ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK"

Transcriptie

1 P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE (vacant) 1.6 SPONSORING & LEDENWERVING (Wijnand Groot Koerkamp, vacant) 1.4 PENNINGMEESTER (Dennis Klein Koerkamp) 1.7 GROEPS- COÖRDINATOR LEIDING (Miranda Pol) 2.1 COÖRDINATOR ZALEN (Tim Huisman) 2.3 COÖRDINATOR JEUGD T/M BASISSCHOOL (Manon Klunder) 2.2 LEDENADMINISTRATIE (Jolanda Broekhof, vacant) 2.4 COÖRDINATOR VOLWASSENEN (Pol Knops, vacant) 2.5 COÖRDINATOR EVENEMENTEN (Marian Bonhof, vacant)

2 P a g i n a 2 Functieprofielen S.V. Voorwaarts afd. gymnastiek 1 BESTUURSFUNCTIES De navolgende bestuursleden vormen het algemeen bestuur van de afdeling Gymnastiek: 1.1 Voorzitter 1.2 Communicatie 1.3 Personeel en Organisatie 1.4 Penningmeester 1.5 Secretaris 1.6 Sponsoring & Ledenwerving 1.7 Groepscoördinator Leiding Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij: - een bijdrage leveren bij het vaststellen en het realiseren van het beleidsplan en de daaruit afgeleide doelstellingen - maandelijks deelnemen aan het bestuursoverleg, punten aandragen en meenemen; - een actieve bijdrage leveren bij het vinden van nieuwe (ondersteunende) bestuursleden en leiding bij openstaande vacatures. - ontwikkelingen signaleren in de regio, binnen de vereniging of bij de leden die van belang kunnen zijn voor de afdeling. 1.1 VOORZITTER (bestuursfunctie) - Vervult een trekkende, sturende en coördinerende rol bij het vaststellen van een visie, het beleid en de doelstellingen; - Bewaakt de uitvoering van de taken van de groep; - Zit de maandelijkse bestuursvergadering voor; - Zit de jaarvergadering voor aan het eind van ieder seizoen en is aanwezig bij de omni jaarvergadering van S.V. Voorwaarts; - Neemt deel aan de tweemaandelijkse CB vergaderingen en informeert bestuursleden; - Neemt deel aan de omni vergaderingen en informeert bestuursleden; - Vertegenwoordigt de vereniging bij overlegstructuren met de Gemeente en Zusterverenigingen; - Huldigt de jubilarissen van de afdeling Gymnastiek 1 maal per jaar. Gemiddeld zal deze functie 2-3 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen

3 P a g i n a COMMUNICATIE (bestuursfunctie) - Woont maandelijks de bestuursvergadering bij, draagt punten aan en neemt punten mee. - Verzorgt de informatievoorziening op de website van S.V. Voorwaarts namens de Afdeling gymnastiek; - Verzorgt in samenwerking met de Coördinator Evenementen de communicatie rondom activiteiten; - Speelt een actieve rol in de communicatie bij het werven van nieuwe leiding; - Speelt een actieve rol in de communicatie bij het werven van nieuwe leden en introductie van nieuwe lessen; - Verzorgt namens de afdeling de communicatie via social media waaronder Twitter en Facebook; - Brengt leden schriftelijk op de hoogte van ontwikkelingen binnen de afdeling; - Informeert de aangesloten leden bij wijzigingen in het lesprogramma; in samenwerking met de coördinatoren jeugd/volwassenen en/of groepscoördinator; - Coördineert alle externe communicatie via: o Het Clubblad o De lokale en regionale bladen o LOV / TV Gelderland / Voorster Nieuws - Levert namens de afdeling een bijdrage aan de centrale presentatiegids; - Neemt afhankelijk van de agenda deel aan de overleggen van de Sponsor/PR commissie. Deze functie zal 2 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE (bestuursfunctie) - Woont maandelijks de bestuursvergadering bij, draagt punten aan en neemt punten mee; - Beheert en archiveert de contracten van de leiding en verwerkt de wijzigingen in overleg met de voorzitter en penningmeester; - Archiveert en beheert de contracten van de leiding; - Organiseert en budgetteert de (EHBO) opleidingen en vraagt deze aan; - Is het aanspreekpunt bij vragen binnen de organisatie wanneer het personele zaken betreffen; - Initieert en coördineert de werving van nieuwe personeelsleden (functieprofielen, sollicitatiegesprekken, terugkoppeling etc.); - Coördineert de introductie van nieuwe personeelsleden samen met groepscoördinator; - Organiseert minimaal 1 maal per jaar een voortgangsgesprek met de medewerkers, voert deze samen met de groepscoördinator leiding en draagt zorg voor de verslaglegging. Gemiddeld zal deze functie 1,0 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen

4 P a g i n a PENNINGMEESTER (bestuursfunctie) - Woont maandelijks de bestuursvergadering bij, draagt punten aan en neemt punten mee; - Stelt de begroting op en bewaakt deze; - Vraagt subsidies aan voor scholing en andere mogelijkheden; - Stelt een kosten- batenanalyse per activiteit/groep op; - Stelt de jaarlijkse contributiegelden vast; - Presenteert tijdens de jaarvergadering de resultaten van voorgaande en lopende seizoen en de begroting van het komende seizoen; - Fiatteert en handelt rekeningen en declaraties af; - Beheert en fiatteert budgetaanvragen en uitgaven m.b.t. aanschaf materialen; - Aanspreekpunt voor centrale financiën; - Draagt zorg voor contract input t.b.v. salarisadministratie van de leiding invaluren moeten door contactpersoon aangeleverd worden; - Is aanspreekpunt voor de ledenadministratie; - Coördinerende taak naar centrale administratie bij de nieuwe contractvorming; - Draagt zorg voor de inning van achterstallige contributies, storno s en de inning via acceptgiro s; - Coördineert de restitutie van contributie bij bijv. ziekte; - Is aanspreekpunt voor de coördinator zalen; - Eindverantwoordelijk sleutelbeheer. Gemiddeld zal deze functie 1 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen 1.5 SECRETARIS (bestuursfunctie) - Organiseert de bestuursvergaderingen (uitnodigingen, locatie, jaarplanning, etc.); - Notuleert de bestuursvergaderingen, werkt de verslagen uit en draagt zorg voor de verspreiding; - Stelt de agenda op in overleg met de andere bestuursleden en stuurt deze rond; - Beheert de rolagenda; - Draagt zorg voor de inkomende en uitgaande post; - Archiveert en beheert alle correspondentie, notulen etc. op een gezamenlijke locatie; - Organiseert de jaarlijkse ledenvergadering (agenda/stukken) en presenteert het jaarverslag van het lopende seizoen; - Organiseert (gezamenlijke) activiteiten van leiding en bestuur; - Regelt relatiegeschenken bij evenementen en bijzondere gelegenheden binnen de afdeling. Gemiddeld zal deze functie 1,0 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen

5 P a g i n a SPONSORING EN LEDENWERVING (bestuursfunctie) - Woont maandelijks de bestuursvergadering bij, draagt punten aan en neemt punten mee; - Ontwikkelt en beheert het sponsorplan en sponsorstrategie namens de afdeling; - Ontwikkelt innovatieve proposities en organiseert nieuwe activiteiten, passend binnen het sponsorplan; - Geeft uitvoering en ondersteuning aan alle sponsor/wervingsactiviteiten van de afdeling en coördineert de daarbij behorende werkzaamheden; - Ondersteunt en geeft follow-up aan sponsorinitiatieven; - Draagt zorg voor de relaties met de sponsoren; - Neemt deel aan overleg PR/sponsor commissie en informeert overige bestuursleden. Gemiddeld zal deze functie 1 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen 1.7 GROEPSCOÖRDINATOR LEIDING (bestuursfunctie) - Woont maandelijks de bestuursvergadering bij, draagt punten aan en neemt punten mee; - Is aanspreekpunt voor de coördinatoren jeugd, volwassenen en evenementen en ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden; - Treedt op als schakel tussen de leden van het bestuur en de coördinatoren jeugd, volwassenen en evenementen; - Voert samen met de functionaris Personeel & Organisatie de sollicitatiegesprekken voor het werven van nieuwe leiding; - Regelt introductie van nieuwe leiding (in overleg met functionaris Personeel & Organisatie + coördinator jeugd/volwassenen); - Voert samen met functionaris Personeel & Organisatie de jaarlijkse voortgangsgesprekken van de leiding. - Speelt een actieve rol in de samenstelling van het lesrooster voor het komende seizoen en de activiteitenplanning samen met de coördinatoren jeugd/volwassenen en evenementen. Gemiddeld zal deze functie 2 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen. 2 COÖRDINATOREN TER ONDERSTEUNING VAN HET BESTUUR De navolgende functionarissen ondersteunen de bestuursleden bij het uitoefenen van het algemeen dagelijks bestuur. 2.1 Coördinator Zalen 2.2 Coördinator Ledenadministratie 2.3 Coördinator Jeugd 2.4 Coördinator Volwassenen 2.5 Coördinator Evenementen.

6 P a g i n a 6 Van alle ondersteunende bestuursleden wordt verwacht dat zij: - op uitnodiging deelnemen aan het bestuursoverleg; - hun werkzaamheden uitvoeren conform het vastgestelde beleidsplan; - een actieve bijdrage leveren bij het vinden van nieuwe bestuursleden en leiding bij openstaande vacatures; - ontwikkelingen signaleren in de regio, binnen de vereniging of bij de leden die van belang kunnen zijn voor de afdeling. 2.1 COÖRDINATOR ZALEN (geen bestuursfunctie) Legt verantwoording af aan de penningmeester; Neemt op uitnodiging deel aan het bestuursoverleg; Verzorgt de centrale coördinatie van de zaaluren en is aanspreekpunt voor De Koepel; Dient tijdig de jaarlijkse aanvraag van de zalen bij De Koepel in conform vastgestelde beleid van het nieuwe seizoen; Dient de aanvraag van de zalen bij evenementen in conform de vastgestelde activiteitenkalender van het nieuwe seizoen; Informeert de groepscoördinator, coördinatoren jeugd/volwassenen bij wijzigingen in de beschikbare zaaluren Draagt zorg voor het sleutelbeheer Gemiddeld zal deze functie 0,5 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen 2.2 COÖRDINATOR LEDENADMINISTRATIE (geen bestuursfunctie) - Legt verantwoording af aan de Penningmeester; - De aanwezigheid op de maandelijkse bestuursvergadering is niet verplicht, wel af en toe gewenst; - Organiseert ieder kwartaal de lijsten waarop de leiding de presentie van de leden kan bijhouden; - Organiseert ieder kwartaal de lijsten waarop de leiding haar eigen uren kan registreren en koppelt dit terug aan de Penningmeester; - Onderhoudt de contacten met de ledenadministratie CB en verstrekt het CB de informatie per kwartaal over de mutaties in het ledenbestand (denk aan verhuizingen, opzeggingen, verandering van gymgroep etc.). - Verzamelt de aan- en afmeldingen en beantwoordt de vragen van (potentiële) leden m.b.t. hun lidmaatschap. Gemiddeld zal deze functie 2 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen

7 P a g i n a COÖRDINATOR JEUGD (geen bestuursfunctie) - Legt verantwoording af aan de Groepcoördinator Leiding; - Is op verzoek beschikbaar voor deelname aan het bestuursoverleg; - Is aanspreekpunt voor de jeugdleiding en weet wat er speelt in de groepen; - De groepscoördinator treedt op als schakel in de communicatie tussen de leiding en het bestuur; - Regelt de personeelsplanning van de jeugdleiding en bespreekt eventuele knelpunten met de groepscoördinator; - Controleert de presentie administratie van de uren van de jeugdleiding; - Levert in samenwerking met de coördinator evenementen en groepcoördinator een actieve bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse activiteiten en evenementen. Gemiddeld zal deze functie 2 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen. 2.4 COÖRDINATOR VOLWASSENEN (geen bestuursfunctie) - Legt verantwoording af aan de Groepscoördinator Leiding; - Is op verzoek beschikbaar voor deelname aan het bestuursoverleg; - Is aanspreekpunt voor de volwassen leiding en weet wat er speelt in de groepen; - De groepscoördinator treedt op als schakel in de communicatie tussen de leiding en het bestuur; - Regelt de personeelsplanning van de volwassen leiding en bespreekt eventuele knelpunten met de groepscoördinator; - Controleert de presentie administratie van de uren van de volwassen leiding; - Levert in samenwerking met de coördinator evenementen en groepcoördinator een actieve bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse activiteiten en evenementen. Gemiddeld zal deze functie 2 uur per week (gedurende 10 maanden) in beslag nemen. 2.5 COÖRDINATOR EVENEMENTEN (geen bestuursfunctie) - Legt verantwoording af aan de Groepscoördinator Leiding; - Is op verzoek beschikbaar voor deelname aan het bestuursoverleg; - Is eindverantwoordelijke voor de jaarlijkse activiteiten en evenementen en organiseert deze in nauwe samenwerking met groepcoördinator leiding, coördinator jeugd/volwassenen en functionaris communicatie; - Onderhoudt en beheert de draaiboeken van de activiteiten; - Beheert de pool met hulpouders; - Stelt concept jaarplanning activiteiten en evenementen in samenwerking met groepscoördinator leiding en coördinatoren jeugd/volwassenen op voor het volgende seizoen; - Stelt concept begroting t.a.v. deze activiteiten en evenementen op en vraagt deze aan bij de Penningmeester;

8 P a g i n a 8 - Bewaakt vastgestelde begroting t.a.v. activiteiten en evenementen en koppelt dit na ieder evenement terug aan de Penningmeester; - Genereert met de functionaris Sponsoring & PR eventuele extra inkomsten bij sponsoren t.b.v. activiteiten en evenementen. Gemiddeld zal deze functie 1,5 uur per week in beslag nemen, waarbij er sprake is van een sterke fluctuatie. 3 PROJECTEN (geen bestuursfunctie) Het bestuur van de Afdeling Gymnastiek definieert projecten die worden uitgevoerd door projectleiders, waarbij zij: - verantwoording afleggen aan de voorzitter; - op verzoek beschikbaar zijn voor deelname aan het bestuursoverleg; - hun projectwerkzaamheden uitvoeren conform het vastgestelde beleidsplan; - na afloop van de vooraf vastgestelde termijn de uitkomsten van het project presenteren in de bestuursvergadering; - ontwikkelingen signaleren in de regio, binnen de vereniging of bij de leden die van belang kunnen zijn voor de afdeling.

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Webton Hengelo

Beleidsplan Webton Hengelo Beleidsplan Webton Hengelo 2010-2014 Inleiding: Na de fusie van de 2 grootste volleybalverenigingen in Hengelo, VC Hengelo en MTSH in 2008, is het goed om het huidige beleidplan te updaten. Gezamenlijk

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 Algemeen: art 1: art 2: art 3: art 4: De volleybalclub AASTAD, gevestigd te Almelo, is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). De doelstelling

Nadere informatie

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna

Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Functiehuis Gymnastiek Vereniging Sportuna Datum: juni 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1 Beleidsplan Recreanten Volleybalvereniging Have FUN 2011 2014 Inleiding: Het bestuur zal tijdens de bestuursvergadering van 15 november 2011 gelegenheid bieden vragen te stellen over dit beleidsplan. In

Nadere informatie

Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL

Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en De Zeesterren. NAAM EN ZETEL Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Gymnastiek Vereniging Zeewolde 90 en "De Zeesterren". 2. Zij is gevestigd in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld

Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld Algemene bepalingen Artikel 1: Doelstelling 1.1 De vereniging stelt zich ten doel om, op grondslag van de

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Versie dd febr 2013 NBCCB

Versie dd febr 2013 NBCCB HUISHOUDELIJK REGLEMENT NBCCB Februari 2013 1.- Algemeen Dit huishoudelijk reglement is opgesteld door het bestuur van de Nederlandse Business Club Costa Blanca (NBCCB) en is goedgekeurd door de Algemene

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie