Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar."

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt verstaan: de vervanging van fysieke archiefbescheiden door digitale reproducties, waarna de fysieke exemplaren vernietigd worden. De vervangende informatiedragers met gegevens nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden en worden beschouwd als archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet Substitutie is pas een feit, wanneer de originele archiefbescheiden daadwerkelijk zijn vernietigd. Het digitale document is dan leidend. Op 9 mei 2006 heeft het college reeds besloten tot daadwerkelijke toepassing van substitutie van archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Dit besluit heeft betrekking op een 20-tal werkprocessen. In het kader van het programma informatievoorziening worden met ingang van 26 oktober 2009 alle binnenkomende documenten gedigitaliseerd. Tevens zal zowel de scansoftware als het documentmanagementsysteem worden vervangen. Redenen waarom het huidige besluit van 9 mei 2006 dient te worden vervangen. Feitelijke informatie: 2. Wettelijk kader De Archiefwet 1995 kent de mogelijkheid om originele ontvangen archiefbescheiden te vervangen door digitale documenten. In artikel 7 wordt onderscheid gemaakt voor substitutie van archiefbescheiden voor permanent te bewaren bescheiden en zaken die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Dit onderscheid heeft betrekking op de procedure die bij toepassing gevolgd moet worden. Voor substitutie voor permanent te bewaren archiefbescheiden is een machtiging vereist van Gedeputeerde Staten. Deze machtigingsaanvraag dient vergezeld te gaan van een Handboek vervanging waarin beschreven staat hoe het substitutiebeleid binnen de gemeente Heusden wordt vormgegeven. In dit voorstel wordt deze procedure buiten beschouwing gelaten. Wel zijn hiervoor reeds vergevorderde acties ondernomen. In hetzelfde artikel 7 is tevens bepaald dat de zorgdrager bevoegd is archiefbescheiden, die voor vernietiging in aanmerking komen, te vervangen door reproducties. De zorgdrager bij een gemeente is het college van burgemeester en wethouders. 3. Substitutie voor vernietigbare archiefbescheiden Op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit 1995 dient het college een selectielijst op te stellen te stellen voor documenten die voor vernietiging in aanmerking komen. Deze ontwerp-selectielijst dient ter vaststelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden aangeboden. De leidraad voor het bepalen welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen is de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen. Deze lijst is in concept opgesteld door de VNG. Het college van Heusden heeft bij besluit van 28 september 2004 de VNG gemachtigd om namens de gemeente Heusden de concept-selectielijst ter vaststelling aan te bieden. De lijst is daadwerkelijk vastgesteld op 21 november /4

2 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Alle werkprocessen binnen de gemeente Heusden zijn opgenomen in een zaaktypencatalogus. De genoemde selectielijst is uitgangspunt geweest bij het opstellen van de zaaktypencatalogus gemeente Heusden. De zaaktypencatalogus is een systematische opsomming van zaken die op termijn voor vernietiging in aanmerking komen. 4. Rol Document Management Systeem/Record Management Applicatie De gemeente Heusden maakt gebruik van Microsoft Office Sharepoint Server 2007 als basisoplossing voor het documentmanagementsysteem (DMS) en recordmanagementsysteem (RM). Dit systeem is aangevuld met modules van de scanapplicatie Orion Scan-it en maatwerkkoppelingen, zodat één integrale documentmanagement omgeving ontstaat. De reproducties van fysieke documenten worden vervaardigd door fysieke documenten te scannen in PDF/A formaat. Als basis is gekozen om te scannen met grijswaarden op 300 dpi met gebruikmaking van Virtual ReScan, ten behoeve van de kwaliteit en leesbaarheid van de gescande documenten. In kleur wordt gescand, wanneer dit voor het document onmisbaar is, of op verzoek van de zaakeigenaar van de zaak. Indien bij de kwaliteitscontrole van de gescande documenten blijkt dat een image niet goed leesbaar is, kan de configuratie handmatig worden aangepast om de leesbaarheid van een specifiek image te verbeteren. Naast het image worden in Orion scan-it ook gegevens over en de behandeling van het document vastgelegd. Met behulp van de metadata die tijdens het scan- en registratieproces zijn meegegeven kunnen zaken in het zakenmagazijn op verschillende manieren worden geraadpleegd en getoond. Na registratie wordt het document gereleased naar Sharepoint. Hier wordt aan een nieuwe zaak een zaaktype toegevoegd vanuit de zaaktypencatalogus. Betreft het geregistreerde document een bestaande zaak, wordt deze hieraan toegevoegd. Aan elk specifiek zaaktype zijn verschillende gegevens toegevoegd zoals o.a. de procesverantwoordelijke, behandelstappen, behandelresultaat en zo ook of de zaak voor permanente bewaring in aanmerking komt of op termijn vernietigd kan worden. Na afloop van de bewaartermijn zorgt het zaaksysteem er voor dat de zaak automatisch wordt getoond op de vernietigingslijst. Voor Record Management Applicaties worden landelijke eisen gesteld met het oog op authenticiteit en beveiliging, waardoor documenten, eenmaal opgenomen in een dergelijke software-applicatie, niet kunnen worden gemanipuleerd. De Record Management Applicatie van Sharepoint voldoet formeel aan de eisen voor Record Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid (ReMANO). ReMANO is een referentiemodel op basis waarvan overheidsinstellingen in Nederland kunnen communiceren met softwareproducenten over eisen waaraan een Record Management Applicatie moet voldoen. 5. Werkproces substitutie DIV Om te komen tot een verantwoorde wijze van substitutie worden bij de voorbereiding zowel de DIV medewerkers, de zaakeigenaren als de vakinhoudelijke medewerkers van de functionele teams betrokken. Tijdens de opbouw van de zaaktypencatalogus wordt het substitutie- en vernietigingsproces besproken en vastgelegd in het betreffende zaaktype. Nadat een inventarisatie gemaakt is van archiefbescheiden die voor substitutie in aanmerking komen, wordt dit in een B&W-voorstel aan het college voorgelegd. Dit collegevoorstel geeft invulling aan deze werkstap. 2/4

3 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Omdat digitalisering en substitutie van documenten/zaken een continu proces is, worden latere wijzigingen c.q. aanvullingen van te substitueren zaaktypen aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgelegd. Procedure: Het besluit van uw college zal, conform de bijgevoegde Bekendmaking, bekend gemaakt worden op de gemeentelijke informatiepagina. Tegen het besluit kan gedurende zes weken bezwaar gemaakt worden. Nadat het besluit onherroepelijk is, zullen de fysieke documenten na digitalisering daadwerkelijk worden vernietigd 3 maanden nadat documenten zijn ontvangen. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3/4

4 College Onderwerp: V Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 september 2009; gelet op: Archiefwet 1995; besloten: - het besluit van 9 mei 2006 tot daadwerkelijke toepassing van substitutie op archiefbescheiden van een 20-tal werkprocessen, in te trekken; - met ingang van 26 oktober 2009 daadwerkelijk substitutie toe te passen op alle ingekomen archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar; - de werkprocessen/zaaktypen die voor substitutie in aanmerking komen te publiceren conform bijgevoegde bekendmaking namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4/4

5 BEKENDMAKING Substitutie/vervanging van archiefbescheiden Burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden maken bekend dat zij in hun vergadering van 22 september 2009 op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 een besluit hebben genomen tot toepassing van substitutie op documenten die behoren tot de zaaktypen opgesomd in de zaaktypencatalogus, die volgens de vastgestelde selectielijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Een overzicht van de zaaktypen waarop dit substitutiebesluit van toepassing is, is in te zien op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in de gemeentehuizen in de locaties Julianastraat 34 te Vlijmen en Raadhuisplein 16 te Drunen. De fysieke documenten worden gedigitaliseerd middels scanning in PDF/A-formaat en daarna opgeslagen in een record managementsysteem met specifieke software, waardoor authenticiteit en beveiliging van documenten gegarandeerd is. Vernietiging van de fysieke documenten vindt plaats 3 maanden nadat deze zijn ontvangen. Bij de bewaring en toegankelijkheid van de digitale documenten worden de geldende vernietigingstermijnen in acht genomen conform de selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking op de gemeentelijke informatiepagina in weekblad De Scherper. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage in de gemeentehuizen in de locaties Julianastraat 34 te Vlijmen en Raadhuisplein 16 te Drunen en bij de openbare bibliotheken in de gemeente Heusden. Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van de publicatie bezwaar gemaakt worden. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen.

6 Hoofdfunctie Functie ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES

7 BETREKKINGEN TOT ANDERE INSTANTIES EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT EIGENDOM, BEZIT FINANCIËN

8 FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN FINANCIËN BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER BENODIGDHEDEN, HULPMIDDELEN VOOR GEBOUWEN, ADMINI- STRATIE EN BEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER INFORMATIEBEHEER DIENSTGEBOUWEN UITOEFENING VAN DE DIENST ADMINISTRATIEVE VERSCHULDIGDE BELASTINGEN EN HEFFINGEN VERSCHULDIGDE BELASTINGEN EN HEFFINGEN VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA

9 VERKIEZINGEN/ REFERENDA VERKIEZINGEN/ REFERENDA GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEBESTUUR GEMEENTEBESTUUR UITOEFENING BESTUURS- EN BEHEERSTAAK UITOEFENING BESTUURS- EN BEHEERSTAAK FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN

10 PERSONEEL BEHEER ALGEMENE DOCUMENTEN PERSONEEL BEHEER REGELGEVING PERSONEEL BEHEER OVERLEGORGANEN PERSONEEL BEHEER AANBESTEDINGEN PERSONEEL BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERSONEEL BEHEER PERSONEELSDOSSIERS PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER VERHOUDING TUSSEN PERSONEEL EN HET ORGAAN VERHOUDING TUSSEN PERSONEEL EN HET ORGAAN FINANCIËLE RECHTEN FINANCIËLE RECHTEN FINANCIËLE RECHTEN PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER PERSONEEL BEHEER GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID PERSONEELSVERENIGING, ONTSPANNING VAKBEKWAAMHEID, SCHOLING

11 PERSONEEL BEHEER EIGENDOM. BELASTINGEN OVERIGE PERSONEELS- AANGELEGENHEDEN ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM. BELASTINGEN REGELGEVING EIGENDOM. BELASTINGEN OVERLEGORGANEN EIGENDOM. BELASTINGEN AANBESTEDINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN KADASTER INSPECTIES BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN

12 EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN EIGENDOM. BELASTINGEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN BELASTINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING REGELGEVING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING OVERLEGORGANEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING AANBESTEDINGEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING INSPECTIES PLANSCHADE PLANSCHADE STRUCTUURPLANNEN STRUCTUURPLANNEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN

13 RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN BESTEMMINGSPLANNEN STREEKPLANNEN STREEKPLANNEN RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING ONTSLUITING EN EXPLOITATIE VAN GRONDEN WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING WONINGBEHOEFTE EN - VOORZIENING EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN EISEN AAN WOONGELEGENHEDEN BOUW BOUW SLOOP SLOOP TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN TOEZICHT OP GEBRUIK VAN TERREINEN

14 RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING WONINGVERBETERING WONINGVERBETERING OVERHEIDS- EN VERENINGINGSBOUW ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN INSPECTIES

15

16

17

18

19 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL

20 VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA VERKOOP / VERSTREKKING ALCOHOL IN HORECA BESCHERMING VAN DIEREN BESCHERMING VAN DIEREN

21 BESCHERMING VAN DIEREN TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER TOEZICHT OP OPENBARE GROND EN WATER VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND

22 VOORWERPEN IN OP OF BOVEN OPENBARE GROND BEVOLKING BEVOLKING OVERLAST/TOEZICHT OP OF BOVEN OPENBARE GROND ALGEMENE DOCUMENTEN BEVOLKING REGELGEVING BEVOLKING OVERLEGORGANEN BEVOLKING AANBESTEDINGEN BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING FAMILIE- EN PERSOONS- AANGELEGENHEDEN BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BURGERLIJKE STAND BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS

23 BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING BEVOLKING OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS BEVOLKINGSREGISTERS NATIONALITEIT EN INGEZETENSCHAP VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN OMTRENT PERSONEN REISDOCUMENTEN ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG REGELGEVING OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OVERLEGORGANEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG AANBESTEDINGEN OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG INSPECTIES BEVOLKINGSONDERZOEK HYGIËNE OPENBARE BAD- EN ZWEMGELEGENHEDEN DRINKWATERVOORZIENING DRINKWATERVOORZIENING BESTRIJDING BESMETTELIJKE ZIEKTEN LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING

24 OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING BEGRAAFPLAATSEN, KERKHOVEN, CREMATORIA BEGRAAFPLAATSEN, KERKHOVEN, CREMATORIA GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR SOORT GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP OPENBARE GEZONDHEID EN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG NAAR DOELGROEP MILIEU ALGEMENE DOCUMENTEN MILIEU REGELGEVING MILIEU OVERLEGORGANEN MILIEU AANBESTEDINGEN MILIEU INSPECTIES

25 MILIEU MILIEU MILIEU TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU TOEZICHT OP GEVAAR- LIJKE, SCHADELIJKE EN MILIEUHINDERLIJKE IN- RICHTINGEN HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER HYGIËNE VAN LUCHT, BODEM EN WATER AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING MILIEU AFVALINZAMELING MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU MILIEU AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING AFVALINZAMELING MILIEU RIOLERING

26 MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU TRILLINGEN EN GELUID MILIEU OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER GEZONDHEIDSZORG VOOR DIEREN ALGEMENE DOCUMENTEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER REGELGEVING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OVERLEGORGANEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER AANBESTEDINGEN OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING

27 OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDPREVENTIE EN - BESTRIJDING OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER OPENBARE VEILIGHEID/BRANDWEER BRANDWEERMATERIAAL BRANDWEERMATERIAAL BLUSMIDDELENVOOR- ZIENING BRANDWEER BRANDWEER BRANDWEER BRANDWEER

28 WATERSTAAT ALGEMENE DOCUMENTEN WATERSTAAT REGELGEVING WATERSTAAT AANBESTEDINGEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSCHAPPEN WATERSTAAT WATERSTAAT WATERSTAAT WATERBEHEER WATERBEHEER BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL WATERSTAAT BODEMPEIL

29 VERKEER EN VERVOER ALGEMENE DOCUMENTEN VERKEER EN VERVOER REGELGEVING VERKEER EN VERVOER OVERLEGORGANEN VERKEER EN VERVOER AANBESTEDINGEN VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER WEGENBEHEER WEGENBEHEER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER WEGENBEHEER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER ZORG VERVOERMIDDELEN ZORG VERVOERMIDDELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN

30 VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER VERKEER EN VERVOER ECONOMIE, ARBEID VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID. VERKEERSMAATREGELEN RIJBEWIJZEN VERKEER EN VERVOER TE WATER VERKEER EN VERVOER TE WATER VERKEER EN VERVOER TE WATER ALGEMENE DOCUMENTEN ECONOMIE, ARBEID REGELGEVING ECONOMIE, ARBEID OVERLEGORGANEN

31 ECONOMIE, ARBEID AANBESTEDINGEN ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID BANK- EN KREDIETWEZEN LAND- EN TUINBOUW ENERGIEVOORZIENING ENERGIEVOORZIENING INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL INDUSTRIE, DIENST- VERLENING EN HANDEL VISSERIJ ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID VISSERIJ VISSERIJ JACHT ECONOMIE, ARBEID JACHT

32 ECONOMIE, ARBEID ARBEIDSTIJDEN ECONOMIE, ARBEID ECONOMIE, ARBEID ARBEIDSTIJDEN ARBEIDSTIJDEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN AANBESTEDINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN WELZIJN WELZIJN WELZIJN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN

33 WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG JEUGD EN JONGEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG OUDEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG OUDEREN MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEHANDICAPTEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEHANDICAPTEN BIJSTANDSBEHOEVENDEN

34 WELZIJN, MAATSCHAPPELIJKE ZORG, SOCIALE VERZEKERINGEN VREEMDELINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN AANBESTEDINGEN INSPECTIES ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS

35 VAN HET ONDERWIJS LEERPLICHT, SCHOOLVERZUIM LEERPLICHT, SCHOOLVERZUIM SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS SCHOOLGEBOUWEN EN TERREINEN, BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS INRICHTING, MEUBILAIR, LEER- EN HULPMIDDELEN INRICHTING, MEUBILAIR, LEER- EN HULPMIDDELEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN

36 AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE LEERLINGEN EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIE KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN REGELGEVING KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN OVERLEGORGANEN

37 KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN AANBESTEDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST/HISTORIE KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN KUNST EN CULTUUR, ZEDEN EN GEWOONTEN, ONDERSCHEIDINGEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON KUNST/HISTORIE FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN ERETEKENEN EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN ERETEKENEN EN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE DOCUMENTEN

38 NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON REGELGEVING OVERLEGORGANEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON AANBESTEDINGEN NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON NATUUR- EN LANDSCHAPPELIJK SCHOON SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON NATUURSCHOON ALGEMENE DOCUMENTEN SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, REGELGEVING OVERLEGORGANEN

39 SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, AANBESTEDINGEN SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL SPORT EN SPEL FINANCIËLE STEUN FINANCIËLE STEUN RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME RECREATIE EN TOERISME SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, RECREATIE EN TOERISME

40 SPORT EN SPEL, RECREATIE EN TOERISME, RECREATIE EN TOERISME LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN ALGEMENE DOCUMENTEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN REGELGEVING OVERLEGORGANEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN AANBESTEDINGEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN LANDSVERDEDIGING, JUSTITIE, BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN JUSTITIE JUSTITIE INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN

41 Zaaktype/werkproce s Ontvangen van algemene documenten mbt de gemeentelijke organisatie ter kennisname Voorschriften en richtlijnen van derden aangaande de gemeentelijke organisatie Deelnemen aan overlegorganen inzake de gemeentelijke organisatie (niet zijnde gemeenschappelijke regelingen) Alleen deelnemer Aanbestedingen inzake de gemeentelijke organisatie aangaan Overeenkomsten sluiten Contracten aangaan Categorie B/V Opmerking 2.6 V 1 jr. Alle algemene documenten betreffende de 2.4 V 1 jr. Alle voorschriften en richtlijnen betreffende de 2.2 V 1 jr V 7 jr. Alle offertes, contracten en aanbestedingen betreffende de overeenkomsten,contract en. Bezwaarschriften ontvangen? V?? JR (afhankelij k van best. Besluit) Afgehandelde zaken 3 jr. Alleen bewaren indien bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan zaak bestreden besluit Beroepschriften ontvangen 2.25 V?? JR Afgehandelde zaken 3 jr. (afhankelij Alleen bewaren indien k van best. Besluit) bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan zaak bestreden besluit Zienswijze tegen voorgenomen besluit (TE VERNIETIGEN) 2.26 V?? JR Afgehandelde zaken 3 jr. (afhankelij Alleen bewaren indien k van best. Besluit) bezwaar deel uit maakt van een te bewaren zaak Dient gekoppeld te worden aan de zaak van het voor-genomen besluit

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN SECTIES CONTACTCENTRUM EN BURGERZAKEN, BEHEER EN ONTWIKKELING Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003 2002, no. 111 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake legestarieven Stein 2003 (Gem. blad Afd. A 2002, no. 111); gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen Samenvatting: Inleiding: In oktober 2008 heeft de bewoner van de Nassaulaan 93 te Vlijmen een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van een woonwagen ter vervanging van de huidige, in slechte staat

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen;

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; De Algemeen Directeur van de gemeente Heerde; Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; Mede gelet op het mandaatbesluit dat het

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 9264 2 februari 2015 Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen 1. Algemeen / inleiding: De gemeente

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014

Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Bijlage 1 bij het Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014 Klant Contact Beheer Basis Registratie Personen Bijhouden gegevens Basis Registratie Personen Wet BRP Klant Contact Uitvoering:

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Nr.: 40 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van Mierlo M.

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

beantwoording vragen art. 61 fractie DMP Heusden over de beleidsregels leerlingenvervoer schooljaar

beantwoording vragen art. 61 fractie DMP Heusden over de beleidsregels leerlingenvervoer schooljaar Onderwerp Zaaknummer: OWZIG05 beantwoording vragen art. 61 fractie DMP Heusden over de beleidsregels leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011 Collegevoorstel Inleiding In de brief van 26 augustus 2010 stelt

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Zaaknummer: OLOGyd02 Onderwerp beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Collegevoorstel Inleiding Op 3 januari 2010 heeft dhr. C.H. Verbunt bezwaar gemaakt tegen de weigering van een kapvergunning, gedateerd

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Brummen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Citeertitel

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 24 juni 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 juli 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: aanpassing tarieventabel bij de legesverordening 2008 i.v.m.

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

C. Bevoegdheidsuitoefening Griffier

C. Bevoegdheidsuitoefening Griffier C. Bevoegdheidsuitoefening Griffier 1. Algemeen 1.1 Voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale bijdrageregelingen en vergelijkbare regelingen (inzenden declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten,

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo) Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 23 april 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een werkplaats/garage. De aanvraag

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden L E I D R A A D LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden Voorwaarden, procedure en stappenplan Geactualiseerde versie 1 maart 2013 Archiefinspectie Regionaal Archief Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten College Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten Samenvatting: Inleiding: Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht dat alle Wro-instrumenten digitaal

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 19 september 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 19 september 2006 Nr.: 37 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 19 september 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen ing. A.A.G. van Mierlo

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMvdB05. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMvdB05. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMvdB05 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 18 mei 2010 Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Leidraad voor vervanging van informatie

Leidraad voor vervanging van informatie Leidraad voor vervanging van informatie Inleiding Vervanging van informatie 1 volgens de Archiefwet 1995 betekent dat informatie gereproduceerd wordt, waarna de oorspronkelijke informatie wordt vernietigd

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Vragen DMP ex art 61 RvO m.b.t. terrasvergunning Wijksestraat

Vragen DMP ex art 61 RvO m.b.t. terrasvergunning Wijksestraat Zaaknummer: VHDPB01 Onderwerp Vragen DMP ex art 61 RvO m.b.t. terrasvergunning Wijksestraat Collegevoorstel Inleiding In de bijgevoegde brief van 8 juni 2010 stelt de fractie DMP Heusden vijf vragen op

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

GEMMA Zaaktypencatalogus Toelichting

GEMMA Zaaktypencatalogus Toelichting GEMMA Zaaktypencatalogus Algemeen Voor u ligt de zaaktypencatalogus die een werkgroep onder leiding van EGEM heeft opgesteld. Het is een lijst met uniform vastgelegde namen van processen die als zaken

Nadere informatie

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN

Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN Versie 19/10/2015 ADVIES EN FACILITEITEN 7. ADVIES EN FACILITEITEN 1 7. ADVIES EN FACILITEITEN 7.1. Advies / Financiën omschrijving bevoegdheid bevoegd orgaan/ onder onder 1. Het op voorstel van de Treasurer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2006. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers.

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.348 RIS 179898 CONCERNKADER DIGITALE PERSONEELSDOSSIERS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Archiefwet

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D29FCD9* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op de artikelen 156, tweede lid,

Nadere informatie

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95 van de aanvraag 18 jaar of ouder is Raadsvoorstel Inleiding De vaststelling van de tarieven vindt normaliter gelijktijdig plaats met de vaststelling van de begroting. Voor wat betreft de legesverordening 2015 was dit niet mogelijk omdat

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Concept- ontwerpselectielijst gemeenten en (inter)gemeentelijke organen 2016

Concept- ontwerpselectielijst gemeenten en (inter)gemeentelijke organen 2016 Concept- ontwerpselectielijst gemeenten en (inter)gemeentelijke organen 2016 Arjan Versteeg Ad van Heijst Pagina 2 Nieuwe focus Waardering en selectie op het niveau van de actoren en archiefvormers Niet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Ontvangen brief van dhr. R. van Laarhoven izake leges

Ontvangen brief van dhr. R. van Laarhoven izake leges College Onderwerp: V200801500 Ontvangen brief van dhr. R. van Laarhoven izake leges Collegevoorstel Inleiding: Met dagtekening 9 juli 2008 is een brief ontvangen van de heer R. van Laarhoven gericht aan

Nadere informatie

Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers

Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers Schoning Algemeen Schoning vindt plaats voorafgaand aan de digitalisering en de overbrenging naar het Noord- Hollands Archief (NHA). Reden voor

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: College Onderwerp: V200900098 aanvraag voor reguliere bouwvergunning voor het wijzigen van de uitvoer van een eerder verleende bouwvergunning voor een vrijstaand bijgebouw op het perceel Burgemeester v/d

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

VOLMACHTENREGISTER 2015 GEMEENTE VENRAY

VOLMACHTENREGISTER 2015 GEMEENTE VENRAY VOLMACHTENREGISTER 2015 GEMEENTE VENRAY Omschrijving bevoegdheid: Bestuursorgaan: Gevolmachtigde V 1 Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het aangaan,, Burgemeester verlengen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Behandeld door de heer M. van Dalen Datum december 2007 Onderwerp bouwvergunning Ons kenmerk 8980

Behandeld door de heer M. van Dalen Datum december 2007 Onderwerp bouwvergunning Ons kenmerk 8980 Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor. 250 te Dordrecht, of De heer A.J.G. Baegen Viottakade Spuiboulevard 300 te Dordrecht 4 EP DORDRECHT Telefoon (0900)

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Raadsvergadering 06 december 2012

Raadsvergadering 06 december 2012 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer 084/2012 Raadsvergadering 06 december 2012 Agendapunt 08 Programmaveld Portefeuillehouder R.T.A. Korteland Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting-

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2005 gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Nadere informatie

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden waar mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. Het model heeft

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie