Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten"

Transcriptie

1 Afzender NUOD Viaductdam Antwerpen België-Belgique P.B Antwerpen 3 BC 2152 P DE PENSIOENHERVORMING EXTRA EDITIE F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten FLASH INFO vierde kwartaal nummer 10 1

2 Beste Collega s, De laatste weken zal de actualiteit inzake de pensioenhervorming U zeker niet ontgaan zijn: de aanval op de overheidspensioenen is ingezet. Minister van Pensioenen, Van Quickenborne ramde de nodige wetteksten op een goede week tijd door de strotten van de parlementsleden. Enig respect voor het sociaal overleg was er niet bij. Het mocht dan ook niet verbazen dat de overheidsvakbonden zich zouden verzetten. We sloten ons dan ook aan bij de staking op 22 december van vorig jaar. Misschien zullen talrijke collega s zeggen dat het niet heeft gebaat. Die mening deel ik niet. Uit ervaring weet ik dat elke actie, hoe klein ook, resultaat geeft. Niet altijd spectaculair maar niettemin resultaat. De teksten mogen nu wel het parlement gepasseerd zijn maar voor maart dienen nog talrijke uitvoeringsbesluiten (= Koninklijke besluiten) geschreven (en hopelijk onderhandeld) te worden. Daar zullen acties wel op wegen. De Minister weet ondertussen ook dat niet alle ambtenaren zo maar zullen toezien dat hun pensioenrechten worden ingekrompen! In dit nummer vindt U een overzicht van de wijzingen die thans zijn goedgekeurd. In een eerste bijlage vindt U een beschrijvende tekst die werd opgestelde door de pensioenadministratie. Een tweede bijlage geeft de wetteksten weer voor diegenen die zich verder willen verdiepen in de materie. F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten uitgave eerste 4 de kwartaal 2011 nr. 10 FLASH INFO is het officiële tijdschrift van de NUOD en verschijnt ieder kwartaal. Verantwoordelijke uitgever: Goris François, Koloniënstraat bus Brussel. Secretariaat: Koloniënstraat bus Brussel + : 02/ Het lidgeld bedraagt 12,75 per maand en dient gestort te worden op de rekeningnummer van de NUOD of van de sector waar U bij aangesloten bent. De NUOD zal in ieder geval niet lijdzaam toezien hoe de pensioenrechten van ambtenaren verder wordt afgebouwd. Daarvoor mag je op ons rekenen. F. Goris Voorzitter NUOD FLASH INFO vierde kwartaal nummer 10 2

3 DE PENSIOENHERVORMING MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE REGERING EIND Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Een eerste maatregel verhoogt de minimum pensioenleeftijd om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten. Een tweede maatregel bepaalt dat vanaf 1 januari 2012 in de pensioenberekening geen voordeliger tantième meer kan toegekend worden dan 1/48. Een derde maatregel beperkt het aantal periodes van vrijwillige loopbaanonderbreking na 1 januari 2012 tot 1 jaar in de pensioenberekening. Een vierde maatregel vervangt de refertewedde van de laatste vijf dienstjaren in de pensioenberekening door een gemiddelde wedde van de laatste tien dienstjaren. 2. De verhoging van de pensioenleeftijd 2.1 Algemene regel (overzichtstabel) jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen jaar 35/5 jaar jaar en 6 maand 38 jaar 60 jaar indien loopbaan van 40 jaar jaar 39 jaar 60 jaar indien loopbaan van 40 jaar jaar en 6 maand 40 jaar 60 jaar indien loopbaan van 41 jaar vanaf jaar 40 jaar 60 jaar indien loopbaan van 42 jaar 61 jaar indien loopbaan van 41 jaar 2.2 Algemene regel (administratieve functies met het tantième 1/60): De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop men op vervroegd pensioen kan vertrekken, zal vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhogen om in 2016 op 62 jaar te komen. Ook de minimale loopbaanvoorwaarde zal opgetrokken worden. Terwijl deze in 2012 nog 5 dienstjaren in de overheidssector bedraagt, zal de minimale loopbaanvoorwaarde vanaf 2013 aanzienlijk verhoogd worden. Zo zal deze vanaf 2013 gebracht worden op 38 jaar, vanaf 2014 op 39 jaar en vanaf 2015 op 40 jaar. Voor de vaststelling van de nieuwe vereiste loopbaanvoorwaarde zullen de diensten die meetellen voor de vaststelling van het recht op een pensioen van de overheidssector in aanmerking genomen worden met inbegrip van de tijdsbonificatie wegens het verplicht bezit van een diploma en van de legerdienst. Indien iemand onvoldoende dienstjaren in de overheidssector heeft, zullen ook zijn perioden van tewerkstelling als werknemer of als zelfstandigen in aanmerking worden genomen om aan de loopbaanvoorwaarde te kunnen voldoen. Deze algemene regel geldt voor personen met een loopbaan in een administratieve functie waarvoor het pensioen berekend wordt aan de hand van het tantième (= loopbaanbreuk) van 1/60 per dienstjaar. Deze functies bestaan bij alle federale besturen (FOD s en POD s), ministeries van de gemeenschappen en de gewesten, lokale besturen (steden en gemeenten, OCMW s, intercommunales), instellingen van openbaar nut (federaal, gemeenschappen en gewesten), overheidsbedrijven, FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 3

4 Opgelet! De bestaande regel dat men vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren moet hebben om aanspraak te kunnen maken op de pensioenberekening van de overheidssector blijft bestaan. Deze vijf dienstjaren maken deel uit van voormelde algemene loopbaanvoorwaarde. Om deze vijf jaar te bepalen, kan wel geen rekening gehouden worden met de tijdsbonificatie wegens het verplicht bezit van een diploma. 2.3 Uitzondering 1 in het wetsontwerp (lange loopbanen): In afwijking op de algemene regel kunnen personen die een lange loopbaan hebben opgebouwd nog steeds vroeger op pensioen vertrekken: in 2013: op 60 jaar bij een loopbaan van 40 jaar in 2014: op 60 jaar bij een loopbaan van 40 jaar in 2015: op 61 jaar bij een loopbaan van 40 jaar vanaf 2016: op 60 jaar bij een loopbaan van 42 jaar of op 61 jaar bij een loopbaan van 41 jaar 2.4 Uitzondering 2 in het wetsontwerp (overgangsperiode): Uit de beschrijving van de algemene regel blijkt duidelijk dat tijdens de overgangsperiode tussen 2013 en 2016 respectievelijk de pensioenleeftijd met 6 maanden en de loopbaanvoorwaarde met 1 jaar progressief worden verhoogd. Wie vóór de overgangperiode reeds aan de voorwaarden voldoet om op vervroegd pensioen te vertrekken, behoudt deze voorwaarden ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen. 2.5 Uitzondering 3 in het wetsontwerp (rijdend personeel NMBS, leger en politie): Voor het rijdend personeel van de NMBS, voor de militairen en voor de politie blijven de huidige pensioenvoorwaarden tot het bekomen van een vervroegd pensioen bestaan. 2.6 Wat met functies met een voordeliger tantième dan 1/60 (= 1/48, 1/50, 1/55)? Het wetsontwerp is momenteel enkel geldig voor de administratieve functies. De wijze waarop de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarde zal worden verhoogd voor functies met een voordeliger tantième, is nog niet bepaald. Dit maakt het voorwerp uit van het sociaal overleg. Dezelfde principes gelden ook voor voordeliger tantièmes. De wijze waarop de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor hen zullen worden verhoogd zal worden bepaald vóór 1 maart Wat met de lopende verloven en afwezigheden voorafgaand aan de oppensioenstelling? Voor de personen die zich op 28 november 2011 in een statuut bevonden van een verlof of afwezigheid voorafgaand aan de oppensioenstelling of een vergelijkbare situatie waarbij een verplichte oppensioenstelling op 60 jaar is afgesproken, wijzigt niets. Dit geldt ook voor de personen die een aanvraag voor een dergelijke periode hebben ingediend vóór 28 november De pensioenberekening: aanpassing van de voordelige tantièmes tot 1/48 In de overheidssector bestaan om historische redenen een aantal voordelige tantièmes waardoor sneller een maximumpensioen kan worden bereikt. De voornaamste betreffen: 1/20 bij de katholieke erediensten 1/30 bij de magistratuur, bij de universiteitsprofessoren, bij de katholieke erediensten 1/35 bij de magistratuur FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 4

5 3.1 Algemene regel: Deze voordelige tantièmes worden voor de dienstjaren vanaf 1 januari 2012 opgetrokken naar 1/48. Dit heeft voor gevolg dat de betrokkene bij een volledige loopbaan in 1/48 zijn maximumpensioen pas bereikt na 36 jaar in plaats van na 22 jaar en 6 maanden in de huidige regeling bij een berekening aan 1/ Gemeentemandatarissen: De pensioenberekening van de gemeentemandatarissen wijkt op een aantal punten af van de ambtenarenregeling. Het gaat om een pensioenberekening volgens de formule (a x 3,75 x t)/(100 x 12) waarbij a de jaarwedde betreft en t de loopbaanduur uitgedrukt in maanden. Op basis van deze formule bereikt de gemeentemandataris het maximum pensioen na 20 jaar. De formule wordt door het wetsontwerp vervangen door (a x 3,75 x t)/(180 x 12) voor de mandaatperioden vanaf 1 januari Dit heeft tot gevolg dat het maximumpensioen bij een volledige loopbaan door de nieuwe formule pas bereikt na 36 jaar hetgeen overeenstemt met de regel van 1/ Overgangsmaatregelen in het wetsontwerp (personen geboren vóór 1957): Personen die op 1 januari 2012 reeds de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, behouden de huidige berekeningswijze van hun pensioen met het voordelige tantième. 4. De pensioenberekening: beperking van de opname van perioden van loopbaanonderbreking 4.1 Huidige regelgeving (zeer beknopt) Perioden van loopbaanonderbreking en andere bepaalde perioden van afwezigheid worden voor de berekening van het overheidspensioen slechts opgenomen tot een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten. Een periode van loopbaanonderbreking kan daarbij in aanmerking komen, hetzij gratis: de eerste 12 maanden en eventueel nog 24 bijkomende maanden voor de perioden gedurende welke het personeelslid of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Deze periode stemt niet noodzakelijk overeen met het tweede en derde jaar loopbaanonderbreking ; hetzij door het storten van persoonlijke bijdragen voor de perioden waarvoor er geen dergelijke vrijstelling is. De stortingen gebeuren steeds op vrijwillige basis. Deze perioden van loopbaanonderbreking mogen echter nooit de duur van de effectieve loopbaanprestaties overschrijden, zijn in alle gevallen beperkt tot maximum 60 kalendermaanden (5 jaar) en zijn, in voorkomend geval, eventueel zelfs bijkomend beperkt tot een percentage van de werkelijk gepresteerde diensten. Het vaststellen van deze bijkomende beperking is een complexe berekening. De precieze vaststelling is eigenlijk pas mogelijk op de vooravond van de oppensioenstelling als de volledige loopbaan is gekend. Voor de vaststelling van voornoemde duurtijden wordt steeds gerekend in volle kalendermaanden ongeacht of de loopbaanonderbreking voltijds of deeltijds is. 4.2 Wijzigingen door het wetsontwerp: 1. Perioden van loopbaanonderbreking of van vermindering van de arbeidsprestaties gesitueerd na 31 december 2011 worden nog slechts in aanmerking genomen voor het recht en de berekening van het pensioen ten belope van 12 maanden voor het geheel van de loopbaan. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 5

6 Indien de aanvraag voor een periode echter werd ingediend vóór 28 november 2011 wordt deze periode niet beoogd door de beperking. 2. Voor de personen die na 31 december 2011 vrijwillig in het kader van loopbaanonderbreking hun prestaties verminderen tot 4/5 van een voltijdse tewerkstelling, worden de periodes van afwezigheid of verlof gelijkgesteld met effectieve prestaties zonder dat zij in het geheel 5 jaar mogen overschrijden. 3. Ingeval van een halftijdse loopbaanonderbreking of voor 1/5 na 31 december 2011 door een persoon van 55 jaar of ouder, wordt de beperking van maximum 60 kalendermaanden respectievelijk verhoogd met 24 maanden of 60 maanden. 4.3 Uitzondering (thematische loopbaanonderbrekingen) Naast de klassieke vorm van loopbaanonderbreking is het eveneens mogelijk een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking te genieten voor : 1. ouderschapsverlof 2. de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad, 3. palliatieve zorgen Het wetsontwerp voert geen veranderingen in bij deze thematische verloven behalve dat zij desgevallend niet meer moeten worden gevalideerd door persoonlijke bijdragen indien het gaat om perioden na 31 december De pensioenberekening: vervanging van de gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren door deze van de laatste tien dienstjaren 5.1 Algemene regel: In alle pensioenregelingen van de overheidssector wordt vanaf 1 januari 2012 de pensioenberekening ingevoerd op basis van de laatste tien dienstjaren. 5.2 Overgangsmaatregelen in het wetsontwerp (personen geboren vóór 1962): Personen die op 1 januari 2012 reeds de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, behouden de huidige berekeningswijze van hun pensioen, d.w.z. met de huidige refertewedde. 5.3 Uitzondering (pensionering wegens ziekte ziekteminimum): Personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid op pensioen worden gesteld, kunnen indien nodig onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een pensioensupplement indien het gewaarborgd minimumpensioen niet wordt bereikt. Dit gewaarborgd minimumbedrag wordt berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren, weliswaar begrensd door een boven- en onderplafond. Het wetsontwerp wijzigt hier niets aan. 6. Bijkomende inlichtingen: contact centrum en pensioenpunten van de pdos Het contact centrum van de PDOS is bereikbaar: Per telefoon: +32 (0) Per Per brief: PDOS - Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u (op vrijdag tot 16u) FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 6

7 Via de Pensioenpunten kan iedereen gemakkelijk met de PDOS in contact komen. Bij elk Pensioenpunt staan speciaal opgeleide medewerkers met jarenlange ervaring klaar. Iedereen die algemene of concrete inlichtingen wenst in verband met zijn pensioen als ambtenaar, maar ook algemene inlichtingen in verband met de pensioenen van werknemers en van zelfstandigen, kan hier terecht. De adressen vindt u op en op 7. Overlevingspensioenen De hervorming van de overlevingspensioenen is nog niet van start gegaan. De PDOS blijft de toekenning voorlopig doen volgens de huidige pensioenreglementering. De NUOD nam ook deel aan de betoging tegen de pensioenhervormingen op 2 december jongstleden. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 7

8 FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 8

9 WETSONTWERP houdende diverse bepalingen Doc /012 TITEL 8 - Pensioenen HOOFDSTUK 1 - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1 - Verhoging van de pensioenleeftijd Artikel 86 Artikel 46 (1) van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, wordt vervangen als volgt: Art Het pensioen kan worden verleend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die van hun 62e verjaardag of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, aan de personen die: 1 minstens 40 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen in het stelsel van de staatsambtenaren; 2 en hun loopbaan hebben beëindigd na 31 december 1976 en in aanmerking komende diensten of periodes van na die datum kunnen laten gelden op voorwaarde dat zij ten minste vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitsluiting van de bonificaties wegens studies en van de periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde meetellen. Voor de toepassing van het eerste lid, 1, worden eveneens in aanmerking genomen, de kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend op een vervroegd pensioen in de regeling van de werknemers of in een ander wettelijk Belgisch pensioenstelsel. In afwijking van het eerste lid, wordt de leeftijd van 62 jaar vervangen door: - 60 jaar voor de personen die minstens 42 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, 1, kunnen laten gelden; - 61 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, 1, kunnen laten gelden. 2 In afwijking van paragraaf 1, wordt de leeftijd vastgesteld: 1 Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013: - op 60 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 38 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1, kunnen laten gelden; - op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1, kunnen laten gelden. 2 Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014: - op 61 jaar voor de personen die minstens 39 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1, kunnen laten gelden; - op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1, kunnen laten gelden. 3 Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015: - op 61 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1, kunnen laten gelden; - op 60 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1, kunnen laten gelden. 3. De in 1, eerste lid, 1, bepaalde voorwaarde dient niet vervuld te worden door de persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 4. De paragrafen 1 tot 3 zijn evenwel niet van toepassing: 1 op de personen van wie de diensten werden beëindigd als gevolg van de zwaarste in hun statuut bepaalde tuchtstraf of, indien ze geen statuut hebben of indien geen tuchtregeling erin is opgenomen, ten gevolge van een ontslag om een dringende reden waardoor ze hun betrekking zonder opzeggingstermijn, noch opzeggingsvergoeding verloren, voor zover dit ontslag, indien het gerechtelijk werd betwist, geldig werd verklaard door de bevoegde rechtbanken en geen enkele schadeloosstelling aan de betrokkene werd toegekend; 2 op de militairen die verplicht werden het leger te verlaten ten gevolge van de artikelen 19, 31, 32 of 33 van het Strafwetboek of van artikel 5 van het Militair Strafwetboek. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 9

10 Wanneer een persoon zijn loopbaan in de in het eerste lid bedoelde omstandigheden beëindigd heeft en later opnieuw pensioenaanspraakverlenende diensten verricht, kunnen enkel de vanaf de nieuwe indiensttreding verrichte diensten in aanmerking komen voor de toekenning van het rustpensioen. 5. Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2, wordt geen rekening gehouden met de diensten reeds in aanmerking genomen voor een pensioen in de werknemersregeling door toepassing van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector. Artikel 87 In artikel 51 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 3 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 in het derde lid worden de woorden 60e vervangen door de woorden 62e ; 2 een vierde lid wordt toegevoegd, luidende: Voor de betrokkene die overeenkomstig artikel 46, 1 of 2, aanspraak kan maken op een rustpensioen voor de leeftijd van 62 jaar, wordt de in het derde lid vermelde leeftijd vervangen door de leeftijd vanaf dewelke hij overeenkomstig die paragrafen aanspraak kan maken op een rustpensioen. Artikel 88 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de leeftijden en de bedragen bepaald in artikel 5 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen wijzigen. Artikel 89 Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, 1, eerste lid, 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld wordt in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of artikel 80 van de wet van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. Het eerste lid doet geen afbreuk aan de preferentiële leeftijdgrenzen van de oppensioenstelling bepaald: - voor het rijdend personeel van de NMBS Holding; - voor de geïntegreerde politie; - voor de militairen. In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op 28 november 2011 in een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de oppensioenstelling bevinden of in een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de 60 ste verjaardag. Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die een aanvraag hebben ingediend vóór 28 november 2011 om in een situatie te worden geplaatst als beoogd door ditzelfde lid. De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vast van de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van het lid 3 en 4. Artikel 90 De bepalingen van de huidige afdeling zijn toepasselijk op alle pensioenstelsels van de overheidssector. Wat de stelsels betreft waarvan het tantième voordeliger is dan 1/60, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad vóór 1 maart 2012, de afwijkingen en de nadere regels vast van de verlenging van de loopbaan van 60 naar 62 jaar. Alle in het eerste lid bedoelde pensioenaanvragen worden geschorst in afwachting van de publicatie van dit besluit. Artikel 91 Elke persoon die op een bepaald ogenblik de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vervult om voor de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te bekomen, behoudt het genot van dit voordeel, ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van zijn pensioen. Artikel 92 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wettelijke bepalingen inzake overheidspensioenen aanvullen, opheffen en wijzigen om ze aan te passen aan de geleidelijke verhoging van de leeftijd en de duur van de diensten bepaald in artikel 46, 1, eerste lid, 1, van voormelde wet van 15 mei 1984, zoals gewijzigd door deze wet. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, eveneens de leeftijden van opruststelling bepaald in artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, wijzigen. Artikel 93 Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2013 en is uitsluitend van toepassing op de pensioenen die ingaan vanaf die datum. Afdeling 2 - Aanpassing van de toepasselijke tantièmes Artikel 94 FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 10

11 In boek 1 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen wordt een titel IIIbis ingevoegd met het opschrift Toepasselijke tantièmes. Artikel 95 In titel IIIbis ingevoegd bij artikel 94 wordt een artikel 52/1 ingevoegd, luidende: Artikel 52/1 Deze titel is van toepassing op de pensioenen bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus houdende economische en budgettaire hervormingen of in artikel 80 van de wet van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector. Artikel 96 In dezelfde titel IIIbis wordt een artikel 52/2 ingevoegd, luidende: Art. 52/2. Indien in de berekening van een rustpensioen diensten worden opgenomen gepresteerd na 31 december 2011, worden de eventuele tantièmes voordeliger dan 1/48 verbonden aan deze diensten vervangen door het tantième 1/48.. Artikel 97 In artikel 5, 2, van de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden, laatst gewijzigd bij de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen, wordt een lid ingevoegd tussen de leden 1 en 2, luidende: Voor de diensten gepresteerd na 31 december 2011 wordt de breuk opgenomen in het eerste lid vervangen door: a x 3,75 x t /180 x 12. Artikel 98 In de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 september 2009, wordt een artikel 24/1 ingevoegd, luidende: Art. 24/1. 1 De personen die op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt kunnen geen aanspraak maken op het pensioen berekend op basis van de artikelen 20 en 21. Niettemin behouden zij het voordeel van de tantièmes 1/20 en 1/30 voorzien in artikel 24 voor de diensten gepresteerd tot 31 december Voor de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012 worden deze tantièmes vervangen door het tantième 1/48. 2 Het bedrag van het pensioen berekend volgens de regels bepaald in paragraaf 1 mag niet minder bedragen dan het bedrag dat zou verkregen geweest zijn indien de kerkelijke diensten in hun geheel in aanmerking zouden genomen zijn ten belope van het tantième 1/48.. Artikel 99 Artikel 27 (2) van dezelfde wet, zoals laatst gewijzigd door de wet van 25 maart 1965, wordt vervangen door het volgende artikel: Bedienaren van andere erediensten, die een wedde genieten ten laste van de Staatskas en die ontslag hebben verkregen van de bevoegde geestelijke overheid, hebben recht op een pensioen overeenkomstig hoofdstuk I van deze titel. Voor de toepassing van artikel 8 wordt het tantième 1/60 evenwel vervangen door het tantième 1/50. Artikel 22, derde lid is van toepassing op pensioenen toegekend krachtens deze afdeling. Artikel 100 De artikelen 28 tot en met 30 (3) van dezelfde wet worden opgeheven. Artikel 101 Deze afdeling treedt in werking op 1 januari De personen die de leeftijd van 55 jaar hadden bereikt op 1 januari 2012, behouden het voordeel van de berekeningswijze die op hen van toepassing was op de datum van 31 december Afdeling 3 - Beperking van de toelaatbaarheid van periodes van loopbaanonderbreking Artikel 102 Artikel 2quater (4) van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, wordt aangevuld als volgt: Onverminderd de toepassing van het eerste lid worden periodes van loopbaanonderbreking of van vermindering van de arbeidsprestaties bedoeld in de artikelen 2 en 2ter alsook periodes van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking bedoeld in artikel 2bis, gesitueerd na 31 december 2011, slechts in aanmerking genomen voor het recht en de berekening van het pensioen ten belope van 12 maanden voor het geheel van de loopbaan.. Indien de aanvraag echter werd ingediend vóór 28 november 2011, worden periodes van loopbaanonderbreking of vermindering van arbeidsprestaties bedoeld in de artikelen 2 en 2ter alsook periodes van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking bedoeld in artikel 2bis, gesitueerd na 31 december 2011 en verbonden aan deze aanvraag, niet beoogd door de beperking tot 12 maanden bepaald in het tweede lid; Ingeval van halftijdse loopbaanonderbreking of voor 1/5e tijd, genomen na 31 december 2011 door een persoon van 55 jaar of ouder, wordt de beperking tot 60 FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 11

12 maanden zoals bepaald in het eerste lid verhoogd met respectievelijk 24 of 60 maanden. Artikel 103 In het voormeld koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986, zoals laatst gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector, worden de artikelen 2sexies en 2septies ingevoegd, luidende: Art. 2 sexies. De periodes van loopbaanonderbreking of van vermindering van de arbeidsprestaties teneinde palliatieve zorg te verstrekken, voor ouderschapsverlof en voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de tweede graad, dat lijdt aan een ernstige ziekte, vallen niet onder de toepassing van de artikelen 2 tot 2quater.. Art. 2septies. Voor de personen die op vrijwillige basis hun prestaties verminderen tot 4/5 van een voltijdse tewerkstelling, worden deze periodes van afwezigheid of verlof gelijkgesteld met effectieve diensten wanneer zij zich situeren na 31 december Het eerste lid is enkel van toepassing op de vermindering van prestaties in het kader van loopbaanonderbreking. De overeenkomstig het eerste lid gelijkgestelde periodes mogen 5 jaar voor het geheel van de loopbaan niet overschrijden.. Artikel 104 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke wijziging aanbrengen aan de wettelijke bepalingen van het voormelde besluit nr. 442 van 14 augustus 1986, die hij nodig of bruikbaar acht om hen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen aangebracht door de artikelen 16 en 17 van deze wet of om specifieke situaties te regelen die niet beoogd zijn door dezelfde bepalingen. In dit kader kan hij deze wijzigen, vervolledigen of opheffen. Artikel 105 Deze afdeling treedt in werking op 1 januari Afdeling 4 - Berekening van het pensioen op de tien laatste loopbaanjaren Artikel 106 Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling worden de pensioenen bedoeld in artikel 38, 1 en 2, van de wet van 5 augustus 1978 (5) houdende economische en budgettaire hervormingen en in artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector met ingang van 1 januari 2012 berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren of van de volledige duur van de loopbaan als die minder dan tien jaar bedraagt. De Koning wordt belast met het wijzigen van alle bepalingen in de verschillende wettelijke en reglementaire teksten die verwijzen naar de gemiddelde wedde van de laatste vijf loopbaanjaren om ze te vervangen door de gemiddelde wedde van de laatste tien loopbaanjaren De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het gewaarborgd minimum bedoeld in artikel 121 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke maatregel nemen teneinde de titularissen van de laagste pensioenen een pensioenbedrag te garanderen dat niet lager mag zijn dan een bedrag door hem bepaald. Artikel 107 Artikel 106 treedt in werking op 1 januari Dit artikel is evenwel niet van toepassing op de personen die, op 1 januari 2012, de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt of, indien het een overlevingspensioen betreft, de rechthebbende of één van de rechthebbenden deze leeftijd heeft bereikt op 1 januari Opmerkingen en verwijzingen (1) Artikel 46 (oud) van de wet van 15 mei 1984 (van toepassing tot ) Aan de personen die hun loopbaan hebben beëindigd na 31 december 1976 en die in aanmerking komende diensten of periodes van na die datum kunnen laten gelden, kan het pensioen worden verleend op de eerste dag van de maand die volgt op die van hun 60ste verjaardag, of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten minste vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van de bonificaties wegens studies en van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde meetellen. Het eerste lid is evenwel niet van toepassing : 1 op de personen van wie de diensten werden beëindigd als gevolg van de zwaarste in hun statuut bepaalde tuchtstraf of, indien ze geen statuut hebben of indien geen tuchtregeling erin is opgenomen, ten gevolge van een ontslag om een dringende reden waardoor ze hun betrekking zonder opzeggingstermijn, noch opzeggingsvergoeding verloren, voor zover di ontslag, indien het gerechtelijk werd betwist, geldig werd verklaard door de bevoegde rechtbanken en geen enkele schadeloosstelling aan de betrokkene werd toegekend; 2 op de militairen die verplicht werden het leger te verlaten ten gevolge van de artikelen 19,31,32 of FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 12

13 33 van het Strafwetboek of van artikel 5 van het Militair Strafwetboek. (36) Wanneer een persoon zijn loopbaan in de in het tweede lid bedoelde omstandigheden beëindigd heeft en later opnieuw pensioenaanspraakverlenende diensten verricht, kunnen enkel de vanaf de nieuwe indiensttreding verrichte diensten in aanmerking komen voor de toekenning van het rustpensioen. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de personen waarvan de bedoelde diensten reeds in aanmerking werden genomen voor een pensioen in de werknemersregeling door toepassing van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector. (2) Artikel 27 (oud) van de wet van 21 juli 1844 (van toepassing tot ) Bedienaren van andere erediensten, die een wedde genieten ten laste van de Staatskas en die ontslag hebben verkregen van de bevoegde geestelijke overheid, hebben recht op pensioen overeenkomstig de artikelen 28 tot 30. (3) Artikelen 28 tot en met 30 (oud) van de wet van 21 juli 1844 (opgeheven per ) (28) Zij hebben recht op het volle pensioen bepaald in artikel 21, wanneer zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken en vijfendertig jaar dienst hebben. (29) Vervullen zij niet de voorwaarden van artikel 28, dan hebben zij recht op pensioen als bepaald overeenkomstig hoofdstuk I van deze titel. Voor de toepassing van artikel 8 wordt het tantième 1/60 vervangen door het tantième 1/50. (30) Artikel 22 is, behoudens de eerste volzin van het eerste lid, van overeenkomstige toepassing op pensioenen krachtens deze afdeling toegekend. (4) Artikel 2quater van het KB nr. 442 Voor het geheel van de loopbaan mag het totaal van de perioden van loopbaanonderbreking die overeenkomstig de artikelen 2 en 2ter in aanmerking genomen worden voor het recht op het pensioen en de berekening ervan, en van de perioden van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking die overeenkomstig artikel 2bis in aanmerking genomen worden voor het recht op het pensioen en de berekening ervan, in geen geval de duur van de effectieve loopbaanprestaties noch 60 maanden overschrijden. (5) Artikel 38, 1 en 2 van de wet van 5 augustus op de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare schatkist, met inbegrip van : - die toegekend aan de personen die hun recht op pensioen putten uit een regeling die in het emeritaat voorziet; - de pensioenen der gewezen pleitbezorgers; - de rust-, invaliditeits- of overlevingspensioenen van het gewezen beroepspersoneel van de kaders in Afrika; 1 bis ; 2 op de rust- of overlevingspensioenen en andere als pensioen geldende voordelen toegekend aan de personeelsleden, alsmede aan de door de Koning of door de met benoemingsbevoegdheid beklede vergadering benoemde leden van de beheers-, bestuurs- en directieorganen : a) van de provinciën, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, de federaties van gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de commissies voor de cultuur; b) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, van toepassing is; c) van DE POST; d) van de Regie voor Maritiem Transport; e) van de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, van toepassing is; f) van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden van toepassing is; g) van de andere door de Staat, de provinciën en de gemeenten opgerichte instellingen, met als oogmerk het algemeen nut, alsmede van de openbare kredietinstellingen, voordien niet bedoeld, en onder welke juridische vorm zij ook mogen zijn tot stand gebracht; h) van de geïntegreerde politie; 3. FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 13

14 De NUOD (Nationale Unie van Openbare Diensten) is een erkende, deels representatieve, politiek onafhankelijke vakbond werkzaam binnen Openbaar Ambt en de Overheidsbedrijven. Zij is representatief binnen Sectorcomité II (FOD Financiën en Pensioendienst voor Openbaar Ambt) waar zij gekend is via de NUOD sector Financiën (Unie van Financiën). Zij is een aangenomen vakbond binnen de Spoorwegen (NMBS) waar zij gekend is via het OVS (Onafhankelijke vakbond voor het Spoorwegpersoneel). Zij is erkend voor de andere onderhandelingscomités binnen het openbaar ambt waar sectoren worden opgericht wanneer het structureel gewenst is. Voor ons is een goed werkende openbare dienst noodzakelijk voor een rechtvaardige samenleving. Daarom zijn wij gekant tegen privatisering maar voor een efficiënte overheidsdienst die over voldoende middelen beschikt om haar taken te kunnen vervullen. Wij zijn niet gekant tegen een modernisering maar deze moet ook oog hebben voor de gerechtvaardige eisen van het personeel (correcte verloning, werkplaats dicht bij thuis, voldoende middelen). Waarom lid worden? Wat zijn de redenen om lid te worden van de NUOD? Vroeger werden werknemers lid van een vakbond omdat het zo hoorde of omdat er waarde aan onderlinge solidariteit werd gehecht. Tegenwoordig is het vakbondslidmaatschap niet minder belangrijk, integendeel zelfs. Toch zijn er nog veel ambtenaren die denken dat het allemaal wel zo n vaart niet zal lopen Als u eenmaal de keuze gemaakt heeft om lid van een vakbond te worden, komt u direct voor een tweede keuze te staan. Er zijn immers meerdere vakbonden die allen aangeven de belangen van de werknemers-ambtenaren/leden te behartigen. Onze vakorganisatie doet dat ook, maar voert deze taken uit met respect de specificiteit van iedere groep werknemers [zowel op het niveau van de werknemers (bijvoorbeeld niveau D, C, ] als op het niveau van ieder departement (bijvoorbeeld de specificiteit van sociale controleurs, het departement justitie, ]. De leden worden zoveel mogelijk gegroepeerd per sector waardoor de problematiek bij en van onze specifieke werkgever beter aan bod kan komen. U maakt dus de goede keuze als u voor een lidmaatschap bij de NUOD kiest. De vakbond die kort bij zijn leden staat en belangstelling heeft voor de signalen van de mensen op de werkvloer. Bij de NUOD kunt u terecht voor de zogenaamde collectieve belangenbehartiging (de positie van alle ambtenaren [ambtenarenstatuut], de individuele belangenbehartiging [de behartiging van de leden op het terrein van het arbeidsrecht, loopbaan, (u wordt geholpen om problemen in de werksituatie op te lossen)], en de overige diensten. Immers naast de collectieve en individuele belangenbehartiging staat de vakbond ook nog klaar met informatieverstrekking via tijdschrijften, de website en regionale ledenvergaderingen. Bijkomende info nodig? U kunt ons contacteren : NUOD: via het Secretariaat, Koloniënstraat bus 13 te 1000 Brussel - + : 02/ website: NUOD sector Financiën: via het Vlaamstalig administratief secretariaat, Viaductdam 98 te 2060 Antwerpen - : 03/ , Fax : 03/ Website : OVS: via het Secretariaat, Koloniënstraat te 1000 Brussel - : 02/ , Fax : 02/ Website : FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 14

15 aansluitingsformulier Ik ondergetekende, Naam: Geboortedatum: voornaam: man / vrouw Adres: Postnummer stad: Telefoon privé: werk: Tewerkgesteld bij: FOD Omschrijving kantoor: Adres kantoor: Postnummer: stad: adres privé: adres kantoor: Graad / niveau: Verklaar mij aan te sluiten bij de NUOD vanaf (datum): en engageer de ledenbijdrage te betalen: maandelijks 12,75 trimesterieel 38,25 halfjaarlijks 76,50 jaarlijks 153 op de rekeningnummer die mij zal meegedeeld worden. Gedaan te... op... (handtekening) Document terug te zenden naar NUOD Koloniënstraat bus 13 te 1000 Brussel. [De info vermeld op dit document zijn enkel bestemd om intern te worden gebruikt. In overeenstemming met de wet van 8/12/1992 inzake de bescherming van het privé-leven, hebt U steeds de mogelijkheid de gegevens in onze bestanden te controleren en verbeteren.] FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 15

16 de politiek neutrale vakbond voor het overheidspersoneel en het personeel van de overheidsbedrijven FLASH INFO eerste kwartaal nummer 1 16

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioenen Geïntegreerde Politie Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioen Antwoorden Overheidspensioenen Politie Regering Di Rupo Verbintenis België t.a.v. de Europese instellingen: tekort v.d. gezamenlijke

Nadere informatie

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING

V1-15/11/2012. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. voor de lokale mandatarissen HERVORMING V1-15/11/2012 Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen voor de lokale mandatarissen HERVORMING De verhoging van de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd rustpensioen Als lokale mandataris

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen De minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde om van een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten worden

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Inhoud Inleiding Invloed op het pensioenrecht Deeltijdse diensten Onvolledige kalenderjaren Volledige loopbaanonderbreking (LO)

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector... 1 1. Samenvatting... 2 2. Algemene regel voor het bekomen van een

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Informatievergadering voor militanten Maandag 12 maart Deel 1 Pensioenen Deel 2 Beslissingen Vlaamse regering Deel 3 Woede van de vakbonden

Informatievergadering voor militanten Maandag 12 maart Deel 1 Pensioenen Deel 2 Beslissingen Vlaamse regering Deel 3 Woede van de vakbonden Informatievergadering voor militanten Maandag 12 maart 2012 Deel 1 Pensioenen Deel 2 Beslissingen Vlaamse regering Deel 3 Woede van de vakbonden DEEL 1 Pensioenen 1.Wat ging vooraf? 2.Gestemde pensioenmaatregelen

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector... 1 1. Samenvatting... 2 2. Algemene regel voor het bekomen van een

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en V3-08/04/2013 HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en V2-15/08/2012 HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen

Nadere informatie

Militantenvergadering gemeenschappelijk front d.d

Militantenvergadering gemeenschappelijk front d.d Deel 1 Pensioenen Deel 2 Beslissingen Vlaamse regering Deel 3 Woede van de vakbonden Informatievergadering voor militanten Maandag 12 maart 2012 d.d. 12 03 2012 1 DEEL 1 Pensioenen 1.Wat ging vooraf? 2.Gestemde

Nadere informatie

Pensioenen van de lokale mandatarissen

Pensioenen van de lokale mandatarissen Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Pensioenen van de lokale mandatarissen Augustus 2018 De minimale leeftijds- en loopbaanvoorwaarde Als lokale mandataris valt

Nadere informatie

Pensioen Operationeel Personeel

Pensioen Operationeel Personeel Pensioen Operationeel Personeel Beknopte brochure Juridische dienst Brandweer Zone Antwerpen Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen INHOUD INLEIDING... 3 HET RUSTPENSIOEN... 4 1.1 DRIE PRINCIPES... 4 Hoe en wanneer

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen (rustpensioenen) bij de geïntegreerde politie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen (rustpensioenen) bij de geïntegreerde politie 25 januari 2012 www.acvpolitie.be Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen (rustpensioenen) bij de geïntegreerde politie 1 In deze uiteenzetting starten we met de situatie na de politiehervorming van

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE PENSIOENHERVORMING Hoe heeft de pensioenhervorming de toekenning, de berekening en het beheer van de pensioenen ingewikkelder gemaakt? 3 Enkele

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Inleiding Hetgeen volgt is een brochure betreffende de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. De tekst is gebaseerd op de

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking. afwezigheidsperiodes. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen als ambtenaar?

Loopbaanonderbreking. afwezigheidsperiodes. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen als ambtenaar? Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Loopbaanonderbreking en afwezigheidsperiodes Wat is de invloed ervan op mijn pensioen als ambtenaar? September 2017 2 3 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Issue

Instelling. Onderwerp. Issue Instelling Nieuwsbrief Administratief recht Stibbe www.stibbe.be Onderwerp Overlevingspensioen Issue Mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking. afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? Inleiding

De loopbaanonderbreking. afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? Inleiding De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? Inleiding Zowel in de privé-sector als in de overheidssector, zijn diverse maatregelen genomen om de werknemer

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 25 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE.WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking. afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? Januari 2014

De loopbaanonderbreking. afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? Januari 2014 Januari 2014 De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? ensioendienst voor de overheidssector DOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Flash info Flash info Flash info

Flash info Flash info Flash info Nieuwsbrief van de ARM Elektronische nieuwsbrief van de Adviesraad van de magistratuur Flash info Flash info Flash info Pensioenstelsel van de magistraten Vervroegd pensioen Wijzigingen in navolging van

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2010 24 november 2010 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezinsof familielid. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING GRONDWETTELIJK HOF VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR: 1. de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie V.Z.W., met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oudaan 5 ---- In het origineel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 QUINQUIES ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Rustpensioenen in de overheidssector

Rustpensioenen in de overheidssector Rustpensioenen in de overheidssector De federale regering heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de rustpensioenen van het overheidspersoneel. Hoe ziet de regeling er nu uit? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Tantième en verhogingscoëfficiënt

Tantième en verhogingscoëfficiënt Hoe zit dat nu? Moeten wij nu nog langer werken? Er komt maar geen einde aan die verwarring!!! Toegegeven: pensioenen en vooral voor politiediensten, is geen gemakkelijk materie. Het volledige pensioenstelsel

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Rustpensioenen van de overheidssector

Rustpensioenen van de overheidssector Juni 2015 Rustpensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen.

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen. Bericht Nr 47 HR 16 november 2004 STATUTAIRE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN INZAKE PENSIOENEN De wet van 3 februari 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2003 en met uitwerking op 1 januari

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2007 Bijwerking van 22 november 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

Rustpensioenen van de overheidssector

Rustpensioenen van de overheidssector Januari 2014 Rustpensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2009 Bijwerking van 14 december 2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT.

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. 1 GEMEENTEBESTUUR VAN OUDERGEM. SECRETARIAAT. GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Onderhavig reglement is alleen

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKENING COMPETENTIETOELAGE 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie

Rustpensioenen van de overheidssector

Rustpensioenen van de overheidssector oktober 2013 Rustpensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 2 4 februari 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier

CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier CAPELO - Aanvullingen bij het loopbaandossier Administratieve instructies voor de werkgevers 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 SEXIES -------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 15 december 2009 ---------------------------------------------------

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2009 Bijwerking van 23-04-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening

Nadere informatie

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel September 2016 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met de

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

Pensioen van de militairen Overgangsmaatregelen Ontwerp van principieel akkoord

Pensioen van de militairen Overgangsmaatregelen Ontwerp van principieel akkoord 21 juli 2017 Pensioen van de militairen Overgangsmaatregelen Ontwerp van principieel akkoord Beste afgevaardigde, Beste lid, Beste collega militair, Het hoeft geen betoog dat de pensioenmaterie één van

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015 Het rustpensioen in de openbare sector 1. Inleiding 2. Toegang tot het rustpensioen 3. Berekening van het rustpensioen 4. Betaling van het rustpensioen indexatie, perequatie, cumul 5. Het overlevingspensioen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

3 de pijler. 2 de pijler. 1 ste pijler. OVERHEIDSPENSIOENEN Politie. De drie pensioenpijlers PENSIOENPIJLERS. Individuele pensioenopbouw:

3 de pijler. 2 de pijler. 1 ste pijler. OVERHEIDSPENSIOENEN Politie. De drie pensioenpijlers PENSIOENPIJLERS. Individuele pensioenopbouw: OVERHEIDSPENSIOENEN Politie 3 PENSIOENPIJLERS De drie pensioenpijlers 1 ste pijler Wettelijke pensioenen: PDOS RVP ZELFSTANDIGEN 2 de pijler Aanvullende pensioenstelsels verbonden aan de beroepsactiviteit:

Nadere informatie