Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel 31 907)"

Transcriptie

1 Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel ) Lijst met per wetsartikel geformuleerde vragen en opmerkingen Artikel 6 Wet OB Nieuwe hoofdregel plaats van dienst Dit artikel bevat onder meer de nieuwe hoofdregel voor het bepalen van de plaats van dienst voor grensoverschrijdende diensten van ondernemers aan ondernemers (B2B-diensten). Artikel 6, eerste lid, bepaalt dat de plaats van dienst, verricht voor een als zodanig handelende ondernemer, de plaats is waar die ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd. Worden de diensten evenwel verricht voor een vaste inrichting op een andere plaats dan de zetel van de bedrijfsuitoefening, dan geldt de plaats van de vaste inrichting als plaats van dienst. De heffing wordt in deze gevallen verlegd naar de afnemer van de dienst. Het voorliggende wetsvoorstel regelt deze verlegging door de toepassing van de bestaande verleggingsregeling (artikel 12 Wet OB) tot deze diensten te verruimen. Op welke wijze kan de ondernemer aantonen dat een in een andere lidstaat gevestigde afnemer een ondernemer/belastingplichtige is? Is een BTW-identificatienummer dat via het VAT Information Exchange System (VIES) is geverifieerd voldoende bewijs dat een afnemer een belastingplichtige is? 1 Is een snelle verificatie van (grote hoeveelheden) BTW-identificatienummers gewaarborgd? Wat staat een ondernemer te doen in de situatie waarin de afnemer nog niet over een BTW-identificatienummer beschikt? Op welke wijze kan een ondernemer aannemelijk maken/bewijzen dat een niet-euafnemer een ondernemer/belastingplichtige is? De bestaande Europese regels verplichten ondernemers om bij verlegging op de factuur te vermelden een verwijzing naar de toepasselijke bepaling in deze richtlijn of naar de overeenkomstige nationale bepaling of enige andere vermelding. Is het juist dat deze verplichting ook voor verlegde B2B-diensten gaat gelden? Blijft de door Nederland geëiste aanduiding (een verwijzing naar de nationale of richtlijnbepaling) gehandhaafd? Welke aanduidingen eisen de andere lidstaten? Er zijn lidstaten die thans uitsluitend een verwijzing naar de eigen belastingwetgeving accepteren. Zoals Frankrijk, die voor bijvoorbeeld cabotage de verwijzing La TVA est due par le client CGI 238-I eist. Voor het tijdig kunnen aanpassen van de administratieve systemen is het noodzakelijk dat over de door de lidstaten vereiste aanduidingen spoedig duidelijkheid komt. VNO-NCW dringt er dan ook op aan op korte termijn een overzicht beschikbaar te stellen. Wat wordt bedoeld met de zinsnede "de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd" in artikel 6, lid 1? Is het door het Europese Hof van Justitie gewezen Planzer-arrest (C-73/06) beslissend? In dat arrest is beslist dat de zetel is de plaats van de voornaamste beslissingen over de algemene leiding van de vennootschap en van centrale bestuurstaken. Een BTW-registratie in een lidstaat voor bijvoorbeeld een opslagplaats betekent niet dat een belastingplichtige daar is gevestigd of een vaste inrichting heeft. Is sprake van een uniforme benadering door alle lidstaten? Zo neen, hoe moet de ondernemer met de verschillen in benadering omgaan? Hoe wordt uniformiteit bereikt? 1 Zie in dit verband ook de vragen onder artikel 7, waarin het ondernemersbegrip wordt uitgebreid.

2 2 Wat wordt bedoeld met de zinsnede "een als zodanig handelende ondernemer" in artikel 6, lid 1? In dit verband wordt gewezen op het voorgestelde artikel 7 Wet OB. Daarin wordt een ondernemer die ook werkzaamheden of handelingen verricht die niet als belastbare goederenleveringen of diensten in de zin van artikel 2, lid 1, van BTW-Richtlijn 2006 worden beschouwd, met betrekking tot alle voor hem verrichte diensten als ondernemer aangemerkt. VNO-NCW neemt aan dat de afname van een dienst door een ondernemer/belastingplichtige natuurlijk persoon per definitie als ondernemer plaatsvindt. Een dienstverlener kan de hoedanigheid van de afnemer (ondernemer of privépersoon) immers niet vaststellen. Is de aanname van VNO-NCW juist? Zie ook de vragen onder Artikel 7 Wet OB uitbreiding ondernemersbegrip. Wat wordt bedoeld met de zinsnede "verricht voor een vaste inrichting" in artikel 6, lid 1? Wat is beslissend: het contract, het feitelijke werk of het voordeel/gebruik? Ook op dit punt is een uniforme benadering door alle lidstaten noodzakelijk. Wat wordt bedoeld met de zinsnede "verricht vanuit een vaste inrichting" in artikel 6, lid 2? Is het contract of het feitelijke werk bepalend? Ook hier is een uniforme benadering door alle lidstaten noodzakelijk. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat B2B-intracommunautaire goederenvervoerdiensten onder de hoofdregel vallen. Dat geldt toch ook voor goederenvervoer a. binnen Nederland door een in Nederland gevestigde ondernemer in opdracht van een ondernemer die in een andere lidstaat is gevestigd? b. binnen een andere lidstaat door een in Nederland gevestigde ondernemer in opdracht van een ondernemer die in een andere lidstaat is gevestigd (de zogenoemde cabotage)? c. binnen een andere lidstaat door een in Nederland gevestigde ondernemer in opdracht van een ondernemer die in Nederland is gevestigd (eveneens een vorm van cabotage)? Artikel 6b Wet OB Onroerende zaken (uitzondering op hoofdregel) De plaats van een dienst die betrekking heeft op een onroerende zaak, met inbegrip van o.a. diensten van experts, is de plaats waar de onroerende zaak is gelegen. Geven alle lidstaten dezelfde uitleg aan de begrippen "roerend" en "onroerend"? Is het Maierhofer-arrest van het Europese Hof van Justitie (zaak C-315/00) beslissend? Daarin is beslist dat het van belang is dat de constructies niet gemakkelijk zijn te demonteren en te verplaatsen, doch dat het niet nodig is dat zij onlosmakelijk met de grond zijn verbonden. Wie worden bedoeld met "experts"? Wat wordt verstaan onder "een dienst die betrekking heeft" op een onroerend goed? Artikel 6c, lid 1, Wet OB Personenvervoerdiensten (uitzondering op hoofdregel) De plaats van personenvervoerdiensten, verricht voor zowel ondernemers als andere dan ondernemers, wordt bepaald op de plaats waar het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt en naar verhouding van de afgelegde afstanden. Hiermee wordt de bestaande regeling gehandhaafd. Vraag: VNO-NCW neemt aan dat bij grensoverschrijdend personenvervoer, de mogelijkheid van aftrek van voordruk in de lidstaten waar een deel van de vervoerdienst wordt belast, geen wijziging ondergaat. Is die aanname juist?

3 3 Artikel 6d en 6e Wet OB Culturele, artistieke, vermakelijkheidsactiviteiten etc. (uitzondering op hoofdregel) Voor 2010 geldt de tekst van artikel 6d voor zowel B2B- als B2C-diensten. Dit betekent dat de plaats van dienst van culturele, artistieke, vermakelijkheidsactiviteiten etc. is de plaats waar die activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Dit betekent voor 2010 geen verandering van de huidige situatie. Met ingang van 1 januari 2011 worden de bepalingen evenwel aangepast. Daarbij wordt gedifferentieerd naar status van de afnemer (ondernemer of nietondernemer) en naar de aard van de dienst (toegangverlening versus andere diensten). Wat is de reden van de differentiatie naar aard van de dienst en waarom treden de artikelen 6d en 6e eerst op 1 januari 2011 in werking? Wat wordt bedoeld met "daarmee samenhangende diensten" in artikel 6d (tekst 2010)? In artikel 6d (tekst met ingang van 2011) wordt gesproken over een dienst "bestaande in het verlenen van toegang tot". Wat wordt daarmee bedoeld? Is sprake van een koppeling aan een persoonlijk toegangsbewijs met toegangscontrole, zoals bij een bezoek aan het theater of een voetbalwedstrijd? Zo ja, betekent dit dat voor evenementen zonder toegangsbewijs zoals seminars, trainingssessies, interne bedrijfscursussen de hoofdregel voor B2B-diensten geldt (lidstaat van vestiging afnemer met verlegging)? Wat wordt verstaan onder "met de toegangverlening samenhangende diensten" in artikel 6d (tekst met ingang van 2011)? Wat is de betekenis van het vervangen van de term "activiteiten" in artikel 6d (tekst 2010) door de term "evenementen" (tekst met ingang van 2011)? De voor 2010 geldende tekst van artikel 6d bepaalt dat de plaats van dienst is "de plaats waar die activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden". Deze zinsnede staat ook in de Nederlandse tekst van de artikelen 6d en 6e die met ingang van 2011 voor respectievelijk B2B- en B2C-diensten gaan gelden. In de Engelse tekst van Richtlijn 2008/8/EG (Richtlijn plaats van dienst) wordt evenwel gesproken over "those activities are physically carried out" (tekst 2010) en "those activities actually take place" (tekst met ingang van 2011). Wellicht zijn er ook tekstverschillen in andere talen. Hoe wordt het risico van verschillende interpretaties tussen lidstaten voorkomen? Wordt/is het BTW-Comité hiervoor ingeschakeld? Artikel 6f, lid 2, Wet OB Restaurant- en cateringdiensten aan boord van schip, vliegtuig of trein (uitzondering op hoofdregel) De plaats van deze diensten tijdens het in de Gemeenschap verrichte gedeelte van een passagiersvervoer, is de plaats van vertrek van het passagiersvervoer. Het bestaande artikel 2a, onderdelen, n, o en p, Wet OB geven aan wat wordt verstaan onder respectievelijk "gedeelte van een binnen de Gemeenschap verricht passagiersvervoer" (= vervoer tussen plaats van vertrek en plaats van aankomst zonder tussenstop buiten de Gemeenschap), plaats van vertrek en plaats van aankomst. In de definities van plaats van vertrek en plaats van aankomst wordt gesproken over respectievelijk "aan boord kunnen komen" en "van boord kunnen gaan".

4 4 In de memorie van toelichting wordt een voorbeeld geschetst van een bootreis Amsterdam-Sevilla-Tanger-Londen-Amsterdam. Is de conclusie juist dat het gaat om de feitelijke mogelijkheid voor passagiers om aan of van boord te gaan? En dat van gebondenheid aan een ticket geen sprake is? Is het juist dat de catering tijdens een bootreis met een plaats van vertrek buiten de Gemeenschap en een plaats van aankomst binnen de Gemeenschap (en omgekeerd) niet met BTW is belast? Artikel 6g Wet OB Verhuur van vervoermiddelen (uitzondering op hoofdregel) Dit artikel regelt de plaats van dienst van kortdurende verhuur van vervoermiddelen. Het tweede lid bepaalt dat onder kortdurende verhuur wordt verstaan "het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste dertig dagen, en voor schepen ten hoogste negentig dagen." Wat is beslissend voor "het ononderbroken bezit of gebruik"? Het contract of het bezit van het vervoermiddel? Hoe vindt de BTW-heffing plaats in het geval een verhuurperiode van een vervoermiddel van meer dan 30 dagen zich uitstrekt over 2009 en 2010, waarbij minder dan 30 dagen in 2010 vallen? Met ingang van 2013 wordt aan artikel 6g een aantal bepalingen toegevoegd die betrekking hebben op langlopende verhuur van vervoermiddelen. Een van de bepalingen betreft de langlopende verhuur van een pleziervaartuig. Vraag: Wat wordt verstaan onder een pleziervaartuig? Wat is beslissend? Uiterlijk en/of gebruik? Artikel 6j Wet OB Voorkoming niet-heffing Dit artikel beoogt niet-heffing te voorkomen in het geval niet in de EU gevestigde ondernemers diensten verrichten aan in Nederland gevestigde niet-ondernemers (B2Cdiensten). Hoewel deze diensten volgens de hoofdregel voor B2C-diensten buiten de EU worden verricht, worden zij op grond van artikel 6j toch in Nederland belast als "het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie" van die diensten in Nederland plaatsvinden. Uit artikel 6j blijkt dat de bepaling betrekking heeft op drie categorieën diensten, waaronder de verhuur van vervoermiddelen. Wat wordt verstaan onder "het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie"? Artikel 6j is gebaseerd op artikel 59bis van Richtlijn 2008/8/EG (Richtlijn plaats van dienst). De tekst van artikel 59bis geeft een ruime discretionaire bevoegdheid aan de lidstaten. Zij kunnen alle onder de hoofdregels van de plaats van dienst vallende B2B- en B2C-diensten (en enkele andere diensten) waarvan de plaats van dienst buiten de Gemeenschap is gelegen, aanmerken als diensten waarvan het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie op hun grondgebied plaatsvinden.voor ondernemers is een uniform gebruik van deze bepaling van groot belang. Vindt op Europees niveau hierover overleg plaats?

5 5 Artikel 7 Wet OB Uitbreiding ondernemersbegrip Dit artikel bevat een uitbreiding van het ondernemersbegrip voor de toepassing van de nieuwe regels die betrekking hebben op de plaats van dienst. In de eerste plaats wordt een ondernemer die ook werkzaamheden of handelingen verricht die niet als belastbare goederenleveringen of diensten in de zin van artikel 2, lid 1, BTW-richtlijn 2006 worden beschouwd, met betrekking tot alle voor hem verrichte diensten als ondernemer aangemerkt. Verder wordt een rechtspersoon, andere dan ondernemer, die voor BTW-doeleinden is geïdentificeerd, als ondernemer aangemerkt. Er zijn lidstaten die aan ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten, geen BTWidentificatienummer toekennen. Op welke wijze moet een dienstverlener aannemelijk maken/bewijzen dat een in een andere lidstaat gevestigde afnemer die niet over een BTWidenficatienummer beschikt, een ondernemer/belastingplichtige is? VNO-NCW neemt aan dat het afnemen van een dienst door een ondernemer/belastingplichtige natuurlijk persoon die zich als ondernemer presenteert (bijvoorbeeld zijn BTW-identificatienummer toont) per definitie als ondernemer wordt gedaan. Is deze aanname juist? Het antwoord zou bevestigend moeten zijn, omdat het voor een in Nederland gevestigde leverancier niet is na te gaan of een in het buitenland gevestigde ondernemer/belastingplichtige natuurlijk persoon een dienst afneemt in zijn hoedanigheid van ondernemer/belastingplichtige dan wel in zijn hoedanigheid van privépersoon. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat ook rechtspersonen, ander dan ondernemers, diensten als privépersoon kunnen afnemen. In die gevallen zullen zij zich niet als ondernemer mogen presenteren bij de dienstverlener, bijvoorbeeld door het tonen van hun BTW-identificatienummer. Hoe verhoudt deze stelling zich tot onderdeel b van artikel 7, waarin (conform de Europese richtlijn) is vastgelegd dat een rechtspersoon, andere dan ondernemer, die voor BTW-doeleinden is geïdentificeerd, als ondernemer wordt aangemerkt? Deze bepaling brengt toch met zich dat een rechtspersoon die over een BTW-identificatienummer beschikt een dienst altijd als ondernemer afneemt? Hebben alle lidstaten van de EU een uniforme benadering met betrekking tot rechtspersonen andere dan ondernemers? Kennen alle lidstaten op dezelfde wijze BTWidentificatienummers toe? Artikel 12, lid 4, Wet OB verleggingsregeling/definitie niet in Nederland gevestigde ondernemer In artikel 12 Wet OB wordt de brede verleggingsregeling geïntroduceerd die samenhangt met de nieuwe hoofdregel van de plaats van grensoverschrijdende B2B-diensten (plaats van dienst = vestigingsplaats afnemer). Voor de toepassing van deze verleggingsregeling wordt in lid 4 bepaald dat een ondernemer die een vaste inrichting heeft in Nederland, geacht een niet in Nederland gevestigde ondernemer te zijn wanneer a. hij in Nederland een belastbare goederenlevering of een dienst verricht en b. bij het verrichten van die goederenlevering of die dienst de vaste inrichting in Nederland niet is betrokken. Vraag Wanneer is een vaste inrichting "betrokken"? Bij contact, contract, mail, feitelijk werk? Een uniforme benadering door de lidstaten is voor ondernemers van groot belang. Vindt op Europees niveau overleg plaats om tot een uniforme uitleg van deze bepaling te komen?

6 6 Artikel 13 Wet OB Nieuw tijdstip verschuldigdheid BTW Voor B2B-diensten die op grond van de hoofdregel plaatsvinden in de lidstaat van de afnemer van die diensten en daar tot een verlegging van de BTW naar de afnemer leiden, gaat een nieuw tijdstip van verschuldigdheid gelden. Artikel 13, lid 1, bepaalt dat de BTW verschuldigd wordt op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht. Wat wordt bedoeld met het tijdstip waarop de dienst wordt verricht? Het nieuwe tijdstip van verschuldigdheid betekent een voor de praktijk ingrijpende verandering. Bij de uitvoerbaarheid ervan plaatst VNO-NCW grote vraagtekens, omdat in nagenoeg alle administratieve systemen de datum van de factuur of van de ontvangst van de factuur bepalend is voor de verwerking van de gegevens in de BTW-aangifte. Als gevolg van artikel 13 mag de ondernemer niet meer bij deze data aansluiten, maar moet hij overstappen op het op de factuur vermelde tijdstip waarop de dienst wordt verricht. Het is zeer goed mogelijk dat op een factuur diensten zijn vermeld die op verschillende tijdstippen en daardoor in verschillende aangiftetijdvakken zijn verricht. Het gevolg is dat de gegevens op de factuur in verschillende aangiften moeten worden verwerkt. Indien bijvoorbeeld op een factuur gedateerd 10 april twee diensten staan met als tijdstip van verrichting 28 maart respectievelijk 5 april, dan moeten de gegevens van de ene dienst in de aangifte over maart worden verwerkt en van de andere dienst in de aangifte over april. Echter, op de factuurdatum (10 april) is boekhoudkundig de periode maart inmiddels gesloten. Als deze ondernemer als gevolg daarvan de gegevens in zijn aangifte april verwerkt, ontstaan mismatches in tijd, omdat de dienstverlener de dienst van 28 maart over het eerste kwartaal heeft gelist. Hoe moet de praktijk hiermee omgaan? Hoe wordt de maatstaf van heffing bepaald indien er (nog) geen factuur is uitgereikt? Wat is het tijdstip van verschuldigdheid voor diensten die vóór 2010 worden verricht, maar in 2010 of later worden gefactureerd? Artikel 37a Wet OB de nieuwe verplichting tot het listen van grensoverschrijdende diensten De bestaande verplichting voor ondernemers om periodiek een Opgaaf intracommunautaire leveringen (opgave ICL of "listing") bij de Belastingdienst in te leveren, wordt op 1 januari 2010 uitgebreid met de verplichting tot het listen van grensoverschrijdende diensten. Het gaat daarbij om de diensten die op grond van de hoofdregel voor B2B-diensten belastbaar zijn in een andere lidstaat en waarover de BTW wordt geheven van de afnemer. Beide listings moeten langs elektronische weg bij de Belastingdienst worden ingeleverd. VNO-NCW dringt aan op een spoedige terbeschikkingstelling van de nieuwe listings en het nieuwe aangiftebiljet BTW. Wanneer worden ondernemers hierover geïnformeerd? Wordt in de aangifte een duidelijk onderscheid gemaakt tussen intracommunautaire verwervingen en verlegde diensten? Moeten naar een andere lidstaat verlegde diensten en grensoverschrijdende diensten aan niet in de EU gevestigde ondernemers separaat worden vermeld? Uit artikel 37a, lid 1, onderdeel c, blijkt dat er geen verplichting tot listing bestaat in het geval de (verlegde) dienst in die lidstaat is vrijgesteld. In de memorie van toelichting wordt daaraan toegevoegd dat onder vrijgesteld ook wordt begrepen de diensten die als deze in Nederland zouden plaatsvinden met 0% zouden zijn belast met een recht op aftrek.

7 7 Moeten ondernemers door de zinsnede in die lidstaat nagaan welke uitleg alle 26 lidstaten aan de vrijstellingsbepalingen geven en die uitleg volgen? De zinsnede in de memorie van toelichting wekt de indruk dat de uitleg van Nederland mag worden gevolgd. Is die indruk juist? Worden de listing intracommunautaire leveringen en de listing grensoverschrijdende diensten gecombineerd in één opgave of is sprake van twee separate opgaven? Blijft voor intracommunautaire leveringen de mogelijkheid bestaan om jaarlijks te listen? Zo ja, gaat die mogelijkheid ook voor diensten gelden? Wordt het thans voor de opgave ICL geldende aantal regels van 100 gewijzigd? Zo neen, hoe is de listing van grotere aantallen diensten geregeld? Artikelen 28u tot en met 28x Wet OB Telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten door in Nederland gevestigde ondernemers aan niet-ondernemers die in een andere lidstaat zijn gevestigd Thans geldt een bijzondere regeling voor elektronische diensten door buiten de EU gevestigde ondernemers aan niet-ondernemers in de EU. Met ingang van 1 januari 2015 gaat deze regeling ook gelden voor telecom- en omroepdiensten. Bovendien wordt de regeling uitgebreid tot in de EU gevestigde ondernemers die telecom-, omroep- of elektronische diensten aanbieden aan niet-ondernemers in een andere lidstaat. De uitbreiding tot EUondernemers betekent in de eerste plaats dat de genoemde diensten vanaf 1 januari 2015 belast zijn op de plaats waar de afnemer/niet-ondernemer zijn woonplaats heeft. Verder betekent het dat de EU-ondernemers gebruik kunnen maken van de mini one-stop shop regeling, waardoor zij in de lidstaat van identificatie aangifte kunnen doen voor de BTW die zij in andere lidstaten zijn verschuldigd. Vraag Artikel 28u, lid 1, onderdeel b, omschrijft niet in de lidstaat van verbruik gevestigde ondernemers als volgt: "ondernemers die de zetel van hun bedrijfsuitoefening of een vaste inrichting op het grondgebied van de Gemeenschap hebben gevestigd, maar in de lidstaat van verbruik noch de zetel van hun bedrijfsuitoefening, noch een vaste inrichting hebben." VNO- NCW neemt aan dat in het geval een ondernemer om andere redenen over een BTWregistratie in de andere lidstaat beschikt bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een opslagplaats geen sprake is van het gevestigd zijn in die lidstaat. Is deze aanname juist? Artikel 28w, lid 7, Wet OB aftrek voorbelasting Een in Nederland gevestigde ondernemer die in Nederland gebruik maakt van de mini onestop shop regeling kan de voorbelasting die hem in de lidstaat van verbruik in rekening is gebracht niet in aftrek brengen op de BTW-melding. Hij moet de belasting terugvragen. Een uitzondering geldt als de ondernemer ook andere handelingen dan telecomdiensten e.a. verricht in de lidstaat van verbruik waarvoor hij aangifte moet doen. Als een ondernemer die telecomdiensten e.a. verricht, kiest voor een BTW-registratie in een lidstaat van verbruik om de voorbelasting te kunnen aftrekken, kan deze dienstverlener de bijzondere regeling nog in de andere lidstaten van verbruik toepassen? Wat is het gevolg als de dienstverlener in een lidstaat een belastbaar feit creëert en daarmee ook de behoefte aan een BTW-registratie? Een voorbeeld: eens per jaar een tijdelijke opslagplaats.

8 8 Artikelen 33-33f Wet OB Teruggaafverzoek voor in andere lidstaten aan Nederlandse ondernemers in rekening gebrachte BTW De artikelen 33 tot en met 33f bevatten een nieuwe teruggaafprocedure voor in een andere lidstaat betaalde BTW. Volgens die procedure kunnen ondernemers de BTW terugvragen via een elektronische portaalsite bij de Belastingdienst in de lidstaat waarin zij zijn gevestigd. De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de desbetreffende lidstaat, die een beslissing neemt over het verzoek. Op grond van artikel 33c kan De in Nederland gevestigde ondernemer een verzoek tot teruggave indienen. Heeft deze zinsnede tot gevolg dat andere partijen bijvoorbeeld oliemaatschappijen en advieskantoren met ingang van 1 januari 2010 geen teruggaafverzoeken meer namens in Nederland gevestigde ondernemers kunnen indienen (gemachtigdenregeling)? Artikel 33d schrijft voor dat in het teruggaafverzoek de codes van de goederen en diensten moeten worden vermeld. Volgens de memorie van toelichting kan de lidstaat van teruggaaf in bepaalde gevallen aanvullende informatie verlangen (zoals subcodes beroepsactiviteit). Is al een overzicht beschikbaar van de aanvullende informatie die lidstaten verlangen? Hoe wordt dat overzicht aan ondernemers kenbaar gemaakt? Lidstaten kunnen verlangen dat teruggaafverzoeken vergezeld gaan van facturen. Ook kunnen zij eisen stellen aan de te gebruiken taal. Is hiervan al een overzicht beschikbaar? Hanteren alle lidstaten de Engelse taal? Hoe wordt deze informatie aan ondernemers kenbaar gemaakt? Wordt ervan uitgegaan dat het aantal teruggaaf verzoeken zal toenemen nu de teruggaafprocedure wordt vereenvoudigd? Teruggaafverzoeken die op of na 1 januari 2010 worden ingediend en die op 2009 betrekking hebben, moeten ook volgens de nieuwe procedure worden ingediend. Zou bij de implementatie van de nieuwe procedure vertraging bij de afwikkeling van deze verzoeken kunnen optreden?

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Onlangs is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Omzetbelasting 1968 aangenomen. De wijzigingen zien

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN 20.2.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/8/EG VAN DE RAAD van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst DE RAAD

Nadere informatie

Memorie van toelichting. I. Algemeen

Memorie van toelichting. I. Algemeen Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 546 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor

Nadere informatie

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 mei 2009 Betreft:

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering

VRAAG 1 VRAAG 2. Intracommunautaire levering VRAAG 1 Intracommunautaire levering Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is voor de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen vereist

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting -- Deel 2

2014 -- Omzetbelasting -- Deel 2 Omzetbelasting week 3 programma Ondernemer en fiscale eenheid Uitbreiding begrippen levering en dienst Afstandsverkopen Gemengde prestaties Afwijkende plaats van dienst 1 Ondernemer 1 van 2 Artikel 7 1.

Nadere informatie

Btw nieuwigheden 2010

Btw nieuwigheden 2010 Btw nieuwigheden 2010 Plaats van de dienst periodieke aangifte opgave van de intracommunautaire diensten 1. Probleemstelling Met ingang van 1 januari 2010 ondergaat de toepassing van de btw belangrijke

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen mr. drs. S.A.W.J. Strik voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2009/69/EG van 25 juni 2009

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 877 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels) Nr.

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels)

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels) Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels) MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN I.1 Inleiding Op 13 juli 2010 is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 400 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Verslag internetconsultatie vereenvoudiging belastingteruggaaf oninbare vorderingen

Verslag internetconsultatie vereenvoudiging belastingteruggaaf oninbare vorderingen Verslag internetconsultatie vereenvoudiging belastingteruggaaf oninbare vorderingen Inleiding Van 12 juli tot en met 14 augustus 2016 is een conceptversie van het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 29/12/2016

Datum van inontvangstneming : 29/12/2016 Datum van inontvangstneming : 29/12/2016 Vertaling C-580/16-1 Zaak C-580/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 november 2016 Verwijzende rechter: Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 036 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Het concept wetsvoorstel krijgt in zijn algemeenheid de instemming van het RB. Desondanks heeft het RB enkele opmerkingen.

Het concept wetsvoorstel krijgt in zijn algemeenheid de instemming van het RB. Desondanks heeft het RB enkele opmerkingen. Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie voorgelegde concept voor de vereenvoudiging van de belastingteruggaaf van oninbare vorderingen Algemeen Het RB heeft met belangstelling

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS

DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 UW QUIZIMODO: JAN SANDERS VRAAG 1. Intracommunautaire levering DE NATIONALE BTW-QUIZ 2013 VRAAG 1. Op grond van art. 12, lid 2, onderdeel a, 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag

Nationale Administrateursdag Nationale Administrateursdag Actualiteiten en tips BTW 12 november 2015 Carola van Vilsteren Programma Welkom Veranderingen in 2015 Toekomst BTW Verschillen in Europa Vragen Programma Welkom Veranderingen

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

Voor de Omzetbelasting (hierna OB of BTW) wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten.

Voor de Omzetbelasting (hierna OB of BTW) wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen en diensten. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Inhoud LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN... 1 1. Inleiding... 1 2. Onderscheid in goederen en diensten... 1 3. De UvA als ondernemer... 2 4. Leveringen van goederen en

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Vertaling C-238/16-1 [DDP de référence: C-412/15] Zaak C-238/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 26 april 2016 Verwijzende rechter: Finanzgericht

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie