De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)"

Transcriptie

1 Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden: Commissiegriffier: Mede aanwezig: Notulist: De heer ing. A.J.G. Burger De heer drs. ing. P.J.A. Boeijink (VVD), mevrouw mr. A.M. Jeltes (D66), mevrouw mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA), mevrouw drs. J.M.A. Jong (GB), de heer J. Westphal (D66), de heer drs. F. Roemers (PvdA) en de heer drs. R.W. Kruijswijk (GrL). Mevrouw K.A. van der Pas De heer W. H de Gelder (burgemeester) en vanaf agendapunt 8 de heer mr. V.H. Bruins Slot (wethouder), de heer P. Eichhorn, medewerker team OOV (afdeling 3) en de heren H.P. Kievit en D. Deckers van politieteam Duinrand t.b.v. agendapunt 7. De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Mededelingen De voorzitter laat weten van de heer Heukels bericht van verhindering te hebben ontvangen. De heer Westphal vervangt mevrouw Jeltes. De heer Bruins Slot zal later arriveren. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met een toelichting van de voorzitter op het nieuwe agendapunt (9) lijst actieve informatieplicht. 2a. Vaststellen ( ) verslag openbare vergadering van 2 september 2008 De commissie stelt het openbare verslag van 2 september 2008 ongewijzigd vast. N.a.v.: Het contract van Bennebroek loopt tot Is het huidige contract van Bloemendaal nu zo dat Bennebroek er later zonder problemen bijgevoegd kan worden? Geconstateerd wordt dat in een vorige vergadering wethouder Heerze heeft laten weten dat het contract van Bloemendaal alle mogelijke flexibiliteit kent. Het toevoegen van Bennebroek per 2010 mag dus geen probleem opleveren. 2a. Lijst van toezeggingen van B & W in commissies en raad. ( ) TCM 1 (120608) Wethouder Heerze informeert de commissie Middelen in september over eventuele verkoop aandelen ENECO

2 De omschrijving van de toezegging wordt verandert in Wethouder Heerze zegt toe voor het einde van het jaar te komen met een voortgangsrapportage inzake verkoop aandelen ENECO. TCM 2 (100608) Burgemeester de Gelder organiseert dit najaar een themabijeenkomst voor regiogemeenten over het districtsplan politie. Geagendeerd en behandeld in commissievergadering van 30 september 2008, kan derhalve afgevoerd worden. TCM 3 (100508) Burgemeester de Gelder bespreekt het plan van aanpak Brandweer in het buitengebied in de commissie middelen. In concept gereed. Afspraak is dat nog dit najaar het plan definitief wordt. De burgemeester doet de toezegging dat dit uiterlijk december 2008 zal zijn. TCM 5 (100608) Wethouder Heerze zegt toe een overzicht van inhuur personeel aan de commissie toe te zenden. N.a.v.: Waarom zit de najaarsnota niet in deze commissievergadering? De burgemeester laat weten dat de najaarsnota pas vorige week is vastgesteld. Hierdoor viel dit buiten de indieningtermijn voor de griffie en de agendacommissie. Daarom zal behandeling pas plaats kunnen vinden in de commissie van 4 november Toegezegd wordt de najaarsnota uiterlijk volgende week te verspreiden onder de raadsleden. Afhankelijk van de inhoud van de najaarsnota en de reacties hierop vanuit de fracties laat iedere fractie de griffier weten of de najaarsnota direct in de raad van 16 oktober behandeld kan worden. Zo niet dan kan een eventuele extra commissie middelen tot de mogelijkheden behoren. De griffier zal dit mededelen aan de agendacommissie. TCM 6 (100608) Wethouder Heerze draagt zorg voor tijdige bespreking van het controleprotocol/normenkader accountantscontrole Het controleprotocol/normenkader 2008 is in concept gereed. Het was echter niet tijdig genoeg gereed voor behandeling in deze vergadering. Wethouder Heerze wordt met nadruk verzocht zorg te dragen voor plaatsing hiervan op de raadsagenda in november TCM7 ( en ) Wethouder Bruins Slot informeert de commissie over het resultaat van de onderhandelingen met Natuurmonumenten over de verkoop van Veen en Duin. Deze toezegging (TCG2) is verplaatst naar de commissie Middelen. Behandeling van dit punt zal in beslotenheid plaatsvinden. TCM8 (020908) Burgemeester de Gelder komt met een procesvoorstel over de APV en er wordt in mei 2009 een workshop georganiseerd over nut en noodzaak van zaken die nu in de APV zijn opgenomen. Kan worden afgevoerd, griffieplanning mei TCM9 (020908) Wethouder Heerze zorgt dat de brief van het college over de herindelingscan naar de raad wordt gestuurd en geeft tevens aan op welke wijze de raad inzicht verschaft zal worden over de wijze van omgaan met de aanbevelingen uit het rapport. Geconstateerd wordt dat de brief niet naar de raadsleden is gestuurd en het verschaffen van inzicht heeft ook niet plaatsgevonden. De burgemeester laat weten niet bekend te zijn met een collegevoorstel inzake de inzichtverschaffing. De commissie geeft blijk van ongenoegen over de handelswijzen van het college inzake het niet of slechts deels nakomen van afspraken of het constant opschuiven van data. Hierbij noemt men o.a. zaken als kadernota, najaarsnota, accountantsprotocol en de brief herindelingscan. De burgemeester nuanceert dit enigszins en geeft aan dat voor de diverse zaken geen data zijn afgesproken. Voortaan dienen er dan harde afspraken gemaakt te worden in de vorm van een datum. Bovendien, zo laat hij weten, gaat het maar om enkele zaken die opgeschoven zijn in de uitvoering. 2

3 Als procedurevoorstel wordt aangenomen dat volgende week dinsdag na de collegevergadering een schriftelijke reactie van het college hieromtrent naar de raad gezonden moeten worden. 3. Rondvraag De heer Kruijswijk vraagt wanneer besproken wordt hoe om te gaan met de bestuurlijke boete. De burgemeester laat weten dat hiervoor een notitie klaar ligt. Deze zal toegestuurd worden. De heer Kruijswijk geeft aan dat in het verleden is verzocht om overzichten omtrent treasury. Hier is nog steeds niets mee gebeurd. De burgemeester erkent dit. Binnenkort (na 1 januari 2009) volgt een voorstel hoe om te gaan met treasury in de nieuwe gemeente. 4. Mededelingen van het college van b & w. De burgemeester laat weten dat: - een stevige brief naar Minister Kramer alsmede naar de politieke partijen onderweg is inzake bezwaar tegen uitbreiding van de circuitdagen op Zandvoort; - in het gemeentehuis een nieuw draadloos netwerk wordt geplaatst dat voor een betere werking moet zorgen; - binnen 2 weken een nieuwe nota stand van zaken automatisering/ict kan worden verwacht. 5. Inspreken op niet-geagendeerde onderwerpen De voorzitter constateert dat er geen insprekers zijn voor dit punt. 6. Mededelingen uit diverse samenwerkingsverbanden De burgemeester laat weten dat de veiligheidsregio s Amsterdam en Zaanstad beide een nieuwe meldkamer nodig hebben en dat deze aangegeven hebben dit in gezamenlijkheid met de veiligheidsregio Kennemerland te willen doen om zo te komen tot één gezamenlijke meldkamer. Door de regio Kennemerland zal daar vooralsnog niet op in gegaan worden doordat daar net een nieuwe meldkamer gerealiseerd is en deze prima draait B&Wvoorstel en besluit Politie-evaluatieverslag 2007 en prioriteitenvoorstel Door de heer Kievit van het team Duinrand waaronder Bloemendaal valt, wordt een kleine inleiding gehouden over het verloop van 2007 en de plannen voor Het opstellen van de evaluatie 2007 heeft pas in juli 2008 plaatsgevonden door omstandigheden. De heer Kievit geeft aan dat op regionaal niveau de aandachtsvelden vooral gericht zijn op woninginbraken, auto-inbraken, jeugdoverlast en vernieling/zaakbeschadiging. Daarnaast wordt op lokaal niveau de aandacht gericht op evenementen, parkeren en snelheidsovertredingen. Ook geeft hij aan dat begin 2007 een landelijk operend inbrekersteam is opgepakt welke ook in deze regio zijn geweest. Daarnaast benadrukt hij de goede doorontwikkeling inzake het horecagebied aan de Kop Zeeweg. De commissie heeft de volgende vragen/opmerkingen: - Het is goed dat periodiek de stand van zaken op deze wijze wordt doorgenomen; - Complimenten voor het goede werk dat verzet wordt; - is er een relatie tussen minder surveilleren en een toename van meldingen; - hoe zit het met verkeersveiligheid rond scholen, aanwezigheid werkt vaak al genoeg; - is dit nu een volledig overzicht van de handhavingstaken; - veel geluidsoverlast wordt ervaren op stranddagen (brommers/motoren); - de lijstjes per kern verschillen terwijl bijna overal wel hetzelfde speelt; - kan er meer overleg gepleegd worden met bijvoorbeeld de collega s in Heemstede inzake grensgebieden. Zo veroorzaakt de jeugd veel overlast bij de skatebaan vlak bij Heemstede; - de stille tocht was dit jaar een chaos. Volgend jaar dient men eerder en beter wegen af te sluiten; - gemist wordt het onderwerp huiselijk geweld/kindermishandeling; 3

4 - aandacht wordt gevraagd voor de invoering Wet Op Tijdelijk Huisverbod; - graag een volgende keer cijfers hieromtrent ook in het verslag; - hoe moet worden gekeken naar de taak van de reddingsbrigade; - de omgang met (overlast)jeugd blijft lastig. De rondhangende jeugd veroorzaakt de meester ergernis; - is de aanpak in Bennebroek qua jeugdoverlast gelijk aan die in Bloemendaal. In antwoord hierop geeft de heer Kievit aan dat: - het een landelijke ontwikkeling betreft voor wat betreft de onderbezetting. Wel is men bezig met een 4-jarige opleiding. Gaandeweg hierdoor komen er meer mensen bij de politie te werken, maar dat kan nog even duren. Door echter goed te plannen kan het vereiste werk toch gedaan blijven worden. Het team Duinrand bestaat uit zo n 60 fte s en kent momenteel nog een onderbezetting van ongeveer 20%; - er moet scherp gekeken worden naar de bedrijfsvoering. Bij meldingen zal ad-hoc ingegrepen worden maar statistisch gezien kent de verkeersveiligheid rond scholen geen speciale prioriteit. Wel is er extra aandacht voor bij aanvang van een nieuw schooljaar; - voor het huiselijk geweld/kindermishandeling zijn een paar mensen speciaal opgeleide mensen in dienst. Het betreft hier een regionale prioriteit. Voor de cijfers zal in een volgend verslag ook ruimte worden ingericht; - Op stranddagen is de bezetting vaak al minimaal. Bovendien is dan de aandacht meer bij alcoholcontroles en dit vraagt al bijna de gehele capaciteit van het team. Voor oudere types motoren gelden andere richtlijnen. Derhalve kan hierop niet verbaliseert worden; - de verschillen in de lijstjes tussen de kernen zullen aangepast worden. De verschillen komen ook vaak voort uit de gevoelens zoals die leven in de verschillende kernen; - aangaande de jeugd acteert men op basis van een top 10 hangplekken. De namen van jeugdige overlastveroorzakers worden genoteerd. Samenwerking is er met heemstede en ook de jeugdwerker. Sommige jongelui hebben zelfs van de burgemeester van Heemstede een straatverbod gehad. Het feit dat de jeugd in Bennebroek veelal naar de containerlocatie gaat komt voort uit het goede contact dat daar bestaat tussen de politie en de jeugd; - inzake het verloop van de Stille Tocht in 2008 het voornamelijk gelegen was aan het feit dat het op een zondag was, het mooi strandweer was, er een evenement was en er sprake was van een wegomlegging. In 2009 is het op een maandag. Een herhaling van de verkeerstoestand van 2008 wordt niet verwacht. De burgemeester laat weten dat de laatste 10 tot 15 jaar de taken van de reddingsbrigade behoorlijk uitgebreider zijn geworden en dat de vergoeding (o.a. subsidie) niet in verhouding is meegestegen. Ook geeft hij aan dat ook de boa s zich inzetten voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De heer Kievit beaamt dit en vult aan dat dit regelmatig met de politie wordt afgestemd. De commissie neemt de evaluatie 2007 en de prioriteiten voor 2009 unaniem voor kennisgeving aan. Daarnaast geven VVD en CDA aan een voorkeur te hebben om de hangjeugd als eerste prioriteit in Bloemendaal te laten gelden. Dit punt is niet bedoeld voor de raadsvergadering en is met behandeling in de commissie afgehandeld uur Wethouder Bruins Slot arriveert Raadsvoorstel verordening outplacement gewezen wethouders Bloemendaal 2009 De burgemeester licht toe dat in deze verordening geen bedragen genoemd worden doordat per aanvraag de situatie anders kan zijn en het bovendien alleen van toepassing is wanneer een aanvraag gedaan wordt. Het is een maatregel die zorgt voor efficiency en die altijd goedkoper is dan wachtgeldregelingen. De commissie heeft de volgende vragen/opmerkingen: 4

5 - waarom nu pas deze verordening i.v.m. de fusie/verkiezingen; - is het outplacement of uitkering; - wordt gewerkt op basis van no cure no pay om zo een inspanningsverplichting af te dwingen; - moet de nieuwe raad deze verordening ook aannemen en zo ja, is deze voor het huidige Bloemendaal dan niet een beetje laat; - is deze verordening ook van toepassing op wethouders die in deeltijd ook nog elders werkzaam zijn; - Moet er niet een maximum bedrag genoemd worden of een uiterste termijn; - Waarom niet ook outplacement voor de 50+ wethouders die 10 jaar of meer aaneengesloten wethouder zijn geweest; - Waarom een verordening en niet gewoon een afspraak; - Openeindregeling, vaag stuk; - Meer informatie gewenst omtrent wat gebruikelijk is; - Wordt gedacht aan mogelijkheden met headhunters; - Welke risico s staan ons te wachten i.v.m. de komende verkiezingen; De burgemeester legt uit dat Bennebroek deze (model)verordening al heeft en het door het college wenselijk werd geacht ook een dergelijke verordening voor de huidige gemeente Bloemendaal vast te stellen. De burgemeester geeft aan dat naast de huidige ook de nieuwe gemeenteraad de verordening zal moeten vaststellen, maar dat is meer een formaliteit. Wachtgeld, zo laat hij weten, is een wettelijke regeling. Outplacement is maatwerk. Op basis van no cure no pay werken is mogelijk. Wel vraagt de burgemeester om de eventuele vrijheid te hebben om naar de raad te komen met een aangepast voorstel. Wethouders die een deeltijdbetrekking elders hebben kunnen alleen voor het gedeelte dat zij wethouder waren deelnemen. Per aanvraag dient afgewogen te worden of het de moeite is om voor de persoon in kwestie een outplacementtraject aan te vangen. Wanneer er sprake is van een terugkeergarantie is de regeling sowieso niet van toepassing. Verder laat de burgemeester weten dat wachtgeld onderdeel van iemands rechtspositie is. Het feit dat 50+/10 jaar gewezen wethouders er buiten vallen is nu eenmaal onderdeel van de regeling. Het is zowel wachtgeld als outplacement. Ook is het geen openeindregeling. Er is een bepaald bedrag beschikbaar voor een outplacementtraject en meer niet. Bovendien wordt per aanvraag eerst het gevoelen van de raad ingewonnen. Een deel van de integratie-uitkering kan hiervoor aangewend worden. De commissie kan zich vinden in de beantwoording door de burgemeester en vraagt om deze verduidelijking op te nemen in de verordening. Dit kan door te verwijzen naar een toelichting. Ook verzoekt de commissie het college de verordening aan te passen door toevoeging van het no cure no pay principe bij artikel 2.2 en een meer specifieke uiteenzetting qua financiering. De verordening wordt als bespreekpunt opgevoerd en kan ter vergadering een hamerpunt worden als de raad van mening is dat de aanpassingen juist zijn doorgevoerd. 9. Lijst actieve informatie September Ter kennisname. De mogelijkheid wordt geboden stukken van deze lijst als bespreekpunt op een volgende commissieagenda te plaatsen. Door de commissie worden momenteel geen onderwerpen aangedragen om te plaatsen op de commissieagenda. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 5

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie