Memorie van toelichting. I. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorie van toelichting. I. Algemeen"

Transcriptie

1 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket) Memorie van toelichting I. Algemeen I.1. Inleiding In december 2007 hebben de Europese ministers van Financiën een politiek akkoord bereikt over het zogeheten BTW-pakket. Dit pakket wijzigt enerzijds de BTW-richtlijn met nieuwe regels ter bepaling van de plaats van dienst en regelt anderzijds de modernisering en vereenvoudiging van de teruggaafprocedure voor ondernemers van in andere lidstaten betaalde btw. Daarnaast bevat het pakket een wijziging van de Verordening inzake administratieve samenwerking 2. Naar aanleiding van dit politieke akkoord heeft de Raad van de Europese Unie op 12 februari 2008 de definitieve teksten van de betreffende Richtlijnen 3 en de Verordening 4 vastgesteld en 20 februari 2008 gepubliceerd. Hiermee heeft na langdurig Europees overleg de grootste btw-verandering sinds 1992 lees: de afschaffing van de fiscale grenzen haar definitieve en juridische beslag gekregen. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe beide richtlijnen te implementeren in de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB). In het kader van richtlijnconformiteit is ervoor gekozen om de bepalingen in het wetsvoorstel zo nauwkeurig mogelijk te laten aansluiten bij de tekst van deze richtlijnen. Een verordening is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat en behoeft zodoende geen implementatie in Nederlandse wet- en regelgeving. Het overgrote deel van de bepalingen met betrekking tot de plaats van dienst en alle bepalingen wat betreft de teruggaaf van btw aan ondernemers uit een andere lidstaat moeten in werking treden op 1 januari Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen met betrekking tot de regels voor de plaats 1 Richtlijn nr.2006/112/eg van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347). 2 Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van de Europese Unie van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van de Verordening (EEG) nr. 218/92 (PbEU L 264). 3 Richtlijn nr.2008/8/eg van de Raad van de Europese Unie van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst (PbEU L 44) en Richtlijn nr.2008/9/eg van de Raad van de Europese Unie van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (PbEU L 44). 4 Verordening (EG) nr. 143/2008 van de Raad van de Europese Unie van 12 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 met betrekking tot de invoering van een regeling voor administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling in het kader van de bepalingen betreffende de plaats van een dienst, de speciale systemen en de btw-teruggaafprocedure (PbEU L 44)

2 van dienst voorzien met ingang van 1 januari 2011, 1 januari 2013 en 1 januari Door de samenhang met het BTW-pakket op de aspecten van de listing van diensten en de tijdstippen van verschuldigdheid bij de te listen diensten is besloten om de implementatie van de frauderichtlijn 2008/117/EG te laten meelopen in dit wetsvoorstel 5. Deze frauderichtlijn is 20 januari 2009 gepubliceerd. Net als de wijzigingen in het BTW-pakket dienen de wijzigingen uit de frauderichtlijn per 1 januari 2010 in werking te treden. In paragaaf I.7 is de transponeringstabel opgenomen waarin wordt aangegeven of en zo ja waar de onderscheiden richtlijnbepalingen worden geïmplementeerd. I. 2. Nieuwe regels plaats van dienst Algemeen Als gevolg van de nieuwe Europese btw-regels ter bepaling van de plaats van dienst worden regels eenvoudiger toepasbaar, worden bestaande interpretatieverschillen tussen lidstaten opgeheven en worden concurrentieverstoringen zoveel mogelijk tegengegaan. Het doel van de wijzigingen is dat de belasting in principe wordt geheven op de plaats van het verbruik, tenzij dit leidt tot extra verplichtingen voor ondernemers en belastingdiensten die als onevenredig, omslachtig of onpraktisch worden beschouwd. Hoofdregel Business to Business (B2B)-diensten De hoofdregel voor het belasten van diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B) wordt gewijzigd van het oorsprongslandbeginsel naar het bestemmingslandbeginsel. Als nieuwe hoofdregel voor de plaats van dienst en dus van btw-heffing wordt gekozen voor de plaats waar de afnemende ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening of een vaste inrichting heeft. In dit verband wordt een rechtspersoon die geen ondernemer is, toch aangemerkt als een ondernemer indien deze rechtspersoon ook voor btw-doeleinden is geïdentificeerd. Voor de bepaling van de plaats van dienst wordt het ondernemersbegrip voor de afnemer van de dienst dus uitgebreid. Met opmaak: Engels (Groot-Brittannië) Als criterium is de nieuwe hoofdregel voor de plaats van de btw-heffing voor B2B-diensten niet nieuw. Onder de huidige wetgeving wordt deze, als een uitzondering op de huidige hoofdregel, reeds toegepast op een groot aantal nader omschreven diensten, zoals e-commerce, telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten, reclamediensten en de diensten door raadgevende personen, ingenieurs, advocaten en accountants. In zoverre zal er in het huidige heffingssysteem in de praktijk niet veel veranderen. Daar waar volgens de nieuwe hoofdregel voor B2B-diensten de plaats van dienst is gelegen in een andere lidstaat dan die waarin de ondernemer die de dienst verricht is gevestigd, wordt de 5 Richtlijn nr.2008/117/eg van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (PbEU L 14)

3 belastingheffing steeds verlegd naar de afnemende ondernemer (verleggingsregeling). Dit heeft tot gevolg dat ondernemers die diensten verlenen aan bedrijven buiten de eigen lidstaat, in veel gevallen geen btw-aangifte in de andere lidstaat meer behoeven te doen; de afnemende ondernemer zal dat zelf moeten doen. Nederland past dit systeem van verlegging al jaren toe. Deze algemene verleggingsregeling voor B2B-diensten brengt wel met zich dat er voor ondernemers de verplichting komt om periodiek een lijst bij de eigen belastingdienst in te dienen waarop de grensoverschrijdende dienstverrichtingen voor andere ondernemers in de EU zijn vermeld. Aan de hand van die lijst kunnen belastingdiensten controleren of de btw-verplichtingen goed worden nagekomen. Dit systeem van verlegging van de btw-heffing naar de afnemende ondernemer bij grensoverschrijdende diensten, wordt onder de huidige wetgeving ook reeds toegepast op een groot aantal nader omschreven diensten, zoals e-commerce, telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten, reclamediensten en de diensten door raadgevende personen, ingenieurs, advocaten en accountants. Door de wijziging van de plaatsbepaling bij grensoverschrijdende B2B-diensten zullen ondernemers naar verwachting ook veel minder vaak in een andere lidstaat een verzoek om teruggaaf behoeven te doen, omdat in die gevallen geen buitenlandse btw meer in rekening wordt gebracht. Hoofdregel Business to Consumer (B2C)-diensten Wat betreft de regels voor diensten door bedrijven aan andere dan ondernemers (waaronder particulieren)(b2c) blijft de bestaande hoofdregel bestaan. Deze is dat deze diensten in beginsel belast zijn op de plaats waar de dienstverrichter gevestigd is dan wel een vaste inrichting heeft van waaruit de dienst wordt verricht. Deze hoofdregel geldt ook wat betreft grensoverschrijdende B2Cdiensten. Uitzonderingen op de hoofdregels Op de hoofdregels wat betreft de plaats van heffing voor B2B-diensten en B2C-diensten bestaan ook in de nieuwe opzet een aantal uitzonderingen. Deze zijn in een aantal gevallen tevens historisch bepaald. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bepaalde vervoersdiensten. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen op de hoofdregels om recht te doen aan het beginsel dat de belasting in beginsel dient te worden geheven in de lidstaat waar de dienst daadwerkelijk wordt verbruikt. Te denken valt daarbij aan de verhuur van vervoermiddelen en het verrichten van restaurant- en cateringdiensten. Voorts wordt met ingang van 1 januari 2015 voor een beperkt aantal B2C-diensten, die eenvoudig op afstand kunnen worden verricht, ook een uitzondering op de hoofdregel in het leven geroepen. Met - 3 -

4 ingang van die datum wordt voor alle elektronische diensten, radio- en tv-diensten en telecommunicatiediensten steeds het land van de afnemer aangewezen als plaats van dienst. Aangezien de btw niet verlegd kan worden naar een particulier, moet de aanbieder in de in de voorgaande alinea bedoelde gevallen de btw afdragen in de lidstaat van de particuliere afnemer. Om deze grensoverschrijdende btw-verplichtingen voor de in de Gemeenschap gevestigde ondernemer te verzachten en te vereenvoudigen, wordt per 1 januari 2015 een zogenoemd één-loket-systeem specifiek voor deze diensten geïntroduceerd. Dit bijzondere aangiftesysteem biedt de ondernemer de mogelijkheid in het land van vestiging aangifte te doen voor zijn btw-verplichtingen in andere lidstaten. Het bijzondere aangiftesysteem dat nu al geldt voor ondernemers die van buiten de Gemeenschap elektronische diensten verrichten aan particulieren binnen de Gemeenschap gaat vanaf 1 januari 2015 ook gelden voor door hen verrichte radio- en tv-diensten en telecommunicatiediensten voor particuliere afnemers binnen de Gemeenschap, De hiervoor bedoelde uitzonderingen en de achtergronden daarvan worden alle nader beschouwd in het onderdeel Toelichting op de artikelen van deze memorie. De verschillen tussen de huidige en de nieuwe regeling over de plaats van dienst zijn in hoofdlijnen in deze schematische samenvatting zichtbaar. Huidige situatie Toekomstige situatie Algemene regel: oorsprongslandbeginsel Veel uitzonderingen op deze algemene regel. Relatief veel discussie over de uitleg van de uitzonderingsbepalingen. Beperkt gebruik verleggingsregeling: slechts van toepassing op een aantal B2B-diensten die zijn uitgezonderd van de hoofdregel. Veel teruggaafverzoeken voor het terugvragen van buitenlandse btw. Leasing vervoermiddelen belast in lidstaat verhuurder. Algemene regel B2B: bestemmingslandsbeginsel Algemene regel B2C: oorsprongslandbeginsel Een beperkt aantal uitzonderingen op de algemene regels. Minder uitzonderingen op de algemene regels, minder discussie. Ruimer gebruik verleggingsregeling: van toepassing op alle B2B-diensten die vallen onder de algemene regel (btw-heffing in bestemmingsland). Afname teruggaafverzoeken van buitenlandse btw door de toepassing van het bestemmingslandbeginsel voor de plaats van dienst voor B2B-diensten. Kortdurende leasing belast in lidstaat waar vervoermiddel ter beschikking wordt gesteld Langdurende leasing 2010 B2B: belast in lidstaat van de afnemer B2C: belast in lidstaat van de verhuurder 2013 B2C: belast in lidstaat van de afnemer B2C: belast in lidstaat waar pleziervaartuig ter - 4 -

5 Telecom, radio, tv - B2B: bestemmingslandbeginsel - B2C: oorsprongslandbeginsel. Echter: 1. als afnemer niet uit de EU komt, dan plaats waar de afnemer woont. 2. als aanbieder niet uit de EU komt, dan plaats waar werkelijk gebruik plaatsvindt. Elektronische diensten B2B: bestemmingslandbeginsel B2C: oorsprongslandbeginsel. Echter: 1. als afnemer niet uit de EU komt, dan plaats waar de afnemer woont. 2. Als aanbieder niet uit de EU komt, dan plaats waar de afnemer woont. (+ speciaal aangiftesysteem) Restaurant- en cateringdiensten belast op de plaats waar de dienstverlener is gevestigd. Geen listingverplichting. beschikking wordt gesteld. Telecom, radio, tv (met ingang van 01/01/2015) - B2B: bestemmingslandbeginsel - B2C: bestemmingslandbeginsel (+ speciaal btwaangiftesysteem voor aanbieders van buiten de EU en speciaal aangiftesysteem voor aanbieders binnen de EU) Elektronische diensten (met ingang van 01/01/2015) B2B: bestemmingslandbeginsel B2C: bestemmingslandbeginsel (+ speciaal btwaangiftesysteem voor aanbieders van buiten de EU en speciaal aangiftesysteem voor aanbieders binnen de EU) Restaurant- en cateringdiensten belast daar waar ze materieel worden verricht. Introductie listingverplichting (periodieke overzichten van grensoverschrijdende diensten). I. 3. Nieuwe regels teruggaaf aan ondernemers van in een andere lidstaat betaalde btw Algemeen De nieuwe richtlijn met betrekking tot de teruggaaf aan ondernemers van btw die hen in een andere lidstaat in rekening is gebracht, heeft met name betrekking op een modernisering en vereenvoudiging van de procedure voor teruggaaf. In dit kader wordt de hiervoor geldende Achtste richtlijn 6 vervangen. Voor ondernemers die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd wordt de bestaande teruggaafregeling die is gebaseerd op de Dertiende richtlijn 7 niet gewijzigd. Kenmerken nieuwe teruggaafregeling In de nieuwe teruggaafprocedure voor ondernemers uit een andere lidstaat behoeven zij niet meer in de lidstaat waar de btw is betaald een teruggaafverzoek in te dienen. Zij kunnen de btw in de nieuwe opzet terugvragen via een elektronische portaalsite bij de Belastingdienst in de lidstaat waarin zij zijn gevestigd. De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de desbetreffende lidstaat, waarna deze over dat verzoek beslist. 6 Achtste richtlijn nr.79/1072/eeg van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 december 1979 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen (PbEU L 331). 7 Dertiende richtlijn nr.86/560/eeg van de Raad van de Europese gemeenschappen van 17 november 1986 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen (PbEU L 326)

6 De termijnen waarbinnen in de nieuwe regeling moet worden beslist op het verzoek om teruggaaf van btw zijn strakker geformuleerd. Uitgangspunt is dat de lidstaat aan wie het verzoek is gericht binnen vier maanden na de ontvangst daarvan een besluit neemt. In het geval deze lidstaat nog aanvullende informatie wil verkrijgen van de ondernemer of van anderen kan die termijn worden verlengd tot maximaal acht maanden. Nieuw in de regeling is voorts dat de lidstaten rente verschuldigd zijn wanneer zij de teruggaaf te laat betalen. Hiervan wordt alleen afgezien in het geval een ondernemer de gevraagde aanvullende informatie en gegevens niet tijdig heeft verstrekt aan de lidstaat van teruggaaf. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen in de Wet OB wat betreft de nieuwe teruggaafregeling voor ondernemers uit een andere lidstaat zij verwezen naar het onderdeel Toelichting op de artikelen van deze memorie. I. 4. Nieuwe regels listingsverplichting Met opmaak: Nederlands (standaard) Algemeen Ter bestrijding van de btw-fraude in het intracommunautaire verkeer wordt de verzameling van gegevens over intracommunautair handelsverkeer en de uitwisseling daarvan met de andere lidstaten versneld. Om de administratieve last van deze gegevensverzameling voor de ondernemer zoveel mogelijk te beperken verplicht de richtlijn de lidstaten om dit op elektronische wijze mogelijk te maken, een mogelijkheid waarin Nederland al voorzag. Daarnaast dwingt de richtlijn de lidstaten voor bepaalde prestaties één moment vast te stellen waarop een prestatie plaatsvindt, zodat dit moment voor zowel de verrichter van de prestatie als de afnemer gelijk is. Specifiek De versnelling van de gegevensverzameling kan een wijziging tot gevolg hebben van de frequentie waarmee de ondernemer verplicht is tot het indienen van het formulier (hierna: listing) waarin hij melding maakt van zijn intracommunautaire leveringen en de diensten die op grond van de hoofdregel B2B leiden tot een verlegging van de verschuldigde btw over die dienst in het land van de afnemer. Nederland maakt gebruik van de in de richtlijn geboden mogelijkheid om niet in alle gevallen de frequentie verplicht terug te brengen tot een kalendermaand. Voor doorlopende diensten die meer dan een jaar duren worden tussentijdse momenten vastgesteld waardoor de dienst als het ware wordt geknipt, zodat deze in elk geval aan het eind van het kalenderjaar geacht worden te zijn verricht, tenzij tussentijds al betalingen zijn gedaan of overeengekomen. Ook wordt voor alle lidstaten op gelijke wijze het tijdstip van verschuldigdheid bepaald bij de diensten die op grond van de hoofdregel B2B leiden tot een verlegging van de verschuldigde btw over die dienst in het land van de afnemer

7 I. 5. Overleg met het bedrijfsleven In de fase van de onderhandelingen in Brussel over de totstandkoming van het BTW-pakket heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties die zich direct of indirect bezighouden met de belangen van het bedrijfsleven in het algemeen en het aanbieden van sommige vormen van dienstverlening in het bijzonder. Het gaat daarbij onder meer om vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB-Nederland en van ETNO (European Telecommunications Network Operators Association). De ontwikkelingen in dit dossier heeft men vanaf het begin goed kunnen volgen. Daarbij is mij gebleken dat het bedrijfsleven overwegend positief is over het BTW-pakket en zich goed kan vinden in de voorgestelde regelingen. I. 6. Handhavings- en uitvoeringsaspecten, administratieve lasten, budgettaire en personele aspecten Budgettair effect Met betrekking tot de budgettaire effecten van het wetsvoorstel kan het volgende worden opgemerkt. De voorgestelde wijzigingen van de Wet OB leiden vanaf 2010 tot en met 2014 niet tot een budgettair effect. Vanaf 2015 leidt de wijziging van de plaats van dienst voor telecommunicatie-, elektronischeen radio- en televisiediensten (B2C) naar het land waar de afnemende consument woont tot een jaarlijks positief budgettair effect van 5 miljoen aan btw-inkomsten. Effecten voor de handhaving, uitvoering en personele aspecten bij de Belastingdienst en de rechterlijke macht Effecten voor de uitvoeringskosten bij de Belastingdienst Het BTW-pakket heeft tot gevolg dat de Belastingdienst verschillende voorzieningen moet treffen opdat ondernemers met betrekking tot de plaats van dienst op de nieuwe wijze aangiften kunnen doen. Daarnaast noodzaken de voorstellen voor de teruggaaf van BTW aan ondernemers tot het inrichten van een nieuw proces voor de Belastingdienst voor de ontvangst, doorgeleiding en terugkoppeling van verzoeken van Nederlandse ondernemers voor teruggaaf van BTW in het buitenland. Verder treden er effecten voor de uitvoeringskosten op door de maatregelen voor de maandelijkse listing van intracommunautaire leveringen. De incidentele kosten die nodig zijn voor aanpassing van de ondersteunende automatiseringssystemen en voor ontwerp en communicatie zijn begroot op 6,25 miljoen in de jaren 2008 tot en met De structurele uitvoeringskosten van de voorgestelde maatregelen lopen op van 0,2 mln in 2009 en 2,15 mln in 2010 tot 2,5 miljoen vanaf Samengevat levert het vorenstaande het volgende overzicht op

8 e.v. 0,9 mln 4,2 mln 3,5 mln 2,5 mln 2,5 mln Voor de rechterlijke macht zijn er geen personele aspecten als gevolg van het BTW-pakket. De nieuwe Europese btw-regels hebben voornamelijk wijzigingen van procedurele aard tot gevolg: verlegging van btw naar de afnemer, teruggaafverzoeken via een portaalsite en vanaf 2015 de mogelijkheid om via de mini one-stop shop in één land aangifte te doen voor bepaalde diensten. Dit betekent dat door deze wijzigingen geen nieuwe geschillen te verwachten zijn over de aard van de diensten en de voorwaarden van een recht op teruggaaf. Gevolgen voor het bedrijfsleven Voor het effect op de administratieve lasten bedrijfsleven is de voorgestelde nieuwe teruggaafprocedure van groot belang. De huidige situatie waarin bedrijven bij alle afzonderlijke lidstaten hun eigen weg moeten zoeken om btw-teruggaven te realiseren, is al lange tijd een steen des aanstoots voor veel ondernemers. De administratieve lasten die aan de huidige regeling zijn verbonden, zijn in beginsel buitenlandse administratieve lasten die niet in de nulmeting voorkomen en ook niet door een Nederlandse maatregel kunnen worden gereduceerd. Met de nieuwe teruggaafprocedure is dit anders geworden en is er aanleiding voor opname in de ALnulmeting. De gevolgen voor de administratieve lasten van dit wetsvoorstel concentreren zich vervolgens op het verschil in administratieve lasten tussen de huidige op de Achtste richtlijn gebaseerde regeling voor teruggaafverzoeken voor in andere lidstaten aan Nederlandse ondernemers in rekening gebrachte belasting en de regeling zoals die is opgenomen in de nieuwe paragraaf 3 van afdeling 2 van hoofdstuk VI van de Wet OB. Naar verwachting halveren de huidige administratieve lasten in de nulmeting van circa 3 mln. Dit hangt samen met een aantal verbeteringen voor de ondernemers die met deze teruggaafverzoeken te maken hebben. Zo zijn geen ondernemersverklaringen meer nodig, die voorheen bij de buitenlandse belastingdienst aangeleverd moest worden bij verzoeken om teruggave. De nieuwe regeling werkt met elektronische verzoeken waarbij het opsturen van originele facturen normaliter niet nodig is. Verder zijn de lastige kanten van de teruggaafregeling door verduidelijking en coderingen zo veel mogelijk weggenomen en heeft de toetsing via de Nederlandse portaalsite ook nog een extra kwaliteitsverbetering tot gevolg. Een en ander voorkomt discussie en vertraging bij de buitenlandse belastingdiensten. Het uitbestedingspercentage van de verzoeken zal naar verwachting ook dalen. De effecten van de maatregelen die per 2010 ingaan, hebben naar huidig inzicht per saldo geen gevolgen voor de administratieve lasten bedrijfsleven. Actal heeft gevraagd de effecten van de in dat kader toenemende listingverplichting nader te specificeren. Het saldo effect van het in stappen vaker - 8 -

9 verleggen van de belasting naar de plaats van het verbruik kan in dit stadium echter alleen kwalitatief worden geduid en bestaat uit het toe- en afnemen van betalingsverplichtingen, het afnemen van het aantal teruggaafverzoeken en het toenemen van de listingverplichting. De indruk bestaat dat dit een gunstig resultaat voor het bedrijfsleven gaat opleveren. Naar verwachting zal dit te zijner tijd ook gelden voor de mini-one-stop-shop die met ingang van 1 januari 2015 zal worden geϊntroduceerd. I. 7. Transponeringstabellen in verband met de implementatie van de bepalingen van Richtlijn 2008/8/EG en Richtlijn 2008/9/EG Richtlijn 2008/8/EG Artikel 1, leden 1 t/m 4 Artikel 2, lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968, tenzij anders vermeld. Reeds geïmplementeerd Artikel 6 tot en met 6j (m.i.v. 1 januari 2010 via artikel I) artikel 7, zevende lid Artikel 2, lid 2 Reeds geïmplementeerd in bestaande artikel 9 Artikel 2, lid 3 Hoofdstuk VI, afdeling 1 en 2 Artikel 2, lid 4, onder a) Hoofdstuk VI, afdeling 2 Artikel 2, lid 4, onder b) Artikel 31, derde lid Artikel 2, lid 5 (facultatieve bepaling) Niet geïmplementeerd Artikel 2, lid 6 Artikel 12, vierde lid Artikel 2, lid 7 Artikel 12, tweede lid Artikel 2, lid 8 Reeds geïmplementeerd in artikel 2a, eerste lid, onderdeel g Artikel 2, lid 9 Deels reeds geïmplementeerd in artikel 37a, eerste lid, onderdelen a en b en nieuw in c Artikel 2, lid 10 Reeds geïmplementeerd in artikel 37a, tweede lid Artikel 2, lid 11 Artikel 28q, eerste lid Artikel 2, lid 12 Reeds geïmplementeerd via artikel 2a, eerste lid, onderdeel q Artikel 3 Artikelen 6d en 6e (m.i.v. 1 januari 2011 via artikel II) Artikel 4 Artikel 6g (m.i.v. 1 januari 2013 via artikel III) Artikel 5 Artikel IV (met ingang van 1 januari 2015) Artikel 5, lid 1 (artikel 58) Artikel 6h Artikel 5, lid 2 (artikel 59) Artikel 6i Artikel 5, lid 3 (artikel 59bis) Artikel 6j Artikel 5, lid 4 (artikel 59ter) Artikel 6j Artikel 5, lid 5 (artikel 204, lid 1) Impliciet geïmplementeerd via het tweede lid van - 9 -

10 het tot artikel 33g vernummerde artikel 33a Artikel 5, lid 6 (Titel XII, opschrift hoofdstuk 6) Hoofdstuk V, afdeling 7 (opschrift) Artikel 5, lid 7 (Artikel 357) Impliciet geïmplementeerd via artikel IV, aanhef Artikel 5, lid 8 (artikel 358) Artikel 28q en artikel 28u Artikel 5, leden 9 t/m 14 (Artikelen 358bis t/m 369) Hoofdstuk V, afdeling 7 Artikelen 28r, 28s en 28 Artikel 5, lid 15 Hoofdstuk V, afdeling 8 Artikel 5, lid 15 (artikel 369bis) Artikel 28u Artikel 5, lid 15 (artikel 369ter, 369quater, 369 Artikel 28v quinquies en 369sexies) Artikel 5, lid 15 (artikel 369septies, 369octies, Artikel 28w 369nonies, 369decies en 369undecies ) Artikel 5, lid 15 (artikel 369duodecies) Artikel 28x Artikel 5, lid 16 en artikelen 6, 7, 8 en 9 Behoeven geen implementatie Artikel 43 Artikel 7, zevende lid Artikel 44 Artikel 6, eerste lid Artikel 45 Artikel 6, tweede lid Artikel 46 Artikel 6a Artikel 47 Artikel 6b Artikel 48 Artikel 6c, eerste lid Artikel 49 Artikel 6c, tweede lid Artikel 50 Artikel 6c, derde lid Artikel 51 Artikel 2a, eerste lid, onderdelen h, 1, i en j Artikel 52 (facultatieve bepaling) Niet geïmplementeerd Artikel 53 Artikel 6d Artikel 54 Artikel 6e Artikel 55 (m.u.v. uitzondering) Artikel 6f, eerste lid Artikel 56 Artikel 6g Artikel 57, lid 1 Artikel 6f, tweede lid Artikel 57, lid 2 Reeds geïmplementeerd in bestaande artikel 2a, eerste lid, onderdelen n, o en p Artikel 58 Artikel 6h Artikel 59 Artikel 6i Artikel 59bis Artikel 6j Artikel 59ter (facultatieve bepaling) Artikel 6j Richtlijn 2008/9/EG M.i.v. 1 januari 2010 via artikel I Artikel 1 Behoeft geen implementatie Artikel 2 Artikel

11 Artikel 3 Artikel 32b en 33 Artikel 4 Artikel 32c Artikel 5 Artikel 32d en 33a Artikel 6 Artikel 32e en 33b Artikel 7 Artikel 32f, eerste lid, en 33c, eerste lid Artikel 8 Artikel 32f, tweede lid, en 33c, tweede en derde lid Artikel 9 Artikel 32f, tweede en derde lid, en 33d, eerste en tweede lid Artikel 10 Artikel 32g Artikel 11 Artikel 32h, en artikel 33d, derde lid Artikel 12 Artikel 32i Artikel 13 Artikel 32j Artikel 14 Artikel 32k Artikel 15 Artikel 32l en 33e Artikel 16 Via artikel 19, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 17 Artikel 32a Artikel 18 Artikel 33f Artikel 19 Artikel 32m Artikel 20 Artikel 32n Artikel 21 Artikel 32o Artikel 22 Artikel 32p Artikel 23 Artikel 31, zevende lid; Hoofdstuk V Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 24 Valt onder de toepassing van artikel 20 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 25 Artikel 32q Artikel 26 Artikel 32r Artikel 27 Artikel 32s Artikel 28 Artikel VI Artikel 29 Artikel VII Artikelen 30 en 31 Behoeven geen implementatie Richtlijn 2008/117/EG Artikel 1, lid 1 (artikel 64, lid 2) Artikel 1, lid 2 (artikel 66) Artikel 1, lid 3 (artikel 263) Artikel 1, lid 4 (artikel 264, lid 2) M.i.v. 1 januari 2010 via artikel I Artikel 13, zesde lid Artikel 13, vijfde lid Artikel 37a Behoeft geen implementatie

12 Artikel 1, lid 5 (artikel 265, lid 2) Artikel 2 Artikel 3, lid 1 Artikel 3, lid 2 Artikel 4 Artikel 5 Behoeft geen implementatie Behoeft geen implementatie Artikel VII Behoeft geen implementatie Behoeft geen implementatie Behoeft geen implementatie II. Toelichting op de artikelen Artikel I (Wet op de omzetbelasting 1968; wijzigingen met ingang van 1 januari 2010) Artikel I, onderdeel A (artikel 2a) In artikel I, onderdeel A, onder 1, is voorzien in een wijziging van artikel 2a, eerste lid, onderdeel h, van de Wet OB. Deze wijziging heeft betrekking op de definitie van het begrip intracommunautair goederenvervoer. Dit is het vervoer van goederen waarvan de plaats van vertrek en de plaats van aankomst op het grondgebied van twee verschillende lidstaten zijn gelegen. Tot de inwerkingtreding van deze wet omvatte het intracommunautair goederenvervoer tevens het vervoer van goederen waarvan de plaats van vertrek en de plaats van aankomst in dezelfde lidstaat zijn gelegen, wanneer dit vervoer rechtstreeks samenhangt met het hiervoor omschreven intracommunautaire goederenvervoer (het zogenoemde kop-staart vervoer). Voor het binnenhalen van het kop-staart vervoer in de definitie is destijds gekozen in verband met het voorkomen van concurrentieverstoring ten nadele van dit vervoer. Als gevolg van de nieuwe regels met betrekking tot de plaats van dienst zoals opgenomen in de onderhavige wet, behoeft het kop-staart vervoer niet meer aangemerkt te worden als intracommunautair goederenvervoer, omdat het eerder genoemde risico van concurrentieverstoring ten nadele van dit vervoer niet langer aanwezig is. In artikel I, onderdeel A, onder 2, is een aanpassing opgenomen van de definitie van elektronische diensten zoals opgenomen in artikel 2a, eerste lid, onder q, van de Wet OB. Met deze nieuwe tekst wordt beter aangesloten op de formulering van de richtlijn. Er wordt geen materiële wijziging mee beoogd. Artikel I, onderdeel B (Afdeling 1A) Dit artikelonderdeel vult de reeds bestaande afdeling 1 (Belastbaar feit) uit Hoofdstuk II van de Wet OB aan met de nieuwe afdeling 1A (Plaats van levering). In onderdeel C (zie hierna) wordt vervolgens ook afdeling 1B (Plaats van een dienst) geïntroduceerd. In onderdeel D (zie hierna) wordt afdeling 1C (ondernemer) toegevoegd. Hiermee wordt de Wet OB meer in lijn gebracht met de indeling zoals die is opgenomen in de BTW-richtlijn Een uitzondering daarop is gemaakt voor de uitbreiding van het ondernemersbegrip specifiek voor de bepaling van de plaats van dienst, omdat dit in de systematiek van de Wet OB beter past bij artikel 7. Daartoe wordt voor artikel 7 in onderdeel

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten.

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Door: J. Bouwmeester MSc 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Btw-richtlijn vs. Wet

Nadere informatie

Destination unknown. De reisbureauregeling

Destination unknown. De reisbureauregeling Destination unknown De reisbureauregeling Door: E. Sparidis MSc 2010/ 2011 Inhoudsopgave LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 HOOFDSTUK 2 HET BELASTINGSUBJECT 7 2.1 Het reisbureau

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde Gepubliceerd op 3 april 2014 Toelichting op de wijzigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Wet inkomstenbelasting 2001... 3 2.1.

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1

Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten 1 Omzetbelasting. Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Aftrek van omzetbelasting. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB 2011/641M, Stcrt. nr. 21834 De staatssecretaris

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties Door: drs. P.W.C. Hoezen januari 2007 Inleiding 2 1. De quasi-ondernemer. 4 1.1.De Zesde Richtlijn. 4 1.2.De Wet OB. 4 1.3.Doel en strekking.

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen

CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Algemeen CONCEPT-NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Algemeen Richtlijn (EU) nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van de Richtlijnen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie