C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom."

Transcriptie

1 Registratienummer: C O N C E P T Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samenleving gehouden op donderdag 10 juni 2010 om uur in het gemeentehuis van Overveen Voorzitter Aanwezige leden : mevrouw mr. A.M. Jeltes : de heer H.A.L. Schell (PvdA), de heer dr. F. Schuring (VVD), de heer J.H.B.M. Hustinx (LB), de heer drs. M.J.T.M. Schnackers (CDA), mevrouw P.J.M. Poncin (D66) en mevrouw M.J.M. van der Burgt (GLi) Commissiegriffier : de heer P. den Oudsten Mede aanwezig : de heer A. Bruggeman (wethouder) (bij agendapunt 1 t/m 9 en 11 t/m 15), Notulist mevrouw A. Schep (wethouder) (bij agendapunt 13), de heer B. Disseldorp (intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken, agendapunt 12), de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) en de heer mr. M. Schipper (medewerker afdeling Bouwen en Wonen, agendapunt 13), de heer E. Rasch (directeur Stopoz, agendapunt 11), mevrouw K. Ruijssenaars (Acountmanager Dienstverlening Paswerk, agendapunt 10), de heer C. de Graaf (Sectormanager Groen Paswerk, agendapunt 10), de heer W. Mooijekind (Financiën Paswerk, agendapunt 10) : mevrouw drs. Y. Muis (MetaTekst) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 2. Berichten van verhindering De voorzitter deelt mee dat de heren Van Gruting en Pieterson verhinderd zijn. 3. Vaststellen van de agenda De commissie gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om na agendapunt 9 de agendapunten 11 en 12 te behandelen, vervolgens agendapunt 10, 14 en 15 en pas daarna agendapunt 13, zodat mevrouw Schep bij de behandeling van dit laatste punt aanwezig kan zijn. 4. Mededeling voorzitter of leden van de commissie De voorzitter meldt dat de heer Rasch van Stopoz aanwezig is om zo nodig vragen te beantwoorden bij agendapunt 11. Paswerk heeft drie personen afgevaardigd om een toelichting te geven bij agendapunt 10. De voorzitter stelt voor om het bezoek aan de reddingsbrigade op 28 augustus a.s., om uur, te laten plaatsvinden. Het bezoek aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is op 8 september a.s. De commissieleden worden om uur verwacht voor een broodje in de Duinkijker, om uur wordt er een film vertoond en om uur is er een presentatie over het recreatieonderzoek. De commissievergadering vindt aansluitend plaats, om uur. 5. Vaststellen van het verslag d.d. 19 mei 2010 De heer Schuring merkt op dat hij bij agendapunt 12, eerste alinea, de wethouder citeerde uit de notulen van een eerder gehouden vergadering. Op verzoek van dhr. Schuring wordt toegevoegd op pagina 6 op regel 6 na...gewenst was : In de commissie vergadering van maart 2009 verklaarde Wethouder Bruggeman "De bus...is een sturingselement om overlast van hangjongeren te beperken. Als zou blijken dat dat niet helpt, dan moet er verandering in komen".

2 -2- Naar aanleiding van De heer Schell is het eens met de wethouder dat de normbedragen voldoende zijn (pagina 3). Hij pleit ervoor dat belangrijke onderwijszaken in OGO aan de orde komen en niet per mail worden voorgelegd. Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van deze opmerkingen. 6. Lijst van toezeggingen door B&W De voorzitter merkt op dat TCS 14 bij agendapunt 11 aan de orde komt. TCS 20 is aan de lijst van ingekomen stukken toegevoegd en kan worden afgevoerd. Ook TCS 23 is afgedaan. 7. Lijst ingekomen stukken raad 27 mei en 1 juli De voorzitter constateert dat de commissieleden geen opmerkingen hebben. 8. Rondvraag De heer Schell heeft in het blad Heemstede/Bennebroek gelezen dat er minder geld beschikbaar is voor het Bennebroekerbos en Leiduin. Hij verzoekt het college hier aandacht aan te besteden en zo nodig actie te ondernemen. 9. Insprekers en/of genodigden De voorzitter constateert dat er geen insprekers zijn op onderwerpen die niet op de agenda staan. 10. Instemmen met Jaarrekening Paswerk 2009 De heer Mooijekind geeft een toelichting op de Jaarrekening Paswerk De jaarrekening laat een verlies zien van 1,2 miljoen euro die onder andere veroorzaakt is door een omzetdaling binnen de productietak en de detacheringstak. De omzet uit reïntegratie-activiteiten is opgetrokken, maar daardoor zijn personeelskosten overschreden. Daarnaast heeft Paswerk minder subsidie ontvangen voor WsW en dat was lastig op te vangen. De heer Bruggeman werd verrast door de mededeling dat de gemeente Haarlem een andere opvatting over solvabiliteit heeft. Bij de behandeling van de jaarrekening heeft Haarlem het standpunt ingenomen dat de aanvulling van het tekort ten laste moet komen van het eigen vermogen van Paswerk, tot het niveau van 30% is bereikt. Het resterende tekort zou dan door de gemeenten moeten worden aangevuld. Dat betekent een vermindering van het bij te passen bedrag met ongeveer 50%. De gemeente Heemstede heeft besloten de besluitvorming over te laten aan de raad. Mevrouw Poncin vindt de jaarrekening overzichtelijk. De consolidatie is zwak en de solvabiliteit is 20% gedaald. Ze constateert dat er euro meer is uitgegeven aan opleidingen en dat er in totaal euro meer kosten zijn gemaakt. Ze vraagt of het functiewaarderingsonderzoek een regulier onderzoek is en wanneer het heeft plaatsgevonden. De heer Hustinx vraagt of ook voor de komende jaren een slechter subsidieresultaat te verwachten is. De heer Schnackers vraagt of het college haar voorstel handhaaft, wat de verwachtingen zijn voor de personeelskosten voor ambtenaren voor 2010 en wat het tewerkstellen van Wsw ers betekent voor de personeelkosten. Zijn deze kosten structureel of incidenteel? De heer Schuring vraagt het college naar haar opvatting over het voorstel van de gemeente Haarlem: hoe ver kan de aantasting van het vermogen gaan en welke andere mogelijkheden ziet Bloemendaal in de exploitatie. De heer Schell stelt dat de kerntaak van Paswerk de begeleiding is van mensen in een reïntegratieproces en dat deze taak niet in het geding mag komen. Paswerk heeft duidelijk een pedagogische en een commerciële kant. Hij vraagt of er voldoende mensen binnen Paswerk zijn die zich kunnen bezighouden met het groenonderhoud. De heer Mooijekind verwacht dat het subsidieresultaat voor de komende jaren zal verslechteren. Het functiewaarderingstraject voor teamleiders dat in 2008 heeft plaatsgevonden, heeft met terugwerkende kracht extra kosten met zich meegebracht. Deze kosten zijn gedeeltelijk structureel, gedeeltelijk incidenteel. De opleidingskosten zijn gestegen omdat 600 ambtenaren een agressiviteittraining hebben gevolgd in het kader van de Wsw. De personeelkosten voor ambtenaren

3 -3- zijn gestegen door toenemende reïntegratie-activiteiten. Aan de subsidie voor Wsw ers is niets te doen en de mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden zijn beperkt. De extra omzet moet gerealiseerd worden binnen de reïntegratietak en de groentak. Als de solvabiliteit onder de 30% daalt, zal er wellicht op termijn een banklening moeten worden afgesloten. De heer Schuring vraagt wanneer er problemen ontstaan. De heer Mooijekind antwoordt dat als het saldo op 0 kan worden gehouden er geen problemen ontstaan. Mocht dat niet lukken, dan wordt de situatie problematisch. De heer Bruggeman zegt dat het merendeel van de bestuursleden gekozen heeft voor het standpunt van de gemeente Haarlem. Binnenkort zal het dagelijks bestuur bijeenkomen om over deze kwestie van gedachten te wisselen. Mevrouw Poncin neigt naar het idee van Haarlem en Heemstede. Ze zal instemmen met de jaarrekening als de accountant een akkoordverklaring geeft. Mevrouw Van der Burgt benadrukt het belang van Paswerk. De heer Schnackers zal meegaan met het standpunt van het college. De heer Schuring is voorstander van een alerte bedrijfsexploitatie en steunt het standpunt van het college. Zowel de bedrijfseconomische doelstelling als de sociale doelstelling zijn belangrijk. De heer Schell steunt het standpunt van het college en hij verzoekt de wethouder om de sociale doelstelling van Paswerk overeind te houden. De economische doelstelling moet in dienst staan van de sociale doelstelling. De heer De Graaf geeft een presentatie over het groenonderhoud en deelt een hand-out uit met de tekst van zijn betoog. De voorzitter constateert dat de meerderheid van de commissie de raad positief zal adviseren over dit onderwerp. Op verzoek van D66 zorgt wethouder Bruggeman ervoor dat de raad het accountantsrapport ontvangt. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als hamerpunt te behandelen. 11. Goedkeuren jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland De heer Schnackers vraagt naar de stand van zaken van de gesprekken met de gemeente Bloemendaal over achterstallig onderhoud. Hij vindt het merkwaardig dat er elk jaar wordt gezegd dat het leerlingenaantal in de komende jaren zal dalen, maar dat het toch elk jaar nog toeneemt. De heer Schnackers verzoekt de wethouder om informatie over de renovatie van de gymzaal van de Bornwaterschool. Het blijkt dat Stopoz en de gemeente Bloemendaal een verschillend normenkader hanteren. Hij verzoekt om uitleg van de wethouder. Mevrouw Poncin vraagt hoe het mogelijk is dat de current ratio van Stopoz 2,37 bedraagt, terwijl er een bandbreedte met een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,5 wordt gehanteerd. Ze wijst in dit verband op het rapport van de commissie Don waarin wordt aangegeven of een school op de juiste manier met haar financiële middelen omgaat. Op pagina 14 wordt opgemerkt dat de energiekosten toenemen, terwijl elders in het rapport wordt gezegd dat het nieuwe energiecontract een besparing op de energiekosten oplevert. Dit lijkt met elkaar in strijd. De heer Bruggeman geeft aan dat de gemeente niet de richting van de scholen bepaalt, maar betrokken is bij de onderwijsvoorziening. De scholen informeren de gemeente over de koers die zij willen varen. Het leerlingenaantal zal naar verwachting na acht jaar een daling laten zien. Dat betekent dat het aantal leerlingen de komende jaren nog niet zal dalen. De heer Rasch verwacht dat de gesprekken tussen de gemeente Bloemendaal en Stopoz binnenkort worden afgerond. Het leerlingenaantal zal altijd fluctueren. De renovatie van de gymzaal van de Bornwaterschool zal in de zomervakantie worden afgerond. Het kwaliteitsniveau is bepalend voor het normenkader van het gebouwenonderhoud. Stopoz ging uit van een ander normenkader dan het huidige, maar hanteert nu hetzelfde normenkader als de gemeente. De current ratio is vastgesteld op 2,37. Geleend geld is duurder dan eigen geld en op dit moment is er geen noodzaak om geld te lenen en de current ratio geforceerd naar beneden te brengen. Er is euro nodig om de lopende zaken te financieren en dit bedrag kan worden weggezet binnen de bandbreedte. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het niet verstandig om onder de liquiditeitsgrens van euro te gaan zitten. De energiekosten zijn de laatste jaren toegenomen, maar het afsluiten van een beter contract zal in de toekomst een gunstig effect hebben op de energiekosten. De heer Schuring vraagt waarom ICS de nieuwbouw voor de Sparrenboom heeft afgewezen. Hij vindt de passage op pagina 7, derde alinea erg wollig geformuleerd: De school is begonnen met een heroriëntatie op de positionering. (..) stabiel. De VVD geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening die informatief en stabiel is. De heer Schnackers stemt in met de jaarrekening. Hij vraagt of het mogelijk is om de jaarrekening af te keuren en hoe ver de zeggenschap van de commissie gaat. Hij geeft er de voorkeur aan om op een ander moment uitgebreider over het onderwijs te spreken. Het zou interessant zijn om de

4 -4- prognoses voor de leerlingenaantallen van acht jaar geleden te vergelijken met de huidige prognoses. Mevrouw Van der Burgt sluit zich aan bij de woorden van de heer Schuring. De heer Bruggeman antwoordt dat in het bouwkundig rapport de bedragen voor renovatie of nieuwbouw per school zijn opgenomen. Deze bedragen worden in de Marap gespecificeerd. Het opknappen van een school voor een redelijk bedrag heeft in deze tijd de voorkeur boven nieuwbouw. Het is onbetaalbaar om scholen geheel aan te passen. In de prognoses voor de leerlingenaantallen is geen rekening gehouden met leerlingen van buiten Bloemendaal. Als blijkt dat dit aantal leerlingen toeneemt, zullen ook de huidige prognoses niet uitkomen. Over de passage in de tekst die de heer Schuring aangeeft, merkt de wethouder op dat als heroriëntatie op de positionering organisatorisch niet meer mogelijk is, de kosten uit de hand lopen. Als de raad de jaarrekening van Stopoz afkeurt, komt het Openbaar Onderwijs in Bloemendaal niet in gevaar. De heer Rasch merkt op dat met heroriëntatie op de positionering wordt bedoeld de manier waarop de school zich profileert. De scholen in Bloemendaal zijn typische buurtscholen, evenals de school in Vogelenzang die nu zal worden omgevormd tot een streekschool. Vanuit pedagogisch oogpunt wordt een zodanig aanbod gecreëerd dat ouders het aantrekkelijk vinden om hun kind op deze school te plaatsen. Aan de naschoolse opvang zal bijvoorbeeld een cultureel aspect worden toegevoegd. Mevrouw Poncin vraagt of het specifiek gaat om kinderen met rugzakjes. De heer Rasch antwoordt dat het Freudenthalinstituut een programma heeft ontwikkeld voor jonge kinderen van wie de talenten in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit idee van een talentenkrachtschool zal als voorbeeld dienen voor een landelijk concept. Tot slot merkt hij op dat de gemeente volgens de Grondwet, artikel 23, lid 4 altijd verantwoordelijk blijft voor het onderwijs. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als hamerpunt te behandelen. Op verzoek van D66 zorgt wethouder Bruggeman ervoor dat de raad het accountantsrapport ontvangt. 12. Vaststellen verordeningen Wet Investeren in Jongeren 2010 De heer Schell stemt in met het voorstel en vraagt op welke manier de gemeente de jongeren proactief benadert. De heer Schuring stelt dat het vaststellen van deze verordeningen een verplichting is. Hij stemt in met het voorstel. De heer Schnackers vraagt hoe groot de potentiële doelgroep is en of het college kennis heeft genomen van de het verslag van de Cliëntenraad WWB. In art. 6 lid 11, waar staat dat 4 maanden na verstrijken van een jaar een jaarverslag gepresenteerd dient te worden. De raad heeft dit nog niet ontvangen. De heer Hustinx sluit zich aan bij de woorden van de heer Schuring. Mevrouw Van der Burgt kan er weinig over zeggen omdat het hier gaat om een wettelijke regeling. Ze vraagt of het door de lange trajecten kan voorkomen dat er mensen buiten de boot vallen, als blijkt dat het geld op is. Mevrouw Poncin vraagt of het budgetplafond wordt bepaald in samenspraak met de raad. Op pagina 22 wordt gezegd dat er alleen een waarschuwing mogelijk is bij schending van de inlichtingenplicht. Ze vraagt waarom deze maatregel niet is opgenomen bij ongewenst gedrag. Ze vindt de tekst op pagina 37, artikel 2.2 niet duidelijk. Op pagina 7 moet star worden gewijzigd in start. De heer Bruggeman zegt dat de gemeente zich proactief zal opstellen ten aanzien van jongeren en dat betekent dat ze zich actief gaat bemoeien met risicojongeren en jongeren met een handicap. De vraag van de heer Schnackers over de grootte van de potentiële doelgroep, zal hij schriftelijk beantwoorden. Het college heeft het verslag van de Cliëntenraad WWB niet ontvangen. Wethouder Bruggeman doet hier navraag naar. Het budgetplafond is alleen nodig in de privé-zorg en zal te zijner tijd in de verordening worden opgenomen. Deze verordening zal aan de raad worden voorgelegd. Het college zal nu geen subsidieplafond bepalen. De wethouder verwijst daarvoor naar artikel 9 op pagina 9. Op pagina 37, artikel 2.2 dient na opsporingsbeleid een ; te worden toegevoegd, zodat duidelijk is wat er wordt bedoeld. De heer Disseldorp Informeert bij de Cliëntenraad WWB naar het verslag. Tot nu toe zijn er 14 jongeren ingestroomd in de WWB en 4 uitgestroomd. Waarschuwingen zijn alleen aan de orde bij kleine schendingen van de inlichtingenplicht, zoals het te laat inleveren van een inlichtingenformulier. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als hamerpunt te behandelen.

5 Vaststellen aangepast financieel kader verbouwing dorpshuis Vogelenzang De heer Warmerdam spreekt in namens de Stichting Dorpshuis Vogelenzang. De verbouwing van het dorpshuis is om een aantal redenen noodzakelijk. Er moet meer ruimte gecreëerd worden voor de opslag van tafels, stoelen, toneelrekwisieten, kerstversiering en dergelijk. In de nieuwe situatie zal niet alleen dit probleem worden opgelost, maar wordt ook de ruimte onder de overkapping van de huidige entree, die gevoelig is voor vandalisme, weggewerkt. De zuidzijde is ook vandalisme gevoelig, maar wellicht kan daar een hek worden geplaatst. Ook de opslagruimte voor voorraden fris en drank en lege fusten is niet toereikend. Door de entree van de grote zaal te verplaatsen naar de voorzijde van het gebouw wordt er meer opslagruimte gerecreëerd. Er moeten koelunits geplaatst worden en de opgewarmde lucht moet worden afgevoerd. Dat zal een behoorlijke energiebesparing leveren. Om meer energie te besparen is het wenselijk om per ruimte een thermostaat te plaatsen en de huidige halogeenverlichting te vervangen door led verlichting en tl/pl armaturen. Tot slot pleit de heer Warmerdam voor een aparte toiletruimte voor de Kerkuil omdat er nu bij een bezetting van 50 tot 100 personen, slecht één dames- en één herentoilet beschikbaar is en dat is te weinig. Het publiek bestaat voor het merendeel uit mannen die, naarmate de avond vordert, gebruik gaan maken van het damestoilet of uitwijken naar de omliggende plantsoentjes. De heer Schnackers vraagt of de heer Warmerdam zich kan vinden in het aangepaste plan. De heer Warmerdam antwoordt dat dit het geval is. De heer Schuring vraagt wat het bezwaar is van één algemene toiletvoorziening. In het buurthuis in Schalkwijk is één toiletvoorziening en er zijn nooit problemen. De heer Warmerdam antwoordt dat het dorpshuis te maken heeft bezoekers van de Kerkuil, het jeugdhonk en de grote zaal. Als er slechts één toiletvoorziening is lopen de verschillende doelgroepen door elkaar en dat is niet wenselijk. Mevrouw Poncin complimenteert de wethouder en het bestuur met het overzichtelijke voorstel. De Kerkuil is drie keer per week open en ze vindt euro veel geld voor een toiletvoorziening. Ze stelt voor om buiten een krul te plaatsen. De heer Schnackers kan zich volledig vinden in het voorstel. De heer Schuring complimenteert de wethouder en de projectleider met het overzichtelijke stuk. Er is in het verleden niet goed omgegaan met de kredieten en de plannen, maar dat is met dit voorstel hersteld euro voor twee urinoirs is teveel. Hij steunt het voorstel zonder deze toevoeging. De heer Schell is blij met het voorstel. Het plaatsen van een toiletgroep is een kwaliteitsinvestering voor het gebouw. Hij verzoekt de wethouder om uitleg over de BTW voorziening. Mevrouw Schep dankt de commissieleden voor de complimenten aan haar en de projectleider maar vindt dat ook het bestuur van de Stichting buurthuis Vogelenzang moet worden gecomplimenteerd. De voorbereidingen liggen op schema en de Welstandcommissie is akkoord gegaan met het ontwerp. De pukkel is veranderd in een rechte ingang, waardoor het dorpshuis een betere uitstraling krijgt. Een scheiding van toiletten is niet alleen prettig bij meerdere gebruikers, maar is ook een voordeel voor de beheerder in het geval er maar een deel van het dorpshuis is verhuurd. Het bestuur hecht eraan dat de verschillende gebruikers niet door elkaar lopen en zij respecteert dat. Er wordt een groot bedrag aan de toiletvoorzieningen gespendeerd, maar er zijn ook al heel veel bezuinigingen doorgevoerd. De heer Schipper merkt op dat het kostbaar is om voor de toiletvoorzieningen leidingen te verleggen. Als dit plan niet wordt uitgevoerd, dan blijft de plek in stand waar vandalisme kan plaatsvinden. De fiscalist heeft nog geen oordeel over de BTW gegeven omdat het bestuur nog een overzicht moet leveren van de activiteiten die in een jaar hebben plaatsgevonden. Wellicht kan de BTW van de betaalde bouwkosten kunnen worden teruggevorderd. Mevrouw Poncin heeft er geen bezwaar tegen dat de teruggevorderde BTW de euro voor de toiletvoorziening dekt. Mevrouw Van der Burgt wijst er op dat het afsluiten van een deel van het dorpshuis scheelt in de schoonmaakkosten en de vernieling tegengaat. De heren Hustinx, Schnackers en Schell gaan akkoord met het voorstel. De heer Schuring vindt euro voor een toiletvoorziening teveel. Mevrouw Schep zal het voorstel voor het plaatsen van een krul niet overnemen. Ze zal de eventueel terug te vorderen euro BTW niet bestemmen voor de toiletten, omdat het nog niet zeker is dat dit lukt. Er is een mogelijkheid dat de kosten beperkt kunnen worden omdat de werkelijke kosten lager uitvallen dan de begrootte kosten. Naar aanleiding van pagina 5, scenario 2, merkt de wethouder op dat er ook een groter deel van de ISV gelden kan worden gebruikt. De heer Schuring zal door de heer Schipper worden uitgenodigd voor een rondgang door het dorpshuis. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit agendapunt in de raad van 1 juli 2010 als bespreekpunt te behandelen.

6 14. Mededelingen college van B&W -6- De voorzitter constateert dat er geen mededelingen zijn van de kant van het college. 15. Informatie uit (regionale) Samenwerkingsverbanden De voorzitter constateert dat er geen informatie is uit (regionale) Samenwerkingsverbanden. 16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur.

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2010013429 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

: de heer A. Bruggeman (wethouder) en de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) : de heer M.A.P. van der Lans (afdeling Publiekszaken)

: de heer A. Bruggeman (wethouder) en de heer P.G.A. Dubbe (hoofd afdeling Publiekszaken) : de heer M.A.P. van der Lans (afdeling Publiekszaken) Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 12 januari 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen. Voorzitter Aanwezige leden c.q. duocommissieleden

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 juni 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen.

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 juni 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 juni 2011, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen. Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

De voorzitter, daarin gesteund door de andere leden van de commissie, is van oordeel dat het verloop van de vergadering maar moet worden afgewacht.

De voorzitter, daarin gesteund door de andere leden van de commissie, is van oordeel dat het verloop van de vergadering maar moet worden afgewacht. 1 Nr. 2009028399 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 2 september 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Notulen raadscommissie VHV c.a. van 11 februari 2002

Notulen raadscommissie VHV c.a. van 11 februari 2002 Notulen raadscommissie VHV c.a. van 11 februari 2002 Onderwerp Notulen commissievergadering Datum 11 februari 2002. Commissie Commissie Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer,

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

De agenda wordt overeenkomstig het voorgaande vastgesteld. In de loop van de vergadering wijzigt de vergadervolgorde in overleg met de commissie.

De agenda wordt overeenkomstig het voorgaande vastgesteld. In de loop van de vergadering wijzigt de vergadervolgorde in overleg met de commissie. 1 Nr. 2009035253 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 2 december 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q.

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 18 juni 2015 te Coevorden

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 18 juni 2015 te Coevorden Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de Raad van Toezicht van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de Raad van Toezicht de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris

Nadere informatie

MR vergadering d.d 12 mei 2014

MR vergadering d.d 12 mei 2014 MR vergadering d.d 12 mei 2014 Aanwezig: Erik (vz), Rijk, Janet, Ingeborg, Loes, Jan, Margriet, Jeroen en Saskia (notulist) Afwezig: -- Agendapunt 1. Opening, Voorzitter heet iedereen welkom. mededelingen

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 april 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 april 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2009009536 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 8 april 2009, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q.

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

AGENDA. mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD)

AGENDA. mevrouw A. Schep (D66) en de heren A. Bruggeman (CDA) en T. Kokke (VVD) Registratienummer: 2009035557 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal gehouden op donderdag 19 november 2009 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen AGENDA

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van deze wijziging. De besluitenlijst van 4 en 5 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst opiniërende vergadering van de raad d.d. 22 november 2016, aanvang 19.30 uur Gemeente Woudrichem Voorzitter: Griffier: de heer A. de Graaf mevrouw P. Paulides Aanwezig: CDA: mevrouw N.G.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid)

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid) Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 4 juli 2012 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: De heer J.H.M.

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 N O T U L E N van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 BLOK VOLKSHUISVESTING, RO, MILIEU, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER Aanwezig: Commissieleden:

Nadere informatie

Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel.

Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Notulen van de GMR-vergadering van 15-12-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Afwezig: Hans van Geffen(voorzitter)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

G R I F F I E B U R E A U GEMEENTE * BRUNSSUM

G R I F F I E B U R E A U GEMEENTE * BRUNSSUM G R I F F I E B U R E A U GEMEENTE * BRUNSSUM CONCEPT BESLUITENLIJST/VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN GEHOUDEN OP WOENSDAG 27 MEI 2009 OM 19:00 UUR IN HET BESTUURSCENTRUM

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ gemeente WOERDEN Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Van der Woude Programma: Woerden Jong Onderwerp:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober 2014 Witte Zaal Algemene Zaken Voorrondes Aanwezig: H.G. Roeleveld (CDA), F.Th. Koelemeijer (GL), R.P. Hendriks (VLW), H.W.F.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg Aanwezig: Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg RKBS De Prinsenhof Afwezig: Plaats: Volgende vergadering Agenda Alex Duivenvoorde (voorzitter), Angelique Duivenvoorde, Micha Luttik, Fred

Nadere informatie

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol Bijlage 1 bij agendapunt 4 voor de AB-vergadering van 20 november 2014 NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol ONDERWERP: Concept verslag van de vergadering

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ro = o i I - 1 ï O ; MD : ui:

ro = o i I - 1 ï O ; MD : ui: / l\ V ro = o i I - ï O ; MD : ui: Vraag voor de rondvraag Uit een aan de radsleden gerichte brief met kenmerk 20200266 blijkt dat er in nauw overleg met de gemeente Heemstede een plan van aanpak is opgesteld

Nadere informatie

3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht.

3. Spreekrecht burgers Er zijn geen burgers die gebruik willen maken van het spreekrecht. Notulen Commissie : Wonen & Werken Vergadering : 6 maart 2012 om 20.00 uur d.d. Voorzitter : dhr. A. Steenbergen Griffier : dhr. M. Bourdrez Aanwezige : dhr. L. van Capel (PvdA), dhr. J. Dam (VVD), dhr.

Nadere informatie

Oss. Datum. Achtergrond. ln 2OL4 is in samenwerking met alle gebruikers van de 6 Horizonscholen in Oss een document. GTnnEENTE

Oss. Datum. Achtergrond. ln 2OL4 is in samenwerking met alle gebruikers van de 6 Horizonscholen in Oss een document. GTnnEENTE GTnnEENTE Oss Vastgoedmanagement Aan het bestuur van de stichting OOG T.a.v. mevrouw Beuving Postbus 4 5460 AA Veghel Raadhu slaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 6297 08 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte van dhr. Pierre Henssen.

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte van dhr. Pierre Henssen. Concept verslag algemene ledenvergadering AV Unitas 24 mei 2011 1. Opening door de voorzitter, mededelingen en vaststellen agenda: De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003 Gemeente Den Haag RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN Datum oktober 2003 Van de openbare vergadering van de COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT Datum en tijd vrijdag 3 oktober 2003, 9.00 uur Plaats

Nadere informatie

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol, gehouden op 20 april 2016 in Commissiekamer 1 bij de Provincie Noord-Holland, Dreef 3, te Haarlem. Aanwezig

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS.

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie. De heer Van der Starre neemt deel aan de vergadering namens TROTS. UITKOMSTEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 30 november 2010 Nummer Onderwerp Actie 10-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE PROJECTGROEPVERGADERING VOORTGEZET ONDERWIJS.

VERSLAG VAN DE PROJECTGROEPVERGADERING VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VAN DE PROJECTGROEPVERGADERING VOORTGEZET ONDERWIJS. Datum: Plaats: maandag 8 september om 10.00 uur. Commissiekamer Stadskantoor te Brielle. Aanwezig: Dhr. Lodder (projectleider, voorzitter);

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 4 februari 2010 Aanvang/einde : 20.00-21.53 uur Voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Met deze aanpassing wordt het voorstel vastgesteld.

Met deze aanpassing wordt het voorstel vastgesteld. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van 8 december 2014. Aanwezig: mw. N. Hofstra (voorzitter), mw. P.Lambeck, dhr. M.Blom, mw. L.Schuiling, dhr. J.P.Loopstra, mw.

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de heren Wessels en Benning van accountantskantoor De Jong & Laan welkom.

1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de heren Wessels en Benning van accountantskantoor De Jong & Laan welkom. NOTULEN van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV Waterbedrijf Drenthe, gehouden op donderdag 13 juli 2017 in de kantine van het hoofdkantoor van WMD te Assen Aanwezig: De heer G.J. Jansen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie