Programmabegroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14.0007859. Programmabegroting 2015"

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Programma 1 Sociaal Domein... 6 Product : RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling 10 Product : RVE Maatschappelijke Dienstverlening 13 Product : a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Regionaal Urgentie Bureau (RUB) 17 Product : RVE Inkoop en Contractbeheer 19 Product : RVE Jeugdgezondheidszorg 22 Product : RVE GGD Team Algemene Gezondheidszorg 27 Product : RVE GGD Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek 31 Product : RVE GGD Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio 35 Programma 2 Regionale Ambulance Voorziening Product : Team Meldkamer Ambulancezorg 38 Product : Team Ambulance hulpverlening 40 Programma 3 Fysiek Domein Product : RVE Programmasturing Ruimtelijk Ordening en Verkeer en Vervoer 46 Product : RVE Programmasturing Economie en Toerisme 48 Product : RVE Programmasturing Innovatieplatforms 51 Product : RVE Programmasturing Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie 53 Product : RVE GAD - Programmasturing Milieubeheer 55 Product : RVE GAD - Communicatie 57 Product : RVE GAD - Inzameling Restafval 59 Product : RVE GAD inzameling GFT 61 Product : RVE GAD inzameling Grof Tuinafval 63 Product : RVE GAD Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval 65 Product : RVE GAD Inzameling Papier (OPK) / Textiel 67 Product : RVE GAD Inzameling Kunststof Verpakkingen 70 Product : RVE GAD Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA) 72 Product : RVE GAD - Inzameling Grof Huishoudelijk Afval 74 Product : RVE GAD Inzameling Verpakkingsglas 76 Product : RVE GAD - Inzameling via Scheidingsstations 78 Product : RVE GAD Logistiek en Verwerking 81 Product : RVE GAD Toezicht en Handhaving 83 Programma 4 Overige taken Product : Bestuur - ondersteuning 86 Product : Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) 88 Product : Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie 90 BIJLAGEN Bijlage 1 Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau 93 Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen per gemeente 94 Bijlage 3 Gemeentelijke bijdrage : vastgestelde begroting programmabegroting 104 2

3 1

4 Voorwoord Op 26 maart 2014 hebben wij de conceptbegroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Wij hebben de raden verzocht hun zienswijze over de conceptbegroting 2015 naar voren te brengen. Een aantal gemeenten heeft hier gebruik van gemaakt en hebben een zienswijze neergelegd. De zienswijzen zijn ter behandeling aan het algemeen bestuur aangeboden. Op 25 juni 2014 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting 2015 vastgesteld. Zienswijze van de gemeente op de begroting 2015 De ingebrachte zienswijzen levert het volgende beeld op. - De smartheid van de begroting kan verbeterd worden - De Regio moet werken met outputindicatoren. Deze indicatoren zijn belangrijk voor de afrekening achteraf maar ook voor de meting van succes. - De Regio moet afgerekend kunnen worden op de geformuleerde prestaties. Reorganisatie Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. De inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programma gestuurde organisatie bestaande uit een fysiek en een sociaal domein. Dit proces moet op 1 januari 2015 zijn voltooid. Deze organisatiewijziging heeft ook gevolgen voor de inrichting van de begroting. Ombouwen begroting 2015 Wij hebben de organisatie opdracht gegeven de vastgestelde begroting om te bouwen waarbij met de zienswijze van de raden van de deelnemende gemeenten en de nieuwe organisatiestructuur rekening wordt gehouden. Deze zomer is de organisatie gestart met het ombouwen van de begroting De organisatie is momenteel als volgt ingericht. Algemene Dienst Intergemeentelijk Bureau - Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer - Economie en Toerisme - Innovatieplatforms - Natuur, landschap recreatie en cultuurhistorie - Wonen, Welzijn en Zorg - Volkshuisvesting - Regionaal Urgentie Bureau Personeel & Organisatie Financiën Archiefbeheer ICT Regionale Ambulance Voorziening Gemeentelijke Gezondheids Dienst Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering Algemene Gezondheids Zorg Jeugdgezondheidszorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening in de Regio 2

5 Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Bedrijfsvoering GAD Grondstoffen, GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval Grondstoffen, recyclingcomponenten Toezicht en Handhaving Na 1 januari 2015 is de Regio als volgt opgebouwd. Sociaal Domein - RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling - RVE Maatschappelijke Dienstverlening - RVE Maatschappelijke Dienstverlening / Regionaal Urgentie Bureau - RVE Inkoop en Contractbeheer - RVE Jeugdgezondheidszorg - RVE GGD - team Algemene Gezondheidszorg - RVE GGD - team Gezondheidsbevordering en Onderzoek - RVE GGD team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Regionale Ambulance Voorziening Fysiek Domein - RVE Programmasturing Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer - RVE Programmasturing Economie en Toerisme - RVE Programmasturing Innovatieplatforms - RVE Programmasturing Natuur, Landschap, recreatie en natuurhistorie - RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Overige Taken - Bestuur ondersteuning - Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek - Regionale samenwerking Personeel - Organisatie Ondersteuningsbureau Planning en control - Team Personeel & Organisatie - Team Financieel Beheer en Financieel economische advisering - Team Interne controle Facilitaire zaken - Team Informatie Ontwikkeling & Automatisering - Team Service - Team Communicatie en Secretariaat Bij de nieuw ingerichte organisatie zullen alle ondersteunende functies worden ondergebracht bij een ondersteuningsbureau. Meerdere functies zullen per 1 januari 2015 overgaan van de voormalige diensten naar het ondersteuningsbureau. Het betreft hier de functies van gebouwenbeheer, dtp-er, bedrijfseconomisch specialist, telefonie en receptie. De afnemers van het ondersteuningsbureau zijn het sociaal domein, het fysiek domein, de Regionale Ambulancevoorziening en als externe klant het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De kosten die het ondersteuningsbureau maakt worden verdeeld over de bovenstaande afnemers van deze diensten. Over de juiste verdeling van de kosten wordt verwezen naar de kosten verdeelstaat. 3

6 Aparte bijdrage voor bestuurskosten Binnen het onderdeel bestuurskosten worden de kosten geboekt voor gepensioneerde ex-bestuurders voor ,-- en de kosten van de bestuurssecretaris voor 109,155,--. totaal ,-- inclusief indirecte kosten. Dit komt op een bedrag van 0,85 per inwoner. Verschuiving van de gemeentelijke bijdrage De huidige gemeentelijke bijdrage voor de Algemene Dienst bestaat uit de kosten van het Intergemeentelijk Bureau en de ondersteunende afdelingen. Deze bijdrage aan de Algemene Dienst komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. De gemeentelijke bijdrage verschuift naar het sociaal en het fysiek domein. Totaal gaat het hier om een bedrag van ,-- is 4,68 per inwoner. Hierop wordt in mindering gebracht de bijdrage voor bestuurskosten van ,--. Blijft te verdelen over de domeinen een bedrag van ,--. Deze verdeling is als volgt opgebouwd. - Fysiek Domein ,-- - Sociaal Domein ,-- De verschuiving van deze bijdrage is inclusief de bijdrage voor de medewerkers van het Intergemeentelijk Bureau. Deze medewerkers gaan met ingang van 1 januari 2015 over naar de twee domeinen. Deze nieuwe methode van kostentoerekening leidt tot een prijsverhoging op onderdelen binnen de twee domeinen. Dit wordt echter gecompenseerd door het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage aan de Algemene Dienst. In de vastgestelde begroting 2015 is in het programma Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering van de GGD een bedrag van ,-- opgenomen voor de kosten van directie. In deze aangepaste begroting zijn de kosten en bijdragen voor directie binnen het Sociaal Domein verdeeld over een aantal programma s. Dit leidt tevens tot een kostenverhoging op onderdelen binnen het Sociaal Domein. De ombouw van de begroting 2015 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijk bijdrage. Verdeling van de kosten Om een verdeling van deze kosten goed inzichtelijk te maken is er per gemeente een overzicht opgesteld hoe deze verschuiving is opgebouwd. Zie hiervoor bijlage 2 van deze begroting. Gemeentelijke bijdrage Totaal door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting Vastgestelde begroting ,-- Verantwoord onder bijdrage derden Bijdrage Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek ,-- Bijdrage Regionale samenwerking Personeel & Organisatie ,-- Sociaal Domein - Contractbeheergelden ,-- Sociaal Domein - Invoering WMO 3 e fase ,-- Sociaal Domein - Invoeringsbudget jeugd , Totaal gemeentelijke bijdrage ,-- ========== 4

7 Indeling nieuwe begroting Zoals eerder vermeld beschouwen wij deze begroting als aanzet naar de begroting Omdat de begroting op een geheel nieuwe wijze is opgezet ontbreken de vergelijkende cijfers van de voorgaande jaren en de meerjarenraming. De begroting is opgebouwd uit een beleidsdeel en een financiële vertaling van het beleid per programma. De Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst heeft gekozen om op productniveau te ramen. Deze indeling sluit beter aan bij de landelijke benchmark voor afvalstoffendiensten. Met deze nieuwe opzet komen wij tegemoet aan de wens van diverse gemeenten om smart te formuleren en met prestatie indicatoren te werken. We hebben gekozen voor een standaard indeling van het beleidsdeel van de begroting bestaande uit de onderdelen; - Ontwikkeling/inhoud - Taken - Succesfactoren / programmasturing - Prestatie-indicatoren - Rapportage - Kwaliteitseisen - Samenwerking - Randvoorwaarden - Formatie Jaarplan De begroting wordt opgesteld in december en januari voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar. Dit maakt het voor ons moeilijk om het beleid voor het volgend jaar uiteen te zetten. De ontwikkelingen binnen het sociaal en fysiek domein volgen elkaar zo snel op dat de begroting niet het juiste middel is om het beleid uiteen te zetten. Daarom zijn wij voornemens om naast de begroting te werken met jaarplannen op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Dit jaarplan zal in december voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Na vaststelling door het algemeen bestuur zal het jaarplan aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden. Bestuursrapportage Om voor de raden na te gaan of de gestelde doelen zijn gerealiseerd zijn wij voornemens om tweemaal per jaar een bestuursrapportage uit te brengen. In de bestuursrapportage zal het jaarplan gekoppeld worden aan de financiële doelstellingen. De eerste bestuursrapportage zal de periode januari tot en met juni beslaan en zal rond eind augustus gepresenteerd worden. De tweede bestuursrapportage zal gepresenteerd worden bij de jaarrekkening. 5

8 Programma 1 Sociaal Domein 6

9 Programma : Sociaal Domein Product : Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling/inhoud Taken Gemeenten staan met inwoners, cliëntenraden, Wmo-raden, woningcorporaties, zorgverzekeraars, publiek en private dienstverleners voor de uitdaging om een passend antwoord te vinden op verschillende vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Met de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken en doelgroepen. Gemeenten hebben tot op zekere hoogte de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze de gemeenten de (nieuwe) behoeften van inwoners willen behartigen. Al jaren werken de regiogemeenten vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek intensief samen om verschillende (nieuwe en oude) taken gezamenlijk uit te voeren. Op deze wijze wordt de schaal van de regio (lees de samenwerking) optimaal benut. Het kader c.q. de basis van deze samenwerking varieert. Soms is het een wettelijke vereiste, soms gaat het om het optimaal benutten van de (regionale) schaal en soms vormt de mate van expertise het vertrekpunt. De komende jaren zal het accent opschuiven van (beleidsmatige) voorbereiding naar het organiseren van goede beheerstructuren. (marktmeesterschap, monitoring, contractbeheer) Daarnaast zal er vanuit de regionale samenwerking zijn voor het optimaliseren van de werkprocessen met de lokale uitvoering. 1. RVE Programmasturing: uitvoering geven aan en het ontwikkelen en realiseren van programma s en plannen met gemeenten. 2. RVE GGD: uitvoering geven aan alle kerntaken die op grond van de Wet Publieke Gezondheid tot het werkterrein van de regionale gezondheidsdiensten behoren. 3. RVE Jeugdgezondheidszorg: ouders en kinderen worden voorzien van informatie, advies en ondersteuning betreft Jeugdgezondheidszorg. 4. RVE Maatschappelijke dienstverlening: gemeentelijke dienstverlening aan burgers, namelijk uitvoering van de regionale urgentieregeling tot invulling steunpunt huiselijk geweld. 5.RVE inkoop en contractbeheer: ontwikkelen en realiseren van inkooptrajecten en het uitvoeren van het contractbeheer voor de individuele voorzieningen 7

10 Succesfactoren/programmasturing De regionale programmaorganisatie is succesvol als zij de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunt bij de uitwerking van de zeven principes zoals deze zijn verwoord in de lokale beleidsplannen binnen het sociaal domein. De gemeenten: 1. gaan uit van 1 huishouden, 1 plan; 2. stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal; 3. gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners; 4. werken met passende oplossingen voor mens en omgeving; 5. werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.); 6. vergroten de (eigen) mogelijkheden van mens en hun omgeving; 7. gaan na of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereikt. Proces De regionale samenwerking is van de gemeenten. Dit betekent dat dit ook zo ervaren moet worden. De gemeenten moeten overzicht en inzicht hebben in de samenwerking en weten op welke wijze zij op de samenwerking kunnen sturen. Prestatie-indicatoren Met het vaststellen van de begroting, jaarplannen en de jaarrekening wordt bevestigd in hoeverre de gemeenten tevreden zijn over de waarop de regio gemeenten ondersteunt met de uitwerking van de zeven principes in het Sociaal Domein en op basis daarvan uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken. De regionale samenwerking op een effectieve en efficiëntie wijze is vormgegeven. Hiervoor zal op basis van een benchmark inzicht worden gegeven. Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. De regio hanteert als basiskader voor de invulling van haar taken en de daaraan gerelateerde kwaliteitsnormen de volgende wetgeving: Wet Publieke Gezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Veiligheidsregio, Jeugdwet, Participatiewet, Wet passend onderwijs en Wet op de huisvesting Primair gericht op de gemeenten Politiek Bestuurlijke commitment Heldere opdrachtverlening vanuit gemeenten Goede taakomschrijving en uitvoering vanuit de Regio 104,56 fte 8

11 Programma : Sociaal Domein Product : Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Financiële toelichting Verwezen wordt naar de onderliggende programma s. 9

12 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt. Dit alles om per 1 januari 2015 gereed te zijn. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat er ook nog veel moet gebeuren. Met name op het gebied van Jeugd en Participatie zullen nog stappen moeten worden gezet. Op het gebied van jeugd kan o.a. worden gedacht aan het ombouwen van de subsidierelaties naar persoonsvolgende financiering. Op het gebied van de participatie zal een aantal uitvoeringszaken (o.a. het werkgeverservicepunt) moeten worden opgepakt. Samen met de gemeenten zullen deze stappen worden voorbereid. -Het ondersteunen van de gemeenten en de regionale organisatie bij strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Instrumenten hierbij zijn o.a. de programmabegroting, uitvoeringsprogramma en de regionale samenwerkingsagenda(s). -Het coördineren van de bestuurlijke & ambtelijke processen binnen het integrale programma van het Sociaal Domein en het actualiseren van de (be)sturings van de gemeenten op dit programma. -Op initiatief van gemeenten het initiëren, begeleiden en coördineren van projecten, subsidieaanvragen en activiteiten binnen het Sociaal Domein. Zowel in de rol van projectmanagement als in de rol van projectondersteuning. -Overleggen met strategische partners binnen het Sociaal Domein (regionaal, bovenregionaal en/of landelijk) Succesfactoren/programmasturig -Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein -Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd. Prestatie-indicatoren -De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken -Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouder overleg sociaal domein en de onderliggende stuurgroepen -De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld 10

13 Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. Hoogwaardige advisering Gemeenten, publieke en private leveranciers in het SD, zorgverzekeraars, Provincie Noord-Holland. Ministeries, VNG, vakbonden, cliëntenorganisaties, Wmo-raden, woningbouwcoöperaties en overige. Kennis & Kunde & Capaciteit Politiek bestuurlijk commitment Lokale borging 4,09 fte 11

14 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Programmasturing Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Programmamanager, Programma coördinator, beleidsadviseur en management assistent en aandeel Directeur SD Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten en algemene kosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2 Bijdrage derden Betreft subsidie Provincie Noord Holland. 12

15 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Maatschappelijke Dienstverlening Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken Binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan een tweetal taken. Centraal staan het uitvoering geven aan het AMHK en diverse taken op het gebied van Wonen (urgentieregeling). Voor zal er daarnaast aandacht zijn voor het optimaliseren en inrichting van de (werk)processen en de afstemming met de diverse partners. (lokale uitvoeringsdiensten, de gecertificeerde instelling, het veiligheidshuis). Ten eerste omdat het om nieuwe taken gaan binnen een nieuwe RVE. Ten tweede omdat voor deze jaren de medewerkers van Bureau Jeugdzorg worden gedetacheerd. Er zal aandacht moeten zijn voor het structureel inbedden van deze taken. Het uitvoering geven de taken zoals die aan het AMHK zijn opgedragen in de wet op de jeugdzorg. -Adviesfunctie: Het AMHK adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en desgewenst over de stappen die kunnen worden ondernomen. Het AMHK verleent daarbij zo nodig ondersteuning. -Meldfunctie: Het AMHK fungeert als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het AMHK stelt de melder op de hoogte van de stappen die naar aanleiding van een melding zijn ondernomen. -Onderzoeksfunctie: Het AMHK bepaalt binnen vijf dagen na ontvangst van een melding of het gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag het AMHK, indien dat noodzakelijk is, zonder toestemming van diegene die het betreft persoonsgegevens verwerken. Uiterlijk binnen tien weken beoordeelt het AMHK vervolgens tot welke stappen de melding aanleiding geeft. -Het AMHK levert de coördinatie in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, voor ten minste 10 en ten hoogste 28 dagen. -Bovenwettelijke taken: zoals fungeren als regionaal expertisecentrum, voorlichting/training voor burgers en professionals. Succesfactoren/programmasturing -Samenhang in advies en informatie: Signalen, contacten en meldingen worden in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt. -Tegelijkertijd, in samenhang, inzetten van de middelen die nu apart door ASHG en AMK worden ingezet -Laagdrempelig ASHG behouden: Het ASHG is de plek waar mensen 13

16 laagdrempelig naar toe kunnen gaan voor vragen en adviezen. -In principe niet over betrokkenen praten en voor betrokken handelen, maar met betrokkenen.. -Systeemgericht werken, met focus op duurzame oplossingen binnen gezinssituatie. -Inbedding in het sociaal domein: Het AMHK is ingebed in het sociaal domein. Het AMHK is de (regionale) toegang tot de gedwongen hulpverlening, dat een heldere relatie houdt met de lokale toegang tot individuele voorzieningen. - Voldoende aandacht voor waarheidsvinding. Beide partijen onpartijdig horen. -Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld snel handelen. Snel handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, draagt bij aan voorkomen van excessen.) Crisisinterventie: het AMHK acteert in de crisis, heeft cliënt snel in beeld en waarborgt, waar nodig met inzet van drang of dwang, mét cliënten en hulpverlening de acute veiligheid. Daarna draagt het AMHK zorg voor een juiste overdracht naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst en reguliere hulpverlening. Als er geweld heeft plaatsgevonden zijn betrokkenen vaak gemotiveerd hulp te aanvaarden en wordt de crisis als kans benut. -Duidelijk gepositioneerd als regionaal expertisecentrum, medewerkers zijn gekwalificeerd en hebben de juiste kennis en vaardigheden. -Door verbinding met de uitvoeringsdiensten en het lokale veld meer zicht op aard en omvang huiselijk geweld en kindermishandeling. -Inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek weten waar Veilig Thuis voor staat en weten ons te vinden. -De bereikbaarheid is 24/7 gewaarborgd. Prestatie-indicatoren Jaar Aantal meldingen bij ASHG Aantal betrokken personen Stijging aantal meldingen ten opzichte van het jaar ervoor 18% 22% 20% Herkomst meldingen Politie Betrokkenen Professionals Overig 138 Totaal

17 Rapportage Kwaliteitseisen Samenwerking Randvoorwaarden Formatie De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie. volgt Gemeenten (uitvoeringsdiensten, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Zorgaanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning volgt 9,12 fte 15

18 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Maatschappelijke Dienstverlening Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Manager, Zorgcoördinator Vangnet en Advies, Coördinator ASHG, Coördinator Tweede Kansbeleid, Uitvoerder Wet Tijdelijk Huisverbod, en management assistent, aandeel Directeur PG en Directeur SD. Tevens zijn hier de vergoedingen voor de consignatiediensten opgenomen Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten, kosten Regipro. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Zie bijlage 2 Bijdrage voor Vangnet & Advies ,-- en een bijdrage voor Huiselijk Geweld van ,--, CMP gelden (één vangnet jeugd) ,--, één Vangnet Jeugd ,-- Bijdrage derden Inkomsten ASHG (Beschermd en Weerbaar gelden) ,--. Inkomsten Tweede Kans beleid ,--. 16

19 Programma : Sociaal Domein Product : a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken Succesfactoren/programmasturing Binnen de uitvoering gericht op vraagstukken rondom wonen worden op dit moment meerdere instrumenten ingezet. Het Tweede Kansbeleid, Kansrijk Wonen en Huren onder voorwaarden zijn instrumenten die worden ingezet als het wonen of het hebben van een woning voor inwoners niet vanzelfsprekend is. In 2015 zal worden bekeken in hoeverre deze verschillende instrumenten binnen de bestaande beleidskaders, samengebracht kunnen worden onder één noemer. Hierin worden alle gemaakte uitvoeringsafspraken rond wonen en de opgaven die wonen raken vanuit het sociaal domein voor alle partijen opgenomen en inzichtelijk vermeld. Het toepassen van urgentiecriteria voor het aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting -Inwoners die recht hebben op een urgentieverklaring te ondersteunen in het vinden van een passend woning -Inwoners die geen recht hebben op een urgentieverklaring ondersteunen door middel van advies en informatie bij het vinden van een mogelijk anderen passend oplossing bij hun vraagstuk. Prestatie-indicatoren -Het zorgvuldig, eenduidig en evenwichtig behandelen van urgente aanvragen huisvesting en klachten. -Het behandelen van jaarlijks ongeveer 280 aanvragen. -Het aantal van toegewezen urgentieverklaringen (45%) -Doorlooptijd maximaal 8 weken -Bezwaarschriften 30 - Urgentiecommissie komt 22 keer per jaar bij elkaar. Rapportage De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van het aantal verwerkte aanvragen. Kwaliteitseisen Samenwerking 1. Gemeenten 2. Woningcorporaties 3. Woningnet 4. Regionale Urgentiecommissie Randvoorwaarden Het aantal aanvragen staat sinds 2013 onder druk. Formatie 62 uur maatschappelijk werkende. 29 uur administratieve ondersteuning. Een maatschappelijk werkende is tijdelijk voor 20 uur per week gedetacheerd bij het ASHG. 17

20 Programma : Sociaal Domein Product : a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Urgentie Bureau (RUB) Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten Totaal Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage rijk Bijdrage derden Overige baten Totaal Saldo Financiële toelichting Personeelskosten Hieronder zijn de volgende functies begroot: Maatschappelijk werker en Administratief medewerker. Hieronder zijn ook de kosten voor personeel derden en overige personeelskosten verantwoord. Materiële kosten Hieronder vallen o.a. huisvestingskosten, en medische advieskosten. Indirecte kosten Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau. Bijdrage Gemeenten Rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage op basis van 280 aanvragen op jaarbasis wat neerkomt op een tarief van 763,39 per aanvraag. Bijdrage derden Hieronder vallen de inkomsten urgentieverklaringen en detacheringsvergoeding. 18

21 Programma : Sociaal Domein Product : RVE Inkoop en Contractbeheer Budgethouder : Directeur Sociaal Domein Ontwikkeling / inhoud Taken De RVE inkoop en contractbeheer is zowel verantwoordelijk voor het doorlopen van rechtmatige en doelmatige inkooptrajecten alsmede het beheren van de contractafspraken inclusief het onderhouden van relaties met de stakeholders van de verschillende processen. Naast deze taken wordt de RVE ook verantwoordelijk voor een centrale klachtafwikkeling. Hiervoor zal in 2015 een centraal klachtenmeldpunt worden ingericht t.b.v. inwoners uit de regio die gebruik maken van een individuele voorziening. Tot slot voer de afdeling in opdracht van de uitvoeringsdiensten klanttevredenheidsonderzoeken uit. Inkoop -Het regie voeren en/of begeleiden van inkoop- en contractteringstrajecten op deelgebieden Jeugd, WMO en Participatie. -Het opstellen van voorstellen m.b.t. prestatieafspraken voor de dienstverlening aan de klant/inwoner (kwaliteit, termijnen, regie van de inwoner bij levering) en normbedragen (tarieven) voor de te leveren goederen, of diensten -Het opstellen van voorstellen m.b.t. randvoorwaardelijke afspraken (o.a. bereikbaarheid, opleidingseisen, eisen van goed bestuur, en verantwoorde beloning personeel, social return on investment. Contractbeheer -Het informeren over, het beheren en toezien op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen inclusief de facturatiestroom inclusief kwaliteitscontroles -Het beheren van de tactische en strategische relaties en informatie met de (zorg)aanbieders. Het leveranciersmanagement) -Het informeren en trainen van uitvoeringsdiensten over de contractuele gevolgen van de overeenkomsten. -Het ontvangen, verwerken en toezien op de klachtenafwikkeling van de eindklant. (indien noodzakelijk d.m.v. schriftelijk contact, mondeling aan de telefoon en zo nodig bij cliënt thuis) Succesfactoren/programmasturing Binnen de regievoering van de inkooptrajecten inhoud geven aan de beleidsmatige uitgangspunten binnen het Sociaal Domein: keuzevrijheid, regie bij de klant, inzet van ervaringsdeskundigen. 19

scorelijst 1 januari 2012

scorelijst 1 januari 2012 OVERZICHT PER ORGANISATIEONDERDEEL/SECTOR 12.0014063 * uitspraak algemeen bestuur 27 november 2008 1000 Secretaris Nr. Functienaam HG Fv Z L C Totaal Schaal 1001* Algemeen directeur/secretaris VIb 16 1.

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Takenlijst Regio Twente 23 januari 2014 (bron: programma begroting Regio Twente) Voor toelichting en context verwijzen wij u naar de programmabegroting 2014 van Regio Twente. De begroting Regio Twente

Nadere informatie

scorelijst 1 januari 2010

scorelijst 1 januari 2010 OVERZICHT PER ORGANISATIEONDERDEEL/SECTOR 10.0004167 * uitspraak algemeen bestuur 27 november 2008 1000 Secretaris Nr. Functienaam HG Fv Z L C Totaal Schaal 1001* Algemeen directeur/secretaris VIb 16 1.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

15.0000292 CONCEPT BEGROTING

15.0000292 CONCEPT BEGROTING 15.0000292 CONCEPT BEGROTING 2016 2 INHOUDSOPGAVE AANBIEDINGSBRIEF... 1 FINANCIËLE BESCHOUWINGEN... 2 1. PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN... 12 Subprogramma : 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein... 16 Subprogramma

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe Alles is gezondheid Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe GGD = Gemeentelijke Gezondheids Dienst Presentatie 1 juni 2016 Alles is gezondheid Wettelijke

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 Aan het college van B&W van de gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost. ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201 onderwerp: GGD

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg door de commissie JGZ van de NVDA Taakherschikking NVDA cie. JGZ mei 2009 1 Inhoud 1. Doel 2. Aanleiding 3. Jeugdgezondheidszorg 4. JGZ afdelingen in Nederland

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Algemeen Agendapunt: 8 Onderwerp: AMHK Gooi en Vechtstreek Steller: Directieoverleg Sociaal Domein Kenmerk: 14.0000252 Status: Ter instemming Behandeling: 23 januari

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân. Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân Veiligheidsregio Fryslân Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân Veiligheidsregio 25 veiligheidsregio s in Nederland In Fryslân bestaat de veiligheidsregio

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Inleiding Om beter te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, is per 1 januari het nieuwe basispakket

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen datum 5 september 2013 kenmerk G13.002130 AM doorkiesnummer (038) 428 15 12 onderwerp Factsheet voor uw gemeente Geachte leden van de

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid.

Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid. Bijlage 1. Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid. De inventarisatie heeft plaatsgevonden middels de beheersproductenportfolio van Veiligheidsregio

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college.

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bijlage: Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bestuurlijke besluiten A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

december 2008 voorlopig vastgesteld Bestuurlijk Beslisdocument Strategische Visie 2009-2013

december 2008 voorlopig vastgesteld Bestuurlijk Beslisdocument Strategische Visie 2009-2013 december 2008 Bestuurlijk Beslisdocument Strategische Visie 2009-2013 1 De GGD: Gewone zorgaanbieder of gemeentelijke dienst? De GGD Gelre-IJssel heeft een onderzoek naar zijn positie en kwaliteiten uitgevoerd.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland

Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland 1. Inleiding In de Bestuursagenda publieke gezondheid zet het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord-

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1)

Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) Rapportage 1 e periode 2015 (Quadrimester 1) 1. Prestaties/ontwikkelingen APG Uitvoering conform jaarplan waaronder Bodemverontreiniging (Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal) Projecten gezond

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015

Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015 Stand van zaken Transformatie sociaal domein en werkplan 2015 Transitie: vòòr 2015 de overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten Transformatie: m.i.v. 2015 het opnieuw inrichten van (werk)processen

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo 19 november 2014 Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Fokke en sukke 2 Terugblik sinds 11 juni 2014 Grote veranderingen voor klanten,

Nadere informatie

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 19 februari 2014 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel Frictie- en desintegratiekosten Bijlage categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2.

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2. Verkenning scenario s integratie AMK en (A)SHG in de regio Rijnmond Ten behoeve van het platform van de portefeuillehouders jeugd en de portefeuillehouders volksgezondheid van 13 februari 2014. Steller:

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Welzijn & Zorgstructuren 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Project: Welzijn & Zorgstructuren Bestuurlijkopdrachtgever: Sultan Günal Opdrachtnemer Opdrachtgever Juanita van Hoek Regionale samenwerking

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015

Stadsteam Welzijn Oudewater. Resultaten 2015 Stadsteam Welzijn Oudewater Resultaten 2015 Onderwerpen Programmadoelen 2015 Beroep op stadsteam Transitie, continuïteit van zorg Beroep zorg jeugd en WMO Herindicaties Financiën / Budgetten Samenwerking

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel)

Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel) Zelfcheck Implementatie Jeugdwet (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel) drs. Geert van der Velde VNG, juni 2014 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoudsopgave 1 Leiderschap 4 2 Strategie en beleid

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Advies GGD Nederland over JGZ in relatie tot de zorg voor Jeugd in het gemeentelijke domein.

Advies GGD Nederland over JGZ in relatie tot de zorg voor Jeugd in het gemeentelijke domein. Advies GGD Nederland over JGZ in relatie tot de zorg voor Jeugd in het gemeentelijke domein. 1. In- en aanleiding Er verandert veel in de zorg voor jeugd in de komende jaren. Zo komt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie