Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2002"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2002

2 3. Investeren in een duurzame toekomst

3 Het Gemeentelijk Havenbedrijf onderkent de congestiewerende en ecologische voordelen van de binnenvaart en verlaagde de Antwerpse doorvaarrechten met 50%. DE HAVEN EN HAAR MARITIEME TOEGANKELIJKHEID Voor het Antwerpse streven naar een verdere verruiming van de Schelde was 2002 een belangrijk jaar. Op 4 maart ondertekenden Vlaanderen en Nederland in Vlissingen een tweede Memorandum van Overeenstemming. Centraal in dit Memorandum van Vlissingen staat de uitwerking van een ontwikkelingsschets voor het Scheldeestuarium tot Hierbij dient een evenwicht te worden nagestreefd tussen de verschillende belangen, met aandacht voor drie prioritaire functies: toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid. De ontwikkelingsschets wordt mede opgesteld aan de hand van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een Strategische Milieu-Effecten Rapportering (MER). Deze studies onderzoeken de verruiming, de Overschelde (een verbinding tussen de Ooster- en Westerschelde bij Bath ter bevordering van de veiligheid tegen overstromingen) en een natuurontwikkelingsplan voor het estuarium. Op sterk verzoek van de Antwerpse havengemeenschap heeft de Vlaamse Regering aangedrongen op het naleven van een strikt tijdschema voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek en de effectieve besluitvorming. Het volledige studietraject moet binnen twee jaar na ondertekening van het Memorandum van Overeenstemming afgewerkt zijn. Daarna volgt een periode van negen maanden om tot concrete politieke afspraken te komen.om deze veelzijdige onderzoeken binnen de vooropgestelde tijdsspanne af te ronden, is de Vlaams- Nederlandse projectgroep ProSes opgericht (Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium). Zij stellen de ontwikkelingsschets 2010 op en zien toe op het verloop van de studies zoals de MKBA en de MER. Verder begeleiden zij het maatschappelijke debat en zorgen zij ervoor dat alle betrokken partijen inspraak krijgen. Deze werkwijze beoogt een zo ruim mogelijk gedragen ontwikkelingsschets. Sinds het najaar van 2002 zijn diverse studies en onderzoeken opgestart. Het Gemeentelijk Havenbedrijf blijft waken over de naleving van de vooropgestelde timing en over het behoud van het specifieke Schelde-statuut zoals verworven door het Scheidingsverdrag. DE HAVEN EN HA AR A CHTERLANDVERBINDINGEN BINNENVAART Voor de elfde maal op rij was het een uitstekend jaar voor de binnenvaart. De trafiek in de Antwerpse haven steeg het afgelopen jaar met bijna twee miljoen ton tot 74,3 miljoen ton. Het Havenbedrijf onderkent de congestiewerende en ecologische voordelen van de binnenvaart en voerde het afgelopen jaar een verlaging door van de Antwerpse doorvaartrechten met 50%. Tegelijkertijd werd de binnenvaart in 2002 geconfronteerd met een steeds nijpender tekort aan gekwalificeerde matrozen. Aangezien een schip enkel mag varen als het conform de wettelijke regels is bemand, heeft een tekort aan matrozen ernstige gevolgen. Het inschakelen van werkzoekenden was geen oplossing. Vooraleer iemand als matroos mag varen, dient de kandidaat wettelijk over drie jaar ervaring als scheepsjongen te beschikken. Bijgevolg deden binnenvaartondernemingen een beroep op de professionele kennis van gekwalificeerde Tsjechische en andere niet-eu matrozen. Ook in Nederland en Duitsland worden via tijdelijke werkvergunningen heel wat niet-eu matrozen tewerkgesteld. 41

4 In België lag de situatie echter anders. Niet-EU matrozen kregen geen tijdelijke werkvergunning en werden bijgevolg als illegale werknemers, op kosten van de werkgever, terug naar hun land van herkomst gestuurd. Deze situatie heeft in de laatste maanden van 2002 veel spanningen veroorzaakt. Een snelle oplossing drong zich dan ook op. Die kwam er voor het einde van het jaar. Na een periode van onduidelijkheid slaagden de Vlaamse en federale overheid erin om een structurele oplossing uit te werken. In december 2002 ondertekenden de Vlaamse overheid en de sociale partners van de binnenvaartsector een akkoord over een versnelde matrozenopleiding. De aspirant-matrozen zullen tijdens een verkorte opleiding van zes maanden intensieve praktijkervaring en theoretische kennis opdoen. Na het afleggen van een examen kunnen ze als gekwalificeerd matroos in de binnenvaart aan de slag. In afwachting van de invulling van de bestaande vacatures door Belgische matrozen, zal niet-eu binnenvaartpersoneel makkelijker een tijdelijke werkvergunning kunnen krijgen. SPOORTRANSPORT IJzeren Rijn De enorme groei van de containertrafiek en de toegenomen verkeersdrukte op de weg hebben het belang van de IJzeren Rijn-verbinding opnieuw onder de aandacht gebracht. Het historische IJzeren Rijn-tracé is niet alleen aanzienlijk korter in vergelijking met de alternatieve route over Montzen en over Eindhoven, maar heeft bovendien een veel vlakker lengteprofiel, zodat ook langere en zwaardere treinen er zonder problemen gebruik van kunnen maken. In afwachting van een definitieve oplossing werd een snelle, zij het tijdelijke en beperkte heringebruikname van het historische tracé in het vooruitzicht gesteld. Het aanvankelijk positieve verloop van de onderhandelingen tussen België, Nederland en Duitsland over de IJzeren Rijn kwam tegen eind 2001 in een politieke impasse terecht. Twee onafhankelijke Milieu-Effecten Rapporteringen kwamen echter tot de conclusie dat het historische tracé zowel economisch als ecologisch gezien de beste oplossing biedt. Ook de Europese Commissie heeft zich in een advies in die zin uitgelaten. De Nederlandse overheid stelde echter zware eisen aan het gebruik van het historische tracé. Zo zouden er tegen een hoge kost een spooroverkapping en een tunnel doorheen de twee natuurgebieden moeten worden gebouwd. Zowel over het nut als over de kostprijs van deze ingrepen ontstond tussen België en Nederland een grondig meningsverschil. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het engagement om de lijn, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijk in gebruik te stellen door Nederland niet werd nagekomen. Het dispuut kende een dieptepunt toen de Nederlandse verantwoordelijken op last van de Minister voor Rijkswaterstaat Netelenbos alle voorbereidingen voor de beperkte heringebruikname van de IJzeren Rijn staakten. België weigerde daarop om een akkoord te sluiten over een ander spoordossier, Lijn 11, het vrachtspoor tussen Antwerpen en Rotterdam. Bovendien werd ook de optie om het probleem door middel van een gerechtelijke uitspraak of arbitrage te beslechten, steeds meer door de Belgische regering in overweging genomen. De Nederlandse overheid legde zich neer bij een dergelijke oplossing en in december 2002 werden er gesprekken aangevat over de vragen die zullen worden voorgelegd aan de arbitrage-instantie. 42 I NVESTEREN IN EEN DUURZAME TOEKOMST

5 Spoortransport in de Antwerpse haven 4 De binnenvaart heeft een recordjaar achter de rug Tweede spoortoegang en spoortunnel In 2001 keurde het Federale Parlement het investeringsplan van de NMBS goed voor de periode In dit pakket zijn voor meer dan 1,4 miljard euro investeringen voor de Antwerpse haven voorzien. Naast aanzienlijke investeringen in de modernisering van de reeds aanwezige spoorweginfrastructuur omvat het plan ook twee projecten die van cruciaal belang zijn voor de haven, met name de tweede spoortunnel onder de Schelde en de tweede spoorontsluiting. De ontwikkelingen op de linker Scheldeoever maken de aanleg van een tweede spoortunnel onder de Schelde, de Liefkenshoekspoortunnel, onontbeerlijk. Nu al bereikt de huidige spoorverbinding tussen de twee Scheldeoevers haar maximale capaciteit. Als in de nabije toekomst het zwaartepunt van het containerverkeer zich gaat verleggen naar het Deurganckdok in de Waaslandhaven, zal de spoorwegtrafiek over deze route sterk toenemen. Verwacht wordt dan ook dat er zich vanaf 2008 ernstige capaciteitstekorten op de bestaande spoorverbinding zullen manifesteren. De nieuwe tunnel zal een veel kortere rechtstreekse verbinding vormen tussen de spoorinstallaties op de linker Scheldeoever en het vormingsstation Antwerpen-Noord. De kostprijs van deze dubbelsporige tunnel met een totale lengte van ongeveer negen kilometer wordt geraamd tussen 500 en 620 miljoen euro. Onlosmakelijk verbonden met de aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel is de bouw van een tweede spoorontsluiting. Het bestaande spoor langs Antwerpen- Schijnpoort en Berchem krijgt dagelijks ongeveer 300 goederentreinen te verwerken. Om de te verwachten trafiektoename op te vangen, is de capaciteit van deze verbinding te beperkt. Bovendien houdt de beschikbaarheid van slechts één enkele spoorverbinding risico s in voor de permanente toegankelijkheid van de haven. Daarom hebben de federale en de Vlaamse regering besloten tot de aanleg van een nieuwe spoorverbinding tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord en Lier, langs Ekeren, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Ranst. In Antwerpen zal het spoor direct aansluiten op de Liefkenshoekspoortunnel. In Lier wordt de verbinding gemaakt met het bestaande spoornet naar Duitsland en de regio rond Luik. Om ecologische en maatschappelijke redenen werd ervoor geopteerd om de lijn, waar mogelijk, ondergronds of in een sleuf aan te leggen. Daarnaast zijn er ook milieutechnische vereisten, zoals de vrijwaring van het waardevolle Muizenbos. De keuze voor een ondergronds traject maakt dat de kostprijs van het totaalproject oploopt tot 730 miljoen euro. Gezien het belang van beide spoorprojecten, kondigde de Vlaamse Regering reeds aan de oplevering van de twee projecten, via een systeem van co- en prefinanciering, met twee tot drie jaar te willen versnellen. WEGVERVOER In 2002 startte de Vlaamse overheid met de voorbereidingen van de structurele renovatiewerken aan de Ring rond Antwerpen (R1). De werken zullen worden uitgevoerd tussen februari 2004 en eind De Antwerpse Ring werd geopend in 1969 en het laatste structurele onderhoud dateert reeds van Een grondige renovatie dringt zich op gezien de slechte staat van het wegdek en de huidige verkeersdrukte van ongeveer voertuigen per dag. De heraanleg van de Ring zal gebeuren rekening houdend met de huidige vereisten inzake staat van de weg, fundering, afwatering en riolering. Hierdoor zal de veiligheid en performantie worden verhoogd. 43

6 Er wordt gestreefd naar een hoge levensduur van de infrastructuur (40 jaar) en een minimaal onderhoud. De heraanleg gebeurt vanaf de verkeerswisselaar A12 E19 ten noorden van Antwerpen tot en met de Kennedytunnel ten zuiden van de stad, inclusief het viaduct van Merksem, alle op- en afrittencomplexen en de verbindingslussen met de aansluitende autosnelwegen (E313, E34, E19, A12). Het verkeer blijft steeds mogelijk in beide richtingen, maar wel op versmalde rijstroken. Dit impliceert echter een halvering van de capaciteit van de Antwerpse Ring. Om de hinder van de heraanleg van de Ring te minimaliseren en de werken in goede banen te leiden zullen verschillende initiatieven worden genomen. Een specifiek studiebureau zal begeleidende en mitigerende maatregelen uitwerken. Ook het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zal bijdragen in deze initiatieven. In de loop van 2003 zal een zogenaamd modal shift programma worden uitgewerkt dat een sensibilisering naar de havengebruikers moet bewerkstelligen voor het gebruik van de alternatieve vervoersmodi en dat een consolidatie van cargo tot doel kan hebben. Op deze manier moet een vlotte doorstroming en een efficiënte werking van de haven mogelijk blijven. DE HAVEN EN HAAR OMGEVING SAMENWERKING HAVENBEDRIJF EN MILIEUVERENIGINGEN Het jaar 2002 was het tweede effectieve werkingsjaar van het samenwerkingsverband tussen diverse milieuverenigingen en het Havenbedrijf. De samenwerking vindt zijn concrete uitwerking in het rapport De Antwerpse Haven Natuurlijker. Dit rapport bevat de neerslag van een jaar intensief inventarisatiewerk dat de vrijwilligers van vzw Natuurpunt, vzw Natuurpunt Wase Linkeroever en vzw Natuurpunt Antwerpen-Noord in het havengebied op de linker en rechter oever hebben verricht. Het rapport beschrijft ook de gemeenschappelijke visie die aan de basis ligt voor het langetermijnbeleid met betrekking tot de ontwikkeling van een netwerk van ecologische infrastructuur in het zeehavengebied Antwerpen. De visietekst kwam tot stand binnen de stuurgroep Ecologische Infrastructuur, waarin, naast de partners, ook de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid Linkeroever, diverse administraties van het Vlaamse Gewest en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. In 2002 werd ook uitvoering gegeven aan een ander luik van de oorspronkelijke overeenkomst. Naast de ontwikkeling van een langetermijnvisie en de inventarisatie van het planten- en dierenrijk in de Antwerpse Haven, beoogde de overeenkomst van 2000 ook de bescherming van specifieke soorten. Zo werd in het kader van het soortenbeschermingsplan Oeverzwaluw de broedvogelpopulatie in het in aanbouw zijnde Deurganckdok met succes beschermd en dat mee dankzij de steun van de afdeling Maritieme Toegang van de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Vlaams Gewest. Als onderdeel van het plan Oeverzwaluw gaf het Havenbedrijf, in samenwerking met de natuurverenigingen, een folder uit die een ruim publiek aanspreekt maar tegelijk ook de bedrijven in het havengebied wil informeren over het gedrag van deze vogel en de manier waarop de onderneming een positieve bijdrage kan leveren tot de cohabitatie van deze soort en de industriële omgeving. De visietekst en het uitgebreide inventarisatierapport vormden de basis van de beslissing van het Havenbedrijf om de samenwerking met de terreinbeherende natuurverenigingen op een meer structurele basis verder 46 I NVESTEREN IN EEN DUURZAME TOEKOMST

7 Kokmeeuwen op de Schelde 2 Plevier 3 Natuurcompensatiegebied Paardenschor 4 Zwartkopmeeuwen op de loswallen ten noorden van het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht te zetten en te verdiepen. Op 10 juli 2002 hechtte de Raad van Bestuur haar goedkeuring aan twee nieuwe overeenkomsten met dezelfde organisaties. Eén overeenkomst heeft betrekking op de verdere uitbouw van specifieke acties die kaderen in de opmaak en de uitvoering van plannen voor soortenbescherming. De andere overeenkomst omvat de opstelling van een ontwerpplan voor het netwerk van ecologische infrastructuur dat binnen het havengebied Antwerpen zal worden vastgesteld. Streefdoel blijft hierbij de afbakening van 5% ecologische infrastructuur binnen de oppervlakte van het zeehavengebied. Beide overeenkomsten hebben een looptijd van drie werkingsjaren. De overeenkomsten geven blijk van een wederzijds vertrouwen van Havenbedrijf en Natuurverenigingen in de haalbaarheid van een cohabitatie tussen haven en natuur. Om dit wederzijdse vertrouwen en het geloof in de cohabitatiemogelijkheden in Antwerpen te bekrachtigen, ondertekenden het Havenbedrijf, de Maatschappij voor Grond -en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever en Natuurpunt op 30 september 2002 een charter. NATUURCOMPENSATIEPLAN DEURGANCKDOK Op 14 december 2001 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waarin de bouw van het Deurganckdok van dwingend en groot algemeen belang werd verklaard. Het decreet verschafte tegelijkertijd een basis voor de realisatie van de natuurcompensatieprojecten die in toepassing van de bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn als randvoorwaarden aan de realisatie van het Deurganckdok werden gesteld. In 2002 werden verschillende bouwvergunningen afgeleverd met betrekking tot het natuurcompensatieplan, zoals de bouwvergunning voor de realisatie van het slik- en schorrengebied ter hoogte van het Paardenschor, de realisatie van het natuurgebied Drijdijck en de realisatie van een zoetwaterkreek ter hoogte van Kieldrecht. De uitvoering van deze projecten, naast andere onderdelen van het natuurcompensatieplan (de inrichting van weidevogelgebieden, de natuurinrichting van de Steenlandpolder, de Verrebroekse Plassen, de Vlakte van Zwijndrecht) vraagt heel wat voorbereidingswerk. Het afgelopen jaar was in hoofdzaak een jaar van voorbereidingen om in 2003 tot de uitvoering van het natuurcompensatieplan te kunnen overgaan. STRATEGISCHE PLANNING Op basis van de uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord van juli 1999 werd een planningsproces in de Vlaamse havens aangevat. Met betrekking tot de Antwerpse haven betreft het afzonderlijke strategische planningsprocessen voor de linker en rechter Scheldeoever. Meer in het bijzonder werd in het Regeerakkoord bepaald dat de Vlaamse regering binnen twee jaar voor elk havengebied in Vlaanderen een strategisch plan en een ruimtelijk uitvoeringsplan moet opstellen, dat uitgaat van een maximale bescherming van de omliggende woonzones, het behoud en de versterking van de ecologische infrastructuur binnen en buiten het havengebied en een zuinig ruimtegebruik. Daardoor wordt de economische expansie van de havens niet langer gelijkgesteld aan het innemen van nieuwe open ruimte, ten koste van landbouw, natuur of bestaande woongebieden. De strategische planning zal de basis vormen voor een gezamenlijk einddocument dat aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. Daarna zal de gewestelijke overheid de ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken. 47

8 1 2 1 Activiteit aan de Noordzeeterminal 2 Koeltorens van de kerncentrale nabij Doel De strategische planning wordt voor beide Scheldeoevers afzonderlijk uitgevoerd. Sinds 1998 is een proces van strategische planning gestart op de linker Scheldeoever. Dat proces wordt gecoördineerd door de diensten van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Het proces op de rechter Scheldeoever werd pas in 2001 opgestart en wordt gecoördineerd door de gouverneur van de provincie Antwerpen. Een combinatie van de resultaten van beide planprocessen zal leiden tot één globaal strategisch plan voor het Antwerpse havengebied. Aangezien het planproces op de rechter oever ongeveer drie jaar later is opgestart dan op de linker oever, is een fundamentele inhaalbeweging noodzakelijk. De uiteindelijke integratie van beide planprocessen dient te gebeuren voor het einde van de lopende Vlaamse legislatuur in In 2002 werd in beide planningsprocessen fundamentele vooruitgang geboekt. Er werden verschillende studies uitgevoerd die een overzicht moeten geven van de toekomstige vraag en het uiteindelijke noodzakelijke ruimtebeslag. Zo heeft Nexant een studie uitgevoerd die een overzicht geeft van de ontwikkeling van de petrochemische cluster tegen 2015 en Een tweede studie, uitgevoerd door Buck Consultants, bood een overzicht van de relevante trends en prognoses op het vlak van maritieme, industriële en logistieke ontwikkelingen in de belangrijkste havens van de Hamburg-Le Havre range, eveneens met een tijdshorizon naar 2015 en een doorkijk naar Op basis van deze studies kan worden vastgesteld dat tegen 2015 een gemiddelde geschatte ruimtebehoefte van ha moet worden verwacht. Hierbij dient nog een strategische voorraad van 5 tot 10 maal de gemiddelde jaaruitgifte te worden voorzien, of met andere woorden 200 tot 400 ha. In totaal komt de vraag naar terreinen dus uit op tot ha. Dit gegeven zal de verdere basis vormen voor de bepaling van de strategie van havenontwikkeling, zowel op de linker als op de rechter Scheldeoever. 48 I NVESTEREN IN EEN DUURZAME TOEKOMST

9

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2003

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2003 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Jaarverslag 2003 3. Investeren in een duurzame toekomst DE HAVEN EN HAAR MARITIEME T OEGANKELIJKHEID DE SCHELDEVERRUIMING het Memorandum van Overeenstemming afgewerkt

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

Investeren in een duurzame toekomst

Investeren in een duurzame toekomst h o o f d s t u k 3 Investeren in een duurzame toekomst D E H A V E N E N H A A R M A R I T I E M E T O E G A N K E L I J K H E I D In maart 2002 ondertekenden Vlaanderen en Nederland in Vlissingen een

Nadere informatie

De Antwerpse Haven natuurlijker

De Antwerpse Haven natuurlijker De Antwerpse Haven natuurlijker Via het project 'de Antwerpse haven natuurlijker' werken Natuurpunt en het Gemeentelijk Havenbedrijf samen om de natuur zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen het havengebied,

Nadere informatie

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe

EEN DIJK VAN EEN PLAN. Wim Dauwe EEN DIJK VAN EEN PLAN Wim Dauwe 25-02-2016 De evolutie van het Sigmaplan Waarom het Sigmaplan? Het Sigmaplan in 1977 Actualisatie is noodzakelijk Het geactualiseerde Sigmaplan De evolutie van het Sigmaplan

Nadere informatie

De vereniging handelt hierbij overeenkomstig haar doelstellingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 1977 onder nr 3083.

De vereniging handelt hierbij overeenkomstig haar doelstellingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 1977 onder nr 3083. Bezwaarschrift van Red de Voorkempen vzw i.v.m. de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning door INFRABEL voor de aanleg van een spoorvertakking te Antwerpen-Ekeren, Oude Landen (dossier nr 20113024/NEK/B/P)

Nadere informatie

De Antwerpse Haven Natuurlijker

De Antwerpse Haven Natuurlijker De Antwerpse Haven Natuurlijker Overzicht presentatie De Antwerpse Haven Natuurlijker Gebiedsgericht soortenbeschermingsprogramma Biodiversiteit en bedrijven: enkele voorbeelden uit de haven Toekomst De

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Gewestplan 1978 tot GRUP

Gewestplan 1978 tot GRUP Gewestplan 1978 tot GRUP Samenvatting 8.000 Evolutie oppervlaktes 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Rechteroever Linkeroever Groen Landbouw e.a 1.000 0 1978 2000 2013 2 Natuur in en rond Waaslandhaven

Nadere informatie

6 februari DGG/V-01/000892/VV. Geachte voorzitter,

6 februari DGG/V-01/000892/VV. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum Bijlage(n) 6 februari 2001 1 Ons kenmerk DGG/V-01/000892/VV Uw kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen

Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen Flankerende maatregelen voor de landbouw Pregrondenbank Opstalvalleigebied Wat voorafging Al een hele tijd circuleren er plannen om het Opstalvalleigebied om

Nadere informatie

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst

Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 12 en 13 juni 2013 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst ir. Chris Danckaerts algemeen directeur 1 Albertkanaal : Gateway to Europe Heden en toekomst 1. Facts & figures 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd

Vrij vertrouwd. Redelijk vertrouwd Deel 1 Algemene vragen 1. Hoe belangrijk is natuurbescherming voor u? Niet belangrijk Niet erg belangrijk Belangrijk Heel belangrijk Er is een duidelijke maatschappelijke vraag is naar natuurbescherming.

Nadere informatie

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven PROJECT BRABO Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven Presentatie : 28/05/2013 1 Situatie in de regio Antwerpen in 2007 structuur 150kVnetten nog grotendeels van voor jaren 70 alleen 380kVverbindingen

Nadere informatie

1. Vervoersprestaties

1. Vervoersprestaties 1. Vervoersprestaties Goederenvervoer blijft sterker toenemen dan de economische groei en gebeurt nog steeds voor het grootste deel via de weg. Vlaanderen met een bevolking van iets meer dan zes miljoen

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 25 oktober 2016 1. Plenair gedeelte met presentaties 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 1. Project Brabo 2. Werken Elia Scheldelaan en Kruisweg 3. Werken AWV Scheldelaan

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 PERSONTMOETING 24 MAART 2010 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 Een stand van zaken Uitgangspunten & aanpak Memorandum Feedback & vaststellingen Boodschap Openbaar vervoer potenties (Manu Claeys Peter

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg

wegen en verkeer limburg meer ademruimte voor Limburg mobiliteit en weginfrastructuur toelichting RESOC Limburg 30 september 2008 mobiliteit en weginfrastructuur o AWV en mobiliteit o het verkeer groeit o is geen eiland o knelpunten en opportuniteiten o waar

Nadere informatie

werkloosheidsevolutie jul/07 jul/08 nov/08 nov/03 jul/06 mrt/07

werkloosheidsevolutie jul/07 jul/08 nov/08 nov/03 jul/06 mrt/07 Balans en perspectief - START 2009 START-project luchthavenregio - 2004 4 doelstellingen: ruimte creëren voor nieuwe activiteiten en tewerkstelling verbetering van de mobiliteit in de regio uitbouw luchthaven

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan

PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan PERSMEDEDELING VLAAMSE OVERHEID Afbakening zeehavengebied Antwerpen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brussel, 9 mei 2012 Afbakening zeehavengebied Antwerpen: Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Op vrijdag

Nadere informatie

2. Kan de minister een actueel overzicht geven van de geplande plaatsing van ecorasters langs gewestwegen, met per provincie:

2. Kan de minister een actueel overzicht geven van de geplande plaatsing van ecorasters langs gewestwegen, met per provincie: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1139 van LYDIA PEETERS datum: 17 mei 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Ontsnipperingsmaatregelen - Stand

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

In 1450 kende de haven een eerste uitbreiding naar het noorden met de ingebruikname van de Sint- Pietersvliet.

In 1450 kende de haven een eerste uitbreiding naar het noorden met de ingebruikname van de Sint- Pietersvliet. Havengeschiedenis De eerste bewijzen van het bestaan van de haven van Antwerpen, dateren uit de twaalfde eeuw, wanneer Antwerpen sporadisch wordt vermeld als inschepingshaven voor passagiers naar Engeland

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Waaslandhaven. 13 - Eindrapport: Studie naar de verdeling van de baten en lasten van de Waaslandhaven, 2006

Waaslandhaven. 13 - Eindrapport: Studie naar de verdeling van de baten en lasten van de Waaslandhaven, 2006 71 WAASLAND HAVEN 72 Waaslandhaven De Waaslandhaven, als onderdeel van de haven van Antwerpen, is van uitzonderlijk belang voor de regio Waas & Dender en voor Vlaanderen. De haven speelt een grote economische

Nadere informatie

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015 Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur Merelbeke, 09/02/2015 Panel Mathias De Clercq, eerste schepen Stad Gent; en voorzitter Raad van Bestuur nv Eiland Zwijnaarde Michel Deveen, Waterwegen

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op artikel 3, eerste lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN. Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR DE LUCHTHAVEN ANTWERPEN Kris Peeters Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur STARTBAAN BAANSTROOK VERKEER 2x2 rijvlakken RESA 240m 2%-vlak fase

Nadere informatie

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Tweede Spoortoegang/Verbreding E 313 VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Procedure : verder verloop Nota voor Publieke Consultatie >> openbaar onderzoek (12/3 30/4) Dienst MER legt

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd)

Gewijzigd voorstel. Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Gewijzigd voorstel Initiatief voorstel van de leden Wiersma en Luijt-Verheij inzake natuurontwikkeling c.a. Westerschelde. (SGR-37 gewijzigd) Aanleiding De Staten van Zeeland namen op 13 november 1998

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

ADVIES. 27 november 2008 STRATEGISCH PLAN VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN

ADVIES. 27 november 2008 STRATEGISCH PLAN VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN ADVIES 27 november 2008 STRATEGISCH PLAN VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN 2008 052 Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beschouwing... 4 3. Procedurele aandachtspunten... 5 4. Inhoudelijke aandachtspunten...

Nadere informatie

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen WATERPROEF Naar een klimaatbestendig Antwerpen Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien ir. Hans De Preter Waterwegen & Zeekanaal NV afdeling Zeeschelde Celhoofd Investeringen 1. De

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

Imog persberichten april / mei 2014

Imog persberichten april / mei 2014 Imog persberichten april / mei 2014 www.imog.be imo Bron: Het Nieuwsblad - 10 mei 2014 Bron: Het Wekelijks Nieuws - 9 mei 2014 Bron: Het Laatste Nieuws - 7 mei 2014 Bron: Het Nieuwsblad - 8 mei 2014 Bron:

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Artikel 1: definitie proefproject De stad Antwerpen wil via een proefproject de voorschoolse kinderopvang stimuleren om hun buitenruimte natuurlijk

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014

Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout. ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Herbouwen van de brug in de Kiezel over het Albertkanaal in Meerhout ing. Femke Verheyen Meerhout 9 januari 2014 Infosessie Herbouwen brug Kiezel Meerhout Reden van herbouw Project Verhoging bruggen Albertkanaal

Nadere informatie

/ Beschrijvende fiche

/ Beschrijvende fiche / Beschrijvende fiche Beschrijvende fiche spoorinvesteringsproject Vlaanderen Ontwerpinvesteringsprogramma 2016-2020 Nieuwe Vlaamse spoorprioriteiten Project V-129: Spoorlijn 19 Mol Neerpelt - Hamont mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS, MINISTERS HILDE CREVITS, PHILIPPE MUYTERS, JOKE SCHAUVLIEGE

PERSMEDEDELING MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS, MINISTERS HILDE CREVITS, PHILIPPE MUYTERS, JOKE SCHAUVLIEGE PERSMEDEDELING MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS, MINISTERS HILDE CREVITS, PHILIPPE MUYTERS, JOKE SCHAUVLIEGE Brussel, 15 maart 2013 Vlaamse Regering kiest voor groei van Antwerpse haven mét respect voor

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart International Congress 20 jaar PBV Inhoud Binnenvaart in Vlaanderen Uitdagingen

Nadere informatie

De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd.

De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd. De hertogin Hedwigepolder, toneel van machtstrijd. Pion in en dekmantel van de eigenlijke Westerschelde problematiek Ir. W.B.P.M. Lases c.i. Haven van Antwerpen ~ natuurorganisties Als de haven van Antwerpen

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Welkom. Info-vergadering. Massenhoven. 29 maart 2017

Welkom. Info-vergadering. Massenhoven. 29 maart 2017 Welkom Info-vergadering Massenhoven 29 maart 2017 Agenda Inleiding door schepen Openbare Werken AWV Vlaamse Waterweg Voorstelling samenwerking Werken door Eandis Impact op doorstroming van het verkeer

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

In het Plan Mer dient bijgevolg de juiste benaming (4 de goederenspoorverbinding van en naar de Antwerpse haven) gebruikt te worden.

In het Plan Mer dient bijgevolg de juiste benaming (4 de goederenspoorverbinding van en naar de Antwerpse haven) gebruikt te worden. PLAN MER 2 DE SPOORONTSLUITING ANTWERPSE HAVEN Nota s voor publieke consultatie OPMERKINGEN, VOORSTELLEN, SUGGESTIES Ondergetekende: verzoekt dat in het PLAN MER VAN DE 2 DE SPOORONTSLUITING TOT DE ANTWERPSE

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven? Kan je spelen met de cijfers van de haven van Antwerpen? Bekijk de volgende documenten en ook het brochuurtje

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

VAN DE PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING DIABOLO

VAN DE PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING DIABOLO When rail means service > CLOSING EN ONDERTEKENING VAN DE PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING DIABOLO 28 september 2007 LUC LALLEMAND Gedelegeerd Bestuurder Infrabel INHOUD 1. Diabolo-project 2. Publiek Private

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 Gedachtewisseling alternatieve financiering Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 1 Inleiding Fiche 6 missing links (VIA-Invest) Fiche 7a stelplaatsen De

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit

Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit Provinciale Directie Dienst Ruimtelijke planning en mobiliteit ROGS/01-9/PAUKVDV BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997

Nadere informatie

Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Park & Ride Gemeente Melsele. A. Samenvatting van het dossier. A.1 Situering

Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Park & Ride Gemeente Melsele. A. Samenvatting van het dossier. A.1 Situering ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Park & Ride Gemeente Melsele A. Samenvatting van het dossier A.1 Situering In het kader van de uitbouw

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Nodal policing als onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de haven van Antwerpen. Wat moet onderzocht worden?

Nodal policing als onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de haven van Antwerpen. Wat moet onderzocht worden? Nodal policing als onderdeel van een geïntegreerd veiligheidsbeleid in de haven van Antwerpen Wat moet onderzocht worden? Nathalie Gilliot Strategisch Analiste Federale Politie Antwerpen Overzicht Voorbeelden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium

Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium ir. Koenraad Mergaert ir. Eric Tavemiers Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Maritieme Toegang Samenvatting van de lezing

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Tweede sluis linker Scheldeoever

Tweede sluis linker Scheldeoever 3. Bereikbaar De haven en haar maritieme toegankelijkheid Scheldeverdieping Op 21 december 2005 werden in het Nederlandse Middelburg vier Scheldeverdragen ondertekend door de bevoegde Nederlandse en Vlaamse

Nadere informatie

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Havendecreet Advies van de Vlaamse Havencommissie over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het Gemeentedecreet.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie