Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om uur, in het gemeentehuis te Overveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen"

Transcriptie

1 1 Nr Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden: Commissiegriffier: Mede aanwezig: Notulist: de heer H. Pieterson en vervolgens mevrouw Jeltes de heer H.A.L. Schell (PvdA), de heer drs. C.W.D. van Gruting (VVD), de heer H. Pieterson (VVD), de heer dr. F. Schuring (VVD), de heer J.H.B.M. Hustinx (LB), de heer drs. M.J.T.M. Schnackers (CDA), de heer J. Westphal (D66) en mevrouw M.J.M. van der Burgt (GLi). de heer P. den Oudsten de heer A. Bruggeman (wethouder), mevrouw A. Schep (wethouder), de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) en de heer mr. M. Schipper (medewerker afdeling Bouwen en Wonen). de heer mr. W. Burggraaf (Bedrijfsbureau) 1. Opening De wnd. voorzitter opent de vergadering en kondigt de spoedige komst van mevrouw Jeltes aan. 2. Berichten van verhindering Mevrouw Poncin is verhinderd en wordt vervangen door de heer Westphal. 3. Vaststellen van de agenda Ongewijzigd vastgesteld. 4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie Geen mededelingen. (mevrouw Jeltes komt binnen en neemt het voorzitterschap over). 5. Vaststellen verslag d.d. 7 april 2010 Op verzoek van de heer Schnackers wordt op blz. 7 onder punt 14 a het woord het vervangen door: een nieuw. Aldus gewijzigd vastgesteld. Mevrouw Van der Burgt vraagt n.a.v. blz. 7 punt 14 d hoe het zit met dat bezoek. De voorzitter deelt mee dat dit bezoek nog zal plaatsvinden. Het was echter voor deze vergadering niet mogelijk.

2 2 6. Lijst van toezeggingen door B&W -TCS 12, 13, 15, 17 en 18 vervallen. -TCS 19 (gesprek peuterspeelzalen): wethouder Bruggeman verwacht dit in september, begin oktober TCS 20 (Woonwensenonderzoek): wethouder Schep zegt dat de informatie heden naar de griffie is gestuurd. Zij ontvangt graag een reactie van de raadsleden. -TCS 21 en 22 vervallen. 7. Lijst van actieve informatie vanaf 20 maart 2010 t/m 7 mei 2010 De voorzitter kondigt aan dat de actieve info op dezelfde lijst komt te staan als de lijst van ingekomen stukken. Mevrouw Van der Burgt verzoekt om toezending van de stukken en De commissiegriffier zal dit verzorgen. 8. Rondvraag Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 9. Insprekers en/of genodigden Er zijn geen insprekers. De voorzitter deelt mee dat de geagendeerde presentatie door de Stichting Sint Jacob over actuele ontwikkelingen betreffende zorgcentrum Oldenhove niet doorgaat. De toegekende 20 minuten vond men te weinig. St. Jacob wenste 1 à 1,5 uur. Wethouder Bruggeman deelt mee een gesprek te hebben gehad met St. Jacob. Men wil Oldenhove afbreken en er een nieuw verzorgingshuis bouwen. Daarover wilde men met de commissie van gedachten wisselen. Het gaat daarbij niet alleen over de nieuwbouw van Oldenhove maar ook over de nieuwe inzichten op het gebied van ouderenhuisvesting en de consequenties daarvan voor geheel Bloemendaal. Na enige discussie waarbij wordt gesuggereerd het onderwerp in de commissie Grondgebied te laten toelichten (PvdA) of eerst documentatie te laten toesturen en dan te bepalen hoeveel tijd nodig is voor toelichting (D66 en CDA) of als commissie op werkbezoek te gaan (VVD), kiest een meerderheid van de commissie voor een bezoek van een uur aan Oldenhove voorafgaand aan een commissievergadering. De voorzitter zegt dat de griffie met St. Jacob zal overleggen over een werkbezoek om uur (met broodjes). 10. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2010 Uit de commissie komen de volgende vragen: -Zijn de drempelbedragen in het kader van Europese aanbestedingen op Europees of Bloemendaals initiatief aangepast? (D66) -Graag een volgende keer de wijzigingen aangeven (PvdA). -Op de website staan de wijzigingen gekleurd aangegeven, bij het zwart printen valt die kleur weg (voorzitter). -Kunnen de schoolbesturen zich erin vinden? Wat waren de reacties van de directies en het bevoegd gezag in het Op Overeenstemming Gericht Overleg? (PvdA) -Wat is de ratio van deze vorm van artikel 4 (normbedragen-feitelijke bedragen) (PvdA) -Heeft de aangekondigde handreiking van de VNG nog gevolgen voor de vervangende nieuwbouw van de Franciscusschool? (CDA) -Klopt art. 41 lid 2 wel? Moet dat geen terugwerkende kracht worden? (VVD)

3 3 Wethouder Bruggeman zegt dat het alleen maar een technische aanpassing van de verordening betreft. De drempelbedragen zijn vanuit Europa gewijzigd. Wat de normbedragen en feitelijke bedragen betreft, verklaart hij dat het schoolbestuur van de Franciscusschool van mening is niet met de normbedragen te kunnen uitkomen. Uit onderzoek blijkt echter dat die voldoende zijn, tenzij de gemeente specifieke wensen zou hebben. Het college gaat uit van de normbedragen. De handreiking van de VNG is nodig voor het overleg daarover met de Franciscusschool. Het schoolbestuur is straks de opdrachtgever en verantwoordelijk binnen het budget. In het Op Overeenstemming Gericht Overleg hebben de schoolbesturen ingestemd met deze technische wijzigingen. De heer Dubbe licht toe dat dit keer, gelet op het feit dat het technische wijzigingen waren, in overleg met de schoolbesturen schriftelijk is overlegd. Daarmee is z.i. aan de wet voldaan. De heer Schell betwijfelt dit laatste. Wethouder Bruggeman zal tijdig vóór de raadsvergadering hierop schriftelijk reageren. Wat artikel 41 betreft, zegt hij dat de verordening over het hele jaar 2010 van toepassing blijft. De heer Dubbe geeft aan dat het moeilijk is een datum te noemen omdat het hele jaar aanvragen binnen kunnen komen. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert en dat het een hamerpunt kan worden tenzij de PvdA n.a.v. de toegezegde informatie aangeeft er een bespreekpunt van te willen maken. 11. Plan van aanpak Dorpshuis Vogelenzang Wethouder Schep verwijst naar het Plan van Aanpak en zegt dat nu een presentatie volgt om aan te geven hoever het college is en wat er de volgende keer in deze commissie kan worden besproken aan de hand van een raadsvoorstel dat in de maak is. De projectleider, de heer Schipper, geeft een presentatie. Naar aanleiding hiervan komen de volgende vragen en opmerkingen uit de commissie. -Begrepen wordt dat de jeugdigen aparte w.c. s moeten hebben, maar niet begrijpelijk is dat dit met de biljarters ook het geval moet zijn. Als de stichting niet wil dat men doorloopt naar andere ruimten, moet men die op slot doen (VVD). -Vier jaar geleden is door de raad beschikbaar gesteld, dat is opgehoogd tot Het ging daarbij alleen om het podium en de berging. Later kwamen de entree en de w.c. s erbij. De heer Schipper zegt dat het concentreren van de toiletten een dure zaak wordt. De stichting wil graag gescheiden compartimenten hebben met gescheiden w.c. s, ook uit een oogpunt van verschil in reinheid. Op de vraag van het CDA of het aangepaste plan al besproken is met het bestuur antwoordt hij dat hij heeft gesproken met de voorzitter van het bestuur en de voormalige bouwcommissaris over het plaatsen van een muur in het Jeugdhonk en over vereenvoudiging van de entree. Ten behoeve van de Kerkuil komen er een damestoilet en urinoirs bij. Uit de commissie komen de volgende vragen. -Is de BTW niet door de gemeente, die eigenaar is, op een creatieve wijze te compenseren? (PvdA) -Is het bestuur al aan het praten met de omwonenden, mede i.v.m. de krappe termijnen? (PvdA) De heer Schipper weet inmiddels dat het BTW-compensatiefonds niet te benutten is. We voldoen niet aan de criteria. De stichting is BTW-plichtig. Het gaat er nu om: welk percentage wordt voor de exploitatie gebruikt, dan kan de BTW teruggevorderd worden voor dat deel van de bouwkosten. Uit de commissie komen de volgende vragen. -Wat vindt de stichting van het kolom 3 plan? (LB, PvdA, CDA) -Voldoen de toiletten aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit? (D66)

4 4 Wethouder Schep zegt toe dat deze laatste vraag schriftelijk wordt beantwoord. -In hoeverre is de ISV-subsidie niet zeker? (D66) -Waarom is de gemeente niet zelf de aanvrager van de bouwvergunning? (D66) -De gemeente behoort ook tot de initiatiefnemers en moet dus óók overleggen met de omwonenden (D66). -Moet bij alles wel een architect betrokken worden? Kan een deel niet in regie? Is die opdracht aan de architect al verleend? (D66) -Wordt het huurcontract nu aangepast en komt er dan meer huur binnen? (D66) -De verhuurbaarheid neemt toe; de boekwaarde dus ook? (D66) -Zitten we op schema? (PvdA) -Gaat het Plan van aanpak over het aangepaste plan (kolom 3) of over bijv. plan 1? (CDA) -Hoe verhoudt het Plan van aanpak zich tot de presentatie? Is het PvA al weer op onderdelen achterhaald? (CDA) -Is die in- of exclusief BTW? De BTW had erin moeten zitten, evenals andere kosten. Als de raad een budget toekent, betekent dat toch niet dat er automatisch een percentage bij komt? De fractie voelt zich wat gemanipuleerd. De aangenomen motie gaf aan dat de raad terug wilde naar de toestand van 4 jaar geleden, zonder entree. Als het college méér wilde, moest het met een onderbouwing komen. Die onderbouwing ligt er nog steeds niet. Verlangens van het stichtingsbestuur zijn niet voldoende. De raad moet kunnen afwegen (VVD) -De raad heeft een uitnodiging van de stichting gehad een vergadering bij te wonen waarin werd aangegeven waarom men e.e.a. wil (GrL) -Niet de bedoeling het plan onderuit te halen maar er moet wel via een behoorlijk proces tot besluitvorming worden gekomen: eerst een behoorlijke onderbouwing en dan uitwerken; de raad moet kunnen beoordelen of het geld zinvol wordt aangewend (VVD). -Men is bezig het proces te herstellen. De verbouwing van het Dorpshuis behoort tot het Dorpskernenbeleid (PvdA). -De commissie ziet nu (bij de presentatie) voor het eerst tekeningen. De opbouw van die is nog steeds onduidelijk. De conclusie van de fractie is op dit moment dat op basis van de stukken (van vóór de presentatie) geen medewerking kan worden verleend. De deur wordt echter niet dichtgegooid. De fractie heeft daarbij overwogen dat er alsnog een goede onderbouwing kan komen, dat er al ver gaande toezeggingen door het college zijn gedaan en dat er aan architecten- en andere kosten al veel is uitgegeven. Graag ook nog bezien of de kosten nog wat lager kunnen worden, gelet op de noodzakelijke bezuinigingen (VVD). -De architectenkosten werden aanvankelijk geraamd op , zijn toen opgelopen tot en daarbij komt nu weer Graag een onderbouwing. (VVD) -Waarop is die BSO-architectenwerkzaamheden, die wordt afgeboekt, gebaseerd? Eigenlijk moet die af van de voor de BSO. Wordt hier geschoven met cijfers? Graag een onderbouwing (VVD). Wethouder Schep antwoordt dat deze avond aanvankelijk alleen bedoeld was om het PvA te bespreken, maar omdat er al gesprekken waren geweest, leek het haar goed nu wat meer info te verstekken. Nu lijkt het alsof zij zich daarmee in de vingers heeft gesneden. In de volgende vergadering komt een raadsvoorstel met onderbouwing. Ze is uitgegaan van het recente raadsbesluit tot beschikbaarstelling van die Zij wijst erop dat toneel en entree onlosmakelijk zijn verbonden, dat de berging daardoor ook moest worden aangepast en dat een pukkel aanbouwen planologisch niet haalbaar is. In de aan de raad overgelegde documenten waarover de raad heeft besloten, stond duidelijk dat het bedrag exclusief BTW en architectenkosten was. De commissie ging toentertijd akkoord. Er zijn nu bezuinigingen gevonden. De bouwcommissie uit het stichtingsbestuur is bij alles betrokken. Ze gaat nog met het bestuur praten. Zij dacht op de goede weg te zijn, maar is erg geschrokken van de reacties uit de commissie. Ze gaat zich hierover ernstig beraden. Zij bestrijdt dat met cijfers zou zijn gemanipuleerd. De vloeien voort uit een opgave van de architect. Die kosten passen niet meer bij het Dorpshuis. Als de raad die wil korten op de BSO moet de raad met wethouder Bruggeman in overleg gaan. Op de voorspelling van de VVD dat bij de BSO aan het eind wel zal blijken dat men geld tekort komt als die ten laste daarvan gebracht zijn, reageert zij dat het aan de raad is om ervoor te kiezen dat bedrag ten laste van de BSO te brengen of ten laste van de algemene middelen. Dat kan bij de Voorjaarsnota alsnog worden meegenomen. De totstandkoming van de Voorjaarsnota liep niet

5 5 synchroon met dit proces. Van manipulatie is dus geen sprake. Zij deelt wel de mening dat er meer onderbouwing moet komen. Die komt in het raadsvoorstel te staan. Het college ligt op schema, maar de RO-procedure niet. Gedurende drie weken moeten overleginstanties geraadpleegd worden. In Vogelenzang praat men overigens al met elkaar, maar één dwarsligger is al genoeg. Het is de bedoeling in september bouwvergunning te verlenen. De vakantieperiode is een knelpunt. Dat weten de voetbalvereniging en het Dorpshuis ook. Zij benadrukt dat het Dorpshuis één van de belangrijkste dingen is in Vogelenzang. Ze is daarom diep teleurgesteld over de negatieve reacties uit de commissie. Ze zal met het bestuur contact opnemen, hoewel de secretaris daarvan (de heer Van Schie) met vakantie is. De ISV-subsidie is aangevraagd, maar nog niet gehonoreerd. Zodra dat wel het geval is, komt zij daarmee terug om te vragen wat de raad daarvan wil gebruiken voor de dekking van het Dorpshuisplan. De boekwaarde van het Dorpshuis is nihil. Of de huur omhoog kan, zal ze bekijken. Ze wijst er nu al op dat het Dorpshuis niet rijk is. Ze zal het bestuur vragen waarom men gescheiden toiletgroepen wenst. Ze kan zich voorstellen dat dit is om het overzicht te bewaren. De volgende keer zal zij het bestuur uitnodigen de commissievergadering bij te wonen. Zij wijst er nog op de verplaatsing van de keuken en de bar uit het plan te hebben gehaald. Dat waren kostbare zaken. Hoe de kosten van opliepen tot kan zij niet zeggen. De kosten zijn in ieder geval al gemaakt. Uit de commissie komen nog de volgende vragen en opmerkingen. -Die moet niet ten laste van de BSO komen, maar t.l.v. de algemene middelen (D66, PvdA). -Wat de architectenkosten betreft: het definitief ontwerp is er nog niet. Komen er nog extra kosten? (D66) -Hoeveel kosten voor inschakeling van Compositie 5 (bestemmingsplan) komen er nog bij? (GrL) -De secretaris van het stichtingsbestuur komt 21 juni 2010 terug van vakantie. De frustratie van de wethouder wordt gedeeld. Niet wordt begrepen dat de VVD weer van vooraf aan begint (PvdA). -Eens met nut en noodzaak verbouwing Dorpshuis. Blij dat alle wensen zijn gerealiseerd (CDA). -Reactie wethouder is voorstelbaar. De fractie wil echter onderbouwing en de wethouder zegt die toe. Bij een behoorlijke besluitvorming hoort een eerdere onderbouwing. Voortaan moet dit beter. Eerst de onderbouwde uitgangspunten en dan pas de uitwerking (VVD). -Erkend wordt dat het Dorpshuis een vitale functie heeft voor Vogelenzang. Zoveel als mogelijk wordt naar een oplossing gestreefd (VVD). -De onderbouwing van die wordt nog steeds gemist. Op blz. 2 van het PvA (vierde regel van boven) staat: Vanwege het vervallen van juist die bouwactiviteiten is het redelijk gemaakte architectenkosten van (exclusief BTW) ten laste te brengen van de algemene reserve in plaats van het project Verbouwing Dorpshuis. Wie heeft bepaald dat dit redelijk is? Als het BSO betreft, hoort het daarbij. We geven voor de BSO dus geen uit maar Dit had in de Voorjaarsnota moeten staan (VVD). Wethouder Schep had de hoop dat alle fracties na het laatste raadsbesluit het verleden achter zich gelaten hadden. Ze zal de architect vragen een onderbouwing te geven. Zoals het nu in het PvA staat, is het maar een voorstel. Verhoging van het BSO-budget via de Voorjaarsnota kan ook. Maar toen de Voorjaarsnota gereed was, waren deze kosten nog niet duidelijk. De verhoging is nodig voor het maken van het bestek. Op de vraag van de VVD of dit dezelfde architect is als die van het ontwerp van de BSO moet zij het antwoord schuldig blijven. Wat Compositie 5 betreft: dat bureau is ingeschakeld omdat het team RO niet aan de wens tot snelheid kon voldoen wegens capaciteitsgebrek. De kosten zijn niet typisch toewijsbaar aan het Dorpshuis. Zij deelt de mening van de VVD over de eerdere onderbouwing en biedt daarvoor excuus aan, maar beseft wel dat zij beter nu niet de presentatie had kunnen laten houden. Van de zijde van de VVD wordt niettemin waardering uitgesproken voor de presentatie. De voorzitter constateert dat in de volgende vergadering een raadsvoorstel met onderbouwing wordt voorgelegd.

6 6 12. Jongerenwerk Dit punt is geagendeerd op verzoek van de VVD-fractie. De heer Schuring dankt voor de evaluatie over het derde en vierde kwartaal. Zijn fractie is benaderd door burgers die overlast hebben, samenhangend met de jongerenbus. In stukken van het college uit 2008 wordt gesteld dat de jeugd behoefte heeft aan een fysieke ruimte zodat een mobiel jeugdhonk gewenst was. In de commissievergadering van maart 2009 verklaarde Wethouder Bruggeman "De bus...is een sturingselement om overlast van hangjongeren te beperken. Als zou blijken dat dat niet helpt, dan moet er verandering in komen".daarop is de bus aangekocht. Uit de evaluatie blijkt dat de bus een belangrijk instrument is. Hij wil graag weten of de bus werkt als instrument ter beheersing van overlast. Kan de wethouder een toelichting geven over de overlast door hangjongeren? Ontwikkelt die overlast zich gunstig? Wat is de betekenis van de bus daarin? In de evaluatie van het eerste kwartaal 2010 ziet hij ook graag het effect van de bus op de overlast terug. Uit de commissie komen de volgende vragen en opmerkingen. -Graag een toelichting over de stand van zaken container Bloemendaal (CDA). -Idem voor wat betreft Young meets old (CDA). -Jongerenbus is geen repressief instrument maar een welzijnsvoorziening (PvdA). -Wat is de invulling en uitvoering van Welzijn Bloemendaal van het jongerenwerk? (GrL) -Wat moet worden verstaan onder zich niet betrokken voelen van de jongeren bij de container Bloemendaal? (LB) -Het feit dat de bus er op één overlastavond staat, zal de overlast niet verhelpen. Het is bovendien niet te meten. Er zou van de bus ook een aanzuigende werking kunnen uitgaan (D66) De heer Van Gruting reageert met te stellen dat de bus bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar maar dat wordt gezegd dat hij alleen werkt voor 12 tot 15-jarigen. Voor 16 tot 18 jarigen is een ander plan nodig. Hij had daarop wel een toelichting verwacht. Hoe groot is de populatie 12 tot 18-jarigen en hoe bereiken we die? Trekken we niet vooral de brave hangjongeren naar de bus? Er komen ook jongeren uit omliggende gemeenten naar de bus. Hebben we dan een regiofunctie? Wethouder Bruggeman zegt dat de kern van het jeugdbeleid vooral te maken heeft met: ken uw populatie en heb een opvoedende taak. De jeugd wordt grenzen geleerd. De bus is niet bedoeld om de jongeren in de avonduren af te leiden, maar we kennen de jongeren er wel door en dan is het een diepte-investering. De bus dient natuurlijk om jongeren bezig te houden en daardoor veroorzaken ze geen narigheid, maar het is vooral een opvoedingsinstrument. Het effect is nog niet te meten, maar dat gaat wel degelijk gebeuren. De bus is inderdaad vooral bedoeld voor 12 tot 15-jarigen. We doen in Bloemendaal al voldoende voor de jeugd in de vorm van sport en scouting. Een bepaalde groep jongeren valt daar echter buiten. Daarvoor is de jongerenbus bedoeld. Een vaste plek is moeilijk te vinden. In Bennebroek is de container een succes en de politie vindt het prettig jeugd ernaar te kunnen verwijzen. In Bloemendaal is daarvoor geen plek te vinden. De jongeren hebben de moed al opgegeven. Daar slaat dat zich niet betrokken voelen op. Per 1 september 2010 gaat het jongerenwerk naar Welzijn Bloemendaal. Die krijgt daar budget voor. De jongerenwerkers zitten er al. Hij heeft er een goed gevoel bij. De meeste jongeren zitten, zoals gezegd, op sportclubs en bij de scouting. Op de rest richten we ons. Er is een steungroep van ouders van kinderen die de bus bezoeken opgericht. Daar is structureel contact mee. Die steungroep zoekt toch een vaste plek voor de jeugd, bijv. bij de scouting. Op de 16 tot 18-jarigen hebben de jongerenwerkers goed zicht. Wat handhaving betreft (overigens iets voor de commissie Bestuur en Middelen) lijkt het hem goed eens een themabijeenkomst te beleggen waarbij ook de burgemeester, de politie en de jongerenwerkers worden betrokken. Aan het project Young meets old is even geroken. Het is een uitdaging. Er moet nog aan worden begonnen. Uit de commissie komen de volgende vervolgvragen en opmerkingen. -Er zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar in de gemeente Bloemendaal. Hoeveel daarvan hebben nu eigenlijk strafbare feiten begaan? (D66)

7 7 -Is kennen van de jongeren wel zo belangrijk? (D66) -In Bennebroek werkt de container goed tegen overlast. Nog steeds is niet duidelijk of de bus ook werkt. Er staat niets over in deze evaluatie (VVD). -Het is storend dat men bij jongerenwerk meteen uitkomt bij handhaving. Dat hoort in een andere commissie thuis. Nu is er daardoor sprake van vervuiling van de discussie (PvdA). Wethouder Bruggeman antwoordt dat weten met wie je te maken hebt de kern van het jeugdbeleid is. Dan kun je ze benaderen. De winter is heel rustig geweest. We zullen een meetinstrument moeten vinden om te bepalen of de overlast afneemt. De periode is echter nog te kort. In de avonduren komen voornamelijk Bloemendaalse jongeren naar de bus. Af en toe staat hij overdag (informerend) bij scholen, zoals de Hartenlustschool. Uiteraard komen daar ook wel jongeren van buiten Bloemendaal op af. 13. Mededelingen college van B&W Wethouder Bruggeman merkt over het CJG op dat hij hoopt dat het gebouw aan de Dennenweg eind juni gereed is. Afspraken zijn gemaakt met diverse instanties over de toekomstige bezetting. De CJGcoördinator coördineert reeds het aanbod. 14,. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden Geen mededelingen. 15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur.

: de heer A. Bruggeman (wethouder) en de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) : de heer M.A.P. van der Lans (afdeling Publiekszaken)

: de heer A. Bruggeman (wethouder) en de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) : de heer M.A.P. van der Lans (afdeling Publiekszaken) Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 12 januari 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen. Voorzitter Aanwezige leden c.q. duocommissieleden

Nadere informatie

C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Registratienummer: 2010015944 C O N C E P T Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samenleving gehouden op donderdag 10 juni 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Overveen

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 juni 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen.

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 juni 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 juni 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen. Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

De agenda wordt overeenkomstig het voorgaande vastgesteld. In de loop van de vergadering wijzigt de vergadervolgorde in overleg met de commissie.

De agenda wordt overeenkomstig het voorgaande vastgesteld. In de loop van de vergadering wijzigt de vergadervolgorde in overleg met de commissie. 1 Nr. 2009035253 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 2 december 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

De voorzitter, daarin gesteund door de andere leden van de commissie, is van oordeel dat het verloop van de vergadering maar moet worden afgewacht.

De voorzitter, daarin gesteund door de andere leden van de commissie, is van oordeel dat het verloop van de vergadering maar moet worden afgewacht. 1 Nr. 2009028399 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 2 september 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q.

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 april 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 april 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2009009536 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 april 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG Van : vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg Datum : 1 juli 2003 Aanwezig : de heer A. de Winter voorzitter de heer Ph.G. Mak mevrouw C. Galle-Prins de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Plan van Aanpak mei 2010 Verbouwing Dorpshuis van Vogelenzang 2010011572

Plan van Aanpak mei 2010 Verbouwing Dorpshuis van Vogelenzang 2010011572 1 Plan van Aanpak mei 2010 Verbouwing Dorpshuis van Vogelenzang 2010011572 1572 1. Aanleiding Op aangeven van de Stichting Dorpshuis van Vogelenzang wil het gemeentebestuur van Bloemendaal het Dorpshuis

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg.

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg. Raadsvoorstel Vergadering : 10 april 2014 Agendapunt : 6 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Johan Kok E-mail : jkok@t-diel.nl

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

AGENDA. mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD)

AGENDA. mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD) Registratienummer: 2009035557 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal gehouden op donderdag 19 november 2009 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen AGENDA

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 28 februari 2012 Nummer : Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : J. Rozema Productiedatum

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding

Aan de Gemeenteraad. 1. Aanleiding Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 1 juli 2010 Nummer : 18 Commissie : Samenleving Portefeuillehouder : wethouder A. Schep Afdeling : II - Bouwen en Wonen Opsteller : M.P. Schipper Productiedatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD 31 januari 2014 Opdrachtgever Gemeente Drimmelen Auteurs Jan Littink, mba-me Mr. drs. Klaas te Bos Kenmerk Project RAP003343/JLI/KVO 001712.004.01

Nadere informatie

Huisvesting voor het jeugd- en jongerenwerk in huidig clubgebouw Vivax

Huisvesting voor het jeugd- en jongerenwerk in huidig clubgebouw Vivax AAN HET COLLEGE VAN OEGSTGEEST Agendanummer : Datum : 28 februari 2006 Portefeuillehouder : Eegdeman Afdeling : IWZ/WSO Adviseur : D.S. van der Heiden Geheim : o Ja x Nee Fatale datum : o Ja x Nee Financiële

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5262212 B&W verg. : 21 oktober 2015 Onderwerp: Locatiekeuze AZC 1) Status Zoals afgesproken in het raadsvoorstel Proces en locatiecriteria asielzoekerscentrum s- Hertogenbosch

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 3 december 2008 in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 3 december 2008 in het gemeentehuis te Overveen Gemeente Bloemendaal Registratienummer: 2008023219 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 3 december 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Mededelingen Afwezig zijn de heren Boeijink (VVD) en Heukels (LB). Mevrouw Jeltes (D 66) wordt waargenomen door de heer Westphal (D66).

Mededelingen Afwezig zijn de heren Boeijink (VVD) en Heukels (LB). Mevrouw Jeltes (D 66) wordt waargenomen door de heer Westphal (D66). Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2007017133 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 9 oktober 2007 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST lb GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 21-02-2013 TITEL: Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Bijlage 3 Verklaring Van Geen Bedenkingen -2- Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 16 Commissie : Commissie Grondgebied

Nadere informatie

De voorzitter (her)opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Jong en de heer De Gelder zich hebben afgemeld.

De voorzitter (her)opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Jong en de heer De Gelder zich hebben afgemeld. Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008011889 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 17 juni 2008 in het gemeentehuis te Overveen (vervolg vergadering van

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 15 januari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 7 Onderwerp: Krediet Brede School Lage Zwaluwe -West Portefeuillehouder:

Nadere informatie

In te stemmen met het vervreemden van de woning te Ouddorp en verzoeker hiervan in kennis te stellen.

In te stemmen met het vervreemden van de woning te Ouddorp en verzoeker hiervan in kennis te stellen. Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 27 januari 2015 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig De heer J.P.J. Lokker De heer B. Marinussen

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Stukken ter bespreking in presidium, commissies en gemeenteraad

Stukken ter bespreking in presidium, commissies en gemeenteraad Openbare besluitenlijst vergadering van College van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013. Algemene stukken 1. Besluitenlijst 2. Openbare besluitenlijst 3. Akkoord stukken Besluitenlijst van de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 358393. Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Project 159 Uitbreiding Markland College

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 358393. Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Project 159 Uitbreiding Markland College RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 358393 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Project 159 Uitbreiding Markland College Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer SAMENVATTING

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs gehouden op 16 september 2008 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden aan raad.

raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden aan raad. Besluitenlijst vergadering B&W van 29 september 2009 t.b.v. raad en pers. Najaarsnota 2009. Ter vaststelling. Najaarsnota 2009 en bijbehorend raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 november 2014 onderwerp Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 zaakkenmerk Inleiding Voor u ligt de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R12S001/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002. Made, 27 september 2002. Agendapunt: 7. Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II.

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002. Made, 27 september 2002. Agendapunt: 7. Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II. Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002 Made, 27 september 2002 Agendapunt: 7 Onderwerp: Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II. Voorstel: 1. Instemmen met de algemene uitgifte voorwaarden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie