Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2003"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2003

2 3. Investeren in een duurzame toekomst DE HAVEN EN HAAR MARITIEME T OEGANKELIJKHEID DE SCHELDEVERRUIMING het Memorandum van Overeenstemming afgewerkt zijn. Daarna volgt een periode van negen maanden om tot concrete politieke afspraken te komen. In de studiefase is echter een aanzienlijke vertraging opgetreden met als gevolg dat de gezamenlijke ambtelijke projectorganisatie ProSes (Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium) de vooropgestelde einddatum van 4 maart 2004 naar alle waarschijnlijkheid niet zal halen. De einddatum voor de politieke besluitvorming zal wel kunnen worden gehandhaafd, zodat de haven van Antwerpen voor 4 december 2004 uitsluitsel zal hebben over de verdiepingskwestie. De definitieve resultaten van de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse zullen in de loop van april en mei 2004 bekend zijn. De eerste voorlopige resultaten zijn vrij gunstig en stemmen bijgevolg hoopvol. De resultaten van de Strategische Milieueffectenrapportage worden pas later verwacht. Ondanks de in 2003 geboekte vooruitgang blijft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen bezorgd over de naleving van de vooropgestelde timing en over het behoud van het specifieke Scheldestatuut zoals verworven in het Scheidingsverdrag. 41 Op 4 maart 2002 ondertekenden Vlaanderen en Nederland in Vlissingen een tweede Memorandum van Overeenstemming. Centraal in dit Memorandum van Vlissingen staat de uitwerking van een ontwikkelingsschets voor het Schelde-estuarium tot Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen verschillende belangen. De drie prioritaire functies van het estuarium, met name natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid moeten immers worden gewaarborgd. In de loop van 2003 draaiden de geplande studies, met name de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) en de Strategische Milieueffectenrapportage (SMER), op volle toeren. Deze studies onderzoeken de verruiming, de Overschelde (een verbinding tussen de Ooster- en Westerschelde bij Bath ter bevordering van de veiligheid tegen overstromingen) en een natuurontwikkelingsplan voor het estuarium. Op sterk verzoek van de Antwerpse havengemeenschap heeft de Vlaamse regering aangedrongen op het naleven van een strikt tijdschema voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek en de effectieve besluitvorming. Het volledige studietraject moet binnen twee jaar na ondertekening van DE HAVEN EN HAAR A CHTERLANDVERBINDINGEN BINNENVAART De binnenvaart blijft het goed doen in de Antwerpse haven. In totaal voerden binnenschepen 76,6 miljoen ton af en aan. Dat is 3,2% meer dan in De belangrijkste goederencategorieën die gebruik maken van deze milieuvriendelijke transportmodus zijn petroleumproducten, containers en chemische producten. Het congestiewerende karakter van de binnenvaart is een belangrijke troef die het Havenbedrijf wil uitspelen bij het garanderen van de bereikbaarheid van de haven. Om de binnenvaart de mogelijkheid te geven bij te dragen tot de modal shift, diende een oplossing te worden gezocht voor het gebrek aan overslagcapaciteit voor de binnenvaart in de haven als gevolg van de congestie aan de containerterminals. Die kwam er in de vorm van het Mobiliteitsfonds, dat het Havenbedrijf in samenspraak met AGHA, Promotie Binnenvaart Vlaanderen en het Vlaamse gewest opstartte.

3 INVESTEREN IN EEN DUURZAME TOEKOMST 42 Het Mobiliteitsfonds beoogt de bestaande infrastructuur beter te benutten door de overslag te spreiden over de dagen de nachtshifts. Onder voorbehoud van de toestemming van de Europese Commissie werd daarbij het supplement van de kost van de nachtarbeid tijdens een proefperiode van juni tot december 2003 voor twee derde gedragen door het Havenbedrijf en voor één derde door de private sector. Voor de periode 2004 tot en met 2005 is afgesproken dat deze kost voor een derde door het Havenbedrijf, een derde door de Vlaamse overheid en een derde door de privésector zal worden gedragen. Met het oog op een vlottere doorgang van de binnenschepen aan de zeesluizen werden afspraken gemaakt met enerzijds de binnenvaart en anderzijds de stouwers voor het opstarten van een proefperiode. Verder werden de eerste afspraken gemaakt voor drijvend bunkeren en werden de contracten voor waterbedeling en afvalophaling vernieuwd. SPOORTRANSPORT Tweede spoorontsluiting en Liefkenshoekspoortunnel In 2001 keurde het federale parlement het investeringsprogramma van de NMBS goed voor de periode Dit plan voorzag voor 1,4 miljard euro spoorinvesteringen in de Antwerpse haven, met onder andere de aanleg van de tweede spoorontsluiting en de tweede spoortunnel onder de Schelde. De tweede spoorontsluiting is een nieuwe spoorverbinding tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord en Lier via Ekeren, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Ranst. In Lier wordt aangesloten op het bestaande spoorwegnet naar Duitsland, Frankrijk en Zuid-België. De tweede spoorontsluiting moet het huidige spoortraject langs Antwerpen- Schijnpoort en Berchem helpen ontlasten. De tweede spoortunnel, of Liefkenshoekspoortunnel, is een nieuwe, dubbelsporige tunnel tussen de twee Scheldeoevers. De bestaande Kennedyspoortunnel zal naar verwachting te weinig capaciteit hebben om de toekomstige groei van het spoortransport als gevolg van de ontwikkelingen op de linker Scheldeoever te kunnen verwerken. De nieuwe tunnel zal bovendien een veel kortere verbinding tussen de twee oevers bieden zodat de efficiëntie van het spoortransport verhoogd kan worden. Financiële moeilijkheden dwongen de NMBS tot een herziening van het investeringsprogramma. In onderling overleg tussen de NMBS, de hogere overheden en het Gemeentelijk Havenbedrijf werd besloten het project van de tweede spoorontsluiting voorlopig uit te stellen. De kostprijs van dit spoor was onder invloed van milieutechnische eisen sinds de eerste plannen verviervoudigd van 250 miljoen tot bijna 1 miljard euro. Zo zou de spoorverbinding over een groot deel van de lengte ondergronds moeten worden aangelegd, daar waar men oorspronkelijk van een bovengronds traject was uitgegaan. Zowel de NMBS, de overheid als het Havenbedrijf benadrukken evenwel de noodzaak om de tweede spoorontsluiting op middellange tot lange termijn te realiseren om aan de verwachte groei van het spoorvervoer te kunnen voldoen. Op korte termijn kan men middels een aantal operationele en technische ingrepen nog voldoende capaciteit vrijmaken op de bestaande spoorontsluiting om de verwachte groei op te vangen. Aan de tweede spoortunnel is daarentegen een grotere prioriteit toegekend dan oorspronkelijk voorzien. Via een systeem van prefinanciering door de Vlaamse overheid wenst men de ingebruikname van de tunnel met twee tot drie jaar te vervroegen, zodat deze nog voor het einde van het decennium in gebruik kan worden genomen. Op die manier kan ook tegemoet worden gekomen aan de verwachte groei van het gecombineerd spoorvervoer ten gevolge van de ingebruikname van het Deurganckdok. IJzeren Rijn De enorme groei van de containertrafiek en de toegenomen verkeerscongestie op de weg hebben het belang van de historische IJzeren-Rijnverbinding opnieuw onder de aandacht van het bedrijfsleven gebracht. Het historische IJzeren-Rijntracé is niet alleen aanzienlijk korter in vergelijking met de alternatieve route over Montzen en over Eindhoven, maar heeft bovendien een veel vlakker lengteprofiel, zodat ook langere en zwaardere treinen er zonder problemen van kunnen gebruik maken. De onderhandelingen tussen België en Nederland raakten echter al snel in een impasse. Twee onafhankelijke milieueffectenrapporteringen kwamen elk tot de conclusie dat het historische tracé zowel economisch als ecologisch gezien de beste oplossing biedt. Ook de Europese Commissie heeft zich later in een advies in die zin uitgelaten. De Nederlandse overheid stelde echter zware eisen aan het gebruik van het historische tracé. Zo zou er tegen een hoge kost een spooroverkap-

4 ping en een tunnel moeten worden gebouwd doorheen de twee natuurgebieden. Zowel over het nut als over de kostprijs van deze ingrepen ontstond een diep meningsverschil tussen België en Nederland. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het engagement van Nederland om de lijn in afwachting van een definitieve oplossing tijdelijk in gebruik te stellen, niet werd nagekomen. Daarop dreigde de Belgische overheid begin 2003 eenzijdig een klacht in te dienen tegen Nederland bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ultiem overleg resulteerde uiteindelijk in een overeenkomst tussen de twee landen om de betwisting voor te leggen aan het Internationaal Arbitragetribunaal gevestigd in Den Haag. Dat zal zich moeten buigen over de modaliteiten waaronder België de IJzeren Rijn opnieuw in gebruik kan stellen. Een uitspraak hierover wordt in september 2004 verwacht. is het al eerder vermelde Mobiliteitsfonds. Daarenboven heeft het Havenbedrijf een samenwerkingsverband gesloten met verschillende binnenvaart- en spooroperatoren uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland om tijdens de werken de capaciteit van de multimodale vervoersverbindingen met Antwerpen gevoelig uit te breiden. Bij de Europese Commissie loopt op dit ogenblik een aanvraag tot subsidiëring van een modal-shiftproject in het kader van het Marco- Poloprogramma, teneinde een deel van de kosten te dekken. Het Havenbedrijf zal in samenwerking met de overheid en de privépartners een informatiestrategie ontwikkelen om deze initiatieven te promoten. DE HAVEN EN HAAR OMGEVING NATUURCOMPENSATIES 43 WEGVERVOER In juni 2004 start de Vlaamse overheid met grootschalige werken aan de Antwerpse Ring R1. Een grondige renovatie drong zich op gezien de slechte staat van het wegdek en de funderingen en de toegenomen verkeersdrukte. De heraanleg zal gebeuren rekening houdend met de huidige vereisten inzake staat van de weg, fundering, afwatering en signalisatie. Hierdoor zal de performantie en veiligheid worden verhoogd. Er wordt gestreefd naar een maximale levensduur (40 jaar) met een minimaal onderhoud. De werken strekken zich uit tussen de verkeerswisselaar E19 A12 in het noorden tot en met de Kennedytunnel in het zuiden, inclusief het viaduct van Merksem, alle op- en afrittencomplexen en de verbindingslussen met de aansluitende autosnelwegen (E313, E34, E19, A12). Het verkeer blijft steeds mogelijk in beide richtingen, maar wel op een beperkt aantal versmalde rijstroken. Dit impliceert een halvering van de capaciteit van de ring. Om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken, worden er verschillende initiatieven genomen. Zo gaat het Vlaams gewest vijf tijdelijke bruggen aanleggen over de belangrijkste kruispunten op de binnensingel, wordt het aanbod van het openbaar vervoer gevoelig uitgebreid en worden er carpoolparkings aangelegd in de randgemeenten. Ook vanuit het bedrijfsleven zijn er initiatieven genomen om de effecten van de werken te minimaliseren. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft in dit kader eveneens een aantal projecten opgestart. Een daarvan In 2003 werd ook verder uitvoering gegeven aan het natuurcompensatieplan waartoe de Vlaamse regering op 18 maart 2002 besliste. In maart 2003 werden de werken aan het natuurcompensatiegebied Steenlandpolder gestart. Eind 2003 werden deze werken afgerond en kon worden gestart met het beheer van het gebied. Er werd ook begonnen met het afgraven van de Paardenschor, een ander natuurcompensatieproject dat als randvoorwaarde werd gesteld voor de realisatie van het Deurganckdok. De nieuwe Scheldedijk op sigmahoogte werd gerealiseerd en de aansluiting met de bestaande dijk is momenteel in uitvoering. Met de afgraving tot op het natuurlijk schorre niveau, is gestart op 25 september. Begin 2004 zal de afgraving van de Paardenschor een feit zijn. Ook met andere natuurcompensatieprojecten die met de uitvoering van het Deurganckdokproject verbonden zijn, werd voortgang gemaakt. Zo werd in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf een milieueffectenrapport opgemaakt met betrekking tot de natuurinrichting van de Drijdijck, de Zoetwaterkreek ZW-B ter hoogte van Kieldrecht en Putten-West. Dit MER is ondertussen afgerond, zodat begin 2004 de nodige vergunningsaanvragen kunnen plaatsvinden. Inmiddels is ook gestart met een aantal eerder beperkte inrichtingsmaatregelen die binnen de reeds bestaande vergunningen voor de betrokken gebieden vallen, zodat voldaan kan worden aan de verplichtingen die door de vergunningverlenende overheid werden opgelegd voor de

5 INVESTEREN IN EEN DUURZAME TOEKOMST 44 bouw van het Deurganckdok. Tenslotte werden de noodzakelijke inrichtingsplannen opgemaakt voor de vereiste habitatontwikkeling in het compensatiegebied Vlakte van Zwijndrecht. Ook hier zullen begin 2004 de nodige vergunningen worden aangevraagd en werden reeds beperkte instandhoudingsmaatregelen op het terrein genomen. SAMENWERKING MET DE VZW NATUURPUNT De samenwerking met de vzw Natuurpunt op het gebied van ontwikkeling van ecologische infrastructuur in het zeehavengebied, die van start ging in 2001, werd gedurende het afgelopen jaar verder gezet. De huidige overeenkomst met de vzw Natuurpunt loopt nog tot Het rapport van het werkingsjaar september september 2003 bevat een overzicht van alle projecten en plannen die tot nu toe in samenwerking met de vzw Natuurpunt werden opgesteld of tot uitvoering gebracht. Zo besliste het Gemeentelijk Havenbedrijf om een natuurontwikkelingsproject te realiseren in de bufferzone ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het gaat om de realisatie van een vispaaiplaats, waarbij via een pijpverbinding met het kanaaldok een waterplas gevoed wordt en een interessante broedplaats voor vissen kan ontstaan. Eind 2003 werd een bouwvergunning ingediend bij de bevoegde instantie en de realisatie zal geschieden in de loop van Op de linkeroever werd na overleg met het Vlaams gewest en de andere leden van de stuurgroep Ecologische Infrastructuur een bouwvergunningsaanvraag ingediend voor de creatie van een visdieveneilandje aan de Schelde, ter hoogte van Kallo. Vermeldenswaard zijn ook een aantal projecten waarbij bestaande ecologische infrastructuur in stand wordt gehouden. Zo werd, niet ver van de vindplaats van het wit bosvogeltje op een braakliggend perceel van New Holland Tractor op de rechteroever, een belangrijke populatie moeraswespenorchissen aangetroffen die door verbossing was bedreigd. Na overleg met de eigenaar kon de vzw Natuurpunt verschillende acties ondernemen: maaibeurten en het kappen van de berkenopslag moesten ervoor zorgen dat het terrein opengehouden bleef. Het Havenbedrijf zal de nodige maatregelen treffen om ook in de toekomst wanneer concessies worden uitgeschreven in het gebied deze percelen te vrijwaren voor vernietiging. De samenwerking tussen de vzw Natuurpunt, het Havenbedrijf en het bedrijfsleven leverde ook op andere plaatsen resultaat op. Zo werden de kosten gedeeld tussen het Havenbedrijf en het bedrijf SAMGA voor de bouw van een nestkast voor slechtvalken. Op 1 oktober 2003 werd aan de hoogste toren van het bedrijf, dat zich situeert aan de zuiderzijde van het Amerikadok, de nestkast opgehangen. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in opslag en behandeling van granen, hoopt op die manier de overlast van duiven te kunnen bekampen. Naast de realisaties op het terrein werd door de vzw Natuurpunt in overleg met de stuurgroep Ecologische Infrastructuur een potentiekaart voor ecologische infrastructuur opgesteld. Die kaart vormt de basis voor het maken van een ontwerp van netwerk voor ecologische infrastructuur in het zeehavengebied, en zal later worden gebruikt bij het vaststellen van het ruimtelijke uitvoeringsplan voor de zeehaven. De vzw Natuurpunt is met dit afbakeningsvoorstel reeds ver gevorderd, maar de besprekingen met het Havenbedrijf zelf en de andere betrokken publieke partijen en het bedrijfsleven zijn nog niet afgerond. Wel staat nu al vast dat het netwerk zich prioritair zal enten op het publieke domein binnen het zeehavengebied (toebehorend aan meerdere instanties zoals Gemeentelijk Havenbedrijf, MIGL (Maatschappij voor Gronden Industriealisatiebeleid), NMBS, AWZ(Administratie Waterwegen en Zeewegen)) en dat op de privégronden enkel op vrijwillige basis en via een gediversifieerd aanbod van samenwerkingsformules afspraken zullen worden gemaakt. Het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft, samen met 11 andere partners, waaronder de haven van Rotterdam, eind 2003 bij de Europese Commissie een project ingediend (InterregIIIB North-West European Delta, nr. 417), waarbij de partners via onderzoek en demonstratieprojecten kennis willen opdoen en ervaringen willen uitwisselen omtrent de wijze waarop met de Europese regelgeving inzake natuur in haven- en kustgebieden het beste wordt omgegaan. De Europese Commissie zal naar verwacht begin januari 2004 uitsluitsel geven over de goedkeuring. Bij goedkeuring zal het Gemeentelijk Havenbedrijf kunnen beschikken over een 50%-subsidie van euro ter cofinanciering van enerzijds demonstratieprojecten met betrekking tot ecologische infrastructuur en anderzijds onderzoek naar alternatieve baggeren stortstrategieën.

6 1. Natuurreservaat Blokkersdijk 2. Schor Ouden Doel en natuurcompensatiegebied Paardenschor 3. Zwartkopmeeuwen ten noorden van de Zandvlietsluis S TRATEGISCHE PLANNING 45 Op basis van de uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord van juli 1999 werd een planningsproces in de Vlaamse havens opgestart. Met betrekking tot de Antwerpse haven betreft het een strategisch planningsproces voor de linkeroever en voor de rechteroever afzonderlijk. Meer in het bijzonder werd in het regeerakkoord bepaald dat voor het einde van de regeerperiode door de Vlaamse regering voor elk havengebied in Vlaanderen een strategisch plan en een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld dat uitgaat van een maximale bescherming van de omliggende woonzones, het behoud en het versterken van de ecologische infrastructuur binnen en buiten het havengebied en een zuinig ruimtegebruik, waardoor de economische expansie van de havens niet langer gelijkgesteld wordt aan het innemen van nieuwe open ruimte ten koste van landbouw, natuur of bestaande woongebieden. De strategische planning zal de basis vormen voor een gezamenlijk einddocument dat aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd, waarna de ruimtelijke uitvoeringsplannen door de gewestelijke overheid zullen worden opgemaakt. De strategische planning wordt voor de beide Scheldeoevers afzonderlijk uitgevoerd. Sinds 1998 is een proces van strategische planning gestart op de linkeroever. Dit proces wordt gecoördineerd door de diensten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Het proces op de rechteroever is pas in 2001 opgestart en wordt gecoördineerd door de gouverneur van de provincie Antwerpen. Een combinatie van de resultaten van beide planningsprocessen zal leiden tot één globaal strategisch plan voor het Antwerpse havengebied. De uiteindelijke integratie van beide planningsprocessen dient te gebeuren voor het einde van de lopende Vlaamse legislatuur. In het jaar 2003 werd in beide planningsprocessen fundamentele vooruitgang geboekt. Op de linkeroever werd een voortgangsrapport opgesteld dat de voornaamste principes incorporeert waaraan het strategisch plan moet voldoen. Deze principes werden door de plenaire vergadering aanvaard. Op de rechteroever werd een belangrijke inhaalbeweging doorgevoerd, zodat aansluiting kan worden gemaakt bij het andere planningsproces. In 2004 zullen de eerste stappen tot integratie van de strategische planningsprocessen voor de haven worden gezet.

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

Investeren in een duurzame toekomst

Investeren in een duurzame toekomst h o o f d s t u k 3 Investeren in een duurzame toekomst D E H A V E N E N H A A R M A R I T I E M E T O E G A N K E L I J K H E I D In maart 2002 ondertekenden Vlaanderen en Nederland in Vlissingen een

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

De Antwerpse Haven natuurlijker

De Antwerpse Haven natuurlijker De Antwerpse Haven natuurlijker Via het project 'de Antwerpse haven natuurlijker' werken Natuurpunt en het Gemeentelijk Havenbedrijf samen om de natuur zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen het havengebied,

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

De vereniging handelt hierbij overeenkomstig haar doelstellingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 1977 onder nr 3083.

De vereniging handelt hierbij overeenkomstig haar doelstellingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 1977 onder nr 3083. Bezwaarschrift van Red de Voorkempen vzw i.v.m. de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning door INFRABEL voor de aanleg van een spoorvertakking te Antwerpen-Ekeren, Oude Landen (dossier nr 20113024/NEK/B/P)

Nadere informatie

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven PROJECT BRABO Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven Presentatie : 28/05/2013 1 Situatie in de regio Antwerpen in 2007 structuur 150kVnetten nog grotendeels van voor jaren 70 alleen 380kVverbindingen

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Gewestplan 1978 tot GRUP

Gewestplan 1978 tot GRUP Gewestplan 1978 tot GRUP Samenvatting 8.000 Evolutie oppervlaktes 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Rechteroever Linkeroever Groen Landbouw e.a 1.000 0 1978 2000 2013 2 Natuur in en rond Waaslandhaven

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen

Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen Flankerende maatregelen voor de landbouw Pregrondenbank Opstalvalleigebied Wat voorafging Al een hele tijd circuleren er plannen om het Opstalvalleigebied om

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe EEN DIJK VAN EEN PLAN Wim Dauwe 25-02-2016 De evolutie van het Sigmaplan Waarom het Sigmaplan? Het Sigmaplan in 1977 Actualisatie is noodzakelijk Het geactualiseerde Sigmaplan De evolutie van het Sigmaplan

Nadere informatie

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg mobiliteit en weginfrastructuur toelichting RESOC Limburg 30 september 2008 mobiliteit en weginfrastructuur o AWV en mobiliteit o het verkeer groeit o is geen eiland o knelpunten en opportuniteiten o waar

Nadere informatie

De Antwerpse Haven Natuurlijker

De Antwerpse Haven Natuurlijker De Antwerpse Haven Natuurlijker Overzicht presentatie De Antwerpse Haven Natuurlijker Gebiedsgericht soortenbeschermingsprogramma Biodiversiteit en bedrijven: enkele voorbeelden uit de haven Toekomst De

Nadere informatie

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 25 oktober 2016 1. Plenair gedeelte met presentaties 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 1. Project Brabo 2. Werken Elia Scheldelaan en Kruisweg 3. Werken AWV Scheldelaan

Nadere informatie

Waaslandhaven. 13 - Eindrapport: Studie naar de verdeling van de baten en lasten van de Waaslandhaven, 2006

Waaslandhaven. 13 - Eindrapport: Studie naar de verdeling van de baten en lasten van de Waaslandhaven, 2006 71 WAASLAND HAVEN 72 Waaslandhaven De Waaslandhaven, als onderdeel van de haven van Antwerpen, is van uitzonderlijk belang voor de regio Waas & Dender en voor Vlaanderen. De haven speelt een grote economische

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brussel, 9 mei 2012 Afbakening zeehavengebied Antwerpen: Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Op vrijdag

Nadere informatie

Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Park & Ride Gemeente Melsele. A. Samenvatting van het dossier. A.1 Situering

Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Park & Ride Gemeente Melsele. A. Samenvatting van het dossier. A.1 Situering ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Park & Ride Gemeente Melsele A. Samenvatting van het dossier A.1 Situering In het kader van de uitbouw

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Infosessie Herbouwen brug Kiezel Meerhout Reden van herbouw Project Verhoging bruggen Albertkanaal

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 zeeland seaports...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 Inhoud 1. Overslag 2011 zeevaart 2. Modal split 3. Herkomst en bestemming 4. Spoorinfrastructuur 5. Transittijden

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND 1 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS ============================ Persnota 2009-02-09 ========== PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND Naar aanleiding

Nadere informatie

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken nleg hsl Antwerpen-Nederlandse grens aanleg hsl Antwerpen-Nederl aanleg hsl Antwerpen-Nederlandse

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd Deel 1 Algemene vragen 1. Hoe belangrijk is natuurbescherming voor u? Niet belangrijk Niet erg belangrijk Belangrijk Heel belangrijk Er is een duidelijke maatschappelijke vraag is naar natuurbescherming.

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2006-II

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2006-II Vervoer en ruimtelijke inrichting Opgave 4 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam bron 4 Den Haag Rotterdam Legenda: zandwinningsgebied landaanwinningsgebied (Tweede Maasvlakte) haven- en industriegebied

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

In 1450 kende de haven een eerste uitbreiding naar het noorden met de ingebruikname van de Sint- Pietersvliet.

In 1450 kende de haven een eerste uitbreiding naar het noorden met de ingebruikname van de Sint- Pietersvliet. Havengeschiedenis De eerste bewijzen van het bestaan van de haven van Antwerpen, dateren uit de twaalfde eeuw, wanneer Antwerpen sporadisch wordt vermeld als inschepingshaven voor passagiers naar Engeland

Nadere informatie

Tweede sluis linker Scheldeoever

Tweede sluis linker Scheldeoever 3. Bereikbaar De haven en haar maritieme toegankelijkheid Scheldeverdieping Op 21 december 2005 werden in het Nederlandse Middelburg vier Scheldeverdragen ondertekend door de bevoegde Nederlandse en Vlaamse

Nadere informatie

Imog persberichten april / mei 2014

Imog persberichten april / mei 2014 Imog persberichten april / mei 2014 www.imog.be imo Bron: Het Nieuwsblad - 10 mei 2014 Bron: Het Wekelijks Nieuws - 9 mei 2014 Bron: Het Laatste Nieuws - 7 mei 2014 Bron: Het Nieuwsblad - 8 mei 2014 Bron:

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

VAN DE PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING DIABOLO

VAN DE PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING DIABOLO When rail means service > CLOSING EN ONDERTEKENING VAN DE PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING DIABOLO 28 september 2007 LUC LALLEMAND Gedelegeerd Bestuurder Infrabel INHOUD 1. Diabolo-project 2. Publiek Private

Nadere informatie

Railport Antwerpen NV. SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers

Railport Antwerpen NV. SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers Railport Antwerpen NV SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers Problematiek verspreid vervoer in Antwerpen/Europa Vaststelling Verspreid spoorvervoer in Antwerpen / Europa: sterke terugval volumes; slechts ten

Nadere informatie

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 12 en 13 juni 2013 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst ir. Chris Danckaerts algemeen directeur 1 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 1. Facts & figures 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

6 februari DGG/V-01/000892/VV. Geachte voorzitter,

6 februari DGG/V-01/000892/VV. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum Bijlage(n) 6 februari 2001 1 Ons kenmerk DGG/V-01/000892/VV Uw kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur STARTBAAN BAANSTROOK VERKEER 2x2 rijvlakken RESA 240m 2%-vlak fase

Nadere informatie

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 16 januari 2009 Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische

Nadere informatie

nr. 693 van CHRIS JANSSENS datum: 22 februari 2016 aan BEN WEYTS Mobiliteitsinvesteringen Limburg - Realisaties en plannen

nr. 693 van CHRIS JANSSENS datum: 22 februari 2016 aan BEN WEYTS Mobiliteitsinvesteringen Limburg - Realisaties en plannen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 693 van CHRIS JANSSENS datum: 22 februari 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Mobiliteitsinvesteringen Limburg

Nadere informatie

1. Vervoersprestaties

1. Vervoersprestaties 1. Vervoersprestaties Goederenvervoer blijft sterker toenemen dan de economische groei en gebeurt nog steeds voor het grootste deel via de weg. Vlaanderen met een bevolking van iets meer dan zes miljoen

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Overzicht beslissingen Vlaamse Regering Welke investeringen komen in aanmerking Voorwaarden voor overname investeringen Ondertekenen

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

VR DOC.0153/1BIS

VR DOC.0153/1BIS VR 2017 1702 DOC.0153/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Te huur Multifunctionele kantoorruimte + P

Te huur Multifunctionele kantoorruimte + P Multifunctionele kantoorruimte + P Engelandweg 37, Havennummer 1199 Vlissingen-Oost Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te huur Multifunctionele

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

VAN DE WET VAN 27 JULI 1962

VAN DE WET VAN 27 JULI 1962 NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.737 CRB 2010-1042 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 23 juni 2010 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Multifunctionele kantoorruimte + P Engelandweg 37, Havennummer 1199 Vlissingen-Oost

Multifunctionele kantoorruimte + P Engelandweg 37, Havennummer 1199 Vlissingen-Oost Te Huur Multifunctionele kantoorruimte + P Engelandweg 37, Havennummer 1199 Vlissingen-Oost Te huur Multifunctionele kantoorruimte op de begane grond, grootte circa 190 m², gelegen in het havengebied Vlissingen-Oost,

Nadere informatie

Ir. Luc van Remortel Onderwerp: De Lange Wapper Oplossing van Remortel 5 maart 2010

Ir. Luc van Remortel Onderwerp: De Lange Wapper Oplossing van Remortel 5 maart 2010 Ir. Luc van Remortel Onderwerp: De Lange Wapper Oplossing van Remortel 5 maart 2010 Op 22 oktober 2009 na het referendum stuurde ik u mijn voorstel ter zake. Ik kreeg hierop reactie van burgemeester Patrick

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Procedure : verder verloop Nota voor Publieke Consultatie >> openbaar onderzoek (12/3 30/4) Dienst MER legt

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet?

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? In een arrest van 28 april 2016 Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? vrijdag, 06 mei 2016 - Redactie Landbouwleven De lasten voor het natuurbehoudsbeleid mogen niet uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 13526 MONITEUR BELGE 13.03.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 de volgende benamingen worden toegevoegd : onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : «Installateur alarminstallaties»; het aanbod van deze

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Economisch Netwerk Albertkanaal

Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal UPDATE 15 april 2013 Toelichting LIMBURG Economisch Netwerk Albertkanaal 15 APRIL 2013 1 Economisch Netwerk Albertkanaal 1. Korte historiek

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 Gedachtewisseling alternatieve financiering Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 1 Inleiding Fiche 6 missing links (VIA-Invest) Fiche 7a stelplaatsen De

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen LJUgEYFG Id: 8533 Cluster/GUP nummer: Adres: Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 Bus 44 2018 Antwerpen De bekkenraad vraagt zich af in welke mate de prioritering

Nadere informatie

Dick Gilhuis CCO Zeeland Seaports

Dick Gilhuis CCO Zeeland Seaports Dick Gilhuis CCO Zeeland Seaports Welkom in Zeeland! 1. Zeeland Seaports 2. De rol van familiebedrijven in de Zeeuwse zeehavens 3. De bereikbaarheid van de Zeeuwse zeehavens: 1. Optimaliseren Spoorontsluiting

Nadere informatie

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding

HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding HEEFT U NOG SUGGESTIES? Inspraak bij de opmaak van het milieueffectenrapport Oosterweelverbinding In de loop van september 2015 start de inspraakprocedure voor de opmaak van het project-milieueffectenrapport

Nadere informatie

Project Gentse Kanaalzone. Veerle De Bock Terreinbezoek Zeeland Seaports

Project Gentse Kanaalzone. Veerle De Bock Terreinbezoek Zeeland Seaports Project Gentse Kanaalzone Veerle De Bock 04-10-2013 Terreinbezoek Zeeland Seaports 2 Wat is Project Gentse Kanaalzone? Actie! (1) Wat is Project Gentse Kanaalzone? 3 1 van de 4 Vlaamse zeehavens, goed

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie