Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapportnummer: RA Samenvatting Een bewoner van een benedenwoning in Oud-West ondervindt al bijna tien jaar (geluids)overlast van de bovenburen. Er wordt veel geschreeuwd, gestampt en op luide toon gediscussieerd. Ook staat de tv vaak keihard aan. De man constateert dat de gemeentelijke instellingen zoals het Sociaal Meldpunt (SM) van stadsdeel Oud-West, de GGD noch de verhuurder in staat zijn gebleken om de overlast aan te pakken. Ook uitspraken van de rechter hebben niet het gewenste resultaat. Daarom wendt hij zich tot de ombudsman die partijen uitnodigt voor een hoorzitting. De ombudsman stelt vast dat SM in het algemeen zijn rol bij de aanpak van overlast onvoldoende duidelijk heeft gemaakt en hierdoor onjuiste verwachtingen bij de klagende buurman heeft gewekt. Ook is deze tussentijds onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van zijn klacht. Oordeel De onderzochte gedraging is onzorgvuldig.

2 Pagina: 2/9 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 25 november 2008 op het spreekuur ingediend en betreft gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud- West en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Het gevraagde onderzoek heeft betrekking op: de afhandeling van een melding van burenoverlast door Sociaal Meldpunt van stadsdeel Oud-West. Bevindingen achtergrond van het verzoek Verzoeker huurt een woning op de begane grond van een makelaar/verhuurder. Zijn bovenbuurman (de buurman) woont sinds 1999 op de eerste etage. In 2002 is hij getrouwd en hij heeft twee kinderen geboren in 2003 en Zij spelen bijna altijd binnen. s Zomers, in de weekends en tijdens de schoolvakanties gaan zij tegen middernacht naar bed. Verzoeker ondervindt al jaren (geluids)overlast van de buurman. De geluidsoverlast bestaat uit het eindeloos op en neer hollen van de kinderen en het met voorwerpen op de vloer en verwarming slaan. Er wordt veel geschreeuwd, gestampt en op luide toon gediscussieerd. Ook staat de tv vaak keihard aan. Daarnaast is er overlast van onaangepast gedrag en vervuiling. Zo zijn er flessen en afval uit het raam in verzoekers tuin gegooid. De buurman gebruikt zijn balkon als opslag wat gevaar kan opleveren. Er zijn diverse lekkages geweest en zijn er emmers water over de trap in het (houten) trappenhuis gegooid bij wijze van schoonmaak. De buurman bevuilt de portiek en de stoep met reclamedrukwerk, papieren zakdoekjes en peuken. Verzoeker ervaart als onderbuurman de meeste overlast van de buurman. Dat anderen ook overlast ondervinden, blijkt uit het feit dat verzoeker over negen getuigenverklaringen beschikt waaronder die van zes verschillende buren. Op advies van zijn advocaat, spant verzoeker een rechtszaak aan tegen de buurman. Deze veroordeelt de buurman op 30 november 2006 onder straffe van een dwangsom een vilten vloer aan te leggen met daarop twee lagen hardboard. De buurman geeft geen gevolg aan de uitspraak. Wegens een gebrek aan middelen heeft het verbeurdverklaren van de dwangsom geen zin. Een chronologisch overzicht van de overlast in de periode is als bijlage bij dit rapport opgenomen. Verzoeker constateert dat de gemeentelijke instellingen zoals het Sociaal Meldpunt (SM) 1 van stadsdeel Oud-West, de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) afdeling Vangnet & Advies 2 noch de verhuurder in staat zijn gebleken om de (geluids)overlast van zijn buurman aan te pakken. Daarop wendt hij zich tot de ombudsman die besluit een hoorzitting te houden. 1 Bewoners van stadsdeel Oud-West kunnen zorgelijke situaties of burenoverlast telefonisch melden bij het sociaal meldpunt. Dat kan telefonisch of via Zodra SM de situatie in beeld heeft, wordt de benodigde hulp georganiseerd. Het meldpunt geeft de melding door aan organisaties die met het stadsdeel samenwerken. SM werkt samen met de GGD, de politie, woningbouwverenigingen, instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijke werk. Deze instellingen benaderen degene die overlast veroorzaakt. SM houdt vervolgens in de gaten dat de acties van deze organisaties goed op elkaar zijn afgestemd, zodat snel de juiste hulp geboden kan worden. SM onderneemt zelf geen actie. SM heeft als doel dat burenoverlast sneller wordt aangepakt. 2 Vangnet & Advies is een afdeling van GGD Amsterdam en houdt zich bezig met mensen die in een maatschappelijke en/of psychische/psychiatrische noodsituatie zijn terechtgekomen. Vaak is er daarnaast sprake van financiële en woonproblematiek. Vangnet & Advies werkt intensief samen met externe instanties zoals GGZ-instellingen, meldpunten zorg en overlast, verslavingszorginstellingen en de politie. 2

3 Pagina: 3/9 hoorzitting De ombudsman besluit een hoorzitting te houden en de betrokken instanties en de verhuurder uit te nodigen. De hoorzitting heeft plaats gevonden op 12 februari 2009 op het kantoor van de ombudsman. Aanwezig waren verzoeker, Huurdersvereniging Oud-West (HOW) 3, SM van stadsdeel Oud-West, de GGD, afdeling Vangnet & Advies (V&A) en de verhuurder. De buurtregisseur was verhinderd. verzoeker Verzoeker vertelt dat de overlast wat minder is, nadat de rechter de buurman na een tweede kort geding van 4 december 2007 tot de orde heeft geroepen nadat hij veroordeeld was om een geluidsisolerende vloer aan te leggen. Sinds het eerste vonnis hing er een dwangsom boven zijn hoofd. Wanneer de buurman momenteel overlast veroorzaakt, voelt verzoeker zich genoodzaakt om zelf heel hard te gaan schreeuwen en met een bezemsteel tegen het plafond te stoten, omdat de deurbel altijd kapot is. Voorheen sprong de buurman in reactie van een tafel of het aanrecht, maar na een reprimande van de rechter op 4 december 2007 doet hij dat niet meer. Feitelijk is de bovenwoning niets minder dan een speeltuin. De buurman heeft nooit gehoor gegeven aan het vonnis van de rechtbank. Verzoeker heeft de laatste tijd geen contact met SM, de buurtregisseur of V&A gehad omdat hij geen vertrouwen meer heeft in deze instanties. In tegenstelling tot wat SM hieronder opmerkt, zijn er volgens verzoeker in totaal vier gesprekken geweest: een oriënterend gesprek, een bemiddelingsgesprek en twee vervolggesprekken met beide partijen. Ook kan verzoeker zich niet vinden in de opmerking van SM dat SM altijd getracht heeft hem te helpen. Bij afwezigheid van de betreffende ambtenaar (die op de hoorzitting aanwezig was), werden zijn vragen niet door hem of zijn collegae beantwoord. Met betrekking tot de opmerking van de verhuurder niet op de hoogte te zijn van de getuigenverklaringen merkt verzoeker het volgende op. Uit brieven van verzoekers advocaat aan de verhuurder blijkt het tegendeel. De advocaat vermeldt: Mevrouw.. (opmerking ombudsman: het betreft hier de medewerker van de verhuurder die het dossier behandelt en op de hoorzitting aanwezig was.) is niet onder de indruk van de getuigenverklaringen. Huurdersvereniging Oud-West HOW heeft in 2005 contact met het Meldpunt Extreme Overlast (MEO) opgenomen. De betreffende medewerker van MEO was boos dat zij zich met de zaak bemoeide omdat hij met verzoeker zelf over deze zaak contact had. HOW wijst op het feit dat er negen getuigenverklaringen van zes buren en drie bezoekers zijn. Er is dus geen sprake van een één-op-één situatie tussen verzoeker en de buurman. Verzoeker zal in overleg met HOW besluiten deze verklaringen alsnog aan de betrokken instanties te overleggen. HOW merkt op dat er door met name een politierechercheur getwijfeld is aan de psychische gesteldheid van verzoeker. Hij heeft denigrerende opmerkingen gemaakt in de trant van: Ga maar naar een psychiater. Het is zeer grievend dat niet de veroorzaker van de overlast wordt aangepakt maar dat de melder op deze wijze wordt weggezet. 3 HOW is op 1 januari 2005 opgericht en komt voort uit het Actie Comité Huurders Oud-West. Het actiecomité was een initiatief van verontwaardigde huurders. Zij vonden dat huurders beschermd moeten worden tegen de bedenkelijke praktijken van particuliere eigenaren en woningcorporaties. HOW heeft inmiddels ruim 500 leden waaronder vijf grote bewonersgroepen. 3

4 Pagina: 4/9 Sociaal Meldpunt SM is de opvolger is van MEO. Bij de aanpak van overlast zorgt SM ervoor, dat de verantwoordelijke instanties aangesproken worden op hun wettelijke/juridisch taken. Het is ook de taak van SM om meldingen te analyseren en de zaak aan díe gemeentelijke instanties voor te leggen die daadwerkelijk actie kunnen ondernemen. SM legt ook contact met de verhuurder. Duidelijk moet worden ook voor de melder wat SM wel en niet kan doen. In het Bestuursakkoord 4 is vastgelegd dat SM niet bevoegd is om huisbezoeken af te leggen. SM blijft wat dat betreft op afstand, ook om de onafhankelijkheid te waarborgen. Verzoeker heeft voor het eerst op 15 oktober 2004 contact met SM opgenomen; het laatste contact dateert van 30 oktober Bij de overlastmelding van verzoeker is gekeken of de huiseigenaar bereid was in actie te komen om verzoekers woongenot te garanderen. Dit bleek al snel het geval te zijn. Aangezien ook de buurtregisseur van de politie liet weten hiermee aan de slag te zijn, was aanvullende actie vanuit de GGD (afdeling Vangnet & Advies) niet nodig. Als direct verantwoordelijke personen aan de slag zijn, treedt SM naar de achtergrond, maar is voor de melder altijd bereikbaar. Voorafgaand aan de hoorzitting was SM niet op de hoogte dat er negen getuigenverklaringen zijn met betrekking tot de overlast. Op een bepaald moment nam HOW contact op met SM. SM had toen te maken met de visie van HOW en die van verzoeker. SM had met verzoeker reeds afspraken gemaakt over de aanpak. SM kwam met een andere aanpak. SM liet HOW weten niet met twee mensen over één zaak te willen overleggen. Daar komt bij dat SM niet op de hoogte wist of verzoeker zich door HOW wilde laten vertegenwoordigen. SM maakte duidelijk niet met HOW over de zaak te willen spreken, zolang verzoeker niet had laten weten van de eerder afgesproken aanpak te willen afzien en dat HOW in het vervolg namens hem zou optreden. In het najaar 2004 heeft Stichting Bemiddeling Amsterdam (SBA) zich ook met de zaak bezig gehouden. Dit heeft geresulteerd in drie bemiddelingsgesprekken en twee vervolggesprekken. Aan het eind van de gesprekken heeft de buurman toegezegd om de vloer binnen vijf weken te isoleren. Hij heeft hierover een overeenkomst ondertekend waarbij verzoeker hem gedicteerd heeft hoe de vloer gelegd moet worden. De buurman is deze toezegging niet nagekomen. Ook niet nadat hem een hersteltermijn van nog eens vijf weken is gegeven. In 2004 liet verzoeker SM weten niet als primair doel te hebben dat de woning geïsoleerd wordt maar dat de buurman en zijn gezin vertrekt. SM vond dat niet verstandig omdat een volgende huurder door een gebrek aan isolatie ongetwijfeld ook weer overlast zou veroorzaken. Daar komt volgens SM bij dat de verhuurder juist een brief met een sommatie om de vloer te isoleren had opgesteld. In 2005 is bij SM nog een andere melding over hetzelfde adres binnengekomen. Verzoeker had een brief naar de burgemeester gestuurd waarin hij de gemeente informeert over de mogelijke radicalisering van een onderhuurder van de buurman. Deze zaak is onafhankelijk van de onderhavige zaak door SM behandeld. SM heeft over deze zaak contact opgenomen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente. de verhuurder De gemeente heeft de buurman in 1999 voorgedragen. Het initiatief om de woning aan hem te verhuren komt dus niet van de verhuurder. Het eerste contact met SM over deze overlastzaak dateert van eind Dat heeft er toe geleid dat er een gesprek op 2 februari 2006 bij de verhuurder op kantoor is geweest waarbij de buurtregisseur en de buurman aanwezig waren. De verhuurder wijst op het feit dat het een oud huis betreft met houten vloeren. Contactgeluiden zijn daarbij haast onvermijdelijk. De opzichter van de 4 Iedere vier jaar maken het College van Burgemeester en Wethouders en de Dagelijks Besturen van de stadsdelen een aantal afspraken. Deze afspraken worden in een bestuursakkoord vastgelegd. Uit het bestuursakkoord blijkt volgens welke principes wordt samengewerkt en voor welke onderwerpen in de komende bestuursperiode samenwerking noodzakelijk is. 4

5 Pagina: 5/9 verhuurder is naar de vloer wezen kijken. Dat heeft erin geresulteerd dat de verhuurder de buurman heeft aangeschreven de vloer te isoleren door een vilten ondervloer aan te leggen. Deze brief is aangetekend en per gewone post verstuurd. De laatste jaren zijn er van andere buren geen klachten over de buurman binnengekomen. Wanneer een zaak voorkomt, blijkt de rechter alleen geïnteresseerd te zijn in verklaringen van buren die in hetzelfde trappenhuis wonen. Eén keer is de buurman onaangekondigd bij de verhuurder op kantoor gekomen. Hij vroeg zich af wat hij aan de situatie aan moest. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat zij hem niets kunnen verplichten. De verhuurder wijst op het feit dat het aanbrengen van een geluidsisolerende (vilten) (onder)vloer een zaak van de huurder is en niet van de verhuurder. Bij het leggen van een dergelijke vloer dienen met name de aansluitpunten met de wanden op de juiste manier te worden bevestigd. Voorafgaand aan de hoorzitting was de verhuurder niet op de hoogte dat er negen getuigenverklaringen van zes buren en drie bezoekers zijn met betrekking tot de overlast. Vangnet & Advies V&A wordt in voorkomende gevallen door de politie of door SM gevraagd in actie te komen bij overlast. V&A onderzoekt of de overlast voortkomt uit psychosociale nood. Alleen als daarvan sprake is, is het een zaak voor V&A. In de onderhavige zaak heeft V&A vastgesteld dat de overlast bij klager niet voortkomt uit psychosociale nood. V&A heeft hiervan geen rapport opgesteld. De oorzaak is wat betreft V&A voor een groot deel terug te voeren op de oudbouw en de overlast van contactgeluiden. De overlast kan sterk verminderd worden door de vloer te isoleren. V&A heeft dan ook geadviseerd om isolatie aan te brengen. Dit advies heeft V&A gegeven tijdens overleg waaraan SM, V&A en de politie deelnemen. Voorafgaand aan de hoorzitting was V&A niet op de hoogte dat er negen getuigenverklaringen zijn, waaronder die van zes buren, met betrekking tot de overlast. reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoeker en naar het stadsdeel, de GGD, de verhuurder en Huurdervereniging Oud-West gestuurd teneinde een nadere reactie mogelijk te maken. Verzoeker heeft samen met de huurdervereniging een nadere reactie gestuurd die voor zover relevant in het rapport is verwerkt. Ook het stadsdeel en de GGD Amsterdam hebben gereageerd. Hun open aanmerkingen zijn ook in het rapport verwerkt. verklaring van de buurtregisseur De buurtregisseur kon niet bij de hoorzitting aanwezig zijn. De ombudsman heeft hem op 2 april 2009 apart gesproken. De buurtregisseur verklaart het volgende. Hij is buurtregisseur in de Da Costabuurt en grondlegger van het 'Meldpunt Extreme Overlast' waarmee hij in 1994 in stadsdeel Westerpark is begonnen. Voor dit project is destijds een prijs uitgereikt. Nadat deze zaak bij hem onder de aandacht is gekomen, vernam hij dat er tot dan toe nog geen gesprek was geweest waarbij alle partijen om de tafel zaten. Om die reden heeft hij bij de verhuurder een bijeenkomst georganiseerd met de bedoeling om enige tijd later opnieuw bij elkaar te komen. Al weer enige jaren geleden is hij bij verzoeker op bezoek geweest en heeft geen extreme overlast vastgesteld. Wel was het geloop van kindervoetjes te horen maar dat is niet te kwalificeren als extreme overlast. Dergelijk geloop is niet te voorkomen, kinderen kun je niet vastbinden. Een collega is een paar uur bij verzoeker gaan luisteren op verschillende dagen. Ook hij heeft geen (extreme) overlast vastgesteld. SM heeft een regierol bij de aanpak van burenoverlast. Bij SM dienen de informatiestromen samen te komen, en SM dient de verschillende instanties bij de afhandeling van een klacht te betrekken. Alle instanties dienen bij SM hun acties en ervaringen terug te koppelen. Er zijn echter ook zaken die in eerste instantie bij de politie terecht komen en/of de buurtregisseur en die de buurtregisseur niet aan SM voorlegt. De buurtregisseur heeft daarin zijn eigen bevoegdheid en afweging. Voor verzoeker is hij als buurtregisseur het eerste aanspreekpunt bij de politie. Verzoeker kan altijd telefonisch contact met hem opnemen. Als hij er niet is, krijgt hij een van het corps toegestuurd. Nieuwe meldingen over overlast met betrekking tot de buurman zal hij niet snel in behandeling nemen. Hij 5

6 Pagina: 6/9 heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag. Hij is er stellig van overtuigd dat de buurman geen extreme overlast veroorzaakt. Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat het een oud en gehorig huis betreft. Behoorlijkheidsvereisten De ombudsman toetst de gedragingen van gemeentelijke instanties aan behoorlijkheidsvereisten. In dit onderzoek is getoetst aan de vereisten van actieve en adequate informatieverstrekking en rechtszekerheid. Overwegingen Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat bestuursorganen burgers tijdig begrijpelijke, juiste en volledige informatie verstrekken. Een onderdeel van het vereiste van rechtszekerheid is het honoreren van gerechtvaardigde verwachtingen (het vertrouwensbeginsel). Dit brengt met zich mee dat gerechtvaardigde verwachtingen van burgers en organisaties jegens de overheid door die overheid gehonoreerd dienen te worden. Een burenoverlast veroorzakende buurman dient in eerste instantie rechtstreeks op zijn gedrag te worden aangesproken door diegene die overlast heeft, de politie en/of de verhuurder. Aangezien een verhuurder het ongestoord woongenot van zijn huurder dient te waarborgen, is de verhuurder de meeste aangewezen instantie om overlast aan te pakken. Het huurcontract van een huurder die bij herhaling ernstige overlast veroorzaakt, kan via de rechter worden ontbonden. Dat de gemeente het optreden bij overlast ook als haar taak beschouwt, blijkt uit het feit dat elk stadsdeel een kantoor heeft waar buurtbewoners terecht kunnen met klachten over hun buren. In stadsdeel Oud- West is het Sociaal Meldpunt daarmee belast. SM organiseert hulp in samenwerking met de GGD, de politie, woningbouwverenigingen, instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijke werk. Een instelling als SM met een toezichthoudende rol dient er voor te zorgen dat burgers precies weten wat SM wel en niet voor hen kan betekenen. In deze zaak heeft SM diverse acties ondernomen en contacten gelegd, maar heeft nagelaten de verzoeker over de voortgang voldoende te informeren. Mede hierdoor was het voor verzoeker onvoldoende duidelijk wat de rol van SM was en wat hij van SM nog mocht verwachten in de afwikkeling van zijn klacht. Indien SM alles in overeenstemming met zijn taak en opdracht heeft gedaan, maar een klacht over overlast desondanks niet naar tevredenheid van een klager kan worden verholpen, dient de zaak te worden afgesloten en dit aan klager duidelijk te worden gemaakt. De vereisten van actieve en adequate informatieverstrekking en rechtszekerheid zijn geschonden. Terzijde overweegt de ombudsman dat V&A alleen ingezet kan worden op grond van een duidelijke indicatie. Hiervan is niet gebleken. Evenmin heeft V&A de overwegingen om te interveniëren en de door V&A afgelegde huisbezoek in een rapportage vastgelegd. Oordeel De onderzochte gedraging is onzorgvuldig. 6

7 Pagina: 7/9 Bijlage bij het rapport Burenoverlast RA van 19 juni 2009 Chronologisch overzicht overlast Met de komst in 1999 van de buurman begint de (geluids)overlast. Verzoeker wendt zich in eerste instantie tot zijn makelaar/verhuurder. De verhuurder aangezien die voor een ongestoord huurgenot moet instaan. De verhuurder neemt geen adequate maatregelen Verzoeker wendt zich tot de buurtregisseur van de politie. De buurtregisseur beweert weinig te kunnen doen en verwijst verzoeker naar het Meldpunt Extreme Overlast (MEO) MEO zorgt ervoor dat Vangnet & Advies (V&A) contact met verzoeker opneemt. V&A adviseert verzoeker zijn plafond te isoleren. Met dit advies pakt V&A niet de oorzaak van het probleem aan In mei heeft verzoeker opnieuw contact met de buurtregisseur en MEO. Zij blijken niets voor hem te kunnen doen. Verzoeker komt in contact met de Huurdersvereniging Oud-West (HOW) die hem vanaf dat moment bijstaat. 30 september en 6 oktober: verzoeker stuurt brieven naar de verhuurder met het verzoek zijn woongenot te garanderen. 15 oktober: verzoeker meldt zijn klacht over zijn buurman bij Sociaal Meldpunt (SM). De buurman heeft met een hockeystick een raam van een andere woning in de straat ingeslagen. Verzoeker meldt dat de buurman andere buren intimideert wanneer zij op de stoep zitten en een glaasje (alcohol) drinken. SM noteert dat verzoeker de overlast als zeer ernstig ervaart en zich geïntimideerd voelt. Verzoeker komt via DWI in contact met het Regionaal Coördinatiepunt Handhaving (RCH). Uit dat contact wordt hem duidelijk dat de buurtregisseur geen dossier heeft aangelegd van de vele meldingen. Er is alleen een politierapport van een door de buurman ingeslagen ruit. 18 oktober: SM zegt toe contact met de buurtregisseur en met de verhuurder op te nemen. 19 oktober: de buurtregisseur laat SM weten met de zaak bezig te zijn. De verhuurder laat SM weten de buurman schriftelijk op zijn gedrag tot de orde te roepen. SM adviseert verzoeker om alle buren te vragen hun klachten over de buurman bij de verhuurder te melden. 20 oktober: verzoeker laat SM weten dat de buurtregisseur de overlast van een rennend kind heeft geconstateerd. 15 november: De verhuurder laat SM weten dat een aangetekende brief naar de buurman is gestuurd en dat deze ook is aangekomen. SM stelt verzoeker hiervan op de hoogte. 18 november: SM adviseert verzoeker dat hij bij aanhoudende overlast van de buurman - via de verhuurder kan eisen dat hij adequate vloerbedekking neemt. SM geeft verzoeker ook in overweging zijn eigen plafond te isoleren. 23 november: V&A en politie leggen bij verzoeker en de buurman een huisbezoek af. V&A en de politie nemen daarna deel aan het Groot Overleg. Zij vinden isolerende maatregelen absoluut noodzakelijk omdat zij elk geluidje van de buurman konden horen. De verhuurder moet hier dringend op worden aangesproken. 24 november: de buurman heeft een gesprek met de politie op Bureau Amstelland. 29 november: Verzoeker laat SM weten zelf geen isolerende maatregelen te willen nemen. Hij wil dat de buurman vertrekt. HOW heeft contact met de verhuurder en met Zoeklicht opgenomen in verband met illegale bewoning. 3 december: Verzoeker informeert bij SM naar burenbemiddeling. SM verwijst hem naar Stichting Bemiddeling Amsterdam (SBA). 7

8 Pagina: 8/ juni: SM en/of HOW heeft contact met de directie OOV en licht de acties vanuit SM toe. SM doet bij SBA navraag naar de uitkomst van de bemiddelingsgesprekken. SBA laat weten dat er afspraken over vloerisolatie op papier zijn gezet maar dat verzoeker daarmee niet tevreden is. 28 juni: OOV informeert SM met de verhuurder gesproken te hebben die de buurman zeer dringend gaat aanschrijven om de vloer te isoleren. 4 juli: SM adviseert verzoeker om de overlastgeluiden met een recorder op te nemen. 20 juli: SM laat in een telefonisch gesprek met HOW weten dat het voor SM moeilijk is om verzoeker te ondersteunen als anderen ook namens hem gaan spreken. SM heeft verzoeker namelijk al suggesties aangereikt om het probleem aan te pakken. HOW laat SM weten dat verzoeker geen vertrouwen meer in SM heeft. november: In november wordt een gesprek georganiseerd tussen verzoeker, de buurman en de buurtregisseur. De buurman zegt toe bij het gesprek aanwezig te zullen zijn. De buurman verschijnt niet op de afspraak De buurtregisseur wordt opgevolgd door een nieuwe buurtregisseur. Deze garandeert de overlast te zullen oplossen. Hij vindt het een goed idee om bij verzoeker bijeen te komen voor een gesprek. Verzoeker vraagt de buurtregisseur om de verhuurder er buiten te houden. Hij vreest voor escalatie. Kort daarna blijkt dat de buurtregisseur de verhuurder toch voor het gesprek heeft uitgenodigd. 18 januari: SM heeft telefonisch overleg met de buurtregisseur die hem informeert over het geplande nieuwe gesprek op 2 februari omdat het gesprek van november 2005 niet is doorgegaan. 2 februari: Op deze dag is een gesprek gepland met daarbij aanwezig: verzoeker, de buurman, de verhuurder georganiseerd door de buurtregisseur. Het gesprek vindt geen doorgang omdat de buurman niet komt opdagen. Diezelfde dag vindt er alsnog een gesprek plaats bij de verhuurder waarbij de buurtregisseur aanwezig is. De verhuurder merkt tijdens het gesprek op dat de buurman wel erg explosief is. Volgens de buurman is er sprake van discriminatie, waartegen ieder protesteert. De buurman belooft zich beter te gedragen. Korte tijd gaat het beter, maar al snel is de oude overlast weer terug. begin maart: Verzoeker stelt de buurtregisseur voor een nieuw gesprek te houden bij verzoeker thuis. Er wordt een afspraak gemaakt voor begin maart. De buurtregisseur komt, maar gaat eerst op bezoek bij de buurman. Verzoeker is in de veronderstelling dat de buurtregisseur en de buurman samen naar beneden komen voor het gesprek. Verzoeker hoort geschreeuw van de buurman en ook de buurtregisseur spreekt met stemverheffing. Hij komt beneden met de mededeling dat de buurman zeer welwillend is en dat er goed met hem te praten valt. Er vindt geen gesprek plaats zoals afgesproken. Een getuige die speciaal voor het gesprek was gekomen, is voor niets gekomen. De buurman blijft agressief en voert de overlast extra op. Verzoeker neemt opnieuw contact op met de buurtregisseur. 21 maart: Er vindt een nieuw gesprek plaats op het politiebureau Oud-West in aanwezigheid van de verhuurder. De buurman is niet op tijd. Nadat de buurtregisseur meerdere keren met hem belt, komt hij drie kwartier later alsnog. Het gesprek blijkt zich tegen verzoeker te keren. Hij zou teveel thuis zijn en gefocust zijn op de geluidsoverlast. Aangezien er geen oplossing te bedenken is, meldt de buurtregisseur met de zaak te stoppen. Voor de buurman is dit kennelijk een vrijbrief aangezien de overlast in overtreffende trap wordt voortgezet. Wanneer verzoeker contact met de buurtregisseur opneemt, geeft deze niet thuis. Hij zegt met de zaak klaar te zijn ik heb zoveel voor u gedaan. 21 juli: stadsdeel Oud-West stuurt een bewonersbrief naar alle bewoners waarin zij worden verzocht geen reclamefolders, kranten of andere papierresten in de portiek achter te laten. Het stadsdeel waarschuwt dat bij constatering van overtreding de Milieupolitie kan verbaliseren. 30 oktober: telefonisch (laatste) contact tussen SM en verzoeker. SM adviseert verzoeker om de vloerisolatie van de buurman door bouw- en woningtoezicht van het stadsdeel te laten controleren. 30 november: de rechter veroordeelt de buurman onder straffe van een dwangsom een vilten vloer aan te leggen met daarop twee lagen hardboard. De buurman wordt ook veroordeeld in de proceskosten. De 8

9 Pagina: 9/9 buurman geeft geen gevolg aan de uitspraak. Het ontbreekt verzoeker aan de middelen om verdere juridische stappen te zetten. Aangezien de buurman alleen moet rondkomen van de beslagvrije voet van zijn inkomen, heeft het geen zin de dwangsom te verbeuren oktober: Verzoeker is genoodzaakt om de waterleiding af te sluiten omdat er bij de buurman een lekkage was ontstaan waardoor de keuken bij verzoeker blank stond. In reactie hierop begint de buurman tegen verzoekers deur te trappen en gilt: Flikker! Flikker! Flikker! Verzoeker doet bij de politie aangifte van dit voorval. Verzoeker heeft inmiddels contact met Homo Netwerk dat hem bijstaat. Via Homo Netwerk verneemt verzoeker dat de buurtregisseur in 2006 als inzetadvies aan Bureau Amstelland heeft doorgegeven niet te komen wanneer verzoeker belt over overlastklachten medio januari: Op initiatief van Homo Netwerk vindt een nieuw gesprek plaats. Aanwezig zijn: verzoeker, de buurtregisseur, een rechercheur en vertegenwoordigers van Homo Netwerk. Het gesprek verloopt teleurstellend voor verzoeker. De buurtregisseur deelt mee geen overlast geconstateerd te hebben. Verzoeker wil een kopie van de negen getuigenverklaringen overleggen maar de rechercheur wil ze niet in ontvangst nemen. De rechercheur geeft verzoeker te kennen dat hij de politie alleen nog maar mag bellen bij ernstige bedreigingen. Hij voegt daaraan toe: Gaat u maar naar een psychiater of gaat u maar verhuizen 9

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Samenvatting dossiers

Samenvatting dossiers Samenvatting dossiers KIM 23599 (start 2013 Q4) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Kennis. Een man is van mening dat de schulddienstverlening van Zaanstad niet adequaat gereageerd heeft bij een

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting Eropaf! HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Onderzoeksrapport. Stichting Eropaf! HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Onderzoeksrapport Stichting Eropaf! Student : Bouchra el Mourabit Studentnummer : 500531601 Docentbegeleider : Dhr. S. Moerman Datum : 28 maart 2014 Opdrachtgever : Stichting Eropaf!

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting en conclusies. Conclusies. 3 december 2009 RA0944776

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting en conclusies. Conclusies. 3 december 2009 RA0944776 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord/Zuidlijn Vijzelgracht Deel 3 Afhandeling gevolgen verzakkingen Gemeente Amsterdam Schadebureau Noord/Zuidlijn Stadsdeel Centrum Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111 Rapport Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011 Rapportnummer: 2011/111 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 Rapport Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Noord- en Oost-Gelderland onvoldoende opsporingsonderzoek heeft gedaan naar de toedracht

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe.

Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe. Rapport 2 p class="c3">rapport Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 april 2011 Rapport: 2011/130 Klacht Verzoekster klaagt over een inmenging van twee politieambtenaren

Nadere informatie

Handreiking en Bijlagen Aanpak woonoverlast en verloedering

Handreiking en Bijlagen Aanpak woonoverlast en verloedering Handreiking en Bijlagen Aanpak woonoverlast en verloedering Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast Geactualiseerde en uitgebreide versie mei 2011 Handreiking Aanpak woonoverlast en

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie