Stimuleringsplan Zwembad De Tippe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimuleringsplan Zwembad De Tippe"

Transcriptie

1 Stimuleringsplan Zwembad De Tippe Raalte, 11 april 2011 Vitrus Media Bert Bourgonje JongeHonden Guido Aris Sanne Verhagen van den Belt 1

2 Voorwoord Om het voortbestaan van zwembad De Tippe te Heino te kunnen waarborgen dienen meer bezoekers te worden gegenereerd. Gemeente Raalte heeft Vitrus Media gevraagd een stimuleringsplan gericht op versterking van de positie van het zwembad te formuleren. Vitrus Media heeft JongeHonden ingeschakeld ter ondersteuning bij dit proces. 2

3 Inhoud Voorwoord... 2 Inhoud Inleiding Zwembad de Tippe Probleemstelling Conclusies en Aanbevelingen Conclusie... 6 Promotioneel... 6 Ruimtelijk-Functioneel... 6 Organisatorisch... 6 Financieel Aanbevelingen Achtergrond Stimuleringsplan Marktverkenning Beleidsbepaling... 9 (P)romotioneel (R)uimtelijk-functioneel (O)rganisatorisch (F)inancieel Uitwerking Promotioneel Ruimtelijk-functioneel Organisatorisch Financieel Uitvoering Methode (online) Research Case Studies Interviews Enquête Marktverkenning Uitgangspunten Organisatorische randvoorwaarde(n);

4 Financiële randvoorwaarde(n); Doelgroepen analyse Recreatief Sportief Educatief Auditing SWOT analyse Imago onderzoek Beleidsbepaling Keuze doelgroepen Marketingmix Promotioneel en organisatorisch Ruimtelijk functioneel Financieel Uitwerking conclusies en aanbevelingen Literatuur

5 1. Inleiding 1.1 Zwembad de Tippe In 1972 opende zwembad De Tippe in Heino voor het eerst haar deuren. In de loop der jaren is er veel geïnvesteerd in het zwembad. Zo heeft openluchtzwembad De Tippe inmiddels drie verwarmde baden: een wedstrijdbad, een ondiep bad en een peuterbad. Een grote ligweide met daarin een aantal speeltoestellen en een pannakooi omringen de zwembaden. Het zwembad heeft een verwarmde binnen accommodatie waarin men zich kan douchen en omkleden. Tevens is er ruimte voor beperkte horeca activiteiten. 1.2 Probleemstelling Een trend van de afgelopen jaren is het (langzaam) dalende aantal bezoekers. Dit onderzoek en de daarbij gepaarde rapportage zijn toegespitst op stimulerende maatregelen om meer bezoekers naar zwembad De Tippe te trekken. Tevens worden waar nodig, kostenbesparende maatregelen besproken. 5

6 2. Conclusies en Aanbevelingen 2.1 Conclusie Het stimuleringsplan heeft als doel meer (betalende) bezoekers naar zwembad De Tippe te krijgen. Het onderzoek is gedaan aan de hand van interviews en enquêtes om zo inzicht te krijgen in de marktsituatie. Om een compleet beeld te geven zijn ook concurrerende zwembaden in de directe omgeving onderzocht. Uit de huidige situatieschets komt naar voren dat hoofdzakelijk promotionele en organisatorische instrumenten dienen te worden ingezet om de marktpositie te versterken en zo meer bezoekers te genereren. De uitwerking hiervan ligt met name in externe communicatie. Promotioneel Uit het imago onderzoek blijkt dat de openingstijden en de communicatie hierover kunnen worden verbeterd. Hierbij valt te denken aan communicatie en promotie via verschillende (online) media, zoals bijvoorbeeld een specifieke website, sociale media zoals Facebook en Linkedin. Ook promotie in Raalte-dorp en Zwolle-Zuid door advertenties, flyers, posters, enz., eenheid in uitingen zoals diploma s, afsprakenkaarten, kortingskaarten, enz., promotieartikelen, abonnementsacties dragen bij aan een duidelijker positionering van zwembad De Tippe. Ruimtelijk-Functioneel De ruimtelijk functionele aspecten zijnde, locatie, accommodatie en voorzieningen worden over het algemeen positief gewaardeerd. Hoewel enkele op- en aanmerkingen worden gemaakt is het vooral zaak om bij toekomstige aanpassingen aan het zwembad de Tippe, draagvlak te creëren door in een vroeg stadium belanghebbende partijen te betrekken bij de besluitvorming. Organisatorisch Ook de communicatie met belanghebbende partijen zoals (zwem) verenigingen kan worden verbeterd. De eerste stap in communicatie naar belanghebbende partijen dient vanuit gemeente Raalte opgepakt en gestimuleerd te worden. Het formeren van een werkgroep met afgevaardigden van zowel gemeente Raalte als de belanghebbende partijen ter bevordering van de interactie en synergie is een aanbeveling. Naast de huidige betrokken actoren, moet er ook gekeken worden naar nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen en sportclubs. Dit initiatief van gemeente Raalte heeft ten doel het creëren van betrokkenheid en het maken van de belanghebbende partijen tot deelgenoot van het bezuinigingsplan. Vooral op het gebied van evenementen kan zowel met bestaande als nieuwe partners samenwerking worden gezocht. Hierdoor kunnen nieuwe activiteiten ontstaan waardoor potentiële bezoekers inzicht wordt geboden in de functionaliteiten van zwembad De Tippe. Daarnaast is het van belang te kijken naar de organisatorische randvoorwaarde die de gemeente gesteld heeft. Het zou goed zijn de slecht weer/ goed weer regeling tegen het licht te houden. Mede gezien de besparing van ca ,- op personeelskosten en relatief weinig minder bezoekers, zou de regeling gehandhaafd kunnen worden. Het is wel van belang de communicatie hierover te verbeteren. Ook is het een overweging te besluiten de openingstijden te verruimen op zeer warme dagen. Dit komt ten goede aan het imago van het zwembad de Tippe. 6

7 Financieel Om de doelstelling zoals deze in dit rapport geformuleerd is te behalen moet er op financieel gebied door de gemeente Raalte relatief kleine investeringen gedaan worden met betrekking tot de externe communicatie. Naast investeringen in geld speelt de beschikbare tijd ook een rol. Daarnaast is de conclusie dat de financiële randvoorwaarde die gesteld is door de gemeente Raalte niet alleen kan worden gerealiseerd door meer bezoekers te trekken. Voor een gedeelte moeten oplossingen worden gezocht in kostenbesparingen. Enkele voorbeelden zijn: werken met vrijwilligers, energiebesparende maatregelen, slim inkopen van producten kiosk. 2.2 Aanbevelingen In de paragraaf over beleidsbepalingen wordt aangegeven welke marketinginstrumenten moeten worden ingezet ter stimulering van bezoekers aantallen. Het gaat daarbij met name om de promotionele en organisatorische instrumenten. In het hoofdstuk aanbevelingen worden de uitwerkingen van het stimuleringsplan/marketingplan beschreven. In de tabel wordt per categorie verschillende uit te voeren acties en welke doelstellingen hiermee ondersteund worden beschreven. Daarnaast is aangegeven binnen welke deze acties realiseerbaar geschat worden en wat de kosten zijn, dit wil echter niet zeggen dat de actie ook per se uitgevoerd dient te worden binnen deze tijdsperiode. Hieronder volgt een specificatie van een aantal begrippen gehanteerd in de tabel. Termijn: Kosten: - Op korte, uitvoerbaar binnen de periode Op lange, uitvoerbaar binnen de periode Gratis uit te voeren, geen kosten aan verbonden* - Laag, kosten liggen ongeveer tussen de 0 en 1000,- - Gemiddeld, kosten liggen ongeveer tussen de 1000,- en 5000,- - Hoog, kosten liggen ongeveer boven de 5000,- *Opmerking: bij Gratis uit te voeren, geen kosten aan verbonden wordt bedoeld dat er geen directe kosten aan verbonden zijn. De factor tijd is hierin niet meegenomen. 7

8 3. Achtergrond Stimuleringsplan De fasen die in het proces van dit stimuleringsplan voor zwembad De Tippe worden onderscheiden zijn de volgende vier; marktverkenning, beleidsbepaling, uitwerking en als laatste de uitvoering. In het schema van figuur 1 zijn de vier fasen verder onderverdeeld in verschillende stappen die moeten worden genomen om de marketingcyclus af te ronden. - Randvoorwaarden - Auditing - SWOT- analyse - Doelgroep-analyse Figuur 1. Proces van citymarketing. - Keuze doelgroepen - PROF Marketingmix - Marketingplan Projectplannen - PROF Marketingmix - promotioneel - ruimtelijk-functioneel - organisatorisch - financieel Voortgangsrapportage - Promotioneel / Media - Ruimtelijk-functioneel - Organisatorisch - Financieel - Kostenbesparende maatregelen 8

9 3.1. Marktverkenning Allereerst dient de marktverkenning plaats te vinden. De eerste stap in deze eerste fase is het afwegen en bepalen van sociale en organisatorische randvoorwaarde(n). Een mogelijk voorbeeld hiervan is dat het vanuit economisch oogpunt bezien niet realiseerbaar is om voor ouderen een trap in het zwembad te plaatsen. Dit is echter voor ouderen erg belangrijk, anders kunnen zij niet goed het zwembad instappen. Doordat de instap niet goed is zullen ouderen het zwembad mijden en worden zij beperkt in hun zwemmogelijkheden. In dit voorbeeld zou een gemeente als sociale randvoorwaarde kunnen stellen dat ze willen dat ouderen niet in hun zwemmogelijkheden beperkt worden. Het is van belang dat gemeenten deze sociale en organisatorische randvoorwaarden stellen zodat sociaal wenselijke aanpassingen/ activiteiten wel worden uitgevoerd ondanks dat zij niet altijd economisch efficiënt zijn. De volgende stap in de marktverkenning is de auditing, dit houdt in dat het zwembad haar positie in de markt analyseert. Men spreekt in dit verband wel van de internal en external audit. Het verschil tussen beide is dat de external audit niet beïnvloed kan worden door het beleid, hieronder vallen bijvoorbeeld de weersomstandigheden. De internal audit kan wel worden beïnvloed door beleid. Hiervoor dient men een overzicht te maken van de sterke en zwakke punten van het product zwembad, een zogenoemde SWOT-analyse, waarbij SWOT staat voor Strenght (Sterkte), Weakness (Zwakte), Opportunity (Kansen) en Threats (Bedreigingen). Deze analyse is één van de middelen om de zwakke en sterke punten van het product weer te geven en wordt in dit onderzoek gebruikt. Hiermee worden zoals hierboven aangegeven naast de sterke en zwakke punten ook de kansen en bedreigingen bekeken. In de gebruikte SWOT-analyse zijn de volgende data meegenomen: - Alle interviews; - Enquête uitgevoerd in 2010 door de gemeente onder alle abonnementshouders; - Digitale enquête uitgevoerd in maart 2011 waarbij alle inwoners uit de gemeente Raalte de gelegenheid hadden deel te nemen. Totaal hebben 215 inwoners deelgenomen. De enquête kon ingevuld kan worden via 1 IP-adres en 1 adres. De doelgroepanalyse is de laatste stap in de marktverkenningfase. Aan de hand van deze analyse wordt aangegeven op welke doelgroepen het zwembad haar beleid dient af te stemmen. Zoals al eerder genoemd zijn er verschillende doelgroepen te onderscheiden. De doelgroepen die kunnen worden onderscheiden zijn: - Jongeren tot en met 16 jaar; - Gezinnen met kinderen tot 16 jaar; - Senioren vanaf 55 jaar; - Overige bezoekers. Welk imago heerst er onder de doelgroep waarop het zwembad zich wil richten? Een dergelijk onderzoek richt zich op de associaties die mensen hebben bij een plaats. Aan de hand van het imago kan bepaald worden welke marketinginterventies nodig geacht worden Beleidsbepaling In deze fase wordt er aan de hand van de eerder gedane marktverkenning een doelgroepkeuze gemaakt. Wat is de prioriteitstelling van het zwembad ten aanzien van de doelgroepen? Richt men zich meer op de huidige bewoners (in Heino en omstreken) of wordt er juist gekozen voor de toeristen in een ruimere regio? Kiezen voor het één hoeft niet te betekenen dat een andere 9

10 doelgroep wordt uitgesloten. Een zwembad kent meerdere functies, recreatieve en sportieve mogelijkheden. Toch dient er wel goed gekeken te worden naar de prioriteitsstelling van de doelgroepen. Bewoners staan over het algemeen altijd bovenaan in de prioriteitstelling. Ook bedrijven en toeristen staan vaak hoog op prioriteitenlijst. Toch worden bij deze categorieën vaak subcategorieën onderscheiden zodat duidelijk is op welke bewoners en wat voor soort toeristen het zwembad zich richt, bijvoorbeeld op dagjestoeristen of in het geval van De Tippe bijvoorbeeld jonge gezinnen. Na het bepalen van de doelgroepen wordt er voor een marketingmix gekozen. De marketingmix die gebruikelijk is voor producten, is die van de vier p s; product, prijs, plaats en promotie. Voor dit onderzoek is gekozen voor een marketingmix die meer toegespitst is op de marketing van een plaats of plek, de zogenaamde PROF-marketingmix, waarbij PROF staat voor Promotie, Ruimtelijk- Functioneel, Organisatorisch en Financieel. (P)romotioneel Het belangrijkste onderdeel van de PROF-marketingmix is het instrument promotie. Promotie is vooral gericht op het opbouwen van een imago. Dit imago wordt niet verzonnen, maar dient aan te sluiten bij de beeldvorming van de gekozen doelgroepen. Het is daarom van belang met regelmaat het imago onder de verschillende doelgroepen te onderzoeken. Het imago dat opgebouwd wordt, is zodoende niet compleet nieuw; het is in eerdere fase ontstaan in de beeldvorming bij mensen. De beeldvorming komt tot stand aan de hand van ervaringen, media, historische gebeurtenissen, et cetera. Het is daarom van belang om als zwembad door middel van promotie via verschillende soorten media de beeldvorming van de verschillende doelgroepen te beïnvloeden. (R)uimtelijk-functioneel Het ruimtelijk-functionele instrument van deze marketingmix kan worden omschreven als het aanpassen van de omgeving aan de wensen van de doelgroep; het zorgen voor de passende infrastructuur en voorzieningen. Dit instrument kan ingezet worden als het aanbod niet voldoet bij de wensen van de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan inrichting van de ligweide, het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en aanpassingen aan de horeca. (O)rganisatorisch Het derde instrument is het organisatorische deel, dat betrekking heeft op de interne organisatie van het zwembad. Het kan voorkomen dat de betrokkenheid van medewerker(s) bij het zwembad te wensen overlaat, waardoor het externe aanbod dat wordt gedaan niet waargemaakt kan worden. Als dit te wensen overlaat dan zal het uitdragen van een positief imago lastig worden. Niet alleen de betrokkenheid van medewerkers is belangrijk, maar juist ook de samenwerking. In het bijzonder de publiekprivate samenwerking die daar uit volgt is wat dit instrument belangrijk maakt. Naast de interne organisatie kan men ook kijken naar de externe organisatie van het zwembad en de samenwerking die aan wordt gegaan met betrokken actoren. (F)inancieel Het laatste instrument van deze marketingmix is het financiële instrument. Het is van belang dat de marketing voldoende financiering kent. Is dit niet het geval, dan zullen de andere instrumenten niet optimaal benut kunnen worden; als er te weinig geld is voor de accommodatie kan dit het imago negatief beïnvloeden. Het financiële instrument ondersteunt op deze manier de andere instrumenten. 10

11 3.3. Uitwerking In dit stimuleringsplan zijn de belangrijkste bevindingen kort en krachtig uitgewerkt en toegelicht in de aanbevelingen. De uitvoering van dit stimuleringsplan en de uiteindelijk aangedragen maatregelen zullen in een later stadium verdere aandacht behoeven en moeten in samenwerking met de verschillende actoren tot stand komen, dit geldt ook voor het monitoren van het stimuleringsplan. Na de eerste twee fasen, marktverkenning en beleidsbepaling, begint de uitvoering en de monitoring. Er is in de voorgaande stappen bepaald welke doelgroepen worden aangesproken en welke instrumenten daarvoor ingezet dienen te worden. Promotioneel - Een promotiecampagne kan op heel verschillende manieren worden opgezet en uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan een reclamecampagne waarin een slogan of beleving gepromoot wordt. Maar ook kunnen evenementen gezien worden als instrument binnen de marketingcampagne. Bij evenementen komen verschillende instrumenten van de marketingmix naar voren die door de gemeentelijke organisaties gebruikt kunnen worden als onderdeel van marketing voor het zwembad. Een evenement is een vorm van promotie. Tijdens een evenement kan de doelgroep op een positieve manier kennis maken met de locatie. Door middel van een evenement kan de gemeente de locatie op een andere manier positioneren, dan enkel een plek om te sporten, zwemlessen te volgen of te recreëren. Naast het promotionele gedeelte zorgt een evenement ook voor een samenwerking tussen de publieke en private sector. Hierdoor kunnen netwerken en samenwerking ontstaan die anders niet ontstaan zouden zijn. Ruimtelijk-functioneel - Er kan gekeken worden naar de aanpassingen die nodig zijn op het ruimtelijk functionele vlak. - Een evenement moet geen ruimtelijk functionele problemen ondervinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat bezoekers bij de toegang tot het evenement geen hinder ondervinden door een slechte infrastructuur. De gemeentelijke organisaties moeten er dus voor zorgen dat het imago dat wordt uitgedragen ondersteund wordt door de fysieke, financiële en organisatorische aspecten. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt! Organisatorisch - Het organisatorische instrument is een instrumentarium uit de marketingmix die evenementen als een geschikt onderdeel van een marketingcampagne maken. Het evenement moet kunnen rekenen op goedkeuring en eventueel daarmee gepaard gaande deelname van de betrokken actoren; er moet dus draagvlak bestaan. Het is van belang dat evenementen een positieve uitstraling naar de bezoekers hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan zal dit wederom negatieve gevolgen hebben voor het imago. Financieel - De belangrijkste voorwaarde is dat er voldoende geld beschikbaar is om het plan uit te voeren. 11

12 - Er is een aantal voorwaarden die gelden voor een evenement om het tot een geslaagd onderdeel van een marketingcampagne te maken. Zo moet een evenement goed gefinancierd worden Uitvoering De uitvoering van een marketingplan is een kwestie van de vooraf opgestelde campagne ten uitvoer brengen. Wat hierop volgt is het monitoren en de tussentijdse evaluatie van hetgeen uitgevoerd is. Hierbij dient gelet te worden op hoe het proces zowel inhoudelijk als procesmatig verloopt of is verlopen. Bij de inhoudelijke evaluatie is het van belang dat men vooraf SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) indicatoren opstelt ten aanzien van het doel van het project. Aan de hand van deze indicatoren kan men dan kijken naar achtereenvolgend de uitkomst, het effect en het beoogde effect. Wanneer de resultaten bekend zijn kan men gaan evalueren en kijken in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn. 12

13 4. Methode 4.1. (online) Research In dit onderzoek is zowel online als offline op verschillende manieren informatie verzameld. In het beginstadium van de opdracht is er een bezoek gebracht aan zwembad De Tippe. Tijdens dit bezoek hebben Vitrus Media en JongeHonden een verkennend gesprek gevoerd met medewerkers van de zwembaden. Andere belangrijke informatie is verkregen uit de resultaten van een gebruikersonderzoek dat in de zomer van 2010 heeft plaatsgevonden onder abonnementhouders van zwembad De Tippe. De resultaten van dit onderzoek zijn geanalyseerd en meegenomen in de SWOT analyse. Daarnaast is de begroting van 2010 en 2011 tegen het licht gehouden, is er een bezoek gebracht aan VVV Heino voor informatie over promotionele uitingen van zwembad De Tippe, hebben meerdere interviews met belangrijke actoren plaatsgevonden en is een gebruikersonderzoek uitgezet beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Raalte Case Studies Om inzicht te krijgen in openlucht zwembaden is er voor gekozen een aantal baden in de omgeving van Heino te onderzoeken. Het betreft onderstaande zwembaden: - Zwembad De Gerner te Dalfsen; - Zwembad De Meule te Nieuwleusen; - Zwembad De Welters in Wijhe. 4.3 Interviews In dit onderzoek is er voor gekozen een aantal interviews af te nemen om zo specifieke informatie over zwembad De Tippe boven tafel te krijgen. De interviews zijn afgenomen onder een aantal belangrijke actoren die direct of indirect bij zwembad De Tippe betrokken zijn. De volgende actoren zijn geïnterviewd: - Zwemvereniging De Tippe; - Plaatselijk belang Heino, werkgroep De Tippe; - Ondernemersvereniging Heino Actief; - Heinose Winkeliers Vereniging ; - Basisschool De Springplank; - Gemeente Raalte; - KOOS Kinderopvang ; - Volleybalvereniging HEVO Enquête Ondanks de in 2010 reeds uitgevoerde enquête onder abonnementhouders, is er voor gekozen een nieuwe enquête met een groter bereik uit te zetten. Het doel van de nieuwe enquête is om naast informatie onder alleen vaste bezoekers, informatie onder alle doelgroepen te vergaren. Dus zowel niet-bezoekers, dagjes mensen en vaste bezoekers van het zwembad. De informatie die via deze enquête binnen komt, wordt mede gebruikt om het imago van het zwembad te bepalen. In de bijlage wordt de enquête weergegeven zoals deze online is uitgevoerd. De enquête is via 13

14 verschillende websites gedistribueerd, zo hebben VVV Heino, NUHeino.nl, de Stentor, Salland Centraal, Weekblad voor Salland, en de gemeente Raalte hun medewerking verleend. De enquête kon ingevuld worden via 1 IP-adres en 1 adres, wat manipulatie voorkomt. 14

15 5. Marktverkenning 5.1 Uitgangspunten Sociale randvoorwaarde(n); Wanneer het zwembad wordt beschouwd als recreatieve- of sportvoorziening, heeft gemeente Raalte in haar sportbeleid verschillende doelen gesteld. Aan de hand van deze doelen kan een tweetal randvoorwaarden worden vastgesteld. Het beleid moet gericht zijn op het bevorderen van gezond gedrag en het bevorderen van sociale participatie. Organisatorische randvoorwaarde(n); Indien gezwommen wordt in een bassin dat dieper is dan 1.40 meter, dient ten minste één toezichthouder te beschikken over de vaardigheid van het "reddend zwemmen". Voorts is het van belang dat in de zweminrichting een persoon aanwezig is die in het bezit is van een geldig EHBOdiploma. Voor de openingstijden van het zwembad geldt de goed weer/slecht weer regeling. Deze regeling houdt in dat het zwembad bij een verwachte temperatuur van 16 graden of minder de volgende dag geheel of gedeeltelijk gesloten is. Financiële randvoorwaarde(n); Naast de sociale en organisatorische randvoorwaarden heeft de gemeente Raalte ook financiële randvoorwaarden gesteld, met name in het kader van de bezuinigingen. Dit betekent dat voor de gehele zwemfunctie in de gemeente Raalte geldt dat er ,- bezuinigd moet worden. Dit wil niet zeggen dat er geen (kleine) investeringen gedaan kunnen worden in het zwembad Doelgroepen analyse Het zwembad kent drie belangrijke functies: een recreatieve, een sportieve en een educatieve functie. Vanuit deze functies kunnen verschillende doelgroepen worden onderscheiden. Recreatief; - (Potentiële) Bezoekers uit de lokale bevolking. Deze doelgroep kan verder gespecificeerd worden in: - Jeugd tot en met 16 jaar; - Gezinnen met kinderen tot 16 jaar; - Senioren vanaf 55 jaar. - (Potentiële) Bezoekers van buiten de regio. Deze doelgroep kan verder gespecificeerd worden in: - Jeugd tot en met 16 jaar; - Gezinnen met kinderen tot 16 jaar; - Senioren vanaf 55 jaar. Wat uit interviews en de enquête naar voren komt, is dat met name jonge gezinnen een grote doelgroep vormen. Omdat er bij het zwembad niet specifiek wordt bijgehouden waar mensen vandaan komen is het lastig om het verzorgingsgebied specifieker aan te geven. Wel is er vaak geopperd dat mensen uit de regio Heino tot aan Zwolle Zuid gebruik maken van het zwembad. Sportief; - Leden zwemvereniging de Tippe (door samen gaan zwemverenigingen Raalte en Heino in toekomst zeer waarschijnlijk één vereniging); 15

16 - Leden andere sportverenigingen. De zwemvereniging in Heino telt momenteel ongeveer 30 leden. Door een samenvoeging van de zwemvereniging De Tippe (Heino) en De Oostdobbers (Raalte) ontstaat er op korte een nieuwe zwemvereniging met in totaal meer dan 800 leden. Educatief; - Leerlingen van basisscholen (schoolzwemmen). Er zijn in Heino drie basisscholen en tevens nog twee in de directe omgeving, in Laag Zuthem en Lierderholthuis. Het aantal leerlingen van deze basisscholen gezamenlijk is ongeveer een Ruim 600 komen er zwemmen in De Tippe. (groep 4 t/m 8) 5.3. Auditing In de directe omgeving van zwembad De Tippe is een aantal concurrenten te onderscheiden. Hierbij moet opgemerkt worden dat Dalfsen en Nieuwleusen vergelijkbare zwembaden zijn. Zwembaden Heino (De Tippe) Dalfsen (Gerner) Nieuwleusen (De Meule) Wijhe (De Welters) Dagkaart Jeugd 2,8 2,75 2,75 1,80 Volwassenen 3,55 3,95 3,95 3, ,85 2,75 2,75 1,80 Jaar- seizoensabonnement Individueel 53,30 62,90 (jeugd en 65+, 45,45) 62,90 (jeugd en 65+, 45,45) Gezin 159,85 143,60 143,60 153,50 63,50 (Jeugd en 65+, 34,25) Zwemlessen A, B, C per les/diploma 3,10(les) 48,10 (diploma) 48,10 (diploma) 76,60 (A), 40,25 (B,C) (diploma) Diploma kosten 9,10 9,40 9,40 - Opmerking: Het gezinsabonnement voor de Tippe kent geen limiet aan het aantal gezinsleden. 16

17 5.4. SWOT analyse Sterke Punten Locatie - Op acceptabele afstand van de kern van Heino - Naast andere sportvoorzieningen zoals voetbalvelden Accommodatie - Geschikt voor evenementen - Nette, schone en verwarmde binnenaccommodatie - Veilig, dit geldt voor zowel de accommodatie als de voorzieningen Imago - Familiebad, mooi zwembad - Groot draagvlak/binding bij lokale bevolking - Groot draagvlak/binding bij lokale verenigingen Voorzieningen - Speeltoestellen, glijbanen, pannakooi - Goed ingerichte ligweide met schaduwplekken - Aantal baden (3) Financieel - Goedkope toegang - Combinatie abonnement met Tijenraan Zwakke punten Communicatie - Promotie van het zwembad - Verkrijgbaarheid beleidplannen en begroting - Communicatie met betrekking tot onder andere openingstijden en voorzieningen Voorzieningen - Glijbaan maakt wedstrijd zwemmen lastig - Fitness apparatuur wordt niet gebruikt - In het kleine zwembad staat alleen water bij warme dagen - Geen/klein (overdekt) terras Accommodatie - Kleine ruimte voor horeca - Modernisatie van accommodatie gewenst (lik verf en aankleding) - Geen wasbak in invalide toilet Openingstijden - door goed weer/ slecht weer regeling onduidelijkheid in openingstijden Organisatie - Geen samenwerking met sportverenigingen anders dan de zwemclub - Gebruikersoverleg (wordt als één richtingsverkeer ervaren) - Betrokkenheid werknemers ontbreekt - Geen samenwerking met vrijwilligers 17

18 Evenementen - Weinig evenementen die georganiseerd worden - Bestaande evenementen verdwijnen Bedreigingen Extern (niet beïnvloedbaar door beleid) - Weersomstandigheden - Tijdsbesteding (jeugd) - Andere interesses - Concurrentie van recreatieplassen en concurrentzwembaden Intern (wel beïnvloedbaar door beleid) - Imago, van sporten in het algemeen en zwemmen specifiek - Imago eigenaar zwembad De Tippe (gemeente Raalte) in Heino - Geluidsoverlast omwonenden - Communicatie - Transparantie - Strenge regels Kansen Organisatie - Samenwerking met belangrijke actoren zoeken (ondernemers, sportverenigingen, scholen, BSO s, andere verenigingen) - Evenementen (aansluiten bij/nieuwe) - Openingstijden verruimen - Met vrijwilligers werken - Combinatie met Tijenraan zoeken(activiteiten) - Combinatiefunctionaris(sen) betrekken bij zwembad - Buiten zomerseizoen kijken naar invulling activiteiten Communicatie - PR verbeteren, website, folders, etcetera - Evenementen organiseren - Transparantie beleid en begroting - Bewegwijzering richting zwembad Financieel - Sponsoren zoeken (reclameborden/narrowcasting/groot scherm (binnen/buiten)) - Horeca inkomsten verhogen - Toegangsprijs verhogen - Subsidie (Europese) Locatie - Aanleg skeeler/ijsbaan naast zwembad - Parkeer gelegenheid uitbreiden - Aanleg van terras door middel van overkapping/zonnescherm/parasols en tuinsets Voorzieningen - Overkapping voor de winterperiode (blaashal) 18

19 5.5. Imago onderzoek Doormiddel van het uitvoeren van een enquête is geprobeerd het imago van zwembad De Tippe vast te stellen. Per vraag is te zien hoe vaak deze ingevuld is. Hieronder zijn de vragen en resultaten te zien. Vraag: 1. Hoe vaak bezoekt u of uw gezin het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, meerdere antwoorden mogelijk). Totaal aantal resultaten voor deze vraag: 194. meer dan 50 keer per jaar 15.5% (30/194) 25 tot 50 keer per jaar 40.2% (78/194) 5 tot 25 keer per jaar 23.7% (46/194) 1 tot 5 keer per jaar 14.9% (29/194) Nooit (zie 1a) 5.7% (11/194) Vraag: 1a. Nooit, waarom niet? (Open vraag, met uitleg mogelijkheid). Aantal keer ingevuld: 193 Er zijn 10 reacties op deze vraag gekomen. Over het algemeen zijn er persoonlijk redenen gegeven waarom er niet gezwommen wordt in De Tippe, mensen zijn met name te druk. Ook worden genoemd, de openingstijden en wordt aangegeven dat men niet bij de doelgroep behoord (kinderen worden gezien als de doelgroep). Vraag: 2. Bezoekt u wel andere zwembaden /recreatieplassen? Zo ja welke? (Open vraag, met uitleg mogelijkheid). Aantal keer ingevuld: 193 Meest ingevulde antwoorden; Wijthmenerplas (58) Nee, nooit (43) Raalte, Tijenraan (30) Deventer, Scheg (10) Vraag: 3. Wat vindt u van de accommodatie van het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 78.8% (152/193) Redelijk 16.1% (31/193) Matig 2.1% (4/193) Slecht 1% (2/193) 19

20 Vraag: 4. Wat vindt u van de (zwem)voorzieningen, zoals glijbaan, speelattributen, enz. in zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 77.7% (150/193) Redelijk 16.6% (32/193) Matig 2.1% (4/193) Slecht 1% (2/193) Vraag: 5. Wat vindt u van de toegangsprijs van het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 36.8% (71/193) Redelijk 45.6% (88/193) Matig 13% (25/193) Slecht 2.1% (4/193) Vraag: 6. Wat vindt u van de bereikbaarheid van het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 82.9% (160/193) Redelijk 9.3% (18/193) Matig 2.6% (5/193) Slecht 1% (2/193) Vraag: 7. Wat vindt u van de openingstijden van het zwembad de Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 10.9% (21/193) Redelijk 33.2% (64/193) Matig 30.6% (59/193) Slecht 22.8% (44/193) Vraag: 8. Bent u op de hoogte van de slecht weer/mooi weer regeling? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Ja 83.9% (162/193) Nee 16.1% (31/193) 20

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Inhoudsopgave 1: Inleiding 3 2: Proces 2.1 Verkennen van eigen en andere organisaties

Nadere informatie

30 OKI 2008. en Albert Davenschot. Oktober 2008

30 OKI 2008. en Albert Davenschot. Oktober 2008 VAN QVERUUSEL 30 OKI 2008 a.d. Routing Bijl.: Oktober 2008 te Hilde en Albert Davenschot In van: www.heino-online.nl info@heino-online.nl Tel 06-11230914 of 0572-391085 Postbankreknr. 9604547 K.v.K.numiner:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Landelijke startbijeenkomst LEADER 2014-2020 Workshop 25 november 2015 Communicatie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland #LEADER3 Europees landbouwfonds

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek Haalbaarheidsonderzoek Inleiding Het verwerven van een topsportevenement begint met een idee of een wens. Vanuit de oriëntatiefase, waar het idee concreter is uitgewerkt kan die wens een duidelijke ambitie

Nadere informatie

Presentatie Social Media Content

Presentatie Social Media Content Presentatie Social Media Content 4 februari 2015 Inhoud Workshop Wie zij wij? Wat is content marketing? In 6 stappen naar content strategie Champagne? Cases Vragen Prominent & Molenaar 16 januari 2015

Nadere informatie

VOORWOORD. Zweeloo, februari 2014. Bestuur Stichting Zwembad Zweeloo: Henk Ruis Jan Seubring Gerry Kelder Ruud Janse Olfred Nijenbanning

VOORWOORD. Zweeloo, februari 2014. Bestuur Stichting Zwembad Zweeloo: Henk Ruis Jan Seubring Gerry Kelder Ruud Janse Olfred Nijenbanning VOORWOORD Het zwembad in Zweeloo verkeerd in zwaar financieel weer. De subsidiekraan wordt langzaam maar zeker dichtgedraaid, terwijl de onkosten in de afgelopen jaren zeker niet zijn gedaald. Deze verandering

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY Zwembad De Sprank Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY DEFINITIEF 5 OKTOBER 2016 Colofon IN OPDRACHT VAN > Gemeente Venray PROJECT > VNY1601/Procesmanagement Zwembad

Nadere informatie

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen Enquête VVR 2012 Conclusies en Aanbevelingen De enquête commissie heeft 92 geldig ingevulde enquêtes ontvangen. De ingeleverde enquêtes zijn als volgt te categoriseren, waar bij formulieren die onder meerdere

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

1 e Nederlands Tennis Congres

1 e Nederlands Tennis Congres 1 e Nederlands Tennis Congres Workshop Plezier beleven aan een sponsorplan Amersfoort, 29 oktober 2011 nr. Triple Double B.V. Alle rechten voorbehouden. >> Speelschema 1. Rondje langs de velden; 2. Doelstellingen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14.

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Behorende bij: Agendapunt 4.2. DE VVV-HELPDESK/WINKEL IN DOORN MOET BLIJVEN!! Geachte leden van de Commissie Bestuur en

Nadere informatie

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 Geachte lezer, Om te zorgen voor voldoende participatie van de gebruikers, ook van de recreatieve zwemmers, is er onder de recreatieve zwemmers in Enschede een enquête

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Samen actief in de blauw-groene gemeente Drimmelen

Samen actief in de blauw-groene gemeente Drimmelen Samen actief in de blauw-groene gemeente Drimmelen Auteur: Corine Polak Datum: 24-11-2014 Telefoon: 06 222 41 090 Email: corine@corinepolak.nl Versie: 1.0 definitief Besproken met: Sjoerd van Dijk, Catharina

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden.

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden. 2 e CONCEPT-UITVOERINGSAGENDA RECREATIE EN TOERISME LAND VAN CUIJK Inleiding In het verlengde van de Strategische Visie die de vijf gemeenten van het Land van Cuijk (hierna: LvCgemeenten) eerder vaststelden

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006. Goudse zwembaden. www.groenlinksgouda.nl

GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006. Goudse zwembaden. www.groenlinksgouda.nl GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006 Goudse zwembaden www.groenlinksgouda.nl Goudse zwembaden in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006 Binnenkort beslist de gemeenteraad

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Conceptkwaliteitshandvest Sport.Gouda.

Conceptkwaliteitshandvest Sport.Gouda. Conceptkwaliteitshandvest Sport.Gouda. 1. Productaanduiding: De kwaliteitsnormen in dit handvest betreffen de diensten, die Sport.Gouda levert aan haar klanten. 2. Missie: Sport.Gouda beheert en exploiteert

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht B2B-marketing in logistiek Logistiek marketing Event Branding, sales en communicatie 30 maart 2017 Citysense, Utrecht Georganiseerd door: Contentpartner: 1. Heeft uw organisatie een marketingafdeling?

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten ShopperCeption ShopperCeption ShopperCeption brengt de beleving van een winkelgebied in beeld op basis van online psychologische enquêtering onder consumenten en ondernemers zodat we kunnen komen tot concrete

Nadere informatie

Effecten meten van citymarketing

Effecten meten van citymarketing Effecten meten van citymarketing 2 e Nationaal Jaarsymposium Citymarketing, the NeXt step Musis Sacrum,, Arnhem, 26 april 2007 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit

Nadere informatie