Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010"

Transcriptie

1 Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Onlangs is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Omzetbelasting 1968 aangenomen. De wijzigingen zien met name op de bepaling van de plaats van dienst bij internationaal dienstenverkeer. Daarnaast ziet het wetsvoorstel op een aanpassing van de teruggaafprocedure voor buitenlandse BTW met ingang van 1 januari De datum van inwerkingtreding van de wetswijzigingen is vooralsnog opengelaten. Er wordt echter algemeen aangenomen dat deze per 1 januari 2010 worden doorgevoerd. De wetswijzigingen hangen namelijk samen met een wijziging van de Europese BTW richtlijn per 1 januari 2010 en Nederland is in feite verplicht om deze richtlijnwijziging tijdig in haar nationale wetgeving door te voeren. Hierna wordt ingegaan op de wijzigingen voor wat betreft de bepaling van de plaats van dienst en de wijzigingen in de teruggaafprocedure van buitenlandse BTW. WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT PLAATS VAN DIENST 1. Inleiding De plaats van dienst is voor u van belang, indien u diensten verricht aan afnemers in het buitenland. De plaats van dienst bepaalt namelijk in welk land de betreffende diensten belast zijn met Omzetbelasting. De plaats van dienst is eveneens van belang indien u diensten afneemt van een dienstverlener gevestigd buiten Nederland. Voor de nieuwe regels dient onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende soorten diensten: diensten die u verleent aan andere ondernemers, de zogenoemde 'Business to Business'- diensten (hierna: B2B-diensten) diensten die u verleent aan niet-ondernemers, zoals bijvoorbeeld particulieren (hierna: B2C-diensten) De nieuwe regels voor de plaats van dienst voor B2B-diensten komen aan de orde in onderdeel 2. In onderdeel 3 wordt nader ingegaan op de nieuwe regels voor B2C-diensten. 2. Plaats van dienst bij B2B-diensten 2.1. Welke afnemers kwalificeren als B2B-afnemers? Voor de bepaling van de plaats van dienst moet u als dienstverlener allereerst beoordelen welke afnemers kwalificeren als zogenoemde B2B-afnemers. Dit zijn: Afnemers die ondernemer zijn voor de Omzetbelasting (dus ook de ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten) Afnemers die gedeeltelijk als ondernemer voor de Omzetbelasting optreden Rechtspersonen die geen ondernemer zijn voor de Omzetbelasting, maar die wel een BTW-identificatienummer hebben Het is dus van belang dat u zich ervan vergewist dat Uw afnemer kwalificeert als B2Bafnemer. Voor afnemers binnen de EU kunt u dit controleren door het BTWidentificatienummer van de afnemer op te vragen. Het verstrekte BTW-identificatienummer kan eventueel worden geverifieerd bij de Belastingdienst.

2 Voor afnemers die buiten de EU zijn gevestigd kunt u dit controleren door te vragen naar een 'verklaring van hoedanigheid' van de belastingautoriteiten van het land van vestiging. Als hieruit volgt dat u te maken heeft met een ondernemer, dan mag u hierop afgaan Hoofdregel plaats van dienst B2B-diensten Op grond van de nieuwe hoofdregel voor B2B-diensten vindt de dienst, die u verricht aan B2B-afnemers, plaats in het land waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Indien de diensten worden verleend voor een vaste inrichting van de afnemer, dan geldt als plaats van dienst de plaats waar de vaste inrichting zich bevindt. Als een vaste inrichting kan bijvoorbeeld worden aangemerkt een Duits filiaal van een Nederlandse BV. 2.3 Uitzonderingen op de hoofdregel voor B2B-diensten Onder de nieuwe wetgeving worden de volgende uitzonderingen op de hoofdregel gemaakt: Diensten met betrekking tot onroerende zaken Personenvervoerdiensten Diensten in verband met culturele, artistieke, wetenschappelijke, onderwijs-, amusements- en soortgelijke activiteiten Restaurant- en cateringdiensten Kortdurende verhuur van vervoermiddelen Alleen voor de laatste drie categorieën diensten wijzigt de plaats van dienst ten opzichte van de huidige wetgeving. Hierna wordt kort op deze uitzonderingen ingegaan. Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, amusements- en soortgelijke activiteiten Deze diensten, zoals bijvoorbeeld beurzen en tentoonstellingen, vinden per 1 januari 2010 plaats in het land waar die activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Deze uitzondering geldt alleen voor het jaar Vanaf 1 januari 2011 geldt de hoofdregel voor deze diensten, tenzij het specifiek de toegangverlening tot de betreffende activiteiten betreft. Voor toegangverlening blijft de uitzondering ook vanaf 2011 gelden. Restaurant- en cateringdiensten Deze diensten vinden vanaf 1 januari 2010 plaats in het land waar de diensten materieel worden verricht. Voor restaurant- en cateringdiensten die materieel worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de EU verrichte gedeelte van een passagiersvervoer, geldt overigens een zeer specifieke regeling, die hier verder onbesproken blijft. Kortdurende verhuur van vervoermiddelen Deze dienst vindt vanaf 1 januari 2010 plaats in het land waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking aan de afnemer wordt gesteld. Onder een kortdurende verhuurdienst wordt een doorlopend bezit of gebruik voor een periode van maximaal dertig dagen verstaan. Voor schepen is deze termijn maximaal negentig dagen. 2.4 Toepassing verleggingsregeling bij B2B-diensten Op grond van de nieuwe regels voor de plaats van dienst van B2B-diensten zijn veel diensten belast in het land waar de afnemer is gevestigd. Indien u niet bent geregistreerd in het EU-land van Uw afnemer, wordt de verschuldigde BTW op grond van de zogenoemde verleggingsregeling doorgaans geheven van uw afnemer.(let wel: voor diensten die op grond van een uitzonderingsregel zijn belast in het

3 land van de afnemer kan dit onder omstandigheden anders zijn). Dit betekent dat de afnemer van de dienst de verschuldigde Omzetbelasting voor die dienst moet aangeven in zijn aangifte Omzetbelasting. Indien en voor zover de afnemer de ingekochte diensten gebruikt voor belaste prestaties, mag de afnemer deze BTW in diezelfde aangifte weer in aftrek brengen. Dit geldt ook voor de inkoopkant. Stel dat u een dienst inkoopt van een ondernemer uit een ander land, waarbij de plaats van dienst Nederland is. In dat geval is Nederlandse BTW verschuldigd ter zake van de ingekochte dienst. Indien uw dienstverrichter niet in Nederland is geregistreerd voor de Omzetbelasting, dan wordt de verschuldigde BTW naar u verlegd. Dit betekent dat u de verschuldigde BTW moet aangeven in uw aangifte Omzetbelasting. Voor zover u de dienst gebruikt voor belaste prestaties, kunt u deze BTW vervolgens weer in aftrek brengen. Indien de verleggingsregeling van toepassing is, moet de factuur voldoen aan de volgende bijzondere vereisten. Op de factuur mag geen enkele BTW worden vermeld, ook geen 0%. De factuur moet - naast de gebruikelijke factuureisen - de volgende gegevens vermelden: Het BTW-identificatienummer van de afnemer, een vermelding waaruit blijkt dat de verleggingsregeling is toegepast, onder verwijzing naar de (nieuwe) van toepassing zijnde bepalingen in de BTW-richtlijn of de wetgeving van het betreffende land waarvan de BTW wordt verlegd. Hoe in aangifte verwerken bij een verrichte dienst? Indien u een dienst verricht aan een afnemer gevestigd binnen de EU, waarbij de verleggingsregeling van toepassing is op grond van de nieuwe hoofdregel voor B2B-diensten, moet u die dienst vanaf 1 januari 2010 aangeven in uw aangifte Omzetbelasting onder rubriek 3b. Deze dienst moet u ook listen (zie 2.5. hierna). Verricht u een dienst waarbij de verleggingsregeling van toepassing is op grond van een uitzonderingsregel of verricht u een dienst aan een B2B-afnemer gevestigd buiten de EU waarbij de plaats van dienst in het land van de afnemer is gelegen, dan neemt u deze prestaties niet op in uw Nederlandse aangifte Omzetbelasting. Hoe in aangifte verwerken bij een ingekochte dienst? Ter zake van de diensten die u inkoopt bij een dienstverlener gevestigd binnen de EU, waarbij de verleggingsregeling van toepassing is op grond van de nieuwe hoofdregel voor B2Bdiensten, moet u de verschuldigde BTW aangeven in uw aangifte Omzetbelasting onder rubriek 4b. De verschuldigde BTW mag u in diezelfde aangifte weer in aftrek brengen als voorbelasting, voor zover u de diensten gebruikt voor BTW belaste prestaties. Koopt u diensten in, waarbij de verleggingsregeling op grond van een uitzonderingsregel van toepassing is of koopt u diensten in bij een dienstverlener gevestigd buiten de EU, waarbij de verleggingsregeling van toepassing is, dan geeft u deze BTW in uw aangifte Omzetbelasting aan onder rubriek 2a. Deze BTW mag u in diezelfde aangifte in aftrek brengen voor zover u de diensten gebruikt voor BTW belaste prestaties. Let wel: het bovenstaande gaat uit van de huidige (2009) nummering in de aangifte Omzetbelasting. Het is mogelijk dat hier vanaf 2010 een wijziging in wordt aangebracht vanwege de nieuwe wetgeving.

4 2.5. Verplichting tot listing bij B2B diensten binnen EU Indien een dienst op grond van de hoofdregel is belast in het land waar de afnemer is gevestigd en waarop de verleggingsregeling van toepassing is, moet u daarvan periodiek een aparte opgaaf (listing) indienen bij de fiscus. Dit betreft de zogenoemde 'Opgaaf Intracommunautaire Prestaties' (hierna: Opgaaf ICP). Deze listingsverplichting geldt alleen voor de B2B-diensten die onder de hoofdregel vallen en worden verricht ten behoeve van een B2B-afnemer gevestigd binnen de EU. In de Opgaaf ICP moeten (onder andere) de BTW-identificatienummers worden vermeld van u en uw afnemers, alsmede het totaalbedrag van de verrichte diensten per afnemer. De B2B-diensten die op basis van de uitzonderingsbepalingen belast zijn in het land waar de afnemer is gevestigd en waarbij de BTW wordt verlegd naar de buitenlandse afnemer, mogen niet in de listing worden opgenomen. Indien de ondernemer diensten verricht, die in het land van de afnemer zijn vrijgesteld, mogen deze diensten eveneens niet worden opgenomen in de listing. Hetzelfde geldt voor diensten die onder het 0%-tarief vallen in het land van de afnemer. Listing periodiek en elektronisch In beginsel moet de listing maandelijks worden ingediend bij de Belastingdienst. U heeft echter de keuze om de listing per kwartaal in te dienen. In dat geval moet u deze keuze tijdig kenbaar maken bij de Belastingdienst. De Opgaaf ICP moet elektronisch worden ingediend binnen een maand volgend op het tijdvak waarop de opgaaf betrekking heeft. Van de Belastingdienst hebben wij inmiddels begrepen dat de belastingplichtige niet op voorhand afzonderlijk geïnformeerd zal worden over de listingsverplichting voor diensten. In de aangiftebrief voor het eerste tijdvak van 2010 zal wel op deze verplichting worden gewezen. Op de website van de Belastingdienst ( is een voorbeeld van de nieuwe Opgaaf ICP te raadplegen Wijzigingen in administratie In verband met de toepassing van de verleggingsregeling en de daarbij behorende listingsverplichting, kan het voorkomen dat u de inrichting van uw administratie moet aanpassen. De administratie moet zodanig worden ingericht dat eenvoudig de gegevens voor de aangifte Omzetbelasting en voor de Opgaaf ICP geraadpleegd kunnen worden. Verder kan het voorkomen dat u uw facturering moet aanpassen aan de bijzondere factuurvereisten die gelden als de verleggingsregeling van toepassing is Tijdstip van verschuldigdheid Voor het tijdstip van verschuldigdheid van de Omzetbelasting dient onderscheid te worden gemaakt tussen: a. de diensten binnen de EU die onder de hoofdregel voorb2b-diensten vallen en waarvan de BTW-heffing wordt verlegd b. de overige B2B-diensten Ad a. Deze BTW wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de dienst is verricht. Dit betekent dat het tijdstip waarop de belasting verschuldigd wordt niet langer is gekoppeld aan het moment waarop de presterende ondernemer zijn factuur uitreikt. Stel bijvoorbeeld dat u in de maand september een dienst afrondt, dan moet u thans de factuur uitreiken vóór 15 oktober. Op grond van de nieuwe regel voor het tijdstip van

5 verschuldigdheid moet de verschuldigde BTW echter worden aangeven in de aangifte Omzetbelasting over het tijdvak waarin september valt. Ad b. Hiervoor wijzigt het tijdstip van verschuldigdheid niet. De BTW ter zake van deze diensten is verschuldigd op het tijdstip van uitreiking van de factuur dan wel het tijdstip waarop de factuur uiterlijk had moeten zijn uitgereikt (binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin de prestatie is verricht). Van belang is dat u en uw buitenlandse (EU) B2B-afnemer de verschuldigde BTW in hetzelfde tijdvak aangeven. Aan de hand van de listing-opgaaf controleren de Belastingdiensten van beide lidstaten namelijk de afdracht van de verlegde BTW. Het is dus raadzaam om met de afnemer afspraken te maken over het tijdstip waarop de verschuldigde verlegde BTW wordt aangegeven en de Opgaaf ICP wordt gedaan. Overigens is in dit kader een soepele uitvoering van de regelgeving toegezegd. 3. Plaats van dienst bij B2C-diensten 3.1 Welke afnemers kwalificeren als B2C-afnemers? Als B2C-afnemers kwalificeren alle afnemers die niet als B2B-afnemer kwalificeren. Belangrijkste voorbeeld hiervan zijn particuliere afnemers. Daarnaast vallen hieronder nietbelastingplichtige rechtspersonen voor de BTW die geen BTW identificatienummer hebben. 3.2 Hoofdregel plaats van dienst Onder de nieuwe wetgeving is de hoofdregel voor de plaats van dienst gelijk aan de tot 1 januari geldende hoofdregel: de plaats van dienst is aldaar waar de dienstverrichter is gevestigd Uitzonderingen op de hoofdregel De volgende uitzonderingen zijn gelijk aan die voor B2B-diensten. Diensten met betrekking tot onroerende zaken Personenvervoersdiensten Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, amusements- en soortgelijke activiteiten (uitzondering blijft voor B2C in zijn geheel gelden per ) Restaurant- en cateringdiensten. Daarnaast geldt nog een aantal extra uitzonderingen: Bemiddelingsdiensten Goederenvervoersdiensten Met vervoer samenhangende activiteiten Werkzaamheden aan roerende zaken Verhuur van vervoermiddelen Bepaalde diensten aan B2C-afnemers die woonachtig of gevestigd zijn buiten de EU, te weten: - overdracht en verlenen van auteursrechten, octrooirechten, licentierechten en soortgelijke rechten - reclamediensten - diensten verricht door raadgevende personen etc - de verbintenis om een beroepsactiviteit of een onder het eerste gedachtestreepje genoemd recht geheel of gedeeltelijk niet uit te oefenen - bank- financiële en verzekeringsverrichtingen, met uitzondering van verhuur safeloketten

6 - het beschikbaar stellen van personeel - de verhuur van roerende zaken met uitzondering van vervoermiddelen - telecommunicatiediensten - radio- en televisieomroepdiensten - elektronische diensten - bieden van toegang tot aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen Hierna wordt kort ingegaan op de uitzonderingen waarvoor de plaats van dienst een wijziging ondergaat als gevolg van de nieuwe wetgeving. Goederenvervoersdiensten Voor goederenvervoersdiensten moet een onderscheid gemaakt worden tussen intracommunautair goederenvervoer en overig goederenvervoer. Voor intracommunautair goederenvervoer geldt dat de plaats van dienst aldaar is waar het vervoer van de goederen een aanvang neemt (plaats van vertrek). Voor overige goederenvervoer (zogenoemd kop-staartvervoer valt hier vanaf 1 januari 2010 ook onder!) geldt dat deze belast is in het land waar het goederenvervoer feitelijk plaatsvindt naar rato van de afgelegde afstanden. Verhuur van vervoermiddelen Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen kortdurende en langdurende verhuur. Langdurende verhuur is belast op grond van de hoofdregel en wijzigt dus niet. Voor kortdurende verhuur (zie voor definitie onderdeel 2) gaat als plaats van dienst gelden daar waar het vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld aan de afnemer. Voor de verhuur van vervoermiddelen door dienstverleners gevestigd buiten de EG gaan specifieke regels gelden. NIEUWE TERUGGAAFPROCEDURE BUITENLANDSE BTW Onder de tot 1 januari 2010 geldende wetgeving dient u de aan u in rekening gebrachte BTW uit andere EU-lidstaten terug te vragen in de lidstaat waar de BTW is berekend. Met dit verzoek moeten - naast een verklaring van hoedanigheid van de Nederlandse fiscus - alle originele bonnen en facturen worden meegezonden waaruit het recht op teruggaaf blijkt. Per 1 januari 2010 wijzigt deze teruggaafprocedure. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe procedure zijn: - Het verzoek wordt voortaan ingediend bij de lidstaat van vestiging, ofwel bij de 'eigen' Belastingdienst. - Het verzoek wordt elektronisch ingediend. - Er hoeven geen originele of kopieën van facturen te worden meegezonden met het verzoek. De lidstaat van teruggaaf kan wel achteraf verzoeken om kopieën elektronisch toe te zenden. - Het verzoek moet zijn ingediend vóór 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. - De lidstaat van teruggaaf heeft na ontvangst van het verzoek in beginsel maximaal 8 maanden de tijd om op het verzoek te beslissen. Wordt de teruggaaf uiteindelijk later verleend, dan is zij een rentevergoeding verschuldigd. - Per lidstaat waar om teruggaaf wordt verzocht, moeten specifieke gegevens worden aangeleverd zoals: naam en adres leverancier/dienstverlener, BTWidentificatienummer leverancier/dienstverlener, datum en nummer van de factuur, de

7 vergoeding en het BTW-bedrag uitgedrukt in de munteenheid van de lidstaat van teruggaaf, het aftrekbare bedrag en een omschrijving van de afgenomen goederen en of diensten. - De afgenomen goederen en diensten moeten worden gecodeerd. TOT SLOT In deze notitie hebben wij getracht op een overzichtelijke wijze de belangrijkste wijzigingen weer te geven op het gebied van de plaats van dienstbepaling met ingang van 1 januari 2010, alsmede van de wijziging in de teruggaafprocedure van buitenlandse BTW. Volledigheidshalve merken wij op dat deze notitie de problematiek niet in zijn geheel weergeeft. Voor een nadere toelichting of voor een nader advies over de specifieke gevolgen die de wetgeving vanaf 1 januari 2010 voor u heeft, is het raadzaam om contact met ons op te nemen. Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs Naarden, december 2009 Bron vermelding: Horlings

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel 31 907)

Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel 31 907) Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel 31 907) Lijst met per wetsartikel geformuleerde vragen en opmerkingen Artikel

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN 20.2.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/8/EG VAN DE RAAD van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst DE RAAD

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting -- Deel 2

2014 -- Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting week 3 programma Ondernemer en fiscale eenheid Uitbreiding begrippen levering en dienst Afstandsverkopen Gemengde prestaties Afwijkende plaats van dienst 1 Ondernemer 1 van 2 Artikel 7 1.

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 546 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor

Nadere informatie

Memorie van toelichting. I. Algemeen

Memorie van toelichting. I. Algemeen Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Voor de Omzetbelasting (hierna OB of BTW) wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten.

Voor de Omzetbelasting (hierna OB of BTW) wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Inhoud LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN... 1 1. Inleiding... 1 2. Onderscheid in goederen en diensten... 1 3. De UvA als ondernemer... 2 4. Leveringen van goederen en

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

IALIST EN ~ VAN ORIEL ~ MEMO INZAKE NIEUWE REGELS PLAATS VAN DIENST RELATIES VAN ORIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN

IALIST EN ~ VAN ORIEL ~ MEMO INZAKE NIEUWE REGELS PLAATS VAN DIENST RELATIES VAN ORIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN BT W SPEC VAN OREL ALST EN MEMO NZAKE NEUWE REGELS PLAATS VAN DENST AAN VAN DATUM RELATES VAN OREL FRUJTER BTW-SPECALSTEN VAN OREL FRUJTER BTW-SPECALS TEN 8 OKTOBER 2009 11nleiding Bij internationale dienstver

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 mei 2009 Betreft:

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

Btw nieuwigheden 2010

Btw nieuwigheden 2010 Btw nieuwigheden 2010 Plaats van de dienst periodieke aangifte opgave van de intracommunautaire diensten 1. Probleemstelling Met ingang van 1 januari 2010 ondergaat de toepassing van de btw belangrijke

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE

de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs NOTITIE Datum: 5 september 2012 Onderwerp: Tariefsverhoging BTW Inleiding Onderdeel van het zogenaamde Lenteakkoord (of Kunduzakkoord ) is een verhoging

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS VRAAG 1. Intracommunautaire levering DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 1. Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2009/69/EG van 25 juni 2009

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar

Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Page 1 of 2 Zakelijk Btw Btw berekenen Hoe berekent u btw? Btw-tarief Overgangsregelingen 21% Overgangsregelingen bij de btw-verhoging naar 21% Het algemene

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle geleverde producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen en kosten, mag u daar weer vanaf

Nadere informatie

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4 Omzetbelasting les 4 programma Maatstaf van heffing Hoeveel OB? Wie moet OB voldoen en wanneer? Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Oefening Maatstaf van heffing 1 van 2 OB wordt geheven over

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken. Titel: Jaarcongresaccountant.nl. BTW wat is nieuw. mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor

Titelstijl van model bewerken. Titel: Jaarcongresaccountant.nl. BTW wat is nieuw. mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor Titelstijl van model bewerken Titel: BTW wat is nieuw mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor Jaarcongresaccountant.nl Onderwerpen - HOLDING PROBLEMATIEK - MEDISCHE VRIJSTELLING - ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting

Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Belastingdienst 2013 Toelichting bij de aangifte omzetbelasting Startende ondernemers Algemene informatie Wat leest u in deze toelichting? Deze toelichting bij de aangifte omzetbelasting bestaat uit twee

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting

Toelichting. Aangifte Omzetbelasting Toelichting Aangifte Omzetbelasting OB 72-1T*9FD 12345 Algemene informatie Hoe gebruikt u deze toelichting? Deze toelichting op de aangifte omzetbelasting bestaat uit twee delen: algemene informatie die

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Per 1 januari 2013 wijzigen de btw-regels voor commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige

Nadere informatie

Kwalificeert inschrijfgeld als het verlenen van toegang?

Kwalificeert inschrijfgeld als het verlenen van toegang? Kwalificeert inschrijfgeld als het verlenen van toegang? Door: mr. W.H.J.C. Delhoofen 2013 / 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1. Inleiding... 2 1.2. Belang van het onderzoek... 2 1.3. Verantwoording

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie