Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om uur, in het gemeentehuis te Overveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen"

Transcriptie

1 1 Nr Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden: Commissiegriffier: Mede aanwezig: Notulist: de heer H. Pieterson en vervolgens mevrouw Jeltes de heer H.A.L. Schell (PvdA), de heer drs. C.W.D. van Gruting (VVD), de heer H. Pieterson (VVD), de heer dr. F. Schuring (VVD), de heer J.H.B.M. Hustinx (LB), de heer drs. M.J.T.M. Schnackers (CDA), de heer J. Westphal (D66) en mevrouw M.J.M. van der Burgt (GLi). de heer P. den Oudsten de heer A. Bruggeman (wethouder), mevrouw A. Schep (wethouder), de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) en de heer mr. M. Schipper (medewerker afdeling Bouwen en Wonen). de heer mr. W. Burggraaf (Bedrijfsbureau) 1. Opening De wnd. voorzitter opent de vergadering en kondigt de spoedige komst van mevrouw Jeltes aan. 2. Berichten van verhindering Mevrouw Poncin is verhinderd en wordt vervangen door de heer Westphal. 3. Vaststellen van de agenda Ongewijzigd vastgesteld. 4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie Geen mededelingen. (mevrouw Jeltes komt binnen en neemt het voorzitterschap over). 5. Vaststellen verslag d.d. 7 april 2010 Op verzoek van de heer Schnackers wordt op blz. 7 onder punt 14 a het woord het vervangen door: een nieuw. Aldus gewijzigd vastgesteld. Mevrouw Van der Burgt vraagt n.a.v. blz. 7 punt 14 d hoe het zit met dat bezoek. De voorzitter deelt mee dat dit bezoek nog zal plaatsvinden. Het was echter voor deze vergadering niet mogelijk.

2 2 6. Lijst van toezeggingen door B&W -TCS 12, 13, 15, 17 en 18 vervallen. -TCS 19 (gesprek peuterspeelzalen): wethouder Bruggeman verwacht dit in september, begin oktober TCS 20 (Woonwensenonderzoek): wethouder Schep zegt dat de informatie heden naar de griffie is gestuurd. Zij ontvangt graag een reactie van de raadsleden. -TCS 21 en 22 vervallen. 7. Lijst van actieve informatie vanaf 20 maart 2010 t/m 7 mei 2010 De voorzitter kondigt aan dat de actieve info op dezelfde lijst komt te staan als de lijst van ingekomen stukken. Mevrouw Van der Burgt verzoekt om toezending van de stukken en De commissiegriffier zal dit verzorgen. 8. Rondvraag Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 9. Insprekers en/of genodigden Er zijn geen insprekers. De voorzitter deelt mee dat de geagendeerde presentatie door de Stichting Sint Jacob over actuele ontwikkelingen betreffende zorgcentrum Oldenhove niet doorgaat. De toegekende 20 minuten vond men te weinig. St. Jacob wenste 1 à 1,5 uur. Wethouder Bruggeman deelt mee een gesprek te hebben gehad met St. Jacob. Men wil Oldenhove afbreken en er een nieuw verzorgingshuis bouwen. Daarover wilde men met de commissie van gedachten wisselen. Het gaat daarbij niet alleen over de nieuwbouw van Oldenhove maar ook over de nieuwe inzichten op het gebied van ouderenhuisvesting en de consequenties daarvan voor geheel Bloemendaal. Na enige discussie waarbij wordt gesuggereerd het onderwerp in de commissie Grondgebied te laten toelichten (PvdA) of eerst documentatie te laten toesturen en dan te bepalen hoeveel tijd nodig is voor toelichting (D66 en CDA) of als commissie op werkbezoek te gaan (VVD), kiest een meerderheid van de commissie voor een bezoek van een uur aan Oldenhove voorafgaand aan een commissievergadering. De voorzitter zegt dat de griffie met St. Jacob zal overleggen over een werkbezoek om uur (met broodjes). 10. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2010 Uit de commissie komen de volgende vragen: -Zijn de drempelbedragen in het kader van Europese aanbestedingen op Europees of Bloemendaals initiatief aangepast? (D66) -Graag een volgende keer de wijzigingen aangeven (PvdA). -Op de website staan de wijzigingen gekleurd aangegeven, bij het zwart printen valt die kleur weg (voorzitter). -Kunnen de schoolbesturen zich erin vinden? Wat waren de reacties van de directies en het bevoegd gezag in het Op Overeenstemming Gericht Overleg? (PvdA) -Wat is de ratio van deze vorm van artikel 4 (normbedragen-feitelijke bedragen) (PvdA) -Heeft de aangekondigde handreiking van de VNG nog gevolgen voor de vervangende nieuwbouw van de Franciscusschool? (CDA) -Klopt art. 41 lid 2 wel? Moet dat geen terugwerkende kracht worden? (VVD)

3 3 Wethouder Bruggeman zegt dat het alleen maar een technische aanpassing van de verordening betreft. De drempelbedragen zijn vanuit Europa gewijzigd. Wat de normbedragen en feitelijke bedragen betreft, verklaart hij dat het schoolbestuur van de Franciscusschool van mening is niet met de normbedragen te kunnen uitkomen. Uit onderzoek blijkt echter dat die voldoende zijn, tenzij de gemeente specifieke wensen zou hebben. Het college gaat uit van de normbedragen. De handreiking van de VNG is nodig voor het overleg daarover met de Franciscusschool. Het schoolbestuur is straks de opdrachtgever en verantwoordelijk binnen het budget. In het Op Overeenstemming Gericht Overleg hebben de schoolbesturen ingestemd met deze technische wijzigingen. De heer Dubbe licht toe dat dit keer, gelet op het feit dat het technische wijzigingen waren, in overleg met de schoolbesturen schriftelijk is overlegd. Daarmee is z.i. aan de wet voldaan. De heer Schell betwijfelt dit laatste. Wethouder Bruggeman zal tijdig vóór de raadsvergadering hierop schriftelijk reageren. Wat artikel 41 betreft, zegt hij dat de verordening over het hele jaar 2010 van toepassing blijft. De heer Dubbe geeft aan dat het moeilijk is een datum te noemen omdat het hele jaar aanvragen binnen kunnen komen. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert en dat het een hamerpunt kan worden tenzij de PvdA n.a.v. de toegezegde informatie aangeeft er een bespreekpunt van te willen maken. 11. Plan van aanpak Dorpshuis Vogelenzang Wethouder Schep verwijst naar het Plan van Aanpak en zegt dat nu een presentatie volgt om aan te geven hoever het college is en wat er de volgende keer in deze commissie kan worden besproken aan de hand van een raadsvoorstel dat in de maak is. De projectleider, de heer Schipper, geeft een presentatie. Naar aanleiding hiervan komen de volgende vragen en opmerkingen uit de commissie. -Begrepen wordt dat de jeugdigen aparte w.c. s moeten hebben, maar niet begrijpelijk is dat dit met de biljarters ook het geval moet zijn. Als de stichting niet wil dat men doorloopt naar andere ruimten, moet men die op slot doen (VVD). -Vier jaar geleden is door de raad beschikbaar gesteld, dat is opgehoogd tot Het ging daarbij alleen om het podium en de berging. Later kwamen de entree en de w.c. s erbij. De heer Schipper zegt dat het concentreren van de toiletten een dure zaak wordt. De stichting wil graag gescheiden compartimenten hebben met gescheiden w.c. s, ook uit een oogpunt van verschil in reinheid. Op de vraag van het CDA of het aangepaste plan al besproken is met het bestuur antwoordt hij dat hij heeft gesproken met de voorzitter van het bestuur en de voormalige bouwcommissaris over het plaatsen van een muur in het Jeugdhonk en over vereenvoudiging van de entree. Ten behoeve van de Kerkuil komen er een damestoilet en urinoirs bij. Uit de commissie komen de volgende vragen. -Is de BTW niet door de gemeente, die eigenaar is, op een creatieve wijze te compenseren? (PvdA) -Is het bestuur al aan het praten met de omwonenden, mede i.v.m. de krappe termijnen? (PvdA) De heer Schipper weet inmiddels dat het BTW-compensatiefonds niet te benutten is. We voldoen niet aan de criteria. De stichting is BTW-plichtig. Het gaat er nu om: welk percentage wordt voor de exploitatie gebruikt, dan kan de BTW teruggevorderd worden voor dat deel van de bouwkosten. Uit de commissie komen de volgende vragen. -Wat vindt de stichting van het kolom 3 plan? (LB, PvdA, CDA) -Voldoen de toiletten aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit? (D66)

4 4 Wethouder Schep zegt toe dat deze laatste vraag schriftelijk wordt beantwoord. -In hoeverre is de ISV-subsidie niet zeker? (D66) -Waarom is de gemeente niet zelf de aanvrager van de bouwvergunning? (D66) -De gemeente behoort ook tot de initiatiefnemers en moet dus óók overleggen met de omwonenden (D66). -Moet bij alles wel een architect betrokken worden? Kan een deel niet in regie? Is die opdracht aan de architect al verleend? (D66) -Wordt het huurcontract nu aangepast en komt er dan meer huur binnen? (D66) -De verhuurbaarheid neemt toe; de boekwaarde dus ook? (D66) -Zitten we op schema? (PvdA) -Gaat het Plan van aanpak over het aangepaste plan (kolom 3) of over bijv. plan 1? (CDA) -Hoe verhoudt het Plan van aanpak zich tot de presentatie? Is het PvA al weer op onderdelen achterhaald? (CDA) -Is die in- of exclusief BTW? De BTW had erin moeten zitten, evenals andere kosten. Als de raad een budget toekent, betekent dat toch niet dat er automatisch een percentage bij komt? De fractie voelt zich wat gemanipuleerd. De aangenomen motie gaf aan dat de raad terug wilde naar de toestand van 4 jaar geleden, zonder entree. Als het college méér wilde, moest het met een onderbouwing komen. Die onderbouwing ligt er nog steeds niet. Verlangens van het stichtingsbestuur zijn niet voldoende. De raad moet kunnen afwegen (VVD) -De raad heeft een uitnodiging van de stichting gehad een vergadering bij te wonen waarin werd aangegeven waarom men e.e.a. wil (GrL) -Niet de bedoeling het plan onderuit te halen maar er moet wel via een behoorlijk proces tot besluitvorming worden gekomen: eerst een behoorlijke onderbouwing en dan uitwerken; de raad moet kunnen beoordelen of het geld zinvol wordt aangewend (VVD). -Men is bezig het proces te herstellen. De verbouwing van het Dorpshuis behoort tot het Dorpskernenbeleid (PvdA). -De commissie ziet nu (bij de presentatie) voor het eerst tekeningen. De opbouw van die is nog steeds onduidelijk. De conclusie van de fractie is op dit moment dat op basis van de stukken (van vóór de presentatie) geen medewerking kan worden verleend. De deur wordt echter niet dichtgegooid. De fractie heeft daarbij overwogen dat er alsnog een goede onderbouwing kan komen, dat er al ver gaande toezeggingen door het college zijn gedaan en dat er aan architecten- en andere kosten al veel is uitgegeven. Graag ook nog bezien of de kosten nog wat lager kunnen worden, gelet op de noodzakelijke bezuinigingen (VVD). -De architectenkosten werden aanvankelijk geraamd op , zijn toen opgelopen tot en daarbij komt nu weer Graag een onderbouwing. (VVD) -Waarop is die BSO-architectenwerkzaamheden, die wordt afgeboekt, gebaseerd? Eigenlijk moet die af van de voor de BSO. Wordt hier geschoven met cijfers? Graag een onderbouwing (VVD). Wethouder Schep antwoordt dat deze avond aanvankelijk alleen bedoeld was om het PvA te bespreken, maar omdat er al gesprekken waren geweest, leek het haar goed nu wat meer info te verstekken. Nu lijkt het alsof zij zich daarmee in de vingers heeft gesneden. In de volgende vergadering komt een raadsvoorstel met onderbouwing. Ze is uitgegaan van het recente raadsbesluit tot beschikbaarstelling van die Zij wijst erop dat toneel en entree onlosmakelijk zijn verbonden, dat de berging daardoor ook moest worden aangepast en dat een pukkel aanbouwen planologisch niet haalbaar is. In de aan de raad overgelegde documenten waarover de raad heeft besloten, stond duidelijk dat het bedrag exclusief BTW en architectenkosten was. De commissie ging toentertijd akkoord. Er zijn nu bezuinigingen gevonden. De bouwcommissie uit het stichtingsbestuur is bij alles betrokken. Ze gaat nog met het bestuur praten. Zij dacht op de goede weg te zijn, maar is erg geschrokken van de reacties uit de commissie. Ze gaat zich hierover ernstig beraden. Zij bestrijdt dat met cijfers zou zijn gemanipuleerd. De vloeien voort uit een opgave van de architect. Die kosten passen niet meer bij het Dorpshuis. Als de raad die wil korten op de BSO moet de raad met wethouder Bruggeman in overleg gaan. Op de voorspelling van de VVD dat bij de BSO aan het eind wel zal blijken dat men geld tekort komt als die ten laste daarvan gebracht zijn, reageert zij dat het aan de raad is om ervoor te kiezen dat bedrag ten laste van de BSO te brengen of ten laste van de algemene middelen. Dat kan bij de Voorjaarsnota alsnog worden meegenomen. De totstandkoming van de Voorjaarsnota liep niet

5 5 synchroon met dit proces. Van manipulatie is dus geen sprake. Zij deelt wel de mening dat er meer onderbouwing moet komen. Die komt in het raadsvoorstel te staan. Het college ligt op schema, maar de RO-procedure niet. Gedurende drie weken moeten overleginstanties geraadpleegd worden. In Vogelenzang praat men overigens al met elkaar, maar één dwarsligger is al genoeg. Het is de bedoeling in september bouwvergunning te verlenen. De vakantieperiode is een knelpunt. Dat weten de voetbalvereniging en het Dorpshuis ook. Zij benadrukt dat het Dorpshuis één van de belangrijkste dingen is in Vogelenzang. Ze is daarom diep teleurgesteld over de negatieve reacties uit de commissie. Ze zal met het bestuur contact opnemen, hoewel de secretaris daarvan (de heer Van Schie) met vakantie is. De ISV-subsidie is aangevraagd, maar nog niet gehonoreerd. Zodra dat wel het geval is, komt zij daarmee terug om te vragen wat de raad daarvan wil gebruiken voor de dekking van het Dorpshuisplan. De boekwaarde van het Dorpshuis is nihil. Of de huur omhoog kan, zal ze bekijken. Ze wijst er nu al op dat het Dorpshuis niet rijk is. Ze zal het bestuur vragen waarom men gescheiden toiletgroepen wenst. Ze kan zich voorstellen dat dit is om het overzicht te bewaren. De volgende keer zal zij het bestuur uitnodigen de commissievergadering bij te wonen. Zij wijst er nog op de verplaatsing van de keuken en de bar uit het plan te hebben gehaald. Dat waren kostbare zaken. Hoe de kosten van opliepen tot kan zij niet zeggen. De kosten zijn in ieder geval al gemaakt. Uit de commissie komen nog de volgende vragen en opmerkingen. -Die moet niet ten laste van de BSO komen, maar t.l.v. de algemene middelen (D66, PvdA). -Wat de architectenkosten betreft: het definitief ontwerp is er nog niet. Komen er nog extra kosten? (D66) -Hoeveel kosten voor inschakeling van Compositie 5 (bestemmingsplan) komen er nog bij? (GrL) -De secretaris van het stichtingsbestuur komt 21 juni 2010 terug van vakantie. De frustratie van de wethouder wordt gedeeld. Niet wordt begrepen dat de VVD weer van vooraf aan begint (PvdA). -Eens met nut en noodzaak verbouwing Dorpshuis. Blij dat alle wensen zijn gerealiseerd (CDA). -Reactie wethouder is voorstelbaar. De fractie wil echter onderbouwing en de wethouder zegt die toe. Bij een behoorlijke besluitvorming hoort een eerdere onderbouwing. Voortaan moet dit beter. Eerst de onderbouwde uitgangspunten en dan pas de uitwerking (VVD). -Erkend wordt dat het Dorpshuis een vitale functie heeft voor Vogelenzang. Zoveel als mogelijk wordt naar een oplossing gestreefd (VVD). -De onderbouwing van die wordt nog steeds gemist. Op blz. 2 van het PvA (vierde regel van boven) staat: Vanwege het vervallen van juist die bouwactiviteiten is het redelijk gemaakte architectenkosten van (exclusief BTW) ten laste te brengen van de algemene reserve in plaats van het project Verbouwing Dorpshuis. Wie heeft bepaald dat dit redelijk is? Als het BSO betreft, hoort het daarbij. We geven voor de BSO dus geen uit maar Dit had in de Voorjaarsnota moeten staan (VVD). Wethouder Schep had de hoop dat alle fracties na het laatste raadsbesluit het verleden achter zich gelaten hadden. Ze zal de architect vragen een onderbouwing te geven. Zoals het nu in het PvA staat, is het maar een voorstel. Verhoging van het BSO-budget via de Voorjaarsnota kan ook. Maar toen de Voorjaarsnota gereed was, waren deze kosten nog niet duidelijk. De verhoging is nodig voor het maken van het bestek. Op de vraag van de VVD of dit dezelfde architect is als die van het ontwerp van de BSO moet zij het antwoord schuldig blijven. Wat Compositie 5 betreft: dat bureau is ingeschakeld omdat het team RO niet aan de wens tot snelheid kon voldoen wegens capaciteitsgebrek. De kosten zijn niet typisch toewijsbaar aan het Dorpshuis. Zij deelt de mening van de VVD over de eerdere onderbouwing en biedt daarvoor excuus aan, maar beseft wel dat zij beter nu niet de presentatie had kunnen laten houden. Van de zijde van de VVD wordt niettemin waardering uitgesproken voor de presentatie. De voorzitter constateert dat in de volgende vergadering een raadsvoorstel met onderbouwing wordt voorgelegd.

6 6 12. Jongerenwerk Dit punt is geagendeerd op verzoek van de VVD-fractie. De heer Schuring dankt voor de evaluatie over het derde en vierde kwartaal. Zijn fractie is benaderd door burgers die overlast hebben, samenhangend met de jongerenbus. In stukken van het college uit 2008 wordt gesteld dat de jeugd behoefte heeft aan een fysieke ruimte zodat een mobiel jeugdhonk gewenst was. In de commissievergadering van maart 2009 verklaarde Wethouder Bruggeman "De bus...is een sturingselement om overlast van hangjongeren te beperken. Als zou blijken dat dat niet helpt, dan moet er verandering in komen".daarop is de bus aangekocht. Uit de evaluatie blijkt dat de bus een belangrijk instrument is. Hij wil graag weten of de bus werkt als instrument ter beheersing van overlast. Kan de wethouder een toelichting geven over de overlast door hangjongeren? Ontwikkelt die overlast zich gunstig? Wat is de betekenis van de bus daarin? In de evaluatie van het eerste kwartaal 2010 ziet hij ook graag het effect van de bus op de overlast terug. Uit de commissie komen de volgende vragen en opmerkingen. -Graag een toelichting over de stand van zaken container Bloemendaal (CDA). -Idem voor wat betreft Young meets old (CDA). -Jongerenbus is geen repressief instrument maar een welzijnsvoorziening (PvdA). -Wat is de invulling en uitvoering van Welzijn Bloemendaal van het jongerenwerk? (GrL) -Wat moet worden verstaan onder zich niet betrokken voelen van de jongeren bij de container Bloemendaal? (LB) -Het feit dat de bus er op één overlastavond staat, zal de overlast niet verhelpen. Het is bovendien niet te meten. Er zou van de bus ook een aanzuigende werking kunnen uitgaan (D66) De heer Van Gruting reageert met te stellen dat de bus bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar maar dat wordt gezegd dat hij alleen werkt voor 12 tot 15-jarigen. Voor 16 tot 18 jarigen is een ander plan nodig. Hij had daarop wel een toelichting verwacht. Hoe groot is de populatie 12 tot 18-jarigen en hoe bereiken we die? Trekken we niet vooral de brave hangjongeren naar de bus? Er komen ook jongeren uit omliggende gemeenten naar de bus. Hebben we dan een regiofunctie? Wethouder Bruggeman zegt dat de kern van het jeugdbeleid vooral te maken heeft met: ken uw populatie en heb een opvoedende taak. De jeugd wordt grenzen geleerd. De bus is niet bedoeld om de jongeren in de avonduren af te leiden, maar we kennen de jongeren er wel door en dan is het een diepte-investering. De bus dient natuurlijk om jongeren bezig te houden en daardoor veroorzaken ze geen narigheid, maar het is vooral een opvoedingsinstrument. Het effect is nog niet te meten, maar dat gaat wel degelijk gebeuren. De bus is inderdaad vooral bedoeld voor 12 tot 15-jarigen. We doen in Bloemendaal al voldoende voor de jeugd in de vorm van sport en scouting. Een bepaalde groep jongeren valt daar echter buiten. Daarvoor is de jongerenbus bedoeld. Een vaste plek is moeilijk te vinden. In Bennebroek is de container een succes en de politie vindt het prettig jeugd ernaar te kunnen verwijzen. In Bloemendaal is daarvoor geen plek te vinden. De jongeren hebben de moed al opgegeven. Daar slaat dat zich niet betrokken voelen op. Per 1 september 2010 gaat het jongerenwerk naar Welzijn Bloemendaal. Die krijgt daar budget voor. De jongerenwerkers zitten er al. Hij heeft er een goed gevoel bij. De meeste jongeren zitten, zoals gezegd, op sportclubs en bij de scouting. Op de rest richten we ons. Er is een steungroep van ouders van kinderen die de bus bezoeken opgericht. Daar is structureel contact mee. Die steungroep zoekt toch een vaste plek voor de jeugd, bijv. bij de scouting. Op de 16 tot 18-jarigen hebben de jongerenwerkers goed zicht. Wat handhaving betreft (overigens iets voor de commissie Bestuur en Middelen) lijkt het hem goed eens een themabijeenkomst te beleggen waarbij ook de burgemeester, de politie en de jongerenwerkers worden betrokken. Aan het project Young meets old is even geroken. Het is een uitdaging. Er moet nog aan worden begonnen. Uit de commissie komen de volgende vervolgvragen en opmerkingen. -Er zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar in de gemeente Bloemendaal. Hoeveel daarvan hebben nu eigenlijk strafbare feiten begaan? (D66)

7 7 -Is kennen van de jongeren wel zo belangrijk? (D66) -In Bennebroek werkt de container goed tegen overlast. Nog steeds is niet duidelijk of de bus ook werkt. Er staat niets over in deze evaluatie (VVD). -Het is storend dat men bij jongerenwerk meteen uitkomt bij handhaving. Dat hoort in een andere commissie thuis. Nu is er daardoor sprake van vervuiling van de discussie (PvdA). Wethouder Bruggeman antwoordt dat weten met wie je te maken hebt de kern van het jeugdbeleid is. Dan kun je ze benaderen. De winter is heel rustig geweest. We zullen een meetinstrument moeten vinden om te bepalen of de overlast afneemt. De periode is echter nog te kort. In de avonduren komen voornamelijk Bloemendaalse jongeren naar de bus. Af en toe staat hij overdag (informerend) bij scholen, zoals de Hartenlustschool. Uiteraard komen daar ook wel jongeren van buiten Bloemendaal op af. 13. Mededelingen college van B&W Wethouder Bruggeman merkt over het CJG op dat hij hoopt dat het gebouw aan de Dennenweg eind juni gereed is. Afspraken zijn gemaakt met diverse instanties over de toekomstige bezetting. De CJGcoördinator coördineert reeds het aanbod. 14,. Informatie uit (regionale) samenwerkingsverbanden Geen mededelingen. 15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur.

C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Registratienummer: 2010015944 C O N C E P T Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samenleving gehouden op donderdag 10 juni 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Overveen

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie