Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP)"

Transcriptie

1 Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn projecten opgezet op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit, vrijetijdseconomie, arbeidsmarkt en sport en cultuur. De Agenda van Twente loopt van 2008 tot 2018 en wordt per jaar gevuld vanuit het jaarlijkse dividend van Twence ter hoogte van acht miljoen euro per jaar. Het subsidieprogramma Agenda van Twente betreft in totaal 80 miljoen euro. Deze is als volgt verdeeld: 30 miljoen Projecten Agenda van Twente, inclusief de fondsen Recreatie en Toerisme, Sport en Cultuur en Hippische Initiatieven 50 miljoen voor innovatieve projecten, waarvan: - 20 miljoen Innovatie Platform Twente (IPT) - 30 miljoen Innovatiesprong (ISP) Deze rapportage gaat over de cofinanciering van de Innovatiesprong Twente van 30 miljoen Innovatiesprong Twente Het investeringsprogramma Innovatiesprong Twente (ISP) is een voortzetting van het investeringsprogramma Agenda van Twente/Innovatieroute ( ) en de verdeling van de op dat moment resterende middelen aan de vijf programmalijnen van de Innovatiesprong. De Innovatiesprong Twente is begin 2012 overeen gekomen met de provincie Overijssel en met ondernemend en onderzoekend Twente en beoogt twee hoofddoelen: 1. Een duurzame structurele versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente; 2. Het vergroten van de concurrentiekracht van Twente. Deze hoofddoelen worden bereikt door enerzijds het vergroten van de innovatiekracht van Twente en anderzijds door in te zetten op het creëren van randvoorwaarden. Voorbeelden zijn het zorgen voor een innovatief ecosysteem, het versterken van het vestigingsklimaat, het verbeteren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de profilering van Twente. De Innovatiesprong Twente gaat uit van de trekkracht van de Twentse HTSM (High Tech Systemen en Materialen) sector voor de brede Twentse economie en arbeidsmarkt. De ISP is onderverdeeld in 5 programmalijnen met bijhorend budget 1. Innovatiefonds Twente : MKB Fonds en vouchers : Human Capital Agenda Twente : Twente Branding : Toeristische promotie : In verscheidene projecten van de Innovatiesprong Twente (30 miljoen) hebben andere partijen mede geïnvesteerd, zoals provincie Overijssel, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. In totaal is voor de ISP (de 30 miljoen) aan cofinanciering gegenereerd. De Innovatiesprong heeft een looptijd van en het genereren van cofinanciering voor de diverse projecten is een doorlopend proces. De bedragen die vermeld zijn in deze notitie zijn de tot nu toe verkregen cofinanciering. Hieronder staan de 5 programmalijnen toegelicht waarin naast de gelden van de Agenda van Twente ook cofinanciering is geïnvesteerd.

2 1. Innovatiefonds Twente ( ) Het Innovatiefonds Twente is gestart in juni Het fonds wordt beheerd door Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost). Gezien haar centrale rol in het innovatieve ecosysteem in Twente is Kennispark Twente gevraagd om PPM Oost te adviseren over de investeringen vanuit het fonds. Het Innovatiefonds Twente stimuleert innovatieve ontwikkelingen van groeiende hightech MKB ondernemingen door het verstrekken van revolverende middelen. Daarmee wordt de door de Innovatiesprong betrokken partijen ervaren leemte bij start-ups en groeiers in het financiële systeem overbrugd. Door de middelen revolverend in te zetten is het mogelijk opnieuw te investeren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Innovatiefonds Twente dienen bedrijven zich te melden bij PPM Oost. Int totaal is tot nu toe vanuit het fonds (te weten ) de volgende bedragen besteed: Ingelegde gelden in het fonds : Geïnvesteerd in bedrijven : Uitgelokte investering van bedrijven Committent andere partijen TOTAAL MKB Fonds en vouchers ( ) Op 5 november 2013 is het fonds Twentse MKB Kennisvouchers en Innovatiekredieten van start gegaan. Het doel van het fonds is om de betrokkenheid van het lokale MKB bij innovatie te bevorderen, launching customership (eerste klanten van innovatieve producten, zodat de markt kennis kan nemen van succesvolle toepassingen waardoor de business gaat lopen) te stimuleren en regionale spreiding van projecten te bewerkstelligen. Het betreft kredieten tot maximaal en vouchers tot voor innovatieve Twentse MKB-bedrijven tot maximaal 50 werknemers. De aanvragen gelden vooral voor de sectoren zorg, veiligheid en duurzaamheid. Bedrijfsleven TOTAAL Human Capital Agenda ( ) 1 De roep om technisch goed geschoold personeel is onverminderd groot en wordt steeds groter. Daarnaast moet de Twentse beroepsbevolking op alle niveaus een reëel perspectief op arbeid geboden worden. Met de Human Capital Agenda Twente (HCAT) zijn door ondernemend en onderwijzend/onderzoekend Twente en de overheid in 2012 afspraken gemaakt over een gezamenlijke investering in bètatalent. Het doel van de HCAT is om zowel kwalitatief als kwantitatief personeel te werven en te behouden voor Twentse bedrijven. De HCAT bestaat uit drie onderdelen: Techniekpact; Twents Arbeidsmarktperspectief (TWAM); Centrum Innovatief Vakmanschap Techwise. 1 Het totaal bedrag is opgebouwd inclusief voorbereidingsfase

3 Techniekpact Het landelijke Techniekpact is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden, het onderwijsveld en de regio s. Techniekpact Twente richt zich op een gestructureerde aanpak voor het opleiden, werven en vasthouden van hoger opgeleide technici (vanaf MBO 3/4 tot WO-opgeleid). De focus ligt bij de hoger opgeleiden in de hightech sector. Twents Arbeidsmarktperspectief (TWAMP) Het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 is gericht op het realiseren van een goed functionerende arbeidsmarkt. Met name kansrijke sectoren worden ondersteund. Op basis daarvan is door het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) een uitvoeringsprogramma opgesteld: Met dynamiek aan het werk. Centrum Innovatief Vakmanschap (Techwise) Het Centrum is gericht op het verbeteren en versnellen van vakmanschap in de techniek. Hierbij wordt samengewerkt met bestaande bedrijven en opleidingsorganisaties. Gelden project Techniekpact : Diversen, zoals bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Rijk, gemeenten en provincie Overijssel TOTAAL Gelden project TWAM : Diversen, zoals provincie, ROC van Twente, Rijk en gemeenten TOTAAL Gelden projecten Centrum voor : Innovatief Vakmanschap(Techwise) Diversen, zoals Rijk, bedrijfsleven, provincie Overijssel TOTAAL

4 4. Twente Branding ( ) Twente Branding ( richt zich in de marketingcommunicatie op het toepassen van activiteiten rondom het merk Twente. Twente Branding bewaakt de bundeling van de verschillende initiatieven om Twente te positioneren als een innovatieve en ondernemende kennisregio. De focus ligt op het versterken van het Twentse ondernemende high tech profiel. De activitieten van Twente Branding hebben tot doel bewoners, studenten, talenten en ondernemers te behouden voor Twente en te bewegen om voor Twente te kiezen. Dit levert een bijdrage aan het versterken van de sociaaleconomische structuur en leefbaarheid. Jaar ( gerealiseerd) (beoogd) TOTAAL Toeristische promotie ( ) Twente is de meest toeristische regio van Overijssel. De vrijetijdseconomie is een belangrijke economische sector in Twente met een aandeel van 6%/ Voor de jaarschijven is een subsidie beschikbaar gesteld aan het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) ter hoogte van In 2013 is beschikbaar gesteld, in Het TBT is in 2015 failliet gegaan. De subsidiebijdrage voor 2015 is gedeeltelijk beschikbaar gesteld, te weten , in plaats van De jaarschijven 2016 en 2017, te weten tweemaal , zijn nog niet besteed. Het jaar 2016 is een overgangsjaar om ondernemers meer in positie te brengen voor de marketing en promotie van Twente als toeristische regio. Hiervoor wordt een platform Gastvrij Twente opgericht waarin de Twentse ondernemers vertegenwoordigd zijn. Per 1 januari 2016 wordt de backoffice van de marketing van de vrijetijdseconomie in Twente georganiseerd in samenwerking met MarketingOost. Provincie Overijssel Bijdrage bedrijfsleven/derden TOTAAL Overige ontwikkelingen 6. Kennispark Twente Onderdeel van de Innovatiesprong was de vorming van het Innovatieloket. Voortkomend uit het oude Innovatieplatform Twente en het bestaande Kennispark Twente is een nieuwe uitvoeringsorganisatie gevormd. Het huidige Kennispark Twente fungeert als eerste aanspreekpunt en krachtige ontwikkelaar in Twente op het gebied van innovatie. De kosten van Kennispark Twente zijn voor de jaren 2014 en 2015 gedekt uit het Investeringsbudget Innovatiesprong. 4 Gemeente Enschede Universiteit Twente Saxion Bijdrage jaar 2014 en Bijdrage jaar 2014 en Deze bijdragen zijn voor de jaren 2013, 2014 en 2015

5 Provincie Overijssel TOTAAL Twente Board Een ander onderdeel dat bekostigd wordt uit de Innovatiesprong is Twente Board. Vanaf medio 2014 werkt de Twente Board aan de ambitie om Twente te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio waarbij vanuit de maatschappelijke opgaven toekomstbestendig economisch rendement behaald wordt. Om deze ambitie concreet in te vullen en als reactie op de adviezen van de visitatiecommissie Draijer, Buijink, Roosegaarde Versterken economische kracht van Twente, is door de Twente Board het actieplan Twente Werkt! opgesteld en begin 2015 overhandigd aan de Minister van Economische Zaken. Het plan bestaat uit 5 actielijnen: het versterken van de High Tech Systemen en Materialensector, stimuleren van de groei van het MKB, versterken van het vestigingsklimaat en acquisitie van nieuwe bedrijven, een duurzame arbeidsmarkt en ten slotte het creëren van werkgelegenheid vanuit geplande investeringen. Provincie Overijssel TOTAAL Monitoring Voor het beoordelen van de toestand van de Twentse economie en de voortgang en effectiviteit van maatregelen en activiteiten is het belangrijk om te beschikken over goede monitoring. Kennispunt Twente is gestart met een ontwikkeltraject om samen met de betrokkenen de optimale indicatoren in kaart te brengen om de effecten van de Innovatiesprong te meten. De belangrijkste resultaten hiervan zullen gepubliceerd worden via Overzicht cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) Project Gelden Innovatiefonds Twente 1. Innovatiefonds Twente Waarvan geïnvesteerd Totale cofinancieri ng Totale investeringen MKB vouchers en kredieten Human Capital Agenda Twente Branding Toeristische promotie Kennispark Twente Board TOTAAL De Innovatiesprong bedraagt 30 miljoen. In combinatie met de 5 programmalijnen, de subsidiebijdrage Kennispark , het programmabureau Innovatie Platform Twente, de bijdrage voor Twente Board, de ambtelijke uitvoeringskosten en de proceskosten is het gehele bedrag nu beschikt en/of gereserveerd.

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008940 Datum vergadering 12 november 2014 Agendapunt 6 Portefeuillehouder(s) Den Oudsten, Van Zwanenburg, Van Agteren Domein, behandelend ambtenaar, tel. Leefomgeving,

Nadere informatie

Cofinanciering projecten Agenda van Twente

Cofinanciering projecten Agenda van Twente Cofinanciering projecten Agenda van Twente De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn

Nadere informatie

Bijlage 1 Stand van zaken 5 programmalijnen Innovatiefonds Twente November 2015

Bijlage 1 Stand van zaken 5 programmalijnen Innovatiefonds Twente November 2015 Bijlage 1 Stand van zaken 5 programmalijnen Innovatiefonds Twente November 2015 Innovatiefonds Twente Doel van het Innovatiefonds Twente en het Overijsselse Innovatiefonds, beiden beheerd door fondsbeheerder

Nadere informatie

Welke onderdelen van de Agenda van Twente zijn terecht gekomen in mijn gemeente?

Welke onderdelen van de Agenda van Twente zijn terecht gekomen in mijn gemeente? Veelgestelde vragen Vraag 1: Welke onderdelen van de Agenda van Twente zijn terecht gekomen in mijn gemeente? De Agenda van Twente is een gemeente overstijgend investeringsprogramma. Daarbij is Twente

Nadere informatie

Stand van zaken programmalijn Innovatiefonds Twente

Stand van zaken programmalijn Innovatiefonds Twente Stand van zaken programmalijn Innovatiefonds Twente Innovatiefonds Twente Innovatiefonds Twente BV, 100 % eigendom Regio Twente Fondsbeheerder PPM Oost Kennispark adviseur Met deze inrichting heeft Regio

Nadere informatie

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Algemene gegevens Projectnaam Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Human Capital Agenda Twente P. van Zwanenburg en P.

Nadere informatie

P. den Oudsten (HCAT techniekpact) en P. van Zwanenburg (Arbeidsmarktperspectief)

P. den Oudsten (HCAT techniekpact) en P. van Zwanenburg (Arbeidsmarktperspectief) DATUM 3 juli 2013 CODE 2013/3 PAGINA 1/5 AUTEUR Drs. T. Windmulder REGISTRATIENUMMER 13004801 P. den Oudsten (HCAT techniekpact) en P. van Zwanenburg (Arbeidsmarktperspectief) ONDERWERP Human Capital Agenda

Nadere informatie

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten;

Voorstel regioraad. De concrete doelstellingen van het fonds Innovatie in Gemeenten zijn: spreiding van innovatieve projecten; DATUM 13 februari CODE 2013/1 PAGINA 1/6 AUTEUR drs. T. Windmulder REGISTRATIENUMMER 13000647 ONDERWERP Innovatie in gemeenten AGENDAPUNT 7e Voorstel regioraad Samenvatting Twente zet de komende jaren

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Welke onderdelen van de Agenda van Twente zijn terecht gekomen in mijn gemeente?

Welke onderdelen van de Agenda van Twente zijn terecht gekomen in mijn gemeente? Veelgestelde vragen Vraag 1: Welke onderdelen van de Agenda van Twente zijn terecht gekomen in mijn gemeente? De Agenda van Twente is een gemeente overstijgend investeringsprogramma. Daarbij is Twente

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

e. stok, g.j. van den berg BP TH

e. stok, g.j. van den berg BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200625 475643 / 475643 ONDERWERP Regioraadsvoorstel Innovatiesprong Twente. e. stok, g.j. van den berg BP TH AGENDANUMMER

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 21 december 2015

Verslag dagelijks bestuur van 21 december 2015 datum 21 december 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER G.O. van Veldhuizen SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG AFWEZIG De heren G.O. van Veldhuizen, J.H. Coes, H. van Agteren,

Nadere informatie

Voorstel regioraad. DATUM 20 juni 2012 CODE 2012/3 PAGINA 1/11. AUTEUR E.L. Ruijs REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Innovatiesprong Twente

Voorstel regioraad. DATUM 20 juni 2012 CODE 2012/3 PAGINA 1/11. AUTEUR E.L. Ruijs REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Innovatiesprong Twente DATUM 20 juni 2012 CODE 2012/3 PAGINA 1/11 AUTEUR E.L. Ruijs REGISTRATIENUMMER 12002378 ONDERWERP Innovatiesprong Twente AGENDAPUNT 7 Voorstel regioraad SAMENVATTING Dankzij een forse groei van het kennisintensieve

Nadere informatie

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter REGIOBRANDING TWENTE Eric Nijkamp Voorzitter Doel regiobranding Twente zowel nationaal als internationaal positioneren als innovatieve, ondernemende kennisregio in de komende 10 jaar. Een krachtige en

Nadere informatie

De Integrale Agenda Arbeidsmarkt en Economische zaken Twente d.d. 04 september 2014

De Integrale Agenda Arbeidsmarkt en Economische zaken Twente d.d. 04 september 2014 De Integrale Agenda 2014-2018 Arbeidsmarkt en Economische zaken Twente d.d. 04 september 2014 1. Inleiding Waarom een integrale agenda. Vanuit de wethouders Arbeidsmarkt en Economische zaken van de Twentse

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4 Samenvatting Verkenning economische samenwerking F4 1 Samenvatting Aanleiding voor de verkenning De vier grootste gemeenten van Fryslân - Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen, kortweg

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Argumenten

Raadsvoorstel. Argumenten Argumenten Raadsvoorstel Onderwerp: Agenda voor Twente 2018-2022 Registratienummer: 640673 Voorstel: 1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente (2018-2022) onderschrijven.

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Innovatiesprong Twente: Naar meer inhoudelijke focus en vernieuwing van de aanpak

Innovatiesprong Twente: Naar meer inhoudelijke focus en vernieuwing van de aanpak Innovatiesprong Twente: Naar meer inhoudelijke focus en vernieuwing van de aanpak Hoofdlijn van de strategie voor het innovatiebeleid en de governance voor de periode 2012-2015 Definitief concept vastgesteld

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Voorstel voor regioraad Registratienummer

Voorstel voor regioraad Registratienummer Voorstel voor regioraad Registratienummer 15004514 Datum vergadering 1 juli 2015 Agendapunt 6 Portefeuillehouder(s) J. Bron Domein, behandelend ambtenaar, tel. Leefomgeving, G.Niezink / J.Jagers op Akkerhuis,

Nadere informatie

VII A/B/G. Voorstel GEMEENTERAAD Concernstaf CS, E+W. Innovatiesprong Twente 8 mei 2012

VII A/B/G. Voorstel GEMEENTERAAD Concernstaf CS, E+W. Innovatiesprong Twente 8 mei 2012 Voorstel GEMEENTERAAD VII A/B/G Stuknummer Dienst 16099 Concernstaf Programma Corsanummer CS, E+W Onderwerp Enschede Innovatiesprong Twente 8 mei 2012 Wij stellen u voor te besluiten tot 1. Instemmen met

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost?

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost? Subsidieprofiel vestigingsregeling 1. Probleemanalyse Welk probleem moet worden opgelost? De Friese economie heeft de laatste jaren last gehad van de economische crisis. Ondanks een voorzichtig herstel

Nadere informatie

Bestuursopdracht aan Dagelijks Bestuur van Regio Twente

Bestuursopdracht aan Dagelijks Bestuur van Regio Twente Bestuursopdracht aan Dagelijks Bestuur van Regio Twente Algemene gegevens Projectnaam Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Deelprogramma Fonds Innovatie in Gemeenten Portefeuillehouder

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014 DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten,

Nadere informatie

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken. De gesproken tekst geldt. Toespraak van drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, commissaris van dekoningin in de provincie Overijssel, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van TSE Overijssel, op donderdag 27 januari

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Economische Agenda. Regio Twente - 14 Twentse gemeenten. datum: 3 maart 2014 opsteller: drs. H.J. Haaksema

Economische Agenda. Regio Twente - 14 Twentse gemeenten. datum: 3 maart 2014 opsteller: drs. H.J. Haaksema Economische Agenda Regio Twente - 14 Twentse gemeenten datum: 3 maart 2014 opsteller: drs. H.J. Haaksema Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. Stand van zaken economie Twente p. 4 3. Speerpunten Economische Beleid

Nadere informatie

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013

Woord van de Teamleider. In deze nieuwsbrief. Agenda 2013 In deze nieuwsbrief 1 Woord van de Teamleider 2 Masterclasses 3 Het front-office van TA 4 Lego Solar Race 5 Provincie Overijssel Woord van de Teamleider Beste lezer, Grote veranderingen doorvoeren in een

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014 DATUM 1 september 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs.

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Algemene richtlijnen en instructies voor het gebruik van het beeldmerk Twente. stichting twente branding

Algemene richtlijnen en instructies voor het gebruik van het beeldmerk Twente. stichting twente branding Algemene richtlijnen en instructies voor het gebruik van het beeldmerk Twente Inleiding Door de toenemende mondialisering, technologische vooruitgang en groeiende mobiliteit concurreren gemeentes, regio

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET FEITEN & CIJFERS FACTSHEET REGIOMONITOR 215 MarketingOost & Twents Bureau voor Toerisme INLEIDING De vrijetijdssector is een onmisbare sector in Overijssel. Vanuit Marketing Impuls Toerisme Overijssel

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

OP EFRO Noord-Nederland

OP EFRO Noord-Nederland OP EFRO Noord-Nederland Toelichting concept programma versie 23 mei 2013 OP EFRO Noord-Nederland 3 1. OP EFRO: Voorbereiding & planning Het Operationeel Programma voor de inzet van EFRO 1 middelen in

Nadere informatie

Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013

Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013 Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013 1. Inleiding Op 26 april 2011 besloot de Gemeenteraad van Enschede tot het instellen van een Innovatiefonds. Bij het raadbesluit in april 2011,

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch AANTEKENEN Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch referentie doorkiesnummer datum CS/bhe (013) 594 47 28 16 maart 2015 onderwerp Position

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

Beeldvormende notitie voor de raad over het Regionaal Investeringsfonds

Beeldvormende notitie voor de raad over het Regionaal Investeringsfonds Beeldvormende notitie voor de raad over het Regionaal Investeringsfonds Van regionale ambities naar succesvolle realisering Mei 2016 Status: ter discussie De gemeenteraden van Regio Rivierenland hebben

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Twente werkt! Actieplan voor een regio met toekomst. Economic Development. Twente Board - 12 december 2014

Twente werkt! Actieplan voor een regio met toekomst. Economic Development. Twente Board - 12 december 2014 Twente werkt! Actieplan voor een regio met toekomst Twente Board - 12 december 2014 Economic Development Twente Werkt! Actieplan voor een regio met toekomst De Twente Board, bestaande uit vertegenwoordigers

Nadere informatie

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0076 Rv. nr.: 12.0076 B&W-besluit d.d.: 26-6-2012 B&W-besluit nr.: 12.0647 Naam programma +onderdeel: Economie en Toerisme, kenniseconomie Onderwerp: Beleidskader cofinanciering Leiden

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM 14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM Topteam HTSM: advies Toename private èn publieke R&D investeringen in HTSM Herkenbaar en attractief technisch vakonderwijs Overheid als innovatieve

Nadere informatie

Bestuursopdracht economie en arbeidsmarkt. In opdracht van de twentse portefeuillehouders Economie en Arbeidsmarkt. Inleiding

Bestuursopdracht economie en arbeidsmarkt. In opdracht van de twentse portefeuillehouders Economie en Arbeidsmarkt. Inleiding Bestuursopdracht economie en arbeidsmarkt. In opdracht van de twentse portefeuillehouders Economie en Arbeidsmarkt. Versie vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg Economie en Arbeidsmarkt op 28 oktober

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Vergadering van de informele REGIORAAD 15 maart 2012 Raadszaal van de gemeente Enschede

Vergadering van de informele REGIORAAD 15 maart 2012 Raadszaal van de gemeente Enschede Vergadering van de informele REGIORAAD 15 maart 2012 Raadszaal van de gemeente Enschede Agenda 1. Opening 2. Innovatiesprong Twente. Presentatie van de heer P. den Oudsten voorzitter van het dagelijks

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum raad Vertegenwoordigers 18062012 regioraad betreft Regioraad 20 juni 2012 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 20 juni aanstaande

Nadere informatie

Stichting regiobranding Twente Businessplan 2013

Stichting regiobranding Twente Businessplan 2013 Stichting regiobranding Twente Businessplan 2013 Soort project Uitvoering geven aan de branding van Twente 2013-2017 Projectnaam Projectleider Regiobranding Twente Jan Noltes Enschede 18 december 2012

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016 DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis 19 oktober 2016 Beleidsthema s en doelen innovatie 1 Generiek spoor: ruimte voor ondernemers Doelen: NL

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies. Provincie Noord-Brabant

Profielschets. Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies. Provincie Noord-Brabant Profielschets Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant / Lid bestuur BrabantAdvies Provincie Noord-Brabant ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Datum: september 2015

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Pieken in Oost-Nederland. Brochure voor subsidieaanvragers 2010

Pieken in Oost-Nederland. Brochure voor subsidieaanvragers 2010 Pieken in Oost-Nederland Brochure voor subsidieaanvragers 2010 1 Pieken in de Delta In het voorjaar en najaar van 2010 worden de Pieken in de Delta subsidietenders voor Oost-Nederland geopend. Met Pieken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Economie en toerisme. Onderwerp: Kennis en Werk #071 Economische agenda Leidse regio.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Economie en toerisme. Onderwerp: Kennis en Werk #071 Economische agenda Leidse regio. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Economie en toerisme Onderwerp: Kennis en Werk #071 Economische agenda Leidse regio Aanleiding: Noch de regio, noch de gemeente

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Kenmerk SU 09/1110 Visie Studentondernemerschap. Visie Studentondernemerschap. Student Union

Kenmerk SU 09/1110 Visie Studentondernemerschap. Visie Studentondernemerschap. Student Union Visie Studentondernemerschap Student Union V2.5 December 2009 1 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de visie Studentondernemerschap van de Student Union. Dit beleidsplan is opgesteld door de Student Union

Nadere informatie

Opgesteld door de werkgroep Regiobranding: Jan Noltes, Rien Lammertink, Fons Lohuis en Rob Schouten

Opgesteld door de werkgroep Regiobranding: Jan Noltes, Rien Lammertink, Fons Lohuis en Rob Schouten Het merk Twente Notitie ten behoeve van discussie over de positionering van Twente 2 december 2011 Opgesteld door de werkgroep Regiobranding: Jan Noltes, Rien Lammertink, Fons Lohuis en Rob Schouten 1.

Nadere informatie

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek DAS Lectorenbijeenkomst 13 november 2014 Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek Dynamiek Onderweg Publiek Private Samenwerking in het beroepsonderwijs Centres of expertise Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

City Deal Kennis Maken, versie

City Deal Kennis Maken, versie City Deal Kennis Maken, versie 29-11-2016 Ondergetekenden: 1. Het Netwerk Kennissteden, te dezen vertegenwoordigd door de burgemeester van Leiden; 2. PM De initiatief nemende universiteitssteden (zie onder

Nadere informatie