Platform Subsidies. Regiobijeenkomst. Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Platform Subsidies. Regiobijeenkomst. Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman"

Transcriptie

1 Platform Subsidies Regiobijeenkomst Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman

2 Vorm & Inhoud We gaan vandaag in gesprek met elkaar over een aantal subsidies waarbij de invalshoek de regio is Wij hebben onderwerpen voorbereid waar kansen voor ROC s liggen Doel is om een stap verder te komen in de richting van: proactief handelen en krachtenbundeling

3 Onderwerpen EFRO/regionale ontwikkeling Subsidie Cofinanciering sectorplannen Regionaal investeringsfonds MBO Kansen voor 2014 (en verder) Andere onderwerpen?

4 EUROPA NEDERLAND STRUCTUUR-FONDSEN ERASMUS + OCW SZW EFRO ESF INTER REG CENT RAAL DECE NTRA AL Inhoudelijk Techniekpact Sociaal Akkoord 4 Landsdelen economie Gemeenten Sociale inclusie arbeidsmarkt Euregio Economie Brussel onderwijs Nationale Agentschap pen Onderwijs Financieel Regionaal Investeringsfonds Sectorplannen

5 EFRO Uitdagingen NL: verhogen investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling (O&O) en transitie naar koolstofarme economie. Europese Commissie (Cie) stelt Verordeningen op. Hierin worden thematische doelen vastgesteld en verplicht % besteding middelen. Cie: NL: 80% middelen naar innovatie, MKB en koolstofarme economie. Minimaal 20% naar koolstofarme economie. Minimaal 5% naar integrale duurzame stedelijke ontwikkeling. NL: hoofddoelen : innovatie en koolstofarme economie.

6 Onderwijs Lijst met thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten EFRO : Nr 10. Investeringen in onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren door het ontwikkelen van infrastructuur voor onderwijs en opleiding. Behoort niet tot de verplichte thema s waarvoor 80% van de middelen moet worden ingezet, maar vormt onderdeel van de vrije keuze van de lidstaten (20%). Onderwijs door NL niet als thematische doelstelling opgenomen, maar onderdeel van andere doelstellingen.

7 Analyse OP Oost Innovatiestimulering hoogste prioriteit (budget ± 100 miljoen): experimentele ontwikkeling van nieuwe technologie. Nadruk op MKB Eén van de knelpunten voor achterblijven O&O investeringen: tekort aan passend personeel (HCA) Tekort aan passend personeel: Techniekpact, ESF, Sectorplannen en bestaande provinciale / regionale voorzieningen As 1: Innovatie (66% budget): hoger onderwijs (als kennisinstelling) As 2: CO-arme economie (30% budget):product en procesinnovatie Oost: keuze voor de sectoren High Tech Systemen en materialen; AgroFood; Health; Energie en Milieutechnologie.

8 Analyse OP Noord Noord: keuze voor de sectoren Energie Sensortechnologie Watertechnologie Healthy ageing Agribusiness Aanknopingspunt MBO s: samenhang als voorwaarde voor waardecreatie (vertalen kennis naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken via concrete nieuwe toepassingen). Ook verhogen opleidingsniveau naar MBO en hoger, talentontplooing en sociale participatie zijn kernpunten. Echter: hier in S3 met name aansluiting gezocht bij ESF.

9 Analyse OP Zuid Innovatiebevordering centraal, 137 miljoen Zuid: keuze voor de sectoren (internationaal:) AgroFood & T&U High Tech Systemen & Materialen Chemie (nationaal): Life Sciences & Health Biobased Logistiek Maintenance En cross-overs met andere sectoren en de ambitie om 4 grootschalige proeftuinen op te zetten op het gebied van slimme zorg, slimme mobiliteit, duurzame energie en demografie

10 Analyse OP Zuid 1A: Innovatiebevordering: Versterken onderzoek- en innovatie-infrastructuur, in het bijzonder gericht op de human capital agenda De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed opgeleid, vooral technisch, personeel is voor het behoud en het versterken van de innovatiekracht van Zuid-Nederland nu al een beperkende factor en dreigt dit in de (nabije) toekomst nog meer te worden. Binnen investeringsprioriteit 1A is ruimte voor het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het oplossen van deze uitdaging. Regionale uitwerking van het Techniekpact, met name actielijn Werken in de Techniek Voor investeringsprioriteit 1A, die wordt gericht op het versterken van het (samenwerkings- )systeem om de regionale human capital agenda, met name gericht op technisch opgeleiden (MBO+) in brede zin, van een extra impuls te voorzien, wordt 10% van de middelen gereserveerd. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorziene knelpunt waarbij de beschikbaarheid van op maat gekwalificeerde mensen een beperkende factor dreigt te worden voor de effectiviteit van het regionale (open) innovatiesysteem. Tegelijkertijd getuigt het aandeel van 10%-punten ook van het aanvullende karakter dat de met EFRO-middelen te ondersteunen activiteiten hebben op reguliere scholings- en trainingsactiviteiten en op de inzet van ESF-middelen en de (vooralsnog) tijdelijke budgetten in het kader van het Techniekpact. Waarschijnlijk een tenderregeling

11 Analyse OP West West: keuze voor alle topsectoren De focus van het programma ligt dan op (1) het innovatieve MKB: bedrijven die in samenwerking met andere partijen (grootbedrijf, kennisinstellingen of andere MKBers) zich richten op de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, (2) op de slimme uitrol van technologie tbv de koolstofarme economie en (3) de geintegreerde stedelijke ontwikkeling. 3: Focus op de grote steden De directe activiteiten zijn gericht op het onderwijs (zorgen voor een meer gerichte instroming met effect op lange termijn), aantrekken en/of bemiddelen van reserves voor nieuwe vraag per cluster, branche of thema. Hierbij kan worden gedacht aan: Mensen op alle niveaus die nu aan de kant staan te ondersteunen in het benutten van hun (arbeids)kansen. Door (arbeids)participatie kunnen zij zich verder ontwikkelen en hun arbeidsmogelijkheden vergroten. (Werkgroep: is meer actief anders denk je dat wij iets moeten creëren). Jongeren interesseren voor een bèta of techniek opleiding (Masterplan Bèta en Technologie). Aanleren van werknemersvaardigheden. Goed afstemmen van de vraag van bedrijven en het aanbod vanaf het MBO. Mogelijk maken van vraaggerichte opleidingen. Werven en behouden van (inter)nationaal talent op die sectoren waar instroom niet voldoende is.

12 Voorlopige conclusies EFRO biedt in principe mogelijkheden voor financiële steun Oktober 2014 start Regionale inzet en samenwerking nodig. Via netwerkvorming kansen benutten Past agenda ROC in de doelstellingen van het OP? Of: wat staat er voor relevants in? 15 beroepen van morgen? Wie werken samen in de regio? Is er invloed op de totstandkoming van het OP? Hebben CvB-ers gesprekken met GS hierover? Obstakels, ervaringen?

13 Cofinanciering Sectorplannen Breed draagvlak: aanvraag namens samenwerkingsverband met tenminste werkgevers en werknemersorganisaties Accent op (inter)sectoraal of regionaal Maatwerk op basis van analyse van knelpunten en oplossingen in de sector(en), regio( s) Cofinanciering niet van het sectorplan als geheel maar van maatregelen in het sectorplan (max. 2 jaar) Eigen financiering door sociale partners van tenminste 50% van de kosten, (Bron: bv. cao afspraken, sectorfonds, individuele arbeidsorganisaties) Verdeling budget: wie het eerst komt, meerdere aanvraagtijdvakken tot het budget op is. Hoogte aan te vragen budget: realistisch aanvragen

14 Hoofdaanvrager Hoofdaanvrager is bij voorkeur een: Werkgeversorganisatie of Werknemersorganisatie of O&O fonds of Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Indien hoofdaanvrager een van bovenstaande organisaties is: Eigen vermogen is minstens 80% van het aangevraagde bedrag of garantstelling door de samenwerkingspartners voor tenminste 80% van het aangevraagde bedrag Indien andere hoofdaanvrager: Beschikt over tenminste 80% van het aangevraagde bedrag aan eigen liquide middelen en Garantstelling door de samenwerkingspartners voor tenminste 80% van het aangevraagde bedrag

15 Aanvraag Aanvraag moet volledig zijn om in behandeling genomen te worden. Meerdere bijlagen bij de elektronische aanvraag (artikel 2.3) Samenwerkingsovereenkomst en machtiging van de hoofdaanvrager Analyse van arbeidsmarkt knelpunten en oplossingen Plan van aanpak met doelen en maatregelen (SMART) Beschrijving van de uitvoering (organisatie en tijdpad, beschrijving van voorwaarden & handhaving bij maatregelen) Onderbouwde begroting van kosten en financieringsplan (NB ook van structurele maatregelen na de cofinanciering, vglk CIV s)

16 Subsidiabele maatregelen Op het gebied van tenminste 2 van de 7 thema s: Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren Behoud oudere vakkrachten Arbeidsinstroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Scholing Van-werk-naar-werk (sectoraal en intersectoraal) Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Mogelijke maatregelen zijn in regeling niet limitatief geformuleerd Ter inspiratie: Menukaart

17 Subsidiabele kosten Kosten van maatregelen zijn subsidiabel indien: werkelijk gemaakt aan het project gerelateerd redelijk marktconforme prijs Kosten van overhead zijn subsidiabel als forfaitair bedrag = opslag op het totaal van subsidiabele kosten, berekend volgens staffel. Subsidieplafond: geen plafond per aanvraag Drempelbedrag per aanvraag: ten minste euro aangevraagde cofinanciering Bevoorschotting: 1e voorschot ambtshalve 10% indien gewenst, verdere bevoorschotting mogelijk Rapportages: na 1 jaar + eindrapportage

18 Beoordelingscriteria Inhoudelijke toets door Ministerie SoZaWe: Voldoen aan de eisen van de regeling Sectoranalyse Aansluiting van maatregelen bij sectoranalyse Verhouding tussen kosten, omvang problematiek en te verwachten resultaten Meetbare formulering van maatregelen en prestaties Zekerheid over eigen financiering Etc. Financiele toets door AgentschapSZW

19 Menukaart: kansen onderwijs 1A Arbeidsbemiddeling 1B Transitiefonds 1C Transfercentrum 1D Sollicitatietraining 2A Personeelspoules tussen bedrijven 2B Coaching door ouderen / transferbanen 3A Loopbaancheck- en advies 3B Algemene scholing 3C Scholing ouderen en inzet jongeren 3D EVC-traject 4A In dienst nemen van ouderen en jongeren 4B Stageplekken en leerwerkplekken voor jongeren 5A Gezondheidscheck 5B Initiatieven voor verbetering gezondheid 6A Onderzoek/experimenten/voorlichting

20 Aanpak 1: Er wordt een nationale aanvraag ingediend vanuit de MBO-sector (penvoerder: SOM) Deze wordt in Q voorbereid en ingediend 2: We gaan als sector aansluiten bij landelijke plannen van andere sectoren Dit wordt georganiseerd in BTG-verband In beide gevallen moeten de voorgestelde maatregelen naar de regio worden vertaald: de uitvoering wordt gedaan door de ROC s Denk dus na over een mogelijke rol in termen van ability en capacity.

21 Regionaal investeringsfonds MBO Subsidieregeling om: 1. Subsidie voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs te stimuleren 2. Profilering opleidingenaanbod door herschikking (optioneel) Budget 100 miljoen voor 4 jaar

22 Doel: Regionaal investeringsfonds MBO Inhoudelijke aansluiting opleidingen bij arbeidsmarktvraag Aanbod en vraag gediplomeerden Up tot date kennis docenten Moderne faciliteiten Voor wie? Al het bekostigde onderwijs, ook EZ. MBO-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen, met als voorwaarde dat de voorstellen bijdragen aan een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

23 Regionaal investeringsfonds MBO PPS is vormvrij Het gaat verder dan Centra voor innovatief vakmanschap. Alle opleidingsrichtingen (niet alleen techniek) Evaluatiecriteria: 1. Regionale visie onderdeel aanvraag 2. Duurzame samenwerking 3. Aantoonbaar financieel commitment

24 Regionaal investeringsfonds MBO Subsidie voor max 4 jaar De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid). Rijkssubsidie bedraagt 1/3 van de kosten, tussen 200k en 2 miljoen Bedrijfsleven moet minimaal 1/3 bijdragen, het resterende deel door regionale overheden ROC s hoeven niet financieel bij te dragen

25 Regionaal investeringsfonds MBO Aanvullende bijdrage van 200k mogelijk voor concentratie opleidingsaanbod in de regio Transitiekosten samenhangend met afbouwen/overdragen opleidingenaanbod Van werk naar werk begeleiding personeel Aanpassing curricula Geen wachtgeld Minimaal 2 ROC s Alleen mogelijk als PPS wordt toegekend

26 Regionaal investeringsfonds MBO Belangrijk om samenwerking met het bedrijfsleven op te zetten Regionale overheden (zoals provincies) hebben soms subsidieregelingen (NH) en soms beleidsmiddelen, maar niet altijd! De provincie Noord-Holland stelt in 2014 ruim beschikbaar voor de ontwikkeling of opstart van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen in het MBO of HBO en het regionale bedrijfsleven Dan de vraag op welke wijze de 2/3 in te vullen. Regeling is nog niet gepubliceerd; gaat mei 2014 van start. Eerste projecten leerjaar 2014/2015 Voorschouw door DUO al vanaf feb Vanaf 2015 twee tijdvakken per jaar (start begin 2015)

Notitie Europese Structuurfondsen

Notitie Europese Structuurfondsen Notitie Europese Structuurfondsen Centraal onderwerp / vraag: Op welke wijze kan de sector/topteam Creatieve Industrie meesturen op inzet EFRObudgetten (en de rijkscofinanciering daarbinnen)? Structuurfondsen:

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

De Kracht van de Achterhoek

De Kracht van de Achterhoek De Kracht van de Achterhoek Koersnotitie voor de Achterhoekse Human Capital Agenda versie 26-05-14 Inleiding De Achterhoekse economie drijft als vanouds op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. Ondernemers

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector 20142014 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Horeca sector De overheid ondersteunt de Nederlandse Horeca sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Operationeel Programma 2014-2020

Operationeel Programma 2014-2020 CONCEPT www.deutschland-nederland.eu Operationeel Programma 2014-2020 INTERREG V A Deutschland-Nederland Versie voor indiening 28-03-2014 CCI 2014TC16RFCB023 Titel Operationeel programma INTERREG V A Deutschland-Nederland

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Agenda Euregioraadsvergadering op donderdag 28-05-2015, 14.00 uur Koninklijke Burgers Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Agenda Euregioraadsvergadering op donderdag 28-05-2015, 14.00 uur Koninklijke Burgers Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem Agenda Euregioraadsvergadering op donderdag 28-05-2015, 14.00 uur Koninklijke Burgers Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem Punt 1 Opening en begroeting Punt 2 Goedkeuring van het verslag van 26-11-2014

Nadere informatie

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken Nummer Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Toelichting Blok Projectkenmerken 1 Projectnaam 2 Startdatum projectactiviteiten Dit

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Retail sector 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse retail sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Techniekagenda Noord Nederland

Techniekagenda Noord Nederland Techniekagenda Noord Nederland - op weg naar de Regionale Actieagenda Techniek Noord Nederland - noordelijke bijdrage aan het landelijke TechniekPact 2013-2020 Drachten, 25 april 2013 1. Inleiding In het

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie