Programmabegroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14.0007859. Programmabegroting 2015"

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Programma 1 Sociaal Domein... 6 Product : RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling 10 Product : RVE Maatschappelijke Dienstverlening 13 Product : a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Regionaal Urgentie Bureau (RUB) 17 Product : RVE Inkoop en Contractbeheer 19 Product : RVE Jeugdgezondheidszorg 22 Product : RVE GGD Team Algemene Gezondheidszorg 27 Product : RVE GGD Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek 31 Product : RVE GGD Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio 35 Programma 2 Regionale Ambulance Voorziening Product : Team Meldkamer Ambulancezorg 38 Product : Team Ambulance hulpverlening 40 Programma 3 Fysiek Domein Product : RVE Programmasturing Ruimtelijk Ordening en Verkeer en Vervoer 46 Product : RVE Programmasturing Economie en Toerisme 48 Product : RVE Programmasturing Innovatieplatforms 51 Product : RVE Programmasturing Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie 53 Product : RVE GAD - Programmasturing Milieubeheer 55 Product : RVE GAD - Communicatie 57 Product : RVE GAD - Inzameling Restafval 59 Product : RVE GAD inzameling GFT 61 Product : RVE GAD inzameling Grof Tuinafval 63 Product : RVE GAD Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval 65 Product : RVE GAD Inzameling Papier (OPK) / Textiel 67 Product : RVE GAD Inzameling Kunststof Verpakkingen 70 Product : RVE GAD Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA) 72 Product : RVE GAD - Inzameling Grof Huishoudelijk Afval 74 Product : RVE GAD Inzameling Verpakkingsglas 76 Product : RVE GAD - Inzameling via Scheidingsstations 78 Product : RVE GAD Logistiek en Verwerking 81 Product : RVE GAD Toezicht en Handhaving 83 Programma 4 Overige taken Product : Bestuur - ondersteuning 86 Product : Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) 88 Product : Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie 90 BIJLAGEN Bijlage 1 Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau 93 Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen per gemeente 94 Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage : vastgestelde begroting programmabegroting 104 2

3 1

4 Voorwoord Op 26 maart 2014 hebben wij de conceptbegroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Wij hebben de raden verzocht hun zienswijze over de conceptbegroting 2015 naar voren te brengen. Een aantal gemeenten heeft hier gebruik van gemaakt en hebben een zienswijze neergelegd. De zienswijzen zijn ter behandeling aan het algemeen bestuur aangeboden. Op 25 juni 2014 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting 2015 vastgesteld. Zienswijze van de gemeente op de begroting 2015 De ingebrachte zienswijzen levert het volgende beeld op. - De smartheid van de begroting kan verbeterd worden - De Regio moet werken met outputindicatoren. Deze indicatoren zijn belangrijk voor de afrekening achteraf maar ook voor de meting van succes. - De Regio moet afgerekend kunnen worden op de geformuleerde prestaties. Reorganisatie Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. De inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programma gestuurde organisatie bestaande uit een fysiek en een sociaal domein. Dit proces moet op 1 januari 2015 zijn voltooid. Deze organisatiewijziging heeft ook gevolgen voor de inrichting van de begroting. Ombouwen begroting 2015 Wij hebben de organisatie opdracht gegeven de vastgestelde begroting om te bouwen waarbij met de zienswijze van de raden van de deelnemende gemeenten en de nieuwe organisatiestructuur rekening wordt gehouden. Deze zomer is de organisatie gestart met het ombouwen van de begroting De organisatie is momenteel als volgt ingericht. Algemene Dienst Intergemeentelijk Bureau - Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer - Economie en Toerisme - Innovatieplatforms - Natuur, landschap recreatie en cultuurhistorie - Wonen, Welzijn en Zorg - Volkshuisvesting - Regionaal Urgentie Bureau Personeel & Organisatie Financiën Archiefbeheer ICT Regionale Ambulance Voorziening Gemeentelijke Gezondheids Dienst Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering Algemene Gezondheids Zorg Jeugdgezondheidszorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening in de Regio 2

5 Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Bedrijfsvoering GAD Grondstoffen, GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval Grondstoffen, recyclingcomponenten Toezicht en Handhaving Na 1 januari 2015 is de Regio als volgt opgebouwd. Sociaal Domein - RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling - RVE Maatschappelijke Dienstverlening - RVE Maatschappelijke Dienstverlening / Regionaal Urgentie Bureau - RVE Inkoop en Contractbeheer - RVE Jeugdgezondheidszorg - RVE GGD - team Algemene Gezondheidszorg - RVE GGD - team Gezondheidsbevordering en Onderzoek - RVE GGD team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Regionale Ambulance Voorziening Fysiek Domein - RVE Programmasturing Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer - RVE Programmasturing Economie en Toerisme - RVE Programmasturing Innovatieplatforms - RVE Programmasturing Natuur, Landschap, recreatie en natuurhistorie - RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Overige Taken - Bestuur ondersteuning - Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek - Regionale samenwerking Personeel - Organisatie Ondersteuningsbureau Planning en control - Team Personeel & Organisatie - Team Financieel Beheer en Financieel economische advisering - Team Interne controle Facilitaire zaken - Team Informatie Ontwikkeling & Automatisering - Team Service - Team Communicatie en Secretariaat Bij de nieuw ingerichte organisatie zullen alle ondersteunende functies worden ondergebracht bij een ondersteuningsbureau. Meerdere functies zullen per 1 januari 2015 overgaan van de voormalige diensten naar het ondersteuningsbureau. Het betreft hier de functies van gebouwenbeheer, dtp-er, bedrijfseconomisch specialist, telefonie en receptie. De afnemers van het ondersteuningsbureau zijn het sociaal domein, het fysiek domein, de Regionale Ambulancevoorziening en als externe klant het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De kosten die het ondersteuningsbureau maakt worden verdeeld over de bovenstaande afnemers van deze diensten. Over de juiste verdeling van de kosten wordt verwezen naar de kosten verdeelstaat. 3

6 Aparte bijdrage voor bestuurskosten Binnen het onderdeel bestuurskosten worden de kosten geboekt voor gepensioneerde ex-bestuurders voor ,-- en de kosten van de bestuurssecretaris voor 109,155,--. totaal ,-- inclusief indirecte kosten. Dit komt op een bedrag van 0,85 per inwoner. Verschuiving van de gemeentelijke bijdrage De huidige gemeentelijke bijdrage voor de Algemene Dienst bestaat uit de kosten van het Intergemeentelijk Bureau en de ondersteunende afdelingen. Deze bijdrage aan de Algemene Dienst komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. De gemeentelijke bijdrage verschuift naar het sociaal en het fysiek domein. Totaal gaat het hier om een bedrag van ,-- is 4,68 per inwoner. Hierop wordt in mindering gebracht de bijdrage voor bestuurskosten van ,--. Blijft te verdelen over de domeinen een bedrag van ,--. Deze verdeling is als volgt opgebouwd. - Fysiek Domein ,-- - Sociaal Domein ,-- De verschuiving van deze bijdrage is inclusief de bijdrage voor de medewerkers van het Intergemeentelijk Bureau. Deze medewerkers gaan met ingang van 1 januari 2015 over naar de twee domeinen. Deze nieuwe methode van kostentoerekening leidt tot een prijsverhoging op onderdelen binnen de twee domeinen. Dit wordt echter gecompenseerd door het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage aan de Algemene Dienst. In de vastgestelde begroting 2015 is in het programma Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering van de GGD een bedrag van ,-- opgenomen voor de kosten van directie. In deze aangepaste begroting zijn de kosten en bijdragen voor directie binnen het Sociaal Domein verdeeld over een aantal programma s. Dit leidt tevens tot een kostenverhoging op onderdelen binnen het Sociaal Domein. De ombouw van de begroting 2015 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijk bijdrage. Verdeling van de kosten Om een verdeling van deze kosten goed inzichtelijk te maken is er per gemeente een overzicht opgesteld hoe deze verschuiving is opgebouwd. Zie hiervoor bijlage 2 van deze begroting. Gemeentelijke bijdrage Totaal door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting Vastgestelde begroting ,-- Verantwoord onder bijdrage derden Bijdrage Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek ,-- Bijdrage Regionale samenwerking Personeel & Organisatie ,-- Sociaal Domein - Contractbeheergelden ,-- Sociaal Domein - Invoering WMO 3 e fase ,-- Sociaal Domein - Invoeringsbudget jeugd , Totaal gemeentelijke bijdrage ,-- ========== 4

7 Indeling nieuwe begroting Zoals eerder vermeld beschouwen wij deze begroting als aanzet naar de begroting Omdat de begroting op een geheel nieuwe wijze is opgezet ontbreken de vergelijkende cijfers van de voorgaande jaren en de meerjarenraming. De begroting is opgebouwd uit een beleidsdeel en een financiële vertaling van het beleid per programma. De Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst heeft gekozen om op productniveau te ramen. Deze indeling sluit beter aan bij de landelijke benchmark voor afvalstoffendiensten. Met deze nieuwe opzet komen wij tegemoet aan de wens van diverse gemeenten om smart te formuleren en met prestatie indicatoren te werken. We hebben gekozen voor een standaard indeling van het beleidsdeel van de begroting bestaande uit de onderdelen; - Ontwikkeling/inhoud - Taken - Succesfactoren / programmasturing - Prestatie-indicatoren - Rapportage - Kwaliteitseisen - Samenwerking - Randvoorwaarden - Formatie Jaarplan De begroting wordt opgesteld in december en januari voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar. Dit maakt het voor ons moeilijk om het beleid voor het volgend jaar uiteen te zetten. De ontwikkelingen binnen het sociaal en fysiek domein volgen elkaar zo snel op dat de begroting niet het juiste middel is om het beleid uiteen te zetten. Daarom zijn wij voornemens om naast de begroting te werken met jaarplannen op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Dit jaarplan zal in december voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Na vaststelling door het algemeen bestuur zal het jaarplan aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden. Bestuursrapportage Om voor de raden na te gaan of de gestelde doelen zijn gerealiseerd zijn wij voornemens om tweemaal per jaar een bestuursrapportage uit te brengen. In de bestuursrapportage zal het jaarplan gekoppeld worden aan de financiële doelstellingen. De eerste bestuursrapportage zal de periode januari tot en met juni beslaan en zal rond eind augustus gepresenteerd worden. De tweede bestuursrapportage zal gepresenteerd worden bij de jaarrekkening. 5

8 Programma 1 Sociaal Domein 6

9 Programma : Sociaal Domein Product : Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling/inhoud Taken Gemeenten staan met inwoners, cliëntenraden, Wmo-raden, woningcorporaties, zorgverzekeraars, publiek en private dienstverleners voor de uitdaging om een passend antwoord te vinden op verschillende vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Met de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken en doelgroepen. Gemeenten hebben tot op zekere hoogte de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze de gemeenten de (nieuwe) behoeften van inwoners willen behartigen. Al jaren werken de regiogemeenten vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek intensief samen om verschillende (nieuwe en oude) taken gezamenlijk uit te voeren. Op deze wijze wordt de schaal van de regio (lees de samenwerking) optimaal benut. Het kader c.q. de basis van deze samenwerking varieert. Soms is het een wettelijke vereiste, soms gaat het om het optimaal benutten van de (regionale) schaal en soms vormt de mate van expertise het vertrekpunt. De komende jaren zal het accent opschuiven van (beleidsmatige) voorbereiding naar het organiseren van goede beheerstructuren. (marktmeesterschap, monitoring, contractbeheer) Daarnaast zal er vanuit de regionale samenwerking zijn voor het optimaliseren van de werkprocessen met de lokale uitvoering. 1. RVE Programmasturing: uitvoering geven aan en het ontwikkelen en realiseren van programma s en plannen met gemeenten. 2. RVE GGD: uitvoering geven aan alle kerntaken die op grond van de Wet Publieke Gezondheid tot het werkterrein van de regionale gezondheidsdiensten behoren. 3. RVE Jeugdgezondheidszorg: ouders en kinderen worden voorzien van informatie, advies en ondersteuning betreft Jeugdgezondheidszorg. 4. RVE Maatschappelijke dienstverlening: gemeentelijke dienstverlening aan burgers, namelijk uitvoering van de regionale urgentieregeling tot invulling steunpunt huiselijk geweld. 5.RVE inkoop en contractbeheer: ontwikkelen en realiseren van inkooptrajecten en het uitvoeren van het contractbeheer voor de individuele voorzieningen 7

10 Succesfactoren/programmasturing De regionale programmaorganisatie is succesvol als zij de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunt bij de uitwerking van de zeven principes zoals deze zijn verwoord in de lokale beleidsplannen binnen het sociaal domein. De gemeenten: 1. gaan uit van 1 huishouden, 1 plan; 2. stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal; 3. gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners; 4. werken met passende oplossingen voor mens en omgeving; 5. werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.); 6. vergroten de (eigen) mogelijkheden van mens en hun omgeving; 7. gaan na of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereikt. Proces De regionale samenwerking is van de gemeenten. Dit betekent dat dit ook zo ervaren moet worden. De gemeenten moeten overzicht en inzicht hebben in de samenwerking en weten op welke wijze zij op de samenwerking kunnen sturen. Prestatie-indicatoren Met het vaststellen van de begroting, jaarplannen en de jaarrekening wordt bevestigd in hoeverre de gemeenten tevreden zijn over de waarop de regio gemeenten ondersteunt met de uitwerking van de zeven principes in het Sociaal Domein en op basis daarvan uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken. De regionale samenwerking op een effectieve en efficiëntie wijze is vormgegeven. Hiervoor zal op basis van een benchmark inzicht worden gegeven. Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. De regio hanteert als basiskader voor de invulling van haar taken en de daaraan gerelateerde kwaliteitsnormen de volgende wetgeving: Wet Publieke Gezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Veiligheidsregio, Jeugdwet, Participatiewet, Wet passend onderwijs en Wet op de huisvesting Primair gericht op de gemeenten Politiek Bestuurlijke commitment Heldere opdrachtverlening vanuit gemeenten Goede taakomschrijving en uitvoering vanuit de Regio 104,56 fte 8

11 Programma : Sociaal Domein Product : Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Financiële toelichting Verwezen wordt naar de onderliggende programma s. 9

12 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt. Dit alles om per 1 januari 2015 gereed te zijn. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat er ook nog veel moet gebeuren. Met name op het gebied van Jeugd en Participatie zullen nog stappen moeten worden gezet. Op het gebied van jeugd kan o.a. worden gedacht aan het ombouwen van de subsidierelaties naar persoonsvolgende financiering. Op het gebied van de participatie zal een aantal uitvoeringszaken (o.a. het werkgeverservicepunt) moeten worden opgepakt. Samen met de gemeenten zullen deze stappen worden voorbereid. -Het ondersteunen van de gemeenten en de regionale organisatie bij strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Instrumenten hierbij zijn o.a. de programmabegroting, uitvoeringsprogramma en de regionale samenwerkingsagenda(s). -Het coördineren van de bestuurlijke & ambtelijke processen binnen het integrale programma van het Sociaal Domein en het actualiseren van de (be)sturings van de gemeenten op dit programma. -Op initiatief van gemeenten het initiëren, begeleiden en coördineren van projecten, subsidieaanvragen en activiteiten binnen het Sociaal Domein. Zowel in de rol van projectmanagement als in de rol van projectondersteuning. -Overleggen met strategische partners binnen het Sociaal Domein (regionaal, bovenregionaal en/of landelijk) Succesfactoren/programmasturig -Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein -Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd. Prestatie-indicatoren -De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken -Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouder overleg sociaal domein en de onderliggende stuurgroepen -De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld 10

13 Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. Hoogwaardige advisering Gemeenten, publieke en private leveranciers in het SD, zorgverzekeraars, Provincie Noord-Holland. Ministeries, VNG, vakbonden, cliëntenorganisaties, Wmo-raden, woningbouwcoöperaties en overige. Kennis & Kunde & Capaciteit Politiek bestuurlijk commitment Lokale borging 4,09 fte 11

14 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Programmamanager, Programma coördinator, beleidsadviseur en management assistent en aandeel Directeur SD Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten en algemene kosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2 Bijdrage derden Betreft subsidie Provincie Noord Holland. 12

15 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Maatschappelijke Dienstverlening Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken Binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan een tweetal taken. Centraal staan het uitvoering geven aan het AMHK en diverse taken op het gebied van Wonen (urgentieregeling). Voor zal er daarnaast aandacht zijn voor het optimaliseren en inrichting van de (werk)processen en de afstemming met de diverse partners. (lokale uitvoeringsdiensten, de gecertificeerde instelling, het veiligheidshuis). Ten eerste omdat het om nieuwe taken gaan binnen een nieuwe RVE. Ten tweede omdat voor deze jaren de medewerkers van Bureau Jeugdzorg worden gedetacheerd. Er zal aandacht moeten zijn voor het structureel inbedden van deze taken. Het uitvoering geven de taken zoals die aan het AMHK zijn opgedragen in de wet op de jeugdzorg. -Adviesfunctie: Het AMHK adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en desgewenst over de stappen die kunnen worden ondernomen. Het AMHK verleent daarbij zo nodig ondersteuning. -Meldfunctie: Het AMHK fungeert als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het AMHK stelt de melder op de hoogte van de stappen die naar aanleiding van een melding zijn ondernomen. -Onderzoeksfunctie: Het AMHK bepaalt binnen vijf dagen na ontvangst van een melding of het gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag het AMHK, indien dat noodzakelijk is, zonder toestemming van diegene die het betreft persoonsgegevens verwerken. Uiterlijk binnen tien weken beoordeelt het AMHK vervolgens tot welke stappen de melding aanleiding geeft. -Het AMHK levert de coördinatie in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, voor ten minste 10 en ten hoogste 28 dagen. -Bovenwettelijke taken: zoals fungeren als regionaal expertisecentrum, voorlichting/training voor burgers en professionals. Succesfactoren/programmasturing -Samenhang in advies en informatie: Signalen, contacten en meldingen worden in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt. -Tegelijkertijd, in samenhang, inzetten van de middelen die nu apart door ASHG en AMK worden ingezet -Laagdrempelig ASHG behouden: Het ASHG is de plek waar mensen 13

16 laagdrempelig naar toe kunnen gaan voor vragen en adviezen. -In principe niet over betrokkenen praten en voor betrokken handelen, maar met betrokkenen.. -Systeemgericht werken, met focus op duurzame oplossingen binnen gezinssituatie. -Inbedding in het sociaal domein: Het AMHK is ingebed in het sociaal domein. Het AMHK is de (regionale) toegang tot de gedwongen hulpverlening, dat een heldere relatie houdt met de lokale toegang tot individuele voorzieningen. - Voldoende aandacht voor waarheidsvinding. Beide partijen onpartijdig horen. -Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld snel handelen. Snel handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, draagt bij aan voorkomen van excessen.) Crisisinterventie: het AMHK acteert in de crisis, heeft cliënt snel in beeld en waarborgt, waar nodig met inzet van drang of dwang, mét cliënten en hulpverlening de acute veiligheid. Daarna draagt het AMHK zorg voor een juiste overdracht naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst en reguliere hulpverlening. Als er geweld heeft plaatsgevonden zijn betrokkenen vaak gemotiveerd hulp te aanvaarden en wordt de crisis als kans benut. -Duidelijk gepositioneerd als regionaal expertisecentrum, medewerkers zijn gekwalificeerd en hebben de juiste kennis en vaardigheden. -Door verbinding met de uitvoeringsdiensten en het lokale veld meer zicht op aard en omvang huiselijk geweld en kindermishandeling. -Inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek weten waar Veilig Thuis voor staat en weten ons te vinden. -De bereikbaarheid is 24/7 gewaarborgd. Prestatie-indicatoren Jaar Aantal meldingen bij ASHG Aantal betrokken personen Stijging aantal meldingen ten opzichte van het jaar ervoor 18% 22% 20% Herkomst meldingen Politie Betrokkenen Professionals Overig 138 Totaal

17 Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. volgt Gemeenten (uitvoeringsdiensten, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Zorgaanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning volgt 9,12 fte 15

18 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Maatschappelijke Dienstverlening Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Manager, Zorgcoördinator Vangnet en Advies, Coördinator ASHG, Coördinator Tweede Kansbeleid, Uitvoerder Wet Tijdelijk Huisverbod, en management assistent, aandeel Directeur PG en Directeur SD. Tevens zijn hier de vergoedingen voor de consignatiediensten opgenomen Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten, kosten Regipro. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2 Bijdrage voor Vangnet & Advies ,-- en een bijdrage voor Huiselijk Geweld van ,--, CMP gelden (één vangnet jeugd) ,--, één Vangnet Jeugd ,-- Bijdrage derden Inkomsten ASHG (Beschermd en Weerbaar gelden) ,--. Inkomsten Tweede Kans beleid ,--. 16

19 Programma : Sociaal Domein Product : a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken Succesfactoren/programmasturing Binnen de uitvoering gericht op vraagstukken rondom wonen worden op dit moment meerdere instrumenten ingezet. Het Tweede Kansbeleid, Kansrijk Wonen en Huren onder voorwaarden zijn instrumenten die worden ingezet als het wonen of het hebben van een woning voor inwoners niet vanzelfsprekend is. In 2015 zal worden bekeken in hoeverre deze verschillende instrumenten binnen de bestaande beleidskaders, samengebracht kunnen worden onder één noemer. Hierin worden alle gemaakte uitvoeringsafspraken rond wonen en de opgaven die wonen raken vanuit het sociaal domein voor alle partijen opgenomen en inzichtelijk vermeld. Het toepassen van urgentiecriteria voor het aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting -Inwoners die recht hebben op een urgentieverklaring te ondersteunen in het vinden van een passend woning -Inwoners die geen recht hebben op een urgentieverklaring ondersteunen door middel van advies en informatie bij het vinden van een mogelijk anderen passend oplossing bij hun vraagstuk. Prestatie-indicatoren -Het zorgvuldig, eenduidig en evenwichtig behandelen van urgente aanvragen huisvesting en klachten. -Het behandelen van jaarlijks ongeveer 280 aanvragen. -Het aantal van toegewezen urgentieverklaringen (45%) -Doorlooptijd maximaal 8 weken -Bezwaarschriften 30 - Urgentiecommissie komt 22 keer per jaar bij elkaar. Rapportage De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van het aantal verwerkte aanvragen. Kwaliteitseisen Samenwerking 1. Gemeenten 2. Woningcorporaties 3. Woningnet 4. Regionale Urgentiecommissie Randvoorwaarden Het aantal aanvragen staat sinds 2013 onder druk. Formatie 62 uur maatschappelijk werkende. 29 uur administratieve ondersteuning. Een maatschappelijk werkende is tijdelijk voor 20 uur per week gedetacheerd bij het ASHG. 17

20 Programma : Sociaal Domein Product : a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Maatschappelijk werker en Administratief medewerker. Hieronder zijn ook de kosten voor personeel derden en overige personeelskosten verantwoord. Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten, en medische advieskosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage op basis van 280 aanvragen op jaarbasis wat neerkomt op een tarief van 763,39 per aanvraag. Bijdrage derden Hieronder vallen de inkomsten urgentieverklaringen en detacheringsvergoeding. 18

21 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Inkoop en Contractbeheer Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken De RVE inkoop en contractbeheer is zowel verantwoordelijk voor het doorlopen van rechtmatige en doelmatige inkooptrajecten alsmede het beheren van de contractafspraken inclusief het onderhouden van relaties met de stakeholders van de verschillende processen. Naast deze taken wordt de RVE ook verantwoordelijk voor een centrale klachtafwikkeling. Hiervoor zal in 2015 een centraal klachtenmeldpunt worden ingericht t.b.v. inwoners uit de regio die gebruik maken van een individuele voorziening. Tot slot voer de afdeling in opdracht van de uitvoeringsdiensten klanttevredenheidsonderzoeken uit. Inkoop -Het regie voeren en/of begeleiden van inkoop- en contractteringstrajecten op deelgebieden Jeugd, WMO en Participatie. -Het opstellen van voorstellen m.b.t. prestatieafspraken voor de dienstverlening aan de klant/inwoner (kwaliteit, termijnen, regie van de inwoner bij levering) en normbedragen (tarieven) voor de te leveren goederen, of diensten -Het opstellen van voorstellen m.b.t. randvoorwaardelijke afspraken (o.a. bereikbaarheid, opleidingseisen, eisen van goed bestuur, en verantwoorde beloning personeel, social return on investment. Contractbeheer -Het informeren over, het beheren en toezien op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen inclusief de facturatiestroom inclusief kwaliteitscontroles -Het beheren van de tactische en strategische relaties en informatie met de (zorg)aanbieders. Het leveranciersmanagement) -Het informeren en trainen van uitvoeringsdiensten over de contractuele gevolgen van de overeenkomsten. -Het ontvangen, verwerken en toezien op de klachtenafwikkeling van de eindklant. (indien noodzakelijk d.m.v. schriftelijk contact, mondeling aan de telefoon en zo nodig bij cliënt thuis) Succesfactoren/programmasturing Binnen de regievoering van de inkooptrajecten inhoud geven aan de beleidsmatige uitgangspunten binnen het Sociaal Domein: keuzevrijheid, regie bij de klant, inzet van ervaringsdeskundigen. 19

Programma. Begroting 2014

Programma. Begroting 2014 Programma Begroting 2014 Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013 Programmabegroting 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Algemeen... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen...

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Ontwerp. Programmabegroting V R K

Ontwerp. Programmabegroting V R K QG G D B R A N D W E E R ^ ) V e i l i g h e i d s r e g i o K e n n e m e r l a n d Ontwerp Programmabegroting V R K 2013 Ontwerp, vastgesteld door DB VRK 16 april 2012 Ontwerp Programmabegroting 2013,

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant

Jaarrekening 2010. GGD Hart voor Brabant Jaarrekening GGD Hart voor Brabant Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Verslag van de directie... 4 Besluitvorming... 6 1. Gezondheidsbevordering... 7 1.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 7 1.2 Wat

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

ontwerp JAARVERSLAG Concept tbv bestuurscommissies 8 april 2013

ontwerp JAARVERSLAG Concept tbv bestuurscommissies 8 april 2013 ontwerp JAARVERSLAG 2012 Concept tbv bestuurscommissies 8 april 2013 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Kennemerland Bezoekadres: Zijlweg 200 2015 CK Haarlem Postadres: Postbus 5514 2000 GM Haarlem Telefoon:

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente

Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente Vormgevingsdocument Veilig Thuis Twente Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling Datum: 23 oktober 2014 Rapportnummer: R14-010 CONSULTANTS Dr. J.J. (Joost) Vos vos@tmc.tno.nl 06-51591894

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie