C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom."

Transcriptie

1 Registratienummer: C O N C E P T Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samenleving gehouden op donderdag 10 juni 2010 om uur in het gemeentehuis van Overveen Voorzitter Aanwezige leden : mevrouw mr. A.M. Jeltes : de heer H.A.L. Schell (PvdA), de heer dr. F. Schuring (VVD), de heer J.H.B.M. Hustinx (LB), de heer drs. M.J.T.M. Schnackers (CDA), mevrouw P.J.M. Poncin (D66) en mevrouw M.J.M. van der Burgt (GLi) Commissiegriffier : de heer P. den Oudsten Mede aanwezig : de heer A. Bruggeman (wethouder) (bij agendapunt 1 t/m 9 en 11 t/m 15), Notulist mevrouw A. Schep (wethouder) (bij agendapunt 13), de heer B. Disseldorp (intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken, agendapunt 12), de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) en de heer mr. M. Schipper (medewerker afdeling Bouwen en Wonen, agendapunt 13), de heer E. Rasch (directeur Stopoz, agendapunt 11), mevrouw K. Ruijssenaars (Acountmanager Dienstverlening Paswerk, agendapunt 10), de heer C. de Graaf (Sectormanager Groen Paswerk, agendapunt 10), de heer W. Mooijekind (Financiën Paswerk, agendapunt 10) : mevrouw drs. Y. Muis (MetaTekst) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 2. Berichten van verhindering De voorzitter deelt mee dat de heren Van Gruting en Pieterson verhinderd zijn. 3. Vaststellen van de agenda De commissie gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om na agendapunt 9 de agendapunten 11 en 12 te behandelen, vervolgens agendapunt 10, 14 en 15 en pas daarna agendapunt 13, zodat mevrouw Schep bij de behandeling van dit laatste punt aanwezig kan zijn. 4. Mededeling voorzitter of leden van de commissie De voorzitter meldt dat de heer Rasch van Stopoz aanwezig is om zo nodig vragen te beantwoorden bij agendapunt 11. Paswerk heeft drie personen afgevaardigd om een toelichting te geven bij agendapunt 10. De voorzitter stelt voor om het bezoek aan de reddingsbrigade op 28 augustus a.s., om uur, te laten plaatsvinden. Het bezoek aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is op 8 september a.s. De commissieleden worden om uur verwacht voor een broodje in de Duinkijker, om uur wordt er een film vertoond en om uur is er een presentatie over het recreatieonderzoek. De commissievergadering vindt aansluitend plaats, om uur. 5. Vaststellen van het verslag d.d. 19 mei 2010 De heer Schuring merkt op dat hij bij agendapunt 12, eerste alinea, de wethouder citeerde uit de notulen van een eerder gehouden vergadering. Op verzoek van dhr. Schuring wordt toegevoegd op pagina 6 op regel 6 na...gewenst was : In de commissie vergadering van maart 2009 verklaarde Wethouder Bruggeman "De bus...is een sturingselement om overlast van hangjongeren te beperken. Als zou blijken dat dat niet helpt, dan moet er verandering in komen".

2 -2- Naar aanleiding van De heer Schell is het eens met de wethouder dat de normbedragen voldoende zijn (pagina 3). Hij pleit ervoor dat belangrijke onderwijszaken in OGO aan de orde komen en niet per mail worden voorgelegd. Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van deze opmerkingen. 6. Lijst van toezeggingen door B&W De voorzitter merkt op dat TCS 14 bij agendapunt 11 aan de orde komt. TCS 20 is aan de lijst van ingekomen stukken toegevoegd en kan worden afgevoerd. Ook TCS 23 is afgedaan. 7. Lijst ingekomen stukken raad 27 mei en 1 juli De voorzitter constateert dat de commissieleden geen opmerkingen hebben. 8. Rondvraag De heer Schell heeft in het blad Heemstede/Bennebroek gelezen dat er minder geld beschikbaar is voor het Bennebroekerbos en Leiduin. Hij verzoekt het college hier aandacht aan te besteden en zo nodig actie te ondernemen. 9. Insprekers en/of genodigden De voorzitter constateert dat er geen insprekers zijn op onderwerpen die niet op de agenda staan. 10. Instemmen met Jaarrekening Paswerk 2009 De heer Mooijekind geeft een toelichting op de Jaarrekening Paswerk De jaarrekening laat een verlies zien van 1,2 miljoen euro die onder andere veroorzaakt is door een omzetdaling binnen de productietak en de detacheringstak. De omzet uit reïntegratie-activiteiten is opgetrokken, maar daardoor zijn personeelskosten overschreden. Daarnaast heeft Paswerk minder subsidie ontvangen voor WsW en dat was lastig op te vangen. De heer Bruggeman werd verrast door de mededeling dat de gemeente Haarlem een andere opvatting over solvabiliteit heeft. Bij de behandeling van de jaarrekening heeft Haarlem het standpunt ingenomen dat de aanvulling van het tekort ten laste moet komen van het eigen vermogen van Paswerk, tot het niveau van 30% is bereikt. Het resterende tekort zou dan door de gemeenten moeten worden aangevuld. Dat betekent een vermindering van het bij te passen bedrag met ongeveer 50%. De gemeente Heemstede heeft besloten de besluitvorming over te laten aan de raad. Mevrouw Poncin vindt de jaarrekening overzichtelijk. De consolidatie is zwak en de solvabiliteit is 20% gedaald. Ze constateert dat er euro meer is uitgegeven aan opleidingen en dat er in totaal euro meer kosten zijn gemaakt. Ze vraagt of het functiewaarderingsonderzoek een regulier onderzoek is en wanneer het heeft plaatsgevonden. De heer Hustinx vraagt of ook voor de komende jaren een slechter subsidieresultaat te verwachten is. De heer Schnackers vraagt of het college haar voorstel handhaaft, wat de verwachtingen zijn voor de personeelskosten voor ambtenaren voor 2010 en wat het tewerkstellen van Wsw ers betekent voor de personeelkosten. Zijn deze kosten structureel of incidenteel? De heer Schuring vraagt het college naar haar opvatting over het voorstel van de gemeente Haarlem: hoe ver kan de aantasting van het vermogen gaan en welke andere mogelijkheden ziet Bloemendaal in de exploitatie. De heer Schell stelt dat de kerntaak van Paswerk de begeleiding is van mensen in een reïntegratieproces en dat deze taak niet in het geding mag komen. Paswerk heeft duidelijk een pedagogische en een commerciële kant. Hij vraagt of er voldoende mensen binnen Paswerk zijn die zich kunnen bezighouden met het groenonderhoud. De heer Mooijekind verwacht dat het subsidieresultaat voor de komende jaren zal verslechteren. Het functiewaarderingstraject voor teamleiders dat in 2008 heeft plaatsgevonden, heeft met terugwerkende kracht extra kosten met zich meegebracht. Deze kosten zijn gedeeltelijk structureel, gedeeltelijk incidenteel. De opleidingskosten zijn gestegen omdat 600 ambtenaren een agressiviteittraining hebben gevolgd in het kader van de Wsw. De personeelkosten voor ambtenaren

3 -3- zijn gestegen door toenemende reïntegratie-activiteiten. Aan de subsidie voor Wsw ers is niets te doen en de mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden zijn beperkt. De extra omzet moet gerealiseerd worden binnen de reïntegratietak en de groentak. Als de solvabiliteit onder de 30% daalt, zal er wellicht op termijn een banklening moeten worden afgesloten. De heer Schuring vraagt wanneer er problemen ontstaan. De heer Mooijekind antwoordt dat als het saldo op 0 kan worden gehouden er geen problemen ontstaan. Mocht dat niet lukken, dan wordt de situatie problematisch. De heer Bruggeman zegt dat het merendeel van de bestuursleden gekozen heeft voor het standpunt van de gemeente Haarlem. Binnenkort zal het dagelijks bestuur bijeenkomen om over deze kwestie van gedachten te wisselen. Mevrouw Poncin neigt naar het idee van Haarlem en Heemstede. Ze zal instemmen met de jaarrekening als de accountant een akkoordverklaring geeft. Mevrouw Van der Burgt benadrukt het belang van Paswerk. De heer Schnackers zal meegaan met het standpunt van het college. De heer Schuring is voorstander van een alerte bedrijfsexploitatie en steunt het standpunt van het college. Zowel de bedrijfseconomische doelstelling als de sociale doelstelling zijn belangrijk. De heer Schell steunt het standpunt van het college en hij verzoekt de wethouder om de sociale doelstelling van Paswerk overeind te houden. De economische doelstelling moet in dienst staan van de sociale doelstelling. De heer De Graaf geeft een presentatie over het groenonderhoud en deelt een hand-out uit met de tekst van zijn betoog. De voorzitter constateert dat de meerderheid van de commissie de raad positief zal adviseren over dit onderwerp. Op verzoek van D66 zorgt wethouder Bruggeman ervoor dat de raad het accountantsrapport ontvangt. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als hamerpunt te behandelen. 11. Goedkeuren jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland De heer Schnackers vraagt naar de stand van zaken van de gesprekken met de gemeente Bloemendaal over achterstallig onderhoud. Hij vindt het merkwaardig dat er elk jaar wordt gezegd dat het leerlingenaantal in de komende jaren zal dalen, maar dat het toch elk jaar nog toeneemt. De heer Schnackers verzoekt de wethouder om informatie over de renovatie van de gymzaal van de Bornwaterschool. Het blijkt dat Stopoz en de gemeente Bloemendaal een verschillend normenkader hanteren. Hij verzoekt om uitleg van de wethouder. Mevrouw Poncin vraagt hoe het mogelijk is dat de current ratio van Stopoz 2,37 bedraagt, terwijl er een bandbreedte met een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,5 wordt gehanteerd. Ze wijst in dit verband op het rapport van de commissie Don waarin wordt aangegeven of een school op de juiste manier met haar financiële middelen omgaat. Op pagina 14 wordt opgemerkt dat de energiekosten toenemen, terwijl elders in het rapport wordt gezegd dat het nieuwe energiecontract een besparing op de energiekosten oplevert. Dit lijkt met elkaar in strijd. De heer Bruggeman geeft aan dat de gemeente niet de richting van de scholen bepaalt, maar betrokken is bij de onderwijsvoorziening. De scholen informeren de gemeente over de koers die zij willen varen. Het leerlingenaantal zal naar verwachting na acht jaar een daling laten zien. Dat betekent dat het aantal leerlingen de komende jaren nog niet zal dalen. De heer Rasch verwacht dat de gesprekken tussen de gemeente Bloemendaal en Stopoz binnenkort worden afgerond. Het leerlingenaantal zal altijd fluctueren. De renovatie van de gymzaal van de Bornwaterschool zal in de zomervakantie worden afgerond. Het kwaliteitsniveau is bepalend voor het normenkader van het gebouwenonderhoud. Stopoz ging uit van een ander normenkader dan het huidige, maar hanteert nu hetzelfde normenkader als de gemeente. De current ratio is vastgesteld op 2,37. Geleend geld is duurder dan eigen geld en op dit moment is er geen noodzaak om geld te lenen en de current ratio geforceerd naar beneden te brengen. Er is euro nodig om de lopende zaken te financieren en dit bedrag kan worden weggezet binnen de bandbreedte. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het niet verstandig om onder de liquiditeitsgrens van euro te gaan zitten. De energiekosten zijn de laatste jaren toegenomen, maar het afsluiten van een beter contract zal in de toekomst een gunstig effect hebben op de energiekosten. De heer Schuring vraagt waarom ICS de nieuwbouw voor de Sparrenboom heeft afgewezen. Hij vindt de passage op pagina 7, derde alinea erg wollig geformuleerd: De school is begonnen met een heroriëntatie op de positionering. (..) stabiel. De VVD geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening die informatief en stabiel is. De heer Schnackers stemt in met de jaarrekening. Hij vraagt of het mogelijk is om de jaarrekening af te keuren en hoe ver de zeggenschap van de commissie gaat. Hij geeft er de voorkeur aan om op een ander moment uitgebreider over het onderwijs te spreken. Het zou interessant zijn om de

4 -4- prognoses voor de leerlingenaantallen van acht jaar geleden te vergelijken met de huidige prognoses. Mevrouw Van der Burgt sluit zich aan bij de woorden van de heer Schuring. De heer Bruggeman antwoordt dat in het bouwkundig rapport de bedragen voor renovatie of nieuwbouw per school zijn opgenomen. Deze bedragen worden in de Marap gespecificeerd. Het opknappen van een school voor een redelijk bedrag heeft in deze tijd de voorkeur boven nieuwbouw. Het is onbetaalbaar om scholen geheel aan te passen. In de prognoses voor de leerlingenaantallen is geen rekening gehouden met leerlingen van buiten Bloemendaal. Als blijkt dat dit aantal leerlingen toeneemt, zullen ook de huidige prognoses niet uitkomen. Over de passage in de tekst die de heer Schuring aangeeft, merkt de wethouder op dat als heroriëntatie op de positionering organisatorisch niet meer mogelijk is, de kosten uit de hand lopen. Als de raad de jaarrekening van Stopoz afkeurt, komt het Openbaar Onderwijs in Bloemendaal niet in gevaar. De heer Rasch merkt op dat met heroriëntatie op de positionering wordt bedoeld de manier waarop de school zich profileert. De scholen in Bloemendaal zijn typische buurtscholen, evenals de school in Vogelenzang die nu zal worden omgevormd tot een streekschool. Vanuit pedagogisch oogpunt wordt een zodanig aanbod gecreëerd dat ouders het aantrekkelijk vinden om hun kind op deze school te plaatsen. Aan de naschoolse opvang zal bijvoorbeeld een cultureel aspect worden toegevoegd. Mevrouw Poncin vraagt of het specifiek gaat om kinderen met rugzakjes. De heer Rasch antwoordt dat het Freudenthalinstituut een programma heeft ontwikkeld voor jonge kinderen van wie de talenten in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit idee van een talentenkrachtschool zal als voorbeeld dienen voor een landelijk concept. Tot slot merkt hij op dat de gemeente volgens de Grondwet, artikel 23, lid 4 altijd verantwoordelijk blijft voor het onderwijs. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als hamerpunt te behandelen. Op verzoek van D66 zorgt wethouder Bruggeman ervoor dat de raad het accountantsrapport ontvangt. 12. Vaststellen verordeningen Wet Investeren in Jongeren 2010 De heer Schell stemt in met het voorstel en vraagt op welke manier de gemeente de jongeren proactief benadert. De heer Schuring stelt dat het vaststellen van deze verordeningen een verplichting is. Hij stemt in met het voorstel. De heer Schnackers vraagt hoe groot de potentiële doelgroep is en of het college kennis heeft genomen van de het verslag van de Cliëntenraad WWB. In art. 6 lid 11, waar staat dat 4 maanden na verstrijken van een jaar een jaarverslag gepresenteerd dient te worden. De raad heeft dit nog niet ontvangen. De heer Hustinx sluit zich aan bij de woorden van de heer Schuring. Mevrouw Van der Burgt kan er weinig over zeggen omdat het hier gaat om een wettelijke regeling. Ze vraagt of het door de lange trajecten kan voorkomen dat er mensen buiten de boot vallen, als blijkt dat het geld op is. Mevrouw Poncin vraagt of het budgetplafond wordt bepaald in samenspraak met de raad. Op pagina 22 wordt gezegd dat er alleen een waarschuwing mogelijk is bij schending van de inlichtingenplicht. Ze vraagt waarom deze maatregel niet is opgenomen bij ongewenst gedrag. Ze vindt de tekst op pagina 37, artikel 2.2 niet duidelijk. Op pagina 7 moet star worden gewijzigd in start. De heer Bruggeman zegt dat de gemeente zich proactief zal opstellen ten aanzien van jongeren en dat betekent dat ze zich actief gaat bemoeien met risicojongeren en jongeren met een handicap. De vraag van de heer Schnackers over de grootte van de potentiële doelgroep, zal hij schriftelijk beantwoorden. Het college heeft het verslag van de Cliëntenraad WWB niet ontvangen. Wethouder Bruggeman doet hier navraag naar. Het budgetplafond is alleen nodig in de privé-zorg en zal te zijner tijd in de verordening worden opgenomen. Deze verordening zal aan de raad worden voorgelegd. Het college zal nu geen subsidieplafond bepalen. De wethouder verwijst daarvoor naar artikel 9 op pagina 9. Op pagina 37, artikel 2.2 dient na opsporingsbeleid een ; te worden toegevoegd, zodat duidelijk is wat er wordt bedoeld. De heer Disseldorp Informeert bij de Cliëntenraad WWB naar het verslag. Tot nu toe zijn er 14 jongeren ingestroomd in de WWB en 4 uitgestroomd. Waarschuwingen zijn alleen aan de orde bij kleine schendingen van de inlichtingenplicht, zoals het te laat inleveren van een inlichtingenformulier. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als hamerpunt te behandelen.

5 Vaststellen aangepast financieel kader verbouwing dorpshuis Vogelenzang De heer Warmerdam spreekt in namens de Stichting Dorpshuis Vogelenzang. De verbouwing van het dorpshuis is om een aantal redenen noodzakelijk. Er moet meer ruimte gecreëerd worden voor de opslag van tafels, stoelen, toneelrekwisieten, kerstversiering en dergelijk. In de nieuwe situatie zal niet alleen dit probleem worden opgelost, maar wordt ook de ruimte onder de overkapping van de huidige entree, die gevoelig is voor vandalisme, weggewerkt. De zuidzijde is ook vandalisme gevoelig, maar wellicht kan daar een hek worden geplaatst. Ook de opslagruimte voor voorraden fris en drank en lege fusten is niet toereikend. Door de entree van de grote zaal te verplaatsen naar de voorzijde van het gebouw wordt er meer opslagruimte gerecreëerd. Er moeten koelunits geplaatst worden en de opgewarmde lucht moet worden afgevoerd. Dat zal een behoorlijke energiebesparing leveren. Om meer energie te besparen is het wenselijk om per ruimte een thermostaat te plaatsen en de huidige halogeenverlichting te vervangen door led verlichting en tl/pl armaturen. Tot slot pleit de heer Warmerdam voor een aparte toiletruimte voor de Kerkuil omdat er nu bij een bezetting van 50 tot 100 personen, slecht één dames- en één herentoilet beschikbaar is en dat is te weinig. Het publiek bestaat voor het merendeel uit mannen die, naarmate de avond vordert, gebruik gaan maken van het damestoilet of uitwijken naar de omliggende plantsoentjes. De heer Schnackers vraagt of de heer Warmerdam zich kan vinden in het aangepaste plan. De heer Warmerdam antwoordt dat dit het geval is. De heer Schuring vraagt wat het bezwaar is van één algemene toiletvoorziening. In het buurthuis in Schalkwijk is één toiletvoorziening en er zijn nooit problemen. De heer Warmerdam antwoordt dat het dorpshuis te maken heeft bezoekers van de Kerkuil, het jeugdhonk en de grote zaal. Als er slechts één toiletvoorziening is lopen de verschillende doelgroepen door elkaar en dat is niet wenselijk. Mevrouw Poncin complimenteert de wethouder en het bestuur met het overzichtelijke voorstel. De Kerkuil is drie keer per week open en ze vindt euro veel geld voor een toiletvoorziening. Ze stelt voor om buiten een krul te plaatsen. De heer Schnackers kan zich volledig vinden in het voorstel. De heer Schuring complimenteert de wethouder en de projectleider met het overzichtelijke stuk. Er is in het verleden niet goed omgegaan met de kredieten en de plannen, maar dat is met dit voorstel hersteld euro voor twee urinoirs is teveel. Hij steunt het voorstel zonder deze toevoeging. De heer Schell is blij met het voorstel. Het plaatsen van een toiletgroep is een kwaliteitsinvestering voor het gebouw. Hij verzoekt de wethouder om uitleg over de BTW voorziening. Mevrouw Schep dankt de commissieleden voor de complimenten aan haar en de projectleider maar vindt dat ook het bestuur van de Stichting buurthuis Vogelenzang moet worden gecomplimenteerd. De voorbereidingen liggen op schema en de Welstandcommissie is akkoord gegaan met het ontwerp. De pukkel is veranderd in een rechte ingang, waardoor het dorpshuis een betere uitstraling krijgt. Een scheiding van toiletten is niet alleen prettig bij meerdere gebruikers, maar is ook een voordeel voor de beheerder in het geval er maar een deel van het dorpshuis is verhuurd. Het bestuur hecht eraan dat de verschillende gebruikers niet door elkaar lopen en zij respecteert dat. Er wordt een groot bedrag aan de toiletvoorzieningen gespendeerd, maar er zijn ook al heel veel bezuinigingen doorgevoerd. De heer Schipper merkt op dat het kostbaar is om voor de toiletvoorzieningen leidingen te verleggen. Als dit plan niet wordt uitgevoerd, dan blijft de plek in stand waar vandalisme kan plaatsvinden. De fiscalist heeft nog geen oordeel over de BTW gegeven omdat het bestuur nog een overzicht moet leveren van de activiteiten die in een jaar hebben plaatsgevonden. Wellicht kan de BTW van de betaalde bouwkosten kunnen worden teruggevorderd. Mevrouw Poncin heeft er geen bezwaar tegen dat de teruggevorderde BTW de euro voor de toiletvoorziening dekt. Mevrouw Van der Burgt wijst er op dat het afsluiten van een deel van het dorpshuis scheelt in de schoonmaakkosten en de vernieling tegengaat. De heren Hustinx, Schnackers en Schell gaan akkoord met het voorstel. De heer Schuring vindt euro voor een toiletvoorziening teveel. Mevrouw Schep zal het voorstel voor het plaatsen van een krul niet overnemen. Ze zal de eventueel terug te vorderen euro BTW niet bestemmen voor de toiletten, omdat het nog niet zeker is dat dit lukt. Er is een mogelijkheid dat de kosten beperkt kunnen worden omdat de werkelijke kosten lager uitvallen dan de begrootte kosten. Naar aanleiding van pagina 5, scenario 2, merkt de wethouder op dat er ook een groter deel van de ISV gelden kan worden gebruikt. De heer Schuring zal door de heer Schipper worden uitgenodigd voor een rondgang door het dorpshuis. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als bespreekpunt te behandelen.

6 14. Mededelingen college van B&W -6- De voorzitter constateert dat er geen mededelingen zijn van de kant van het college. 15. Informatie uit (regionale) Samenwerkingsverbanden De voorzitter constateert dat er geen informatie is uit (regionale) Samenwerkingsverbanden. 16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur.

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de commissie algemene en financiële zaken, gehouden op woensdag 6 juni 2007, in de raadzaal te Middenbeemster.

Verslag van de openbare vergadering van de commissie algemene en financiële zaken, gehouden op woensdag 6 juni 2007, in de raadzaal te Middenbeemster. Verslag van de openbare vergadering van de commissie algemene en financiële zaken, gehouden op woensdag 6 juni 2007, in de raadzaal te Middenbeemster. Aanwezig: de heer W. Zeekant (voorzitter) de heer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie