Notitie Europese Structuurfondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Europese Structuurfondsen"

Transcriptie

1 Notitie Europese Structuurfondsen Centraal onderwerp / vraag: Op welke wijze kan de sector/topteam Creatieve Industrie meesturen op inzet EFRObudgetten (en de rijkscofinanciering daarbinnen)? Structuurfondsen: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Landsdelige programma s (Noord, Oost, Zuid, West) - Interreg A (landsgrensoverschrijdende samenwerking: NL-Duitsland, NL-Vlaanderen, Euregio Maas-Rijn en Twee Zeeën. Doelen EFRO-middelen: - Structuurfondsen worden benut om de concurrentiekracht van Europese regio s te versterken. In worden de EFRO-middelen ingezet voor innovatie en koolstofarme economie (en voor Interreg ook voor human capital/arbeidsmobiliteit over de grens). Hoofddoelgroep: MKB. - De focus ligt op het MKB aanhaken bij topsectoren via samenwerkingsprojecten en valorisatie (fase van productontwikkeling en naar de markt brengen). Budgetten: - Structuur- en Interreg fondsen zijn van groot belang voor het Nederlands bedrijfsleven. In de eerdere EFRO-periode was er voor de landsdelige programma s 830 en voor Interreg 250 beschikbaar. Het totaalbudget inclusief cofinanciering over deze periode bedroeg circa 4 mrd. Varierend per landsdeel is 50 tot 100% van de innovatiemiddelen specifiek naar topsectoren gegaan. Voor de periode is er vanuit Brussel voor de landsdelige programma s 509 en voor Interreg A 309 beschikbaar. - Deze Europese middelen moeten voor een gelijk bedrag gecofinancierd worden: publiek (regio en rijk) en/of privaat. - Wat betreft rijkscofinanciering in periode (op begroting EZ): voor de landsdelige programma s is er 91 en voor Interreg 49 beschikbaar. - Rijkscofinanciering kan niet worden ingezet voor: o Exploitatie(subsidies) van organisaties o Harde infrastructuur en bouwprojecten ( stenen ) EFRO Verdelin g per program ma Landsdelige program ma s (vastgestelde verdeling, bedragen afgerond) EUbudget voor NL Noord 103,9 Oost 100,6 Rijksco - financi ering Interreg A program ma s (voorstel voor verdeling, bedragen afgerond) 66,4 tbv innovatiedoesltelling 79,0 tbv innovatiedoesltelling Duitsland- NL Vlaanderen -NL EUbudget voor NL ,1 94,1 91,7 (tbv innovatie+ duurzame energie, gericht op topsectoren A&F, LSH, HTSM, Energie, Logistiek) 40 voor innovatie en 9,88 voor arbeidsmobiliteit Rijkscofinancier ing 49 Zuid 114,0 75,2 tbv innovatiedoesltelling Euregio Maas-Rijn 22,6 Ntb (vermoedelijk > 11,3 voor innovatie) 1

2 West 190,5 116,2 tbv innovatiedoesltelling Invloed op budgetten A. Voorstellen/projecten indienen: Om budget voor de Creatieve Industrie te verkrijgen, zullen er voorstellen voor CI-projecten ingediend moeten worden ( loket gaat na de zomer open, exacte moment wordt nog bekend gemaakt). o Het Topteam/CLICKNL, kan de verschillende creatieve netwerken wijzen op de structuurfondsenmiddelen, bijv. middels website, nieuwsbrief en/of (informele) contacten. o CLICKNL kan de verschillende CLICK netwerken mondeling informeren over structuurfondsenmiddelen voor de creatieve industrie. o De Regionale Ontwikkelings Maatschappijen zijn veelal een partij in het smeden van consortia/projectvoorstellen. CLICKNL, de CLICK netwerken en/of EZ (ambtelijk TTCI-secretariaat) kan sparren met de ROM s over de inzet op de topsector Creatieve Industrie. NB. De ROM s worden meegefinancieerd door EZ, waarbij is afgesproken dat ROM Noord NV(NOM) coördinerend is voor alle ROM s op het terrein van de creatieve industrie. Een gesprek met de NOM zal in dat kader zeker zinvol zijn. B. Selectie projecten: De selectie van projecten vindt decentraal plaats (per landsdeel via een management autoriteit ). Deze MA s worden elk geadviseerd door een adviesgroep. In deze adviesgroepen zitten mensen met expertise op het gebied van projectanalyse (potentie project) al dan niet vanuit een bepaalde sector. o Vanuit het Topteam CI kan iemand afgevaardigd/gedelegeerd worden in deze adviesgroepen (kan ook middels pool van Creatieve Industrie-deskundigen ). Tijdsbeslag ca. 1 dag per maand. o Deze persoon(en) kunnen een checklist vanuit de topsector Creatieve Industrie meekrijgen waar projecten bij voorkeur aan moeten voldoen. o Wanneer er gekozen wordt voor meerdere personen, zouden deze 1 a 2x bijeen kunnen komen olv een lid van het Topteam, om zo de link met de topsector Creatieve Industrie te borgen en een eenduidig geluid af te geven. C. Inzet rijkscofinanciering: Rijkscofinanciering (EZ) zal op projecten worden ingezet die aansluiten op oa het topsectoren- en energiebeleid. Projecten moeten voldoen aan tenminste 2 van de volgende 4 aspecten verbinding met maatschappelijke opgaven (als in H2020 benoemd); cross-overs ; wederzijdse versterking instrumentarium ; bijdrage aan landsdeeloverstijgende samenwerking. o Op elk van deze punten kan de topsector Creatieve Industrie, waar gewenst, aangeven wat hun doelstelling is. Dit kan EZ meenemen in diens afweging bij het toekennen van rijkscofinanciering ( mening topsector zal zwaar wegen). Planning tot start EFRO programma s 2013 December 2014 Januari Februari Maart Meerjarig Financieel Kader definitief (2 december) EU-verordeningen Structuurfondsen definitief (17 december) EU-verordeningen Structuurfondsen in werking Operationele Programma s indienen bij EZ Ex ante evaluatie Operationele Programma s Operationele Programma s indienen bij de Europese Commissie Partnerschapsovereenkomst indienen bij de Europese Commissie Smart Specialisation Strategys (S3) indienen bij de Europese Commissie Publicatie Uitvoeringswet EFRO in Staatsblad Publicatie Ministeriële Regeling in Staatscourant 2

3 April Zomer Aanwijzing uitvoerende instanties Administratieve systemen landsdelen op orde Installatie Comités van Toezicht Goedkeuring Operationele Programma s door Europese Commissie Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst door Europese Commissie Operationele Programma s van start (streefdatum 1 juli) 3

4 BIJLAGE 1: FACTSHEET focus EFRO programma s Algemeen beeld De 4 landsdelige Operationele Programma s (OP s) zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het ministerie van EZ en de landsdelen. De landsdelen zijn echter de penvoerder. De OP s hebben een ambitieuze toonzetting en er is focus aangebracht binnen de thema s innovatie en koolstofarme economie. Hiermee sluiten de programma s goed aan bij nationale doelstellingen en bij de doelstellingen van Nederland in het kader van de Europa2020-strategie zoals verwoord in het Nationale Hervormingsprogramma (NHP). Centrale doelgroep is het MKB en het accent in de programma s ligt op valorisatie: de fase van productontwikkeling en het naar de markt brengen van producten. Ook wordt een relatie gelegd met maatschappelijke uitdagingen en de manier waarop EFRO kan bijdragen aan oplossingen daarvoor. Dit alles is ingevuld vanuit regionale sterktes en behoeften, mede gebaseerd op de eerder opgestelde Specialisation Strategies ( RIS3 of S3 ). In alle programma s wordt ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de (innovatie)agenda s van de topsectoren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van menselijk kapitaal. Uit alle programma s spreekt dat er bij de totstandkoming nauw is samengewerkt met regionale en lokale partners uit de gouden driehoek. Deze betrokkenheid van partners is voor de Europese Commissie een hoofdpunt. Landsdeel Noord Richt zich binnen de thematische doelstelling innovatie (met inzet van 76 procent van de financiële middelen) op de investeringsprioriteiten verbeteren van R&D infrastructuur en bevorderen van bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek. Bij de verbetering van R&D infrastructuur voor onderzoek en innovatie wordt specifiek ingezet op het versterken van een blijvende aansluiting tussen opleiding en bedrijfsleven, en verbetering van het innovatief vermogen van het MKB door (private) kennisontwikkeling. Het bevorderen van bedrijfsinvesteringen wordt gerealiseerd door het stimuleren van innovatietrajecten. De thematische doelstelling koolstofarme economie (met inzet van 20 procent van de financiële middelen) richt zich op het bevorderen van onderzoek en innovatie in CO2 arme technologieën. Focus ligt hierbij op het ontwikkeling van kennis door en met het MKB, het stimuleren innovatietrajecten en innovatieve toepassing van producten, diensten en concepten (slimme uitrol) Landsdeel Oost Richt zich binnen de thematische doelstelling innovatie (met een financiële inzet van 66 procent van de beschikbare middelen) op het bevorderen van bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek. Centraal daarbij staan de verschillende fasen van het innovatieproces. In de eerste fasen (fundamenteel onderzoek) zijn andere beleidsinstrumenten beschikbaar (zoals het Europese Horizon2020). Dit geldt ook voor de laatste fasen (marktintroductie), waar andere provinciale (zoals Topfonds) en nationale middelen beschikbaar zijn. Het EFRO wordt daarom primair gepositioneerd tussen deze geldstromen in en richt zich op ondersteunen van clustervorming en netwerken, de ondersteuning van de ontwikkeling van business cases en marktintroducties via onder andere living labs en proeftuinen en via het stimuleren van de rol van de overheid als launching customer. De regio zet 30 procent van de middelen in op koolstofarme economie, met daarbinnen de investeringsprioriteit bevorderen van onderzoek en innovatie in CO2 arme technologieën. Hierbij wordt met name ingezet op de stimulering van innovatie in energie- en milieutechnologie. Daarnaast is er aandacht voor de bundeling van vraag en aanbod. Denk hierbij aan het samenbrengen van leveranciers van verschillende van energiebesparende technieken in nieuwe product/markt combinaties. Landsdeel Zuid Innovatiebevordering is het centrale thema in de regionaal economische strategieën zoals die zijn gebundeld in de RIS3. 4

5 Het landsdeel kiest voor focus gericht op internationale topclusters (Agrofood, High-tech systems en materialen, Chemie en Materialen) en nationale topclusters (Life Sciences & Health, Biobased Economy, Logistiek en Maintenance) met internationale potentie. De inzet van OP Zuid is niet gericht op het versterken van R&D in de topclusters zelf; die clusters zijn sterk in hun eigen product-markt-combinaties en investeren miljarden per jaar aan research en development. Maar in de crossovers tussen die topclusters, gericht op de in de RIS3 geformuleerde maatschappelijke uitdagingen. Landsdeel Zuid richt zich binnen het de thematische doelstelling van innovatie (met 66 procent van de middelen) op de prioriteiten versterken van de onderzoeks- en innovatie infrastructuur en het versterken en verbreden van het open innovatiesysteem. Bij verbeteren van R&D infrastructuur wordt beoogd een betere afstemming tussen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt te realiseren, waarbij aangesloten wordt bij het Techniekpact. Het bevorderen van bedrijfsinvesteringen richt zich op het versterken van samenwerking tussen (grote) bedrijven en kennisinstellingen, met een nadruk op versteviging van de positie van het MKB. Ook wordt ingezet op versterking van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topcluster. Dit laatste moet resulteren in een verhoging van het percentage van de omzet dat bedrijven halen uit de verkoop van nieuwe producten en diensten. Binnen de thematische doelstelling van koolstofarme economie (met 30 procent van de middelen) wordt onderzoek en innovatie in CO2 arme technologieën bevorderd door het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de gebouwde omgeving. Landsdeel West Zet in op twee thematische doelstellingen, innovatie (61 procent van het budget) en koolstofarme economie (20 procent van het budget). Daarnaast wordt ingezet op geïntegreerde territoriale investeringsprogramma s (GTI s, 18 procent van het budget). Binnen innovatie wordt ingezet op kennisvalorisatie (door het stimuleren van de ontwikkeling van met name internationaal vermarktbare producten en diensten) en versterking van de kapitaalbehoefte van het innovatieve MKB (door de beschikbaarheid van kapitaal bij startende en doorgroeiende MKB-ers te bevorderen). Binnen het thema koolstofarme economie richt de regio zich op biobased economy, duurzame energieopwekking en het bevorderen van de energie-efficiëntie in de bestaande bouw. De GTI s dragen bij aan twee thematische doelstellingen. Bij thematische doelstelling 8 (het bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit en doelstelling) gaat het met name om het verkleinen van de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voor thematische doelstelling 9 (bevordering van sociale insluiting en bestrijding van armoede) wordt met name ingezet op het vergroten van bedrijvigheid, het verbeteren van het vestigings- en leefklimaat en het tegengaan van te grote binnenstedelijke verschillen op dit gebied. 5

6 Bijlage 2: Factsheet INTERREG Beleidsinzet EZ voor toekomst Interreg De beleidsinzet EZ voor de toekomstige Interreg-programma s kent drie speerpunten: o 1. thematische focus, o 2. uitbreiding programmagebieden met economische relevante regio s, o 3. vereenvoudiging en een betere governance. Voor zet de Europese Unie erop in de structuurfondsen waaronder Interreg te benutten om de concurrentiekracht van de Europese regio s te versterken. (Europa2020) EZ steunt dit en heeft zich er voor ingezet om het merendeel van de Interreg-middelen in de vier programma s in te zetten op drie thema s: o Innovatie (in het MKB) o Koolstofarme economie (duurzame energie) o Human Capital Agenda/ Arbeidsmobiliteit (grensarbeid) Voor EZ vormt het topsectorenbeleid en ook het Energieakkoord de rode draad voor deze drie thema s. Met het thema grensarbeid wordt verbinding gelegd met de Human capital agenda s van de topsectoren. Ook liggen er kansen voor enkele natuurdossiers. In de Interreg-programma s wil EZ innovatieve regionale clusters grensoverschrijdend verbinden. Deze clusters vallen vrijwel allemaal onder de negen Topsectoren en zijn vaak ook onderdeel van de zogenaamde slimme specialisatie strategieën die de landsdelen voor de EFROprogramma s hebben opgesteld. Interreg-budget Voor de periode is er 309. beschikbaar voor Interreg A (grensoverschrijdend). Dat is 140. meer dan in ; een stijging van 80%. Alleen de programma s die zijn uitgebreid: Duitsland-Nederland, Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën (in gehele Nederlandse Noordzeekust incl. Texel) krijgen toegang tot deze 140. extra middelen. Het Euregio Maas-Rijn programma niet. Dit past bij de inzet van EZ om met de gebiedsuitbreiding de kwaliteit van de programma s te verbeteren en voorkomt een verdunning van middelen bij buurlanden door NL-se uitbreidingen. Op 19 december jl. heeft de staatssecretaris de Europese Commissie geïnformeerd over de verdeling van de Interreg middelen. Zie hiervoor tabel 1. Ook de andere bij de Interregprogramma s betrokken partners brengen uiteraard financiële middelen in, hetgeen de programma s qua omvang inmiddels goed vergelijkbaar maakt met de landsdelige programma s. Tabel 1: Toekenning NLse middelen per Interreg A programma Huidige periode Voorstel Duitsland-Nederland 86,0 141,1 Euregio Maas-Rijn 22,6 22,6 Vlaanderen- 49,6 94,1 Nederland Twee Zeeën 11,6 51,9 Totaal 169,5 309,7 Stand van Zaken Interreg programma s Duitsland-Nederland programma Na vrij moeizame discussies is in het Duitsland-Nederland programma nu een goed compromis bereikt over de beleidsthema s van het Duitsland-Nederland programma: o 65% innovatie en duurzame energie, gericht op de Topsectoren: Agrofood, Health Lifesciences, HTSM, Energie, Logistiek. o 35% grensoverschrijdende samenwerking (sociaal, cultureel en territoriaal). Onderdeel van het compromis zijn de strategische initiatieven. Voor elk van de bovenstaande Topsectoren worden in een strategisch initiatief concrete acties en investeringen geïdentificeerd. Deze strategische initiatieven vervangen de huidige majeure projecten. 6

7 Het Duitsland-Nederland programma is uitgebreid met Oldenburg en Düsseldorf (Duitse zijde) en Eindhoven (Nederlandse zijde). Uitbreiding met het gebied Zuid-Limburg was onacceptabel voor de Duitsers. We zal EZ zich inspannen Zuid-Limburg voor Life Sciences/Health en Chemie bij het programma te betrekken. Euregio Maas-Rijn In de voorbereidingen van het toekomstige Euregio Maas-Rijn programma heeft Nederland sterk ingezet op het aanbrengen van de gewenste beleidsfocus en de uitbreiding van het EMRprogramma met Eindhoven. Op beide vlakken werken de partners in m.n. Wallonië en ook in Noordrijn-Westfalen niet of uiterst moeizaam mee. Ten aanzien van de beleidsthema s moet er nog meer focus aangebracht worden. Momenteel is het aantal thema s te groot: innovatie, MKB, milieu, onderwijs, arbeidsmarkt en sociale inclusie. Over de procentuele verdeling moeten ook nog afspraken worden gemaakt. Een duidelijk accent (> 50%) zal echter op maatregelen op het thema innovatie komen te liggen. Nederland kiest er, mede op grond van het bovenstaande, voor de lidstaatverantwoordelijkheid voor het EMR-programma niet op zich te nemen. Vlaanderen-Nederland De voorbereidingen van het Vlaanderen-Nederland programma lopen voortvarend. Er is inmiddels een compromis bereikt over de thematische doelstellingen van het programma: o 42,5% innovatie, o 23,5% koolstofarme economie, o 23,5% grondstoffenefficiëntie en milieu, o 10,5% arbeidsmobiliteit. De voormalige 20% gebieden als Noord-Limburg zijn in de periode volwaardig opgenomen in het VL-NL programma. Daarnaast is er een bestuurlijke afspraak om 8. van het programma te reserveren voor de samenwerking met Groot-Rijnmond. Er moet nog concrete invulling gegeven worden aan de betrokkenheid van Groot-Rijnmond in de projectontwikkeling. EZ wil graag dat de Nederlandse provincies samen op trekken. EZ heeft besloten in de periode in totaal 91. Interreg-geld te investeren in het VL-NL programma. Dat is 40. meer dan in de huidige periode. Limburg kan goed profiteren van deze toename. Daarnaast blijft de besluitvorming over projecten lastig. In het Vlaanderen-Nederland programma zijn de regionale bestuurders gewend veel sturing te geven aan projecten. Dit komt de kwaliteit niet ten goede. We streven naar een goede functiescheiding. Twee Zeeën De ontwikkeling van het programma voor de komende periode verloopt vlot. Naar verwachting wordt het OP voor de zomer afgerond. Meest belangrijk discussiepunt is de Franse wens geweest om een prioriteit sociale inclusie op te nemen. Daarover waren de andere lidstaten niet enthousiast. Uiteindelijk is gekozen om een subprioriteit sociale innovatie op te nemen als één van de punten binnen de prioriteit innovatie. Het geheel is uiteindelijk uitgewerkt tot de volgende prioritaire assen: o Technologische en sociale innovatie. o Koolstofarme technologieën. o Hulpbronnenefficiënte economie. o Aanpassing aan klimaatverandering. De verdeling van de middelen over de assen is nog niet duidelijk, zij het dat wel duidelijk is dat het overgrote deel van de middelen op de eerste twee assen zullen worden ingezet, naar verwachting 70% (waarvan naar verwachting 40 à 45% voor innovatie. Belangrijk dat in de komende programmaperiode ook kustgebieden in Zuid- en Noord- Holland aan het programmagebied zijn toegevoegd. Dat was vanuit Nederland een langlevende wens en is een logische uitbreiding van het programmagebied. Het aan Nederland toegekende budget is in de nieuwe programmaperiode fors toegenomen, van 11,7. in de afgelopen programmaperiode naar 51,9. voor de komende periode. Dat stelt hoge eisen aan de tijdige projectontwikkeling. 7

8 Bijlage 3: Lijst van contactpersonen Jacques van Steenbergen, Provincie Overijssel, Annette Pancras, Provincie Gelderland, Ruud van Raak, Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrij f, Luc Hulsman, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ed Meijerink, Provincie Drenthe, Hans Verdonk, en Gemeente Rotterdam, Arnoud Guikema, Provincie Zeeland, Hans Overbeek, Provincie Noord-Brabant,

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-08 Milieuraad Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020 OP Zuid Programmaperiode 2014-2020 1 Europees kader Europees Programma 2014-2020 Cohesiebeleid EFRO OP -zuid 2 Programmagebied 3 Vertrekpunten voor het nieuwe programma Houtskoolschets OP-Zuid Schatgraven

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Economische Agenda voor Zeeland 2017-2021 Digitale versie: http://voor.zeeland.nl/economischeagenda 1. Prioritaire

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

OP EFRO Noord-Nederland

OP EFRO Noord-Nederland OP EFRO Noord-Nederland Toelichting concept programma versie 23 mei 2013 OP EFRO Noord-Nederland 3 1. OP EFRO: Voorbereiding & planning Het Operationeel Programma voor de inzet van EFRO 1 middelen in

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2015-502580905 (DOS-2012-0011625) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland

Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland Samenvatting Operationeel Programma Oost-Nederland 2014-2020 1 Inleiding Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP Oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel

Nadere informatie

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

INTERREG V Deutschland Nederland. 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat INTERREG V Deutschland Nederland 2 oktober 2014 Peter Paul Knol Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat Kader Europa 2020 Strategie Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Europese Verordeningen Structuurfondsen

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

Datum 22 april 2014 Betreft Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Cohesiebeleid 15 april 2014

Datum 22 april 2014 Betreft Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Cohesiebeleid 15 april 2014 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën Tom Verhoef www.op-oost.eu slimme, duurzame & inclusieve groei slimme groei: R&D-investeringen naar 3% BBP groene groei uitstoot broeikasgassen

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland 2014 2020 Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Algemene informatie - Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel; - 256 miljoen euro EFRO steun; - Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4.

1-5-2015. 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie. 2. Instrumenten. 3. Budget en planning. 4. 22 april 2015 Bastiaan de Jonge 1. Programma OP Oost - Prioriteiten - Resultaat- en 0utputindicatoren - Selectie 2. Instrumenten 3. Budget en planning 4. Tips Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

OP EFRO Noord-Nederland

OP EFRO Noord-Nederland OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Luc Hulsman (programmabeheerder) OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Luc Hulsman (programmabeheerder) Inhoud: - Voortraject - Totstandkoming OP EFRO - Inhoud & organisatie

Nadere informatie

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC.

Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC. 1 2 Europa kent een bonte verzameling aan fondsen: Thematische fondsen en Structuurfondsen. Deze dia is gemaakt door Adviesbureau ERAC. 3 EFRO is onderdeel van het cohesiebeleid. - Doelstelling 1: Convergentie,

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend update dd 6 mei 2015 6-5-2015

Nadere informatie

4. Relatie met Programmabegroting 10

4. Relatie met Programmabegroting 10 Samenvatting dossier OP Zuid Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Beoogd resultaat (output/outcome) 2 2. Toelichting 2 2.1 Procesgang OP Zuid 3 2.2 Inhoud OP Zuid 5 2.3 Strategie OP Zuid Nederland en de in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-08 Milieuraad Nr. 528 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 oktober 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Regionale Hotspots in Slimme Specialisatie Strategieën (RIS3)

Regionale Hotspots in Slimme Specialisatie Strategieën (RIS3) Regionale Hotspots in Slimme Specialisatie Strategieën (RIS3) REGIONALE HOTSPOTS IN RIS3 Analyse van de rol van regionale hotspots in RIS3 strategieën en de mogelijk-heden tot financiering van internationale

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West (KvW) II Carolien Huisman Mmv Martijn Onderstal, Laura Vis 1 mei Kansen voor West II: Kaders Innovatie Valorisatie: Het stimuleren van

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Innovatie, duurzaamheid en inclusieve groei 1. Inleiding De steden in Zuid-Nederland, verenigd in de de B5, L4 en Z4, hebben aangegeven een nadrukkelijke

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Europese fondsen

Informatiebijeenkomst Europese fondsen Informatiebijeenkomst Europese fondsen 1 Programma 12.30 13.00 Inloop Locatie: Wandelkerk (via Abdijplein en Kloostergangen) 13.00 13.30 Het nieuwe Europese kader 2014-2020 Inleiding door gedeputeerde

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren?

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Brigit Gijsbers - Directeur Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef

17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 17 februari 2016 Hans Ahoud, Daniël ten Holder, Tom Verhoef 15.30 uur: ontvangst 15.45-16.45 uur: Presentatie regelingen OP 2016 16.45-17.30 uur: Presentatie Businesscases 17.30-18.00 uur: drankje en snack

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

INTERREG V A 2014 2020

INTERREG V A 2014 2020 INTERREG V A 2014 2020 Doelen en subsidieinstrumenten van de EU Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Structuurfondsen Doelstelling 1 Convergentie (Regio s met BBP/inw. < 75% van het Europese gemiddelde)

Nadere informatie

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V.

25-3-2013. 01 Inhoud van presentatie. Het subsidiebeleid van de toekomst Europese programma s 2014 2020 in Nederland. Vincent Ketelaars ERAC B.V. Het subsidiebeleid van de toekomst se programma s 2014 2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 11 april 2013 Elsevier subsidiecongres 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

llll lllliiii III! INI 3782773

llll lllliiii III! INI 3782773 Strategic Board Delta Region llll lllliiii III! INI 3782773 Boschstraat 35 4811GB BREDA T 076-5200247 KVK 56676328 IBAN NL07RABO0178996939 info@deltaregion.eu www.deltareeion.eu Aan Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB)

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) 17 mei 2017 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 2017 Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) Voor de belangrijkste bevindingen van de

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid SundayNL 2014-19 november 2014 - Arnhem Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy Inhoud Het Nederlandse Energiebeleid en

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

Platform Subsidies. Regiobijeenkomst. Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman

Platform Subsidies. Regiobijeenkomst. Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman Platform Subsidies Regiobijeenkomst Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman Vorm & Inhoud We gaan vandaag in gesprek met elkaar over een aantal subsidies waarbij de invalshoek

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

Bijlage: voortgangsrapportage mkb samenwerkingsagenda EZ-provincies

Bijlage: voortgangsrapportage mkb samenwerkingsagenda EZ-provincies Bijlage: voortgangsrapportage mkb samenwerkingsagenda EZ-provincies De mkb samenwerkingsagenda bevat concrete afspraken op vier thema s: het instrumentarium voor mkb-innovatiestimulering, mkb-dienstverlening,

Nadere informatie

Bijlage 3: Bijdragen decentrale overheden aan de topsectoren

Bijlage 3: Bijdragen decentrale overheden aan de topsectoren Bijlage 3: Bijdragen decentrale overheden aan de topsectoren Inleiding Decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de regionale economie en kunnen daarom bijdragen aan de topsectoren, zoals een aantrekkelijk

Nadere informatie

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen WEBINAR 9 oktober 2015 Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG 2014-2020 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Introductie amenwerking ver de grens > Gé Huismans > Lidwien

Nadere informatie

Concept. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland. 23 mei 2013

Concept. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland. 23 mei 2013 Concept Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 23 mei 2013 De indeling van dit document is gebaseerd op: DRAFT TEMPLATE AND GUIDELINES FOR THE CONTENT OF THE OPERATIONAL PROGRAMME Version 3 21 mei

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t.

2 1 OKT. 20U. 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 Otten J.A. (050)316 4292 n.v.t. provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage nderwerp 2 1 KT. 20U 2014-43.160/43/A.7, EZP 542347 tten

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

28753 Publiek-private samenwerking Bedrijfslevenbeleid. Brief van de minister van Economische Zaken

28753 Publiek-private samenwerking Bedrijfslevenbeleid. Brief van de minister van Economische Zaken 28753 Publiek-private samenwerking 32637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 33 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2014 Hierbij

Nadere informatie

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 NEDERLANDS KENNIS- EN INNOVATIE CONTRACT Op 4 februari 2011 heeft het Kabinet de brief Naar de top: de hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Versie 28 november 2012 In opdracht van de Brainport 2020-commissie Samenvatting Brainport 2020 heeft de ambitie om Zuidoost-Nederland

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Wat is INTERREG?

Wat is INTERREG? Wat is INTERREG? www.vrom.nl 0 INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Projecten

Nadere informatie

Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013

Operationeel programma Nederland-Duitsland 2007-2013 MEMO/08/318 Brussel, 20 mei 2008 Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013 1. "Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Duitsland" programma in het kader van

Nadere informatie

De overheid als launching customer

De overheid als launching customer De overheid als launching customer Julia Williams Project leader elektrisch rijden Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Waarom elektrisch rijden? Klimaat Het duurzame energiesysteem

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland 13 februari 2015 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West- Nederland COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15825 20 maart 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie