Stimuleringsplan Zwembad De Tippe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimuleringsplan Zwembad De Tippe"

Transcriptie

1 Stimuleringsplan Zwembad De Tippe Raalte, 11 april 2011 Vitrus Media Bert Bourgonje JongeHonden Guido Aris Sanne Verhagen van den Belt 1

2 Voorwoord Om het voortbestaan van zwembad De Tippe te Heino te kunnen waarborgen dienen meer bezoekers te worden gegenereerd. Gemeente Raalte heeft Vitrus Media gevraagd een stimuleringsplan gericht op versterking van de positie van het zwembad te formuleren. Vitrus Media heeft JongeHonden ingeschakeld ter ondersteuning bij dit proces. 2

3 Inhoud Voorwoord... 2 Inhoud Inleiding Zwembad de Tippe Probleemstelling Conclusies en Aanbevelingen Conclusie... 6 Promotioneel... 6 Ruimtelijk-Functioneel... 6 Organisatorisch... 6 Financieel Aanbevelingen Achtergrond Stimuleringsplan Marktverkenning Beleidsbepaling... 9 (P)romotioneel (R)uimtelijk-functioneel (O)rganisatorisch (F)inancieel Uitwerking Promotioneel Ruimtelijk-functioneel Organisatorisch Financieel Uitvoering Methode (online) Research Case Studies Interviews Enquête Marktverkenning Uitgangspunten Organisatorische randvoorwaarde(n);

4 Financiële randvoorwaarde(n); Doelgroepen analyse Recreatief Sportief Educatief Auditing SWOT analyse Imago onderzoek Beleidsbepaling Keuze doelgroepen Marketingmix Promotioneel en organisatorisch Ruimtelijk functioneel Financieel Uitwerking conclusies en aanbevelingen Literatuur

5 1. Inleiding 1.1 Zwembad de Tippe In 1972 opende zwembad De Tippe in Heino voor het eerst haar deuren. In de loop der jaren is er veel geïnvesteerd in het zwembad. Zo heeft openluchtzwembad De Tippe inmiddels drie verwarmde baden: een wedstrijdbad, een ondiep bad en een peuterbad. Een grote ligweide met daarin een aantal speeltoestellen en een pannakooi omringen de zwembaden. Het zwembad heeft een verwarmde binnen accommodatie waarin men zich kan douchen en omkleden. Tevens is er ruimte voor beperkte horeca activiteiten. 1.2 Probleemstelling Een trend van de afgelopen jaren is het (langzaam) dalende aantal bezoekers. Dit onderzoek en de daarbij gepaarde rapportage zijn toegespitst op stimulerende maatregelen om meer bezoekers naar zwembad De Tippe te trekken. Tevens worden waar nodig, kostenbesparende maatregelen besproken. 5

6 2. Conclusies en Aanbevelingen 2.1 Conclusie Het stimuleringsplan heeft als doel meer (betalende) bezoekers naar zwembad De Tippe te krijgen. Het onderzoek is gedaan aan de hand van interviews en enquêtes om zo inzicht te krijgen in de marktsituatie. Om een compleet beeld te geven zijn ook concurrerende zwembaden in de directe omgeving onderzocht. Uit de huidige situatieschets komt naar voren dat hoofdzakelijk promotionele en organisatorische instrumenten dienen te worden ingezet om de marktpositie te versterken en zo meer bezoekers te genereren. De uitwerking hiervan ligt met name in externe communicatie. Promotioneel Uit het imago onderzoek blijkt dat de openingstijden en de communicatie hierover kunnen worden verbeterd. Hierbij valt te denken aan communicatie en promotie via verschillende (online) media, zoals bijvoorbeeld een specifieke website, sociale media zoals Facebook en Linkedin. Ook promotie in Raalte-dorp en Zwolle-Zuid door advertenties, flyers, posters, enz., eenheid in uitingen zoals diploma s, afsprakenkaarten, kortingskaarten, enz., promotieartikelen, abonnementsacties dragen bij aan een duidelijker positionering van zwembad De Tippe. Ruimtelijk-Functioneel De ruimtelijk functionele aspecten zijnde, locatie, accommodatie en voorzieningen worden over het algemeen positief gewaardeerd. Hoewel enkele op- en aanmerkingen worden gemaakt is het vooral zaak om bij toekomstige aanpassingen aan het zwembad de Tippe, draagvlak te creëren door in een vroeg stadium belanghebbende partijen te betrekken bij de besluitvorming. Organisatorisch Ook de communicatie met belanghebbende partijen zoals (zwem) verenigingen kan worden verbeterd. De eerste stap in communicatie naar belanghebbende partijen dient vanuit gemeente Raalte opgepakt en gestimuleerd te worden. Het formeren van een werkgroep met afgevaardigden van zowel gemeente Raalte als de belanghebbende partijen ter bevordering van de interactie en synergie is een aanbeveling. Naast de huidige betrokken actoren, moet er ook gekeken worden naar nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen en sportclubs. Dit initiatief van gemeente Raalte heeft ten doel het creëren van betrokkenheid en het maken van de belanghebbende partijen tot deelgenoot van het bezuinigingsplan. Vooral op het gebied van evenementen kan zowel met bestaande als nieuwe partners samenwerking worden gezocht. Hierdoor kunnen nieuwe activiteiten ontstaan waardoor potentiële bezoekers inzicht wordt geboden in de functionaliteiten van zwembad De Tippe. Daarnaast is het van belang te kijken naar de organisatorische randvoorwaarde die de gemeente gesteld heeft. Het zou goed zijn de slecht weer/ goed weer regeling tegen het licht te houden. Mede gezien de besparing van ca ,- op personeelskosten en relatief weinig minder bezoekers, zou de regeling gehandhaafd kunnen worden. Het is wel van belang de communicatie hierover te verbeteren. Ook is het een overweging te besluiten de openingstijden te verruimen op zeer warme dagen. Dit komt ten goede aan het imago van het zwembad de Tippe. 6

7 Financieel Om de doelstelling zoals deze in dit rapport geformuleerd is te behalen moet er op financieel gebied door de gemeente Raalte relatief kleine investeringen gedaan worden met betrekking tot de externe communicatie. Naast investeringen in geld speelt de beschikbare tijd ook een rol. Daarnaast is de conclusie dat de financiële randvoorwaarde die gesteld is door de gemeente Raalte niet alleen kan worden gerealiseerd door meer bezoekers te trekken. Voor een gedeelte moeten oplossingen worden gezocht in kostenbesparingen. Enkele voorbeelden zijn: werken met vrijwilligers, energiebesparende maatregelen, slim inkopen van producten kiosk. 2.2 Aanbevelingen In de paragraaf over beleidsbepalingen wordt aangegeven welke marketinginstrumenten moeten worden ingezet ter stimulering van bezoekers aantallen. Het gaat daarbij met name om de promotionele en organisatorische instrumenten. In het hoofdstuk aanbevelingen worden de uitwerkingen van het stimuleringsplan/marketingplan beschreven. In de tabel wordt per categorie verschillende uit te voeren acties en welke doelstellingen hiermee ondersteund worden beschreven. Daarnaast is aangegeven binnen welke deze acties realiseerbaar geschat worden en wat de kosten zijn, dit wil echter niet zeggen dat de actie ook per se uitgevoerd dient te worden binnen deze tijdsperiode. Hieronder volgt een specificatie van een aantal begrippen gehanteerd in de tabel. Termijn: Kosten: - Op korte, uitvoerbaar binnen de periode Op lange, uitvoerbaar binnen de periode Gratis uit te voeren, geen kosten aan verbonden* - Laag, kosten liggen ongeveer tussen de 0 en 1000,- - Gemiddeld, kosten liggen ongeveer tussen de 1000,- en 5000,- - Hoog, kosten liggen ongeveer boven de 5000,- *Opmerking: bij Gratis uit te voeren, geen kosten aan verbonden wordt bedoeld dat er geen directe kosten aan verbonden zijn. De factor tijd is hierin niet meegenomen. 7

8 3. Achtergrond Stimuleringsplan De fasen die in het proces van dit stimuleringsplan voor zwembad De Tippe worden onderscheiden zijn de volgende vier; marktverkenning, beleidsbepaling, uitwerking en als laatste de uitvoering. In het schema van figuur 1 zijn de vier fasen verder onderverdeeld in verschillende stappen die moeten worden genomen om de marketingcyclus af te ronden. - Randvoorwaarden - Auditing - SWOT- analyse - Doelgroep-analyse Figuur 1. Proces van citymarketing. - Keuze doelgroepen - PROF Marketingmix - Marketingplan Projectplannen - PROF Marketingmix - promotioneel - ruimtelijk-functioneel - organisatorisch - financieel Voortgangsrapportage - Promotioneel / Media - Ruimtelijk-functioneel - Organisatorisch - Financieel - Kostenbesparende maatregelen 8

9 3.1. Marktverkenning Allereerst dient de marktverkenning plaats te vinden. De eerste stap in deze eerste fase is het afwegen en bepalen van sociale en organisatorische randvoorwaarde(n). Een mogelijk voorbeeld hiervan is dat het vanuit economisch oogpunt bezien niet realiseerbaar is om voor ouderen een trap in het zwembad te plaatsen. Dit is echter voor ouderen erg belangrijk, anders kunnen zij niet goed het zwembad instappen. Doordat de instap niet goed is zullen ouderen het zwembad mijden en worden zij beperkt in hun zwemmogelijkheden. In dit voorbeeld zou een gemeente als sociale randvoorwaarde kunnen stellen dat ze willen dat ouderen niet in hun zwemmogelijkheden beperkt worden. Het is van belang dat gemeenten deze sociale en organisatorische randvoorwaarden stellen zodat sociaal wenselijke aanpassingen/ activiteiten wel worden uitgevoerd ondanks dat zij niet altijd economisch efficiënt zijn. De volgende stap in de marktverkenning is de auditing, dit houdt in dat het zwembad haar positie in de markt analyseert. Men spreekt in dit verband wel van de internal en external audit. Het verschil tussen beide is dat de external audit niet beïnvloed kan worden door het beleid, hieronder vallen bijvoorbeeld de weersomstandigheden. De internal audit kan wel worden beïnvloed door beleid. Hiervoor dient men een overzicht te maken van de sterke en zwakke punten van het product zwembad, een zogenoemde SWOT-analyse, waarbij SWOT staat voor Strenght (Sterkte), Weakness (Zwakte), Opportunity (Kansen) en Threats (Bedreigingen). Deze analyse is één van de middelen om de zwakke en sterke punten van het product weer te geven en wordt in dit onderzoek gebruikt. Hiermee worden zoals hierboven aangegeven naast de sterke en zwakke punten ook de kansen en bedreigingen bekeken. In de gebruikte SWOT-analyse zijn de volgende data meegenomen: - Alle interviews; - Enquête uitgevoerd in 2010 door de gemeente onder alle abonnementshouders; - Digitale enquête uitgevoerd in maart 2011 waarbij alle inwoners uit de gemeente Raalte de gelegenheid hadden deel te nemen. Totaal hebben 215 inwoners deelgenomen. De enquête kon ingevuld kan worden via 1 IP-adres en 1 adres. De doelgroepanalyse is de laatste stap in de marktverkenningfase. Aan de hand van deze analyse wordt aangegeven op welke doelgroepen het zwembad haar beleid dient af te stemmen. Zoals al eerder genoemd zijn er verschillende doelgroepen te onderscheiden. De doelgroepen die kunnen worden onderscheiden zijn: - Jongeren tot en met 16 jaar; - Gezinnen met kinderen tot 16 jaar; - Senioren vanaf 55 jaar; - Overige bezoekers. Welk imago heerst er onder de doelgroep waarop het zwembad zich wil richten? Een dergelijk onderzoek richt zich op de associaties die mensen hebben bij een plaats. Aan de hand van het imago kan bepaald worden welke marketinginterventies nodig geacht worden Beleidsbepaling In deze fase wordt er aan de hand van de eerder gedane marktverkenning een doelgroepkeuze gemaakt. Wat is de prioriteitstelling van het zwembad ten aanzien van de doelgroepen? Richt men zich meer op de huidige bewoners (in Heino en omstreken) of wordt er juist gekozen voor de toeristen in een ruimere regio? Kiezen voor het één hoeft niet te betekenen dat een andere 9

10 doelgroep wordt uitgesloten. Een zwembad kent meerdere functies, recreatieve en sportieve mogelijkheden. Toch dient er wel goed gekeken te worden naar de prioriteitsstelling van de doelgroepen. Bewoners staan over het algemeen altijd bovenaan in de prioriteitstelling. Ook bedrijven en toeristen staan vaak hoog op prioriteitenlijst. Toch worden bij deze categorieën vaak subcategorieën onderscheiden zodat duidelijk is op welke bewoners en wat voor soort toeristen het zwembad zich richt, bijvoorbeeld op dagjestoeristen of in het geval van De Tippe bijvoorbeeld jonge gezinnen. Na het bepalen van de doelgroepen wordt er voor een marketingmix gekozen. De marketingmix die gebruikelijk is voor producten, is die van de vier p s; product, prijs, plaats en promotie. Voor dit onderzoek is gekozen voor een marketingmix die meer toegespitst is op de marketing van een plaats of plek, de zogenaamde PROF-marketingmix, waarbij PROF staat voor Promotie, Ruimtelijk- Functioneel, Organisatorisch en Financieel. (P)romotioneel Het belangrijkste onderdeel van de PROF-marketingmix is het instrument promotie. Promotie is vooral gericht op het opbouwen van een imago. Dit imago wordt niet verzonnen, maar dient aan te sluiten bij de beeldvorming van de gekozen doelgroepen. Het is daarom van belang met regelmaat het imago onder de verschillende doelgroepen te onderzoeken. Het imago dat opgebouwd wordt, is zodoende niet compleet nieuw; het is in eerdere fase ontstaan in de beeldvorming bij mensen. De beeldvorming komt tot stand aan de hand van ervaringen, media, historische gebeurtenissen, et cetera. Het is daarom van belang om als zwembad door middel van promotie via verschillende soorten media de beeldvorming van de verschillende doelgroepen te beïnvloeden. (R)uimtelijk-functioneel Het ruimtelijk-functionele instrument van deze marketingmix kan worden omschreven als het aanpassen van de omgeving aan de wensen van de doelgroep; het zorgen voor de passende infrastructuur en voorzieningen. Dit instrument kan ingezet worden als het aanbod niet voldoet bij de wensen van de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan inrichting van de ligweide, het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en aanpassingen aan de horeca. (O)rganisatorisch Het derde instrument is het organisatorische deel, dat betrekking heeft op de interne organisatie van het zwembad. Het kan voorkomen dat de betrokkenheid van medewerker(s) bij het zwembad te wensen overlaat, waardoor het externe aanbod dat wordt gedaan niet waargemaakt kan worden. Als dit te wensen overlaat dan zal het uitdragen van een positief imago lastig worden. Niet alleen de betrokkenheid van medewerkers is belangrijk, maar juist ook de samenwerking. In het bijzonder de publiekprivate samenwerking die daar uit volgt is wat dit instrument belangrijk maakt. Naast de interne organisatie kan men ook kijken naar de externe organisatie van het zwembad en de samenwerking die aan wordt gegaan met betrokken actoren. (F)inancieel Het laatste instrument van deze marketingmix is het financiële instrument. Het is van belang dat de marketing voldoende financiering kent. Is dit niet het geval, dan zullen de andere instrumenten niet optimaal benut kunnen worden; als er te weinig geld is voor de accommodatie kan dit het imago negatief beïnvloeden. Het financiële instrument ondersteunt op deze manier de andere instrumenten. 10

11 3.3. Uitwerking In dit stimuleringsplan zijn de belangrijkste bevindingen kort en krachtig uitgewerkt en toegelicht in de aanbevelingen. De uitvoering van dit stimuleringsplan en de uiteindelijk aangedragen maatregelen zullen in een later stadium verdere aandacht behoeven en moeten in samenwerking met de verschillende actoren tot stand komen, dit geldt ook voor het monitoren van het stimuleringsplan. Na de eerste twee fasen, marktverkenning en beleidsbepaling, begint de uitvoering en de monitoring. Er is in de voorgaande stappen bepaald welke doelgroepen worden aangesproken en welke instrumenten daarvoor ingezet dienen te worden. Promotioneel - Een promotiecampagne kan op heel verschillende manieren worden opgezet en uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan een reclamecampagne waarin een slogan of beleving gepromoot wordt. Maar ook kunnen evenementen gezien worden als instrument binnen de marketingcampagne. Bij evenementen komen verschillende instrumenten van de marketingmix naar voren die door de gemeentelijke organisaties gebruikt kunnen worden als onderdeel van marketing voor het zwembad. Een evenement is een vorm van promotie. Tijdens een evenement kan de doelgroep op een positieve manier kennis maken met de locatie. Door middel van een evenement kan de gemeente de locatie op een andere manier positioneren, dan enkel een plek om te sporten, zwemlessen te volgen of te recreëren. Naast het promotionele gedeelte zorgt een evenement ook voor een samenwerking tussen de publieke en private sector. Hierdoor kunnen netwerken en samenwerking ontstaan die anders niet ontstaan zouden zijn. Ruimtelijk-functioneel - Er kan gekeken worden naar de aanpassingen die nodig zijn op het ruimtelijk functionele vlak. - Een evenement moet geen ruimtelijk functionele problemen ondervinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat bezoekers bij de toegang tot het evenement geen hinder ondervinden door een slechte infrastructuur. De gemeentelijke organisaties moeten er dus voor zorgen dat het imago dat wordt uitgedragen ondersteund wordt door de fysieke, financiële en organisatorische aspecten. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt! Organisatorisch - Het organisatorische instrument is een instrumentarium uit de marketingmix die evenementen als een geschikt onderdeel van een marketingcampagne maken. Het evenement moet kunnen rekenen op goedkeuring en eventueel daarmee gepaard gaande deelname van de betrokken actoren; er moet dus draagvlak bestaan. Het is van belang dat evenementen een positieve uitstraling naar de bezoekers hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan zal dit wederom negatieve gevolgen hebben voor het imago. Financieel - De belangrijkste voorwaarde is dat er voldoende geld beschikbaar is om het plan uit te voeren. 11

12 - Er is een aantal voorwaarden die gelden voor een evenement om het tot een geslaagd onderdeel van een marketingcampagne te maken. Zo moet een evenement goed gefinancierd worden Uitvoering De uitvoering van een marketingplan is een kwestie van de vooraf opgestelde campagne ten uitvoer brengen. Wat hierop volgt is het monitoren en de tussentijdse evaluatie van hetgeen uitgevoerd is. Hierbij dient gelet te worden op hoe het proces zowel inhoudelijk als procesmatig verloopt of is verlopen. Bij de inhoudelijke evaluatie is het van belang dat men vooraf SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) indicatoren opstelt ten aanzien van het doel van het project. Aan de hand van deze indicatoren kan men dan kijken naar achtereenvolgend de uitkomst, het effect en het beoogde effect. Wanneer de resultaten bekend zijn kan men gaan evalueren en kijken in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn. 12

13 4. Methode 4.1. (online) Research In dit onderzoek is zowel online als offline op verschillende manieren informatie verzameld. In het beginstadium van de opdracht is er een bezoek gebracht aan zwembad De Tippe. Tijdens dit bezoek hebben Vitrus Media en JongeHonden een verkennend gesprek gevoerd met medewerkers van de zwembaden. Andere belangrijke informatie is verkregen uit de resultaten van een gebruikersonderzoek dat in de zomer van 2010 heeft plaatsgevonden onder abonnementhouders van zwembad De Tippe. De resultaten van dit onderzoek zijn geanalyseerd en meegenomen in de SWOT analyse. Daarnaast is de begroting van 2010 en 2011 tegen het licht gehouden, is er een bezoek gebracht aan VVV Heino voor informatie over promotionele uitingen van zwembad De Tippe, hebben meerdere interviews met belangrijke actoren plaatsgevonden en is een gebruikersonderzoek uitgezet beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Raalte Case Studies Om inzicht te krijgen in openlucht zwembaden is er voor gekozen een aantal baden in de omgeving van Heino te onderzoeken. Het betreft onderstaande zwembaden: - Zwembad De Gerner te Dalfsen; - Zwembad De Meule te Nieuwleusen; - Zwembad De Welters in Wijhe. 4.3 Interviews In dit onderzoek is er voor gekozen een aantal interviews af te nemen om zo specifieke informatie over zwembad De Tippe boven tafel te krijgen. De interviews zijn afgenomen onder een aantal belangrijke actoren die direct of indirect bij zwembad De Tippe betrokken zijn. De volgende actoren zijn geïnterviewd: - Zwemvereniging De Tippe; - Plaatselijk belang Heino, werkgroep De Tippe; - Ondernemersvereniging Heino Actief; - Heinose Winkeliers Vereniging ; - Basisschool De Springplank; - Gemeente Raalte; - KOOS Kinderopvang ; - Volleybalvereniging HEVO Enquête Ondanks de in 2010 reeds uitgevoerde enquête onder abonnementhouders, is er voor gekozen een nieuwe enquête met een groter bereik uit te zetten. Het doel van de nieuwe enquête is om naast informatie onder alleen vaste bezoekers, informatie onder alle doelgroepen te vergaren. Dus zowel niet-bezoekers, dagjes mensen en vaste bezoekers van het zwembad. De informatie die via deze enquête binnen komt, wordt mede gebruikt om het imago van het zwembad te bepalen. In de bijlage wordt de enquête weergegeven zoals deze online is uitgevoerd. De enquête is via 13

14 verschillende websites gedistribueerd, zo hebben VVV Heino, NUHeino.nl, de Stentor, Salland Centraal, Weekblad voor Salland, en de gemeente Raalte hun medewerking verleend. De enquête kon ingevuld worden via 1 IP-adres en 1 adres, wat manipulatie voorkomt. 14

15 5. Marktverkenning 5.1 Uitgangspunten Sociale randvoorwaarde(n); Wanneer het zwembad wordt beschouwd als recreatieve- of sportvoorziening, heeft gemeente Raalte in haar sportbeleid verschillende doelen gesteld. Aan de hand van deze doelen kan een tweetal randvoorwaarden worden vastgesteld. Het beleid moet gericht zijn op het bevorderen van gezond gedrag en het bevorderen van sociale participatie. Organisatorische randvoorwaarde(n); Indien gezwommen wordt in een bassin dat dieper is dan 1.40 meter, dient ten minste één toezichthouder te beschikken over de vaardigheid van het "reddend zwemmen". Voorts is het van belang dat in de zweminrichting een persoon aanwezig is die in het bezit is van een geldig EHBOdiploma. Voor de openingstijden van het zwembad geldt de goed weer/slecht weer regeling. Deze regeling houdt in dat het zwembad bij een verwachte temperatuur van 16 graden of minder de volgende dag geheel of gedeeltelijk gesloten is. Financiële randvoorwaarde(n); Naast de sociale en organisatorische randvoorwaarden heeft de gemeente Raalte ook financiële randvoorwaarden gesteld, met name in het kader van de bezuinigingen. Dit betekent dat voor de gehele zwemfunctie in de gemeente Raalte geldt dat er ,- bezuinigd moet worden. Dit wil niet zeggen dat er geen (kleine) investeringen gedaan kunnen worden in het zwembad Doelgroepen analyse Het zwembad kent drie belangrijke functies: een recreatieve, een sportieve en een educatieve functie. Vanuit deze functies kunnen verschillende doelgroepen worden onderscheiden. Recreatief; - (Potentiële) Bezoekers uit de lokale bevolking. Deze doelgroep kan verder gespecificeerd worden in: - Jeugd tot en met 16 jaar; - Gezinnen met kinderen tot 16 jaar; - Senioren vanaf 55 jaar. - (Potentiële) Bezoekers van buiten de regio. Deze doelgroep kan verder gespecificeerd worden in: - Jeugd tot en met 16 jaar; - Gezinnen met kinderen tot 16 jaar; - Senioren vanaf 55 jaar. Wat uit interviews en de enquête naar voren komt, is dat met name jonge gezinnen een grote doelgroep vormen. Omdat er bij het zwembad niet specifiek wordt bijgehouden waar mensen vandaan komen is het lastig om het verzorgingsgebied specifieker aan te geven. Wel is er vaak geopperd dat mensen uit de regio Heino tot aan Zwolle Zuid gebruik maken van het zwembad. Sportief; - Leden zwemvereniging de Tippe (door samen gaan zwemverenigingen Raalte en Heino in toekomst zeer waarschijnlijk één vereniging); 15

16 - Leden andere sportverenigingen. De zwemvereniging in Heino telt momenteel ongeveer 30 leden. Door een samenvoeging van de zwemvereniging De Tippe (Heino) en De Oostdobbers (Raalte) ontstaat er op korte een nieuwe zwemvereniging met in totaal meer dan 800 leden. Educatief; - Leerlingen van basisscholen (schoolzwemmen). Er zijn in Heino drie basisscholen en tevens nog twee in de directe omgeving, in Laag Zuthem en Lierderholthuis. Het aantal leerlingen van deze basisscholen gezamenlijk is ongeveer een Ruim 600 komen er zwemmen in De Tippe. (groep 4 t/m 8) 5.3. Auditing In de directe omgeving van zwembad De Tippe is een aantal concurrenten te onderscheiden. Hierbij moet opgemerkt worden dat Dalfsen en Nieuwleusen vergelijkbare zwembaden zijn. Zwembaden Heino (De Tippe) Dalfsen (Gerner) Nieuwleusen (De Meule) Wijhe (De Welters) Dagkaart Jeugd 2,8 2,75 2,75 1,80 Volwassenen 3,55 3,95 3,95 3, ,85 2,75 2,75 1,80 Jaar- seizoensabonnement Individueel 53,30 62,90 (jeugd en 65+, 45,45) 62,90 (jeugd en 65+, 45,45) Gezin 159,85 143,60 143,60 153,50 63,50 (Jeugd en 65+, 34,25) Zwemlessen A, B, C per les/diploma 3,10(les) 48,10 (diploma) 48,10 (diploma) 76,60 (A), 40,25 (B,C) (diploma) Diploma kosten 9,10 9,40 9,40 - Opmerking: Het gezinsabonnement voor de Tippe kent geen limiet aan het aantal gezinsleden. 16

17 5.4. SWOT analyse Sterke Punten Locatie - Op acceptabele afstand van de kern van Heino - Naast andere sportvoorzieningen zoals voetbalvelden Accommodatie - Geschikt voor evenementen - Nette, schone en verwarmde binnenaccommodatie - Veilig, dit geldt voor zowel de accommodatie als de voorzieningen Imago - Familiebad, mooi zwembad - Groot draagvlak/binding bij lokale bevolking - Groot draagvlak/binding bij lokale verenigingen Voorzieningen - Speeltoestellen, glijbanen, pannakooi - Goed ingerichte ligweide met schaduwplekken - Aantal baden (3) Financieel - Goedkope toegang - Combinatie abonnement met Tijenraan Zwakke punten Communicatie - Promotie van het zwembad - Verkrijgbaarheid beleidplannen en begroting - Communicatie met betrekking tot onder andere openingstijden en voorzieningen Voorzieningen - Glijbaan maakt wedstrijd zwemmen lastig - Fitness apparatuur wordt niet gebruikt - In het kleine zwembad staat alleen water bij warme dagen - Geen/klein (overdekt) terras Accommodatie - Kleine ruimte voor horeca - Modernisatie van accommodatie gewenst (lik verf en aankleding) - Geen wasbak in invalide toilet Openingstijden - door goed weer/ slecht weer regeling onduidelijkheid in openingstijden Organisatie - Geen samenwerking met sportverenigingen anders dan de zwemclub - Gebruikersoverleg (wordt als één richtingsverkeer ervaren) - Betrokkenheid werknemers ontbreekt - Geen samenwerking met vrijwilligers 17

18 Evenementen - Weinig evenementen die georganiseerd worden - Bestaande evenementen verdwijnen Bedreigingen Extern (niet beïnvloedbaar door beleid) - Weersomstandigheden - Tijdsbesteding (jeugd) - Andere interesses - Concurrentie van recreatieplassen en concurrentzwembaden Intern (wel beïnvloedbaar door beleid) - Imago, van sporten in het algemeen en zwemmen specifiek - Imago eigenaar zwembad De Tippe (gemeente Raalte) in Heino - Geluidsoverlast omwonenden - Communicatie - Transparantie - Strenge regels Kansen Organisatie - Samenwerking met belangrijke actoren zoeken (ondernemers, sportverenigingen, scholen, BSO s, andere verenigingen) - Evenementen (aansluiten bij/nieuwe) - Openingstijden verruimen - Met vrijwilligers werken - Combinatie met Tijenraan zoeken(activiteiten) - Combinatiefunctionaris(sen) betrekken bij zwembad - Buiten zomerseizoen kijken naar invulling activiteiten Communicatie - PR verbeteren, website, folders, etcetera - Evenementen organiseren - Transparantie beleid en begroting - Bewegwijzering richting zwembad Financieel - Sponsoren zoeken (reclameborden/narrowcasting/groot scherm (binnen/buiten)) - Horeca inkomsten verhogen - Toegangsprijs verhogen - Subsidie (Europese) Locatie - Aanleg skeeler/ijsbaan naast zwembad - Parkeer gelegenheid uitbreiden - Aanleg van terras door middel van overkapping/zonnescherm/parasols en tuinsets Voorzieningen - Overkapping voor de winterperiode (blaashal) 18

19 5.5. Imago onderzoek Doormiddel van het uitvoeren van een enquête is geprobeerd het imago van zwembad De Tippe vast te stellen. Per vraag is te zien hoe vaak deze ingevuld is. Hieronder zijn de vragen en resultaten te zien. Vraag: 1. Hoe vaak bezoekt u of uw gezin het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, meerdere antwoorden mogelijk). Totaal aantal resultaten voor deze vraag: 194. meer dan 50 keer per jaar 15.5% (30/194) 25 tot 50 keer per jaar 40.2% (78/194) 5 tot 25 keer per jaar 23.7% (46/194) 1 tot 5 keer per jaar 14.9% (29/194) Nooit (zie 1a) 5.7% (11/194) Vraag: 1a. Nooit, waarom niet? (Open vraag, met uitleg mogelijkheid). Aantal keer ingevuld: 193 Er zijn 10 reacties op deze vraag gekomen. Over het algemeen zijn er persoonlijk redenen gegeven waarom er niet gezwommen wordt in De Tippe, mensen zijn met name te druk. Ook worden genoemd, de openingstijden en wordt aangegeven dat men niet bij de doelgroep behoord (kinderen worden gezien als de doelgroep). Vraag: 2. Bezoekt u wel andere zwembaden /recreatieplassen? Zo ja welke? (Open vraag, met uitleg mogelijkheid). Aantal keer ingevuld: 193 Meest ingevulde antwoorden; Wijthmenerplas (58) Nee, nooit (43) Raalte, Tijenraan (30) Deventer, Scheg (10) Vraag: 3. Wat vindt u van de accommodatie van het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 78.8% (152/193) Redelijk 16.1% (31/193) Matig 2.1% (4/193) Slecht 1% (2/193) 19

20 Vraag: 4. Wat vindt u van de (zwem)voorzieningen, zoals glijbaan, speelattributen, enz. in zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 77.7% (150/193) Redelijk 16.6% (32/193) Matig 2.1% (4/193) Slecht 1% (2/193) Vraag: 5. Wat vindt u van de toegangsprijs van het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 36.8% (71/193) Redelijk 45.6% (88/193) Matig 13% (25/193) Slecht 2.1% (4/193) Vraag: 6. Wat vindt u van de bereikbaarheid van het zwembad De Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 82.9% (160/193) Redelijk 9.3% (18/193) Matig 2.6% (5/193) Slecht 1% (2/193) Vraag: 7. Wat vindt u van de openingstijden van het zwembad de Tippe? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Goed 10.9% (21/193) Redelijk 33.2% (64/193) Matig 30.6% (59/193) Slecht 22.8% (44/193) Vraag: 8. Bent u op de hoogte van de slecht weer/mooi weer regeling? (meerkeuzevraag, max. één antwoord). Aantal keer ingevuld: 193 Ja 83.9% (162/193) Nee 16.1% (31/193) 20

Inhoudsopgave. M a g i k d i t m e t u D e e l e n? S u s a n n e H e r d e r 1

Inhoudsopgave. M a g i k d i t m e t u D e e l e n? S u s a n n e H e r d e r 1 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 Lijst van afkortingen... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding tot het onderzoek... 5 1.2 Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek... 5 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne. Onderdeel van Mijn Borne 2030!

Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne. Onderdeel van Mijn Borne 2030! Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne Onderdeel van Mijn Borne 2030! Wie zijn wij? Een onderzoek naar de identiteit en het imago van Borne Onderdeel van Mijn Borne 2030!

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Audit Kulturhus Olst-Wijhe Februari 2011

Audit Kulturhus Olst-Wijhe Februari 2011 Audit Kulturhus Olst-Wijhe Februari 2011 De MFA Audit is ontwikkeld door Hospitality Consultants en de Wijkplaats in samenwerking met het MFA Lab 1. Inleiding In Nederland zijn de afgelopen jaren veel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo

Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo In opdracht van Schuurman Schoenen Borculo Bruist?! Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Borculo Mayke Zieverink Begeleider Universiteit Twente: G.J. Hospers 23-8-2012 Meelezer

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 2013 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security intelligent security In dit rapport wordt u duidelijk hoe intelligent security 10% meer klanten in de vorm van evenementen kan werven binnen 2013.

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement in het sociale domein

Maatschappelijk rendement in het sociale domein Maatschappelijk rendement in het sociale domein Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s Opgesteld door: LPBL Op verzoek van: BZK Concept december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Denken in maatschappelijk

Nadere informatie

Nota van B&W. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille B. B. Schneiders Auteur E.P.A. Evertse Telefoon 5113566 E-mail: e.evertse@haarlem.nl STZ/EC Reg.nr. 2008/16556 Bijlagen: A Onderwerp Principebesluit City Marketing Haarlem B &

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie