Handleiding Social Return bij de provincie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Social Return bij de provincie"

Transcriptie

1 Handleiding Social Return bij de provincie Richtlijnen voor toepassing en uitvoering in inkopen en aanbesteden EC, SSC IC Januari 2015

2 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum juni 2014 Auteur H.K. van Dijk-de Leeuw Inlichtingen bij EC SSC IC Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemeen Algemeen Voorbereiding van een aanbesteding 7 - Hoe weet ik wat ik moet eisen? 7 - Bestekstekst en contracttekst opnemen b. Maatregelen 9 - c. Controle en verantwoording Informatie Bijlagen Wat is SR? Aanbesteding Wat is het beleid van de provincie? De opdracht is gegund, het contract gesloten en nu? Social Return in aanbestedingen Het Plan van aanpak a. (Verwachte) hoogte Handleiding Social Return bij de provincie 3

4 4 Handleiding Social Return bij de provincie

5 1 Inleiding Social Return (SR) is het opnemen van een voorwaarde in aanbestedingen en inkoopprocedures ten behoeve van het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Deze handleiding project beoogt handvatten voor de toepassing van SR aan de organisatie aan te reiken. Deze handleiding geeft aan: Hoe u bepaalt hoe SR ingezet moet worden; Hoe het proces loopt bij een aanbesteding; Wanneer SR wel of niet kan en hoe u maatwerk kunt toepassen; Wat er moet gebeuren als de opdracht gegund is en de overeenkomst gesloten; Hoe controle op de uitvoering plaatsvindt; Hoe rapportages dienen plaats te vinden. tevens aan wat u moet doen als social return onmogelijk is of lijkt te zijn. Handleiding Social Return bij de provincie 5

6 2 Algemeen 2.1 Algemeen Wat is SR? SR Return is gericht op personen met een grote(re) afstand tot de arbeidmarkt. Dit zijn in principe mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn (langer dan 12 maanden), 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen. Deze doelgroep is breed gedefinieerd en betreft diverse kwalificatieniveaus. Het gaat om personen uit: WWB* WW (langer dan 12 maanden werkloos en/of 50 jaar of ouder, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers) WIA/ WGA/ WAZ WAJONG IAOW/ IOAZ SW-geïndiceerden Niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden* Vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties Leerlingen in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen. * Grotere afstand tot de arbeidsmarkt: mensen die langere tijd werkloos zijn (langer dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen Wat is het beleid van de provincie? De provincie wil met haar aanbestedingen zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëren. Zij hanteert daarvoor het uitgangspunt van een zo optimaal mogelijke prijs/kwaliteitverhouding. Daarbij wordt de kwaliteit mede bepaald door de in het inkoopen aanbestedingsbeleid opgenomen doelstellingen met betrekking tot innovatie, duurzaamheid en social return. Duurzaamheid wordtonderscheiden in duurzaamheid in middelen en in mensen. Deze handleiding gaat over duurzaamheid bij de inschakeling van mensen voor provinciale opdrachten. Social return is een middel om duurzaamheid in de inzet van mensen te bereiken. Volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het verplicht om vanaf de drempel voor meervoudig onderhands aanbesteden Social Return mee te nemen in de aanbesteding. Dit gebeurt als een eis bij de uitvoering van de overeenkomst, een zogenaamde bijzondere 6 Handleiding Social Return bij de provincie

7 uitvoeringsvoorwaarde. De ambtelijk opdrachtgever van de aanbesteding kan besluiten om gemotiveerd af te wijken van deze verplichting. 2.2 Social Return in aanbestedingen U moet Social Return opnemen in de aanbesteding als uitvoeringsvoorwaarde. Dit betekent dat u een aantal zaken in de gaten moet worden en acties moet ondernemen. Wat moet u doen? Voorbereiding van een aanbesteding In de voorbereiding van een aanbesteding moet er veel gebeuren. De omvang van de opdracht moet helder zijn, de (potentiële) markt moet verkend worden, zodat wat gevraagd wordt ook geleverd kan worden. Daarbij dienen de beleidsdoelstellingen uit het inkoopbeleid meegenomen worden. Zo ook social return. Bij het verkennen van de markt dient de (eenheids)inkoper te onderzoeken of de markt kan voldoen aan de eisen van de provincie op gebied van social return. Soms zal op voorhand al duidelijk zijn dat de markt dit kan (bijv. door eerdere ervaringen van de markt en de provincie). Als dit niet op voorhand mogelijk is zal en voor de concrete opdracht gericht onderzoek nodig zijn. Dit kan door te onderzoeken welke partijen potentiële aanbieders zijn en informatie te vragen van brancheorganisaties of de markt gericht te bevragen naar de mogelijkheden voor social return bijv. door middel van een marktconsultatie. De verantwoordelijkheid voor deze actie ligt bij de inkopende eenheid. De eenheid kan voor informatie en advies terecht bij SSC Inkoop en contractmanagement en de EC (arbeidsmarktbeleid). De inkopende eenheid neemt in het startformulier voor een aanbesteding op of Social Return wordt opgenomen. Hoe weet ik wat ik moet eisen? Uitgangspunt is dat een contractseis waarbij een opdrachtnemer 5% van de opdrachtwaarde moet inzetten voor social return reëel is. Uit het onderzoek dat uitgevoerd is kan blijken dat van dit percentage afgeweken moet worden. Er kan dan gemotiveerd voor een lager percentage gekozen worden. Voorbeelden Bij een opdracht waarbij veel materiaal en weinig personeelskosten gemaakt worden (bijv. asfalteringswerkzaamheden) zal een percentage van 5% in het algemeen te hoog zijn. Kies in dat geval voor bijv. een percentage van 2,5 %. Indien het gaat om een bedrijfstak waar het economisch slecht gaat zal het stellen van een hoog percentage over het algemeen niet reëel zijn. Denkbaar is dat in dat geval een laag percentage of afwijking van het beleid gevraagd wordt. Indien de potentiële aanbieders al veel doen aan social return kan het opleggen van een percentage van 5% hoog lijken. Het is in dat soort gevallen echter niet meteen nodig om het percentage lager te stellen. De provincie zet in op het duurzaam inzetten van mensen en maakt het ook mogelijk dat continuering van social-return maatregelen meetellen bij het percentage aan Social Return. Ondernemers worden hiermee gestimuleerd om mensen uit de doelgroepen aan het werk te houden. Als uit het onderzoek blijkt dat niet mogelijk is om Social Return toe te passen in de aanbesteding dan dient er gemotiveerd van het inkoopbeleid afgeweken te worden. Handleiding Social Return bij de provincie 7

8 Afwijking van de Social Return bepaling in het inkoopbeleid geschiedt door de (ambtelijk) opdrachtgever van de aanbesteding. Bestekstekst en contracttekst opnemen Als besloten is om Social Return in de aanbesteding toe te passen dan is gebeurt dit door middel van een contractseis. In geval van een Europese of nationale aanbesteding draagt het SSC Inkoop zorgt voor het proces en zal in overleg met de inkopende eenheid de bepalingen rondom Social Return opnemen. Bij het gebruik van Social Return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde (contractseis) wordt de opdrachtnemer al bij voorbaat verplicht om in de uitvoering een bepaald percentage aan Social Return te besteden. De volgende tekst en bijlage dient in de offertevraag/beschrijvend document te staan: [zie bijlage 1] De bijbehorende teksten voor de opdracht/overeenkomst dient eveneens opgenomen te worden. De inkopende eenheid/het SSC Inkoop en Contractmanagement draagt zorg voor het opnemen van de juiste teksten Social Return Aanbesteding Op het moment dat de aanbesteding gaat lopen, kunnen er vragen gesteld worden over de aanbestedingsdocumenten en natuurlijk ook over de social return-verplichting. Het is belangrijk om deze vragen conform de procedure van de aanbesteding te laten verlopen. Dit wil zeggen dat alle vragen, gebundeld en geanonimiseerd beantwoord worden in een Nota van Inlichtingen en alle inschrijvers te informeren over de antwoorden op de gestelde vragen. Het is niet mogelijk om in deze fase vragen op een andere manier te beantwoorden. Voor de beantwoording van de vragen met betrekking tot Social Return kan kan beroep gedaan wordenop de deskundigheid van het SSC Inkoop en Contractmanagement. De inkopende eenheid (MVO-aanbesteding)/SSC Inkoop en Contractmanagement (nationale en Europese aanbesteding) is verantwoordelijk voor beantwoording van vragen over de aanbesteding. Vragen over Social Return kunnen met behulp van het SSC Inkoop en Contractmanagement beantwoord worden. Bij de beoordeling dient gecontroleerd te worden of de inschrijver akkoord gaat met de verplichting. Dit is gebruikelijk bij alle eisen en betekent dat indien een inschrijver niet akkoord gaat, hij uitgesloten wordt van de aanbesteding. De inkopende eenheid (MVO-aanbesteding)/SSC Inkoop en Contractmanagement (nationale en Europese aanbesteding) is verantwoordelijk voor controle op akkoord gaan met de verplichting. Het niet akkoord gaan leidt in principe tot uitsluiting van de procedure De opdracht is gegund, het contract gesloten en nu? 8 Handleiding Social Return bij de provincie

9 Op het moment dat de gunning definitief is, is er een overeenkomst tussen de provincie en de opdrachtnemer. Het contract dient geregistreerd te worden in het contractenregister en er zal een contractmanager zijn ofwel iemand die de gemaakte afspraken bewaakt. De afspraken met betrekking tot Social Return vragen een nadere uitwerking. Zo moet de opdrachtnemer een plan van aanpak gaan maken hoe hij zijn verplichting gaat invullen. De contractmanager/-eigenaar is verantwoordelijk voor het vastlegende van deze nadere afspraken. Voor advies kan zonodig een beroep gedaan worden op het SSC IC. De inkopende eenheid is verantwoordelijk voor het registreren van het contract in het contractenregister en het benoemen van een contractmanager. De contractmanager draagt zorg voor het bewaken van de verplichtingen. Voor de uitwerking van Social Return dient een opdrachtnemer, in overleg met de contractmanager een plan van aanpak op te stellen. 2.3 Het Plan van aanpak In het Plan van Aanpak wordt het volgende opgenomen: a) De (verwachte) hoogte van de social returnverplichting b) De inzet van maatregelen c) De wijze van controle en verantwoording Het Plan van Aanpak wordt volgens vast model ingevuld, zodat alle opdrachtnemers op dezelfde manier informatie aanleveren. [zie bijlage 2] a. (Verwachte) hoogte I In het contract wordt de hoogte van de verplichting opgenomen. De hoogte van de verplichting is afhankelijk van de gefactureerde opdrachtsom. Over het algemeen zal dit de aanneemsom zijn. Soms is aan het begin van een opdracht echter nog niet helemaal duidelijk wat de uiteindelijke waarde is. Indien meerwerk of minderwerk (schriftelijk) wordt opgedragen dan is dit van invloed op het percentage dat aan social return besteed moet worden. De contractmanager dient de wijzigingen in hetplan van Aanpak vast te leggen. In geval van een raamovereenkomst is het nog helemaal niet duidelijk wat de contractswaarde gaat worden. Van belang is het in dat geval een inschatting te maken van de verwachte opdrachten. Er kan al vast een voorstel gemaakt worden over hoe de opdrachtnemer verwacht social return in te zetten. Op het moment dat de opdracht de waarde van ,= voor leveringen en diensten en ,= voor werken heeft overschreden begint de verplichting te lopen en kunnen de afspraken verder concreet gemaakt worden. Omdat een raamovereenkomst een langere looptijd heeft (maximaal 4 jaar) is het van belang dat de contractmanager de facturenstroom in de gaten houdt voor het verder concretiseren van het plan van aanpak. De contractmanager is verantwoordelijk voor de juiste informatie in het plan van aanpak over opdrachtsom en daarmee samenhangende social returnverplichting. b. Maatregelen De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van de social return verplichting. waarbij hij uit verschillende maatregelen en doelgroepen kan kiezen en combineren om zijn verplichting in te vullen. Handleiding Social Return bij de provincie 9

10 Om de waarde van de inspanningen met betrekking tot de Social Return-verplichting te kunnen meten, wordt de gerealiseerde waarde van de projecten/opdrachten uitgedrukt in een inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde staat niet in relatie tot de werkelijke uitgave aan uitkeringen, maar is gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die geleverd moet worden om persoon uit deze groep naar werk te geleiden. Tabel Inspanningswaarde SR (tabel geldig vanaf 2013) Soort en evt. duur van de uitkering < 2 jaar in WWB ,= > 2 jaar in WWB ,= < 1 jaar in WW ,= > 1 jaar in WW ,= WIA / WAO ,= Wajong ,= Waarde Social Return Inspanning (op basis van 1 fte/jaar ,= extra op bovenstaand bedrag Beroepsbegeleidend (BBL) traject* Beroepsopleidend (BOL) traject* WSW detachering en diensten MVO activiteiten** ,= 5.000,= Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf P.M. (bijv. 100,= per besteed uur/% van de opdrachtwaarde) * Deze activiteit kan alleen worden opgenomen indien opdrachtnemer een erkend leerbedrijf is en de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met de eisen die de opleiding aan de leerwerkovereenkomst stelt. ** MVO activiteiten kunnen een scala aan activiteiten betekenen. U moet bijv. ook denken aan het begeleiden van stagiaires op het vakgebied van de opdracht, het geven van gastcollege s bij opleidingsinstituten. Ook zou u kunnen denken aan sponsoring van een beroepsgerichte opleiding aan iemand uit de doelgroep, het storten van een bijdrage in een opleidingsfonds dat door het agentschap SZW erkend is of het verkrijgen van een PSO-erkenning. De activiteiten mogen, mits er maar een relatie met de opdracht blijft bestaan, in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. De opdrachtnemer blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering, ook als deze door een onderaannemer of toeleverancier wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is dat het gaat om nieuwe, aanvullende maatregelen die alleen bij de provincie worden opgegeven. Reeds uitgevoerde maatregelen tellen niet mee tenzij tenzij er sprake is van een duurzame continuering van de inzet van iemand uit de doelgroep. Een voorbeeld: De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld ,=. 5% hiervan is ,=. De Opdrachtnemer kan voor dit bedrag een <2 jaar in WWB voor een half jaar aan het werk zetten of een > 1 jaar in WW één jaar aan het werk zetten om te voldoen aan de Social Return-verplichting binnen de overeenkomst. Het uitgangspunt van de provincie is dat de inzet van social returnmaatregelen ten goede komt aan een duurzame arbeidsmarkt. Vandaar dat de insteek gericht is op het aan het werk krijgen en houden van personen uit de doelgroepen en het voorkomen dat deze personen wederom in de doelgroepen terugvallen. Om te voorkomen dat deze personen telkens weer worden ingezet onder de noemer van social return dient de maximale periode 10 Handleiding Social Return bij de provincie

11 van de inzet van een persoon uit de doelgroep gekoppeld te worden aan de termijn die in de arbeidswetgeving aan tijdelijke contracten gesteld wordt (2 jaar). Na die tijd wordt de persoon geacht de achterstand op de arbeidsmarkt te hebben ingelopen en komt hij niet wederom in aanmerking om meegeteld te worden bij het voldoen aan de social returnverplichting. Om starheid en disproportionaliteit te voorkomen is maatwerk in alle gevallen noodzakelijk. Uitgangspunt blijft duurzaamheid bij de inzet van mensen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van social return en het voldoen aan zijn verplichting. Zo nodig en waar mogelijk ondersteunt de contracmanager hem bij het opstellen van het plan van aanpak. c. Controle en verantwoording Uiteraard is het van belang om te monitoren of de verplichtingen nagkomen worden en hoe het proces van inzet verloopt. Afhankelijk van de duur van de opdracht en de wijze van invulling dient er bepaald te worden of er tussenevaluatie plaatsvinden. Raadzaam is dit in ieder geval 1x per jaar te doen. Als de opdracht korter duurt dan een jaar volstaat een eindevaluatie. Indien noodzakelijk vindt dan ook bijstelling van het plan van aanpak plaats en worden er nadere afspraken gemaakt. Bij de eindevaluatie dient er verantwoording door de opdrachtnemer afgelegd te worden. Er wordt in ieder geval een Eigen Verklaring overgelegd [zie bijlage 3] voorzien van een ondertekende verklaring van de organisatie(s) die arbeidskrachten hebben aangeleverd [bijlage 4] dat de personen uit de gekozen doelgroep zijn ingezet ten behoeve van de provincie Overijssel voor de aangegeven periode. In de eindevaluatie wordt in ieder geval ook het definitieve percentage Social Return berekend. ` 2.4 Informatie Verdere informatie over het toepassen van social return is verkrijgbaar bij het SSC Inkoop en Contractmanagement (Agnus Overweg en Karin van Dijk) en EC (arbeidsmarktbeleid). Zij kunnen je verder op weg helpen. Ook het overheidsinkopersinformatieplatform Pianoo biedt een schat aan informatie en praktijkvoorbeelden. Handleiding Social Return bij de provincie 11

12 2.5 Bijlagen De bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 zijn als aparte documenten opgenomen 12 Handleiding Social Return bij de provincie

Social Return Beleid Provincie. Voorlichting nieuw beleid maart 2015

Social Return Beleid Provincie. Voorlichting nieuw beleid maart 2015 Social Return Beleid Provincie Voorlichting nieuw beleid maart 2015 Wat is Social Return? Social Return is gericht creëren van (extra) arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidmarkt,

Nadere informatie

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE De gemeenten vinden het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van de regio. De gemeenten willen

Nadere informatie

Aanpak. Social Return

Aanpak. Social Return Aanpak Social Return in Social Return in De Bilt Social Return versie 1.0 1 In 2011 heeft het college van B&W het inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 vastgesteld. Hiermee is ook besloten om Social Return

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Algemeen Hoofdstuk 3 van de Biedingleidraad bevat algemene informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aanbestedende Dienst heeft Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1 Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 2 1.1. SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Nissewaard

Nadere informatie

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014

Juli What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen juli 2014 What is your Social Return On Investment van de gemeente Vianen 2014 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitganspunten SROI gemeente Vianen... 3

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld!

Social Return. Hier komt tekst. Programma. 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! Social Return Hier komt tekst Thea Smid-Verheul Programma Gemeente Utrecht 7 juni 2016 5 pijlers Utrechts Inkoopbeleid: Waar(-de) voor ons geld! 1. Fors inzetten op Duurzaam Inkopen In 2020: 10% circulair

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Social return in Utrecht

Social return in Utrecht Social return in Utrecht Hier komt tekst Jochanan Nagel Hier Projectleider komt ook social tekst return Wat is social return? Met Social Return wil de gemeente Utrecht haar inkoopkracht ten volle benutten

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Gemeente Kampen, Social Return Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Focus op drie punten Bouwblokkenmethode is aangepast aan huidige wet- en regelgeving. Belangrijk: hoogste waarde geldt!

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop

Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop Uitvoeringsvoorwaarden Social return Opdracht Sociaal Domein (2017 e.v.), inkoop Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten sociale voorwaarden stellen, in de vorm van Social return. Op het moment

Nadere informatie

Voorwaarden social return

Voorwaarden social return Voorwaarden social return Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om kansen op werk te creëren

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Handleiding Social Return on investment

Handleiding Social Return on investment Handleiding Social Return on investment Inleiding Deze handleiding is geschreven voor medewerkers van gemeente Alphen aan den Rijn die inkopen en aanbesteden. Het is een hulpmiddel om met Social return

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013

Nota Social Return on Investment in Helmond. Helmond, april 2013 Nota Social Return on Investment in Helmond Helmond, april 2013 S O C I A L R E T U R N O N I N V E S T M E N T I N H E L M O N D 1.INLEIDING Vanaf 2006 wordt in Helmond Social Return On Investment (SR)

Nadere informatie

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT VOORSTEL BELEID SOCIAL RETURN ON INVESTMENT Opsteller Marianne Sinnema Datum 17 mei 2013 Voorstel routing Bronvermelding MT WIL > AB/DB > Colleges Lekstroomgemeenten Dit voorstel is mede tot stand gebracht

Nadere informatie

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden

Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Notitie Toepassing Social Return bij inkoop en aanbesteding in de gemeente Leeuwarden Aanleiding De aanpak van Social Return binnen de gemeentelijke organisatie moet intensiveren. Tijdens de begrotingsbehandeling

Nadere informatie

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015

Generieke voorwaarden social return. 1 januari 2015 Generieke voorwaarden social return 1 januari 2015 Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang

Nadere informatie

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014

KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups. 9 oktober 2014 KENNISBIJEENKOMST SROI Lieke Knoups 9 oktober 2014 Severijn Hulshof Niche kantoor Civiel bouwrecht & aanbestedingsrecht Per 1 januari 2014 -> 1 vestiging Den Haag www.severijnhulshof.nl 2 Specialismen

Nadere informatie

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Wat is Social Return? Het opnemen van sociale voorwaarden bij een aanbesteding of opdrachtverstrekking. Als aanneemsom

Nadere informatie

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein

3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Wat is social return on investment?... 3 3. Uitgangspunten SROI gemeente Nieuwegein... 3 4. Aandachtpunten bij social return... 4 5. Manieren om invulling te geven aan social

Nadere informatie

De inschrijver verplicht zich om als resultaatsverplichting minimaal 2% van de aanneemsom, exclusief BTW, aan te wenden voor Social Return.

De inschrijver verplicht zich om als resultaatsverplichting minimaal 2% van de aanneemsom, exclusief BTW, aan te wenden voor Social Return. BIJLAGE 5 Uitvoeringsregels Social Return De gemeenten werken met betrekking tot Social Return met de bouwblokken methodiek. Hierbij wordt de inzet op Social Return gewaardeerd op basis van de afstand

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017

Voorwaarden Social Return. 1 januari 2017 Voorwaarden Social Return 1 januari 2017 Voorwoord Tiwos en WonenBreburg zijn in het kader van Social Return een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Tilburg. Dit heeft geleid tot nieuwe

Nadere informatie

Versie 1 juni Social Return paragraaf Deze volgende tekst wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten

Versie 1 juni Social Return paragraaf Deze volgende tekst wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten Social Return paragraaf Deze volgende tekst wordt opgenomen in de aanbestedingsdocumenten 1 Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden Social Return

Uitvoeringsvoorwaarden Social Return Uitvoeringsvoorwaarden Social Return Definities 1. Onder Social Return (SR) wordt verstaan het maken van (al dan niet dwingende) afspraken bij aanbestedingen over arbeids- en stageplaatsen of afspraken

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Westerkwartier. Versie 2.1

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Westerkwartier. Versie 2.1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Westerkwartier Versie 2.1 Vastgesteld Datum B&W-besluit Gemeente Grootegast 4 februari 2014 Gemeente Marum 4 februari 2014 Gemeente Leek 4 februari 2014 Gemeente Zuidhorn

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Raad GESCAND OP -9 mi 2o;5 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WortTier Telefoon 075 651 2100 Fax 075

Nadere informatie

Generieke voorwaarden Social Return. 1 mei 2016

Generieke voorwaarden Social Return. 1 mei 2016 Generieke voorwaarden Social Return 1 mei 2016 Considerans Eén van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om

Nadere informatie

SROI binnen het RWB Regio Zwolle

SROI binnen het RWB Regio Zwolle 1 SROI binnen het RWB Regio Zwolle Inleiding SROI Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen. Dit

Nadere informatie

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom!

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom! Prestatieladder Sociale Ondernemen Aanvang 9.45 uur Welkom! Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg Voorzitter Stichting PSO-Nederland January 19, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Iedereen

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

Motie deel a: Opnemen van Social Return in het aanbestedings- en inkoopbeleid.

Motie deel a: Opnemen van Social Return in het aanbestedings- en inkoopbeleid. Onderwerp: Evaluatienotitie Social Return Nummer: 870373 In D&H: 18-11-2014 Steller: Govert Kamperman In Cie: BMZ (t.k.n.) Telefoonnummer: (030) 634 59 74 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB:

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Meer informatie contactubr.his@rijksoverheid.nl BIJLAGE

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) werkwijze en alternatieve

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Definitief 3 april 2013 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI beschikbaar voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Voor een uniforme methodiek van invoering SROI volgens de bouwblokkenmethode

Nadere informatie

Social return bij Gemeente Zaanstad

Social return bij Gemeente Zaanstad Social return bij Gemeente Zaanstad SPG Heerhugowaard - 28 november 2013 Marcel Verra, projectleider social return Agenda Social Return bij Gemeente Zaanstad Doelstelling van social return Social return

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend

Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend voor opdrachtnemers 1 Protocol Sociaal Rendement Gemeente Purmerend Uitgangspunten Sociaal Rendement Sociaal Rendement via inkoop (de gemeente als

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) en/of de Regionale Sociale

Nadere informatie

Workshop aanbestedingsrecht

Workshop aanbestedingsrecht Workshop aanbestedingsrecht Over social return en het herstellen van gebreken 26 maart 2015 Willemijn Ritsema van Eck & Marianne Sprik Advocaten aanbestedingsrecht Inhoud Deel 1: Social Return Wat is Social

Nadere informatie

Social Return Overijssel. Nulmeting

Social Return Overijssel. Nulmeting Nulmeting Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 JAN 201S. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 JAN 201S. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl 1! Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

SIS Postbus Bestuurlijke nota social return Overijssel.pdf; Persbericht aan de slag met social return definitief.

SIS Postbus Bestuurlijke nota social return Overijssel.pdf; Persbericht aan de slag met social return definitief. Nanuru, MH (Anna) Van: Bijlagen: SIS Postbus 150212 Bestuurlijke nota social return Overijssel.pdf; 20150209 Persbericht aan de slag met social return definitief.pdf Van: Suzan Mathijssen rmailto:s.mathi1ssen@rekenkameroost.nn

Nadere informatie

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland Leidraad Social return Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Auteur: Jitske Prins Datum: April 2013 Versie: 1.3 Vooraf De colleges van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010, gewijzigd op 7 februari 2012, 2 april 2013 en 6 januari 2015 Zwolle, December 2014 Shared

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Verklaring Social Return On Investment

Verklaring Social Return On Investment Verklaring Social Return On Investment Behorende bij: Raamovereenkomst BG-16-05 voor het onderhouden van de OVL-installatie in de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen (2017-2020) Verklaring Social

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Inleiding. Leidraad Social Return

Inleiding. Leidraad Social Return Leidraad Inkopers Social Return Amsterdam 2017 Inleiding Amsterdam heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het gewone rendement, ook sociale winst (social return) opleveren. Social return

Nadere informatie

(CONCEPT)OVEREENKOMST Archeologisch project Wijchen Oostflank

(CONCEPT)OVEREENKOMST Archeologisch project Wijchen Oostflank Bijlage bij Europese aanbesteding (CONCEPT)OVEREENKOMST Archeologisch project Wijchen Oostflank Datum: ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Wijchen, zetelende

Nadere informatie

Advies 166. 1.3. In de Offerteaanvraag van 12 augustus 2014 is in par. 1.7 ( Social Return on Investment ) het volgende bepaald:

Advies 166. 1.3. In de Offerteaanvraag van 12 augustus 2014 is in par. 1.7 ( Social Return on Investment ) het volgende bepaald: Advies 166 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden met betrekking tot een raamovereenkomst (met één onderneming) voor de levering van print- en kopieerpapier.

Nadere informatie

De andere drempelwaarden komen uit het inkoop-/aanbestedingsbeleid van de organisatie.

De andere drempelwaarden komen uit het inkoop-/aanbestedingsbeleid van de organisatie. ONS Shared service centrum Inkoop en Contractmanagement Mail: inkoop@zwolle.nl Factsheet Drempelwaarden Kenmerk V 1.1 Doc.nr.59 Datum 15 februari 2016 Bij het voorbereiden en uitvoeren van inkopen en aanbestedingen

Nadere informatie

Bijlage Social return

Bijlage Social return Bijlage Social return 1. Inleiding Het doel van deze notitie is om invulling te geven aan kaders en richtlijnen voor social return binnen de gemeente Tiel. De uitgangspunten voor beleid en uitvoering zullen

Nadere informatie

Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijlage: Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: Bouwblokkenmodel: oor de waardering van de inzet maakt de gemeente gebruik

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 PvdA De heer R. van Maurik www.fryslan.frl provincie @fryslan.frl Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

Nadere informatie

SOCIAL RETURN. 28 mei 2015, WSP Den Haag

SOCIAL RETURN. 28 mei 2015, WSP Den Haag SOCIAL RETURN 28 mei 2015, WSP Den Haag Wat is Social Return? We bieden extra kansen op werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt We realiseren maatschappelijke doelstellingen (PPP) via inkoopkracht

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Castricum. Juli 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Castricum. Juli 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Castricum Juli 2013 Inleiding De gemeente Castricum behoort op doelmatige, rechtmatige en integere wijze in te kopen, zodat gemeenschapsgelden op verantwoorde

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482

Raadsstuk. Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 Raadsstuk Onderwerp: Intensivering Social Return on Investment in Haarlem Reg. Nummer: SZW/BB/2012/224482 1. Inleiding We hebben als burgers, overheid en werkgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

SOCIAL RETURN. Handleiding voor aanbestedende diensten van het Rijk

SOCIAL RETURN. Handleiding voor aanbestedende diensten van het Rijk SOCIAL RETURN Handleiding voor aanbestedende diensten van het Rijk Versie: 1.0 Datum: 1 iuli 2011 Leeswijzer Het kabinet heeft op 29 april 2011 besloten om social return vanaf 1 juli 2011 rijksbreed toe

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Neder-Betuwe. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuw e

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Neder-Betuwe. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuw e Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuwe 2014 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuw e 2014 1 INLEIDING 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 1.1 Doelstelling 1.2 Publiceren

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Beleidsregels Social Return Den Haag 2015

Beleidsregels Social Return Den Haag 2015 Beleidsregels Social Return Den Haag 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a) Arbeidsextensief: Een opdracht wordt geacht bijzonder arbeidsextensief te zijn indien

Nadere informatie

Social Return waarde-vol!!

Social Return waarde-vol!! Social Return waarde-vol!! Hier komt tekst Gemeente Utrecht Thea Smid-Verheul Hier komt ook tekst Wat en waarom? Social return bij inkoop is: het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden door middel

Nadere informatie

Social Return in Groningen

Social Return in Groningen Social Return in Groningen uw bijdrage als opdrachtnemer aan de oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt Social Return Wanneer we als gemeente werk uitbesteden, stellen we niet alleen eisen aan prijs

Nadere informatie

Verklaring Social Return Gemeente Nijmegen

Verklaring Social Return Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen Meervoudig onderhandse/nationale/europese aanbesteding Projectnummer 14inkxxx/Besteknummer 2014-xx Deze Verklaring (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de

Nadere informatie

Regionaal social return beleid

Regionaal social return beleid Aan de gemeenten in het Rijk van Nijmegen Datum Contactpersoon 12 november 2015 Evelien Peetsold Onderwerp Telefoonnummer Regionaal social return beleid 06-53381467 Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Social Return 3.0. Gemeente Eindhoven

Beleidsnotitie Social Return 3.0. Gemeente Eindhoven Beleidsnotitie Social Return 3.0 Gemeente Eindhoven 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Opdracht... 3 2. Drie vormen van Social return... 4 3. Uitgangspunten Gemeente Eindhoven... 5 3.1 Regionaal karakter... 6

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Social Return

Voortgangsrapportage Social Return Voortgangsrapportage Social Return 1 Voortgangsrapportage Social Return Van 1 januari 2014 tot 1 oktober 2014 2 Inhoudsopgave 1 Social Return 4 2 Wie is verantwoordelijk 4 3 De uitvoering 4 4 De werkwijze

Nadere informatie

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015

Maatregelen SROI. Gemeente Veenendaal Juni 2015 Maatregelen SROI 2015 Gemeente Veenendaal Juni 2015 1. Inleiding In 2013 heeft het College het SROI-kader 2013 opgesteld. Sindsdien is SROI geïmplementeerd en wordt er binnen de organisatie ervaring opgedaan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven

Quick Scan Social Return. Gemeente Eindhoven Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven Quick Scan Social Return Gemeente Eindhoven Colofon Het rapportquick Scan Social Return gemeente Eindhoven is een uitgave van PSW Stationsplein 4 Postbus 1228

Nadere informatie

Programma van eisen voor percelen bomen en heesters

Programma van eisen voor percelen bomen en heesters Bijlage Programma van eisen voor percelen bomen en heesters 1.1 Algemene eisen Nr. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Omschrijving eis De te leveren beplantingen moeten in winterhardheidszone 7 (Amerikaanse

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf - 3 APR 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf - 3 APR 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZOih/3Cf Dat. - 3 APR 2013 ontv.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol social return. Zaanstreek-Waterland

Uitvoeringsprotocol social return. Zaanstreek-Waterland Uitvoeringsprotocol social return Zaanstreek-Waterland Een leidraad voor opdrachtnemers van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland bij de invulling van hun social return verplichting Versie 23 februari

Nadere informatie

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Inleiding: In juni 2016 heeft Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken wat de beleidsmatige

Nadere informatie

Social Return arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Helmond, juli 2016

Social Return arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Helmond, juli 2016 Social Return arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Helmond, juli 2016 Fotografie Pressvisuals.com 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Social Return 6 3. Kern van Social Return

Nadere informatie

SROI. Social Return On Investment. Handleiding Bouwblokken methodiek voor de Drentsche Aa gemeenten

SROI. Social Return On Investment. Handleiding Bouwblokken methodiek voor de Drentsche Aa gemeenten SROI Social Return On Investment Handleiding Bouwblokken methodiek voor de Drentsche Aa gemeenten Door: T. Hummel I. Berghuis Een succesvol en regionaal toepasbaar model om Social Return te implementeren

Nadere informatie