onze wereld bepleit revolutionaire stelselwijzigingen alstublieft niet zeg maar een aantal aanpassingen om ons onderwijs te verbeteren was en is volgens velen noodzakelijk. Werk in uitvoering dus, maar de contouren van het bouwwerk zijn al zichtbaar. Vanuit het bestuur trekken met name Rien van Tilburg en Ben Roodink aan de voortgang op bovenstaande dossiers. 2. Inburgering en educatie Ik begin maar met de inburgering. U kent de treurige geschiedenis. Veel ROC s hebben in 2007 uiteenlopende, maar soms zeer ernstige schade opgelopen in dit introductiejaar van de marktwerking bij de inburgering. Mede vanwege een gammele wet inburgering, maar ook vanwege ernstig tekortschieten van de gemeentelijke aanbestedingspraktijk is er van de inburgering tot op heden bijna niets terecht gekomen. In 2007 bleef het aantal cursisten steken op nog geen 15% van het beoogde aantal is weliswaar beter, maar komt ook nog niet in de buurt van de doelstelling. Gevolg: lege klassen en torenhoge personeelskosten, waar geen inkomsten tegenover stonden. De MBO Raad is al vanaf januari in discussie met minister Vogelaar en de gemeenten om de door de accountants erkende schade van de taalaanbieders vergoed te krijgen. Een energie- en tijdrovend proces, nog altijd zonder bevredigend resultaat. Toch lijkt onze niet aflatende en door sommigen inmiddels als gezeur bestempelde inzet wat op te gaan leveren. De Tweede Kamer heeft bij motie de minister onder druk gezet om bij de gemeenten in te grijpen als zij er niet aan meewerken het onbedoeld genoten grote rentevoordeel aan te wenden voor een schadevergoeding aan de taalaanbieders. 3/8

4 Met een schadebetaling van de minster en de gemeenten zijn overigens onze problemen nog niet opgelost. Wat blijft is dat scholen zelf moeten bijdragen aan de schadecompensatie. Scholen kunnen dat alleen door middelen uit hun lumpsum (onderwijsgeld) daarvoor in te zetten. Een zeer ongewenste en mogelijk zelfs juridisch niet eens toegestane weg. Immers dan wordt publiek geld aangewend voor tekorten op private activiteiten (al blijft het natuurlijk vreemd om de inzet van publieke middelen bij publieke instellingen ten behoeve van maatschappelijk belangrijke doelen een private activiteit te noemen, maar dat terzijde). Wat ook nog resteert zijn de nog altijd oplopende tekorten in Kortom, met dit dossier zijn we nog niet klaar. Bestuurslid Jos Leenhouts en ikzelf stoppen er veel energie en wisselende stemmingen in. Ondertussen behandelt de Kamer deze weken de wet op het participatiefonds. U weet wel, die wet waar zonder schotten inburgering, educatie en reïntegratiemiddelen onder decentraal gemeentelijke regie worden gebracht. Het gaat bij elkaar om ongeveer 2 miljard euro. Er valt heel veel te zeggen over dit wetsvoorstel. Conceptueel bekeken is het een logische en op papier effectieve aanpak. Laat gemeenten via maatwerk en het waar nodig bij elkaar brengen van budgetten beoordelen hoe hun burgers het beste naar werk of tot participatie kunnen worden gebracht. Schotten staan zo n aanpak vaak in de weg. Maar er zijn echter ook behoorlijke redenen voor zorg en twijfel. De hele aanpak zal overwegend via aanbestedingen vorm moeten krijgen. Gemeenten hebben nog onvoldoende laten zien dat ze dat goed kunnen. Ik hoef nog maar een keertje naar het bovenstaande over de inburgering te verwijzen en u weet wat ik bedoel. Het heeft de gemeenten ook vele jaren gekost voordat ze enigszins succesvol het opdrachtgeverschap op de reïntegratiemarkt inhoud konden geven en ook op dit terrein valt over de prestaties nog bepaald niet naar huis te schrijven. Het is mede hierom dat we met succes bij het kabinet hebben afgedwongen dat de overheveling van het educatiebudget, zoals dat bij regeerakkoord was afgesproken in fases en geclausuleerd zal plaatsvinden. Het P-fonds start 1 januari aanstaande, maar het schot rond de educatiemiddelen gaat pas in 2011 weg en alleen indien uit de eerste ervaringen en het onderzoek naar de marktwerking bij inburgering blijkt dat dit verantwoord kan. U begrijpt dat wij meer dan alleen maar de vinger aan de pols houden. Bij de overheveling van de educatiemiddelen zijn ook de VAVO-gelden aan de orde. Wij vinden dat vreemd. VAVO is in feite uitgesteld regulier onderwijs en naar zijn aard en inhoud vreemd aan de overige middelen in het P-fonds. We hebben tot op heden niet succesvol bepleit de VAVO middelen uit de over te hevelen educatiemiddelen te halen en onder te brengen bij de reguliere bekostiging van OCW. Ten slotte nog een zeer belangrijke wens van onze kant. Veel van onze scholen worden op uiteenlopende manieren geconfronteerd met jongeren met soms grote problemen. Winsemius noemt deze jongeren de overbelasten. Op sommige scholen gaat het om grote tot zeer grote aantallen. 4/8

5 Bij deze jongeren kom je niet aan onderwijs toe, als je niet tegelijk of beter nog vooraf iets aan die belasting doet. Alle scholen doen dat ook op uiteenlopende manieren. We hebben er ook wat geld voor gekregen (VOA-middelen), maar in de praktijk van alle dag blijkt dat ontoereikend te zijn, gelet op het ambitieniveau wat de samenleving bij onze scholen neerlegt. Ik kom over die middelen in het hierna volgende nog te schrijven. Maar op deze plaats is het relevant te laten weten, dat wij ons richting het parlement zeer hard inspannen om het P-budget ook open te stellen voor jongeren van 16 en 17 jaar. Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat investeren in deze jongeren met problemen, niet hetzelfde is als inspanningen gericht op snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar uit alle onderzoek en praktijkervaring weten we dat investeren in deze groep, heel veel latere reïntegratie-inspanningen niet meer nodig maakt. Typisch een geval van voorkomen is beter dan genezen. En vergis u niet: als deze opening er komt, mag er een zeer substantiële bijdrage van verwacht worden aan het wegnemen van grote actuele knelpunten waar onze scholen mee te kampen hebben. Het is voor de korte termijn het enige budget, waar als gevolg van onderuitputting ook ruimte is voor de hierboven bepleite aanpak. 3. Bekostiging Het komende jaar staan we ook voor een herijking van onze bekostiging. Ik schrijf bewust herijking en niet nieuwe bekostiging, omdat in de strategische agenda van de staatssecretaris staat dat de huidige bekostigingssystematiek grosso modo goed voldoet. Toch kunnen we niet alles rondom de bekostiging zorgeloos tegemoet zien. Integendeel! Telkens weer duiken er hele geruchten en halve voornemens op (laatst nog in het rapport van de commissie Bakker, maar afgezwakt ook in de reactie van het kabinet daarop) die zinspelen op het introduceren van elementen van het zogenaamde open bestel. Meestal wordt het niet zo genoemd, maar komt het de facto daarop neer. Wat die gedachten gemeen hebben is dat ze neerkomen op publieke bekostiging van onderwijs dat tot op heden het domein is van ons publiek gefinancierde onderwijs. De ideeën spitsen zich dan meestal toe op de BBL. De gedachte is dat zo n (half) open bestel leidt tot meer concurrentie, meer en beter aanbod van sommige opleidingen (techniek) en derhalve tot een betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Zorgwekkende redeneringen. Niet zo zeer omdat ze een poot wegzagen onder de stoel van onze instellingen (al is dat natuurlijk ook waar), maar omdat ernstig betwijfeld mag worden of de beoogde doelstelling op deze weg duurzaam gerealiseerd zal worden. De redenering doet onrecht aan de wijze waarop onze instellingen thans soms kostbare, maar zeer relevante opleidingen in de benen houden, gefinancierd vanuit de hele lumpsum. Het effect zal eerder omgekeerd zijn. Door een vergaande verdunning van dit type onderwijsaanbod, is de kans groter dat ROC s zullen moeten stoppen met het aanbieden van deze opleidingen en zal de vraag van de arbeidsmarkt helemaal overgeleverd worden aan de private, maar publiek bekostigde markt. 5/8

6 Het spreekt vanzelf dat we de ontwikkelingen niet alleen nauwlettend volgen, maar van onze kant de druk tegenovergesteld opvoeren om deze onbesuisde bewegingen te redresseren. We zoeken bondgenoten op dit terrein. Niet alleen bij OCW of andere voor de hand liggende partners, maar we interveniëren ook actief richting sociale partners en meer in het bijzonder bij VNO en MKB, het platform B-techniek en anderen om een breed front te kunnen vormen. Tijdrovend, maar belangrijk en urgent. In het kader van de bekostiging nog het volgende. Er wordt hard gewerkt aan een bekostigingssystematiek die uitgaat van minder factoren. Vele rekenexercities hebben geleerd dat daartoe goede mogelijkheden zijn, zonder afbreuk te doen aan het feit dat niet alle opleidingen uitkomen met dezelfde factor. Met name met de vakinstellingen hebben we goed overleg om er voor te zorgen, dat een meer gestroomlijnd bekostigingsmodel voldoende recht doet aan de opleidingen aan deze instellingen. Hans Schutte trekt dit traject vanuit het bestuur. Met de bekostiging samenhangend maar meer van algemeen belang is het antwoord op de vraag of onze scholen voldoende uitkomen met door het rijk ter beschikking gestelde middelen en de vele opdrachten die met deze middelen moeten worden uitgevoerd. Velen van u laten ons regelmatig weten, die vraag al lang met nee te hebben beantwoord. Ik denk dat deze collega s wel eens gelijk konden hebben, maar het is zaak om onze vermoedens hard te maken. Dat laten we momenteel op het bureau fundamenteel uitzoeken. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van het macro-budget, het bedrag per leerling, de extra middelen voor bijzondere inspanningen, maar evenzeer kortingen vanuit de tweede teldatum en het FES. Ook het al dan niet krijgen van jaarlijkse prijscompensatie is vanzelfsprekend van betekenis. Het is de bedoeling dit inzicht de komende weken te verkrijgen om er vervolgens bij de politiek aandacht voor te vragen. De begrotingsbehandeling begin december is een goed moment, al weet iedereen dat er daar meer in agenderende zin over gesproken zal worden, dan dat het ons iets zal opleveren. Dat gebeurt pas eventueel bij een nieuwe kabinetsformatie, maar het zo nodig problematiseren moet nu gebeuren. Het is mede daarom dat openingen in het P-fonds voor de korte termijn zo belangrijk zijn. 4. Werkgeverszaken Daarover wil ik in dit rondschrijven kort zijn. We hebben bepaald niet gemakkelijk de onderhandelingen rondom Leerkracht voorlopig afgerond. U bent daar langs vele wegen over geïnformeerd. 6/8

7 Inmiddels wordt al weer gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe CAO. Wat ik op deze plaats wel aan u kwijt wil is de keuze die het bestuur heeft gemaakt om meer dan in het verleden korter op de onderhandelingen te zitten. Dat geldt voor bestuurslid Ronald Wilcke, maar dat geldt evenzeer voor mij als voorzitter. Het vraagt een wat andere invulling van de onderlinge relaties tussen de medewerkers op het bureau en van ons als bestuur, maar het zeer grote belang van het onderwerp (een van de hardcore taken van MBO Raad) rechtvaardigt die bijzonder bestuurlijke betrokkenheid. De betrokkenheid van de leden op dit dossier borgen we via de regio-bijeenkomsten. Ik kan u alleen maar oproepen om daar zoveel mogelijk aan deel te nemen. 5. Imagocampagne Ook over alles wat met de imagocampagne te maken heeft kan ik hier kort zijn. U zult er uitgebreid over geïnformeerd worden tijdens de komende algemene ledenvergadering. Wel een paar opmerkingen over de voortgang. Er heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden van de klankbordgroep, maar belangrijker nog, er is ook een fundamentele samenspraak geweest tussen de onderwijsmensen uit de regiegroep onderwijszaken en leden van de klankbordgroep imagocampagne. Uiteindelijk moeten vlag (beeldvorming en imago) en lading (onderwijsinhoud) een beetje op elkaar passen. Daar ging die bijeenkomst over en het zal u niet verbazen dat er veel aandacht was voor het initiatief van Coen Free en het daarbij behorende manifest. Uiteindelijk geeft dat manifest uitdrukking aan het bij elkaar brengen van inhoud en branding zoals Coen zich dat voorstelt. De goede bijeenkomst heeft er bepaald nog niet toe geleid dat iedereen op dezelfde wijze aankijkt tegen inhoud en imago, maar er zijn voldoende aanknopingspunten gevonden en geformuleerd om te veronderstellen dat we een eind kunnen komen. Ik verzucht maar even bijna aan het einde van deze brief, dat we natuurlijk wel moeten voorkomen dat we ons zelf zolang letterlijk aan de praat houden dat er niet alleen niets gebeurd, maar dat daarnaast ook iedere instelling zijn of haar eigen majesteitelijke gang gaat. Walther Tibosch en ikzelf trekken deze kar, waarbij de eerste zorg is er flink beweging in te krijgen en tegelijk een beetje de goede richting. In november hoort u er meer van. 6. Toezicht en inspectie Uw lievelingsonderwerp voor het laatst. Door velen van u gevoed, is er voortdurend overleg met de inspectie over de noodzaak van adequaat toezicht, dat ook proportioneel is, zoveel mogelijk single audit en dat niet verder gaat dan voor de overheid van belang om te kunnen beoordelen of onze instellingen presenteren naar gelang ze bekostigd worden. Dit betekent geen bezoeken waar dat niet nodig is en bovenal niet vaker dan nodig, maar ook geen uitvraag op afdelingsniveau. We hebben stevige discussies over definities en normering. 7/8

8 Met name de zogenoemde mediaan die de inspectie hanteert en die ervan uitgaat dat alles onder de 50% in feite onderpresteert is velen van u, maar ons ook een doorn in het oog. In het eerstkomende overleg met de staatssecretaris staat dit ongerief hoog op de agenda. Collega s, Dit lijkt mij voor deze keer wel voldoende qua bijpraten, al is er meer dan voldoende in onze sector aan de hand om nog een paar extra pagina s mee te vullen. Dat wil ik u en mijzelf maar niet aandoen. Misschien nog dit. Ik hoop dat uit deze brief een beetje spreekt dat onze sector naar mijn oordeel meer dan in het verleden zelfbewust en assertief moet opkomen voor het belang waarvoor we staan. Dat is bovenal goed beroepsonderwijs aan zo n half miljoen studenten. Dat is overigens geen opdracht alleen aan de voorzitter, zijn collega s in het bestuur of het bureau, maar een opdracht voor ons allemaal. Als ik zie hoe velen van u op talloze terreinen op boven genoemde thema s actief zijn, is er geen enkele reden om ons daar zorgen over te maken. Ik hoop velen van u weer te ontmoeten tijdens de komende algemene ledenvergadering of zo veel te eerder als onze paden kruisen. Hartelijke groet, Jan van Zijl 8/8

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065 GEMEENTE HELLEND(X)RŃ" Behancl.: /n stuk j i IVÌ 1.0' 19 ' JUL 2013 VMC iiníîiiiui Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Onderwijsinspectie Vernieuwing in het toezicht

Onderwijsinspectie Vernieuwing in het toezicht Onderwijsinspectie Vernieuwing in het toezicht Het onderwijs verandert, het toezicht verandert mee Toezicht moet aansluiten op de praktijk van het onderwijs en de verwachtingen die ouders, leerlingen en

Nadere informatie

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Inzicht bieden in Doelstelling Historie en opzet WEB Wat is relevant voor niet-overheids bekostigd

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

ECCVA/U Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02

ECCVA/U Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 2 betreft wijziging hoofdstuk 10d CAR ons kenmerk ECCVA/U201300008 Lbr: 13/003 CvA/LOGA 13/02

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen;

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dhr. drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8875 betreft VNG reactie op advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen".

Nadere informatie

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Reitseplein 1, Tilburg Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (0900) 284 45 45 Fax:

Nadere informatie

Protocol pesten Eigenaar : Intern Begeleider Vastgesteld: september 2012 Herzien: september 2016. Een stappenplan bij pesten op school

Protocol pesten Eigenaar : Intern Begeleider Vastgesteld: september 2012 Herzien: september 2016. Een stappenplan bij pesten op school Protocol pesten Eigenaar : Intern Begeleider Vastgesteld: september 2012 Herzien: september 2016 Een stappenplan bij pesten op school Wat is pesten? Pesten is een verschijnsel dat op elke school en in

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderdelen van uw plan die al mogelijk zijn Uw plan bevat een aantal onderdelen waar u ook zonder experimenteerruimte mee aan de slag kunt.

Onderdelen van uw plan die al mogelijk zijn Uw plan bevat een aantal onderdelen waar u ook zonder experimenteerruimte mee aan de slag kunt. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 20 december 2013 Betreft Reactie 'Onderwijsvernieuwing,

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

2016D20723 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D20723 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D20723 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 13 juni 2002 HBO/AS/2002/ juli 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 13 juni 2002 HBO/AS/2002/ juli 2002 OC enw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Verslag van de internetconsultatie

Verslag van de internetconsultatie Verslag van de internetconsultatie In de periode van 4 juli tot 8 september is het wetsvoorstel voor internetconsultatie opengesteld. Er zijn iets minder dan veertig reacties binnengekomen, over het algemeen

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum uw brief n.v.t.

Datum uw brief n.v.t. Ingekomen stuk D29 (PA 28 januari 2009) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030

ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 Spelregels collectieve inkoop en financiering uw kenmerk ons kenmerk BB/U201500647 Lbr. 15/030 bijlage(n) datum 6

Nadere informatie

10 Voortgang oprichting

10 Voortgang oprichting AGENDA LANDELIJKE RAAD 13 december 2008 10 Voortgang oprichting groepsverenigingen Ter informatie Afronding project Inleiding Het project groepsverenigingen loopt inmiddels 2 jaar. Met dit stuk informeren

Nadere informatie

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014 Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo Leergang BVE 7 oktober 2014 MBO Raad 69 leden: roc s, aoc s, vakinstellingen belangenbehartiging namens leden dienstverlening aan de leden collectieve

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo

Datum 4 oktober 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Vermue en Mohandis (beiden PvdA) over problemen in de doorstroom vmbo-mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Tekst: Gertjan van Midden Waarom was de overheveling van het onderhoud nodig? Af en toe ontvangen we nog steeds signalen van besturen die zeggen moeilijk

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011.

Bij dit besluit heeft de raad zich gebaseerd op: Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011. Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders IIIMil III! G12.0135 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Begroting 2015 en verder

Begroting 2015 en verder Begroting 2015 en verder Reëel, structureel, sluitende begroting Dat is wat het Besluit Begroting, Verantwoording vereist. Zo kunnen de Nieuwegeiners zien wat de gemeentelijke taken gaan kosten en zo kan

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

De kracht van Overijssel: komt op stoom. Inhoud. CDA positief over 107 miljoen voor Overijsselse economie. Ledenkamer

De kracht van Overijssel: komt op stoom. Inhoud. CDA positief over 107 miljoen voor Overijsselse economie. Ledenkamer De kracht van Overijssel: komt op stoom Afgelopen maand zijn er drie woensdagen achter elkaar statenvergaderingen geweest. De politiek is aan zet geweest en het CDA is positief over het resultaat. De investeringsagenda

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

de Nationale ombudsman Aan de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders Geachte raad, geacht college,

de Nationale ombudsman Aan de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders Geachte raad, geacht college, 2. Geen contract zonder goede klachtrege/ing; 1. De burger treft altijd een luisterend oor; aantal gemeenten ontvangt graag een handreiking of richtsnoer van de ombudsman om zo een goed functionerende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN INHOUD Samenvatting 5 1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 7 1.1 1.2 Aanleiding tot het onderzoek 7 Wettelijke grondslag voor de norm 7 1.3 Inrichting van

Nadere informatie

Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie.

Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie. 1 Dames en Heren, Het is mij een eer en groot genoegen u welkom te mogen heten op het congres van het Overlegorgaan van Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie. Een speciaal woord van welkom richting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen.

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. 1. Inleiding. Om goede resultaten te kunnen boeken, werkt de gemeente samen met burgers, bedrijven en instellingen in een bestuurlijk netwerk. Een

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders

Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Hulpmiddel verwijderen en schorsen de volgende keer anders Er zijn van die situaties, waarin een verwijdering of schorsing van een leerling in beeld komt. Vaak een noodmaatregel, omdat het conflict dan

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 497 Passend onderwijs Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Voortgangsrapportage Q2-2014 DPE Next Emmen Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief Pagina 2 van 10 Voortgangrapportage DPE Next Q2-2014 Datum : 29 augustus 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE

Nadere informatie

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur,

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag [ROC's, AOC's en vakinstellingen] Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl IPC 2150 Onze referentie 406854 Betreft Schoolkosten

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 november 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 14, 15 Document: Besluitenlijst van de

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten.

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. VMBO PRO De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. Alle aspecten zijn t.o.v. vorig jaar fors verbeterd. Met 5,62 scoort organisatie het laagst. Er zijn dus geen onvoldoende

Nadere informatie

TWEEDE-KAMERFRACTIE. Fractienotitie. Voorzitter

TWEEDE-KAMERFRACTIE. Fractienotitie. Voorzitter TWEEDE-KAMERFRACTIE Fractienotitie Voorzitter In het regeerakkoord hebben we opgeschreven: Voorwaarde voor integratie is dat we elkaar kunnen verstaan, begrijpen en verdragen. Kennis van de taal, de samenleving

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 975 Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 (alleen het gesproken woord geldt) Welkom allemaal; welkom hier in de Hoftoren. Fijn

Nadere informatie

Dit advies, gedateerd 3 april 2015, nr. W /l, bied ik U hierbij aan.

Dit advies, gedateerd 3 april 2015, nr. W /l, bied ik U hierbij aan. Nr. WJZ/877024(6633) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2006, nr. BVE/IenI/2006/33530, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding voor het werven van

Nadere informatie