Informatieboekje voor scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje voor scholen"

Transcriptie

1 Informatieboekje voor scholen 1

2 Inhoudsopgave 1. HUMANITAS MENTORMAATJES DOEL VAN HUMANITAS MENTORMAATJES DOELGROEP INZET MENTORMAATJES KOPPELINGEN BEOOGDE RESULTATEN VOORWAARDEN EN SELECTIECRITERIA VOORWAARDEN/SELECTIECRITERIA VOOR DE SCHOOL VOORWAARDEN/SELECTIECRITERIA VOOR DE LEERLING VOORWAARDEN/SELECTIECRITERIA VOOR HET MENTORMAATJE PROCEDURE AANMELDINGSPROCEDURE KENNISMAKING EVALUATIE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HUMANITAS TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE SCHOOL VOORZORGSMAATREGELEN FASERING

3 1. Humanitas MentorMaatjes 1.1 Doel van Humanitas MentorMaatjes Mentoring is een succesvol instrument dat ingezet wordt op scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs). Doel is de leerling ondersteuning te bieden op sociaal emotioneel vlak, waardoor de motivatie en het zelfvertrouwen van de betrokken leerling(en) toeneemt. Leerlingen komen zowel thuis als op school beter in hun vel te zitten. Daardoor treedt er minder verzuim op, zodat de kans toeneemt dat de school en/of opleiding door de leerling wordt afgerond. Zich beter kunnen handhaven op school en in de omgeving, weerbaarheid, emotionele stabiliteit en veerkracht zijn elementen die het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan versterken. In de werkwijze van Humanitas nemen uitgangswaarden als gelijkwaardigheid en bevorderen van eigen kracht een belangrijke plaats in. 1.2 Doelgroep De doelgroep bestaat uit leerlingen in basisonderwijs (vanaf groep 6), voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van zelfredzaamheid, ambitie, assertiviteit, leren leren, leren plannen en studie- /beroepskeuze. Dit kunnen ook stille leerlingen zijn of leerlingen die worden gepest en in principe voldoende resultaten behalen, maar waarvan de klassenmentoren of leerkrachten vermoeden dat zij met een mentormaatje meer uit zichzelf kunnen halen. De inzet van een mentormaatje past niet bij alle ondersteuningsvragen. Leerlingen met grote onderwijskundige- en/of grote sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften dienen begeleiding vanuit de school of externe zorgverleners te krijgen. 1.3 Inzet mentormaatjes Een mentormaatje is een vrijwilliger die getraind en bijgestaan wordt door Humanitas. Het betreft jonge studenten of werkenden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, die goed op de belevingswereld van de leerling kunnen aansluiten. Het mentormaatje volgt zelf HBO of universitair onderwijs of heeft dit succesvol afgerond. Deze heeft daardoor een voorbeeldfunctie voor de leerling. 3

4 De begeleiding van de leerling door het mentormaatje gaat van start nadat Humanitas een concrete begeleidingsvraag van de school ontvangen heeft. De leerling en de ouders hebben ingestemd met het traject. De begeleiding vindt op school plaats. In wekelijkse individuele afspraken (van gemiddeld een uur) ondersteunt en begeleidt het mentormaatje de leerling gedurende een school- of kalenderjaar. Het mentormaatje houdt een logboek bij van de voortgang van het begeleidingsproces en evalueert dit proces samen met de Humanitas coördinator. Soms is het begeleidingstraject iets langer dan een schooljaar, bijvoorbeeld na de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 1.4 Koppelingen In principe wordt er individueel begeleid, hetgeen betekent dat er steeds één leerling aan één mentormaatje wordt gekoppeld. Een goede match, waarbij leerling en mentormaatje gemotiveerd zijn om samen het traject in te gaan, is van belang voor succesvolle mentoring. Voor een mentormaatje is het mogelijk om meer leerlingen te begeleiden. In sommige gevallen kan ook groepsbegeleiding door één of meer mentormaatjes geboden worden. Hier worden dan bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst aparte afspraken over gemaakt. 1.5 Beoogde resultaten De begeleiding van de leerling door een mentormaatje loopt doorgaans parallel met een schooljaar. We werken er naar toe dat de leerling in eigen kracht komt, het plezier in leren versterkt wordt en de studiemotivatie toeneemt. We beogen dat na afloop van het traject de leerlingen beter gemotiveerd zijn om hun opleiding te vervolgen of af te ronden, een schoolloopbaan te kunnen kiezen die goed bij hen past en meer zelfvertrouwen hebben. Bij begeleiding van leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs kan de begeleiding ook worden ingezet ten behoeve van een betere overgang naar het voortgezet onderwijs. Belangrijke resultaten die de verdere groei en ontwikkeling van de leerling ten goede komen. Voor de deelnemende school betekent het dat de inzet en prestaties van de betrokken leerlingen kunnen verbeteren en de kans op schooluitval beperkt wordt. 4

5 2. Voorwaarden en selectiecriteria 2.1 Voorwaarden/selectiecriteria voor de school In principe kunnen alle scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs deelnemen. Van de school wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Van belang is dat er draagvlak is voor de inzet van mentormaatjes binnen de school en dat er afstemming is met de collega s van de basiszorgstructuur van de school. We adviseren om er voor te zorgen dat alle betrokken docenten en medewerkers op de hoogte zijn van de doelstellingen van Humanitas MentorMaatjes. Dit is belangrijk om de samenwerking tussen school en Humanitas succesvol te doen zijn. De school beoordeelt welke leerlingen voor een mentormaatjes traject in aanmerking komen. Ideaal gezien kunnen per school 3 tot 8 leerlingen worden aangemeld. In de praktijk is gebleken dat dit aantal het meest efficiënt is. De school stelt een procedure op om leerlingen te selecteren, aansluitend op de eigen basiszorgstructuur. Ter wille van een goede onderlinge samenwerking vraagt Humanitas de school om één contactpersoon aan te wijzen; deze persoon is verantwoordelijk voor de interne procedure (zie ook verderop, bij hoofdstuk 4). Voor de wekelijkse gesprekken tussen de leerling en het mentormaatje stelt de school een ruimte beschikbaar. Met elk traject zijn kosten gemoeid. Dit betreft de reiskosten van het mentormaatje, de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een beperkt bedrag om als mentormaatje een enkele keer iets extra s met de leerling te kunnen ondernemen en een deel van de kosten voor de begeleiding en scholing van het mentormaatje. De mentormaatjes declareren de kosten die ze uit hoofde van hun vrijwilligerswerk maken bij Humanitas. In het schooljaar bedragen deze kosten voor de eerste twee leerlingen 250,- per leerling. Als er drie of meer leerlingen worden ondersteund, is het 200,- per leerling. In principe worden deze kosten doorberekend aan de school. Maar om de drempel voor deelname voor alle scholen zo laag mogelijk te maken, heeft Humanitas fondsgelden gereserveerd van waaruit deze kosten vergoed kunnen worden. Elke school die een samenwerkingsovereenkomst aangaat met Humanitas MentorMaatjes kan een beroep doen op deze fondsmiddelen. In dat geval 5

6 vragen wij de school om zo mogelijk een bijdrage te doen naar vermogen. Een bijdrage kan financieel zijn, maar ook in een andere vorm gedaan worden. Een en ander wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die de school vóór de start van een mentormaatjes traject dient te tekenen. 2.2 Voorwaarden/selectiecriteria voor de leerling De school selecteert de leerlingen voor deelname aan een mentormaatjes traject en vraagt de ouders om toestemming voor de deelname. De coördinator van Humanitas beoordeelt op basis van de aanmeldgegevens en de beschikbare mentormaatjes of inzet van een mentormaatje mogelijk is. De leerling moet voldoen aan één of meer van de onderstaande criteria: leerling met ondersteuningsbehoefte op het gebied van zelfredzaamheid, ambitie, assertiviteit, leren te leren, plannen, studie-/beroepskeuze of sociale vaardigheden; stille leerling die voldoende resultaten bereikt, maar waarvan de leerkracht vermoedt dat hij/zij met een mentormaatje meer uit zichzelf kan halen; leerling die wordt gepest; leerling met verminderde interesse voor school; leerling met gedragsmatige problemen; leerling presteert niet in overeenstemming met zijn/haar capaciteiten; leerling krijgt (te) weinig steun vanuit thuis; leerling is minder goed in één of meer vakken; leerling beheerst de Nederlandse taal onvoldoende; leerling heeft weinig perspectief om de opleiding op de huidige school af te ronden; leerling is vatbaar voor negatieve invloeden van binnen en buiten de school; De leerling zelf dient gemotiveerd te zijn om te worden gekoppeld aan een mentormaatje en wordt gevraagd om te bedenken wat die voor hem/haar kan betekenen. Een mentormaatje biedt met name ondersteuning op sociaal emotioneel vlak en wordt dus niet ingezet voor alleen huiswerkbegeleiding of voorbereiding op de Cito-toets. 6

7 2.3 Voorwaarden/criteria voor het mentormaatje Een mentormaatje heeft een voorbeeldfunctie voor de leerling. Daarom moet het mentormaatje goed in zijn vel zitten, gemotiveerd zijn en zelf (recente) schoolervaring hebben. Een mentormaatje is in staat om goed aan te sluiten op de belevingswereld van de leerling. Humanitas zorgt voor werving van mentormaatjes. Het mentormaatje krijgt een training, onder meer in gesprekstechnieken, het stimuleren en motiveren van de leerling en het signaleren van problemen. De training wordt afgesloten met een certificaat. Een mentormaatje vraagt via Humanitas een Verklaring Omtrent Gedrag aan en tekent een vrijwilligersovereenkomst met Humanitas. De mentormaatjes nemen deel aan thema- en intervisiebijeenkomsten die Humanitas gedurende het schooljaar organiseert. Zo verdiepen zij zich gedurende het traject nog verder en bekwamen zich in hun rol. Daarnaast krijgt het mentormaatje persoonlijke begeleiding van een Humanitas coördinator en moet hij/zij maandelijks verslag uitbrengen aan deze coördinator over het verloop van het traject. Wij vragen van een mentormaatje dat hij/zij: kan stimuleren en motiveren; kan invoelen en betrokkenheid kan tonen; goed kan luisteren; zich er van bewust is rolmodel te zijn voor de leerling; in staat is om het eigen functioneren ter bespreking te stellen; een open houding heeft; schriftelijk zijn/haar ervaringen rapporteert. Gedurende een begeleidingstraject toont het mentormaatje de volgende competenties: kan de leerling stimuleren om persoonlijke (leer-) doelen te stellen en die ook goed in tijd uit te zetten; bouwt een vertrouwensrelatie met de leerling op en onderhoudt die door wekelijkse bijeenkomsten; is betrokken en toont dit, maar kan tevens de grenzen van de begeleiding bewaken en waar nodig problemen signaleren of doorverwijzen; geeft collegiale feedback aan de mede mentormaatjes en de coördinator; geeft geregeld terugkoppeling over het begeleidingstraject; rondt op het daartoe aangewezen moment de begeleidingsrelatie met de leerling af en evalueert dit ook met belanghebbenden. 7

8 3. Procedure 3.1 Aanmeldingsprocedure Een leerling wordt aangemeld bij Humanitas via de schoolcontactpersoon. Dit gebeurt door middel van het formulier Aanmelding leerling waarop de begeleidingsvraag voor deze leerling beschreven is. De leerling vult zelf het formulier Leerling overeenkomst in en ondertekent deze. De school zorgt ervoor dat deze formulieren worden ingeleverd bij de coördinator van Humanitas. Een leerling wordt pas gekoppeld aan een mentormaatje wanneer de ouders op de hoogte zijn gebracht van de extra begeleiding en hiermee instemmen. De school heeft de verantwoordelijkheid om de ouders te informeren. Een voorbeeldbrief is hiervoor beschikbaar. N.B. de hierboven genoemde formulieren kunnen worden gedownload van onze website (zie aldaar bij het tabblad scholen ). 3.2 Kennismaking Na aanmelding van de leerling zoekt de coördinator van Humanitas een mentormaatje met een profiel dat het best aansluit bij de wensen en verwachtingen van de leerling en de school. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. In dat gesprek maken de leerling, eventueel samen met zijn/haar ouders, het mentormaatje, de coördinator van Humanitas en de schoolcontactpersoon kennis met elkaar. Op dat moment worden contactgegevens uitgewisseld en de belangrijkste afspraken over het begeleidingstraject doorgenomen. 3.3 Evaluatie Het mentormaatje maakt gedurende het traject korte evaluatieverslagen. Deze verslagen worden maandelijks aan de coördinator van Humanitas verzonden. De coördinator onderhoudt geregeld contact met de school en bespreekt op geregelde momenten ook de belangrijkste punten met betrekking tot de voortgang van de ondersteuning van de betrokken leerling(en). Gedurende de looptijd van het mentormaatjes traject (meestal een schooljaar, soms een kalenderjaar) wordt zowel tussentijds als aan het einde van de begeleidingsperiode een evaluatiegesprek georganiseerd. De coördinator van Humanitas neemt hiertoe het initiatief. 8

9 In de tussentijdse evaluatie wordt de voortgang van het project besproken en worden, indien nodig, nadere afspraken gemaakt over de gewenste voortgang. Bij de eindevaluatie wordt ook gekeken wat de belangrijkste effecten zijn van de inzet van een mentormaatje. Hierbij wordt gekeken naar leerplezier, studiemotivatie, gedragsverbeteringen en schoolprestaties. 9

10 4. Taken en verantwoordelijkheden 4.1 Taken en verantwoordelijkheden van Humanitas zorgt voor de werving van de mentormaatjes; houdt intakegesprekken met en selecteert nieuwe mentormaatjes; zorgt voor ondersteuning van de mentormaatjes (organisatorisch en inhoudelijk); zorgt voor begeleiding en deskundigheidsbevordering van de mentormaatjes; een coördinator van Humanitas is als verbindingspersoon aan de school gekoppeld; deze coördinator is eerste aanspreekpunt voor de school; de coördinator ziet toe op goed functioneren van de mentormaatjes; het contact tussen mentormaatje en leerling is in beginsel vertrouwelijk, maar er kunnen zich situaties voordoen waarin het mentormaatje zorgen of problemen moet voorleggen aan de coördinator van Humanitas; organiseert intervisiebijeenkomsten voor de mentormaatjes; de coördinator neemt het initiatief om een tussen- en eindevaluatiegesprek met de schoolcontactpersoon te voeren; de coördinator zorgt voor een geregelde informatieoverdracht over de voortgang aan de school; de regiocoördinator van Humanitas is eindverantwoordelijk voor de mentormaatjes trajecten in zijn/haar regio. 4.2 Taken en verantwoordelijkheden van de school benoemt een contactpersoon, bij voorkeur een intern begeleider of zorgcoördinator; stelt een selectieprocedure op voor de leerlingen die voor een mentormaatjes traject in aanmerking komen. Deze procedure sluit aan bij de eigen basiszorgstructuur; beslist in samenspraak met de docenten en het zorgteam over de voordracht van de leerling om deel te nemen; zorgt voor goede afstemming van het Humanitas MentorMaatjes aanbod op de interne zorgstructuur en volgt de leer- en gedragsontwikkeling van de deelnemende leerlingen; geeft tijdig evaluatiepunten die van belang zijn voor de goede voortgang van de mentormaatjes inzet op de school; draagt zorg voor middelen ten behoeve van de mentormaatjes ondersteuning (die ook aansluiten bij de lessen op school); 10

11 draagt zorg voor een ruimte waarin de mentormaatjes gesprekken plaats kunnen vinden; de school draagt zorg voor de interne organisatie op school met betrekking tot goede samenwerking met Humanitas MentorMaatjes; de school draagt zorg voor de communicatie met ouders over het project, eventueel samen met het mentormaatje; de school evalueert samen met de coördinator van Humanitas de voortgang van de mentormaatjes trajecten; 4.3 Voorzorgsmaatregelen Ondanks alle goede zorgen vooraf, is het denkbaar dat er situaties ontstaan waardoor het mentormaatjes traject in de knel kan komen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Voortijdig afhaken van het mentormaatje of leerling. Ontevredenheid van de kant van de school of ouders of leerling. Om dit soort problemen tegen te gaan worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Humanitas werft het hele jaar door mentormaatjes. Mentormaatjes moeten een basistraining volgen en worden geacht deel te nemen aan intervisie- en themabijeenkomsten Mentormaatjes worden gevolgd en begeleid door een coördinator van Humanitas Actieve aandacht voor goede onderlinge afstemming tussen de school, de coördinator van Humanitas en het betrokken mentormaatje. Op deze wijze kunnen Humanitas en de school de ontwikkelingen en motivatie van zowel de mentormaatjes als de leerlingen goed volgen en in samenspraak met elkaar tijdig ingrijpen waar nodig. Verder kunnen mentormaatjes, indien de situatie dat vraagt, ook contact opnemen met de coördinator van Humanitas, de betreffende klassenmentor of de groepsleerkracht. Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen school en Humanitas kunnen in dit verband desgewenst nog nadere afspraken gemaakt worden. 11

12 4.4 Fasering In onderstaande tabel worden per fase de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden genoemd. Hierbij is voor het gemak uitgegaan van een begeleidingstraject dat parallel loopt aan een schooljaar. Fase Taken en verantwoordelijkheden van de school Taken en verantwoordelijkheden van Humanitas Gehele schooljaar begeleiden leerlingen interne organisatie communicatie met de ouders faciliteren voor de wekelijkse gesprekken van de mentormaatjes met de leerlingen werven mentormaatje intakegesprekken mentormaatje selecteren mentormaatje training mentormaatje themabijeenkomsten voor de mentormaatjes begeleiden mentormaatje intervisiebijeenkomsten mentormaatje Augustus selectieprocedure leerlingen schoolcontactpersoon benoemen schoolcontactpersoon is vanaf nu aanspreekpunt op school ten behoeve van Humanitas MentorMaatjes reserveren van de trajectkosten in de jaarbegroting aanspreekpunt voor de ouders de coördinator van Humanitas maakt kennis met de school de coördinator van Humanitas is vanaf nu aanspreekpunt voor de school en de mentormaatjes September ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst selecteren van leerlingen volgens de procedure van de school ouders worden geïnformeerd door middel van een brief en om instemming gevraagd ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst de coördinator van Humanitas inventariseert het aantal aangemelde leerlingen per school 12

13 Vanaf september Taken en verantwoordelijkheden van de school leerling wordt aangemeld bij Humanitas MentorMaatjes via het formulier Aanmelding leerling* leerling vult de Leerling overeenkomst in en ondertekent deze; schoolcontactpersoon levert dit formulier vervolgens in bij de coördinator van Humanitas N.B. Op de website (onder het tabblad scholen ) zijn de formulieren die nodig zijn voor aanmelding van een leerling te downloaden Taken en verantwoordelijkheden van Humanitas coördinator zoekt een geschikt mentormaatje voor de betrokken leerling en regelt in samenspraak met de schoolcontactpersoon een koppelingsgesprek Oktober en Start begeleidingstraject Start begeleidingstraject november November Schoolcontactpersoon heeft vanaf nu geregeld contact met de coördinator van Humanitas over de goede voortgang van de mentormaatjes trajecten Coördinator heeft vanaf nu geregeld contact met de school over de goede voortgang van het traject Januari februari Maart april Tussenevaluatie (tot dan toe bereikt resultaat en effect voor zowel leerling als school en verloop van de samenwerking) Coördinator neemt initiatief voor tussentijdse evaluatie Beoordeling tussentijdse evaluatie mentormaatje (indien stagiaire) Mei-juni-juli Eindevaluatie (bereikt resultaat en effect voor school en eventueel gewenste nazorg c.q. doorloop in volgend schooljaar) Afsluiting koppeling Coördinator neemt initiatief voor eindevaluatie Afsluiting koppeling Eindevaluatie mentormaatje (indien stagiaire) Eindactiviteit Juniaugustus Nazorg en follow-up (afhankelijk van evaluatie, wederzijdse bereidheid en financiering) Nazorg en follow-up (afhankelijk van evaluatie, wederzijdse bereidheid en financiering) 13

14 Humanitas MentorMaatjes wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Brabant en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Downloaden van dit informatieboekje of in de tekst genoemde formulieren is mogelijk via de website van MentorMaatjes: Humanitas District Zuid Humanitas MentorMaatjes Veldmaarschalk Montgomerylaan BG Eindhoven Tel:

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo Een extra steun in de rug Kom naar de informatieavond op maandag 18 december 2006 Het mentoringproject voor vmbo-leerlingen Het is voor jongeren niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Zie je nou wel dat ik het tóch kan!

Zie je nou wel dat ik het tóch kan! Quote leerling: Zie je nou wel dat ik het tóch kan! Uit meerdere onderzoeken blijkt dat op de scholen in Nederland relatief veel leerlingen blijven zitten. In 2012 besloten de VO-raad en CNV Onderwijs

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing. Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009

Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing. Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009 Alle leerlingen actief! Een onderdeel van de oplossing Bram Buiting Adviseur Datum: 10/12/2009 Doel & Doelgroep Het doel van de methodische aanpak Alle leerlingen Actief! is het activeren van inactieve

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Functieprofiel begeleider

Functieprofiel begeleider Functieprofiel begeleider Inhoudsopgave Lyceo huiswerkbegeleiding 3 Functie 3 Plek in de organisatie 4 Wat doet de begeleider? 4 Welke verantwoordelijkheden heb je als begeleider? 4 Jouw aanspreekpunten

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen.

Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen. Dat beetje extra, die extra begeleiding, dat is precies wat zo n leerling nodig heeft om dit schooljaar goed door te komen. MENTORING IN HET ONDERWIJS: EEN GEZAMENLIJKE INSPANNING Praktijkgestuurd onderzoek

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016

Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 Handboek Faalangstreductie/Examenvreestraining 2015-2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. INFORMATIE FAALANGST... 3 3. SELECTIEPROCEDURE... 4 4. TRAINING... 5 5. ORGANISATIE... 5 Handboek Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen

Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen Zorg & Ondersteuning, CMC Eijkhagen Zorg&Ondersteuning De puberteit is een ontwikkelingsfase die extra aandacht vraagt. In de meeste situaties kan deze extra aandacht geboden worden door het eigen netwerk.

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou?

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Deze folder gaat over de doelstelling en uitgangspunten van de Kindertelefoon, de inhoud van het vrijwilligerswerk, de training en de sollicitatieprocedure

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Stichtingsdocument 2015-2016

Stichtingsdocument 2015-2016 T Stichtingsdocument 2015-2016 Swammerdamstraat 38bg 1091 RV Amsterdam T: 020 6 75 08 80 F: 020 6 70 84 56 info@skcnet.nl www.skcnet.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.Wat doet de organisatie... 3

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding

Soa Aids Nederland. Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Soa Aids Nederland Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Competentieprofiel MI-coach binnen de soa-bestrijding Amsterdam, april 2011 Inhoud Introductie/inleiding 7 1. MI-coaching en randvoorwaarden

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Whitepaper tussenschoolse opvang Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Stichting Lunchen op School (LoS) April 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

MBO4YOU 2013-2014. Er stond iemand voor mij klaar op het moment dat ik iemand nodig had.

MBO4YOU 2013-2014. Er stond iemand voor mij klaar op het moment dat ik iemand nodig had. MBO4YOU 2013-2014 Ik was heel onzeker. Zonder mijn coach had ik mijn vmbo-diploma niet behaald. Ik had niet alleen gesprekken over school en mijn thuissituatie, maar ook gesprekken over leuke dingen. Ik

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v.

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v. BIJLAGE 1 Profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenamingen Contet/ werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling, jongerenbuurtbemiddelaar.

Nadere informatie