Jaarverslag School s Cool Arnhem 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag School s Cool Arnhem 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2013 Jaarverslag School s Cool Arnhem

2 Voorwoord School s Cool Arnhem geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar middelbare school. Voor een bepaalde groep kinderen is dit namelijk een risicovolle periode omdat het door hun aard, gedrag of de omstandigheden thuis gemakkelijk mis kan gaan. Spijbelen, onderpresteren of schooluitval liggen dan op de loer. Kinderen die dit risico lopen, kunnen (vooral) op instigatie van de leerkracht van groep 8 een thuismentor krijgen die hen begeleidt bij bijvoorbeeld het huiswerk of het vinden van een leuke vrijetijdsbesteding of de weg in het sociale veld. De thuismentor is een hoogopgeleide vrijwilliger die gedurende bijna anderhalf jaar een tot anderhalf uur per week bij het kind thuis komt om hem of haar te helpen. De School s Cool formule is een beproefd concept. Het project loopt sinds 1997 in Amsterdam en heeft inmiddels navolging gekregen in Breda, Gouda, Lelystad, Nijmegen, Utrecht. Purmerend, Velsen, Zwolle, Leiden, Delft, Westland, Arnhem, Hoorn en Nieuwegein. De formule blijkt succesvol. De een op een relatie, het wekelijkse contact, de duur en de persoonlijke benadering geven samen een uitstekend resultaat. Uit een effectmeting die is uitgevoerd in opdracht van School s Cool Utrecht blijkt dat 83% van de aandachtsleerlingen met mentoraat het goed doet, tegenover 63% van de controlegroep. De kwaliteit van de thuismentoren is onzes inziens voor een belangrijk deel reden van dit resultaat. School s Cool Arnhem is in 2011 gestart met een startsubsidie van de Gemeente Arnhem en een pilot bij twee vrij zwarte scholen in Arnhem. Na benadering van de scholen en inventarisatie van het aantal risicoleerlingen is een pilot gestart met 11 kinderen. Na de kerstperiode bleek vooral de meerwaarde van het mentoraat. De meeste mentoren hebben samen met hun pupil de eindstreep van de overgang van het 1 ste naar het 2 e leerjaar in het Voortgezet Onderwijs gehaald. De eerste evaluatie van thuismentoren, ouders en kinderen was dan ook positief. In het jaar 2012 zijn we gestart met een professionaliseringsslag, en een uitbreiding van het aantal basisscholen. Dit heeft geleid tot contacten met 4 basisscholen. Alle kinderen van de tweede lichting zijn overgegaan, sommigen naar een hoger niveau dan ingestoken. De derde lichting is van start gegaan in Naast instroom vanuit de basisscholen is School s Cool Arnhem in 2013 ook een pilot aangegaan met Zomerschool Arnhem. De doelgroep van beide projecten overlapt deels. Dit heeft geleid tot een deelname van 7 kinderen die via de Zomerschool zijn gaan deelnemen aan School s Cool. Jaarverslag School s Cool Arnhem

3 2013 hebben we daarnaast gebruikt voor een verdere professionalisering. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn respectievelijk: stroomlijning van (de formulierenstroom van) het primaire proces, de inzet van een mentor coördinator en een ondersteuner voor het bestuur. Ook is energie gestoken in een website, in PR en communicatie ten behoeve van de werving van mentoren en in de financiële inzichtelijkheid van de uitgaven en inkomsten van de Stichting. Onze dank aan onze thuismentoren is groot. Zij vormen het hart van onze organisatie! Daarnaast danken wij onze subsidiegevers, Het Oranjefonds, Stichting Kinderpostzegels en de Dullertstichting Arnhem hartelijk voor hun toezegging of bijdrage. Namens het bestuur van School s Cool Arnhem, Frits Roelofs, Voorzitter Jaarverslag School s Cool Arnhem

4 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Inhoudsopgave De organisatie en de mensen Bestuur Thuismentoren Mentoren van Intervisie Doelgroep en pupillen Begeleidingsresultaten Activiteiten Samenwerking zomerschool Informeren VO scholen Werving mentoren Communicatie en PR Sponsoren en subsidieverwerving Ambities 2014 en verder Tenslotte Bijlagen: Jaarverslag School s Cool Arnhem

5 1 De organisatie en de mensen 1.1 Bestuur Wie zijn de mensen achter School's Cool Arnhem? De stichting School's Cool Arnhem valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur, dat bestaat uit de volgende personen: - Frits Roelofs, voorzitter - Wiebe Gerritsma, penningmeester - Petra Selten-Bos, secretaris - Luuk Dopper, public relations en fondsenwerving - Annemarie Couwenberg, primair proces en intervisiebegeleider - Marlon Wolfhagen, primair proces en intervisiebegeleider Het bestuur wordt ondersteund door: - Jelma Runia, mentor-coördinator - Judith Prins, secretariële ondersteuning Het bestuur kenmerkt zich als een meewerkend bestuur. In 2013 is een deel van de coördinatie in het primaire proces overgegaan naar Jelma Runia. Zij fungeert als dagelijks en operationeel aanspreekpunt voor thuismentoren. Tot haar taken behoren onder andere het mede werven van leerlingen en mentoren, intakes mentoren, het maken van koppelingen, het organiseren van de formulierenstroom en de dagelijkse operatie rondom de mentoraten. Judith Prins ondersteunde het bestuur in het beheren van de postbus, het voorbewerken van documenten, secretariële ondersteuning en deelname aan landelijke activiteiten. Zie voor werkzaamheden van de twee ondersteuners de functieomschrijvingen in de bijlage. Het bestuur is in 2013 acht keer bij elkaar gekomen. De vergaderingen gaan steeds meer bestaan uit een vaste structuur waarin aan de orde komt: - Overview huidige mentoraten en eventuele knelpunten in het primaire proces - Financiële ondersteuning van de Stichting, subsidiestromen en financiële verantwoording - Contacten met zuster- en collega-instellingen - Ambitieplan 2013 en verder - Relevante samenwerkingspartners of samenwerkingsverbanden Jaarverslag School s Cool Arnhem

6 1.2 Thuismentoren Het hart van de organisatie bestaat echter uit bevlogen vrijwilligers, die door een aantal uur van hun tijd beschikbaar te stellen een groot verschil kunnen maken in het leven van een kind. Een derde van hen is werkzaam of werkzaam geweest in het onderwijs. Anderen werken of werkten in leidinggevende en staffuncties in het bedrijfsleven, bij de overheid of maatschappelijke organisaties. Ook is via de PABO HAN Arnhem een samenwerking voortgezet waarin Pabo studenten in ruil voor studiepunten de begeleiding van een School s Cool pupil op zich nemen Mentoren van 2013 In waren onze mentoren: Agnes Legierse; Anke van t Klooster; Astrid Bekkenutte; Dennis Blok; Egbert de Jong; Fred Boessenkool; Gerard Passier; Hans Seegers; Melissa Gerritsen; Liane de Blij; Margo Pelgrom; Wendy Daanen; Marin Kramer Daarnaast hebben de volgende PABO studenten een bijdrage geleverd: Lisa Stam, Kinny van Beurden, Roeland Poulussen, Mariska Busch, Hanna Wassenberg, Veronique Broeders, Evelien Schellingerhout, Judith Asselbergs, Daniel Bijlenga en Wouter Bosman. De meeste van deze mentoraten zijn voor het einde van 2013 afgesloten, die van de PABO studenten liepen veelal nog even door. Nieuwe mentoraten zijn vanaf september 2013 opgestart door: Marlies van Berlo; Marijke de Bruïne; Marjon van Bussel; Irmgard Franken; Wilma Huisman; Karin de Jong; Elif Karatay; Shirley Rigault; Joke Leijdekker; Margo Pelgrom; Ruud Rooijakkers; Anne Stekhoven; Simone van den Hout; Chris Veldkamp. Pabo studenten: Irene Kämink; Marike Meijer; Saskia van Schalkwijk; Evelien Schellingerhout; Candice Pique; Ryanne Gerritsen. Anne stekhoven en haar pupil Nazik Het aantal mentoren overtreft het aantal totaal begeleide leerlingen. Dit komt onder andere door wisselingen in mentoren, zwangerschappen, etcetera. Alle mentoren beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Jaarverslag School s Cool Arnhem

7 De mentoren komen ongeveer anderhalf jaar lang wekelijks gedurende anderhalf uur bij hun leerling thuis om hen te helpen met alle zaken die met school te maken hebben: huiswerk, plannen van het huiswerk, bespreken van vragen en problemen rond school. De mentoren helpen zo nodig ook zoeken naar een leuke vrijetijdsbesteding en stimuleren ouders de ouderavonden van de school van hun zoon of dochter te bezoeken. Onze mentoren hebben vaak ook telefonisch en persoonlijk contact met de klassenmentor van hun pupil. Hierin wisselen zij ervaringen en gegevens uit over schoolresultaten, gedrag en werkhouding van de leerling. Thuismentoren hebben een budget van 75,00 per kind per mentoraat om een uitstapje te maken of een passende activiteit te ondernemen Intervisie In 2013 zijn groepsgewijs om de twee maanden intervisies gehouden, waarin de mentoren verslag deden van de vorderingen van hun pupillen. De begeleidingsvragen en de resultaten werden geregistreerd, zodat monitoring van de resultaten mogelijk wordt. Tevens wisselden de mentoren in de intervisie ervaringen, knelpunten, tips uit. Voor thuismentoren wordt zo tijdens hun begeleidingsperiode in tenminste zes contactmomenten met collega thuismentoren en het bestuur voorzien. Van die momenten zijn er vier vooral gewijd aan intervisie van voorkomende problematiek. Twee bijeenkomsten worden ingevuld aan de hand van een actueel thema. In 2013 was dit een themabijeenkomst over de positionering van de mentor in een gezin en een bijeenkomst over het puberbrein. Voor tenminste een van de twee themabijeenkomsten zoeken we naar een externe spreker die huidige en aankomende mentoren kan bijpraten over het centraal staande thema. Jaarverslag School s Cool Arnhem

8 2 Doelgroep en pupillen In 2013 zijn 13 mentoraten afgesloten (kwartaal 4) en 18 nieuwe mentoraten opgestart (eind kwartaal 2). In totaal hebben we in 2013 dus 31 leerlingen begeleid, namelijk 13 brugklassers van het schooljaar 2012/2013 en 18 nieuwe brugklassers van het schooljaar 2013/2014. Nieuwe mentoraten (3 e groep): De kinderen die in het schooljaar zijn gestart waren afkomstig van de volgende basisscholen: - Het Mozaiek (8) - OLV v Lourdesschool (3) - Pastoor van Arsschool (2) - Dr Aletta Jacobsschool (1) - Annie MG Schmidtschool (1) - Johannesschool (1) - Paulusschool (1) - Onbekend (1) De volgende VO scholen waren betrokken bij deze groep: - t Venster (2) - Lorentz (3) - Maarten van Rossem (4) - OBC Huissen (1) - Olympus (3) - Thomas a Kempis (1) - Arentheem (1) - Titus Brandsma (1) - Montessori (1) - Stedelijk Gymnasium (1) 2.1 Begeleidingsresultaten School s Cool Utrecht heeft onderzoek laten doen (Onderzoeksbureau Noorda en Co) naar de effecten van schoolscoolmentoraten gedurende de periode Daaruit bleek dat 67% van de leerlingen na afronding van het mentoraat nog steeds op hetzelfde niveau VO zit als waarop ze zijn gestart. 17% is in onderwijsniveau gestegen, 14% in onderwijsniveau gedaald. Bij een controlegroep met aandachtsleerlingen waren dit respectievelijk 63%, 4% en 33%. Het aantal doubleurs bedroeg 6% in de groep met mentoraten en 10% in de controlegroep. De kinderen met een mentor kregen meer contact met zorgvoorzieningen (72%) dan kinderen uit de controlegroep (52%), verbeterden hun sociale contacten en kregen een zinvoller vrijetijdsbestedingspatroon. 80% van de leerlingen die gebruik maakten van een mentoraat vond dit een zinvolle ervaring net als 75% van de mentoren. Jaarverslag School s Cool Arnhem

9 Onze Arnhemse populatie is nog te klein en te grillig om serieuze cijfers op te leveren. Met betrekking tot de groep van vorig schooljaar (groep 2) kunnen we het volgende melden: (Excl. PABO) Veertien startende brugklassers (7 meisjes, 7 jongens), die vanuit verschillende basisscholen in Arnhem waren aangemeld, werden gekoppeld aan enthousiaste vrijwillige thuismentoren. Vier van deze begeleidingstrajecten zijn voortijdig gestopt op initiatief van de pupil of zijn/haar familie. Eén pupil is overgedragen aan een PABO student, omdat de mentor stopte. Van de resterende negen brugklassers (3 meisjes, 6 jongens) richtte de begeleiding zich vooral op huiswerk, planning en taal. Bij vijf van de pupillen werd daarnaast ook specifiek aandacht besteed aan (probleem)gedrag en begeleiding op gevoelsmatige zaken die een succesvol brugklasjaar in de weg zouden kunnen staan. Het schoolniveau van de pupillen varieerde van VMBO Basis/kader tot HAVO. Slechts in een geval heeft de pupil de overgang naar het tweede jaar niet gehaald op het ingestoken niveau. 5 kinderen zijn gestart op VMBO-B/K. Zij zijn alle 5 over naar het tweede jaar 1 pupil is gestart op VMBO-T en gaat nu naar het tweede jaar VMBO-B/K 1 pupil is gestart in brugklas VMBO-T/Havo en gaat nu naar de tweede klas VMBO-T 2 kinderen zijn gestart in de Havo. Zij gaan nu allebei naar de tweede klas HAVO. Uit de ontvangen verslagen blijkt dat zowel de kinderen als de ouders over het algemeen zeer betrokken zijn bij het proces. De reacties na afsluiting zijn overwegend positief. Men is blij met de geboden begeleiding door de thuismentoren (incl. PABO) In september 2013 zijn we gestart met 11 brugklassers die door de leerkrachten van de diverse basisscholen zijn aangedragen, en in een enkel geval rechtstreeks door de ouders. In oktober zijn daar 7 mentoraten aan toegevoegd vanuit een samenwerking met de Zomerschool. Op dit moment worden daarmee 10 meisjes en 8 jongens begeleid door vrijwillige thuismentoren. Verdeling over de verschillende schoolniveaus: 7 x VMBO B/K 5 x VMBO-TL / MAVO 3 x MAVO / HAVO 1 x HAVO 1 x HAVO VWO 1 x Gymnasium De begeleiding van deze kinderen wordt in oktober 2014 afgerond. Jaarverslag School s Cool Arnhem

10 In zijn algemeenheid kunnen we dus zeggen dat de reacties van zowel de mentoren als de kinderen en de ouders zeer positief zijn. Men is tevreden over de begeleiding vanuit het project en is blij dat men heeft meegedaan aan School s Cool. Dit is onder andere te zien aan het feit dat sommige trajecten wat langer doorlopen dan is afgesproken, omdat mentoren en kinderen het jammer en moeilijk vinden de begeleiding los te laten. Jaarverslag School s Cool Arnhem

11 3 Activiteiten 2013 In 2013 zijn naast het stroomlijnen van het primaire proces de volgende activiteiten ondernomen: 3.1 Samenwerking zomerschool Samenwerkingspilot met de Zomerschool Arnhem. Met de zomerschool is een intentieverklaring getekend waarin we kinderen die hebben deelgenomen aan de Zomerschool de gelegenheid bieden om bij de start van de brugklas in te stromen bij School s Cool. In 2013 heeft dit geleid tot 7 mentoraten via deze weg. 3.2 Informeren VO scholen We hebben dit jaar voor het eerst alle VO scholen tijdig kunnen informeren over een eventueel mentoraat van School s Cool van een van hun leerlingen. De zorgstructuur op de verschillende VO scholen is verschillend. Inmiddels zijn alle klassementoren van School s Cool pupillen op de hoogte van het bestaan van de thuismentor. Op diverse momenten heeft dit al geleid tot de intensivering van het aantal contacten tussen school- en thuismentoren of tot een verbeterde toegang tot voorzieningen, steunlessen etcetera. Ook hebben diverse thuismentoren deelgenomen aan ouderavonden of mentorgesprekken. 3.3 Werving mentoren Het werven van genoeg mentoren was een knelpunt uit In 2013 is gekozen voor het zoeken van free publicity in de Gelderlander. Door middel van een groot artikel is aandacht gevraagd voor het School s Cool project en nieuwe mentoren. Deze publiciteit leverde de nodige instroom van nieuwe mentoren. Ook zijn mentoren geworven via oude mentoren, via (digitale) wijkkranten en via een interview op Radio Gelderland. Via het plaatsen van een vacature op de website van Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) zijn ook de nodige aanmeldingen van nieuwe thuismentoren binnengekomen. Via de PABO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn opnieuw deeltijd studenten ingezet voor thuismentoraten in ruil voor studiepunten. Benadering van serviceclubs zoals Rotary, Soroptimisten enz. leverde geen nieuwe mentoren op. Jaarverslag School s Cool Arnhem

12 3.4 Communicatie en PR Naast genoemde free publicity is in 2013 veel energie gestoken in het opzetten van een website voor School s Cool Arnhem. is inmiddels in de lucht en geeft informatie over ons project en biedt de mogelijkheid om ons actief te benaderen. Onze vindbaarheid is hiermee vergroot en de site zorgt ook voor de mogelijkheid van permanente aanwas van mentoren en/of kinderen. De website werd mede mogelijk gemaakt door Diabolo ICT en ENBEE Arnhem. Zij leverden respectievelijk digitale ondersteuning, hosting en testimonials van oud-mentoren en oudpupillen. 3.4 Sponsoren en subsidieverwerving In 2013 zijn we wederom actief op zoek geweest naar bronnen van inkomsten. Daarvan worden onder meer mentorvergoedingen betaald, intervisie georganiseerd en uitstapjes van kinderen en mentoren vergoed. Zie voor de financiële verantwoording hoofdstuk 5. Jaarverslag School s Cool Arnhem

13 4 Ambities 2014 en verder Voor de komende jaren staan de volgende uitdagingen op ons te wachten: M.b.t. primair proces: - Het vinden van structurele manieren om mentoren te werven en mentoren vast te houden; - Het intensiveren van contacten met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor mentoren en andere ondersteuning; - Het ontwikkelen van een introductietraining voor mentoren; - Het ontwerpen van een handboek voor mentoren - Het beter organiseren van koppelingen en ontkoppelingen door bijvoorbeeld een pool met koppelaars in te richten; - Het vasthouden van een goede intervisie opkomst; - Het werven van pupillen op meerdere scholen - Het doorontwikkelen van de relatie met de Zomerschool M.b.t. Stichting Algemeen: - Het vaststellen van een meerjarendoelstelling en meerjarenplan - Het leggen van contacten bij overkoepelende organisaties van scholen en daarnaast ook meer gezamenlijk optrekken met collega-organisaties zoals andere School s Cool afdelingen, de Zomerschool, het maatjesproject en de Weekendschool; - PR materiaal ontwikkelen en een PR plan maken. Wellicht is er landelijk het een en ander voorhanden dat kan worden aangepast; - Vervanging van Judith Prins (die vertrekt wegens emigratie). Inmiddels is een opvolgster gevonden in Marjon van Bussel. - Jaarverslag School s Cool Arnhem

14 Tenslotte Het mentorproject heeft een plaats veroverd binnen Arnhem. De politieke en maatschappelijke belangstelling is groot. Het allerbelangrijkste is dat we de kinderen die dit nodig hebben en hun ouders weten te bereiken. De zekerheid dat er iemand voor hen is, bij wie ze met vragen of problemen terecht kunnen, die ze kunnen vertrouwen en bij wie ze zichzelf kunnen zijn, werkt bij deze leerlingen bevorderlijk voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen geven zelf aan door het mentortraject meer zelfvertrouwen gekregen te hebben en meer vertrouwen in de toekomst. Deze kinderen krijgen hierdoor mogelijkheden aangereikt om hun kwaliteiten te ontdekken en beter te ontwikkelen waardoor de kans op een goede schoolloopbaan toeneemt. Onze conclusie is dat dit project ook in 2013 een waardevolle bijdrage leverde aan de Arnhemse samenleving. Jaarverslag School s Cool Arnhem

15 Bijlagen: - 1a en 1b: functieprofielen mentor coördinator en administratief medewerker - 2: artikel Gelderlander, mei : samenvatting effectmeting School s Cool Utrecht, Trouw, april 2013 Jaarverslag School s Cool Arnhem

16 Bijlage 1a FUNCTIEOMSCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER School s Cool Arnhem Hoofdtaak: Ondersteunen van Bestuur van de Stichting School s Cool Arnhem ter voorbereiding, monitoring en afwikkeling administratieve processen. Algemene administratieve activiteiten Alle voorkomende werkzaamheden mbt administratieve processen - het administreren van inkomende en uitgaande brieven - het behandelen van de post, signaleren urgentie en het bijvoegen van relevante stukken - het bewaken van de voortgang, het beoordelen op prioriteit en afdoen van lopende zaken - het afwerken of doorverwijzen van telefonische en schriftelijke verzoeken om informatie - het opzetten en beheren van het archief en vertrouwelijke gegevens/dossiers - het op juistheid en volledigheid controleren, verwerken, invoeren en monitoren van aangeleverde gegevens - het onderhouden van de website - het organiseren van (landelijk) promotiemateriaal i.s.m. mentor coördinator - het monitoren van het subsidieproces en signaleren van actiemomenten - in gang zetten van monitoring van het vergoedingsstelsel aan mentoren op aanreiken van de mentor coördinator Activiteiten tbv vergaderingen Jaarverslag School s Cool Arnhem

17 Het administratieve proces rondom vergaderingen beheren - het administratief-organisatorisch voorbereiden van de vergaderingen - het opstellen van conceptagenda s, het toezien op een tijdige toezending van vergaderstukken en notulen - het opstellen en uitwerken van de notulen - het bewaken van de voortgang van de besluiten en het aangeven van knelpunten en mogelijke oplossingen daarbij - het bijhouden van vergaderdossiers Overig - Overlegt waar nodig met de Mentor coördinator Jaarverslag School s Cool Arnhem

18 Bijlage 1b FUNCTIEOMSCHRIJVING MENTORCOÖRDINATOR School s Cool Arnhem Hoofdtaak: Beheren en uitvoeren cyclische kernproces van de stichting School s Cool Arnhem, te weten het begeleiden van jongeren in het voortgezet onderwijs. De coördinator werkt in opdracht van het Bestuur. Het Bestuur bepaalt de organisatorische kaders. Activiteiten voor scholen Zorg dragen voor voldoende aanwas van pupillen - Op basis van input bestuur benaderen scholen potentiële leerlingen\opzetten en onderhouden netwerk met relevante personen van deze scholen - Voorlichting organiseren op relevante scholen voor leerkrachten en ouders - Terugkoppeling aan scholen over pupillen - Verzamelen relevante informatie voor mentoren voorafgaand aan traject - Terugkoppeling naar Bestuur Activiteiten tbv (aspirant) mentoren Zorg dragen voor voldoende gemotiveerde mentoren - Promotionele activiteiten tbv de werving van mentoren zoals contacten met en plaatsing van oproepen in wijkkranten, vrijwilligerscentrale en andere relevante lokale media of netwerken - Screeningsgesprekken aspirant-mentoren uitvoeren - Koppeling voorbereiden en uitvoeren tussen mentoren en pupillen Jaarverslag School s Cool Arnhem

19 - Organiseren van intervisie- en relevante themabijeenkomsten mentoren - Verzorgen van het administratieve proces en andere relevante documentatie mbt mentoren (zoals vog, periodieke verslaglegging etc) - Eerste aanspreekpunt voor mentoren in lopende trajecten - Onderhouden van contact met mentoren tbv voortgang, motivatie, voorkomende problematiek. Evt doorverwijzingen organiseren - Zorgt voor dossiervorming volgens richtlijnen van mentoren en pupillen tbv Bestuur - Terugkoppeling naar Bestuur - Aanleveren van gegevens mentoren tbv vergoedingen (als van toepassing) Activiteiten t.b.v. ouders en pupillen - Informatieverstrekking over S=C, mogelijkheden en onmogelijkheden - Koppelingsgesprekken organiseren en (laten) uitvoeren - Terugkoppeling naar Bestuur Overig - Leveren van benodigde gegevens voor website - verrichten van voorkomende werkzaamheden nav bovenstaande alsook andersoortige al dan niet ingegeven door subsidieverstrekkers - deelname aan landelijk overleg of initiatieven coördinatoren sc - overlegt waar nodig met de administratief medewerker Jaarverslag School s Cool Arnhem

20 Bijlage 2 Jaarverslag School s Cool Arnhem

21 Bijlage 3 Jaarverslag School s Cool Arnhem

Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014

Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014 1 Voorwoord In 2014 is School s Cool Arnhem gestart met het vierde seizoen. De kerntaak van de stichting is het bieden van een

Nadere informatie

Jaarverslag School s Cool Arnhem 2015

Jaarverslag School s Cool Arnhem 2015 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2015 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2015 1 Voorwoord In 2015 is School s Cool Arnhem gestart met het vijfde seizoen. We hebben dus het eerste lustrum van onze stichting

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland 2012-2014

Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Mentor Sila in de schoolboeken met haar leerling Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Thuismentor voor brugklassers

Thuismentor voor brugklassers Thuismentor voor brugklassers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat past bij uw opleiding, achtergrond en levenservaring? Wilt u uw kennis en vaardigheden inzetten om kwetsbare jongeren op weg te helpen

Nadere informatie

School s cool Velsen

School s cool Velsen Jaarverslag 2012 School s cool Velsen Een preventieproject van de Stichting Jeugdprojecten Velsen Stichting Jeugdprojecten Velsen Vastgesteld op X april 2013. Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Resultaten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 en Jaarrekening 2012

Jaarverslag 2012 en Jaarrekening 2012 Jaarverslag 2012 en Jaarrekening 2012 Mentor Jolanda aan het werk met haar leerling Maik Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland

Resultaten School s cool Westland Resultaten School s cool Westland 2013-2015 Marloes met haar leerling Charlène Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar vmbo, havo

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Informatieboekje voor scholen

Informatieboekje voor scholen Informatieboekje voor scholen 1 Inhoudsopgave 1. HUMANITAS MENTORMAATJES... 3 1.1 DOEL VAN HUMANITAS MENTORMAATJES... 3 1.2 DOELGROEP... 3 1.3 INZET MENTORMAATJES... 3 1.4 KOPPELINGEN... 4 1.5 BEOOGDE

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Mentoraat werkt bij risicoleerling in voortgezet onderwijs

Mentoraat werkt bij risicoleerling in voortgezet onderwijs Mentoraat werkt bij risicoleerling in voortgezet onderwijs Effecten en adviezen voor lokaal jeugdbeleid 12 december 2013 Jaap Noorda, Aniek Draaisma, Janina Werinussa-Sybesma, Annelieke van Dijk Mentoraat

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014 Nummer8 Jaargang 5 - februari 2014 Nieuwsbrief Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Hoe gaat het nu met Adrika in de brugklas? Adrika is een van de leerlingen die, samen met haar ouders,

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2014-2015

INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2014-2015 INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2014-2015 INLEIDING Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem. Het betreft een evaluatie van het schooljaar 2014-2015. In dit jaarverslag wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013 Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013 Mentor Marja Morrison aan het werk met haar leerling Céline Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2 Inhoud Voorwoord Afscheid Renate Kohl Kengetallen Loket Passend Onderwijs Platform Passend onderwijs Het havo-initiatief Redactie Thijs Stroeks, directeur SWV PO-VO Weert Annemarie Moolenaar, managementassistent

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap. Geachte voorzitter, Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

I N H O U D. Pilotperiode in 2014 afgerond 3 Mentorcoördinatoren aangesteld 3 Opvolging coördinator 4 Deelname in Kindpakket Westland 4

I N H O U D. Pilotperiode in 2014 afgerond 3 Mentorcoördinatoren aangesteld 3 Opvolging coördinator 4 Deelname in Kindpakket Westland 4 Jaarverslag 2014 Mentoren School s Cool Westland Foto: Thierry Schut Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar vmbo, havo of vwo.

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo Een extra steun in de rug Kom naar de informatieavond op maandag 18 december 2006 Het mentoringproject voor vmbo-leerlingen Het is voor jongeren niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Nieuwe Koers 2016-2018

Nieuwe Koers 2016-2018 A M S T E R D A M Nieuwe Koers 2016-2018 School s cool Amsterdam, november 2015 INLEIDING Voor scholieren kan het een grote stap zijn om van het basisonderwijs naar de brugklas te gaan. In korte tijd moeten

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar 2015-2016 Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Vastgesteld op 14 november 2016 info@swvkopvannoordholland.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Het Landelijk Montessori Centrum

Het Landelijk Montessori Centrum Het Landelijk Montessori Centrum J.E.Geluk-Oosterman 1 Het advies 1 Het geven van een advies kent zoals altijd twee zijden. In het onderhavige geval zijn de twee zijden scherp en van elkaar verwijderd.

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Doe mee met Mentoren op Zuid

Doe mee met Mentoren op Zuid Doe mee met Mentoren op Zuid Extra mentor- en coachingervaring opdoen? Cursusjaar 2014-2015 1 Mentoren op Zuid 2605 (incl. Honoursprogramma).indd 1 26-5-2014 11:47:20 Kom naar de voorlichting op vrijdag

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding Inleiding In januari 2010 is de Stichting My Book Buddy opgericht. Dit initiatief komt voort uit de grote behoefte en noodzaak om het analfabetisme en laaggeletterdheid in ontwikkelingslanden terug te

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Jaarplannen 2015/2016 Praktijk College (intern) Zorgteam versie 1 d.d. 14 juli 2015

Jaarplannen 2015/2016 Praktijk College (intern) Zorgteam versie 1 d.d. 14 juli 2015 Zorgteam Taakstelling Eigenaar Gerealiseerd Coördinator: de Jong (orthoped/adj.dir.) Teamleden: van Stekelenburg (smw), Anke Meijer(TL), Harmke Drijver (TL), Jan Schoonen (TL), Moira Harrewijn (TL), Tessa

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. School s cool Nijmegen. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. School s cool Nijmegen. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 School s cool Nijmegen Jaarverslag 2014 School s cool Nijmegen, jaarverslag 2014 2 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarverslag 2014 van Stichting School s cool Nijmegen. Als

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring

Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring Kenniskringbijeenkomst Projectleiders Mentoring Datum:29 maart 2011 Locatie: Sardes, St. Jacobsstraat 63 Utrecht Verslag: Marianne van Teunenbroek (Sardes),februari 2011 Doel van de kenniskring is het

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan Jaarverslag Stichting Talent-Plan 2012-2013 Talent-Plan Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstelling...2 Problematiek en doelgroep...2 Bereikte doelstellingen...2 Fondsenwerving en PR...3 Nieuwsbrief...3 Website...3

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2013

NIEUWSBRIEF MAART 2013 Agenda maart: 4-8 maart: Londen 2 e jaar Toetsweek bovenbouw 8 maart: Einde deeltaak 4 11-12 maart: 10 minutenouderavonden 14 maart: Presentatie sectorwerkstukken 4 mavo, 1 e ronde 20 maart: Ouderavond

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

Voorwoord. School s cool is de brug die hun werelden verbindt.

Voorwoord. School s cool is de brug die hun werelden verbindt. A M S T E R D A M Jaarverslag 2015 Mentor van een tweeling: het kan zomaar! Voorwoord < Op de cover: Jean met zijn pupil Christopher Wat denkt U hiervan? Huda zit in de pubertijd en is blij dat ze haar

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND

WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 1 van 6 WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND Aanmelding kind voor deelname aan VVE programma. Wanneer er kinderen op

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Utrecht, april 2014 1 INHOUD VOORWOORD. 3 INLEIDING.5 SAMENSTELLING ONDERSTEUNINGSPLANRAAD..6 JAARVERSLAG.7 2 VOORWOORD In dit voorwoord wil ik als voorzitter van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Notulen vergadering Oudervereniging SGL 13 januari 2010 Aanwezig Afwezig 1. Opening en vaststellen agenda

Notulen vergadering Oudervereniging SGL 13 januari 2010 Aanwezig Afwezig 1. Opening en vaststellen agenda Notulen vergadering Oudervereniging SGL 13 januari 2010 Aanwezig: Anja Veelenturf, Jan de Wit, Marieke Kral (vz), John Bedet, Carolien Hoekman, Steve Abdul Sovan, Ed Meijer, Gabby Wieten, Hans Otto, Irma

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

nieuwsbrief 11 Vijf jaar thuismentoren van School s cool in Nijmegen Coach biedt wat jongere in eigen omgeving ontbreekt

nieuwsbrief 11 Vijf jaar thuismentoren van School s cool in Nijmegen Coach biedt wat jongere in eigen omgeving ontbreekt nieuwsbrief 11 in dit nummer > Vijf jaar School s cool Nijmegen > Mini-interview met projectleider Lilian Palmen > Stand van zaken > Mentoren stellen zich voor > Mentor Jos over haar tweeling > Kort nieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarbericht 2013-2014

Jaarbericht 2013-2014 Jaarbericht 2013-2014 School s cool Nijmegen, jaarbericht 2013-2014 1 Jaarbericht 2013-2014 SCHOOL S COOL NIJMEGEN LAAT ZE NIET ZITTEN! School s cool Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Roncallischool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Roncalli. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie