PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide SZ Kelpen-Oler tel fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl"

Transcriptie

1 PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg uit de MVO-bedrijven, de Kleijn Energy Consulting, ing. L.A.J. de Kleijn en Kuin Consult, dr.ir. A.J. Kuin 6 september 2002 Kelperheide SZ Kelpen-Oler tel fax R BMVO0202 Dit document is een momentopname. Energiezorg is een dynamische activiteit. De meest recente versie kunt u digitaal inzien op de website van het Productschap Margarine Vetten Oliën: in de rubriek Energie & Milieu.

2 2

3 Format PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Van: <<bedrijfsnaam>> Copienummer : Dit procedureboek wordt WEL / NIET onderhouden Niets uit dit procedureboek mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de Directie van: <<bedrijfsnaam>> Aanwijzingen voor de lezers: in de tekst staat gemarkeerd op welke plaatsen bedrijven hun keuzes dienen te maken, dit heeft met name betrekking op functies van personen en handelingen die periodiek herhaald dienen te worden in een frequentie die nodig is om het systeem goed te laten functioneren. in de tekst staat aangeduid naar welke vraag van de checklist energiezorg bepaalde onderdelen een link hebben, deze verwijzingen zijn weergegeven in de vorm van: <<1.1.A>>. Indien er een * bij is vermeld gaat het om een verplicht onderdeel uit de checklist. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Rev.nr. Datum 1 PROCEDURE 1: IDENTIFICATIE ENERGIEASPECTEN Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Selectie van een relevante energieaspecten Identificatie van de energieprestatieindicatoren Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en documenten PROCEDURE 2: BEHEERSING VAN DE WERKZAAMHEDEN Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Beheersing van de werkzaamheden Vaststellen en documentatie van de energieaspecten Ingekochte diensten, goederen en werkzaamheden door derden Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Branchekengetallen en andere referenties Projectevaluaties Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en documenten PROCEDURE 3: METINGEN, NORM - EN STREEFWAARDEN Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Beschrijving registratie Detailmetingen en vaststelling norm- en streefwaarden Maatregelen bij storingen en afwijkingen Uitvoering Meetprogramma's Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en documenten PROCEDURE 4: BEHEERSING MANAGEMENTSYSTEEM Strekking Referenties Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Procedure Rapportage en archivering PROCEDURE 5: OPSTELLEN PROCEDURES EN INSTRUCTIES Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Het Opstellen Acceptatie en Gebruik Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en documenten

6 Rev.nr. Datum 6 PROCEDURE 6: BEHEER VAN DOCUMENTEN Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Vergunningen en wettelijke eisen Computerbestanden en -programma's Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 7: ONTWERP EN ONTWIKKELING Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 8: BEHEERSING EN AFHANDELING VAN TEKORTKOMINGEN EN AFWIJKINGEN Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 9: HET INKOOPPROCES Strekking Referenties Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 10: LEVERANCIERSSELECTIE Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 11: BEHEER MEET- EN CONTROLEMIDDELEN Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 12: PERSONEELSBELEID Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren

7 Rev.nr. Datum 13 PROCEDURE 13: OPLEIDING EN TRAINING Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren PROCEDURE 14: INTERNE AUDITS Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure De audit regels Voorbereiding en uitvoering Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 15: PERIODIEKE KEURINGEN EN INSPECTIES Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers PROCEDURE 16: MAATREGELEN TER VERBETERING Strekking Referenties Verantwoordelijkheden Procedure Verbeteringen op operationeel niveau: Verbeteringen op bestuurlijk niveau Verbeteringen op ondernemingsniveau Rapportage en archivering Gebruikte formulieren en informatiedragers

8 8

9 1 PROCEDURE 1: IDENTIFICATIE ENERGIEASPECTEN. <<2.1.A*>> 1.1 Strekking Deze procedure beschrijft de wijze waarop de relevante energieaspecten bepaald worden. Onder energieaspecten wordt verstaan de energiegebruikende eenheden die van belang zijn om het energiegebruik te kunnen beïnvloeden. Alle energieaspecten samen dienen een totaalbeeld te geven van de energiesituatie. De mate van detail is afhankelijk van de keuze die het bedrijf daarin maakt. 1.2 Referenties Procedure 2: Beheersing van de werkzaamheden Procedure 3: Metingen, norm- en streefwaarden. 1.3 Verantwoordelijkheden <<2.4.A*, 2.4.C>> De directie is verantwoordelijk voor: het realiseren van het energiebeleid zoals dat in de beleidsverklaring vastgelegd; de beschikbaarheid van mensen en middelen om de energieaspecten vast te leggen; het goedkeuren van de geïdentificeerde energieaspecten. De afdelings hoofden c.q. hoofden productie zijn verantwoordelijk voor: het actief deelnemen aan het energiebeleid; het melden van afwijkingen ten aanzien van het energiebeleid aan de plantmanager/bedrijfsleider en aan de KAM-coördinator. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor: het actief deelnemen aan het energiebeleid 1.4 Procedure <<2.1.D, 2.1.E, 2.1.G, 2.1.H*, 3.4.A*, 3.6.A*, 4.3.C, 4.3.D, 4.3.E>> De energieaspecten geven weer hoe het totale energiegebruik samenhangt met de activiteiten, producten en diensten van de organisatie. Om de energieaspecten te registreren worden budgetten vrijgemaakt en bewaakt. De met behulp van deze procedure vastgelegde energieaspecten worden in de MJA -monitoring gebruikt voor de onderbouwing van de ontwikkeling van de energie-efficiency-index (EEI). 9

10 1.4.1 Selectie van een relevante energieaspecten. <<2.1.B>> Een energieaspect kan zijn: een productielijn, een processtap, een product, een afdeling, een gebouw, afvalstromen etc.. Het bedrijf bepaalt zelf welke bedrijfsonderdelen, afdelingen, processen en processtappen als een energiegebruikseenheid onderscheiden dienen te worden. Om vast te stellen welke energieaspecten onderscheiden worden hanteert het bedrijf de volgende criteria het aandeel van het energieaspect op het totale energiegebruik bedraagt minimaal 5% of; het aandeel van het energieaspect op het totale energiegebruik schommelt en varieert met minimaal 2% van het totale energiegebruik. Het totaalverbruik aan ingekochte energie wordt bepaald aan de hand van de eigen totaalmetingen, vervolgens wordt dit gecontroleerd aan de hand van de som van de deelmetingen. Dit zelf bepaalde totaalgebruik aan gas, elektriciteit en dieselolie wordt vergeleken met de in rekening gebrachte hoeveelheden. Indien deze hoeveelheden afwijken van de rekeningen neemt het hoofd inkoop contact op met de leverancier om de aard en oorzaak van het verschil vast te stellen en te verklaren en indien nodig te verrekenen. De afwijking en de verklaring worden door het hoofd inkoop gemeld aan de KAM-coördinator die ervoor zorgt dat de geconstateerde afwijking leidt tot bijstelling van de gemeten waarden indien deze onjuist zijn Identificatie van de energieprestatieindicatoren. <<2.4.B, 4.3.B*>> De energiekengetallen dienen per gebruikseenheid te worden vastgesteld. Eerst worden de primaire energiedragers per gebruikseenheid vastgesteld, dit zijn: het elektriciteitsgebruik, het gasgebruik en bijv. het (diesel-)oliegebruik. Dit wordt aangevuld met andere zogenaamde secundaire energiedragers, dit zijn bijv.: stoom, (warm) water, gassen, koude stromen, perslucht. De primaire energiedragers en de secundaire energiedragers worden omgerekend tot voor het bedrijf bruikbare (energie-)eenheden, dit kunnen zijn GJ, kwh, Nm 3 aardgas en m 3 of liters (dieselolie, water). Vervolgens wordt een prestatie vastgesteld per gebruikseenheid; dit is bijv. een hoeveelheid bewerkte grondstof of een hoeveelheid product. Hieruit volgt een prestatiemaat (aantal, volume, gewicht, oppervlak etc.). Aangezien het energiegebruik onderhevig kan zijn aan verschillende invloedsfactoren (zoals bijv. buitentemperatuur, kwaliteit van grondstoffen of verpakkingsvorm) dienen deze invloedsfactoren geïdentificeerd te worden en indien ze een aanmerkelijke invloed hebben op het energiegebruik dienen ze gekwantificeerd te worden. Door de hoeveelheid energie die per gebruikseenheid gebruikt wordt te delen door de prestatiemaat resulteert per gebruikseenheid een energieratio. Deze ratio s worden maandelijks gerapporteerd aan de vestigingsmanager. De ratio's die binnen het bedrijf worden gebruikt worden omgerekend naar GJ primaire energie per prestatiemaat om deze te kunnen gebruiken in de MJA-monitoring. 10

11 1.5 Rapportage en archivering <<3.1.E*>> In tabelvorm wordt per energieaspect, het gebruik aan energie, de productoutput, de invloedsfactoren en de bijbehorende energiekengetallen vastgelegd en gerapport eerd aan de directie. Deze rapportage vindt minimaal 1 keer per kwartaal plaats. Door het management wordt aan de hand van deze tabellen per processtap het besparingspotentieel en de besparingsnoodzaak vastgesteld. Deze vastlegging vindt minimaal 1 keer per jaar plaats. Van een aantal energieaspecten kunnen de gegevens worden verkregen uit de aanwezige metingen. Niet alle energiegebruikers worden continu gemeten en om deze reden wordt door het bedrijf een energiemeetplan opgesteld en bijgehouden. Het energiemeetplan wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd en indien nodig bijgesteld. 1.6 Gebruikte formulieren en documenten Formulier: Energiesapecten overzicht (een voorbeeld is bijgevoegd als bijlage bij deze procedure. Meetplan (per bedrijf op te stellen op basis van de gewenste metingen). 11

12 Bijlage 1 Energieaspecten overzicht. Voorbeeld. Energiegebruik verantwoordelijke periode wijze van meting of prestatiemaat energie-eenheden energieratio eventuele frequentie en kosten en seenheid waarmee registratie (eenheden energie/ werkinstructie of tijdstip van beschikbare (energieaspect) gegevens worden product, grondstof etc.) prestatieeenheid procedure voor registratie registratie/ meting middelen vergeleken Productie lijn 1 hoofd productie vorige gasmeter A tonnen productie Nm 3 aardgas Nm 3 aardgas/ton verwerking in wekelijks metingen incl. maand aflezingen PLC van van product x kwh elektriciteit kwh/ton spreadsheet volgens vrijdagochtend registratie ca. elektra en stoom draaiurenmeting op ton stoom Nm 3 perslucht GJ/ton /ton instructie: XXXX u 15 min/week perslucht GJ /week kantoor hoofd inkoop vorig kwartaal gasmeter B elektriciteitsmeter B m 2 kantooroppervlak Nm 3 aardgas kwh elektriciteit Nm 3 aardgas/m 2 kwh/m 2 gegevens opslaan, worden opgevraagd rond de laatste dag van elk metingen incl. registratie ca. GJ GJ/ m 2 /kwartaal KAM- door coördinator kwartaal (binnen 2 10 minuten/kwarta werkdagen) al 12

13 2 PROCEDURE 2: BEHEERSING VAN DE WERKZAAMHEDEN. 2.1 Strekking <<4.1.A*>> Deze procedure beschrijft de wijze waarop de energieapsecten worden beheerst om te voldoen aan het energiebeleid en aan de energiedoelstellingen en de energietaakstellingen. 2.2 Referenties Procedure 1: Identificatie energieaspecten Procedure 3: Metingen, norm- en streefwaarden. 2.3 Verantwoordelijkheden De plantmanager/bedrijfsleider is verantwoordelijk voor: het realiseren van het energiebeleid zoals dat in de beleidsverklaring vastgelegd; de beschikbaarheid van mensen en middelen om de energieaspecten te beheersen. De afdelingshoofden c.q. hoofden productie zijn verantwoordelijk voor: het actief deelnemen aan het energiebeleid; het melden van afwijkingen ten aanzien van het energiebeleid aan de plantmanager/bedrijfsleider en aan de KAM-coördinator. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor: het actief deelnemen aan het energiebeleid 2.4 Procedure <<3.6.A*, 3.6.B, 4.2.B*>> Beheersing van de werkzaamheden. Aan de hand van de lijst van voor de onderneming relevante energieaspecten wordt er een overzicht gemaakt van controle en toetsingsintervallen van de energieaspecten. Deze lijst wordt opgesteld en beheerd door de KAM-coördinator. Alle personen die binnen de onderneming door uitoefening van hun functie invloed kunnen hebben op een energieaspect worden hierover geïnformeerd. Per energieaspect is een persoon aangewezen die de registratie uitvoert, in het algemeen is dit per afdeling geregeld. De frequentie van registratie wordt per energieaspect vastgelegd en centraal gedocumenteerd op het energieaspectenoverzicht. De resultaten worden gerapporteerd aan de KAM-coördinator. 13

14 2.4.2 Vaststellen en documentatie van de energieaspecten <<3.4.A*>> Voor de meting van de afzonderlijke energieaspecten worden werkinstructies geschreven, dezen omvatten minimaal de volgende informatie: de omschrijving van het energieaspect; de meters die moeten worden afgelezen; de frequentie van aflezen van de meters; de analyses die verricht dienen te worden; de frequentie waarin de analyses uitgevoerd dienen te worden; aan wie er gerapporteerd wordt; de rapportagefrequentie; de wijze waarop energiekentallen vastgesteld worden. Deze werkinstructies worden minimaal 1 keer per jaar op relevantie gecontroleerd. Energieaspecten die een prominente rol innemen in het energiebeleid van de onderneming dienen een 2 keer per jaar op relevantie gecontroleerd te worden Geautomatiseerd monitoringsysteem Indien gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd energiemonitoringsysteem wordt in de beschrijving van het monitoringsysteem een overzicht van de metingen opgenomen die met het monitoringsysteem worden uitgevoerd. De TD is de beheerder van het monitoringsysteem. Ter controle op het monitoringsysteem wordt volgens een vast schema steeksproefsgewijs gecontroleerd of de metingen overeenstemmen met controlemetingen. Indien er een afwijking is wordt door de KAM-coördinator een voorstel tot aanpassing gedaan aan de beheerder van het monitoringsysteem. Het beheer van de data uit het monitoringsysteem wordt gedaan door de systeembeheerder. Hij/zij bewaart de gegevens en maakt hiervan wekelijks back ups. De data en de back ups worden gedurende een periode van vijf jaar opgeslagen. De software van het monitoringsysteem wordt bijgehouden door de systeembeheerder. Voorstellen voor aanpassing van de software en/of datacollectie worden gedaan aan de KAM-coördinator. De KAM-coördinator beoordeelt deze voorstellen en geeft opdracht om aanpassingen aan te brengen. Desgewenst initieert de KAM-coördinator wijzigingen m.b.t. de software en/of de datacollectie Ingekochte diensten, goederen en werkzaamheden door derden <<2.1.B, 2.1.N>> Energieaspecten die betrekking hebben op ingekochte diensten en goederen worden indien relevant vastgelegd. De KAM-coördinator houdt een overzicht bij van ingekochte diensten en goederen. Voor goederen en diensten die bij meerdere leveranciers kunnen worden verkregen beoordeelt de KAM-coördinator of er relevante verschillen kunnen zijn in het gebruik van energie tussen de verschillende leveranciers. Daarbij wordt gekeken naar het energiegebruik buiten het bedrijf en naar het energiegebruik op de eigen locatie. De KAM-coördinator voert deze controle minimaal jaarlijks uit voor de geleverde diensten en goederen. Indien aanmerkelijke verschillen in energiegebruik worden geconstateerd wordt dit gerapporteerd aan de directie en aan de afdeling inkoop. De directe beoordeelt of dit gevolgen heeft voor de inkoop van diensten of goederen en meldt dit terug aan de afdeling inkoop en aan de KAM-coördinator. 14

15 Derden die regelmatig werkzaamheden verrichten voor de onderneming krijgen, indien die werkzaamheden van wezenlijke invloed kunnen zijn op het energiegebruik van de onderneming, van de KAM-coördinator een schriftelijke instructie over het energiebeleid van de onderneming en over de voor de toeleverancier van toepassing zijnde energieaspecten. <<3.6.D*, 3.6.E>> Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen. <<4.1.C, 4.1.D*, 4.1.E, 4.2.C*, 4.3.F, 4.3.I>> Afwijkingen m.b.t. het gebruik van energie worden geïdentificeerd aan de hand van de kentallen die per energieaspect geformuleerd zijn. Daarnaast wordt maandelijks door de medewerkers in de productie voor de belangrijkste energiegebruikers nagegaan of er trendmatige veranderingen zijn opgetreden. In het energieaspectenregister is de frequentie van de evaluatie per aspect opgenomen. Een afwijking in het energiegebruik wordt vastgesteld door naast de energiegebruiken en de prestatiemaat rekening te houden met de invloedsfactoren. Om te beoordelen of er sprake is van een afwijking worden de metingen gecorrigeerd voor de bekende invloedsfactoren en vervolgens vergeleken met de streefwaarden en met metingen over vergelijkbare perioden. In het kader van het volgen van de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het energiebesparingsplan wordt eens per kwartaal de energie-efficiencyindex (EEI) bepaald en wordt deze vergeleken met de doelstelling. Dan wordt tevens de lijst van de energiebesparingsmaatregelen vergeleken met de realisatie van maatregelen. Deze vergelijking met het energiebesparingsplan wordt uitgevoerd door de KAM-coördinator. Indien deze substantiële afwijkingen constateert wordt hierover gerapporteerd aan de afdelingshoofden. De afdelingshoofden besluiten vervolgens of aanpassing in de planning en in de uitvoering worden aangebracht en koppelen dit terug naar de KAM-coördinator. <<2.1.E, 2.4.F*>> Een afwijking wordt altijd aan de directe leidinggevende gerapporteerd. De directe leidinggevende grijpt zo mogelijk in om de afwijking te verhelpen en rapporteert de afwijking, de genomen actie en het resultaat van die actie aan de KAM-coördinator. De KAM-coördinator onderzoekt de oorzaak van de afwijking en formuleert zonodig een werkinstructie om een dergelijke afwijking in de toekomst tegen te gaan. Tevens wordt een actieve controle van de genomen maatregelen ondernomen om herhaling van de afwijking in de toekomst te voorkomen Branchekengetallen en andere referenties <<2.1.K*, 2.1.L*, 2.1.M, 4.1.D*, 4.1.E*, 4.3.F, 4.3.G>> In principe stelt <<bedrijfsnaam>> zelf norm- en streefwaarden vast en gebruikt deze ter vergelijking met actuele waarden. Daar waar door de branche of door andere externe kennisbronnen bruikbare referenties worden gepubliceerd worden deze eveneens gebruikt in de vergelijking van de prestatie van het eigen bedrijf. Indien daaruit blijkt dat het bedrijf slechter presteert dan volgens de externe referentie mogelijk zou zijn worden de oorzaken in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt nagegaan welke maatregelen tot verbetering genomen kunnen worden. Deze maatregelen worden besproken met de hoofden van de afdelingen. Het opsporen van de externe referenties, het vergelijken met de eigen prestatie en het voorstellen van maatregelen is een taak van degene die het bedrijf bij de brancheverenigingen vertegenwoordigt op het gebied van energie. Deze bedrijfscontactpersoon bespreekt e.e.a. met de KAM-coördinator. 15

16 2.4.6 Projectevaluaties <<4.3.H>> Bij aanvang van ieder project wordt een tijdspad, een budget en een doelstelling vastgelegd. Indien deze doelstelling leidt tot meetbare resultaten wordt binnen een kwartaal na afronding van het project een evaluatie gehouden waarin wordt nagegaan of het project is gerealiseerd binnen het gestelde tijdspad, binnen het budget en of de doelstellingen en resultaten zijn gerealiseerd. Zowel wanneer e.e.a. gelopen is volgens plan als wanneer er afwijkingen zijn geweest wordt hiervan door de betreffende projectleider een projectevaluatierapport opgemaakt dat door de KAM-coördinator wordt besproken met de directie. 2.5 Rapportage en archivering <<3.1.E*, 3.6.B>> Periodiek worden de energieaspecten vastgesteld en gerapporteerd aan de diverse hoofden van de afdelingen, aan de KAM-coördinator en aan de directie. Het hoofd van de afdeling zorgt ervoor dat deze rapportage wordt opgesteld en verspreid. Per afdeling worden de rapportages gedurende een periode van vijf jaar bewaard. In de rapportage worden per energieaspect de gemeten waarden, de correcties die hierop hebben plaatsgevonden en de daaruit voorkomende resultaten vergeleken met de streefwaarden en kentallen. De KAM-coördinator ontvangt informatie van degene die het bedrijf op energiegebied bij de branche vertegenwoordigt (dit kan de KAM-coördinator zelf zijn) en rapporteert branchekentallen en andere referentiewaarden aan de directie. Het evalueren van de eigen prestatie op basis van externe referenties vindt minimaal eenmaal per jaar plaats, mits bruikbare externe referenties beschikbaar zijn. Projectevaluatierapporten worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard door de KAM-coördinator. 2.6 Gebruikte formulieren en documenten Het energiebesparingsplan. Overzicht van energieaspecten. Meetrapporten en meetlijsten. Overzicht van metingen met het geautomatiseerde monitoringsysteem. Overzichten van streefwaarden, invloedsfactoren, kentallen (interne informatie). Overzichten van branchekentallen en andere referentiewaarden (externe informatie). Overzicht van goederen en diensten met een aanmerkelijke invloed op het energiegebruik. Projectevaluatieformulier. 16

17 3 PROCEDURE 3: METINGEN, NORM- EN STREEFWAARDEN. <<3.6.A*, 3.6.B, 3.6.C>> 3.1 Strekking 3.2 Referenties Deze procedure beschrijft welke informatie verzameld dient te worden om te komen tot het vaststellen van norm- en streefwaarden. Tevens wordt hiermee aangegeven hoe deze informatie verzameld wordt. 3.3 Verantwoordelijkheden 3.4 Procedure Procedure 1: Identificatie energiesapecten Procedure 2: Beheersing van de werkzaamheden De hoofden van de afdelingen zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de norm- en streefwaarden en van de daarop toe te stane afwijkingen. De daartoe aangewezen medewerkers controleren specificaties van energiegebruikende apparatuur en installaties en verrichten naar behoefte controlemetingen. De KAM-coördinator adviseert de hoofden van de afdelingen bij het vaststellen van normen streefwaarden en maakt afspraken met de hoofden van de afdelingen en met de systeembeheerder over de te gebruiken en te verzamelen informatie voor de vaststelling van de norm- en streefwaarden. <<2.1.F*, 2.1.G, 2.3.D*, 4.1.A*, 4.3.I>> Beschrijving registratie Naast de registratie van de totaalverbruiken is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen die <<bedrijfsnaam>> in staat stellen om streefwaarden te bepalen en om afwijkingen te verklaren. Hiertoe behoort de volgende informatie: Meting en registratie van de ingekochte en gebruikte grond- en hulpstoffen: hoeveelheden, vochtgehalte, samenstelling; Registratie van de hoeveelheden geproduceerde producten: indien mogelijk per soort incl. de productspecificaties Meting en registratie van de overige invloedsfactoren: buitentemperatuur, kwaliteit van de grondstoffen, verpakkingen. Registratie van storingen: storingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het energiegebruik. Om invloed te krijgen op het energiegebruik en om ervoor te zorgen dat de kwaliteitseisen worden gehaald is het van belang om de kwaliteitseisen goed vast te leggen en te controleren en te trachten om vergelijkbare charges te vergelijken voor wat betreft primair energiegebruik (gas, elektriciteit), secundair energiegebruik (watergebruik, stoomgebruik, persluchtverbruik, condensaatproductie, rookgasverliezen etc.) en productiehoeveelheden. Voor de producten die nog een aparte bewerking ondergaan dient ook het energiegebruik van die bewerking te worden bepaald in relevante eenheden Detailmetingen en vaststelling norm- en streefwaarden <<4.2.D>> 17

18 Stel een logboek "afwijkingen, storingen en onderhoud" op waarin afwijkingen, storingen, slijtage, onderhoudswerkzaamheden, onvoorzien afblazen van stoom e.d. worden vastgelegd. (facultatief: het is aan te raden om dit voor iedereen on line beschikbaar te maken en intern een procedure af te spreken over het zorgvuldig bijhouden van dat logboek). Ga periodiek na of er verschillen zijn tussen het energie- en waterverbruik bij charges die grotendeels vergelijkbaar zijn (op basis van grondstofsamenstelling, gerealiseerde kwaliteit en logboek-informatie). Probeer hieruit af te leiden hoeveel energie en water een bepaald type product met een bepaalde kwaliteit nodig heeft (normverbruik). Hiertoe zal een meetprogramma moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd. Bij het doorvoeren van (technische) aanpassingen in de installaties of in de bedrijfsvoering dient te worden gecontroleerd of ook het normverbruik aangepast moet worden. Bijvoorbeeld moet bij het uitvoeren van een energiebesparende maatregel in de installatie het normverbruik verlaagd worden. Probeer vast te stellen hoe het energiegebruik per charge verschilt en probeer dit te verklaren. Stel aan de hand van deze analyse streefwaarden op, voer die in in het monitoringsysteem en vergelijk deze met werkelijke verbruiken. De streefwaarden kunnen bepaald worden uit de som van de berekende energiegebruiken per product met daarbij een marge die gebaseerd is op verliezen die regulier optreden: Normverbruik = gebruik per eenheid product = vaste waarde onafhankelijk van de doorzet (basisgebruik) gedeeld door de doorzet + een variabele hoeveelheid per eenheid product Streefwaarde = som (productie per productsoort x normgebruik per productsoort) + toegestane verliezen + correctie voor geconstateerde invloedsfactoren Een streefwaarde dient zodanig te worden vastgesteld dat deze realiseerbaar is. Hiertoe vindt afstemming plaats tussen de hoofden van de afdelingen en de KAM-coördinator. Zorg ervoor dat frequent voorkomende storingen/problemen d.m.v. van een storingssignaal direct kunnen worden ingelezen in het energiemonitoringsysteem of handmatig worden verwerkt (indien er geen geautomatiseerd energiemonitoringsysteem is). Daarbij kan worden aangegeven welke invloed dit heeft op het energiegebruik van de processtap waar de storing of afwijking optreedt (in % of groot, middel of gering effect). Geef een directe melding aan het hoofd van de betreffende afdeling en laat hem/haar bepalen wanneer de storing dient te worden onderzocht en opgelost. Op deze wijze kunnen onderhoudswerkzaamheden worden ingepland zonder dat dit de productie stoort Maatregelen bij storingen en afwijkingen <<4.2.C*>> Hoewel iedere storing en afwijking apart bekeken moet worden kan in het logboek ook worden bijgehouden welke maatregel is genomen om een storing te verhelpen en of die maatregel het gewenste effect heeft gehad. Hierdoor kan een lijst worden opgebouwd met daarin vermeld de aard van de storing/afwijking, de vermoedelijke oorzaak (altijd controleren per situatie) en de mogelijke oplossing. Bestaande lijsten kunnen hier al in worden opgenomen. Tevens kan worden aangegeven of snel actie nodig is (risico, effect, kosten) of dat een maatregel kan worden ingepland op de iets langere termijn (rekening houdende met productie, beschikbaarheid personeel e.d.) Uitvoering 18

19 Stel in overleg met de medewerkers en de hoofden van de afdelingen vast welke rapportages nodig zijn. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door de KAM-coördinator. Het lijkt verstandig om een logboek op te bouwen uit een verzameling van in te voeren gegevens (database) en een functie om ervaringsgegevens op te slaan en deze te gebruiken d.m.v. een zoekfunctie bij het nagaan van uit te voeren onderzoek/controles (analyse van de storing of afwijking), mogelijke oorzaken en mogelijke oplossingen. Om er zeker van te zijn dat het logboek ook gebruikt gaat worden kan gestart worden met een voorbeeld va n een in te vullen formulier (op PC) en een voorbeeld van een uitdraai. Vervolgens kan begonnen worden met de opzet van het logboek on line. Tot slot dient het monitoringsysteem opgezet te worden en gevoed te worden met informatie uit metingen, berekeningen, schattingen, laboratoriumonderzoeken logboekdata, informatie over storingen, streefwaarden, afwijkingen en analyse van de afwijkingen Meetprogramma's Naast het gebruik van geautomatiseerde informatie stelt <<bedrijfsnaam>> vast welke periodieke metingen uitgevoerd dienen te worden in de fabriek, waarbij gebruik gemaakt wordt van deels handmatig te verzamelen informatie en deels via PC's en PLC's beschikbare informatie (on line registraties). Meetprogramma's worden opgesteld voor duidelijk afgebakende delen van de fabriek. Bij de uitvoering van een meetprogramma wordt eerst nagegaan welke informatie samenhangt en vervolgens vastgesteld hoe de metingen dienen te verlopen. Bij continue processen die een stationair verloop kennen zal dit eenvoudiger zijn dan bij batchprocessen. In dat laatste geval is het nodig om de intervallen van de metingen te laten stroken met de duur van een batch. De metingen worden uitgevoerd met gecalibreerde meetinstrumenten. Indien directe metingen niet mogelijk zijn wordt vastgesteld hoe benodigde informatie op indirecte wijze kan worden verzameld. Meetprogramma's worden opgesteld door de hoofden van de betreffende afdelingen in overleg met medewerkers van die afdeling en in afstemming met de KAM-coördinator. 19

20 3.5 Rapportage en archivering <<3.1.E*, 3.4.A*, 4.3.E>> Rapportage van detailinformatie t.b.v. analyse, beheer en optimalisatie worden door de KAM-coördinator uitgebracht aan: 1. de plantmanager/bedrijfsleider 2. hoofden productie/hoofden van de afdelingen 3. hoofd laboratorium 4. TD, E en Wtb Het verzamelen van detailinformatie is alleen zinvol als er iets mee gedaan kan worden. Er moet een keuze gemaakt worden aan de hand van het belang van de informatie, de frequentie waarin die informatie verzameld wordt en wat er vervolgens mee gedaan gaat worden. Primair moet daarbij gelet worden op de beheersing van de kosten (energie- en waterverbruik zijn daarvan onderdelen). Ook moet bekeken worden of de inspanning (investeringen, uren voor meten, analyseren, rapporteren en bespreken) in verhouding staat tot datgene wat ermee bereikt kan worden. De vastgestelde norm- en streefwaarden, inclusief de toegestane afwijkingen en de invloedsfactoren waarvoor correctie mogelijk is worden per afdeling geregistreerd en de resultaten worden verwerkt in het overzicht van de energieaspecten. 3.6 Gebruikte formulieren en documenten Logboek "afwijkingen, storingen en onderhoud". Lijst met norm- en streefwaarden per afdeling (inclusief de toegestane afwijkingen en de invloedsfactoren waarvoor correctie mogelijk is). Overzicht van energieaspecten. 20

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

HANDBOEK MANAGEMENTSYSTEEM VOOR ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a -plus.

HANDBOEK MANAGEMENTSYSTEEM VOOR ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a -plus. HANDBOEK MANAGEMENTSYSTEEM VOOR ENERGIEZORG MVO. Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Energiemanagement programma

Energiemanagement programma Energiemanagement programma Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en S. Landstra Kenmerk Energiemanagement programma Datum 25 oktober 2011 Versie 1.0 Status Definitief 1. DOEL

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Energiemanagementplan Cofely Energy & Infra

Energiemanagementplan Cofely Energy & Infra Energiemanagementplan Cofely Energy & Infra MVO medewerker Naam: S. Gorter Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van Koophandel nr. 35011527,

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv 2015 B. van Lier 14 april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ENERGIESTROMEN... 3 2.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT!

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! Omschrijving Lincon BV Lincon is een ingenieursbureau met zijn wortels in de wereld van beton en betonconstructies. Het bedrijf bestaat al ruim 15

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie