Jaarverslag School s Cool Arnhem 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag School s Cool Arnhem 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2013 Jaarverslag School s Cool Arnhem

2 Voorwoord School s Cool Arnhem geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar middelbare school. Voor een bepaalde groep kinderen is dit namelijk een risicovolle periode omdat het door hun aard, gedrag of de omstandigheden thuis gemakkelijk mis kan gaan. Spijbelen, onderpresteren of schooluitval liggen dan op de loer. Kinderen die dit risico lopen, kunnen (vooral) op instigatie van de leerkracht van groep 8 een thuismentor krijgen die hen begeleidt bij bijvoorbeeld het huiswerk of het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding of de weg in het sociale veld. De thuismentor is een hoogopgeleide vrijwilliger die gedurende bijna anderhalf jaar een tot anderhalf uur per week bij het kind thuis komt om hem of haar te helpen. De School s Cool formule is een beproefd concept. Het project loopt sinds 1997 in Amsterdam en heeft inmiddels navolging gekregen in Breda, Gouda, Lelystad, Nijmegen, Utrecht. Purmerend, Velsen, Zwolle, Leiden, Delft, Westland, Arnhem, Hoorn en Nieuwegein. De formule blijkt succesvol. De een op een relatie, het wekelijkse contact, de duur en de persoonlijke benadering geven samen een uitstekend resultaat. Uit een effectmeting die is uitgevoerd in opdracht van School s Cool Utrecht blijkt dat 83% van de aandachtsleerlingen met mentoraat het goed doet, tegenover 63% van de controlegroep. De kwaliteit van de thuismentoren is onzes inziens voor een belangrijk deel reden van dit resultaat. School s Cool Arnhem is in 2011 gestart met een startsubsidie van de Gemeente Arnhem en een pilot bij twee vrij zwarte scholen in Arnhem. Na benadering van de scholen en inventarisatie van het aantal risicoleerlingen is een pilot gestart met 11 kinderen. Na de kerstperiode bleek vooral de meerwaarde van het mentoraat. De meeste mentoren hebben samen met hun pupil de eindstreep van de overgang van het 1 ste naar het 2 e leerjaar in het Voortgezet Onderwijs gehaald. De eerste evaluatie van thuismentoren, ouders en kinderen was dan ook positief. In het jaar 2012 zijn we gestart met een professionaliseringsslag, en een uitbreiding van het aantal basisscholen. Dit heeft geleid tot contacten met 4 basisscholen. Alle kinderen van de tweede lichting zijn overgegaan, sommigen naar een hoger niveau dan ingestoken. De derde lichting is van start gegaan in Naast instroom vanuit de basisscholen is School s Cool Arnhem in 2013 ook een pilot aangegaan met Zomerschool Arnhem. De doelgroep van beide projecten overlapt deels. Dit heeft geleid tot een deelname van 7 kinderen die via de Zomerschool zijn gaan deelnemen aan School s Cool. Jaarverslag School s Cool Arnhem

3 2013 hebben we daarnaast gebruikt voor een verdere professionalisering. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn respectievelijk: stroomlijning van (de formulierenstroom van) het primaire proces, de inzet van een mentor coördinator en een ondersteuner voor het bestuur. Ook is energie gestoken in een website, in PR en communicatie ten behoeve van de werving van mentoren en in de financiële inzichtelijkheid van de uitgaven en inkomsten van de Stichting. Onze dank aan onze thuismentoren is groot. Zij vormen het hart van onze organisatie! Daarnaast danken wij onze subsidiegevers, Het Oranjefonds, Stichting Kinderpostzegels en de Dullertstichting Arnhem hartelijk voor hun toezegging of bijdrage. Namens het bestuur van School s Cool Arnhem, Frits Roelofs, Voorzitter Jaarverslag School s Cool Arnhem

4 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Inhoudsopgave De organisatie en de mensen Bestuur Thuismentoren Mentoren van Intervisie Doelgroep en pupillen Begeleidingsresultaten Activiteiten Samenwerking zomerschool Informeren VO scholen Werving mentoren Communicatie en PR Sponsoren en subsidieverwerving Ambities 2014 en verder Tenslotte Bijlagen: Jaarverslag School s Cool Arnhem

5 1 De organisatie en de mensen 1.1 Bestuur Wie zijn de mensen achter School's Cool Arnhem? De stichting School's Cool Arnhem valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur, dat bestaat uit de volgende personen: - Frits Roelofs, voorzitter - Wiebe Gerritsma, penningmeester - Petra Selten-Bos, secretaris - Luuk Dopper, public relations en fondsenwerving - Annemarie Couwenberg, primair proces en intervisiebegeleider - Marlon Wolfhagen, primair proces en intervisiebegeleider Het bestuur wordt ondersteund door: - Jelma Runia, mentor-coördinator - Judith Prins, secretariële ondersteuning Het bestuur kenmerkt zich als een meewerkend bestuur. In 2013 is een deel van de coördinatie in het primaire proces overgegaan naar Jelma Runia. Zij fungeert als dagelijks en operationeel aanspreekpunt voor thuismentoren. Tot haar taken behoren onder andere het mede werven van leerlingen en mentoren, intakes mentoren, het maken van koppelingen, het organiseren van de formulierenstroom en de dagelijkse operatie rondom de mentoraten. Judith Prins ondersteunde het bestuur in het beheren van de postbus, het voorbewerken van documenten, secretariële ondersteuning en deelname aan landelijke activiteiten. Zie voor werkzaamheden van de twee ondersteuners de functieomschrijvingen in de bijlage. Het bestuur is in 2013 acht keer bij elkaar gekomen. De vergaderingen gaan steeds meer bestaan uit een vaste structuur waarin aan de orde komt: - Overview huidige mentoraten en eventuele knelpunten in het primaire proces - Financiële ondersteuning van de Stichting, subsidiestromen en financiële verantwoording - Contacten met zuster- en collega-instellingen - Ambitieplan 2013 en verder - Relevante samenwerkingspartners of samenwerkingsverbanden Jaarverslag School s Cool Arnhem

6 1.2 Thuismentoren Het hart van de organisatie bestaat echter uit bevlogen vrijwilligers, die door een aantal uur van hun tijd beschikbaar te stellen een groot verschil kunnen maken in het leven van een kind. Een derde van hen is werkzaam of werkzaam geweest in het onderwijs. Anderen werken of werkten in leidinggevende en staffuncties in het bedrijfsleven, bij de overheid of maatschappelijke organisaties. Ook is via de PABO HAN Arnhem een samenwerking voortgezet waarin Pabo studenten in ruil voor studiepunten de begeleiding van een School s Cool pupil op zich nemen Mentoren van 2013 In waren onze mentoren: Agnes Legierse; Anke van t Klooster; Astrid Bekkenutte; Dennis Blok; Egbert de Jong; Fred Boessenkool; Gerard Passier; Hans Seegers; Melissa Gerritsen; Liane de Blij; Margo Pelgrom; Wendy Daanen; Marin Kramer Daarnaast hebben de volgende PABO studenten een bijdrage geleverd: Lisa Stam, Kinny van Beurden, Roeland Poulussen, Mariska Busch, Hanna Wassenberg, Veronique Broeders, Evelien Schellingerhout, Judith Asselbergs, Daniel Bijlenga en Wouter Bosman. De meeste van deze mentoraten zijn voor het einde van 2013 afgesloten, die van de PABO studenten liepen veelal nog even door. Nieuwe mentoraten zijn vanaf september 2013 opgestart door: Marlies van Berlo; Marijke de Bruïne; Marjon van Bussel; Irmgard Franken; Wilma Huisman; Karin de Jong; Elif Karatay; Shirley Rigault; Joke Leijdekker; Margo Pelgrom; Ruud Rooijakkers; Anne Stekhoven; Simone van den Hout; Chris Veldkamp. Pabo studenten: Irene Kämink; Marike Meijer; Saskia van Schalkwijk; Evelien Schellingerhout; Candice Pique; Ryanne Gerritsen. Anne stekhoven en haar pupil Nazik Het aantal mentoren overtreft het aantal totaal begeleide leerlingen. Dit komt onder andere door wisselingen in mentoren, zwangerschappen, etcetera. Alle mentoren beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Jaarverslag School s Cool Arnhem

7 De mentoren komen ongeveer anderhalf jaar lang wekelijks gedurende anderhalf uur bij hun leerling thuis om hen te helpen met alle zaken die met school te maken hebben: huiswerk, plannen van het huiswerk, bespreken van vragen en problemen rond school. De mentoren helpen zo nodig ook zoeken naar een leuke vrijetijdsbesteding en stimuleren ouders de ouderavonden van de school van hun zoon of dochter te bezoeken. Onze mentoren hebben vaak ook telefonisch en persoonlijk contact met de klassenmentor van hun pupil. Hierin wisselen zij ervaringen en gegevens uit over schoolresultaten, gedrag en werkhouding van de leerling. Thuismentoren hebben een budget van 75,00 per kind per mentoraat om een uitstapje te maken of een passende activiteit te ondernemen Intervisie In 2013 zijn groepsgewijs om de twee maanden intervisies gehouden, waarin de mentoren verslag deden van de vorderingen van hun pupillen. De begeleidingsvragen en de resultaten werden geregistreerd, zodat monitoring van de resultaten mogelijk wordt. Tevens wisselden de mentoren in de intervisie ervaringen, knelpunten, tips uit. Voor thuismentoren wordt zo tijdens hun begeleidingsperiode in tenminste zes contactmomenten met collega thuismentoren en het bestuur voorzien. Van die momenten zijn er vier vooral gewijd aan intervisie van voorkomende problematiek. Twee bijeenkomsten worden ingevuld aan de hand van een actueel thema. In 2013 was dit een themabijeenkomst over de positionering van de mentor in een gezin en een bijeenkomst over het puberbrein. Voor tenminste een van de twee themabijeenkomsten zoeken we naar een externe spreker die huidige en aankomende mentoren kan bijpraten over het centraal staande thema. Jaarverslag School s Cool Arnhem

8 2 Doelgroep en pupillen In 2013 zijn 13 mentoraten afgesloten (kwartaal 4) en 18 nieuwe mentoraten opgestart (eind kwartaal 2). In totaal hebben we in 2013 dus 31 leerlingen begeleid, namelijk 13 brugklassers van het schooljaar 2012/2013 en 18 nieuwe brugklassers van het schooljaar 2013/2014. Nieuwe mentoraten (3 e groep): De kinderen die in het schooljaar zijn gestart waren afkomstig van de volgende basisscholen: - Het Mozaiek (8) - OLV v Lourdesschool (3) - Pastoor van Arsschool (2) - Dr Aletta Jacobsschool (1) - Annie MG Schmidtschool (1) - Johannesschool (1) - Paulusschool (1) - Onbekend (1) De volgende VO scholen waren betrokken bij deze groep: - t Venster (2) - Lorentz (3) - Maarten van Rossem (4) - OBC Huissen (1) - Olympus (3) - Thomas a Kempis (1) - Arentheem (1) - Titus Brandsma (1) - Montessori (1) - Stedelijk Gymnasium (1) 2.1 Begeleidingsresultaten School s Cool Utrecht heeft onderzoek laten doen (Onderzoeksbureau Noorda en Co) naar de effecten van schoolscoolmentoraten gedurende de periode Daaruit bleek dat 67% van de leerlingen na afronding van het mentoraat nog steeds op hetzelfde niveau VO zit als waarop ze zijn gestart. 17% is in onderwijsniveau gestegen, 14% in onderwijsniveau gedaald. Bij een controlegroep met aandachtsleerlingen waren dit respectievelijk 63%, 4% en 33%. Het aantal doubleurs bedroeg 6% in de groep met mentoraten en 10% in de controlegroep. De kinderen met een mentor kregen meer contact met zorgvoorzieningen (72%) dan kinderen uit de controlegroep (52%), verbeterden hun sociale contacten en kregen een zinvoller vrijetijdsbestedingspatroon. 80% van de leerlingen die gebruik maakten van een mentoraat vond dit een zinvolle ervaring net als 75% van de mentoren. Jaarverslag School s Cool Arnhem

9 Onze Arnhemse populatie is nog te klein en te grillig om serieuze cijfers op te leveren. Met betrekking tot de groep van vorig schooljaar (groep 2) kunnen we het volgende melden: (Excl. PABO) Veertien startende brugklassers (7 meisjes, 7 jongens), die vanuit verschillende basisscholen in Arnhem waren aangemeld, werden gekoppeld aan enthousiaste vrijwillige thuismentoren. Vier van deze begeleidingstrajecten zijn voortijdig gestopt op initiatief van de pupil of zijn/haar familie. Eén pupil is overgedragen aan een PABO student, omdat de mentor stopte. Van de resterende negen brugklassers (3 meisjes, 6 jongens) richtte de begeleiding zich vooral op huiswerk, planning en taal. Bij vijf van de pupillen werd daarnaast ook specifiek aandacht besteed aan (probleem)gedrag en begeleiding op gevoelsmatige zaken die een succesvol brugklasjaar in de weg zouden kunnen staan. Het schoolniveau van de pupillen varieerde van VMBO Basis/kader tot HAVO. Slechts in een geval heeft de pupil de overgang naar het tweede jaar niet gehaald op het ingestoken niveau. 5 kinderen zijn gestart op VMBO-B/K. Zij zijn alle 5 over naar het tweede jaar 1 pupil is gestart op VMBO-T en gaat nu naar het tweede jaar VMBO-B/K 1 pupil is gestart in brugklas VMBO-T/Havo en gaat nu naar de tweede klas VMBO-T 2 kinderen zijn gestart in de Havo. Zij gaan nu allebei naar de tweede klas HAVO. Uit de ontvangen verslagen blijkt dat zowel de kinderen als de ouders over het algemeen zeer betrokken zijn bij het proces. De reacties na afsluiting zijn overwegend positief. Men is blij met de geboden begeleiding door de thuismentoren (incl. PABO) In september 2013 zijn we gestart met 11 brugklassers die door de leerkrachten van de diverse basisscholen zijn aangedragen, en in een enkel geval rechtstreeks door de ouders. In oktober zijn daar 7 mentoraten aan toegevoegd vanuit een samenwerking met de Zomerschool. Op dit moment worden daarmee 10 meisjes en 8 jongens begeleid door vrijwillige thuismentoren. Verdeling over de verschillende schoolniveaus: 7 x VMBO B/K 5 x VMBO-TL / MAVO 3 x MAVO / HAVO 1 x HAVO 1 x HAVO VWO 1 x Gymnasium De begeleiding van deze kinderen wordt in oktober 2014 afgerond. Jaarverslag School s Cool Arnhem

10 In zijn algemeenheid kunnen we dus zeggen dat de reacties van zowel de mentoren als de kinderen en de ouders zeer positief zijn. Men is tevreden over de begeleiding vanuit het project en is blij dat men heeft meegedaan aan School s Cool. Dit is onder andere te zien aan het feit dat sommige trajecten wat langer doorlopen dan is afgesproken, omdat mentoren en kinderen het jammer en moeilijk vinden de begeleiding los te laten. Jaarverslag School s Cool Arnhem

11 3 Activiteiten 2013 In 2013 zijn naast het stroomlijnen van het primaire proces de volgende activiteiten ondernomen: 3.1 Samenwerking zomerschool Samenwerkingspilot met de Zomerschool Arnhem. Met de zomerschool is een intentieverklaring getekend waarin we kinderen die hebben deelgenomen aan de Zomerschool de gelegenheid bieden om bij de start van de brugklas in te stromen bij School s Cool. In 2013 heeft dit geleid tot 7 mentoraten via deze weg. 3.2 Informeren VO scholen We hebben dit jaar voor het eerst alle VO scholen tijdig kunnen informeren over een eventueel mentoraat van School s Cool van een van hun leerlingen. De zorgstructuur op de verschillende VO scholen is verschillend. Inmiddels zijn alle klassementoren van School s Cool pupillen op de hoogte van het bestaan van de thuismentor. Op diverse momenten heeft dit al geleid tot de intensivering van het aantal contacten tussen school- en thuismentoren of tot een verbeterde toegang tot voorzieningen, steunlessen etcetera. Ook hebben diverse thuismentoren deelgenomen aan ouderavonden of mentorgesprekken. 3.3 Werving mentoren Het werven van genoeg mentoren was een knelpunt uit In 2013 is gekozen voor het zoeken van free publicity in de Gelderlander. Door middel van een groot artikel is aandacht gevraagd voor het School s Cool project en nieuwe mentoren. Deze publiciteit leverde de nodige instroom van nieuwe mentoren. Ook zijn mentoren geworven via oude mentoren, via (digitale) wijkkranten en via een interview op Radio Gelderland. Via het plaatsen van een vacature op de website van Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) zijn ook de nodige aanmeldingen van nieuwe thuismentoren binnengekomen. Via de PABO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn opnieuw deeltijd studenten ingezet voor thuismentoraten in ruil voor studiepunten. Benadering van serviceclubs zoals Rotary, Soroptimisten enz. leverde geen nieuwe mentoren op. Jaarverslag School s Cool Arnhem

12 3.4 Communicatie en PR Naast genoemde free publicity is in 2013 veel energie gestoken in het opzetten van een website voor School s Cool Arnhem. is inmiddels in de lucht en geeft informatie over ons project en biedt de mogelijkheid om ons actief te benaderen. Onze vindbaarheid is hiermee vergroot en de site zorgt ook voor de mogelijkheid van permanente aanwas van mentoren en/of kinderen. De website werd mede mogelijk gemaakt door Diabolo ICT en ENBEE Arnhem. Zij leverden respectievelijk digitale ondersteuning, hosting en testimonials van oud-mentoren en oudpupillen. 3.4 Sponsoren en subsidieverwerving In 2013 zijn we wederom actief op zoek geweest naar bronnen van inkomsten. Daarvan worden onder meer mentorvergoedingen betaald, intervisie georganiseerd en uitstapjes van kinderen en mentoren vergoed. Zie voor de financiële verantwoording hoofdstuk 5. Jaarverslag School s Cool Arnhem

13 4 Ambities 2014 en verder Voor de komende jaren staan de volgende uitdagingen op ons te wachten: M.b.t. primair proces: - Het vinden van structurele manieren om mentoren te werven en mentoren vast te houden; - Het intensiveren van contacten met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor mentoren en andere ondersteuning; - Het ontwikkelen van een introductietraining voor mentoren; - Het ontwerpen van een handboek voor mentoren - Het beter organiseren van koppelingen en ontkoppelingen door bijvoorbeeld een pool met koppelaars in te richten; - Het vasthouden van een goede intervisie opkomst; - Het werven van pupillen op meerdere scholen - Het doorontwikkelen van de relatie met de Zomerschool M.b.t. Stichting Algemeen: - Het vaststellen van een meerjarendoelstelling en meerjarenplan - Het leggen van contacten bij overkoepelende organisaties van scholen en daarnaast ook meer gezamenlijk optrekken met collega-organisaties zoals andere School s Cool afdelingen, de Zomerschool, het maatjesproject en de Weekendschool; - PR materiaal ontwikkelen en een PR plan maken. Wellicht is er landelijk het een en ander voorhanden dat kan worden aangepast; - Vervanging van Judith Prins (die vertrekt wegens emigratie). Inmiddels is een opvolgster gevonden in Marjon van Bussel. - Jaarverslag School s Cool Arnhem

14 Tenslotte Het mentorproject heeft een plaats veroverd binnen Arnhem. De politieke en maatschappelijke belangstelling is groot. Het allerbelangrijkste is dat we de kinderen die dit nodig hebben en hun ouders weten te bereiken. De zekerheid dat er iemand voor hen is, bij wie ze met vragen of problemen terecht kunnen, die ze kunnen vertrouwen en bij wie ze zichzelf kunnen zijn, werkt bij deze leerlingen bevorderlijk voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen geven zelf aan door het mentortraject meer zelfvertrouwen gekregen te hebben en meer vertrouwen in de toekomst. Deze kinderen krijgen hierdoor mogelijkheden aangereikt om hun kwaliteiten te ontdekken en beter te ontwikkelen waardoor de kans op een goede schoolloopbaan toeneemt. Onze conclusie is dat dit project ook in 2013 een waardevolle bijdrage leverde aan de Arnhemse samenleving. Jaarverslag School s Cool Arnhem

15 Bijlagen: - 1a en 1b: functieprofielen mentor coördinator en administratief medewerker - 2: artikel Gelderlander, mei : samenvatting effectmeting School s Cool Utrecht, Trouw, april 2013 Jaarverslag School s Cool Arnhem

16 Bijlage 1a FUNCTIEOMSCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER School s Cool Arnhem Hoofdtaak: Ondersteunen van Bestuur van de Stichting School s Cool Arnhem ter voorbereiding, monitoring en afwikkeling administratieve processen. Algemene administratieve activiteiten Alle voorkomende werkzaamheden mbt administratieve processen - het administreren van inkomende en uitgaande brieven - het behandelen van de post, signaleren urgentie en het bijvoegen van relevante stukken - het bewaken van de voortgang, het beoordelen op prioriteit en afdoen van lopende zaken - het afwerken of doorverwijzen van telefonische en schriftelijke verzoeken om informatie - het opzetten en beheren van het archief en vertrouwelijke gegevens/dossiers - het op juistheid en volledigheid controleren, verwerken, invoeren en monitoren van aangeleverde gegevens - het onderhouden van de website - het organiseren van (landelijk) promotiemateriaal i.s.m. mentor coördinator - het monitoren van het subsidieproces en signaleren van actiemomenten - in gang zetten van monitoring van het vergoedingsstelsel aan mentoren op aanreiken van de mentor coördinator Activiteiten tbv vergaderingen Jaarverslag School s Cool Arnhem

17 Het administratieve proces rondom vergaderingen beheren - het administratief-organisatorisch voorbereiden van de vergaderingen - het opstellen van conceptagenda s, het toezien op een tijdige toezending van vergaderstukken en notulen - het opstellen en uitwerken van de notulen - het bewaken van de voortgang van de besluiten en het aangeven van knelpunten en mogelijke oplossingen daarbij - het bijhouden van vergaderdossiers Overig - Overlegt waar nodig met de Mentor coördinator Jaarverslag School s Cool Arnhem

18 Bijlage 1b FUNCTIEOMSCHRIJVING MENTORCOÖRDINATOR School s Cool Arnhem Hoofdtaak: Beheren en uitvoeren cyclische kernproces van de stichting School s Cool Arnhem, te weten het begeleiden van jongeren in het voortgezet onderwijs. De coördinator werkt in opdracht van het Bestuur. Het Bestuur bepaalt de organisatorische kaders. Activiteiten voor scholen Zorg dragen voor voldoende aanwas van pupillen - Op basis van input bestuur benaderen scholen potentiële leerlingen\opzetten en onderhouden netwerk met relevante personen van deze scholen - Voorlichting organiseren op relevante scholen voor leerkrachten en ouders - Terugkoppeling aan scholen over pupillen - Verzamelen relevante informatie voor mentoren voorafgaand aan traject - Terugkoppeling naar Bestuur Activiteiten tbv (aspirant) mentoren Zorg dragen voor voldoende gemotiveerde mentoren - Promotionele activiteiten tbv de werving van mentoren zoals contacten met en plaatsing van oproepen in wijkkranten, vrijwilligerscentrale en andere relevante lokale media of netwerken - Screeningsgesprekken aspirant-mentoren uitvoeren - Koppeling voorbereiden en uitvoeren tussen mentoren en pupillen Jaarverslag School s Cool Arnhem

19 - Organiseren van intervisie- en relevante themabijeenkomsten mentoren - Verzorgen van het administratieve proces en andere relevante documentatie mbt mentoren (zoals vog, periodieke verslaglegging etc) - Eerste aanspreekpunt voor mentoren in lopende trajecten - Onderhouden van contact met mentoren tbv voortgang, motivatie, voorkomende problematiek. Evt doorverwijzingen organiseren - Zorgt voor dossiervorming volgens richtlijnen van mentoren en pupillen tbv Bestuur - Terugkoppeling naar Bestuur - Aanleveren van gegevens mentoren tbv vergoedingen (als van toepassing) Activiteiten t.b.v. ouders en pupillen - Informatieverstrekking over S=C, mogelijkheden en onmogelijkheden - Koppelingsgesprekken organiseren en (laten) uitvoeren - Terugkoppeling naar Bestuur Overig - Leveren van benodigde gegevens voor website - verrichten van voorkomende werkzaamheden nav bovenstaande alsook andersoortige al dan niet ingegeven door subsidieverstrekkers - deelname aan landelijk overleg of initiatieven coördinatoren sc - overlegt waar nodig met de administratief medewerker Jaarverslag School s Cool Arnhem

20 Bijlage 2 Jaarverslag School s Cool Arnhem

21 Bijlage 3 Jaarverslag School s Cool Arnhem

I N H O U D. Pilotperiode in 2014 afgerond 3 Mentorcoördinatoren aangesteld 3 Opvolging coördinator 4 Deelname in Kindpakket Westland 4

I N H O U D. Pilotperiode in 2014 afgerond 3 Mentorcoördinatoren aangesteld 3 Opvolging coördinator 4 Deelname in Kindpakket Westland 4 Jaarverslag 2014 Mentoren School s Cool Westland Foto: Thierry Schut Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar vmbo, havo of vwo.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013 Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013 Mentor Marja Morrison aan het werk met haar leerling Céline Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. een preventieprogramma van. Stichting Jeugdprojecten Velsen. en stichting Telstar Thuis in de Wijk

Jaarverslag 2014. een preventieprogramma van. Stichting Jeugdprojecten Velsen. en stichting Telstar Thuis in de Wijk Jaarverslag 2014 een preventieprogramma van Stichting Jeugdprojecten Velsen en stichting Telstar Thuis in de Wijk met steun van gemeente Velsen en Kinderpostzegels Nederland Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2010. Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2010 Brede School Mentorproject Gouda School s Cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2011 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2010 mede

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda @ JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2014 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2013 mede

Nadere informatie

Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen.

Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen. Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen. MENTORING IN HET ONDERWIJS: EEN GEZAMENLIJKE INSPANNING Praktijkgestuurd onderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School Mentorproject bestaat

Nadere informatie

Voorwoord...5 Inleiding...6

Voorwoord...5 Inleiding...6 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Inleiding...6 Hoofdstuk 1. De leskoppels in 2010...8 1.1 Het werk van het ABC in 2010...8 1.2 Werken met trajecten...8 1.2.1 De verschillende trajecten...8

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 6.4 Organisatie en samenwerking 23 6.5 Stadsdelen, scholen en deelnemers 23 6.6 Resultaten en ervaringen 24 6.7 Toekomstperspectief 24

INHOUDSOPGAVE. 6.4 Organisatie en samenwerking 23 6.5 Stadsdelen, scholen en deelnemers 23 6.6 Resultaten en ervaringen 24 6.7 Toekomstperspectief 24 Jaarverslag 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. SKC 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Ontstaan 5 2.3 Visie 5 2.4 Missie 5 2.5 Doelstelling 5 2.6 Doelgroepen 5 2.7 Organisatiestructuur 5 2.8 Medewerkers 5 2.9 Activiteiten

Nadere informatie

Verlengde Coaching 0708

Verlengde Coaching 0708 Onderzoeksrapport Onderwijsstudies Universiteit Leiden Onderzoeksrapport Universiteit Leiden oktober 2008 dr. Daphne Hijzen (HenK onderwijsadvies) dr. Marie-José Koerhuis (HenK onderwijsadvies) dr. Nadira

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 NOORD-NEDERLAND

JAARVERSLAG 2013 NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2013 NOORD-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 HOOFDSTUK I De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland Het initiatief en de historie 4 HOOFDSTUK II Organisatiestructuur Het bestuur 6

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht Jaarverslag 2012-2013

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht Jaarverslag 2012-2013 Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht Jaarverslag 2012-2013 Inhoudelijke en financiële verantwoording van het Bestuur 12 13 September 2013 1 Colofon Colofon 2013 Uitgegeven in eigen beheer door Stichting

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Voorwoord. Maart 2014, Monnickendam. Johanna Cloo. Jaarverslag 2013 SCC De Bolder 1

Voorwoord. Maart 2014, Monnickendam. Johanna Cloo. Jaarverslag 2013 SCC De Bolder 1 Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag 2013 van Sociaal Cultureel Centrum De Bolder. Dit verslag is geschreven met het doel de subsidiegever(s) en inwoners van Waterland inzicht te geven in

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Zorgplan CGU (2015-2016) Goedgekeurd door MR: 6-7- 2015

Zorgplan CGU (2015-2016) Goedgekeurd door MR: 6-7- 2015 Zorgplan CGU (2015-2016) Goedgekeurd door MR: 6-7- 2015 1 Het Zorgplan en het kader van Passend Onderwijs Scholen in Utrecht zijn vanaf 1 augustus 2013 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan

Nadere informatie

Jaarverslag De Loodsboot

Jaarverslag De Loodsboot Jaarverslag De Loodsboot Expertisecentrum Gedrag schooljaar 2013-2014 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 4 2.1 De Loodsboot, Expertisecentrum Gedrag 4 2.2 Personeel 4 2.3 Professionalisering

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Sociale Agenda. Beter voor elkaar

Kwartaalrapportage Sociale Agenda. Beter voor elkaar Kwartaalrapportage Sociale Agenda Beter voor elkaar 2 e kwartaal 2015 1 Inhoud Samenvatting en conclusie... 4 1. In de praktijk... 6 1.1. Verhalen van inwoners en medewerkers uit het veld... 6 1.2. Samenwerking

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine Scholen Inspireren Scholen. juni 2014. Bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen T: (024) 329 72 97 F: (024) 322 69 80

Gezonde Schoolkantine Scholen Inspireren Scholen. juni 2014. Bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen T: (024) 329 72 97 F: (024) 322 69 80 Gezonde Schoolkantine Scholen Inspireren Scholen juni 2014 auteur Marijn Haan Rozemarijn Schoot uitgave GGD Gelderland-Zuid datum 23 juni 2014 afdeling Onderzoek, Innovatie, Beleid & Gezondheidsbevordering

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Utrecht. Beleidsplan 2014-2015

Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Utrecht. Beleidsplan 2014-2015 Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht Beleidsplan 2014-2015 Bestuursdoelstellingen 1 2 Colofon 2014 Uitgegeven in eigen beheer door Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht te Utrecht Vormgeving

Nadere informatie

Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG 2014

Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG 2014 Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG 2014 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Bestuur 5 2.4 Omschrijving betrokkenen SCI 7 2.5 Samenwerking 8 3. SCI

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Stichting SKIP. Jaarverslag 2014. Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10

Stichting SKIP. Jaarverslag 2014. Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10 Jaarverslag van het bestuur Inleiding Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen

Nadere informatie

2008-2009. Jaarverslag RMC -Regio Rivierenland

2008-2009. Jaarverslag RMC -Regio Rivierenland 2008-2009 Jaarverslag RMC -Regio Rivierenland Jaarverslag RMC 2008-2009 Jaarverslag RMC 2008-2009 1 Inhoudsopgave 2 Jaarverslag RMC 2008-2009 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 5 3. Beleid 9 4. RMC: stand van

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie