Informatieboekje voor scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje voor scholen"

Transcriptie

1 Informatieboekje voor scholen 1

2 Inhoudsopgave 1. HUMANITAS MENTORMAATJES DOEL VAN HUMANITAS MENTORMAATJES DOELGROEP INZET MENTORMAATJES KOPPELINGEN BEOOGDE RESULTATEN VOORWAARDEN EN SELECTIECRITERIA VOORWAARDEN/SELECTIECRITERIA VOOR DE SCHOOL VOORWAARDEN/SELECTIECRITERIA VOOR DE LEERLING VOORWAARDEN/SELECTIECRITERIA VOOR HET MENTORMAATJE PROCEDURE AANMELDINGSPROCEDURE KENNISMAKING EVALUATIE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HUMANITAS TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE SCHOOL VOORZORGSMAATREGELEN FASERING

3 1. Humanitas MentorMaatjes 1.1 Doel van Humanitas MentorMaatjes Mentoring is een succesvol instrument dat ingezet wordt op scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs). Doel is de leerling ondersteuning te bieden op sociaal emotioneel vlak, waardoor de motivatie en het zelfvertrouwen van de betrokken leerling(en) toeneemt. Leerlingen komen zowel thuis als op school beter in hun vel te zitten. Daardoor treedt er minder verzuim op, zodat de kans toeneemt dat de school en/of opleiding door de leerling wordt afgerond. Zich beter kunnen handhaven op school en in de omgeving, weerbaarheid, emotionele stabiliteit en veerkracht zijn elementen die het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan versterken. In de werkwijze van Humanitas nemen uitgangswaarden als gelijkwaardigheid en bevorderen van eigen kracht een belangrijke plaats in. 1.2 Doelgroep De doelgroep bestaat uit leerlingen in basisonderwijs (vanaf groep 6), voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van zelfredzaamheid, ambitie, assertiviteit, leren leren, leren plannen en studie- /beroepskeuze. Dit kunnen ook stille leerlingen zijn of leerlingen die worden gepest en in principe voldoende resultaten behalen, maar waarvan de klassenmentoren of leerkrachten vermoeden dat zij met een mentormaatje meer uit zichzelf kunnen halen. De inzet van een mentormaatje past niet bij alle ondersteuningsvragen. Leerlingen met grote onderwijskundige- en/of grote sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften dienen begeleiding vanuit de school of externe zorgverleners te krijgen. 1.3 Inzet mentormaatjes Een mentormaatje is een vrijwilliger die getraind en bijgestaan wordt door Humanitas. Het betreft jonge studenten of werkenden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, die goed op de belevingswereld van de leerling kunnen aansluiten. Het mentormaatje volgt zelf HBO of universitair onderwijs of heeft dit succesvol afgerond. Deze heeft daardoor een voorbeeldfunctie voor de leerling. 3

4 De begeleiding van de leerling door het mentormaatje gaat van start nadat Humanitas een concrete begeleidingsvraag van de school ontvangen heeft. De leerling en de ouders hebben ingestemd met het traject. De begeleiding vindt op school plaats. In wekelijkse individuele afspraken (van gemiddeld een uur) ondersteunt en begeleidt het mentormaatje de leerling gedurende een school- of kalenderjaar. Het mentormaatje houdt een logboek bij van de voortgang van het begeleidingsproces en evalueert dit proces samen met de Humanitas coördinator. Soms is het begeleidingstraject iets langer dan een schooljaar, bijvoorbeeld na de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 1.4 Koppelingen In principe wordt er individueel begeleid, hetgeen betekent dat er steeds één leerling aan één mentormaatje wordt gekoppeld. Een goede match, waarbij leerling en mentormaatje gemotiveerd zijn om samen het traject in te gaan, is van belang voor succesvolle mentoring. Voor een mentormaatje is het mogelijk om meer leerlingen te begeleiden. In sommige gevallen kan ook groepsbegeleiding door één of meer mentormaatjes geboden worden. Hier worden dan bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst aparte afspraken over gemaakt. 1.5 Beoogde resultaten De begeleiding van de leerling door een mentormaatje loopt doorgaans parallel met een schooljaar. We werken er naar toe dat de leerling in eigen kracht komt, het plezier in leren versterkt wordt en de studiemotivatie toeneemt. We beogen dat na afloop van het traject de leerlingen beter gemotiveerd zijn om hun opleiding te vervolgen of af te ronden, een schoolloopbaan te kunnen kiezen die goed bij hen past en meer zelfvertrouwen hebben. Bij begeleiding van leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs kan de begeleiding ook worden ingezet ten behoeve van een betere overgang naar het voortgezet onderwijs. Belangrijke resultaten die de verdere groei en ontwikkeling van de leerling ten goede komen. Voor de deelnemende school betekent het dat de inzet en prestaties van de betrokken leerlingen kunnen verbeteren en de kans op schooluitval beperkt wordt. 4

5 2. Voorwaarden en selectiecriteria 2.1 Voorwaarden/selectiecriteria voor de school In principe kunnen alle scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs deelnemen. Van de school wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Van belang is dat er draagvlak is voor de inzet van mentormaatjes binnen de school en dat er afstemming is met de collega s van de basiszorgstructuur van de school. We adviseren om er voor te zorgen dat alle betrokken docenten en medewerkers op de hoogte zijn van de doelstellingen van Humanitas MentorMaatjes. Dit is belangrijk om de samenwerking tussen school en Humanitas succesvol te doen zijn. De school beoordeelt welke leerlingen voor een mentormaatjes traject in aanmerking komen. Ideaal gezien kunnen per school 3 tot 8 leerlingen worden aangemeld. In de praktijk is gebleken dat dit aantal het meest efficiënt is. De school stelt een procedure op om leerlingen te selecteren, aansluitend op de eigen basiszorgstructuur. Ter wille van een goede onderlinge samenwerking vraagt Humanitas de school om één contactpersoon aan te wijzen; deze persoon is verantwoordelijk voor de interne procedure (zie ook verderop, bij hoofdstuk 4). Voor de wekelijkse gesprekken tussen de leerling en het mentormaatje stelt de school een ruimte beschikbaar. Met elk traject zijn kosten gemoeid. Dit betreft de reiskosten van het mentormaatje, de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een beperkt bedrag om als mentormaatje een enkele keer iets extra s met de leerling te kunnen ondernemen en een deel van de kosten voor de begeleiding en scholing van het mentormaatje. De mentormaatjes declareren de kosten die ze uit hoofde van hun vrijwilligerswerk maken bij Humanitas. In het schooljaar bedragen deze kosten voor de eerste twee leerlingen 250,- per leerling. Als er drie of meer leerlingen worden ondersteund, is het 200,- per leerling. In principe worden deze kosten doorberekend aan de school. Maar om de drempel voor deelname voor alle scholen zo laag mogelijk te maken, heeft Humanitas fondsgelden gereserveerd van waaruit deze kosten vergoed kunnen worden. Elke school die een samenwerkingsovereenkomst aangaat met Humanitas MentorMaatjes kan een beroep doen op deze fondsmiddelen. In dat geval 5

6 vragen wij de school om zo mogelijk een bijdrage te doen naar vermogen. Een bijdrage kan financieel zijn, maar ook in een andere vorm gedaan worden. Een en ander wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die de school vóór de start van een mentormaatjes traject dient te tekenen. 2.2 Voorwaarden/selectiecriteria voor de leerling De school selecteert de leerlingen voor deelname aan een mentormaatjes traject en vraagt de ouders om toestemming voor de deelname. De coördinator van Humanitas beoordeelt op basis van de aanmeldgegevens en de beschikbare mentormaatjes of inzet van een mentormaatje mogelijk is. De leerling moet voldoen aan één of meer van de onderstaande criteria: leerling met ondersteuningsbehoefte op het gebied van zelfredzaamheid, ambitie, assertiviteit, leren te leren, plannen, studie-/beroepskeuze of sociale vaardigheden; stille leerling die voldoende resultaten bereikt, maar waarvan de leerkracht vermoedt dat hij/zij met een mentormaatje meer uit zichzelf kan halen; leerling die wordt gepest; leerling met verminderde interesse voor school; leerling met gedragsmatige problemen; leerling presteert niet in overeenstemming met zijn/haar capaciteiten; leerling krijgt (te) weinig steun vanuit thuis; leerling is minder goed in één of meer vakken; leerling beheerst de Nederlandse taal onvoldoende; leerling heeft weinig perspectief om de opleiding op de huidige school af te ronden; leerling is vatbaar voor negatieve invloeden van binnen en buiten de school; De leerling zelf dient gemotiveerd te zijn om te worden gekoppeld aan een mentormaatje en wordt gevraagd om te bedenken wat die voor hem/haar kan betekenen. Een mentormaatje biedt met name ondersteuning op sociaal emotioneel vlak en wordt dus niet ingezet voor alleen huiswerkbegeleiding of voorbereiding op de Cito-toets. 6

7 2.3 Voorwaarden/criteria voor het mentormaatje Een mentormaatje heeft een voorbeeldfunctie voor de leerling. Daarom moet het mentormaatje goed in zijn vel zitten, gemotiveerd zijn en zelf (recente) schoolervaring hebben. Een mentormaatje is in staat om goed aan te sluiten op de belevingswereld van de leerling. Humanitas zorgt voor werving van mentormaatjes. Het mentormaatje krijgt een training, onder meer in gesprekstechnieken, het stimuleren en motiveren van de leerling en het signaleren van problemen. De training wordt afgesloten met een certificaat. Een mentormaatje vraagt via Humanitas een Verklaring Omtrent Gedrag aan en tekent een vrijwilligersovereenkomst met Humanitas. De mentormaatjes nemen deel aan thema- en intervisiebijeenkomsten die Humanitas gedurende het schooljaar organiseert. Zo verdiepen zij zich gedurende het traject nog verder en bekwamen zich in hun rol. Daarnaast krijgt het mentormaatje persoonlijke begeleiding van een Humanitas coördinator en moet hij/zij maandelijks verslag uitbrengen aan deze coördinator over het verloop van het traject. Wij vragen van een mentormaatje dat hij/zij: kan stimuleren en motiveren; kan invoelen en betrokkenheid kan tonen; goed kan luisteren; zich er van bewust is rolmodel te zijn voor de leerling; in staat is om het eigen functioneren ter bespreking te stellen; een open houding heeft; schriftelijk zijn/haar ervaringen rapporteert. Gedurende een begeleidingstraject toont het mentormaatje de volgende competenties: kan de leerling stimuleren om persoonlijke (leer-) doelen te stellen en die ook goed in tijd uit te zetten; bouwt een vertrouwensrelatie met de leerling op en onderhoudt die door wekelijkse bijeenkomsten; is betrokken en toont dit, maar kan tevens de grenzen van de begeleiding bewaken en waar nodig problemen signaleren of doorverwijzen; geeft collegiale feedback aan de mede mentormaatjes en de coördinator; geeft geregeld terugkoppeling over het begeleidingstraject; rondt op het daartoe aangewezen moment de begeleidingsrelatie met de leerling af en evalueert dit ook met belanghebbenden. 7

8 3. Procedure 3.1 Aanmeldingsprocedure Een leerling wordt aangemeld bij Humanitas via de schoolcontactpersoon. Dit gebeurt door middel van het formulier Aanmelding leerling waarop de begeleidingsvraag voor deze leerling beschreven is. De leerling vult zelf het formulier Leerling overeenkomst in en ondertekent deze. De school zorgt ervoor dat deze formulieren worden ingeleverd bij de coördinator van Humanitas. Een leerling wordt pas gekoppeld aan een mentormaatje wanneer de ouders op de hoogte zijn gebracht van de extra begeleiding en hiermee instemmen. De school heeft de verantwoordelijkheid om de ouders te informeren. Een voorbeeldbrief is hiervoor beschikbaar. N.B. de hierboven genoemde formulieren kunnen worden gedownload van onze website (zie aldaar bij het tabblad scholen ). 3.2 Kennismaking Na aanmelding van de leerling zoekt de coördinator van Humanitas een mentormaatje met een profiel dat het best aansluit bij de wensen en verwachtingen van de leerling en de school. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. In dat gesprek maken de leerling, eventueel samen met zijn/haar ouders, het mentormaatje, de coördinator van Humanitas en de schoolcontactpersoon kennis met elkaar. Op dat moment worden contactgegevens uitgewisseld en de belangrijkste afspraken over het begeleidingstraject doorgenomen. 3.3 Evaluatie Het mentormaatje maakt gedurende het traject korte evaluatieverslagen. Deze verslagen worden maandelijks aan de coördinator van Humanitas verzonden. De coördinator onderhoudt geregeld contact met de school en bespreekt op geregelde momenten ook de belangrijkste punten met betrekking tot de voortgang van de ondersteuning van de betrokken leerling(en). Gedurende de looptijd van het mentormaatjes traject (meestal een schooljaar, soms een kalenderjaar) wordt zowel tussentijds als aan het einde van de begeleidingsperiode een evaluatiegesprek georganiseerd. De coördinator van Humanitas neemt hiertoe het initiatief. 8

9 In de tussentijdse evaluatie wordt de voortgang van het project besproken en worden, indien nodig, nadere afspraken gemaakt over de gewenste voortgang. Bij de eindevaluatie wordt ook gekeken wat de belangrijkste effecten zijn van de inzet van een mentormaatje. Hierbij wordt gekeken naar leerplezier, studiemotivatie, gedragsverbeteringen en schoolprestaties. 9

10 4. Taken en verantwoordelijkheden 4.1 Taken en verantwoordelijkheden van Humanitas zorgt voor de werving van de mentormaatjes; houdt intakegesprekken met en selecteert nieuwe mentormaatjes; zorgt voor ondersteuning van de mentormaatjes (organisatorisch en inhoudelijk); zorgt voor begeleiding en deskundigheidsbevordering van de mentormaatjes; een coördinator van Humanitas is als verbindingspersoon aan de school gekoppeld; deze coördinator is eerste aanspreekpunt voor de school; de coördinator ziet toe op goed functioneren van de mentormaatjes; het contact tussen mentormaatje en leerling is in beginsel vertrouwelijk, maar er kunnen zich situaties voordoen waarin het mentormaatje zorgen of problemen moet voorleggen aan de coördinator van Humanitas; organiseert intervisiebijeenkomsten voor de mentormaatjes; de coördinator neemt het initiatief om een tussen- en eindevaluatiegesprek met de schoolcontactpersoon te voeren; de coördinator zorgt voor een geregelde informatieoverdracht over de voortgang aan de school; de regiocoördinator van Humanitas is eindverantwoordelijk voor de mentormaatjes trajecten in zijn/haar regio. 4.2 Taken en verantwoordelijkheden van de school benoemt een contactpersoon, bij voorkeur een intern begeleider of zorgcoördinator; stelt een selectieprocedure op voor de leerlingen die voor een mentormaatjes traject in aanmerking komen. Deze procedure sluit aan bij de eigen basiszorgstructuur; beslist in samenspraak met de docenten en het zorgteam over de voordracht van de leerling om deel te nemen; zorgt voor goede afstemming van het Humanitas MentorMaatjes aanbod op de interne zorgstructuur en volgt de leer- en gedragsontwikkeling van de deelnemende leerlingen; geeft tijdig evaluatiepunten die van belang zijn voor de goede voortgang van de mentormaatjes inzet op de school; draagt zorg voor middelen ten behoeve van de mentormaatjes ondersteuning (die ook aansluiten bij de lessen op school); 10

11 draagt zorg voor een ruimte waarin de mentormaatjes gesprekken plaats kunnen vinden; de school draagt zorg voor de interne organisatie op school met betrekking tot goede samenwerking met Humanitas MentorMaatjes; de school draagt zorg voor de communicatie met ouders over het project, eventueel samen met het mentormaatje; de school evalueert samen met de coördinator van Humanitas de voortgang van de mentormaatjes trajecten; 4.3 Voorzorgsmaatregelen Ondanks alle goede zorgen vooraf, is het denkbaar dat er situaties ontstaan waardoor het mentormaatjes traject in de knel kan komen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Voortijdig afhaken van het mentormaatje of leerling. Ontevredenheid van de kant van de school of ouders of leerling. Om dit soort problemen tegen te gaan worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Humanitas werft het hele jaar door mentormaatjes. Mentormaatjes moeten een basistraining volgen en worden geacht deel te nemen aan intervisie- en themabijeenkomsten Mentormaatjes worden gevolgd en begeleid door een coördinator van Humanitas Actieve aandacht voor goede onderlinge afstemming tussen de school, de coördinator van Humanitas en het betrokken mentormaatje. Op deze wijze kunnen Humanitas en de school de ontwikkelingen en motivatie van zowel de mentormaatjes als de leerlingen goed volgen en in samenspraak met elkaar tijdig ingrijpen waar nodig. Verder kunnen mentormaatjes, indien de situatie dat vraagt, ook contact opnemen met de coördinator van Humanitas, de betreffende klassenmentor of de groepsleerkracht. Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen school en Humanitas kunnen in dit verband desgewenst nog nadere afspraken gemaakt worden. 11

12 4.4 Fasering In onderstaande tabel worden per fase de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden genoemd. Hierbij is voor het gemak uitgegaan van een begeleidingstraject dat parallel loopt aan een schooljaar. Fase Taken en verantwoordelijkheden van de school Taken en verantwoordelijkheden van Humanitas Gehele schooljaar begeleiden leerlingen interne organisatie communicatie met de ouders faciliteren voor de wekelijkse gesprekken van de mentormaatjes met de leerlingen werven mentormaatje intakegesprekken mentormaatje selecteren mentormaatje training mentormaatje themabijeenkomsten voor de mentormaatjes begeleiden mentormaatje intervisiebijeenkomsten mentormaatje Augustus selectieprocedure leerlingen schoolcontactpersoon benoemen schoolcontactpersoon is vanaf nu aanspreekpunt op school ten behoeve van Humanitas MentorMaatjes reserveren van de trajectkosten in de jaarbegroting aanspreekpunt voor de ouders de coördinator van Humanitas maakt kennis met de school de coördinator van Humanitas is vanaf nu aanspreekpunt voor de school en de mentormaatjes September ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst selecteren van leerlingen volgens de procedure van de school ouders worden geïnformeerd door middel van een brief en om instemming gevraagd ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst de coördinator van Humanitas inventariseert het aantal aangemelde leerlingen per school 12

13 Vanaf september Taken en verantwoordelijkheden van de school leerling wordt aangemeld bij Humanitas MentorMaatjes via het formulier Aanmelding leerling* leerling vult de Leerling overeenkomst in en ondertekent deze; schoolcontactpersoon levert dit formulier vervolgens in bij de coördinator van Humanitas N.B. Op de website (onder het tabblad scholen ) zijn de formulieren die nodig zijn voor aanmelding van een leerling te downloaden Taken en verantwoordelijkheden van Humanitas coördinator zoekt een geschikt mentormaatje voor de betrokken leerling en regelt in samenspraak met de schoolcontactpersoon een koppelingsgesprek Oktober en Start begeleidingstraject Start begeleidingstraject november November Schoolcontactpersoon heeft vanaf nu geregeld contact met de coördinator van Humanitas over de goede voortgang van de mentormaatjes trajecten Coördinator heeft vanaf nu geregeld contact met de school over de goede voortgang van het traject Januari februari Maart april Tussenevaluatie (tot dan toe bereikt resultaat en effect voor zowel leerling als school en verloop van de samenwerking) Coördinator neemt initiatief voor tussentijdse evaluatie Beoordeling tussentijdse evaluatie mentormaatje (indien stagiaire) Mei-juni-juli Eindevaluatie (bereikt resultaat en effect voor school en eventueel gewenste nazorg c.q. doorloop in volgend schooljaar) Afsluiting koppeling Coördinator neemt initiatief voor eindevaluatie Afsluiting koppeling Eindevaluatie mentormaatje (indien stagiaire) Eindactiviteit Juniaugustus Nazorg en follow-up (afhankelijk van evaluatie, wederzijdse bereidheid en financiering) Nazorg en follow-up (afhankelijk van evaluatie, wederzijdse bereidheid en financiering) 13

14 Humanitas MentorMaatjes wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Brabant en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Downloaden van dit informatieboekje of in de tekst genoemde formulieren is mogelijk via de website van MentorMaatjes: Humanitas District Zuid Humanitas MentorMaatjes Veldmaarschalk Montgomerylaan BG Eindhoven Tel:

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e),

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST 2017-2018 (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo Een extra steun in de rug Kom naar de informatieavond op maandag 18 december 2006 Het mentoringproject voor vmbo-leerlingen Het is voor jongeren niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Zie je nou wel dat ik het tóch kan!

Zie je nou wel dat ik het tóch kan! Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan! Uit meerdere onderzoeken blijkt dat op de scholen in Nederland relatief veel leerlingen blijven zitten. In 2012 besloten de VO-raad en CNV Onderwijs

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement Basis- en

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2016-2017 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 6 4. TRAINING... 7 5. ORGANISATIE... 7 Nb: daar waar "hij" staat kan

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining

Handboek. Faalangstreductie/Examenvreestraining Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2016-2017 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 6 4. TRAINING... 7 5. ORGANISATIE... 7 Nb: daar waar "hij" staat kan

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Thuismentor voor brugklassers

Thuismentor voor brugklassers Thuismentor voor brugklassers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat past bij uw opleiding, achtergrond en levenservaring? Wilt u uw kennis en vaardigheden inzetten om kwetsbare jongeren op weg te helpen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4 Praktijk oriëntatie Maatschappelijke zorg Niveau 3 + 4 Reader voor de P.O.-organisaties en team MZ Schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.Inhoud Praktijk oriëntatie Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS

Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS Inhoudsopgave Informatiepakket Project JAS 1. Folder Integratie van Statushouders 2. Intakeformulier nieuwe mentoren 3. Rollen en verantwoordelijkheden aanpak 24x24 4. Gedragscode vrijwilligers mentorproject

Nadere informatie

Aanmelding en criteria selectie leerlingen School s cool Westland

Aanmelding en criteria selectie leerlingen School s cool Westland Aanmelding en criteria selectie leerlingen School s cool Westland Om voor kosteloze begeleiding voor School s cool Westland in aanmerking te komen, gelden de criteria of beter gezegd signalen, zoals verderop

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan!

Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan! Uit meerdere onderzoeken blijkt dat op de scholen in Nederland relatief veel leerlingen blijven zitten. In 2012 besloten de VO-raad en CNV Onderwijs een pilot uit te voeren naar de effecten van de interventie

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 4 4. TRAINING... 5 5. ORGANISATIE... 5 Handboek Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Invoering Zomerschool op het Stellingwerf College

Invoering Zomerschool op het Stellingwerf College Invoering Zomerschool op het Stellingwerf College Doel Waarom een zomerschool op het Stellingwerf College? Zittenblijven wordt door leerlingen vaak ervaren als een zware straf voor het feit dat een deel

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen.

Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen. Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen. MENTORING IN HET ONDERWIJS: EEN GEZAMENLIJKE INSPANNING Praktijkgestuurd onderzoek

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Linda Sontag, Zeger van Hoffen 5 en 7 juni 2012 Inhoud workshop Achtergrondinformatie Opbouw en inhoud van de scan Werkwijze voor deelname

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing. Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009

Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing. Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009 Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009 Doel & Doelgroep Het doel van de methodische aanpak Alle leerlingen Actief! is het activeren van inactieve

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

Functieprofiel begeleider

Functieprofiel begeleider Functieprofiel begeleider Inhoudsopgave Lyceo huiswerkbegeleiding 3 Functie 3 Plek in de organisatie 4 Wat doet de begeleider? 4 Welke verantwoordelijkheden heb je als begeleider? 4 Jouw aanspreekpunten

Nadere informatie

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College 1. Doel van de trajectgroep/trajectbegeleiding voor eigen school Voorkomen van af en uitstroom van leerlingen op het Vellesan College Optimaliseren

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan!

Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan! Uit meerdere onderzoeken blijkt dat op de scholen in Nederland relatief veel leerlingen blijven zitten. In 2012 besloten de VO-raad en CNV Onderwijs een pilot uit te voeren naar de effecten van de interventie

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie