PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen- Nederland. Project Technische Bijstand en samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen- Nederland. Goedkeuring. Interreg V Vlaanderen - Nederland is een Europees programma dat de regionale ontwikkeling in de grensregio Vlaanderen - Nederland stimuleert in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking (ETS). Het vijfde programma loopt gelijk met de Europese beleidscyclus en meerjarenbegroting in de periode De concrete uitvoering kan echter doorlopen tot De uitvoering, en daarmee ook de financiering, van de Europese programma s is dus vanuit provinciaal perspectief legislatuuroverschrijdend. Gebied, partnerschap en sturing: uitvoeringsovereenkomst Het programmagebied bestaat uit de Vlaamse provincies West- Vlaanderen (arrondissementen Brugge, Oostende, Diksmuide, Tielt, Roeselare, Kortrijk), Oost- Vlaanderen, Vlaams Brabant (arrondissement Leuven), Limburg en Antwerpen. Langs Nederlandse zijde bestaat het programmagebied uit de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Naast deze Vlaamse en Nederlandse provincies zijn ook de Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen) en het Nederlandse Rijk (Ministerie van Economische Zaken) programmapartners in dit programma. De programmapartners sluiten bij aanvang van de programmaperiode een uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt de verbindende politieke en bestuurlijke afspraken in het kader van de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma en regelt met name de toewijzing van de autoriteitsfuncties, samenstelling en werking van het Comité van Toezicht, Gemeenschappelijk Secretariaat, overlegorganen en aansprakelijkheden. Het ontwerp van uitvoeringsovereenkomst vindt u als bijlage. Een formele ondertekening van de overeenkomst door de programmapartners is gepland op het Comité van Toezicht van 03 juni De Provincieraad wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud en ondertekening van deze overeenkomst. De inhoudelijke sturing van het programma gebeurt door het Comité van Toezicht, waarin de programmapartners stemgerechtigd zijn. De provincie Antwerpen wordt hierin vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Europa.

2 In het Comité van Toezicht zetelen ook vertegenwoordigers met adviesrecht vanuit: 1 de gemeenten; 2 de economische en sociale partners; 3 milieuorganisaties; 4 niet-gouvernementele organisaties; 5 instanties die tot taak hebben sociale inclusie, gendergelijkheid en nondiscriminatie te bevorderen. 6 het gemeenschappelijk secretariaat; 7 de managementautoriteit; 8 de certificeringsautoriteit; 9 de auditautoriteit. Inhoud: Dit programma wenst Vlaams - Nederlandse samenwerkingsprojecten te stimuleren rond de volgende thema s: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit Een meer uitgebreide versie van het Samenwerkingsprogramma is te vinden via: In totaal is een budget van ,00 Euro aan Europese subsidie voorzien. Naast de rol als programmapartner treedt Provincie Antwerpen ook op als managementautoriteit van dit programma, dit op vraag van de lidstaat Vlaanderen. Dit betekent dat zij eveneens instaat voor het beheer van dit programma. Hiertoe werd een onafhankelijk secretariaat opgericht onder de organisatievorm van een APB, met name het APB PSES (Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen). Beheersovereenkomst Interreg V Vlaanderen- Nederland Op verzoek van de programmapartners en in overleg met het Koninkrijk der Nederlanden, wijst de Vlaamse Regering het Provinciebestuur van Antwerpen aan als managementautoriteit in de zin van artikel 123, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1303/2013. Het provinciebestuur nam deze verantwoordelijkheid ook in eerdere programmaperiodes op zich. Voor de financiële afwikkeling van het Samenwerkingsprogramma Grensregio Vlaanderen Nederland wijst de opdrachtgever de Provincie Oost- Vlaanderen aan als certificeringsautoriteit in de zin van artikel 123, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1303/2013. Conform artikel 123, lid 4 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wijst de opdrachtgever de Vlaamse Audit Autoriteit Europese Structuurfondsen aan als auditautoriteit. De voorwaarden en modaliteiten van deze opdrachtverlening maken het voorwerp uit van de beheersovereenkomst (bijlage). De functie van managementautoriteit (in vroegere periode beheersautoriteit genoemd), vloeien voort uit de Verordeningen en staan vermeld in artikels 3-5 van de beheersovereenkomst.

3 Namens het Provinciebestuur wordt het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP) aangewezen om de functie van managementautoriteit te vervullen. Binnen het departement zal dit worden opgenomen door de dienst Europa. DWEP zal ondersteund worden door Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (APB PSES), waarin het Gemeenschappelijke Secretariaat wordt ingebed. Deze ondersteuning kan in de loop van het programma worden aangepast om redenen van efficiënt beheer. De besluitvorming binnen het programma wordt genomen door het Comité van Toezicht, of door de autoriteiten in de specifieke uitoefening van hun functies. De besluitvorming van het Comité van Toezicht dient te worden geformaliseerd door de managementautoriteit. Dit betekent dat het provinciebestuur van Antwerpen, in haar hoedanigheid van managementautoriteit, ook optreedt als het bestuursrechtelijke orgaan van het Comité van Toezicht. Concreet betekent dit een gebonden besluitvorming, volgend op die van het Comité van Toezicht. Met name de formalisering van de beslissing tot projectselectie zal geschieden via een gebonden besluit van de deputatie. De Provincieraad wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud en ondertekening van de beheersovereenkomst. Concrete programma-voering: project Technische Bijstand Interreg V Vlaanderen- Nederland Het provinciebestuur vervult 3 hoedanigheden in het programma: - Programmapartner/projectpartner technische bijstand: inhoudelijke sturing in het Comité van Toezicht en detachering van een projectadviseur vanuit de dienst Europa naar het Gemeenschappelijk Secretariaat; - Managementautoriteit: specifieke functie ten aanzien van de organisatie en werking van het programma; - Gastorganisatie Gemeenschappelijk Secretariaat: voor de dagdagelijkse uitvoering van het programma en de ondersteuning van de managementautoriteit en het Comité van Toezicht, wordt de verderzetting van het Gemeenschappelijk Secretariaat in APB PSES voorzien. Dit secretariaat bestaat uit een aantal vaste medewerkers voor de administratieve, financiële en regeltechnische zaken, en een aantal projectadviseurs die worden ingezet vanuit de programmapartners. Het Gemeenschappelijk Secretariaat is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project Technische Bijstand. Voor de personele en administratieve uitvoering van het programma, m.n. de invulling van het Gemeenschappelijk Secretariaat en de autoriteitsfuncties, en de financiering daarvan, wordt een project Technische Bijstand ingesteld, waarbij de programmapartners en autoriteiten optreden als projectpartner. De inhoudelijke en financiële beschrijving van het project en de Europees verplichte samenwerkingsovereenkomst treft u als bijlage. De samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Technische Bijstand Interreg V wordt voorgelegd aan uw raad vanuit de hoedanigheid van programmapartner/projectpartner Technische Bijstand. Deze overeenkomst wordt tevens voorgelegd aan de Raad van Bestuur van APB PSES in haar hoedanigheid van projectverantwoordelijke voor het project Technische Bijstand De inbedding van het Gemeenschappelijk Secretariaat in het APB PSES is budgetneutraal voor het provinciebestuur. Met de programmapartners werden ook afspraken gemaakt om te voorzien in voldoende prefinanciering van het project Technische Bijstand.

4 Voor de inzet van een projectadviseur gedurende de programmaperiode wordt aan de provincie een vergoeding betaald van EUR. Voor de uitoefening van de managementautoriteit wordt een vergoeding betaald van EUR. Deze vergoedingen worden ingezet voor de financiering van de personeelsinzet vanuit de dienst Europa. Elke programmapartner wordt gevraagd via cofinanciering bij te dragen aan deze taak. Provincie Antwerpen wordt gevraagd ,19 Euro cofinanciering bij te dragen. Dit komt neer op 3,125% van de totale uitvoeringskosten. Deze cofinanciering zal worden aangevraagd via het provinciaal cofinancieringsfonds voor Europese projecten van APB PSES. Gelet op de uitvoeringsperiode van het programma en het legislatuuroverschrijdend karakter ervan, zal ook de cofinanciering gedeeltelijk op het budget van de volgende legislatuur worden benomen. De Provincieraad wordt gevraagd in te stemmen met het project Technische Bijstand en de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Technische Bijstand Interreg V. Overzicht bijlagen: 1) overeenkomst inzake de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen- Nederland 2) Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciebestuur Antwerpen en het Provinciebestuur Oost - Vlaanderen met betrekking tot het beheer en de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen-Nederland 3) Technische bijstand a. Projectaanvraag b. Kosten- en financieringplan c. samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Technische Bijstand Interreg V Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 mei De provincieraad van Antwerpen, Gelet op: Verordening (EU) Nr.1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling Europese territoriale samenwerking, hierna te noemen Verordening (EU) Nr.1299/2013 ; Verordening (EU) Nr.1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006, hierna te noemen Verordening (EU) Nr.1301/2013 ; Verordening (EU) Nr.1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor

5 maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1083/2006 van de Raad, hierna te noemen Verordening (EU) Nr.1303/2013 ; Gedelegeerde Verordening (EU) Nr.240/2014 van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen, hierna te noemen Gedelegeerde Verordening (EU) Nr.240/2014 ; Gedelegeerde Verordening (EU) Nr.480/2014 van de Commissie van 3 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr.1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, hierna te noemen Gedelegeerde Verordening (EU) Nr.480/2014 ; Gedelegeerde Verordening (EU) Nr.481/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr.1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor samenwerkingsprogramma s, hierna te noemen Gedelegeerde Verordening (EU) Nr.481/2014 ; Uitvoeringsverordening (EU) Nr.821/2014 van de Commissie van 28 juli 2014 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr.1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft gedetailleerde regelingen voor de overdracht en het beheer van programmabijdragen, de verslaglegging over financieringsinstrumenten, de technische kenmerken van voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor concrete acties, en het systeem voor de vastlegging en opslag van gegevens; het Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen-Nederland, hierna te noemen het Samenwerkingsprogramma BESLUIT: Artikel 1: Goedgekeurd wordt de overeenkomst inzake de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Artikel 2: Goedgekeurd wordt de Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciebestuur Antwerpen en het Provinciebestuur Oost - Vlaanderen met betrekking tot het beheer en de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Artikel 3: Goedgekeurd wordt de deelname van de provincie Antwerpen aan het project Technische Bijstand en de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Technische Bijstand Interreg V van het Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking Interreg VA Vlaanderen-Nederland.

Tussen: hierna te noemen de partners,

Tussen: hierna te noemen de partners, OVEREENKOMST inzake de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Europese Territoriale Samenwerking 2014-2020 (Interreg V-A) Grensregio Vlaanderen-Nederland concept 1 OVEREENKOMST inzake de uitvoering

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2014 C(2014) 8190 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.10.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België CCI 2014BE16M8PA001

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking dossiernummer: 1501842 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever

Nadere informatie

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008 COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19/IX/2008 C(2008) 5113 definitief WORDT NIET GEPUBLICEERD BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19ЯХ/2008 tot goedkeuring van het operationeel programma "Frankrijk

Nadere informatie

Subsidieregeling. Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn

Subsidieregeling. Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Subsidieregeling Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Citeertitel: Nadere Subsidieregels Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Nadere Subsidieregels Interreg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 48 Wet van 22 januari 2014, houdende regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds

Nadere informatie

Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V Vlaanderen-Nederland Interreg V Vlaanderen-Nederland Waarom deze workshop - Doelstellingen OP-Zuid en Interreg Vlaanderen-Nederland afgestemd - Projectidee past niet zo goed in OP-Zuid, maar wèl in Interreg - Bijkomend: subsidie

Nadere informatie

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR601159_1 30 december 2016 Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn

PROVINCIAAL BLAD. Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7067 30 december 2016 Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Gedeputeerde Staten van de Provincie

Nadere informatie

Interreg V Vlaanderen-Nederland

Interreg V Vlaanderen-Nederland Interreg V Vlaanderen-Nederland Peter Moerdijk projectadviseur 3 maart 2015 Waarom deze workshop - Doelstellingen OP-Zuid en Interreg Vlaanderen-Nederland afgestemd - Projectidee past niet zo goed in OP-Zuid,

Nadere informatie

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang. Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang. Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Citeertitel: Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.12.2017 L 335/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2017/2305 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West- Nederland 13 februari 2015 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West- Nederland COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00020 Onderwerp: Beheersovereenkomst Managementautoriteit EFRO-Vlaanderen - Stad Gent m.b.t. de taken en de

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

Afsprakenregeling Scheldemondraad. Afsprakenregeling tussen. de provincies. Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

Afsprakenregeling Scheldemondraad. Afsprakenregeling tussen. de provincies. Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen Afsprakenregeling Scheldemondraad Afsprakenregeling tussen de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 26 mei 2008 De Provincieraden, de deputaties en de Gouverneurs van de provincies Oost-

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 16 mei 2018 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 2018 Europees Fonds Regionale Ontwikkeling () Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport

Nadere informatie

(4) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EU) nr. 514/2014 en zijn bijgevolg gebonden door deze verordening.

(4) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EU) nr. 514/2014 en zijn bijgevolg gebonden door deze verordening. L 219/4 25.7.2014 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 799/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van modellen voor jaarverslagen en eindverslagen over de uitvoering overeenkomstig Verordening

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van [...]

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van [...] NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, C(2007) WORDT NIET GEPUBLICEERD Ontwerp BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van [...] tot goedkeuring van het operationeel programma voor bijstand van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE 10.11.2015 L 293/15 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38335 18 juli 2016 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Beheers- en controlehandboek. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020

Beheers- en controlehandboek. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020 Beheers- en controlehandboek voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020 versie 1 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Procedures voor indiening, uitvoering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3961 9 februari 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 februari 2015, nr. WJZ / 14108646, tot

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.6.2015 C(2015) 3759 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 10.6.2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 387 Besluit van 3 oktober 2007, houdende regels inzake bestuurlijke organisatie en cofinanciering door het Rijk van projecten uit het Europees

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader).

en in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO-Leader). REGLEMENT INZAKE ALGEMENE REGELS VOOR HET PROVINCIAAL BELEID, DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE DEPUTATIE EN PROVINCIALE COFINANCIERING VOOR EUROPESE PROJECTEN. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Ouderen. Vernieuwing van de statuten,

Nadere informatie

Interreg Vlaanderen-Nederland. Projectmogelijkheden onder Interreg V

Interreg Vlaanderen-Nederland. Projectmogelijkheden onder Interreg V Interreg Vlaanderen-Nederland Projectmogelijkheden onder Interreg V 2014-2020 EU 2020-strategie De EU 2020-strategie: Inhoudelijke richting voor de Europese fondsen 2014 2020 Meer inhoudelijke focus in

Nadere informatie

INTERREG V A 2014 2020

INTERREG V A 2014 2020 INTERREG V A 2014 2020 Doelen en subsidieinstrumenten van de EU Slimme groei Duurzame groei Inclusieve groei Structuurfondsen Doelstelling 1 Convergentie (Regio s met BBP/inw. < 75% van het Europese gemiddelde)

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Mogelijkheden MKB in EFRO en INTERREG

Mogelijkheden MKB in EFRO en INTERREG Mogelijkheden MKB in EFRO en INTERREG www.food-future.eu Innovatie steun voor MKB in food sector in D en NL Yvette Lammers EZ Coördinatieteam Structuurfondsen EFRO EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nadere informatie

Europa investeert in uw regio

Europa investeert in uw regio Interreg V Vlaanderen-Nederland Europa investeert in uw regio INNOVATIE DUURZAME ENERGIE MILIEU www.grensregio.eu ARBEIDS MARKT Europa en grensoverschrijdende samenwerking Het Europese Interreg-programma

Nadere informatie

Wat is INTERREG?

Wat is INTERREG? Wat is INTERREG? www.vrom.nl 0 INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Projecten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-08 Milieuraad Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven.

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 april 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/12 ADD 1 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland 2014 2020 Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Algemene informatie - Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel; - 256 miljoen euro EFRO steun; - Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West-Nederland, Rotterdam

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel Operationeel Programma EFRO West-Nederland, Rotterdam STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8516 25 maart 2015 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014 2020 West-Nederland, Rotterdam COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046 Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020 CCI-code: 2014TC16RFCB046 versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures voor indiening,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2017 COM(2017) 264 final 2017/0107 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking Pisad provinciaal intern verzelfstandigd agentschap (piva) dossiernummer: 1706073 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Uitkanteling

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROJECTPARTNER LIGHT REGLEMENT

LEIDRAAD VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROJECTPARTNER LIGHT REGLEMENT LEIDRAAD VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROJECTPARTNER LIGHT REGLEMENT Bijlage 1 bij informatiefiche Projectpartner Light Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Voordat een projectpartner light

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 13.5.2014 L 138/45 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 481/2014 VAN DE COMMISSIE van 4 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00938 Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand 2014-2020 - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34064 26 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/18/015 BERAADSLAGING NR. 18/006 VAN 9 JANUARI 2018 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB)

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) 16 mei 2018 Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij de Nationale

Nadere informatie

december 2018 PROGRAMMAREGLEMENT. Voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland

december 2018 PROGRAMMAREGLEMENT. Voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland PROGRAMMAREGLEMENT Voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 CCI-code: 2014TC16RFCB046 3.1 19 december 2018 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 20 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/3 Vaststellen beleidsdomeinen en beleidsvelden vanaf

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven.

Wijzigingen ten opzichte van de herziene versies (corrigendum) van de Commissie van 14 maart 2012 zijn vetgedrukt weergegeven. eil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 april 2012 (19.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/12 ADD 1 LIMITE FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC

Nadere informatie

INTERREG IV: FRANCE WALLONIE VLAANDEREN. Programmaperiode: CCI nr.: 2007 CB 16 3 OP 063

INTERREG IV: FRANCE WALLONIE VLAANDEREN. Programmaperiode: CCI nr.: 2007 CB 16 3 OP 063 INTERREG IV: FRANCE WALLONIE VLAANDEREN Programmaperiode: 2007-2013 CCI nr.: 2007 CB 16 3 OP 063 OPGEMAAKT DOOR DE CERTIFICERINGSAUTORITEIT Financieel jaarverslag 2012 1. Inleiding... 3 2. Overzicht van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Toelichting samenwerkingsovereenkomst

Toelichting samenwerkingsovereenkomst Toelichting samenwerkingsovereenkomst tussen lead partner en projectpartners in het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland 1. Achtergrondinformatie Net als onder INTERREG IV A is het voor de in een

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZG/18/193 BERAADSLAGING NR. 18/103 VAN 4 SEPTEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE

Nadere informatie

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020. CCI-code: 2014TC16RFCB046

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020. CCI-code: 2014TC16RFCB046 Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020 CCI-code: 2014TC16RFCB046 versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Procedures voor indiening,

Nadere informatie

Euregio Maas-Rijn. Wijzigginsbesluit Nadere Subsidieregels Interreg V-A programma

Euregio Maas-Rijn. Wijzigginsbesluit Nadere Subsidieregels Interreg V-A programma PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere Subsidieregels Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Citeertitel: Wijzigginsbesluit Nadere Subsidieregels Interreg V-A programma Euregio

Nadere informatie

2.4 7 maart 2018 PROGRAMMAREGLEMENT. Voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland

2.4 7 maart 2018 PROGRAMMAREGLEMENT. Voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland PROGRAMMAREGLEMENT Voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland 2014-2020 CCI-code: 2014TC16RFCB046 2.4 7 maart 2018 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36236 17 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000184489,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTERS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, VAN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berkelland 2015.

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berkelland 2015. Verordening cliëntenparticipatie gemeente Berkelland 2015 De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 4.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 4.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2014 C(2014) 1229 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 4.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juli 2018;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juli 2018; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB)

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) 17 mei 2017 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 2017 Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) Voor de belangrijkste bevindingen van de

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

Factsheet 2. Het opzetten van een project: van. partnerexpertise naar projectidee

Factsheet 2. Het opzetten van een project: van. partnerexpertise naar projectidee Factsheet 2 Het opzetten van een project: van partnerexpertise naar Versie nr. 6 d.d. 13 juli 2016 Inhoudsopgave I. PROJECTIDEE EN GEÏNTERESSEERDE ORGANISATIE: OP ZOEK NAAR GESCHIKTE PARTNERS... 3 A. Achtergrond...

Nadere informatie

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046 Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020 CCI-code: 2014TC16RFCB046 versie 2.2 (14 juni 2017) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures

Nadere informatie

Prioriteit 4 Technische bijstand

Prioriteit 4 Technische bijstand Projectoverzicht 2007-2013 4 Technische bijstand INTERREG IV A Deutschland-Nederland Meer informatie over de getoonde projecten verkrijgt u op aanvraag via info@deutschland-nederland.eu Inhoudsopgave GIS

Nadere informatie

27288 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

27288 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 27288 MONITEUR BELGE 10.08.2001 BELGISCH STAATSBLAD 2. Organisatiestructuur van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden Om deze organisatorische integratie tussen de diensten die de gouverneur ondersteunen

Nadere informatie

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046 Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020 CCI-code: 2014TC16RFCB046 versie 2.5 (20 juni 2018) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Procedures

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046

Programmareglement. voor de uitvoering van het. Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland CCI-code: 2014TC16RFCB046 Programmareglement voor de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen Nederland 2014 2020 CCI-code: 2014TC16RFCB046 versie 2.3 (13 december 2017) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie