Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar."

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt verstaan: de vervanging van fysieke archiefbescheiden door digitale reproducties, waarna de fysieke exemplaren vernietigd worden. De vervangende informatiedragers met gegevens nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden en worden beschouwd als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet Substitutie is pas een feit, wanneer de originele archiefbescheiden daadwerkelijk zijn vernietigd. Het digitale document is dan leidend. Op 9 mei 2006 heeft het college reeds besloten tot daadwerkelijke toepassing van substitutie van archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Dit besluit heeft betrekking op een 20-tal werkprocessen. In het kader van het programma informatievoorziening worden met ingang van 26 oktober 2009 alle binnenkomende documenten gedigitaliseerd. Tevens zal zowel de scansoftware als het documentmanagementsysteem worden vervangen. Redenen waarom het huidige besluit van 9 mei 2006 dient te worden vervangen. Feitelijke informatie: 2. Wettelijk kader De Archiefwet 1995 kent de mogelijkheid om originele ontvangen archiefbescheiden te vervangen door digitale documenten. In artikel 7 wordt onderscheid gemaakt voor substitutie van archiefbescheiden voor permanent te bewaren bescheiden en zaken die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Dit onderscheid heeft betrekking op de procedure die bij toepassing gevolgd moet worden. Voor substitutie voor permanent te bewaren archiefbescheiden is een machtiging vereist van Gedeputeerde Staten. Deze machtigingsaanvraag dient vergezeld te gaan van een Handboek vervanging waarin beschreven staat hoe het substitutiebeleid binnen de gemeente Heusden wordt vormgegeven. In dit voorstel wordt deze procedure buiten beschouwing gelaten. Wel zijn hiervoor reeds vergevorderde acties ondernomen. In hetzelfde artikel 7 is tevens bepaald dat de zorgdrager bevoegd is archiefbescheiden, die voor vernietiging in aanmerking komen, te vervangen door reproducties. De zorgdrager bij een gemeente is het college van burgemeester en wethouders. 3. Substitutie voor vernietigbare archiefbescheiden Op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit 1995 dient het college een selectielijst op te stellen te stellen voor documenten die voor vernietiging in aanmerking komen. Deze ontwerp-selectielijst dient ter vaststelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden aangeboden. De leidraad voor het bepalen welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen is de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen. Deze lijst is in concept opgesteld door de VNG. Het college van Heusden heeft bij besluit van 28 september 2004 de VNG gemachtigd om namens de gemeente Heusden de concept-selectielijst ter vaststelling aan te bieden. De lijst is daadwerkelijk vastgesteld op 21 november /4

2 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Alle werkprocessen binnen de gemeente Heusden zijn opgenomen in een zaaktypencatalogus. De genoemde selectielijst is uitgangspunt geweest bij het opstellen van de zaaktypencatalogus gemeente Heusden. De zaaktypencatalogus is een systematische opsomming van zaken die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen. 4. Rol Document Management Systeem/Record Management Applicatie De gemeente Heusden maakt gebruik van Microsoft Office Sharepoint Server 2007 als basisoplossing voor het documentmanagementsysteem (DMS) en recordmanagementsysteem (RM). Dit systeem is aangevuld met modules van de scanapplicatie Orion Scan-it en maatwerkkoppelingen, zodat één integrale documentmanagement omgeving ontstaat. De reproducties van fysieke documenten worden vervaardigd door fysieke documenten te scannen in PDF/A formaat. Als basis is gekozen om te scannen met grijswaarden op 300 dpi met gebruikmaking van Virtual ReScan, ten behoeve van de kwaliteit en leesbaarheid van de gescande documenten. In kleur wordt gescand, wanneer dit voor het document onmisbaar is, of op verzoek van de zaakeigenaar van de zaak. Indien bij de kwaliteitscontrole van de gescande documenten blijkt dat een image niet goed leesbaar is, kan de configuratie handmatig worden aangepast om de leesbaarheid van een specifiek image te verbeteren. Naast het image worden in Orion scan-it ook gegevens over en de behandeling van het document vastgelegd. Met behulp van de metadata die tijdens het scan- en registratieproces zijn meegegeven kunnen zaken in het zakenmagazijn op verschillende manieren worden geraadpleegd en getoond. Na registratie wordt het document gereleased naar Sharepoint. Hier wordt aan een nieuwe zaak een zaaktype toegevoegd vanuit de zaaktypencatalogus. Betreft het geregistreerde document een bestaande zaak, wordt deze hieraan toegevoegd. Aan elk specifiek zaaktype zijn verschillende gegevens toegevoegd zoals o.a. de procesverantwoordelijke, behandelstappen, behandelresultaat en zo ook of de zaak voor permanente bewaring in aanmerking komt of op termijn vernietigd kan worden. Na afloop van de bewaartermijn zorgt het zaaksysteem er voor dat de zaak automatisch wordt getoond op de vernietigingslijst. Voor Record Management Applicaties worden landelijke eisen gesteld met het oog op authenticiteit en beveiliging, waardoor documenten, eenmaal opgenomen in een dergelijke software-applicatie, niet kunnen worden gemanipuleerd. De Record Management Applicatie van Sharepoint voldoet formeel aan de eisen voor Record Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid (ReMANO). ReMANO is een referentiemodel op basis waarvan overheidsinstellingen in Nederland kunnen communiceren met softwareproducenten over eisen waaraan een Record Management Applicatie moet voldoen. 5. Werkproces substitutie DIV Om te komen tot een verantwoorde wijze van substitutie worden bij de voorbereiding zowel de DIV medewerkers, de zaakeigenaren als de vakinhoudelijke medewerkers van de functionele teams betrokken. Tijdens de opbouw van de zaaktypencatalogus wordt het substitutie- en vernietigingsproces besproken en vastgelegd in het betreffende zaaktype. Nadat een inventarisatie gemaakt is van archiefbescheiden die voor substitutie in aanmerking komen, wordt dit in een B&W-voorstel aan het college voorgelegd. Dit collegevoorstel geeft invulling aan deze werkstap. 2/4

3 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Omdat digitalisering en substitutie van documenten/zaken een continu proces is, worden latere wijzigingen c.q. aanvullingen van te substitueren zaaktypen aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgelegd. Procedure: Het besluit van uw college zal, conform de bijgevoegde Bekendmaking, bekend gemaakt worden op de gemeentelijke informatiepagina. Tegen het besluit kan gedurende zes weken bezwaar gemaakt worden. Nadat het besluit onherroepelijk is, zullen de fysieke documenten na digitalisering daadwerkelijk worden vernietigd 3 maanden nadat documenten zijn ontvangen. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3/4

4 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 september 2009; gelet op: Archiefwet 1995; besloten: - het besluit van 9 mei 2006 tot daadwerkelijke toepassing van substitutie op archiefbescheiden van een 20-tal werkprocessen, in te trekken; - met ingang van 26 oktober 2009 daadwerkelijk substitutie toe te passen op alle ingekomen archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar; - de werkprocessen/zaaktypen die voor substitutie in aanmerking komen te publiceren conform bijgevoegde bekendmaking namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4/4

5 BEKENDMAKING Substitutie/vervanging van archiefbescheiden Burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden maken bekend dat zij in hun vergadering van 22 september 2009 op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 een besluit hebben genomen tot toepassing van substitutie op documenten die behoren tot de zaaktypen opgesomd in de zaaktypencatalogus, die volgens de vastgestelde selectielijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Een overzicht van de zaaktypen waarop dit substitutiebesluit van toepassing is, is in te zien op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in de gemeentehuizen in de locaties Julianastraat 34 te Vlijmen en Raadhuisplein 16 te Drunen. De fysieke documenten worden gedigitaliseerd middels scanning in PDF/A-formaat en daarna opgeslagen in een record managementsysteem met specifieke software, waardoor authenticiteit en beveiliging van documenten gegarandeerd is. Vernietiging van de fysieke documenten vindt plaats 3 maanden nadat deze zijn ontvangen. Bij de bewaring en toegankelijkheid van de digitale documenten worden de geldende vernietigingstermijnen in acht genomen conform de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking op de gemeentelijke informatiepagina in weekblad De Scherper. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage in de gemeentehuizen in de locaties Julianastraat 34 te Vlijmen en Raadhuisplein 16 te Drunen en bij de openbare bibliotheken in de gemeente Heusden. Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van de publicatie bezwaar gemaakt worden. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen.

6 Hoofdfunctie Functie ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES

7 BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT FINANCIËN

8 FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER DIENSTGEBOUWEN UITOEFENING VAN DE DIENST ADMINISTRATIEVE VERSCHULDIGDE BELASTINGEN EN HEFFINGEN VERSCHULDIGDE BELASTINGEN EN HEFFINGEN VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA

9 VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEBESTUUR UITOEFENING BESTUURS- EN BEHEERSTAAK UITOEFENING BESTUURS- EN BEHEERSTAAK FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN

10 PERSONEEL BEHEER ALGEMENE DOCUMENTEN PERSONEEL BEHEER REGELGEVING PERSONEEL BEHEER OVERLEGORGANEN PERSONEEL BEHEER AANBESTEDINGEN PERSONEEL BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERSONEEL BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER VERHOUDING TUSSEN PERSONEEL EN HET ORGAAN VERHOUDING TUSSEN PERSONEEL EN HET ORGAAN FINANCIËLE RECHTEN FINANCIËLE RECHTEN FINANCIËLE RECHTEN PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID PERSONEELSVERENIGING, ONTSPANNING VAKBEKWAAMHEID, SCHOLING

11 PERSONEEL BEHEER EIGENDOM. BELASTINGEN OVERIGE PERSONEELS- AANGELEGENHEDEN ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM. BELASTINGEN REGELGEVING EIGENDOM. BELASTINGEN OVERLEGORGANEN EIGENDOM. BELASTINGEN AANBESTEDINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN KADASTER INSPECTIES BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN

12 EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING REGELGEVING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING OVERLEGORGANEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING AANBESTEDINGEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING INSPECTIES PLANSCHADE PLANSCHADE STRUCTUURPLANNEN STRUCTUURPLANNEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN

13 RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN STREEKPLANNEN STREEKPLANNEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING ONTSLUITING EN EXPLOITATIE VAN GRONDEN WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN BOUW BOUW SLOOP SLOOP TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN

14 RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING WONINGVERBETERING WONINGVERBETERING OVERHEIDS- EN VERENINGINGSBOUW ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN INSPECTIES

15

16

17

18

19 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL

20 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA BESCHERMING VAN DIEREN BESCHERMING VAN DIEREN

21 BESCHERMING VAN DIEREN TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND

22 VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND BEVOLKING BEVOLKING OVERLAST/TOEZICHT OP OF BOVEN OPENBARE GROND ALGEMENE DOCUMENTEN BEVOLKING REGELGEVING BEVOLKING OVERLEGORGANEN BEVOLKING AANBESTEDINGEN BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING FAMILIE- EN PERSOONS- AANGELEGENHEDEN BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS

23 BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS NATIONALITEIT EN INGEZETENSCHAP VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN OMTRENT PERSONEN REISDOCUMENTEN ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG REGELGEVING OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OVERLEGORGANEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG AANBESTEDINGEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG INSPECTIES BEVOLKINGSONDERZOEK HYGIËNE OPENBARE BAD- EN ZWEMGELEGENHEDEN DRINKWATERVOORZIENING DRINKWATERVOORZIENING BESTRIJDING BESMETTELIJKE ZIEKTEN LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING

24 OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING BEGRAAFPLAATSEN, KERKHOVEN, CREMATORIA BEGRAAFPLAATSEN, KERKHOVEN, CREMATORIA GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP MILIEU ALGEMENE DOCUMENTEN MILIEU REGELGEVING MILIEU OVERLEGORGANEN MILIEU AANBESTEDINGEN MILIEU INSPECTIES

25 MILIEU MILIEU MILIEU TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING MILIEU AFVALINZAMELING MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING MILIEU RIOLERING

26 MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER GEZONDHEIDSZORG VOOR DIEREN ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER REGELGEVING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OVERLEGORGANEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER AANBESTEDINGEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING

27 OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDWEERMATERIAAL BRANDWEERMATERIAAL BLUSMIDDELENVOOR- ZIENING BRANDWEER BRANDWEER BRANDWEER BRANDWEER

28 WATERSTAAT ALGEMENE DOCUMENTEN WATERSTAAT REGELGEVING WATERSTAAT AANBESTEDINGEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSTAAT WATERSTAAT WATERBEHEER WATERBEHEER BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL

29 VERKEER EN VERVOER ALGEMENE DOCUMENTEN VERKEER EN VERVOER REGELGEVING VERKEER EN VERVOER OVERLEGORGANEN VERKEER EN VERVOER AANBESTEDINGEN VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER WEGENBEHEER WEGENBEHEER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER ZORG VERVOERMIDDELEN ZORG VERVOERMIDDELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN

30 VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER ECONOMIE, ARBEID VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN RIJBEWIJZEN VERKEER EN VERVOER TE WATER VERKEER EN VERVOER TE WATER VERKEER EN VERVOER TE WATER ALGEMENE DOCUMENTEN ECONOMIE, ARBEID REGELGEVING ECONOMIE, ARBEID OVERLEGORGANEN

31 ECONOMIE, ARBEID AANBESTEDINGEN ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID BANK- EN KREDIETWEZEN LAND- EN TUINBOUW ENERGIEVOORZIENING ENERGIEVOORZIENING INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL VISSERIJ ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID VISSERIJ VISSERIJ JACHT ECONOMIE, ARBEID JACHT

32 ECONOMIE, ARBEID ARBEIDSTIJDEN ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ARBEIDSTIJDEN ARBEIDSTIJDEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN AANBESTEDINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN WELZIJN WELZIJN WELZIJN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN

33 WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG OUDEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG OUDEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEHANDICAPTEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEHANDICAPTEN BIJSTANDSBEHOEVENDEN

34 WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN VREEMDELINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN INSPECTIES ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS

35 VAN HET ONDERWIJS LEERPLICHT, SCHOOLVERZUIM LEERPLICHT, SCHOOLVERZUIM SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS INRICHTING, MEUBILAIR, LEER- EN HULPMIDDELEN INRICHTING, MEUBILAIR, LEER- EN HULPMIDDELEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN

36 AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN REGELGEVING KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN OVERLEGORGANEN

37 KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN AANBESTEDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON KUNST/HISTORIE FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN ERETEKENEN EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN ERETEKENEN EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN

38 NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON REGELGEVING OVERLEGORGANEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON AANBESTEDINGEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON ALGEMENE DOCUMENTEN SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, REGELGEVING OVERLEGORGANEN

39 SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, AANBESTEDINGEN SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, RECREATIE EN TOERISME

40 SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, RECREATIE EN TOERISME LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN ALGEMENE DOCUMENTEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN AANBESTEDINGEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN JUSTITIE JUSTITIE INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN

41 Zaaktype/werkproce s Ontvangen van algemene documenten mbt de gemeentelijke organisatie ter kennisname Voorschriften en richtlijnen van derden aangaande de gemeentelijke organisatie Deelnemen aan overlegorganen inzake de gemeentelijke organisatie (niet zijnde gemeenschappelijke regelingen) Alleen deelnemer Aanbestedingen inzake de gemeentelijke organisatie aangaan Overeenkomsten sluiten Contracten aangaan Categorie B/V Opmerking 2.6 V 1 jr. Alle algemene documenten betreffende de 2.4 V 1 jr. Alle voorschriften en richtlijnen betreffende de 2.2 V 1 jr V 7 jr. Alle offertes, contracten en aanbestedingen betreffende de overeenkomsten,contract en. Bezwaarschriften ontvangen? V?? JR (afhankelij k van best. Besluit) Afgehandelde zaken 3 jr. Alleen bewaren indien bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan zaak bestreden besluit Beroepschriften ontvangen 2.25 V?? JR Afgehandelde zaken 3 jr. (afhankelij Alleen bewaren indien k van best. Besluit) bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan zaak bestreden besluit Zienswijze tegen voorgenomen besluit (TE VERNIETIGEN) 2.26 V?? JR Afgehandelde zaken 3 jr. (afhankelij Alleen bewaren indien k van best. Besluit) bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan de zaak van het voor-genomen besluit

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 610664 Raad 21 nuari 2014 Documentkenmerk: 610665 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

Mandaatregister Gemeente Zutphen

Mandaatregister Gemeente Zutphen Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd. 22-09-2009 integrale vaststelling 30 september 2009 1 oktober 2009 06-04-2010

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011

EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN. Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 EVENEMENTENBELEID GEMEENTE STEENBERGEN Ontwerpbeleid d.d. 5 juli 2011 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader/huidig beleidskader 4 3. Huidige situatie te Steenbergen 9 4. Gewenste situatie

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Beleid toepassing Wet Bibob 2014

Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Beleid toepassing Wet Bibob 2014 Intitulé Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ieder voor zover het

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: ; - PROVINCIE 2009-35 Nummer 911979 Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Selectielijst Toeslagen

Selectielijst Toeslagen Selectielijst Toeslagen Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/Toeslagen Over de periode 2004 - Opgesteld

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Project invoering recordmanagement Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Publicatie-exemplaar Eenheid: Facilitaire dienstverlening Versie 1.1 januari 2010 Registratiekenmerk:

Nadere informatie