EFRO Ed Meijerink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFRO 2014 2020. Ed Meijerink"

Transcriptie

1 EFRO Ed Meijerink

2 EFRO : waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare middelen EFRO 104 miljoen euro Rijkscofinanciering 18,5 miljoen euro Voortgang opstellen OP EFRO Definitief concept naar MEZ Verwachte goedkeuring EC medio 2014

3 EFRO : prioriteiten en projecten 1. Innovatie A. Human Capital Betere aansluiting vraag en aanbod en leren en werken door betere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven B. Kennisontwikkeling Versterkte kennispositie van het MKB en centralere positie innovatie in MKB bedrijfsvoering C. Valorisatie Meer MKB bedrijven die innovatietrajecten uitvoeren en kennis omzetten in innovaties die werken in een praktijkomgeving 2. Koolstofarme economie D. Kennisontwikkeling Idem als B. Maar gericht op thema Energie. E. Valorisatie Idem als C. Maar gericht op thema Energie. F. Slimme uitrol Meer innovaties op het gebied van energie die van succesvolle werking naar toepassing kunnen worden gebracht

4 OP-EFRO : uitvoering Vraaggestuurde projectontwikkeling, Quadruple Helix: Bedrijfsleven(MKB) + Kennis en Onderwijsinstellingen (+ faciliteren Overheid, betrokkenheid Maatschappelijke Organisaties) Sturing en verantwoordelijkheid: SNN Bcie EZ / DB-SNN / Comité van Toezicht Expert panel scoort projecten Goedkeuren Calls, Tenders, Regelingen, Projecten, Monitoring SNN: ondersteuning ontwerp, loket, beoordelingseisen, ondersteuning beoordeling, beheer programma

5 INTERREG A/B Herrie Caspers

6 INTERREG : waar staan we? INTERREG A: grensoverschrijdende samenwerking, Nederland-Duitsland - EU budget 222 miljoen - Economisch samengroeien grensregio s - Start: medio 2014 INTERREG B: transnationale samenwerking Noordzee gebied EU budget 138 miljoen - In grotere ruimtelijk samenhangende gebieden kennis delen en toepassen - Start: medio 2014

7 INTERREG : prioriteiten en projecten INTERREG A: - Hoofdthema: innovatie, mkb, koolstofarme economie (markt) - Flankerend: sociale en territoriale cohesie (overheid) INTERREG B: - kenniseconomie - schone economie - duurzame mobiliteit -> dominante rol overheden

8 INTERREG A: INTERREG : uitvoering - Strategische initiatieven: expertpanels - Programma-management voor het Noordelijk grensgebied: EDR-INTERREG in Nieuweschans - Stuurgroep (provincies, land Niedersachsen) beslist INTERREG B: - Programma-management in Viborg (DK) - Noordelijke contactpunten bij provincies - Stuurgroep met vertegenwoordiging NL en NNL(?) Algemeen: - MKB en administratieve vereenvoudiging - Synergie INTERREG A en B

9 POP Truus Steenbruggen

10 POP : waar staan we? Nov 13 Dec 13 Jan/feb 14 Maart 14 Sept 14 Programma op inhoud 90% gereed Jonge landbouwers regeling Groen licht van Tweede Kamer Overheveling Concept Programma tekst afronden Overleg IPO/EZ, met EC, consultaties Indiening bij EC Goedkeuring (op zijn vroegst)

11 POP : budget Totaal 595 miljoen Agrarisch natuurbeheer enz. Weersverzekering, garantieregeling Technische ondersteuning 280 miljoen 21 miljoen 21 miljoen Provincies 273 miljoen Noord Nederland 74 miljoen

12 POP : prioriteiten en budget NNL innovatie jola kavelruil natuur w ater leader

13 POP : organisatie uitvoering Één landsdelig POP-programma Uitvoering gemandateerd aan provincies/landsdelen RVO (DR) management autoriteit Toets op EU-conformiteit; Beschikkingen? Betalingen? Beoordeling projecten bij provincies/landsdelen Tendering verplicht

14 ESF Tanja Sextro

15 ESF ESF : waar staan we? Algemeen doel ESF: uitvoering aanvullend arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de werkgelegenheid NL doelstellingen ikv Europa 2020 Arbeidsparticipatie: naar bruto 80% in 2020 Sociale inclusie: reductie van het aantal personen in huishoudens zonder betaald werk met Beschikbare middelen 420 mln euro (830 mln euro ) Voortgang opstellen Formele indiening bij EC verwacht in december 2013 Eerste aanvraagtijdvak verwacht in april 2014

16 ESF Geld en doelen 420 mln euro (830 mln euro ) voor: Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (70%) - Bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden (20%) - Ontwikkeling vraaggestuurd arbeidsaanbod (5%) - Sociale innovatie en transnationale samenwerking (1%) - ( Technische bijstand 4%)

17 ESF Uitvoering Thema 1: arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Doelgroep: mensen met een arbeidsbeperking, jongeren, oudere werklozen (55+), mensen langer dan 6 maanden in WWB, (ex)leerlingen VSO/PRO, nietuitkeringsontvangers Aanvragers: Centrumgemeenten, arbeidsmarktregio s: 56,7% van totaalbudget = 237 mln UWV: 5% = 21 mln V&J (mede namens VWS): 8,3% = 35 mln Activiteiten: re-integratie activiteiten, scholing en begeleiding naar werk.

18 ESF uitvoering Thema 2: Bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden Doelgroep: Werkgevers en werkenden (inclusief ZZP ers) Aanvragers: O&O Fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids)instellingen Activiteiten: Het vormgeven van sectorale beleidsplannen, monitoring, scholing, onderzoeken en analyses, voorlichting en communicatieplannen, sociale innovatie, transnationale samenwerking, ontwikkeling van nieuwe instrumenten en de uitvoering van pilots

19 ESF Uitvoering Thema 4: sociale innovatie en transnationale samenwerking (1%) Kenmerken: aanvragers allen, horizontaal thema, separaat of gecombineerd, geen aanvraagtijdvakken Per jaar euro beschikbaar Voorwaarden nog in ontwikkeling