Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burenoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapportnummer: RA Samenvatting Een bewoner van een benedenwoning in Oud-West ondervindt al bijna tien jaar (geluids)overlast van de bovenburen. Er wordt veel geschreeuwd, gestampt en op luide toon gediscussieerd. Ook staat de tv vaak keihard aan. De man constateert dat de gemeentelijke instellingen zoals het Sociaal Meldpunt (SM) van stadsdeel Oud-West, de GGD noch de verhuurder in staat zijn gebleken om de overlast aan te pakken. Ook uitspraken van de rechter hebben niet het gewenste resultaat. Daarom wendt hij zich tot de ombudsman die partijen uitnodigt voor een hoorzitting. De ombudsman stelt vast dat SM in het algemeen zijn rol bij de aanpak van overlast onvoldoende duidelijk heeft gemaakt en hierdoor onjuiste verwachtingen bij de klagende buurman heeft gewekt. Ook is deze tussentijds onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van zijn klacht. Oordeel De onderzochte gedraging is onzorgvuldig.

2 Pagina: 2/9 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 25 november 2008 op het spreekuur ingediend en betreft gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud- West en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Het gevraagde onderzoek heeft betrekking op: de afhandeling van een melding van burenoverlast door Sociaal Meldpunt van stadsdeel Oud-West. Bevindingen achtergrond van het verzoek Verzoeker huurt een woning op de begane grond van een makelaar/verhuurder. Zijn bovenbuurman (de buurman) woont sinds 1999 op de eerste etage. In 2002 is hij getrouwd en hij heeft twee kinderen geboren in 2003 en Zij spelen bijna altijd binnen. s Zomers, in de weekends en tijdens de schoolvakanties gaan zij tegen middernacht naar bed. Verzoeker ondervindt al jaren (geluids)overlast van de buurman. De geluidsoverlast bestaat uit het eindeloos op en neer hollen van de kinderen en het met voorwerpen op de vloer en verwarming slaan. Er wordt veel geschreeuwd, gestampt en op luide toon gediscussieerd. Ook staat de tv vaak keihard aan. Daarnaast is er overlast van onaangepast gedrag en vervuiling. Zo zijn er flessen en afval uit het raam in verzoekers tuin gegooid. De buurman gebruikt zijn balkon als opslag wat gevaar kan opleveren. Er zijn diverse lekkages geweest en zijn er emmers water over de trap in het (houten) trappenhuis gegooid bij wijze van schoonmaak. De buurman bevuilt de portiek en de stoep met reclamedrukwerk, papieren zakdoekjes en peuken. Verzoeker ervaart als onderbuurman de meeste overlast van de buurman. Dat anderen ook overlast ondervinden, blijkt uit het feit dat verzoeker over negen getuigenverklaringen beschikt waaronder die van zes verschillende buren. Op advies van zijn advocaat, spant verzoeker een rechtszaak aan tegen de buurman. Deze veroordeelt de buurman op 30 november 2006 onder straffe van een dwangsom een vilten vloer aan te leggen met daarop twee lagen hardboard. De buurman geeft geen gevolg aan de uitspraak. Wegens een gebrek aan middelen heeft het verbeurdverklaren van de dwangsom geen zin. Een chronologisch overzicht van de overlast in de periode is als bijlage bij dit rapport opgenomen. Verzoeker constateert dat de gemeentelijke instellingen zoals het Sociaal Meldpunt (SM) 1 van stadsdeel Oud-West, de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) afdeling Vangnet & Advies 2 noch de verhuurder in staat zijn gebleken om de (geluids)overlast van zijn buurman aan te pakken. Daarop wendt hij zich tot de ombudsman die besluit een hoorzitting te houden. 1 Bewoners van stadsdeel Oud-West kunnen zorgelijke situaties of burenoverlast telefonisch melden bij het sociaal meldpunt. Dat kan telefonisch of via Zodra SM de situatie in beeld heeft, wordt de benodigde hulp georganiseerd. Het meldpunt geeft de melding door aan organisaties die met het stadsdeel samenwerken. SM werkt samen met de GGD, de politie, woningbouwverenigingen, instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijke werk. Deze instellingen benaderen degene die overlast veroorzaakt. SM houdt vervolgens in de gaten dat de acties van deze organisaties goed op elkaar zijn afgestemd, zodat snel de juiste hulp geboden kan worden. SM onderneemt zelf geen actie. SM heeft als doel dat burenoverlast sneller wordt aangepakt. 2 Vangnet & Advies is een afdeling van GGD Amsterdam en houdt zich bezig met mensen die in een maatschappelijke en/of psychische/psychiatrische noodsituatie zijn terechtgekomen. Vaak is er daarnaast sprake van financiële en woonproblematiek. Vangnet & Advies werkt intensief samen met externe instanties zoals GGZ-instellingen, meldpunten zorg en overlast, verslavingszorginstellingen en de politie. 2

3 Pagina: 3/9 hoorzitting De ombudsman besluit een hoorzitting te houden en de betrokken instanties en de verhuurder uit te nodigen. De hoorzitting heeft plaats gevonden op 12 februari 2009 op het kantoor van de ombudsman. Aanwezig waren verzoeker, Huurdersvereniging Oud-West (HOW) 3, SM van stadsdeel Oud-West, de GGD, afdeling Vangnet & Advies (V&A) en de verhuurder. De buurtregisseur was verhinderd. verzoeker Verzoeker vertelt dat de overlast wat minder is, nadat de rechter de buurman na een tweede kort geding van 4 december 2007 tot de orde heeft geroepen nadat hij veroordeeld was om een geluidsisolerende vloer aan te leggen. Sinds het eerste vonnis hing er een dwangsom boven zijn hoofd. Wanneer de buurman momenteel overlast veroorzaakt, voelt verzoeker zich genoodzaakt om zelf heel hard te gaan schreeuwen en met een bezemsteel tegen het plafond te stoten, omdat de deurbel altijd kapot is. Voorheen sprong de buurman in reactie van een tafel of het aanrecht, maar na een reprimande van de rechter op 4 december 2007 doet hij dat niet meer. Feitelijk is de bovenwoning niets minder dan een speeltuin. De buurman heeft nooit gehoor gegeven aan het vonnis van de rechtbank. Verzoeker heeft de laatste tijd geen contact met SM, de buurtregisseur of V&A gehad omdat hij geen vertrouwen meer heeft in deze instanties. In tegenstelling tot wat SM hieronder opmerkt, zijn er volgens verzoeker in totaal vier gesprekken geweest: een oriënterend gesprek, een bemiddelingsgesprek en twee vervolggesprekken met beide partijen. Ook kan verzoeker zich niet vinden in de opmerking van SM dat SM altijd getracht heeft hem te helpen. Bij afwezigheid van de betreffende ambtenaar (die op de hoorzitting aanwezig was), werden zijn vragen niet door hem of zijn collegae beantwoord. Met betrekking tot de opmerking van de verhuurder niet op de hoogte te zijn van de getuigenverklaringen merkt verzoeker het volgende op. Uit brieven van verzoekers advocaat aan de verhuurder blijkt het tegendeel. De advocaat vermeldt: Mevrouw.. (opmerking ombudsman: het betreft hier de medewerker van de verhuurder die het dossier behandelt en op de hoorzitting aanwezig was.) is niet onder de indruk van de getuigenverklaringen. Huurdersvereniging Oud-West HOW heeft in 2005 contact met het Meldpunt Extreme Overlast (MEO) opgenomen. De betreffende medewerker van MEO was boos dat zij zich met de zaak bemoeide omdat hij met verzoeker zelf over deze zaak contact had. HOW wijst op het feit dat er negen getuigenverklaringen van zes buren en drie bezoekers zijn. Er is dus geen sprake van een één-op-één situatie tussen verzoeker en de buurman. Verzoeker zal in overleg met HOW besluiten deze verklaringen alsnog aan de betrokken instanties te overleggen. HOW merkt op dat er door met name een politierechercheur getwijfeld is aan de psychische gesteldheid van verzoeker. Hij heeft denigrerende opmerkingen gemaakt in de trant van: Ga maar naar een psychiater. Het is zeer grievend dat niet de veroorzaker van de overlast wordt aangepakt maar dat de melder op deze wijze wordt weggezet. 3 HOW is op 1 januari 2005 opgericht en komt voort uit het Actie Comité Huurders Oud-West. Het actiecomité was een initiatief van verontwaardigde huurders. Zij vonden dat huurders beschermd moeten worden tegen de bedenkelijke praktijken van particuliere eigenaren en woningcorporaties. HOW heeft inmiddels ruim 500 leden waaronder vijf grote bewonersgroepen. 3

4 Pagina: 4/9 Sociaal Meldpunt SM is de opvolger is van MEO. Bij de aanpak van overlast zorgt SM ervoor, dat de verantwoordelijke instanties aangesproken worden op hun wettelijke/juridisch taken. Het is ook de taak van SM om meldingen te analyseren en de zaak aan díe gemeentelijke instanties voor te leggen die daadwerkelijk actie kunnen ondernemen. SM legt ook contact met de verhuurder. Duidelijk moet worden ook voor de melder wat SM wel en niet kan doen. In het Bestuursakkoord 4 is vastgelegd dat SM niet bevoegd is om huisbezoeken af te leggen. SM blijft wat dat betreft op afstand, ook om de onafhankelijkheid te waarborgen. Verzoeker heeft voor het eerst op 15 oktober 2004 contact met SM opgenomen; het laatste contact dateert van 30 oktober Bij de overlastmelding van verzoeker is gekeken of de huiseigenaar bereid was in actie te komen om verzoekers woongenot te garanderen. Dit bleek al snel het geval te zijn. Aangezien ook de buurtregisseur van de politie liet weten hiermee aan de slag te zijn, was aanvullende actie vanuit de GGD (afdeling Vangnet & Advies) niet nodig. Als direct verantwoordelijke personen aan de slag zijn, treedt SM naar de achtergrond, maar is voor de melder altijd bereikbaar. Voorafgaand aan de hoorzitting was SM niet op de hoogte dat er negen getuigenverklaringen zijn met betrekking tot de overlast. Op een bepaald moment nam HOW contact op met SM. SM had toen te maken met de visie van HOW en die van verzoeker. SM had met verzoeker reeds afspraken gemaakt over de aanpak. SM kwam met een andere aanpak. SM liet HOW weten niet met twee mensen over één zaak te willen overleggen. Daar komt bij dat SM niet op de hoogte wist of verzoeker zich door HOW wilde laten vertegenwoordigen. SM maakte duidelijk niet met HOW over de zaak te willen spreken, zolang verzoeker niet had laten weten van de eerder afgesproken aanpak te willen afzien en dat HOW in het vervolg namens hem zou optreden. In het najaar 2004 heeft Stichting Bemiddeling Amsterdam (SBA) zich ook met de zaak bezig gehouden. Dit heeft geresulteerd in drie bemiddelingsgesprekken en twee vervolggesprekken. Aan het eind van de gesprekken heeft de buurman toegezegd om de vloer binnen vijf weken te isoleren. Hij heeft hierover een overeenkomst ondertekend waarbij verzoeker hem gedicteerd heeft hoe de vloer gelegd moet worden. De buurman is deze toezegging niet nagekomen. Ook niet nadat hem een hersteltermijn van nog eens vijf weken is gegeven. In 2004 liet verzoeker SM weten niet als primair doel te hebben dat de woning geïsoleerd wordt maar dat de buurman en zijn gezin vertrekt. SM vond dat niet verstandig omdat een volgende huurder door een gebrek aan isolatie ongetwijfeld ook weer overlast zou veroorzaken. Daar komt volgens SM bij dat de verhuurder juist een brief met een sommatie om de vloer te isoleren had opgesteld. In 2005 is bij SM nog een andere melding over hetzelfde adres binnengekomen. Verzoeker had een brief naar de burgemeester gestuurd waarin hij de gemeente informeert over de mogelijke radicalisering van een onderhuurder van de buurman. Deze zaak is onafhankelijk van de onderhavige zaak door SM behandeld. SM heeft over deze zaak contact opgenomen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente. de verhuurder De gemeente heeft de buurman in 1999 voorgedragen. Het initiatief om de woning aan hem te verhuren komt dus niet van de verhuurder. Het eerste contact met SM over deze overlastzaak dateert van eind Dat heeft er toe geleid dat er een gesprek op 2 februari 2006 bij de verhuurder op kantoor is geweest waarbij de buurtregisseur en de buurman aanwezig waren. De verhuurder wijst op het feit dat het een oud huis betreft met houten vloeren. Contactgeluiden zijn daarbij haast onvermijdelijk. De opzichter van de 4 Iedere vier jaar maken het College van Burgemeester en Wethouders en de Dagelijks Besturen van de stadsdelen een aantal afspraken. Deze afspraken worden in een bestuursakkoord vastgelegd. Uit het bestuursakkoord blijkt volgens welke principes wordt samengewerkt en voor welke onderwerpen in de komende bestuursperiode samenwerking noodzakelijk is. 4

5 Pagina: 5/9 verhuurder is naar de vloer wezen kijken. Dat heeft erin geresulteerd dat de verhuurder de buurman heeft aangeschreven de vloer te isoleren door een vilten ondervloer aan te leggen. Deze brief is aangetekend en per gewone post verstuurd. De laatste jaren zijn er van andere buren geen klachten over de buurman binnengekomen. Wanneer een zaak voorkomt, blijkt de rechter alleen geïnteresseerd te zijn in verklaringen van buren die in hetzelfde trappenhuis wonen. Eén keer is de buurman onaangekondigd bij de verhuurder op kantoor gekomen. Hij vroeg zich af wat hij aan de situatie aan moest. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat zij hem niets kunnen verplichten. De verhuurder wijst op het feit dat het aanbrengen van een geluidsisolerende (vilten) (onder)vloer een zaak van de huurder is en niet van de verhuurder. Bij het leggen van een dergelijke vloer dienen met name de aansluitpunten met de wanden op de juiste manier te worden bevestigd. Voorafgaand aan de hoorzitting was de verhuurder niet op de hoogte dat er negen getuigenverklaringen van zes buren en drie bezoekers zijn met betrekking tot de overlast. Vangnet & Advies V&A wordt in voorkomende gevallen door de politie of door SM gevraagd in actie te komen bij overlast. V&A onderzoekt of de overlast voortkomt uit psychosociale nood. Alleen als daarvan sprake is, is het een zaak voor V&A. In de onderhavige zaak heeft V&A vastgesteld dat de overlast bij klager niet voortkomt uit psychosociale nood. V&A heeft hiervan geen rapport opgesteld. De oorzaak is wat betreft V&A voor een groot deel terug te voeren op de oudbouw en de overlast van contactgeluiden. De overlast kan sterk verminderd worden door de vloer te isoleren. V&A heeft dan ook geadviseerd om isolatie aan te brengen. Dit advies heeft V&A gegeven tijdens overleg waaraan SM, V&A en de politie deelnemen. Voorafgaand aan de hoorzitting was V&A niet op de hoogte dat er negen getuigenverklaringen zijn, waaronder die van zes buren, met betrekking tot de overlast. reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoeker en naar het stadsdeel, de GGD, de verhuurder en Huurdervereniging Oud-West gestuurd teneinde een nadere reactie mogelijk te maken. Verzoeker heeft samen met de huurdervereniging een nadere reactie gestuurd die voor zover relevant in het rapport is verwerkt. Ook het stadsdeel en de GGD Amsterdam hebben gereageerd. Hun open aanmerkingen zijn ook in het rapport verwerkt. verklaring van de buurtregisseur De buurtregisseur kon niet bij de hoorzitting aanwezig zijn. De ombudsman heeft hem op 2 april 2009 apart gesproken. De buurtregisseur verklaart het volgende. Hij is buurtregisseur in de Da Costabuurt en grondlegger van het 'Meldpunt Extreme Overlast' waarmee hij in 1994 in stadsdeel Westerpark is begonnen. Voor dit project is destijds een prijs uitgereikt. Nadat deze zaak bij hem onder de aandacht is gekomen, vernam hij dat er tot dan toe nog geen gesprek was geweest waarbij alle partijen om de tafel zaten. Om die reden heeft hij bij de verhuurder een bijeenkomst georganiseerd met de bedoeling om enige tijd later opnieuw bij elkaar te komen. Al weer enige jaren geleden is hij bij verzoeker op bezoek geweest en heeft geen extreme overlast vastgesteld. Wel was het geloop van kindervoetjes te horen maar dat is niet te kwalificeren als extreme overlast. Dergelijk geloop is niet te voorkomen, kinderen kun je niet vastbinden. Een collega is een paar uur bij verzoeker gaan luisteren op verschillende dagen. Ook hij heeft geen (extreme) overlast vastgesteld. SM heeft een regierol bij de aanpak van burenoverlast. Bij SM dienen de informatiestromen samen te komen, en SM dient de verschillende instanties bij de afhandeling van een klacht te betrekken. Alle instanties dienen bij SM hun acties en ervaringen terug te koppelen. Er zijn echter ook zaken die in eerste instantie bij de politie terecht komen en/of de buurtregisseur en die de buurtregisseur niet aan SM voorlegt. De buurtregisseur heeft daarin zijn eigen bevoegdheid en afweging. Voor verzoeker is hij als buurtregisseur het eerste aanspreekpunt bij de politie. Verzoeker kan altijd telefonisch contact met hem opnemen. Als hij er niet is, krijgt hij een van het corps toegestuurd. Nieuwe meldingen over overlast met betrekking tot de buurman zal hij niet snel in behandeling nemen. Hij 5

6 Pagina: 6/9 heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag. Hij is er stellig van overtuigd dat de buurman geen extreme overlast veroorzaakt. Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat het een oud en gehorig huis betreft. Behoorlijkheidsvereisten De ombudsman toetst de gedragingen van gemeentelijke instanties aan behoorlijkheidsvereisten. In dit onderzoek is getoetst aan de vereisten van actieve en adequate informatieverstrekking en rechtszekerheid. Overwegingen Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking houdt in dat bestuursorganen burgers tijdig begrijpelijke, juiste en volledige informatie verstrekken. Een onderdeel van het vereiste van rechtszekerheid is het honoreren van gerechtvaardigde verwachtingen (het vertrouwensbeginsel). Dit brengt met zich mee dat gerechtvaardigde verwachtingen van burgers en organisaties jegens de overheid door die overheid gehonoreerd dienen te worden. Een burenoverlast veroorzakende buurman dient in eerste instantie rechtstreeks op zijn gedrag te worden aangesproken door diegene die overlast heeft, de politie en/of de verhuurder. Aangezien een verhuurder het ongestoord woongenot van zijn huurder dient te waarborgen, is de verhuurder de meeste aangewezen instantie om overlast aan te pakken. Het huurcontract van een huurder die bij herhaling ernstige overlast veroorzaakt, kan via de rechter worden ontbonden. Dat de gemeente het optreden bij overlast ook als haar taak beschouwt, blijkt uit het feit dat elk stadsdeel een kantoor heeft waar buurtbewoners terecht kunnen met klachten over hun buren. In stadsdeel Oud- West is het Sociaal Meldpunt daarmee belast. SM organiseert hulp in samenwerking met de GGD, de politie, woningbouwverenigingen, instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijke werk. Een instelling als SM met een toezichthoudende rol dient er voor te zorgen dat burgers precies weten wat SM wel en niet voor hen kan betekenen. In deze zaak heeft SM diverse acties ondernomen en contacten gelegd, maar heeft nagelaten de verzoeker over de voortgang voldoende te informeren. Mede hierdoor was het voor verzoeker onvoldoende duidelijk wat de rol van SM was en wat hij van SM nog mocht verwachten in de afwikkeling van zijn klacht. Indien SM alles in overeenstemming met zijn taak en opdracht heeft gedaan, maar een klacht over overlast desondanks niet naar tevredenheid van een klager kan worden verholpen, dient de zaak te worden afgesloten en dit aan klager duidelijk te worden gemaakt. De vereisten van actieve en adequate informatieverstrekking en rechtszekerheid zijn geschonden. Terzijde overweegt de ombudsman dat V&A alleen ingezet kan worden op grond van een duidelijke indicatie. Hiervan is niet gebleken. Evenmin heeft V&A de overwegingen om te interveniëren en de door V&A afgelegde huisbezoek in een rapportage vastgelegd. Oordeel De onderzochte gedraging is onzorgvuldig. 6

7 Pagina: 7/9 Bijlage bij het rapport Burenoverlast RA van 19 juni 2009 Chronologisch overzicht overlast Met de komst in 1999 van de buurman begint de (geluids)overlast. Verzoeker wendt zich in eerste instantie tot zijn makelaar/verhuurder. De verhuurder aangezien die voor een ongestoord huurgenot moet instaan. De verhuurder neemt geen adequate maatregelen Verzoeker wendt zich tot de buurtregisseur van de politie. De buurtregisseur beweert weinig te kunnen doen en verwijst verzoeker naar het Meldpunt Extreme Overlast (MEO) MEO zorgt ervoor dat Vangnet & Advies (V&A) contact met verzoeker opneemt. V&A adviseert verzoeker zijn plafond te isoleren. Met dit advies pakt V&A niet de oorzaak van het probleem aan In mei heeft verzoeker opnieuw contact met de buurtregisseur en MEO. Zij blijken niets voor hem te kunnen doen. Verzoeker komt in contact met de Huurdersvereniging Oud-West (HOW) die hem vanaf dat moment bijstaat. 30 september en 6 oktober: verzoeker stuurt brieven naar de verhuurder met het verzoek zijn woongenot te garanderen. 15 oktober: verzoeker meldt zijn klacht over zijn buurman bij Sociaal Meldpunt (SM). De buurman heeft met een hockeystick een raam van een andere woning in de straat ingeslagen. Verzoeker meldt dat de buurman andere buren intimideert wanneer zij op de stoep zitten en een glaasje (alcohol) drinken. SM noteert dat verzoeker de overlast als zeer ernstig ervaart en zich geïntimideerd voelt. Verzoeker komt via DWI in contact met het Regionaal Coördinatiepunt Handhaving (RCH). Uit dat contact wordt hem duidelijk dat de buurtregisseur geen dossier heeft aangelegd van de vele meldingen. Er is alleen een politierapport van een door de buurman ingeslagen ruit. 18 oktober: SM zegt toe contact met de buurtregisseur en met de verhuurder op te nemen. 19 oktober: de buurtregisseur laat SM weten met de zaak bezig te zijn. De verhuurder laat SM weten de buurman schriftelijk op zijn gedrag tot de orde te roepen. SM adviseert verzoeker om alle buren te vragen hun klachten over de buurman bij de verhuurder te melden. 20 oktober: verzoeker laat SM weten dat de buurtregisseur de overlast van een rennend kind heeft geconstateerd. 15 november: De verhuurder laat SM weten dat een aangetekende brief naar de buurman is gestuurd en dat deze ook is aangekomen. SM stelt verzoeker hiervan op de hoogte. 18 november: SM adviseert verzoeker dat hij bij aanhoudende overlast van de buurman - via de verhuurder kan eisen dat hij adequate vloerbedekking neemt. SM geeft verzoeker ook in overweging zijn eigen plafond te isoleren. 23 november: V&A en politie leggen bij verzoeker en de buurman een huisbezoek af. V&A en de politie nemen daarna deel aan het Groot Overleg. Zij vinden isolerende maatregelen absoluut noodzakelijk omdat zij elk geluidje van de buurman konden horen. De verhuurder moet hier dringend op worden aangesproken. 24 november: de buurman heeft een gesprek met de politie op Bureau Amstelland. 29 november: Verzoeker laat SM weten zelf geen isolerende maatregelen te willen nemen. Hij wil dat de buurman vertrekt. HOW heeft contact met de verhuurder en met Zoeklicht opgenomen in verband met illegale bewoning. 3 december: Verzoeker informeert bij SM naar burenbemiddeling. SM verwijst hem naar Stichting Bemiddeling Amsterdam (SBA). 7

8 Pagina: 8/ juni: SM en/of HOW heeft contact met de directie OOV en licht de acties vanuit SM toe. SM doet bij SBA navraag naar de uitkomst van de bemiddelingsgesprekken. SBA laat weten dat er afspraken over vloerisolatie op papier zijn gezet maar dat verzoeker daarmee niet tevreden is. 28 juni: OOV informeert SM met de verhuurder gesproken te hebben die de buurman zeer dringend gaat aanschrijven om de vloer te isoleren. 4 juli: SM adviseert verzoeker om de overlastgeluiden met een recorder op te nemen. 20 juli: SM laat in een telefonisch gesprek met HOW weten dat het voor SM moeilijk is om verzoeker te ondersteunen als anderen ook namens hem gaan spreken. SM heeft verzoeker namelijk al suggesties aangereikt om het probleem aan te pakken. HOW laat SM weten dat verzoeker geen vertrouwen meer in SM heeft. november: In november wordt een gesprek georganiseerd tussen verzoeker, de buurman en de buurtregisseur. De buurman zegt toe bij het gesprek aanwezig te zullen zijn. De buurman verschijnt niet op de afspraak De buurtregisseur wordt opgevolgd door een nieuwe buurtregisseur. Deze garandeert de overlast te zullen oplossen. Hij vindt het een goed idee om bij verzoeker bijeen te komen voor een gesprek. Verzoeker vraagt de buurtregisseur om de verhuurder er buiten te houden. Hij vreest voor escalatie. Kort daarna blijkt dat de buurtregisseur de verhuurder toch voor het gesprek heeft uitgenodigd. 18 januari: SM heeft telefonisch overleg met de buurtregisseur die hem informeert over het geplande nieuwe gesprek op 2 februari omdat het gesprek van november 2005 niet is doorgegaan. 2 februari: Op deze dag is een gesprek gepland met daarbij aanwezig: verzoeker, de buurman, de verhuurder georganiseerd door de buurtregisseur. Het gesprek vindt geen doorgang omdat de buurman niet komt opdagen. Diezelfde dag vindt er alsnog een gesprek plaats bij de verhuurder waarbij de buurtregisseur aanwezig is. De verhuurder merkt tijdens het gesprek op dat de buurman wel erg explosief is. Volgens de buurman is er sprake van discriminatie, waartegen ieder protesteert. De buurman belooft zich beter te gedragen. Korte tijd gaat het beter, maar al snel is de oude overlast weer terug. begin maart: Verzoeker stelt de buurtregisseur voor een nieuw gesprek te houden bij verzoeker thuis. Er wordt een afspraak gemaakt voor begin maart. De buurtregisseur komt, maar gaat eerst op bezoek bij de buurman. Verzoeker is in de veronderstelling dat de buurtregisseur en de buurman samen naar beneden komen voor het gesprek. Verzoeker hoort geschreeuw van de buurman en ook de buurtregisseur spreekt met stemverheffing. Hij komt beneden met de mededeling dat de buurman zeer welwillend is en dat er goed met hem te praten valt. Er vindt geen gesprek plaats zoals afgesproken. Een getuige die speciaal voor het gesprek was gekomen, is voor niets gekomen. De buurman blijft agressief en voert de overlast extra op. Verzoeker neemt opnieuw contact op met de buurtregisseur. 21 maart: Er vindt een nieuw gesprek plaats op het politiebureau Oud-West in aanwezigheid van de verhuurder. De buurman is niet op tijd. Nadat de buurtregisseur meerdere keren met hem belt, komt hij drie kwartier later alsnog. Het gesprek blijkt zich tegen verzoeker te keren. Hij zou teveel thuis zijn en gefocust zijn op de geluidsoverlast. Aangezien er geen oplossing te bedenken is, meldt de buurtregisseur met de zaak te stoppen. Voor de buurman is dit kennelijk een vrijbrief aangezien de overlast in overtreffende trap wordt voortgezet. Wanneer verzoeker contact met de buurtregisseur opneemt, geeft deze niet thuis. Hij zegt met de zaak klaar te zijn ik heb zoveel voor u gedaan. 21 juli: stadsdeel Oud-West stuurt een bewonersbrief naar alle bewoners waarin zij worden verzocht geen reclamefolders, kranten of andere papierresten in de portiek achter te laten. Het stadsdeel waarschuwt dat bij constatering van overtreding de Milieupolitie kan verbaliseren. 30 oktober: telefonisch (laatste) contact tussen SM en verzoeker. SM adviseert verzoeker om de vloerisolatie van de buurman door bouw- en woningtoezicht van het stadsdeel te laten controleren. 30 november: de rechter veroordeelt de buurman onder straffe van een dwangsom een vilten vloer aan te leggen met daarop twee lagen hardboard. De buurman wordt ook veroordeeld in de proceskosten. De 8

9 Pagina: 9/9 buurman geeft geen gevolg aan de uitspraak. Het ontbreekt verzoeker aan de middelen om verdere juridische stappen te zetten. Aangezien de buurman alleen moet rondkomen van de beslagvrije voet van zijn inkomen, heeft het geen zin de dwangsom te verbeuren oktober: Verzoeker is genoodzaakt om de waterleiding af te sluiten omdat er bij de buurman een lekkage was ontstaan waardoor de keuken bij verzoeker blank stond. In reactie hierop begint de buurman tegen verzoekers deur te trappen en gilt: Flikker! Flikker! Flikker! Verzoeker doet bij de politie aangifte van dit voorval. Verzoeker heeft inmiddels contact met Homo Netwerk dat hem bijstaat. Via Homo Netwerk verneemt verzoeker dat de buurtregisseur in 2006 als inzetadvies aan Bureau Amstelland heeft doorgegeven niet te komen wanneer verzoeker belt over overlastklachten medio januari: Op initiatief van Homo Netwerk vindt een nieuw gesprek plaats. Aanwezig zijn: verzoeker, de buurtregisseur, een rechercheur en vertegenwoordigers van Homo Netwerk. Het gesprek verloopt teleurstellend voor verzoeker. De buurtregisseur deelt mee geen overlast geconstateerd te hebben. Verzoeker wil een kopie van de negen getuigenverklaringen overleggen maar de rechercheur wil ze niet in ontvangst nemen. De rechercheur geeft verzoeker te kennen dat hij de politie alleen nog maar mag bellen bij ernstige bedreigingen. Hij voegt daaraan toe: Gaat u maar naar een psychiater of gaat u maar verhuizen 9

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Geluidsoverlast van een kinderdagverblijf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West

Geluidsoverlast van een kinderdagverblijf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geluidsoverlast van een kinderdagverblijf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West 10 april 2008 RA0824368 Samenvatting Buren ondervinden sinds de opening van kinderdagverblijf

Nadere informatie

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 15 juni 2011 RA110740 Samenvatting Een stel woont in de Pijp en heeft last van een nabijgelegen reclamebureau.

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 10 december 2010 RA1059723 Samenvatting Na een klacht over stankoverlast legt de inspecteur

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken 12 maart 2008 RA0823143 Samenvatting Naar aanleiding van een melding van een lekkage bij de onderburen

Nadere informatie

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West 25 juli 2012 RA121290 Samenvatting Het uitzicht van een vrouw op het groen in de binnentuin wordt belemmerd door de

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer

Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boomwortels in de weg Gemeente Almere Stadsbeheer 20 december 2011 RA111710 Samenvatting Langs het erf van een man staan op één meter afstand van de erfgrens drie bomen

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 20 maart 2013 RA130475 Samenvatting Een gezin ervaart al jaren geluids- en trillingsoverlast van, naar

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Samenvatting 20 december

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Melding overlast vruchteloos Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Meldpunt Zorg en Overlast

Melding overlast vruchteloos Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding overlast vruchteloos Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Meldpunt Zorg en Overlast 7 december 2011 RA111632 Samenvatting Een inwoner van Amsterdam-Zuid ervaart overlast

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 14 december 2012 RA122195 Samenvatting Een man woont dichtbij de Zeilbrug

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes)

Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes) Datum 5 augustus 2010 RA1054278 Samenvatting Twee eigenaars van een etage in de Baarsjes vernemen

Nadere informatie

Overlastwijzer Hoe te handelen bij overlast

Overlastwijzer Hoe te handelen bij overlast Overlastwijzer Hoe te handelen bij overlast Voorwoord We wonen met elkaar en met plezier in Hoek van Holland. Hoek van Holland is voor zijn bewoners een prettige woonomgeving en dat willen we graag zo

Nadere informatie

burenoverlast los het samen op

burenoverlast los het samen op burenoverlast los het samen op BURENOVERLAST los het samen op! Harde muziek, schreeuwende buren, de tuin niet onderhouden, het trappenhuis dat wordt gebruikt als opslagplaats. Herkent u deze situatie?

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 20 mei 2010 RA0940397 Samenvatting Een vrouw is als ondernemer bezig met de bouw

Nadere informatie

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 7 augustus 2009 RA0941078 Samenvatting Een eigenaar van een bloemenzaak

Nadere informatie

Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam

Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam 28 juli 2009 RA0940669 Samenvatting

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 29 januari 2009 RA0933870 Samenvatting Bewoners willen hun woning in de Filmwijk uitbreiden.

Nadere informatie

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Samenvatting 18 juli 2013 RA131246 Een vrouw maakt gebruik

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Datum: 16 augustus 2010 RA1054326 Samenvatting Een oud-raadslid stuurt in december 2008 een

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition 21 september 2011 RA111266 Samenvatting Een man krijgt door Cition een naheffingsaanslag opgelegd.

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Geen vergoeding van vaccinatie Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Geen vergoeding van vaccinatie Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergoeding van vaccinatie Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 26 juli 2011 RA110983 Samenvatting Op een kinderdagverblijf breekt hepatitis A uit. De GGD adviseert een

Nadere informatie

Toezicht op winkeluitstalling groenteman Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Toezicht op winkeluitstalling groenteman Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Toezicht op winkeluitstalling groenteman Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 26 april 2012 RA120684 Samenvatting Een groenteman in stadsdeel West wordt op een ochtend door

Nadere informatie

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek 23 augustus 2011 RA111137 Samenvatting Een man en een vrouw hebben

Nadere informatie

Herstel van vloer en concurrentiepositie Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Herstel van vloer en concurrentiepositie Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herstel van vloer en concurrentiepositie Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 27 december 2007 RA0713222 Samenvatting Een man heeft met zijn compagnon een

Nadere informatie

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan?

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan? Structurele (woon)overlast Hoe pakken we dat aan? Wat is overlast? 'Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 20 november 2012 RA122094 Samenvatting Een advocaat

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Geen schadevergoeding na overlast door rioleringwerkzaamheden Gemeente Almere Stadsbeheer

Geen schadevergoeding na overlast door rioleringwerkzaamheden Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen schadevergoeding na overlast door rioleringwerkzaamheden Gemeente Almere Stadsbeheer Samenvatting 26 februari 2014 RA140329 Een inwoner van Almere ondervindt in april

Nadere informatie

Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Samenvatting 16 mei 2013 RA130139 Een vrouw woont in het centrum van Amsterdam boven een restaurant.

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 24 juni 2015. Het betreft de gemeente Almelo.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 24 juni 2015. Het betreft de gemeente Almelo. Dossiernummer 2015 046 Rapport Verzoekers De heer en mevrouw X hierna genoemd: verzoekers. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 24 juni 2015. Het betreft de gemeente Almelo.

Nadere informatie

Overlast. Brochure Overlast Dudok Wonen, versie mei 2005 1

Overlast. Brochure Overlast Dudok Wonen, versie mei 2005 1 Overlast Of u nu in een rijtjeshuis of in een flat woont, u hoort altijd leefgeluiden. De geluiden van een radio bij de buren, spelende kinderen of de wasmachine van de bovenbuurman dringen nu eenmaal

Nadere informatie

Procedure overlast: burenoverlast bij zelfstandig wonen

Procedure overlast: burenoverlast bij zelfstandig wonen Procedure overlast: burenoverlast bij zelfstandig wonen Als HVO-Querido hebben we de taak om passende begeleiding/ ondersteuning te bieden aan onze cliënten, ook rondom wonen en overlast. Daarnaast hebben

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Verhuur aan toeristen niet te stoppen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Verhuur aan toeristen niet te stoppen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuur aan toeristen niet te stoppen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 19 december 2011 RA111677 Samenvatting Bewoners van een appartementencomplex met koopwoningen

Nadere informatie

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel 23 augustus 2011 RA111128 Samenvatting Tot 1 november 2009 was een man halbeheerder

Nadere informatie

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 23 april 2013 RA130694 Samenvatting Twee Amsterdamse burgers

Nadere informatie

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam 23 april 2014 RA140735 Samenvatting Een medewerker (jobhunter)

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER overlast

uren INFORMATIE OVER overlast uren INFORMATIE OVER overlast overlast Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan door overlast. In deze folder geven wij u tips hoe u

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Wierden te Wierden. Datum: 17 december 2013

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Wierden te Wierden. Datum: 17 december 2013 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Wierden te Wierden. Datum: 17 december 2013 Rapportnummer: 2013/196 2 De klacht Verzoeker klaagt erover dat de

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011. Rapportnummer: 2011/0169

Rapport. Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011. Rapportnummer: 2011/0169 Rapport Rapport over een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Groningen. Datum: 8 juni 2011 Rapportnummer: 2011/0169 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 30 juni 2008 RA0826989 Samenvatting Een inwoonster van Almere

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekers klagen erover dat de gemeente Voorschoten in december 2008 in het kader van een mediation een overeenkomst heeft getekend,

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition

Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ik zag niemand bij de automaat staan Gemeente Amsterdam Cition 20 oktober 2011 RA111264 Samenvatting Een man gaat na de crematie van zijn schoonvader naar zijn huis om met

Nadere informatie

Boete vanwege een anti-speculatiebeding Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Boete vanwege een anti-speculatiebeding Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boete vanwege een anti-speculatiebeding Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 6 november 2009 RA0944389 Samenvatting Verzoekers bedrijf gaat failliet. Om aan zijn

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Overlast, wat nu? Woonstichting VechtHorst

Overlast, wat nu? Woonstichting VechtHorst Overlast, wat nu? Overlast, wat nu? Woonstichting VechtHorst Iedereen wil graag prettig wonen. Overlast kan het woonplezier bederven. In deze folder staat wat u en VechtHorst samen kunnen doen om overlast

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Wat is burenoverlast?

Wat is burenoverlast? Burenoverlast komt regelmatig voor. Mensen verschillen nu eenmaal in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter of hobby's. Wanneer het plezier in wonen echter wordt verstoord, is het

Nadere informatie

Prettig samenleven met uw buren

Prettig samenleven met uw buren Prettig samenleven met uw buren Rekening houden met de buren: heel gewoon Voorkom overlast, maak afspraken, zoek oplossingen Prettig samenleven met uw buren We wonen in Nederland vaak dicht op elkaar.

Nadere informatie

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere 1 oktober 2010 RA0945998 Samenvatting De gemeente ontvangt een anonieme tip dat een uitkeringsgerechtigde zou samenwonen

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024

Rapport. Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024 Rapport Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg geen nadere actie heeft genomen ten aanzien van het bedrijf, dat betalingen had ontvangen

Nadere informatie

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West 22 mei 2012 RA120794 Samenvatting In de zomer van 2011

Nadere informatie