Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 20 november 2014 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn de heren : Jan Wijnen, Jan Antonis, Ron Hanegraaf, Jan van Kemenade, Jan Kuijpers, Geert Schuurmans, Jeffrey Voorn en Albert Habraken De volgende basisverenigingen zijn vertegenwoordigd : De Telegraaf Bergeijk, De Luchtreizigers Eersel, De Grenspost Budel, De Lichtstad Eindhoven, Woensel 2000 Eindhoven, De Trouwe Duif Geldrop, De Luchtbode Heeze, De Olijftak Nuenen, DV Valkenswaard, De Vredesbode Veldhoven, De Witpen Hapert, Hoopvolle Wachters Hooge Mierde, De Luchtbode Reusel, De Vredesduif Asten, De Luchtbode Deurne, De Luchtreizigers Liessel, De Peelkruisers Someren, De Luchtbode Beek en Donk, De Telegraaf Helmond, De Valk America, De Huiszoekers Boxmeer, Tweede Caen Overloon, De Snelvliegers Sint Anthonis, De Zwaluw Venray, De Maasvogels Wanssum, PV Ysselsteyn Ysselsteyn, PV Maasdonk, De Blauwe Duif Oss, Julianapost Oss, Oss 2000, Nooit Gedacht Haarsteeg, De Spoorzoekers Helvoirt, PV Deuteren s-hertogenbosch, De Gevleugelde Vrienden Nieuwkuijk, De Zwaluw Rosmalen, Ons Genoegen Vught, De Snelvliegers Boekel, PDV Gemert, De Luchtbode Mill, PV Welkom Uden, De Eendracht Veghel, De Suizende Vleugels Volkel, De Zilvermeeuw Berlicum, De Luchtpost Boxtel, Strijd in Vrede Den Dungen, De Drie Beerzen Middelbeers, De Luchtbode Schijndel, De Vredesduif Sint Oedenrode, 1 OPENING De heer Jan Wijnen, voorzitter van Afdeling Oost Brabant, opent de vergadering en heet namens zijn collega bestuursleden alle aanwezigen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden van de Afdeling. Hij deelt mede dat tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van PV De Lichtstad in Eindhoven de heer Henk Broeren benoemd werd tot erelid van onze Afdeling. Daarnaast werd de heer Broeren vanwege zijn grote verdiensten voor zijn vereniging, de CC. Eindhoven e.o. en het vele vrijwilligerswerk benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens bestuur en de gehele vergadering wordt de heer Broeren gelukgewenst met deze onderscheidingen. Vervolgens spreekt de voorzitter het volgende openingswoord uit : Het vliegseizoen 2014 zit er weer op. We kunnen met gemengde gevoelens terugkijken op het verloop van dit seizoen. Een aantal vluchten zijn verre van rooskleurig verlopen : er werden vluchten afgelast of er moest worden uitgeweken naar een andere lossingsplaats. Kortom : er is veel gebeurd doordat de weersomstandigheden vooral in het tweede deel van het seizoen ons parten hebben gespeeld. Voor de lossingsverantwoordelijken en voor onze convoyeurs en chauffeurs is het opnieuw een moeilijk seizoen geweest. Mede namens U als Algemene Vergadering dank ik deze mensen, die Heel veel werk hebben verzet, hartelijk voor hun grote inzet. U kunt ervan overtuigd zijn dat onze duiven bij hen in goede handen zijn. Vanmiddag werden wij helaas opnieuw geconfronteerd met een uitbraak van vogelgriep. Nu in Ter Aar, Zuid Holland. Wederom is er een standstill afgekondigd van 72 uur. Dat betekent dat er geen vervoer is toegestaan van mest, strooisel, pluimvee en ander gevogelte, waaronder ook duiven. Het betekent ook dat er ook voor onze duiven gedurende deze 72 uur een ophokplicht geldt. Twee dagen geleden werd de ophokplicht t.g.v. de besmetting in de gemeente Oudewater opgeheven, met het advies dus geen verplichting! om onze duiven gedurende 30 dagen binnen te houden. Deze nieuwe uitbraak in Ter Aar toont de noodzaak daarvan aan. 1

2 Opening (vervolg) Misschien moeten wij als NPO organisatie ons sterk maken om in gevallen als deze, gewoon een landelijke ophokplicht in te stellen. Daarmee geven we aan het ministerie en de politiek, alsmede aan de tegenstanders van dierenhouderij aan dat wij als postduivenorganisatie zelf regulerend zijn en onze verantwoordelijkheid nemen. DE LANDELIJKE ORGANISATIE Onze landelijke organisatie is organisatorisch gezien in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Het NPO bestuur heeft kwaliteitsontwikkeling als prioriteit in het beleid gesteld. Kwaliteitsontwikkeling als het gaat om regelgeving rond lossingen : een nauwere samenwerking van het Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB) met de Meteo Groep en het ontwikkelen van een lossingsprotocol behoren hiertoe. Kwaliteitsontwikkeling als het gaat over de uitvoering van het Reglement Rechtspleging en over de criteria voor het vervoer van onze duiven, het drinkgedrag van jonge duiven in de manden (n.a.v. studie WOWD), over de veiligheid van de concoursen en de criteria voor centrale hokken. Verder aandacht voor het rapport roofvogels, dat samen met de WOWD werd uitgebracht en last but not least het streven naar eerlijker spel. DUIVENENTINGEN Wijzend op de recente uitbraken van vogelgriep in o.a. Nederland willen wij er nog eens uitdrukkelijk op wijzen goed erop toe te zien dat onze leden hun duiven de verplichte entingen laten ondergaan. De duiven mogen alleen vermeld worden op entingsformulieren. Deze formulieren zijn in duplo. Op het formulier moet altijd een originele handtekening van de dierenarts staan. Gekopieerde handtekeningen zijn niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan dat leden kopiёn van deze lijsten als originele entingslijst gebruiken. Voor verenigingen geldt de verplichting dat zij in de verenigingscomputer alleen maar duiven mogen plaatsen die op de officiёle entingslijst zijn vermeld. Liefhebbers dienen voordat zij gaan enten bij de dierenarts het formulier in te vullen met de ringnummers van de te enten duiven. DE MANIFESTATIE Op zaterdag 1 november j.l. werd voor de 22 e maal de Oost Brabant Manifestatie georganiseerd. Zoals de laatste jaren steeds het geval was waren wij ook ditmaal te gast in Zalencentrum Van Bussel te Deurne, waar alles weer zeer goed verzorgd was. De Commissie Afdelingsconcoursen (CA) is er ook nu weer in geslaagd om een aantrekkelijk programma te presenteren. We kunnen terugkijken op een bijzonder goed geslaagd en bezocht evenement, waarin de kampioenen op passende wijze gehuldigd werden en de huldigingen toch kort en bondig verliepen. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt, in het bijzonder de CA en de kampioenen die een bon beschikbaar hebben gesteld om de kosten van de Manifestatie te kunnen dekken. En natuurlijk dank aan de kopers van deze bonnen. DANK Zoals wij allemaal weten is er ondanks de automatisering veel werk verbonden aan de duivensport. Zowel tijdens het vliegseizoen als ook in de maanden daarna wordt er door vrijwilligers heel veel werk verricht. In de verenigingen en de CC s wordt er voor gezorgd dat de leden hun duiven kunnen inkorven, dat zij op tijd de uitslagen ontvangen, enz. Ook op afdelingsniveau wordt er veel werk verricht en daarom wil ik mijn mede - bestuursleden hartelijk danken voor de goede en prettige samenwerking. 2

3 Opening (vervolg) Verder dank aan de leden van de diverse commissies : de Vervoer en Vliegprogramma commissie, Commissie Afdelingsconcoursen en de commissie Jeugd en Beginnerszaken. IN MEMORIAM Vreugde en verdriet liggen ook in het verenigingsleven soms heel dicht bij elkaar. Wij hebben daar helaas allemaal wel eens van dichtbij mee te maken. Ook in de afgelopen periode zijn ons weer een aantal sportvrienden ontvallen. We moesten afscheid nemen van twee ereleden : ons oud bestuurslid en jarenlang lid van de Vervoerscommissie en lossingscoӧrdinator Jan van Dorst uit Uden en Jac. v.d. Borne uit Duizel. Zonder iemand te willen vergeten wil ik verder de namen noemen van : P. v.d. Poel (Berghem), J. Vissers (Mariaheide), P. Deenen (Middelbeers), L. Verhoeven (Well), J. van Herk (Bergeijk), Hein Geurts (Gemert), P. van Limpt (Dommelen), P. Lemmen (Someren), M. Bens (Mill), J. v.d. Westelaken (Den Dungen), J. van Creij (Rosmalen), J. Smets (Valkenswaard) en J. Genevaesen (Budel). Voor hen en alle andere overleden leden van onze Afdeling wordt een minuut stilte in acht genomen. PRESENTIELIJST Medegedeeld wordt dat bericht van verhindering ontvangen werd van bestuurslid Robbert Pijnenburg en van de ereleden : Leo Verrijt (Someren), Hub. Houben (Deurne) en Nico Paridaans (Bladel). Van de volgende verenigingen werd bericht van verhindering ontvangen : De Vriendschap (Cuijk) ; Ons Genoegen (Zeeland) ; De Ooievaar (Oss) ; De Zwaluw (Herpen) De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda, waarna de voorzitter allen een prettige en constructieve vergadering toewenst. 2. GOEDKEURING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 6 MAART Met inachtneming van de op de agenda voor deze vergadering vermelde correcties worden de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 6 maart 2014 onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd. 3. VASTSTELLING VLIEGPROGRAMMA De voorzitter deelt mede dat het vliegprogramma 2015 is gebaseerd op het programma 2014, dat in beginsel voor drie jaar werd vastgesteld. De verschillen tussen het voorgestelde programma voor 2015 in vergelijking met 2014 zijn minimaal. Naar aanleiding van ontvangen voorstellen heeft het bestuur besloten om bij wijze van proef twee vluchten op een dag op te halen. Het betreft donderdag 16-7 : naast de dagfond vlucht Limoges zal ook midfond vlucht Gien worden opgehaald. De heer J. van Wanrooij (PV Maasdonk) vraagt of alle afdelingen gevolg geven om het nationale vliegschema aan te houden. Dat is tenslotte het uitgangspunt van het NPO beleid. De voorzitter antwoordt dat voor zover hem bekend alleen de Afdeling Limburg tot nu toe het nationale vliegschema niet aanhoudt, maar binnen deze Afdeling is daarover veel discussie ontstaan. Vliegprogramma 2015 (vervolg) 3

4 De heer Van Wanrooij deelt mede dat ook de Afdelingen 5, 6 en 7 zouden afwijken van het nationale vliegschema. Wat is het standpunt van het afdelingsbestuur? De voorzitter antwoordt dat wij ons conformeren aan het nationale vliegschema en daar ook van zijn uitgegaan bij het vaststellen van het programma Wel bestaat de mogelijkheid om naast het nationale schema vluchten op het programma te plaatsen, bijvoorbeeld om voor de jonge duiven een goede aanloop te realiseren. De heer Van Wanrooij wijst op het voorstel van PV Maasdonk om voor de eerste dagfond vlucht (Montlucon 23-5) een kortere vlucht (bijvoorbeeld Bourges) op het programma te plaatsen en hij verzoekt om op 18-7 Limoges te wijzigen in Poitiers conform het vliegprogramma De heer Joh. v.d. Water (De Luchtbode Heeze) wijst op de voorstellen om de ZK dagfond vluchten in rayons te gaan spelen en hij pleit er voor om juist vanaf wat verdere afstanden deze vluchten te organiseren om het ZK concours in stand te houden. Eventueel daarnaast rayonuitslagen maken, maar het totaalspel dient in stand te worden gehouden. Verder wijst hij erop dat de afstand van lossingsplaats Tessenderlo wel erg kort is voor de liefhebbers die vrij dicht bij de Belgische grens wonen. De heer L. Terluin (De Snelvliegers Boekel) is van mening dat de programma 2014 zoveel mogelijk moet worden aangehouden. We maken al weer een uitzondering voor de midweekse vluchten. Die zouden ook in het weekeinde gevlogen moeten worden. De voorzitter antwoordt dat naast de doordeweekse africhtingsvluchten er drie S vluchten op het programma staan. Deze vluchten worden in het weekeinde naast een midfond vlucht vervlogen. Vervolgens gaat de vergadering akkoord met het gepresenteerde vliegprogramma voor het seizoen 2015 met dien verstande dat op 23-5 Montlucon wordt gehandhaafd ; dat op 18-7 Limoges wordt vervangen door Poitiers ; dat op 29-8 Gien wordt gevlogen en op 19-9 Sens. 4. GLOBAAL FINANCIEEL OVERZICHT AFDELING BOEKJAAR 2013/2014. De penningmeester, Jan van Kemenade, geeft een voorlopig financieel overzicht over het boekjaar 2013/2014. De cijfers en de toelichting zijn als bijlage aan deze notulen toegevoegd. Contributie 2015 : de contributie wordt gehandhaafd op het niveau van 2014, zijnde 16.- per basislid, inclusief jeugdleden. 5. N.P.O. A). Algemene Vergadering NPO d.d. 1 november 2014 : de heer J. van Kemenade, als kiesman aanwezig bij deze vergadering, deelt mede dat de agenda voor deze vergadering geen innoverende punten bevatte. Deze zijn doorgeschoven naar de op 31 januari 2015 te houden extra Algemene Vergadering NPO. Voorstellen van Bestuur NPO over onder meer Organisatieontwikkeling (Sport en Spel), zoals wel / geen beperking aantal duiven voor wedvluchten en kampioenschappen, vlieglijsten, enz. zijn nog niet ontvangen. De heer L. Terluin stelt vast dat er nog weinig schot zit in het beleid van de NPO t.a.v. bijvoorbeeld PR en organisatieontwikkeling en hij dringt er bij de kiesmannen op aan om er bij Bestuur NPO op aan te dringen de vaart er in te houden. De heer E. Diepeveen (De Snelvliegers Boekel) vraagt of het niet verstandig is om ter voorbereiding van de extra AV van de NPO een extra afdelingsvergadering te beleggen, zodat de kiesmannen de voorstellen NPO met de verenigingen kunnen bespreken. De voorzitter deelt mede dat het afdelingsbestuur bereid is om half januari een afdelingsvergadering vast te stellen, waarin de NPO voorstellen besproken zullen worden, waarover op 31 januari 2015 besluiten genomen zullen worden. NPO (vervolg) 4

5 B). De vergadering gaat akkoord met het voorstel om voor 2015 als kiesmannen voor de Algemene Vergaderingen NPO te benoemen : Jan van Kemenade (Geldrop) en Jan Kuijpers (Wanssum). Met reserve kiesman Harrie van Boxmeer (Sint Oedenrode) wordt nog persoonlijk contact opgenomen. Indien deze niet akkoord gaat met zijn herbenoeming zal het bestuur in een volgende Algemene Vergadering dit agenderen. 6. MEDEDELINGEN BESTUUR A.) Data afdelingsevenementen 2015 : Zondag 18 januari : Sterrenparade in Rosmalen Zondag 25 januari : Jeugd - beginners - en herintreders middag in Eersel Donderdag 5 maart : Algemene Vergadering (jaarvergadering) Zaterdag 7 november : Manifestatie Afdeling in Deurne Donderdag 26 november : Algemene Vergadering (najaarsvergadering) B.) Voor zover van toepassing : CC s dienen voor 19 januari 2015 schriftelijk of via mail eventuele wijzigingen in de rayonindeling van hun CC door te geven aan secretariaat Afdeling. Dit is van belang voor de opgave van de concoursgroepen aan de NPO voor de nationale kampioenschappen C.) Lossingsvergunningen: voor alle leervluchten, georganiseerd door basisverenigingen en CC 's, of het nu een lossing in Nederland of in het buitenland betreft en ongeacht het aantal duiven, moet via het afd.-secretariaat een losvergunning worden aangevraagd bij de NPO. D.) Voor deelname aan een internationale en nationale vlucht moeten de duiven binnen de eigen afdeling worden ingekorfd. Alleen als er binnen de eigen afdeling geen inkorfgelegenheid geboden wordt, kunnen deelnemers inkorven in een inkorfcentrum dat zij verkiezen. Het afdelingsbestuur is gerechtigd dispensatie(s) te verlenen. 7. VOORSTELLEN BASISVERENIGINGEN De voorzitter verwijst naar de aanvullende informatie voor deze vergadering (zie brief d.d. 11 november 2014) : Voorstellen over het lossen van de duiven : het lossen van de duiven staat niet geagendeerd voor deze vergadering, maar de voorstellen zullen binnen het bestuur worden besproken. De heer John van Wanrooy vraagt aandacht voor de voorstellen om in 2015 de duiven totaal te lossen. Naar zijn mening komt daar steeds meer vraag naar. De voorzitter antwoordt dat een totale lossing problemen oplevert binnen samenspelen voor wat betreft de vitesse vluchten. Bovendien is een aantal lossingsplaatsen niet geschikt om alle duiven tegelijk te lossen. Van de vitesse vluchten is alleen de losplaats Laon geschikt. De heer H. van Doorn (Strijd in Vrede Den Dungen) : met een aantal vluchten met dubbele aanlooproute zijn er wellicht wel mogelijkheden. De heer G. den Holder (De Luchtbode Deurne) is van mening dat een dubbele aanlooproute geld kost en daarom zoveel mogelijk vermeden moet worden. ZK vluchten De voorzitter deelt mede dat de voorstellen die zijn ingediend namens de CC Deurne e.o. verenigingen om de ZK vluchten in twee rayons te gaan vervliegen, zijn doorgestuurd naar de Commissie Afdelingsconcoursen. Van deze commissie wordt een advies verwacht. Voorstellen ingediend door basisverenigingen (vervolg) De voorzitter stelt vast dat de cijfers en de analyses die door de heer A. Coolen (Helmond) jaarlijks 5

6 worden geproduceerd duidelijk weergeven dat het Oostelijk deel van de afdeling voor wat betreft de dagfond vluchten er niet aan te pas komen. We moeten er echter wel voor zorgen dat er overal spelvreugde mogelijk is en daarom verdient het aanbeveling om eens goed naar deze materie te kijken. Als een groot deel van onze leden afhaakt om deel te nemen aan deze vluchten dan is dat een teken dat spelvreugde juist ontbreekt. De heer Th. Vervoort (De Luchtbode Schijndel) stelt voor om een geografische indeling te maken, zo mogelijk in samenspraak met de NPO. De heer G. den Holder deelt mede ervan overtuigd te zijn dat er bij spel in rayonverband meer duiven vanuit de Oostelijke kant zullen worden ingezet. De voorzitter sluit de discussie af door vast te stellen dat het bestuur eerst het advies van de CA wil bestuderen voordat een voorstel aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd. Vervoer Naar aanleiding van de voorstellen van PV De Luchtbode Mill en PV De Snelvliegers Boekel stelt de voorzitter vast dat onze wagens voldoen aan alle eisen. Alle wagens hebben een geforceerde luchtinlaat, ook als deze stilstaan. Het bestuur ziet daarom geen noodzaak om een nieuwe container aan te kopen, noch om het twee jaar geleden genomen besluit te herzien om de wagen(s) van een automatisch lossingssysteem te voorzien. De heer E. Diepeveen vindt de mening van het bestuur te kort door de bocht. Hij is van mening dat wij slechts aan minimale eisen voldoen en wij zouden moeten opteren om aan maximale eisen te voldoen. Er zijn verliezen aan (jonge) duiven ook binnen de CC Uden e.o. en het bestuur komt niet met voorstellen om daar onderzoek naar te doen. Verder wijst de heer Diepeveen erop dat het punt automatisch lossingssysteem alleen van toepassing is indien besloten mocht worden tot de aankoop van een nieuwe container. Hij vindt het jammer dat er door het bestuursstandpunt geen vernieuwing komt, d.w.z. dat er geen geld beschikbaar wordt gesteld voor een pilot zoals voorgesteld door de verenigingen Mill en Boekel. De voorzitter deelt mede dat er inderdaad verliezen zijn, maar de oorzaken zijn divers. Veel liefhebbers trainen hun duiven onvoldoende ; verenigingen en CC s bieden hun leden te weinig africhtingsmogelijkheden aan. Altijd wordt gewezen naar de Afdeling die voor alle samenspelen en verenigingen maar een uitgebreid africhtingsprogramma aan zou moeten bieden. Dat is op afdelingsniveau naast een toch al zeer druk regulier programma echter niet mogelijk. Verenigingen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook individuele liefhebbers hebben een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van hun duiven, daarbij te denken aan tijdig laten enten, leren drinken in de mand en goed africhten. De heer H. van Limpt (De Luchtbode Reusel) onderschrijft het belang van tijdig laten enten, het leren drinken en goed africhten van jonge duiven. Hij herinnert het bestuur eraan dat hij enige tijd geleden de adresgegevens van een (duiven)wagenbouwer uit Polen heeft doorgegeven. Bij dit bedrijf kunnen de kosten wel eens meevallen. Hij stelt vast dat een dergelijke pilot niet veel behoeft te kosten en ook de watervoorziening aan de duiven zou daardoor verbeterd kunnen worden. Namens PV Woensel 2000 Eindhoven wordt gewezen op een binnenkort te verschijnen rapportage van de WOWD over het drinkgedrag van (jonge) duiven in de manden. De voorzitter antwoordt dat het bestuur zich zal conformeren aan de aanbevelingen van het WOWD rapport. De heer V. Hoogerwerf (De Luchtbode Mill) en de heer E. Diepeveen zijn beiden van mening dat het door hun verenigingen ingebrachte voorstel in stemming moet worden gebracht De heer Joh. v.d. Water is van mening dat de vergadering alleen kan stemmen over het eventueel maken van een plan. Verenigingsvoorstellen (vervolg) De voorzitter antwoordt dat alleen de oorspronkelijke voorstellen in stemming zullen worden 6

7 gebracht. De vergadering zal zich voor of tegen dienen uit te spreken om tot een pilot over te gaan, hetgeen de aankoop van een nieuwe container inhoudt. VOOR de aankoop van een nieuwe container worden 4 stemmen uitgebracht. TEGEN de aankoop van een nieuwe container worden 89 stemmen uitgebracht. Er worden 11 stemmen BLANCO uitgebracht. De voorstellen zijn daardoor verworpen. Voorstel PV De Luchtbode Mill over een B scenario De voorzitter deelt mede dat wij tijdens het vliegseizoen behoorlijk flexibel zijn en ad-hoc kunnen reageren op de omstandigheden. De communicatie via de website zal worden verbeterd. De vergadering gaat akkoord met het advies de huidige procedure te handhaven. Communicatie Naar aanleiding van het voorstel van PV De Snelvliegers Boekel deelt de voorzitter mede dat de communicatie via de website verbeterd zal worden. Gegevens over de situatie op de lossingsplaats zullen waar mogelijk worden verwerkt. Er zullen via de site echter geen indicaties over lossingstijden bekend worden gemaakt. Deze informatie zal pas via de site en teletekst bekend worden gemaakt nadat de duiven zijn gelost. De heer L. Terluin vraagt waarom het bestuur het voorstel over het intensiever gebruikmaken van de mobiele telefoon (SMS / WhatsApp berichten) niet doorstuurt naar de NPO. De voorzitter antwoordt dat er landelijk een commissie gevormd wordt die de mogelijkheden en het kostenplaatje van het gebruik maken van mobiel telefoonverkeer gaat onderzoeken. ZLU vluchten op het officiёle programma plaatsen (voorstel PV Maasdonk) : akkoord. S vluchten (vraag PV De Snelvliegers Boekel) : S vluchten tellen niet voor het afdelingskampioenschap. CC s en / of verenigingen kunnen zelf bepalen of zij deze vluchten mee laten tellen voor hun kampioenschappen. Voorstel PV Maasdonk over het berekenen van uitslagen : de voorzitter deelt mede dat CC s en verenigingen autonoom zijn om het rekenwerk zelf uit te voeren dan wel uit te besteden aan het rekenbureau dat men wenst. Al het rekenwerk in handen leggen van één bureau is uit het oogpunt van concurrentie geen goede zaak. In aansluiting hierop deelt de heer A. v.d. Wiel (De Telegraaf Bergeijk) mede dat zijn vereniging veel moeite heeft gehad met het aanleveren van de bestanden voor de nationale competitie WHZB. De voorzitter antwoordt dat dit voor een nationale competitie geen goede zaak is. Vergaderstructuur (voorstellen PV Maasdonk en PV De Snelvliegers Boekel) De voorzitter wijst erop dat de termijn voor de aankondigingen van de Algemene Vergaderingen steeds in acht worden genomen. Indien het wenselijk is dat ook de ingediende voorstellen door verenigingen worden besproken in de overige verenigingen zal dit betekenen dat de vergaderdata aangepast moeten worden. Dit scenario zal nog verder door het bestuur worden bekeken. Voorkomen moet worden dat verenigingen nog in het vliegseizoen dienen te vergaderen. 8. MEDEDELINGEN COMMISSIE AFDELINGSCONCOURSEN De voorzitter van de commissie, Jan Kuijpers, deelt het volgende mede : 7

8 Het afgelopen seizoen werden voor het zevende jaar de afdelingsconcoursen vervlogen in het teken van alle duiven in concours. De deelname was vrijwel unaniem, doch het seizoen 2014 vroeg om vele aanpassingen vanwege de sterk wisselende weersvooruitzichten. Voor zover ons bekend hebben we nog geen enkel jaar zoveel aanpassingen moeten doen, zoals het aflassen vooraf van de geplande vlucht ; het langer over moeten staan ; duiven niet lossen maar terug naar huis en het uiteindelijk lossen op een kortere afstand dan vooraf gepland. Dus alles bij elkaar een moeilijk en moeizaam vliegseizoen. Ondanks deze beperkingen zijn de vluchten over het algemeen redelijk verlopen met daarbij opvallend meer verliezen. Bij de jonge duivenvluchten waren de verliezen nog beduidend groter. De verliezen van de jonge duiven zijn een jaarlijks terugkerend probleem. Intussen wordt ook verder onderzoek gedaan en kleine aanpassingen in het vliegprogramma om de mogelijke oorzaken beter in beeld te krijgen. Tot midden juni verliep het vliegseizoen voor de afdelingsconcoursen goed, maar daarna kwam de klad erin. Van de 27 geplande afdelingsconcoursen werden er in totaal 6 afgelast. Dit is 22 % ofwel bijna een kwart van de afdelingsconcoursen. Daardoor werden er duiven minder gespeeld dan in Afgelast werden twee midfondconcoursen, t.w. 10 mei Sezanne en 26 juni Sezanne, waarbij de duiven op zondag terug naar de loods werden gebracht. Een dagfond vlucht, t.w. 4 juli Chateauroux werd op donderdag vooraf door de NPO afgelast en de wedvlucht vanuit Poitiers werd ingekort met een uiteindelijke lossing te Gien. Twee marathonvluchten gingen uiteindelijk niet door en wel op 4 juli Tarbes (werd op maandag afgelast en kwamen terug naar huis) en op 11 juli werd Cahors afgelast en op zondag ook terug naar huis. Verder verviel er 1 jonge duivenvlucht vanwege het opschuiven van het jonge duivenprogramma. Zeker in zo n wisselend verlopen seizoen hebben de lossingsverantwoordelijken een extra zware taak en daarom extra waardering voor deze mensen, welke uiteindelijk de beslissing om wel of niet te lossen moeten nemen. Achteraf weten we allemaal hoe het had gemoeten, maar daar kunnen deze mensen niks mee. De Manifestatie welke op 1 november jl. is gehouden, kende een goede belangstelling en verliep goed. Onder de gasten waren ook aanwezig dhr. Wim Jongh namens de NPO en twee afgevaardigden van onze zusterafdeling Brabant Het geheel werd voorzien van een keurig verzorgde diapresentatie met daarin afgebeeld de kampioenen en een wedvluchtlossing. Konden we de afgelopen 2 jaar geen vitesse kampioenen huldigen tijdens onze jaarlijkse manifestatie, dit jaar was dit gelukkig wel mogelijk en konden alle kampioenen op een passende wijze worden gehuldigd. Alle waardering voor diegene die zich bijzonder hebben ingespannen om de behaalde punten en kampioenschappen op een rij te zetten. Extra veel waardering voor de behaalde resultaten van onze kampioenen. De schenkers en kopers van bonnen wil ik hierbij nog van harte bedanken. Ook onze sponsors zeer bedankt voor het beschikbaar stellen van de diverse cups. In 2014 werden de midfondconcoursen weer voor het tweede jaar vervlogen in vier rayons. Deze wijziging van de concoursgebieden lijkt meer evenwicht te brengen in de prijsverdeling tussen de verschillende rayons. De indeling van deze rayons is gebaseerd op de indeling zoals deze ook voorheen tot 2005 heeft gegolden. Op dit moment is er weer volop discussie om dit rayonspel mogelijk verder uit te breiden naar de eendaagse fond en de afdelingsconcoursen fond jonge duiven. Voor het jaar 2015 is de vernieuwde opzet van de kampioenschappen nog niet ingevuld. Hiermee zullen we wachten tot de nieuwe voorstellen van de NPO bekend zijn. Mededelingen Commissie Afdelingsconcoursen (vervolg) Deze voorstellen worden verwacht voor de NPO vergadering van 31 januari Voor 2015 is het mogelijk om naast de concoursduiven ook vrachtduiven mee te geven op 8

9 dezelfde vlucht. Deze mogelijkheid is unaniem aangenomen en geldt voor alle afdelingen. Welke richtlijnen hiervoor gaan gelden is nog niet geheel helder. Ook hier moeten we de voorstellen van de NPO nog afwachten. Aan het slot maar niet op de laatste plaats wederom waardering en dank voor de rekenaars Hans v.d. Berg en Jan Antonis voor het verzorgen van een correcte uitslag van de afdelingsconcoursen en de snelle afwikkeling, zodat de uitslag steeds op een zeer korte termijn bij de liefhebbers kwam Tevens ook dank aan mijn medebestuurders voor hun inzet en inbreng. In december zullen we het afgelopen vliegseizoen verder bespreken binnen de Commissie Afdelingsconcoursen. 9. MEDEDELINGEN COMMISSIE JEUGD EN BEGINNERS De voorzitter van de commissie Geert Schuurmans deelt het volgende mede : De jeugd - en beginnersconcoursen in 2014 waren qua verloop geslaagd te noemen! Voor de jeugdconcoursen blijft het minpunt de geringe deelname. Dit jaar hadden we in zijn totaliteit 16 verschillende deelnemers, die op een of meer van onze concoursen acte de presence gaf. Ook bij de jeugd is er dus sprake van een daling van de deelname, iets wat we met ons allen moeten trachten te stoppen. Laten we onze sport positief blijven uitstralen, wijzelf hebben de grootste reclamemogelijkheid van onze sport in handen en naar mijn mening maken we hier als liefhebbers veel te weinig gebruik van. Een voorbeeld hiervan is onze adoptie competitie. Slechts 9 jeugdigen en 3 senioren werden door onze leden ingeschreven. Dit vind ik te triest voor woorden. Met ons allen hadden we deze competitie glans kunnen geven en tot een reclame voor onze sport moeten maken. Nu durf ik er bijna niet over te praten, het is een gemiste kans! Als U goede ideeёn heeft om deze competitie te doen slagen, meldt jullie gedachten en voorstellen. In de winter moeten we erin kunnen slagen om onze leden te motiveren aan dit reclame evenement mee te doen. Dank aan degenen die wel actief hebben meegedaan, maar dit moet en kan veel beter! Dank voor het zorgen voor de financiёle middelen voor onze commissie het afgelopen seizoen en het insturen van alle bescheiden. Zonder jullie zouden we geen afdelingsconcoursen voor de jeugd kunnen organiseren. Traditioneel hebben we de 1 e kampioenen van de jeugd op onze afdelingsconcoursen gehuldigd tijdens de Manifestatie op 1 november jl. Al onze kampioenen zetten we in januari 2015 op onze jeugdmiddag in het zonnetje. Graag nodigen wij hierbij allen uit om de huldiging van alle kampioenen van de jeugd en beginners / herintreders bij te wonen op zondag 25 januari 2015 in het lokaal van PV De Luchtreizigers aan de Hertstraat 30 in Eersel. Daarna zullen we ons gaan richten op het seizoen Ook voor dat seizoen zijn we uiteraard op zoek naar sponsors. Bij deze een oproep aan U om ons ook in het komende seizoen te steunen. Voor slechts 50.- kunt U ons al voor een concours sponsoren en indien U wilt kunt U een specifiek doel sponsoren en zelf dus aangeven wat de bestemming van Uw sponsorgeld is. Meer mededelingen hoort U in het voorjaar van DE RONDVRAAG De voorzitter deelt mede dat het afgelopen jaar de heer Wim van Laarhoven uit Sterksel werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 9

10 De heer A. v.d. Wiel (De Telegraaf Bergeijk) stelt evenals vorig jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de Olympiade aan de orde. Een van de eisen is dat de minimumafstand 100 km. moet bedragen om een wedvlucht mee te kunnen laten tellen. Dat geeft problemen voor liefhebbers die dichtbij de Belgische grens wonen. De KBDB heeft het aantal losplaatsen drastisch beperkt, maar dat houdt in dat de afstand van een aantal vitesse vluchten voor een aantal liefhebbers < 100 km. is en deze liefhebbers worden daardoor gedupeerd. Zijn concrete voorstel is om bij de FCI te bewerkstelligen dat indien een vlucht als officiёle vitesse wedvlucht op het afdelingsvliegprogramma vermeld staat, deze vlucht voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden voor een mogelijke deelname aan de Olympiade. De voorzitter zegt toe dit te zullen bespreken met de heer Leo Mackaay, die namens het NPObestuur contactpersoon is bij de FCI. De heer Th. Vervoort (De Luchtbode Schijndel) deelt mede dat hij vraagtekens heeft gezet bij het IWB toen deze vier dagen voor een lossingsdatum code rood uitriep, waardoor de vlucht Chateauroux werd afgelast. Maar ook een veel kortere vlucht werd vooraf en veel te vroeg afgelast. Hij stelt vast toch voorzichtig te zijn bij het toekennen van meer bevoegdheden bij het IWB, gezien ook de ervaringen bij bijvoorbeeld Afd. Brabant 2000 met het IWB. De voorzitter antwoordt dat het IWB niet onfeilbaar is, maar dat het afdelingsbestuur zich toch conformeert aan de adviezen van NPO / IWB, omdat structuur en coӧrdinatie zeer belangrijk geacht worden. Het zo snel afgelasten van een wedvlucht zal zich overigens niet meer voordoen. Mevr. Karin vd. Aa (De Gevleugelde Vrienden Nieuwkuijk) stelt vast dat door de NPO op 31 januari 2015 de berekening van de kampioenschappen 2015 zal worden vastgesteld Ook haar vereniging en de BCC maken gebruik van de NPO methode. Is er na 31/1 nog voldoende tijd om alles nog goed in te voeren? De voorzitter antwoordt dat dit geen probleem mag zijn. Karin v.d. Aa : vliegprogramma 2015 datum : 5-7 = V 8. Voorzitter : deze vlucht komt in aanmerking voor het vitesse kampioenschap oude duiven. Karin v.d. Aa : wat is de bedoeling van de N vluchten die op het vliegprogramma staan? Voorzitter : dit zijn oude duiven natoervluchten die in aanmerking komen voor het nat. kampioenschap. De heer C. Janssen (De Gevleugelde Vrienden Nieuwkuijk) : als er een geschil is tussen een liefhebber en de gemeente : waar kan men het best advies vragen? De voorzitter adviseert om contact op te nemen met het NPO bureau als het gaat over bijvoorbeeld hokkenbouw. De heer H. van Limpt (De Luchtbode Reusel) stelt vast dat de lijst van liefhebbers die hun diploma of prijs niet op komen of laten halen ieder jaar groter wordt. Hij stelt voor om deze prijzen aan de organisatie te laten toevallen. De voorzitter kan met dit idee instemmen, maar stelt voor dat de Commissie Afdelingsconcoursen voor het komende seizoen hierover een uitspraak doet. De heer H. van Limpt deelt verder mede bereid te zijn alle medewerking te verlenen indien het bestuur contact wil leggen met de Poolse duivenwagenbouwer. De rondvraag (vervolg) De heer Joh. v.d. Water (De Luchtbode Heeze) deelt mede het jammer te vinden dat er geen alternatief geboden kan worden indien een dagfond vlucht wordt afgelast. De voorzitter kan zich de teleurstelling voorstellen, maar vervoerstechnisch is het praktisch niet mogelijk. Bovendien zouden er ook voor andere categoriёn alternatieven geboden moeten worden. 10

11 De heer v.d. Water is van mening dat indien er tijdig een datum geprikt wordt het vervoers - technisch mogelijk moet zijn. De voorzitter zegt toe dit binnen de vervoerscommissie nog eens te zullen bespreken, maar dat hij geen toezegging kan doen. De heer v.d. Water wijst er nog eens op dat de afstand van een vlucht vanuit Tessenderlo echt te kort is voor een aantal liefhebbers. De voorzitter antwoordt dat Tessenderlo een africhtingsvlucht is, maar voor de toekomst zal het bestuur nadenken / onderzoeken of er een mogelijk alternatief is. 11. SLUITING De voorzitter dankt de aanwezigen, wenst allen nog een prettig en gezellig winterseizoen toe en sluit de vergadering. J.A.M. Wijnen Voorzitter Alb. G. Habraken Secretaris Bijlage : Voorlopig financieel overzicht 2013/

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het

Nadere informatie

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: dinsdag 19 februari 2008 Aanvang: 20.00

Nadere informatie

Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland

Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland ! " Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland Datum: Locatie: De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen Aanwezig: Afwezig: Notuliste: de heer H. Bouwmeester, secretaris de heer A. van Amerongen, penningmeester

Nadere informatie

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 JAARBOEK 2015 Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2015 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL:

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96

Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96 Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96 NOTULEN 1. Opening De voorzitter Simon Zeeman heet een ieder welkom, en een speciaal welkom voor ere-voorzitter De Jong en lid van verdienste Cor Tolsma. De voorzitter

Nadere informatie

3. Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering d.d. 15 november 2014

3. Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering d.d. 15 november 2014 AGENDA BONDSVERGADERING (VOORJAAR) Datum: 30 mei 2015 Locatie: Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal) Aanvang: 10:30 Genodigden: Bondsraadsleden en voorzitters van NJBB commissies De bondsraadsleden worden

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen Afdeling Oost-Brabant Instructies en mededelingen afdelingsconcoursen 2015 Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen INKORFLIJST De inkorflijsten en prints van de EC systemen moeten

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DE LIJN d.d. 25 april 2015

CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DE LIJN d.d. 25 april 2015 CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DE LIJN d.d. 25 april 2015 Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op zaterdag 25 april 2015 in de zaal "Grand Ballroom" van het ss Rotterdam" te Rotterdam. Aanwezig

Nadere informatie

* is apart bijgevoegd ** wordt nagezonden

* is apart bijgevoegd ** wordt nagezonden AGENDA voor de Bondsraadsvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND op zaterdag 15 juni 2013 om 10:00 uur. Locatie: Centrum Oudlaen, Oudlaan 4, 3515 GA UTRECHT, tel.: 030 273 9911 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

2. Mededelingen 2.1 Stand van zaken implementatie meerjarenbeleidsplan (mondeling) 2.2 Data bondsvergadering 2015 (mondeling)

2. Mededelingen 2.1 Stand van zaken implementatie meerjarenbeleidsplan (mondeling) 2.2 Data bondsvergadering 2015 (mondeling) AGENDA BONDSRAADVERGADERING (VOORJAAR) Datum: 24 mei 2014 Locatie: Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal) Aanvang: 10:30 Genodigden: Bondsraadsleden en voorzitters van NJBB commissies De bondsraadsleden

Nadere informatie

UITGESTELDE ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 2013. Utrecht, zaterdag 25 januari 2014

UITGESTELDE ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 2013. Utrecht, zaterdag 25 januari 2014 UITGESTELDE ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 2013 Utrecht, zaterdag 25 januari 2014 De Algemene Vergadering vindt plaats in Oudlaen, te Utrecht De NBB is lidorganisatie van NOC*NSF, FIBA en IWBF: Aan de afgevaardigden

Nadere informatie

Notulen bondsvergadering. gehouden op

Notulen bondsvergadering. gehouden op Notulen bondsvergadering gehouden op zaterdag 23 mei 1998 Bond van Volkstuinders, Johan van Kuijckstraat 23, 1067 XG Amsterdam Telefoon 020-613 28 93 Notulen van de 82e Bondsvergadering van de Bond van

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

VERGADERSTUKKEN ALV SECTIERAAD CARAMBOLE

VERGADERSTUKKEN ALV SECTIERAAD CARAMBOLE VERGADERSTUKKEN ALV SECTIERAAD CARAMBOLE 5 JUNI 2010 A G E N D A voor de gecombineerde vergadering van de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-vereniging Carambole en van de sectieraad Carambole op zaterdag

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 27 april 2013 in de zaal "Queen s Lounge" van het ss Rotterdam" te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 27 april 2013 in de zaal Queen s Lounge van het ss Rotterdam te Rotterdam. 1 CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DE LIJN D.D. 27-04-2013. Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 27 april 2013 in de zaal "Queen s Lounge" van het ss Rotterdam" te Rotterdam. Aanwezig: -

Nadere informatie

Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2012 2013. 13 december 2013, 17e Verenigingsjaar

Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2012 2013. 13 december 2013, 17e Verenigingsjaar Jaarverslag FC Uitgeest seizoen 2012 2013 13 december 2013, 17e Verenigingsjaar Inhoudsopgave 1. Agenda blz. 2 2. Verslag van de 16 e algemene ledenvergadering van 14 december 2012 blz. 3 t/m 8 3. Ledenbestand

Nadere informatie

Notulen bondsvergadering. gehouden op. zaterdag 20 mei 1995

Notulen bondsvergadering. gehouden op. zaterdag 20 mei 1995 Notulen bondsvergadering gehouden op zaterdag 20 mei 1995 Bond van Volkstuinders, Johan van Kuijckstraat 23, 1067 XG Amsterdam Telefoon 020-613 28 93 1 2 Notulen van de 78e Algemene Vergadering van de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Notulen Algemene Afdelings Vergadering afd. Oost Dinsdag 14 juni 2011 Locatie Sportcentrum Arcus te Wijchen

Notulen Algemene Afdelings Vergadering afd. Oost Dinsdag 14 juni 2011 Locatie Sportcentrum Arcus te Wijchen Notulen Algemene Afdelings Vergadering afd. Oost Dinsdag 14 juni 2011 Locatie Sportcentrum Arcus te Wijchen 1. Opening Opening en Mededelingen: Voorzitter Hans van Riel opent om 19.30 uur de vergadering

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs 57e jaargang 1e kwartaal 2011 nr. 366/2011 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs VAPblad www.vap-onderwijs.nl Orgaan van de vereniging van administratief personeel

Nadere informatie

Jaarboek 2009 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 1. Pagina 2 Jaarboek 2009 Kleindier Liefhebbers Nederland

Jaarboek 2009 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 1. Pagina 2 Jaarboek 2009 Kleindier Liefhebbers Nederland Inhoudsopgave: Pagina: Agenda... 5 Agenda voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 19 juni 2010... 6 Notulen en verslagen... 9 Notulen van de Algemene ledenvergadering van op 27 juni 2009... 10 Jaarverslag

Nadere informatie

Clubblad. april 2006. Bijlage: ligplaatshouders per 1 maart 2006. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1

Clubblad. april 2006. Bijlage: ligplaatshouders per 1 maart 2006. WSV HARINGVLIET www.wsvharingvliet.nl 1 Clubblad 140 april 2006 Het Bestek Officieel orgaan van: WSV-Haringvliet te Hellevoetsluis aangesloten bij Het Watersportverbond Correspondentieadres: Postbus 26, 3220 AA Hellevoetsluis Bankrekening 50

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering NWG op 17 mei 2014. Aanwezig: ongeveer 45 leden, inclusief het landelijk Bestuur. 1. Opening

Verslag Algemene Ledenvergadering NWG op 17 mei 2014. Aanwezig: ongeveer 45 leden, inclusief het landelijk Bestuur. 1. Opening Verslag Algemene Ledenvergadering NWG op 17 mei 2014 Aanwezig: ongeveer 45 leden, inclusief het landelijk Bestuur 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Het feit

Nadere informatie

1. BESTUUR 2 2. 75 JARIG JULIBLEUM TC VENLO 4 3. JAARKALENDER 6 4. VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN 9 5. JEUGDZAKEN 11 6.

1. BESTUUR 2 2. 75 JARIG JULIBLEUM TC VENLO 4 3. JAARKALENDER 6 4. VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN 9 5. JEUGDZAKEN 11 6. INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 2 2. 75 JARIG JULIBLEUM TC VENLO 4 3. JAARKALENDER 6 4. VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN 9 5. JEUGDZAKEN 11 6. RECREATIEZAKEN 15 7. TECHNISCHE ZAKEN 17 8. COMPETITIES 19 9. INDELING

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie