DOORONTWIKKELING SOCIAL RETURN IN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORONTWIKKELING SOCIAL RETURN IN 2012"

Transcriptie

1 DOORONTWIKKELING SOCIAL RETURN IN 2012 advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen F. Esendam afdeling PJC P. Tjepkema afdeling WRK K. Oost afdeling WRK H. Kroeze afdeling BNR Definitieve versie d.d. 4 april 2012

2 INHOUD pag 1. Aanleiding en achtergrond Wat is social return Huidige situatie bij de gemeente Emmen Belangrijk bij social return Handleiding voor gemeenten Meerjarig beleidskader arbeidsmarkt-en participatiebeleid Social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen Stand van zaken beleid en uitvoering Doel van deze notitie Doel en resultaat Opdrachtgever/opdrachtnemer Beantwoording van vragen Afbakening Randvoorwaarden Risico's 7 3. Antwoorden op de onderzoeksvragen Stadium van de implementatie Hoe wordt social return een succes Kansen door Wet Werken naar Vermogen Planning van komende aanbestedingen Meer uitstroom door doelgroepverbreding Promoten als activiteit MVO 9 4. Voorstel voor inrichting werkproces en bestekstekst Het kernwerkproces Bestekstekst, c.q. programma van eisen Handhavingsbeleid 5. Acties in Accountmanagement Communicatie Monitoring 12 Voorstel-besluit 12 Bijlage 1. Werkproces 13

3 Aanleiding en achtergrond 1.1. Wat is social return Social return is het koppelen van sociale doelstellingen aan het besteden van middelen voor allerlei diensten, werken en producten met als doel opleidingsmogelijkheden, werk- of stageplekken te creëren voor werkzoekenden. De gemeente vervult samen met haar ketenpartners een belangrijke taak bij het integreren en re-integreren van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Naast allerlei activiteiten die direct op dit gebied worden ontplooid is het ook mogelijk via aanbestedingen, waarbij allerlei gemeentelijke opdrachten in de markt worden gezet, ondernemers te verplichten om werkzoekenden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Primair doel van deze sociale criteria / besteksvoorwaarden is om de werkzoekende aan regulier werk te helpen Huidige situatie over social return bij gemeente Emmen In het kader van het Strategisch Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2010 is door de raad destijds besloten dat bij elke gemeentelijke aanbesteding van een werk boven de ,- zal worden nagegaan of er mogelijkheden zijn om in het kader van de uitvoering van die opdracht werkzoekenden in te schakelen of opleidingsactiviteiten voor werkzoekenden en / of jongeren te organiseren. In het geval van werken wordt de opdrachtnemer in het bestek verplicht voor minimaal 5% van het aantal gecalculeerde uren werkzoekenden, leerlingen en / of stagiaires in te zetten. Bij aanbestedingen van diensten zal van geval tot geval worden beoordeeld of dit mogelijk is. De opdrachtnemer is in het kader van de onderhavige opdracht verplicht om "personen met afstand tot de arbeidsmarkt' in te zetten Dit kunnen werkzoekenden zijn met een uitkering WWB, WIA, of Wajong en SWwerknemers. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen o.a. ingezet worden door het bieden van een: duurzame arbeidsplaats, praktijkplaats bij een leer/werktraject (BBL), beroepsspecifieke opleiding, stageplaats, participatieplaats. 1.3 Belangrijk bij social return Maatwerk is het credo. Dat geldt zowel voor het beleid als voor de individuele inkoop- en aanbestedingstrajecten. Factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn bijvoorbeeld: de situatie op de arbeidsmarkt, de omvang van de aanbesteding of inkoop, het draagvlak voor social return, het type werkzaamheden bij de opdrachtnemer, de beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de ervaring die gemeente en opdrachtnemers al hebben opgedaan met social return. Belangrijk bij social return is de keuze van doelen en doelgroepen. Deze geschiedt langs de volgende lijn /cyclus: het beleid van de gemeente -> de doelen van social return -» de eerste keuze van de doelgroepen - de beschikbaarheid en geschiktheid bepalen -> de definitieve keuze maken over doel en doelgroepen.

4 1.4. Handleiding voor gemeenten Gemeenten kunnen bij de inkoop van diensten met de leveranciers afspraken maken over social return: (leer)werkplekken en stageplekken voor bijvoorbeeld jongeren met een beperking of langdurig werklozen. Maar wanneer en hoe kan een gemeente social return inzetten en met welke factoren moet de gemeente rekening houden? De handleiding 'Social return bij inkoop door gemeenten' geeft antwoord op deze vragen. Daarin vindt u aan de hand van vijf thema's informatie over het hele proces van social return; doelen en opbrengsten; social return bij inkoop: wanneer en hoe; social return bij Europese aanbestedingen; de implementatie van social return; de uitvoering van social return; Volgens de VNG past bijna 80% van de Nederlandse gemeenten social return toe, maar er is nog een wereld te winnen met betrekking tot het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten, bijv. plaatsing van WWB'ers. Ook bedrijven -opdrachtnemers / leveranciers- moeten soms nog leren hoe hiermee om te gaan. De VNG wil de dialoog met het bedrijfsleven hierover aangaan. Social return is niet altijd toe te passen en vraagt maatwerk met opdrachtnemers. Bedrijven kunnen zelf ook creatieve ideeën hebben over invulling van social return. Verder is van belang dat het Rijk onlangs heeft besloten voor alle aanbestedingen 5% social return toe te passen. Ze moeten dit nog verder uitwerken. Daarover is de VNG al in gesprek met BZK. Een mooie kans voor gemeenten om daarop in te spelen en mensen toe te leiden naar die bedrijven Beleidsontwikkeling arbeidsmarkt- en participatiebeleid Op dit moment is het nieuwe meerjarig beleidskader arbeidsmarkt- en participatiebeleid vastgesteld. Dit noopt ons ertoe opnieuw te kijken naar de verbinding tussen het te voeren beleid en de uitvoering daarvan. De gewenste cyclus hiervoor staat beschreven in 1.3. Duidelijk is dat met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen per 1 januari 2013 zich grote veranderingen zullen voltrekken bij de bestrijding van de werkloosheid; onder meer door te gaan werken met het begrip loonwaardebepaling. De grote uitdaging, ofwel de kans van slagen bij de uitvoering van de nieuwe wet, is de bereidheid van werkgevers hieraan mee te werken. Over Social Return is de volgende passage in het meerjarig beleidskader opgenomen: "Social return is het koppelen van sociale doelstellingen aan het besteden van middelen voor allerlei diensten, werken en producten met als doel opleidingsmogelijkheden, werk- of stageplekken te creëren voor werkzoekenden. De gemeente vervult samen met haar ketenpartners een belangrijke taak bij het integreren en re-integreren van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Naast allerlei activiteiten die direct op dit gebied worden ontplooid is het ook mogelijk via aanbestedingen waarbij allerlei gemeentelijke opdrachten in de markt worden gezet ondernemers te verplichten om werkzoekenden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Primair doel van deze sociale criteria / besteksvoorwaarden is om de werkzoekende aan regulier werk te helpen. Bij elke gemeentelijke aanbesteding boven ,= zal worden nagegaan of er mogelijkheden zijn om in het kader van de uitvoering van die opdracht werkzoekenden in te schakelen of opleidingsactiviteiten voor werkzoekenden en / of jongeren te organiseren.

5 In het geval van werken wordt de opdrachtnemer in het bestek verplicht voor minimaal 5% van het aantal gecalculeerde uren werkzoekenden, leerlingen en / of stagiaires in te zetten. Bij aanbestedingen van diensten zal van geval tot geval worden beoordeeld of dit mogelijk is." 1.6. Social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en social return liggen in eikaars verlengde. Social return bij inkoop is een manier om mvo-doelstellingen te realiseren en daardoor het imago van zowel bedrijven als gemeenten te verbeteren. Wikipedia hanteert de volgende definitie, de zg. Triple-P-benadering, over maatschappelijk verantwoord ondernemen: "duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van: ondernemen gericht op economische prestaties - profit-, met respect voor de sociale kant -people-, binnen de ecologische randvoorwaarden - planet-. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling -OESO- heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten." Een praktische definitie voor duurzaam ondernemen die door het MKB gehanteerd wordt, is: "duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie". Bij de voorlichting over social return is het van belang de bedrijven te laten inzien dat dit een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen is Stand van zaken beleid en uitvoering De gemeente Emmen zit op dit moment in een proces van doorontwikkeling. Dat geldt ook voor social return. Bij dit onderwerp is de uitvoering in een werkproces beschreven. Elke aanbesteding wordt bij de afdeling PJC /team Juridische zaken en Inkoop (team Jl) getoetst. De afdeling Werk is contactpersoon voor matching met mensen uit de bestanden van het Werkplein. Bestuurlijk verantwoordelijk voor het inkoopbeleid is wethouder Houwing. Wie ambtelijk eindverantwoordelijk -proceseigenaar- is en hoe de monitoring plaats vindt van de 5%-norm behoeft nadere regeling. Noodzakelijk is een goede verbinding te krijgen tussen het te voeren beleid en een effectieve en efficiënte uitvoering. Dit noopt ons er toe aan de hand van de nieuwe beleidsdoelen in het meerjarig beleidskader arbeidsmarkt- en participatiebeleid en de daaruitvoortvloeiende beleidsnotitie over het re-integratiebeleid één en ander tegen het licht te houden. Consequenties, in de vorm van wijzigingsvoorstellen bij de uitvoering van social return, worden in deze notitie behandeld.

6 Doel van de notitie 2.1. Doel en resultaat Het doel van deze notitie is een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van social return en aan zowel de werkgelegenheidsdoelen van het arbeidsmarkt- en participatiebeleid als de organisatiedoelen van de gemeente Emmen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het resultaat is een advies aan het college van B & W Opdrachtgever / opdrachtnemer Wij stellen voor het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap als volgt te regelen. Bestuurlijk opdrachtgevers zijn de wethouders mevrouw N. Houwing en de heer H. Jumelet. Ambtelijk opdrachtgever is de concerndirecteur Strategie en Beleid, de heer F. Disch, c.q. de Afdelingsmanager Werk. Ambtelijke opdrachtnemers zijn de heer F. Esendam, inkoopmanager en de heer P. Tjepkema, teamleider werkgeversdienstverlening Beantwoording van vragen In deze notitie wordt een advies opgesteld aan de hand van de volgende onderzoeksvragen. 1. In welk stadium bevindt zich thans de implementatie van het beleid over social return, dat dateert van Welke zaken behoeven nadere uitwerking? 2. Wat is er voor nodig om social return tot een succes te maken? Bij voorbeeld: moet bij elke aanbesteding vooraf worden beoordeeld of de werkzaamheden geschikt zijn voor de mensen uit de bestanden van Sociale Zaken? Moeten we in de gunningscriteria opnemen dat het bedrijf aangeeft hoe ze om wil gaan met het 5%-criterium? Willen we een aanscherping van het soort overeenkomst dat een bedrijf met een werkzoekende aangaat: bijvoorbeeld een BBL-traject in plaats van stage? 3. Welke kansen biedt de Wet Werken naar Vermogen? En wat zijn de gevolgen van het nieuwe re-integratiebeleid voor social return? 4. Hoe krijgen we zicht op de aanbestedingen, door de gemeente en de projecten waarin de gemeente financieel participeert, die er aan staan te komen en de mogelijke match met de doelgroepen van sociale zaken; ofwel kan sociale zaken dan ook leveren? Kan op voorhand c.q. voorraad worden geschoold? 5. In de huidige aanpak zijn WW, wachtlijst SW en NUG niet meegenomen. Biedt doelgroepverbreding meer kansen voor uitstroom uit de uitkering? 6. Welke kansen worden gecreëerd als social return bij bedrijven wordt gepromoot als activiteit in het kader van mvo? 2.4. Afbakening Het betreft hier alleen aanbesteding en inkoop die door de gemeente Emmen plaatsvindt en projecten waarin zij financieel participeert Randvoorwaarden Bij het opstellen van onderhavig advies over de doorontwikkeling van de uitvoering van social return is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden: beschikbaarheid van voldoende middelen (bijv scholingsgeld uit het W-deel) en medewerkers die beschikken over kennis van inhoud en proces; nauwgezet uitvoeren van het handhavingsbeleid.

7 2.6. Risico's Aan bedrijven wordt medewerking aan social return opgelegd. Daarmee is het niet gegarandeerd dat het Sociale Zaken c.q. het Werkplein altijd geschikte kandidaten kan selecteren. In het werkproces wordt zo vroeg mogelijk bepaald of inschakeling van klanten uit de doelgroep haalbaar is. 3. Beantwoording van de onderzoeksvragen 3.1. Stadium van implementatie In welk stadium bevindt zich in eind 2011 de implementatie van Social Return. Welke zaken vragen om verdere uitwerking? Antwoord: Het team Jl van de afdeling PJC draagt zorg voor en bewaakt dat er in elke gemeentelijke aanbesteding op het terrein van werken en diensten standaard een social-retum-clausule wordt opgenomen. Deze standaardclausule is opgesteld in samenwerking tussen afdeling Werk en team Juridische Zaken en Inkoop en is gebaseerd op het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid. In afwachting van de goedkeuring van het nieuwe werkproces is reeds een voorzichtig begin gemaakt met de uitvoering van deze werkwijze. Het proces van de matching van kandidaten op SR-plekken is voor verbetering vatbaar Hoe wordt social return een succes Wat is er voor nodig om social return tot een succes te maken? Bij voorbeeld: moet bij elke aanbesteding vooraf worden beoordeeld of de werkzaamheden geschikt zijn voor de mensen uit de bestanden van sociale zaken? Moeten we in de gunningscriteria opnemen dat het bedrijf aangeeft hoe ze om wil gaan met het 5%-criterium? Willen we een aanscherping van het soort overeenkomst dat een bedrijf met een werkzoekende aangaat: bijvoorbeeld een BBL-traject in plaats van stage? Antwoord: Voor de goede match van kandidaten en werkzaamheden wordt de afdeling Werk reeds vóór publicatie van de aanbesteding betrokken bij het proces. Zodoende kan tijdig worden gezocht naar de juiste kandidaten en kunnen die middels scholing of anderzins voorbereid worden op de uit te voeren werkzaamheden. Een kandidaat komt bij voorkeur uit het bestand van sociale zaken, maar kan bijvoorbeeld ook een ww-er of een leerling van de Praktijkschool zijn. Per aanbesteding, in samenwerking met het Jl en desbetreffende functionele afdeling, wordt een maatwerk tekst social return opgesteld. Aanbieders uitdagen creatief mee te denken. Ook bedoeld om bij gunning meer commitment te verkrijgen. Zoveel mogelijk betaalde werkplekken creëren om mensen uit de bijstand te krijgen. Het matchingsproces (werving / selectie, matching, begeleiding en nazorg) optimaliseren en borgen Kansen door Wet Werken naar Vermogen Welke kansen biedt de Wet Werken naar Vermogen, c.q. het nieuwe reintegratiebeleid bij Social Return. Antwoord:

8 Op 1 januari 2013 is de Wet Werken naar Vermogen operationeel. Doel van deze wet is dat meer mensen gaan participeren op de arbeidsmarkt. Wij gaan inspanningen plegen om mensen met een verdiencapactiteit tussen % van het wettelijk minimumloon (WML) via loondispensatie aan een baan te helpen bij reguliere werkgevers. Werkgevers krijgen hierbij de mogelijkheid deze werknemers onder het WML te betalen. De gemeente vult het te betalen loon aan met een aanvullende uitkering tot maximaal het WML. Het te betalen loon door de werkgever wordt bepaald op basis van de vastgestelde loonwaarde. Dit middel kan in het kader van social return worden toegepast Planning van komende aanbestedingen Hoe krijgen we zicht op aanbestedingen, door de gemeente en de projecten waarin de gemeente financieel participeert, die er aan staan te komen en de mogelijke match met de doelgroepen van sociale zaken; ofwel kan de afdeling Werk dan ook leveren? Kan op voorhand c.q. voorraad worden geschoold? Antwoord: Bij iedere voorgenomen inkooptransactie boven e ,-- moet verplicht advies worden ingewonnen bij het team Jl, dan wel begeleidt het team de aanbestedingsprocedure. Voor diensten wordt per aanbesteding bekeken of Social Return van toepassing is. Het team Jl schakelt vóór de publicatie van de aanbesteding de afdeling Werk in om de clausule over Social Return af te stemmen Meer uitstroom door doelgroepverbreding In het beleid over social return aanpak zijn de doelgroepen WW, wachtlijst SW en NUG niet meegenomen. Biedt doelgroepverbreding meer kansen voor uitstroom uit de uitkering? Antwoord: In het huidige beleid wordt gesproken van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen zijn werkzoekenden met uitkering WWB, WIA, Wajong en SW-werknemers. In de nota re-integratiebeleid van sociale zaken is het volgende hoofdstuk opgenomen over doelgroepenbeleid en -prioritering. "Het voorstel is om het klantenbestand in te delen op basis van de potentiële arbeidsproductiviteit. Dit sluit ook aan bij de toekomstige Wet werken naar vermogen, waarin de vast te stellen loonwaarde van een cliënt een centraal uitgangspunt is. Deze indeling sluit aan bij de huidige doelgroepindeling in Poort, Participatie en Zorq. Doelgroep 1 Omschrijving Mensen met een actuele Prioritering arbeidsproductiviteit boven het minimumloon. Deze groep kan werkloos zijn vanwege fricties op de arbeidsmarkt. 2 3 Mensen met een actuele arbeidsproductiviteit lager dan het minimumloon, die met ondersteuning hun arbeidsproductiviteit kunnen verhogen tot boven WML. Mensen met een positieve potentiële arbeidsproductiviteit, maar lager dan het minimumloon. Ook na ondersteuning zullen zij niet het minimumloon kunnen verdienen. Deze groep wordt beschouwd als zelfredzaam. Re-integratietrajecten worden niet ingezet. Dienstverlening bestaat uit persoonlijke begeleiding van de klantmanager. Een traject met verschillende reintegratie-instrumenten wordt ingezet met als doel uitstroom naar regulier werk. Deze groep is blijvend aangewezen op loonkostensubsidie/loondispensatie. Periodiek wordt bekeken of de situatie van de cliënt zodanig is gewijzigd dat doorstroom naar groep 2 mogelijk is. 4 Mensen met een negatieve potentiële arbeidsproductiviteit. Voor deze mensen zijn de kosten van begeleiding hoger dan de productiviteit. Voor deze groep worden geen reintegratie-instrumenten ingezet. Verwijzing naar zorgtraject, dagbesteding of maatschappelijke participatie.

9 Concreet betekent dit dat alleen maar voor groep 2 en groep 3 een breed aanbod re-integratie-instrumenten worden ingezet. Voor groep 1 vindt minimale inzet plaats, omdat wij verwachten dat deze groep op eigen kracht betaald werk kan vinden. Wel bieden wij dienstverlening in de vorm van het poortprogramma, jobhunting en persoonlijke begeleiding door de klantmanager. Voor groep 4 (de 'zorgklanten') worden geen instrumenten vanuit het participatiebudget ingezet. In plaats hiervan wordt verwezen naar voorliggende voorzieningen, bijvoorbeeld de WMO of jeugdzorg. Met maatschappelijke instellingen worden beleidsgestuurde contractafspraken gemaakt. Daarnaast vindt voor deze laatste groep eventuele verwijzing plaats naar indicatiestelling beschut werk Wsw of Wajong". Einde citaat. Het hoogste doel bij Social Return is mensen laten uitstromen uit de bijstand. In één adem kunnen we daaraan toevoegen dat ook voorkoming van instroom in de bijstand derhalve van eminent belang is. In het kader van het beleid over Social Return stellen wij voor de groep mensen die straks vallen onder de werking van de Wet Werken naar Vermogen deze indeling over te nemen en het instrument in te zetten bij de groepen 1, 2 en 3. Daarbij betrekken we ook de mensen uit de bestanden van WW, WSW, Praktijkschool (Wajong) en eventueel NUG Promoten als activiteit MVO Welke kansen worden gecreëerd als social return bij bedrijven wordt gepromoot als activiteit in het kader van mvo? Antwoord: Dit is afhankelijk van de sector. In sommige sectoren, zoals de bouwwereld, is dit fenomeen al goed bekend. Het beleid heeft vooral betrekking op werken, dus zal promotie voor deze categorie weinig meerwaarde hebben. Gezien het maatwerkkarakter van dit beleid zal generieke promotie weinig effectief zijn. Voor de bedrijven die hiermee minder ervaring hebben, geldt dat zij daar onder begeleiding van en in samenwerking met de gemeente ervaring mee zullen opdoen indien een opdracht aan hen wordt gegund. Langzamerhand zullen steeds meer bedrijven hier actief in participeren en een concrete bijdrage aan gaan leveren. Voorstel voor inrichting werkproces en bestekstekst In dit hoofdstuk wordt, op basis van het voorgaande, beschreven hoe de bestekstekst, c.q. het programma van eisen, en het werkproces er met ingang van 2012 uitzien, indien conform over dit rapport wordt besloten Het kernwerkproces Gelet op het voorgaande ziet het kernwerkproces er als volgt uit: 1. Elke functionele afdeling meldt elke aanbesteding boven e ,-- aan bij afdeling PJC / team Juridische zaken en Inkoop (team Jl). Er komt een overzicht van de contactpersonen per afdeling. De keuze voor het bedrag e ,-- als ondergrens is gebaseerd op de gedachte dat er, gelet op de uitvoerbaarheid, geen rendement wordt verwacht in het kader van social return.

10 2. Het team Jl gaat na, in samenwerking met de afdeling Werk en de betreffende functionele afdeling, welke tekst in de bestekstest over de voorgenomen aanbesteding wordt opgenomen. In deze fase wordt onderzocht of deze aanbesteding geschikt is om mensen uit de doelgroep in te schakelen. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt. Als voorbeeld noemen we de vraag of scholing op voorraad kan plaatsvinden. 3. Na de gunning wordt de afdeling Werk door het team Jl op de hoogte gebracht van het college-besluit. 4. De afdeling Werk neemt binnen een week contact op met de werkgever / gegunde en leidt het besluit door naar het Training & Diagnosecentrum (TDC) voor de selectie van klanten, plaatsing en begeleiding op de werkplek. In dit stadium worden procedureafspraken gemaakt voor de invulling en vastlegging van de SR-clausule. 5. Monitoring van het resultaat vindt plaats door de afdeling Werk op die aanbestedingen waarvoor social return van toepassing is verklaard Bestekstekst, c.q. programma van eisen Maatwerk bij de toepassing van Social Return is het credo. Per aanbesteding wordt de bestekstekst verder geconcretiseerd bij de keuze van doelgroep en instrument. Hieronder volgt de algemene bestekstekst. 1. Op grond van het Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010 is het bij elke gemeentelijke aanbesteding van een werk boven ,= verplicht om in het kader van de uitvoering van die opdracht werkzoekenden in te schakelen of opleidingsactiviteiten voor werkzoekenden en / of jongeren te organiseren. De opdrachtnemer is in het kader van onderhavige opdracht verplicht om voor minimaal 5% van het aantal gecalculeerde uren 'personen met een afstand tot de arbeidsmarkt' in te zetten. Dit kunnen zijn: werkzoekenden met uitkering WWB (Wet Werk en Bijstand), mensen met WIA (Werk en Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen), mensen met Wajong (Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten), leerlingen van de Praktijkschool, werknemers Sociale Werkvoorziening, mensen met WW, NUG. Gelet op besluit over de inzet van social return, om zo veel mogelijk mensen uit de uitkering naar betaald werk te bemiddelen, worden met ingang van 2012 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Uitgangspunt is prioriteit bij het hoogst haalbare, nl. betaald werk en / of een BBL-traject. Daarbij wordt volgende prioritering gehanteerd bij de overeenkomst met de werkgever over inzet van werkzoekenden bij de uitvoering van het contract: Betaald werk, eventueel met loondispensatie of een BBL-traject; Stages en werken met behoud van uitkering. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden, indien nodig, door de opdrachtnemer begeleid. Op het moment van inzet in het arbeidsproces beschikken zij in onvoldoende mate over vakbekwaamheid. De - door de in te zetten pers(o)on(en)- uit te voeren werkzaamheden dienen deze perso(o)n(en) een goed beeld te geven van de dagelijkse bedrijfsvoering van 10

11 de opdrachtnemer. Hierover worden nadere werkafspraken gemaakt. 4. Een accountmanager van de afdeling Werk neemt binnen 5 werkdagen na de definitieve gunning contact op met opdrachtnemer. De afdeling Werk zal indien mogelijk (een) geschikte perso(o)n(en) aanwijzen die ingezet zal / zullen worden tijdens de uitvoering van het betreffende werk dan wel op een andere wijze binnen de organisatie van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan de toegewezen perso(o)n(en) niet weigeren. Ook kan de afdeling Werk een derde partij inschakelen die namens haar de aanlevering van de deelnemers voor zijn / haar rekening neemt. 5. De opdrachtnemer stelt een planning op over de inzet van de toegewezen perso(o)n(en) in het project. De opdrachtnemer dient over de verplichting tot het inschakelen van werkzoekenden, binnen 5 werkdagen na de toewijzing van de in te zetten /op te leiden perso(o)n(en) haar planning aan te leveren en in overleg te treden met de afdeling Werk. In de planning moeten zijn opgenomen de aard van de werkzaamheden en de mate waarin de toegewezen persoon wordt ingezet, uitgedrukt in mensuren / dagen per werkweek. De werkzaamheden moeten van dien aard zijn dat de toegewezen persoon een goed beeld krijgt van de organisatie, dit ter beoordeling door de afdeling Werk. 6. De afdeling Werk zal op basis van de planning van de opdrachtnemer als ook de gegevens van de toegewezen persoon een werkformulier opstellen. Dit formulier wordt toegezonden aan de opdrachtnemer en wordt uiterlijk 5 werkdagen na opdrachtverstrekking ondertekend geretourneerd door de opdrachtnemer. 7. Indien opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst met de gemeente Emmen zijn verplichtingen over de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet of niet volledig nakomt of is nagekomen ten tijde van de opleverdatum, zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ten grootte van e 1.000,= per dag waarop de in te zetten persoon niet of niet volledig is ingezet. Deze inhouding vindt niet plaats indien buiten schuld van de aannemer de beoogde inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet is bereikt. De bewijslast hiervoor berust bij de opdrachtnemer. 8. Indien de toegewezen persoon niet verschijnt op het afgesproken tijdstip, doet de opdrachtnemer hiervan onverwijld melding bij de afdeling Werk. Indien de toegewezen persoon door ziekte niet in staat is te verschijnen op het afgesproken tijdstip, dan dient opdrachtnemer deze persoon de eerste 5 ziektedagen in te laten halen. 9. Indien de hoofdaannemer werkt met onderaannemers blijft hij volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van Social Return. De toegewezen persoon kan alleen geplaatst worden in de organisatie van de hoofdaannemer. 10. Na de uitvoering van de overeenkomst zullen in het overleg met de afdeling Werk concrete afspraken worden gemaakt over het al dan niet inzetten van de toegewezen persoon voor een langere termijn en de mogelijkheden om hiervoor instrumenten uit de re-integratieverordening in te zetten / te gebruiken. 11. Door inschrijving verklaart de aannemer zich akkoord met bovenvermelde bepalingen. 11

12 4.3. Handhavingsbeleid Wanneer een deelnemer zonder afmelding verzuimt of zich ziek meldt, dan is "De handleiding voor verzuim van de re-integratiedeelnemer" (verzuimprotocol) onverkort van toepassing. Dit betekent dat de deelnemer nog dezelfde dag bezoek krijgt van de door de gemeente Emmen gecontracteerde verzuimbegeleider. Onterecht verzuim of als de deelnemer niet meewerkt aan het verzuimonderzoek en aanwijzingen, voorschriften of afspraken niet opvolgt of op een andere manier niet meewerkt aan zijn/haar re-integratietraject, dan leidt dit in de meeste gevallen tot het opleggen van een maatregel of een boete. Een maatregel is een korting op de uitkering. Tevens wordt een maatregel opgelegd als het volgende gedrag wordt vertoond: het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen; het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. 5. Acties voor Inzet accountmanagement De matching van kandidaten met de werkzaamheden is sinds 1 januari 2012 als taak ondergebracht bij één van de accountmanagers van het werkgeversteam TDC. De accountmanager van de afdeling Werk draagt zorg voor de verbinding tussen gemeentelijke afdelingen die betrokken zijn bij het uitvoeren van aanbestedingen en het realiseren van werkplekken /stageplekken, zoals contractueel is vastgelegd bij de gunning van een opdracht Communicatie Informeren ambtelijk apparaat De afdelingsmanagers van de gemeente worden op de hoogte gebracht van de hoofdlijnen van het werkproces uit dit rapport over de doorontwikkeling van social return. Uitvoering hiervan geschiedt in samenwerking door de inkoopmanager van team Jl en de accountmanager van de afdeling Werk. De inkoopmanager neemt de coördinatie van de 5%-maatregel voor zijn rekening. Werkqeversdienstverleninq In het Meerjarenkader Arbeidsmarkt- en Participatiebeleid zijn een aantal acties opgenomen in het kader van de werkgeversdienstverlening. Eén daarvan betreft aandacht voor Social Return. Ter uitvoering van die acties wordt op dit moment gewerkt aan een plan van aanpak, waar uitvoering van de nieuwe wet Werken naar Vermogen een prominente plek inneemt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, i.e. Social Return maakt deel uit van het plan van aanpak Monitoring Monitoring van het resultaat vindt plaats door de afdeling Werk op die aanbestedingen waarvoor social return van toepassing is verklaard. Voorstel-besluit Samenvattend stellen wij het college voor: het rapport, in het bijzonder het werkproces, de algemene bestekstekst en de voorgestelde acties, vast te stellen. 12

13 Bijlage Werkproces Social Return Overleg team Jl en afdeling Werk inzake of SR mogelijk is bij betreffende aanbesteding Team Jl maakt afspraak met afdeling Werk inzake hoe SR te verwerken in aanbesteding en bestek Contactpersonen: - Ko Oost (afdeling werk) - Frank Esendam (TeamJI) Overleg tussen team Jl en afdeling Werk "*" Te bepalen: -Aantal % in te zetten personen; - Doelgroep; -Gunningscriterium. TeamJI stemt plan af met verantwoordelijke afdeling Opstellen definitief bestek Verzenden/publiceren bestek 13

14 Verstrekken inlichtingen Opstellen Nota van Inlichtingen Houden aanbesteding Beoordelen inschrijvingen Opstellen gunnings advies Versturen gunnings- en afwijzingsbrieven In gunning brief wordt opgenomen dat accountmanager afd. Werk < 1 week na tekenen contract/venenden opdrachtbrief contact opneemt met gegunde parti] Ondertekenen opdrachtbrief/contract met opdrachtnemer Accountmanager afdeling Werk neemt contact op met opdrachtnemer 14

15 Afdeling werk wijst personen aan die ingezet worden bij opdrachtnemer Opstellen planning van inzet door opdrachtnemer voor toegewezen personen op project Overleg opdrachtnemer en afdeling Werk over planning van inzet Nee Afdeling Werk stelt werkformulieren op Opdrachtnemer ondertekend werkformulieren Nee Wordt bedrag op betaling ingehouden, ten grootte van 1.000,= per dag waarop de in te zetten persoon niet of niet volledig is ingezet 15

16 Nee Opdrachtnemer doet onverwijld melding bij de afdeling Werk Opdrachtnemer en ingezette personen voeren werkzaamheden conform overeenkomst uit Het maken van afspraken voor éventuel e i nzet van toegewezen persoon voor langere termijn 16

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013 Nota Social Return on Investment in Helmond Helmond, april 2013 S O C I A L R E T U R N O N I N V E S T M E N T I N H E L M O N D 1.INLEIDING Vanaf 2006 wordt in Helmond Social Return On Investment (SR)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

Verklaring Social Return On Investment

Verklaring Social Return On Investment Verklaring Social Return On Investment Behorende bij: Raamovereenkomst BG-16-05 voor het onderhouden van de OVL-installatie in de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen (2017-2020) Verklaring Social

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Aanpak. Social Return

Aanpak. Social Return Aanpak Social Return in Social Return in De Bilt Social Return versie 1.0 1 In 2011 heeft het college van B&W het inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 vastgesteld. Hiermee is ook besloten om Social Return

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Algemeen Hoofdstuk 3 van de Biedingleidraad bevat algemene informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aanbestedende Dienst heeft Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE De gemeenten vinden het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van de regio. De gemeenten willen

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Voorwaarden social return

Voorwaarden social return Voorwaarden social return Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om kansen op werk te creëren

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Social return bij Gemeente Zaanstad

Social return bij Gemeente Zaanstad Social return bij Gemeente Zaanstad SPG Heerhugowaard - 28 november 2013 Marcel Verra, projectleider social return Agenda Social Return bij Gemeente Zaanstad Doelstelling van social return Social return

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Verklaring Social Return Gemeente Nijmegen

Verklaring Social Return Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen Meervoudig onderhandse/nationale/europese aanbesteding Projectnummer 14inkxxx/Besteknummer 2014-xx Deze Verklaring (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarilemrnermeer De leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 023 567 3541 Telefax 023 563 6840 Cluster Juridische

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015 Generieke voorwaarden social return 1 januari 2015 Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

De Participatiewet en ondernemers

De Participatiewet en ondernemers De Participatiewet en ondernemers De weg naar werk! Beste ondernemer, Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) PSO-Nederland October 4, 2017 Presentatie PSO Nederland 1 October 4, 2017 Presentatie PSO Nederland 2 Ontwikkeling PSO 2009-2017 October 4, 2017 Presentatie PSO

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

behandeld door fax (0591)685599

behandeld door fax (0591)685599 Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl ^i#ku tp Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Personeel, Juridische Zaken

Nadere informatie

eindparaaf wethouder / * \ d.d. /.3/ /0 d.d. Onderwerp Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid ter invoering van de 5% regeling Social return

eindparaaf wethouder / * \ d.d. /.3/ /0 d.d. Onderwerp Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid ter invoering van de 5% regeling Social return Gescand archief «atum 05 -ii- Aan B&W Afschrift aan eindparaaf wethouder / d.d. wethouder.feiten.. * \ d.d. /.3/ /0 Nota Datum 02-07-2010 Ons kenmerk 1105291 Opsteller Bijlage Onderwerp Wijziging Inkoop-

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Sociaal Impact Dashboard

Sociaal Impact Dashboard Sociaal Impact Dashboard Routekaart naar een inzichtelijke maatschappelijke impact Expert Sessie ROZ 22 mei 2017 Patrick de Lange Tel: 06 5198 7577 Wat gaan we doen? 1. Plaatsbepaling sociale firma s in

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017 Voorwaarden Social Return 1 januari 2017 Voorwoord Tiwos en WonenBreburg zijn in het kader van Social Return een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Tilburg. Dit heeft geleid tot nieuwe

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

~'i" ~ Emmen. ~~~ Gemeente. Raadsvoorstel. 11. de verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 per 1 juli 2015 vast te stellen

~'i ~ Emmen. ~~~ Gemeente. Raadsvoorstel. 11. de verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 per 1 juli 2015 vast te stellen Raadsvoorstel jaar Raad categorie / agendanr. B.enW. 2015 RA15.0041 A 9 15/458 ~ ~~~ Gemeente ~'i" ~ Emmen ~ Onderwerp: I Verordening loonkostensubsidie gemeente Emmen 2015 Portefeuillehouder: H.R. Arends

Nadere informatie

Handleiding Social Return bij de provincie

Handleiding Social Return bij de provincie Handleiding Social Return bij de provincie Richtlijnen voor toepassing en uitvoering in inkopen en aanbesteden EC, SSC IC Januari 2015 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum juni 2014 Auteur H.K. van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Beleidsnotitie social return bij inkoopzaanstreek-waterland. Een integraal beleidsdocument van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland

Beleidsnotitie social return bij inkoopzaanstreek-waterland. Een integraal beleidsdocument van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Beemster. Nr. 81105 3 september 2015 Beleidsnotitie social return bij inkoopzaanstreek-waterland Een integraal beleidsdocument van de gemeenten in de regio Zaanstreek

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit;

(Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr gelezen en besluit; (Gewijzigd) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nr. 2013-0335 gelezen en besluit; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015 Maatregelen SROI 2015 Gemeente Veenendaal Juni 2015 1. Inleiding In 2013 heeft het College het SROI-kader 2013 opgesteld. Sindsdien is SROI geïmplementeerd en wordt er binnen de organisatie ervaring opgedaan

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

SROI in Veenendaal. - Het Kader

SROI in Veenendaal. - Het Kader SROI in Veenendaal - Het Kader Juni 2013 2 Samenvatting In de visie van het gemeentebestuur van Veenendaal staat participatie centraal. Een manier om hier aan bij te dragen is de invoering van Social Return

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Vormgeving van veranderingen

Vormgeving van veranderingen Iedereen doet mee Vormgeving van veranderingen Mondiale crisis Bezuinigingen Noodzaak tot modernisering van arbeidsmarkt ivm vergrijzing, vergroening en internationalisering Zoveel mogelijk mensen laten

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie