Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar."

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt verstaan: de vervanging van fysieke archiefbescheiden door digitale reproducties, waarna de fysieke exemplaren vernietigd worden. De vervangende informatiedragers met gegevens nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden en worden beschouwd als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet Substitutie is pas een feit, wanneer de originele archiefbescheiden daadwerkelijk zijn vernietigd. Het digitale document is dan leidend. Op 9 mei 2006 heeft het college reeds besloten tot daadwerkelijke toepassing van substitutie van archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Dit besluit heeft betrekking op een 20-tal werkprocessen. In het kader van het programma informatievoorziening worden met ingang van 26 oktober 2009 alle binnenkomende documenten gedigitaliseerd. Tevens zal zowel de scansoftware als het documentmanagementsysteem worden vervangen. Redenen waarom het huidige besluit van 9 mei 2006 dient te worden vervangen. Feitelijke informatie: 2. Wettelijk kader De Archiefwet 1995 kent de mogelijkheid om originele ontvangen archiefbescheiden te vervangen door digitale documenten. In artikel 7 wordt onderscheid gemaakt voor substitutie van archiefbescheiden voor permanent te bewaren bescheiden en zaken die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Dit onderscheid heeft betrekking op de procedure die bij toepassing gevolgd moet worden. Voor substitutie voor permanent te bewaren archiefbescheiden is een machtiging vereist van Gedeputeerde Staten. Deze machtigingsaanvraag dient vergezeld te gaan van een Handboek vervanging waarin beschreven staat hoe het substitutiebeleid binnen de gemeente Heusden wordt vormgegeven. In dit voorstel wordt deze procedure buiten beschouwing gelaten. Wel zijn hiervoor reeds vergevorderde acties ondernomen. In hetzelfde artikel 7 is tevens bepaald dat de zorgdrager bevoegd is archiefbescheiden, die voor vernietiging in aanmerking komen, te vervangen door reproducties. De zorgdrager bij een gemeente is het college van burgemeester en wethouders. 3. Substitutie voor vernietigbare archiefbescheiden Op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit 1995 dient het college een selectielijst op te stellen te stellen voor documenten die voor vernietiging in aanmerking komen. Deze ontwerp-selectielijst dient ter vaststelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden aangeboden. De leidraad voor het bepalen welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen is de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen. Deze lijst is in concept opgesteld door de VNG. Het college van Heusden heeft bij besluit van 28 september 2004 de VNG gemachtigd om namens de gemeente Heusden de concept-selectielijst ter vaststelling aan te bieden. De lijst is daadwerkelijk vastgesteld op 21 november /4

2 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Alle werkprocessen binnen de gemeente Heusden zijn opgenomen in een zaaktypencatalogus. De genoemde selectielijst is uitgangspunt geweest bij het opstellen van de zaaktypencatalogus gemeente Heusden. De zaaktypencatalogus is een systematische opsomming van zaken die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen. 4. Rol Document Management Systeem/Record Management Applicatie De gemeente Heusden maakt gebruik van Microsoft Office Sharepoint Server 2007 als basisoplossing voor het documentmanagementsysteem (DMS) en recordmanagementsysteem (RM). Dit systeem is aangevuld met modules van de scanapplicatie Orion Scan-it en maatwerkkoppelingen, zodat één integrale documentmanagement omgeving ontstaat. De reproducties van fysieke documenten worden vervaardigd door fysieke documenten te scannen in PDF/A formaat. Als basis is gekozen om te scannen met grijswaarden op 300 dpi met gebruikmaking van Virtual ReScan, ten behoeve van de kwaliteit en leesbaarheid van de gescande documenten. In kleur wordt gescand, wanneer dit voor het document onmisbaar is, of op verzoek van de zaakeigenaar van de zaak. Indien bij de kwaliteitscontrole van de gescande documenten blijkt dat een image niet goed leesbaar is, kan de configuratie handmatig worden aangepast om de leesbaarheid van een specifiek image te verbeteren. Naast het image worden in Orion scan-it ook gegevens over en de behandeling van het document vastgelegd. Met behulp van de metadata die tijdens het scan- en registratieproces zijn meegegeven kunnen zaken in het zakenmagazijn op verschillende manieren worden geraadpleegd en getoond. Na registratie wordt het document gereleased naar Sharepoint. Hier wordt aan een nieuwe zaak een zaaktype toegevoegd vanuit de zaaktypencatalogus. Betreft het geregistreerde document een bestaande zaak, wordt deze hieraan toegevoegd. Aan elk specifiek zaaktype zijn verschillende gegevens toegevoegd zoals o.a. de procesverantwoordelijke, behandelstappen, behandelresultaat en zo ook of de zaak voor permanente bewaring in aanmerking komt of op termijn vernietigd kan worden. Na afloop van de bewaartermijn zorgt het zaaksysteem er voor dat de zaak automatisch wordt getoond op de vernietigingslijst. Voor Record Management Applicaties worden landelijke eisen gesteld met het oog op authenticiteit en beveiliging, waardoor documenten, eenmaal opgenomen in een dergelijke software-applicatie, niet kunnen worden gemanipuleerd. De Record Management Applicatie van Sharepoint voldoet formeel aan de eisen voor Record Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid (ReMANO). ReMANO is een referentiemodel op basis waarvan overheidsinstellingen in Nederland kunnen communiceren met softwareproducenten over eisen waaraan een Record Management Applicatie moet voldoen. 5. Werkproces substitutie DIV Om te komen tot een verantwoorde wijze van substitutie worden bij de voorbereiding zowel de DIV medewerkers, de zaakeigenaren als de vakinhoudelijke medewerkers van de functionele teams betrokken. Tijdens de opbouw van de zaaktypencatalogus wordt het substitutie- en vernietigingsproces besproken en vastgelegd in het betreffende zaaktype. Nadat een inventarisatie gemaakt is van archiefbescheiden die voor substitutie in aanmerking komen, wordt dit in een B&W-voorstel aan het college voorgelegd. Dit collegevoorstel geeft invulling aan deze werkstap. 2/4

3 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Omdat digitalisering en substitutie van documenten/zaken een continu proces is, worden latere wijzigingen c.q. aanvullingen van te substitueren zaaktypen aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgelegd. Procedure: Het besluit van uw college zal, conform de bijgevoegde Bekendmaking, bekend gemaakt worden op de gemeentelijke informatiepagina. Tegen het besluit kan gedurende zes weken bezwaar gemaakt worden. Nadat het besluit onherroepelijk is, zullen de fysieke documenten na digitalisering daadwerkelijk worden vernietigd 3 maanden nadat documenten zijn ontvangen. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3/4

4 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 september 2009; gelet op: Archiefwet 1995; besloten: - het besluit van 9 mei 2006 tot daadwerkelijke toepassing van substitutie op archiefbescheiden van een 20-tal werkprocessen, in te trekken; - met ingang van 26 oktober 2009 daadwerkelijk substitutie toe te passen op alle ingekomen archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar; - de werkprocessen/zaaktypen die voor substitutie in aanmerking komen te publiceren conform bijgevoegde bekendmaking namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4/4

5 BEKENDMAKING Substitutie/vervanging van archiefbescheiden Burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden maken bekend dat zij in hun vergadering van 22 september 2009 op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 een besluit hebben genomen tot toepassing van substitutie op documenten die behoren tot de zaaktypen opgesomd in de zaaktypencatalogus, die volgens de vastgestelde selectielijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Een overzicht van de zaaktypen waarop dit substitutiebesluit van toepassing is, is in te zien op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in de gemeentehuizen in de locaties Julianastraat 34 te Vlijmen en Raadhuisplein 16 te Drunen. De fysieke documenten worden gedigitaliseerd middels scanning in PDF/A-formaat en daarna opgeslagen in een record managementsysteem met specifieke software, waardoor authenticiteit en beveiliging van documenten gegarandeerd is. Vernietiging van de fysieke documenten vindt plaats 3 maanden nadat deze zijn ontvangen. Bij de bewaring en toegankelijkheid van de digitale documenten worden de geldende vernietigingstermijnen in acht genomen conform de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking op de gemeentelijke informatiepagina in weekblad De Scherper. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage in de gemeentehuizen in de locaties Julianastraat 34 te Vlijmen en Raadhuisplein 16 te Drunen en bij de openbare bibliotheken in de gemeente Heusden. Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van de publicatie bezwaar gemaakt worden. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen.

6 Hoofdfunctie Functie ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES

7 BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT FINANCIËN

8 FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER DIENSTGEBOUWEN UITOEFENING VAN DE DIENST ADMINISTRATIEVE VERSCHULDIGDE BELASTINGEN EN HEFFINGEN VERSCHULDIGDE BELASTINGEN EN HEFFINGEN VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA

9 VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEBESTUUR UITOEFENING BESTUURS- EN BEHEERSTAAK UITOEFENING BESTUURS- EN BEHEERSTAAK FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN

10 PERSONEEL BEHEER ALGEMENE DOCUMENTEN PERSONEEL BEHEER REGELGEVING PERSONEEL BEHEER OVERLEGORGANEN PERSONEEL BEHEER AANBESTEDINGEN PERSONEEL BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERSONEEL BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER VERHOUDING TUSSEN PERSONEEL EN HET ORGAAN VERHOUDING TUSSEN PERSONEEL EN HET ORGAAN FINANCIËLE RECHTEN FINANCIËLE RECHTEN FINANCIËLE RECHTEN PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID PERSONEELSVERENIGING, ONTSPANNING VAKBEKWAAMHEID, SCHOLING

11 PERSONEEL BEHEER EIGENDOM. BELASTINGEN OVERIGE PERSONEELS- AANGELEGENHEDEN ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM. BELASTINGEN REGELGEVING EIGENDOM. BELASTINGEN OVERLEGORGANEN EIGENDOM. BELASTINGEN AANBESTEDINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN KADASTER INSPECTIES BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN

12 EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING REGELGEVING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING OVERLEGORGANEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING AANBESTEDINGEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING INSPECTIES PLANSCHADE PLANSCHADE STRUCTUURPLANNEN STRUCTUURPLANNEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN

13 RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN STREEKPLANNEN STREEKPLANNEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING ONTSLUITING EN EXPLOITATIE VAN GRONDEN WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN BOUW BOUW SLOOP SLOOP TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN

14 RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING WONINGVERBETERING WONINGVERBETERING OVERHEIDS- EN VERENINGINGSBOUW ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN INSPECTIES

15

16

17

18

19 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL

20 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA BESCHERMING VAN DIEREN BESCHERMING VAN DIEREN

21 BESCHERMING VAN DIEREN TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND

22 VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND BEVOLKING BEVOLKING OVERLAST/TOEZICHT OP OF BOVEN OPENBARE GROND ALGEMENE DOCUMENTEN BEVOLKING REGELGEVING BEVOLKING OVERLEGORGANEN BEVOLKING AANBESTEDINGEN BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING FAMILIE- EN PERSOONS- AANGELEGENHEDEN BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS

23 BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS NATIONALITEIT EN INGEZETENSCHAP VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN OMTRENT PERSONEN REISDOCUMENTEN ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG REGELGEVING OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OVERLEGORGANEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG AANBESTEDINGEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG INSPECTIES BEVOLKINGSONDERZOEK HYGIËNE OPENBARE BAD- EN ZWEMGELEGENHEDEN DRINKWATERVOORZIENING DRINKWATERVOORZIENING BESTRIJDING BESMETTELIJKE ZIEKTEN LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING

24 OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING BEGRAAFPLAATSEN, KERKHOVEN, CREMATORIA BEGRAAFPLAATSEN, KERKHOVEN, CREMATORIA GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP MILIEU ALGEMENE DOCUMENTEN MILIEU REGELGEVING MILIEU OVERLEGORGANEN MILIEU AANBESTEDINGEN MILIEU INSPECTIES

25 MILIEU MILIEU MILIEU TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING MILIEU AFVALINZAMELING MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING MILIEU RIOLERING

26 MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER GEZONDHEIDSZORG VOOR DIEREN ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER REGELGEVING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OVERLEGORGANEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER AANBESTEDINGEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING

27 OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDWEERMATERIAAL BRANDWEERMATERIAAL BLUSMIDDELENVOOR- ZIENING BRANDWEER BRANDWEER BRANDWEER BRANDWEER

28 WATERSTAAT ALGEMENE DOCUMENTEN WATERSTAAT REGELGEVING WATERSTAAT AANBESTEDINGEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSTAAT WATERSTAAT WATERBEHEER WATERBEHEER BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL

29 VERKEER EN VERVOER ALGEMENE DOCUMENTEN VERKEER EN VERVOER REGELGEVING VERKEER EN VERVOER OVERLEGORGANEN VERKEER EN VERVOER AANBESTEDINGEN VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER WEGENBEHEER WEGENBEHEER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER ZORG VERVOERMIDDELEN ZORG VERVOERMIDDELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN

30 VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER ECONOMIE, ARBEID VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN RIJBEWIJZEN VERKEER EN VERVOER TE WATER VERKEER EN VERVOER TE WATER VERKEER EN VERVOER TE WATER ALGEMENE DOCUMENTEN ECONOMIE, ARBEID REGELGEVING ECONOMIE, ARBEID OVERLEGORGANEN

31 ECONOMIE, ARBEID AANBESTEDINGEN ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID BANK- EN KREDIETWEZEN LAND- EN TUINBOUW ENERGIEVOORZIENING ENERGIEVOORZIENING INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL VISSERIJ ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID VISSERIJ VISSERIJ JACHT ECONOMIE, ARBEID JACHT

32 ECONOMIE, ARBEID ARBEIDSTIJDEN ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ARBEIDSTIJDEN ARBEIDSTIJDEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN AANBESTEDINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN WELZIJN WELZIJN WELZIJN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN

33 WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG OUDEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG OUDEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEHANDICAPTEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEHANDICAPTEN BIJSTANDSBEHOEVENDEN

34 WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN VREEMDELINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN INSPECTIES ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS

35 VAN HET ONDERWIJS LEERPLICHT, SCHOOLVERZUIM LEERPLICHT, SCHOOLVERZUIM SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS INRICHTING, MEUBILAIR, LEER- EN HULPMIDDELEN INRICHTING, MEUBILAIR, LEER- EN HULPMIDDELEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN

36 AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN REGELGEVING KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN OVERLEGORGANEN

37 KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN AANBESTEDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON KUNST/HISTORIE FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN ERETEKENEN EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN ERETEKENEN EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN

38 NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON REGELGEVING OVERLEGORGANEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON AANBESTEDINGEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON ALGEMENE DOCUMENTEN SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, REGELGEVING OVERLEGORGANEN

39 SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, AANBESTEDINGEN SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, RECREATIE EN TOERISME

40 SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, RECREATIE EN TOERISME LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN ALGEMENE DOCUMENTEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN AANBESTEDINGEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN JUSTITIE JUSTITIE INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN

41 Zaaktype/werkproce s Ontvangen van algemene documenten mbt de gemeentelijke organisatie ter kennisname Voorschriften en richtlijnen van derden aangaande de gemeentelijke organisatie Deelnemen aan overlegorganen inzake de gemeentelijke organisatie (niet zijnde gemeenschappelijke regelingen) Alleen deelnemer Aanbestedingen inzake de gemeentelijke organisatie aangaan Overeenkomsten sluiten Contracten aangaan Categorie B/V Opmerking 2.6 V 1 jr. Alle algemene documenten betreffende de 2.4 V 1 jr. Alle voorschriften en richtlijnen betreffende de 2.2 V 1 jr V 7 jr. Alle offertes, contracten en aanbestedingen betreffende de overeenkomsten,contract en. Bezwaarschriften ontvangen? V?? JR (afhankelij k van best. Besluit) Afgehandelde zaken 3 jr. Alleen bewaren indien bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan zaak bestreden besluit Beroepschriften ontvangen 2.25 V?? JR Afgehandelde zaken 3 jr. (afhankelij Alleen bewaren indien k van best. Besluit) bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan zaak bestreden besluit Zienswijze tegen voorgenomen besluit (TE VERNIETIGEN) 2.26 V?? JR Afgehandelde zaken 3 jr. (afhankelij Alleen bewaren indien k van best. Besluit) bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan de zaak van het voor-genomen besluit

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 9264 2 februari 2015 Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen 1. Algemeen / inleiding: De gemeente

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden L E I D R A A D LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden Voorwaarden, procedure en stappenplan Geactualiseerde versie 1 maart 2013 Archiefinspectie Regionaal Archief Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMvdB05. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMvdB05. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMvdB05 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten College Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten Samenvatting: Inleiding: Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht dat alle Wro-instrumenten digitaal

Nadere informatie

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN 7. ADVIES EN FACILITEITEN 1 7. ADVIES EN FACILITEITEN 7.1. Advies / Financiën omschrijving bevoegdheid bevoegd orgaan/ onder onder 1. Het op voorstel van de Treasurer

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

GEMMA Zaaktypencatalogus Toelichting

GEMMA Zaaktypencatalogus Toelichting GEMMA Zaaktypencatalogus Algemeen Voor u ligt de zaaktypencatalogus die een werkgroep onder leiding van EGEM heeft opgesteld. Het is een lijst met uniform vastgelegde namen van processen die als zaken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers

Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers Schoning Algemeen Schoning vindt plaats voorafgaand aan de digitalisering en de overbrenging naar het Noord- Hollands Archief (NHA). Reden voor

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden waar mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. Het model heeft

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 1.3. Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ontwerpbesluit Met ingang van 16 oktober 2014

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Mandaatbesluit ten behoeve van het archiefbeheer door Milieudienst IJmond Collegebesluit 1. Het college besluit het Mandaatbesluit Milieudienst IJmond vast te stellen.

Nadere informatie

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht B.M. van Houwelingen Projectontwikkeling Hakgriend 26 3371 KA Hardinxveld Giessendam B.V. Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad Agendapunt 8 Made, 13 mei 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Overeenkomstig

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 15 november 2005

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 15 november 2005 Nr.: 49 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 15 november 2005 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: ing. A.P.M. van den Hoven J.P.M.

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Handboek vervanging. Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie. Geschreven door: Bob Weynschenk

Handboek vervanging. Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie. Geschreven door: Bob Weynschenk 1061208 2014 Handboek vervanging Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie Hoogheemraadschap van Delfland Geschreven door: Bob Weynschenk Behorende bij de machtiging van

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. -1.711, of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen

Nadere informatie

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie.

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie. Zaaknummer 00449154 Onderwerp Motie PvdA over zonnepanelen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 juni 2015 nam de raad een motie van de PvdA aan om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor: von Clermontplein 15 Postbus 450 6290 AL Vaals Woningstichting Vaals t.a.v. J. Lambrichts In 't Oord 18 6291 VP VAALS T 043 306 85 68 F 043 306 85 49 E info@vaals.nl Datum Onderwerp HZ_WABO-2011-0028 Ons

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794.

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794. ^ ^ OMGEVINGSVERGUNNING yft Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de bibliotheek

Nadere informatie

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L)

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L) Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Bergen (L) Door de gemeente Bergen worden jaarlijks veel omgevingsvergunningen verleend, zowel aan particulieren als aan bedrijven.

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie