Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam"

Transcriptie

1 Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn vernietigd dient te worden. N: personeelsdossiers van beleidsbepalende / markante personen blijven bewaard. Voor documenten vastgesteld geldt de ministeriele Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven d.d. 24 augustus 1983, nummer 4130, Stcr 20/12/83, nr Voor documenten die dateren vanaf is van toepassing de ministeriele Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf, d.d. 21 november Documenten PERSONEELSGEGEVENS, LOOPAAN Persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, kopie identiteitsbewijs, kopieën van diploma s, getuigschriften sofinummer; keuring, assessment Sollicitatiestukken afgewezen sollicitanten V 1 jr V 1jr Sollicitatiebrief, aanstellingsbrief en - besluit, ambtseed, VOG, overplaatsingsbesluiten; Gegevens met betrekking tot ambtsjubileum; Stukken inzake verplichting tot vestiging, ontheffing en overgangsregelingen; Opgave werk- en verloftijden per jaar, tenzij met de elastingdienst een kortere termijn is afgesproken Opgave gewerkte uren, klokkaarten Verslagen functioneringsgesprekken en beoordelingen, functiewaardering, stukken en besluiten inzake bevordering of overplaatsing, afspraken rechtspositie; Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), tegemoetkoming studiekosten, Declaraties opleidingen Klachten, disciplinaire maatregelen Stukken betreffende de functievervulling en het gedrag; Verzoeken om toestemming- en

2 Documenten verleende goedkeuring voor vervulling nevenbetrekkingen en -functies esluiten tot detachering of uitlening; Aanvragen en toestemming inzake bijzondere verlofregelingen, Ontslagaanvragen, correspondentie inzake ontslag, pensionering VAKANTIE Vakantieoverzicht esluiten inzake overheveling vakantie-uren naar volgend jaar Opgaven toekenning buitengewoon verlof ZIEKTE, ONGEVALLEN Opgaven ziek- en hersteldmeldingen, statistieken Correspondentie inzake controlebezoeken edrijfsgeneeskundige onderzoeken MEDISCHE KEURING Keuringsrapporten lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid, na vervallen V 1 jr van de waarde voor de gebruiker RE-INTEGRATIE Overeenkomsten met reintegratiebedrijven; na vervallen overeenkomst Plannen van aanpak en voortgangsverslagen re-integratie Rapportages aan uitkerende instanties FINANCIEEL / ADMINISTRATIEF Salarisbetalingen Toekenning van toelagen, financiële tegemoetkomingen en vergoedingen krachtens geldende regelingen Toekenning behoud van loon in bijzondere omstandigheden Uitbetaling, aankoop verlofuren esluiten tot korting ivm voordelen uit de functie Loonbeslagen na opheffing beslag Opgaven van loonbelasting Werknemersverklaring Uitvoeringsstukken 1%-regel Declaraties PENSIOENEN Opgave van inkoopsommen en gedane stortingen van pensioenbijdragen Correspondentie over uitbetaalde spaargelden, opgaven inkoopsommen

3 Documenten Inkoop diensttijd VERZEKERING Schademeldingen, na afhandeling OVERIG Personeelsdossiers van medewerkers die in contact zijn gekomen met schadelijke stoffen als asbest; Integriteitsonderzoeken verlenen van opsporingsbevoegdheid aan ambtenaren, V 40 jr. V 40 jr. WACHTGELD, TIJDELIJKE UITKERINGEN Toekenning wachtgeld, begeleiding wachtgelders Overeenkomsten tot uitbetaling bovenwettelijke uitkeringen; na vervallen overeenkomst Overzichten en opgaven TIJDELIJKE KRACHTEN Stukken inzake werving tijdelijk personeel, correspondentie Contracten met uitzendbureau s; na vervallen contract. Afschriften diploma s en getuigschriften Stage-overeenkomsten INHOUDING EN OVERDRACHT Opgave aan de belastingdienst van uitgekeerde vergoedingen Opgaven van loonbelasting JURIDISCHE PROCEDURES Adviezen bezwaarcommissie na onherroepelijk worden Stukken m.b.t. beroepsprocedures na onherroepelijk worden esluit, bezwaar en beroep Functiewaardering; V 3 jr V 3 jr V10 jr..

4 Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam II. personeelsbescheiden van algemene aard. betekent dat de documenten bewaard dienen te blijven bij het orgaan dat de documenten heeft opgemaakt en bij het orgaan dat daaraan specifieke rechten ontleent. Documenten na 1995 Documenten voor 1996 Mededelingen en inlichtingen van derden Ter kennisgeving ontvangen stukken Statistieken van belang voor de gemeente FORMATIE EN PERSONEELSEZETTING Formatieplannen per afdeling/organisatie-onderdeel Stukken inzake werving personeel V 1 jr V 1 jr EVOEGDHEDEN esluiten m.b.t. delegatie/mandatering V 30 jr. van bestuurders naar ambtenaren, na vervallen besluit ELEIDSVORMING Nota s, memo s, besluiten m.b.t. de rechtspositie, plannen en overlegverslagen inzake personeelsbeleid, verzuimbeleid, voorrangsbeleid en positieve acties t.b.v. doelgroepen Onderzoeksrapporten, onderzoeksmateriaal van belang voor reconstructie Enquêtes, onderzoeksmateriaal, onderzoeksgegevens REGELGEVING verordeningen en regelingen, reglementen, circulaires, protocollen Tekst ambtseed Gedragscodes en instructies personeel Voorschriften van derden indien van belang voor gemeentelijk personeel beheer OVERLEGORGANEN Medezeggenschap;. instelling/samenstelling en notulen van overleg met estuurder GO agenda s, notulen, vergaderstukken en adviezen ( C)OR stukken inzake verkiezingsuitslag, samenstelling en adviezen/besluiten, notulen van overleg met estuurder FUNCTIEWAARDERING FUWA, functiewaarderingen, functiebeschrijvingen

5 Documenten na 1995 Documenten voor 1996 ARO en MEDISCHE MAATREGELEN Instelling arbocommissie en benoeming leden Verzuimbeleid en risico inventarisatieanalyse RI&E en plannen van aanpak Preventieve acties gezondheid. personeel, vaccinaties Rapportages en evaluaties preventieve acties en vaccinaties EDRIJFSZELFESCHERMING Evacuatieplannen, calamiteitenplannen; V 1 jr. na vervallen Oefeningen, evaluaties Aanwijzing HV-medewerkers VERTROUWENSPERSONEN Jaarverslagen vertrouwenspersonen EDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK Jaarverslagen SPAARLOONREGELING Voorlichtingsbijeenkomsten, inlichtingen V 1 jr V 1 jr Afdrachten, overzichten per persoon ONTSPANNING, PERSONEELSVERENIGING Uitjes, teambuilding, vieringen

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

Raam-cao bos en natuur

Raam-cao bos en natuur Raam-cao bos en natuur 01 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelen Deze cao is afgesloten tussen: enerzijds - Nederlandse Vereniging van Boseigenaren - Algemene Vereniging

Nadere informatie

CAO Reclassering 2007

CAO Reclassering 2007 CAO Reclassering 2007 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN...7 Artikel 1 - Definities... 7 Artikel 2 - Mannelijke/vrouwelijke benamingen... 7 Artikel 3 - CAO Partijen... 7 Artikel 4 - Looptijd... 7 Artikel

Nadere informatie

In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan.

In bijgevoegde versie van het overzicht treft u de voorgestelde wijzigingen aan. Agendapunt 5 Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 30 januari 2015 ACTUALISEREN MANDAAT- EN VERVANGINGSOVERZICHT Op 6 december 2013 is door het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 ARBEIDSVOORWAARDEN Gemeente Kampen CAR/LAR Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 Bijgewerkt tot en met LOGA circulaire ECCvA/U20130314 van 27 maart 2013 (49e wijziging) 1 Woord vooraf Voor

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Den Haag, april 2012 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Uitvoeringsregeling I: Algemene bepalingen, looptijd, reikwijdte en hardheidsclausule

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Landsverordening van de houdende regels van materieelrechtelijke aard betreffende

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek Hoofdstuk 7 Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek 1. DEFINITIES definities Artikel 7:1 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Rechtspositie Rijksambtenaar

Rechtspositie Rijksambtenaar Rechtspositie Rijksambtenaar Juni 2012 Rechtspositie rijksambtenaar Juni 2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 Verantwoording Deze brochure is tot stand gebracht door de directie

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2007-2008 Deze CAO-gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 april 2007 t/m 31 maart 2008. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 Deze CAO Gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 januari 2006 t/m 31 maart 2007. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen

Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen Collectieve arbeidsovereenkomst 2006/2007 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen afgesloten tussen: WVOI - Enschede en ABVAKABO FNV - Zoetermeer AOb - Utrecht Onderwijsbond CNV - Zoetermeer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie