Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN"

Transcriptie

1 College Dijkgraaf en Heemraden, Gezamenlijke commissie vergadering d.d. 4 oktober 2006 Inrichting beleidsbegroting VAN AFSCHRIFT AAN Ronald Bosua DT B Notitie "De (In) richting beleidsbegroting " l Algemeen waterschap Hollandse Delta Inleiding De W heeft op 29 juni 2006 het meerjarenbeleidsplan voor kennisgeving aangenomen. De gevoerde discussies zijn aanleiding geweest om een geïntensiveerd traject te volgen rond de samenstelling en vaststelling van de begroting. Besloten is om in een gezamenlijke commissievergadering van gedachten te wisselen over het te voeren beleid dat zijn vertaling zal vinden in de begroting. In een l e concept (ruwe) versie van het beleidsdeel A van de beleidsbegroting wordt hier zicht op gegeven (bijlage 1). NB. De begroting bevindt zich momenteel in de ontwerp-fase en is dus nog niet af! In deze notitie wordt ingegaan op enkele financiële componenten waarop de samenstelling van de begroting tot stand komt. Dit betreft: Invulling van de taakstellende kostenreductie Kostenontwikkeling begroting Aanpassingen en nieuwe beleidsonderwerpen (wijziging in exploitatiekosten), Autonome wijzigingen (zoals inflatie, loonkosten, stijging van de energiekosten) en overige wijzigingen, Waterschapsbelastingen. De uitkomsten van de discussies en de beraadslagingen zullen worden meegenomen bij de verdere samenstelling van de ontwerp beleidsbegroting. Proces tot standkoming Beleidsbegro ting Na behandeling in het D&H van 24 oktober 2006 zal de ontwerp beleidsbegroting ter advisering worden voorgelegd aan de reguliere commissievergaderingen van 13 tot 15 november. Waarna de definitieve besluitvorming in de Verenigde Vergadering van 30 november a.s zal plaatsvinden.

2 PAGINA 2 van 7 Invulling taakstellende kostenreductie Bij de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan is onduidelijkheid ontstaan over de invulling van de bij de begroting 2005 aangegeven kostenreductie. Toegezegd is hier een schriftelijke uitleg te geven, zodat eventuele onduidelijkheid kan worden weggenomen. Begrotingsjaar 2005 Bij de vaststelling van de Beleidsbegroting 2005 heeft de W besloten tot een taakstellende kostenreductie van in totaal 3% op het oorspronkelijk geraamde kostenniveau van 118,2 miljoen, ofwel 3,6 miljoen. Hierbij is de eerste 1,5% / 1,8 min direct vertaald in een generieke verlaging van het kostenniveau, verdeeld naar rato van de taken én naar lagere belastingtarieven voor het heffingsjaar Voor het overige deel (de tweede 1,5% / 1,8 min) is door het bestuur en de organisatie het afgelopen jaar gezocht naar structurele kostenreducties in zowel de taakuitvoering als in organisatorische maatregelen. Echter het feit dat Hollandse Delta nog een organisatie in opbouw is, waarbij we nog onvoldoende alle processen en activiteiten met bijbehorende noodzakelijke middelen hebben kunnen doorgronden, maakte dit complex. Het jaar 2005 is financieel afgesloten met een positief jaarresultaat van 2,6 miljoen (ofwel 2,2% onderde vastgestelde begroting). Dit jaarresultaat is veroorzaakt door (hoofdzakelijk) incidentele meevallers en extra inkomsten. Invulling taakstellende kostenreductie De generieke verlaging van het kostenniveau uit de begroting 2005 is geëxtrapoleerd naar het kostenniveau voor Voor wat betreft de tweede 1,5% is in de begroting 2006 en rekening gehouden met een structurele invulling van de taakstellende kostenreductie. Deze invulling is concreet gemaakt door: een structurele verlaging van de post onvoorzien met 0,3 min temporisering onderzoeken NBW/KRW 0,5 min lager kosten werving en selectie 0,1 min extra inkomsten leges 0,1 min Daarnaast zijn de volgende structurele kostenreducties gevonden: Zuiveren van afvalwater; lagere kosten proceschemicaliën, electriciteit- en waterverbruik a.g.v. procesoptimalisaties 0,4 min en lagere kosten slibverwerking 0,5 min Extra verlaging kosten werving & selectie 0,1 min Administratie kinderopvang in eigen beheer 0,1 min Hoewel de taakstellende kostenreductie momenteel is ingevuld, neemt niet weg dat gezocht blijft worden naar structurele kostenreducties door harmonisaties en synergievoordelen.

3 PAGINA 3 van 7 2 Kostenontwikkeling begroting Ontwikkeling van het kostenniveau De begroting 2005 is op 3 januari 2005 vastgesteld op een netto kostenniveau van 116,4 miljoen, waarbij rekening gehouden moest worden met een nog in te vullen taakstellende kostenreductie van 1,8 miljoen. De jaarrekening 2005 is, binnen budget, afgesloten op een netto kostenniveau van 113,8 miljoen. De begroting 2006 is vastgesteld op een netto kostenniveau van 119,5 miljoen. De eerste schijf van het meerjarenbeleidsplan sluit op een kostenniveau van 122,3 miljoen. Door autonome kostenontwikkelingen én door ingebruikname van nieuwe investeringswerken zal het kostenniveau in de planperiode oplopen tot circa 132,3 miljoen. Overigens is het kostenniveau voor nagenoeg conform de verwachting, zoals geschetst in het vorige meerjarenbeleidsplan X 1 min Verloop Rek ,8 Begr ,4 B ,5 MJP 122,3 MJP ,8 MJP ,7 MJP ,0 MJP ,3 Absolute - 3,1 2,8 4,5 3,9 1,3 stijging % - 2% 2% 3% 3% 1% NB. In het kostenniveau is o.a. rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,25% en stijging van de energiekosten. 0,3 0,2% Analyse Het verloop van het kostenniveau volgens de begroting 2006 naar versus 2006 het 'verwachte' kostenniveau is in onderstaande tabel nader gespecificeerd. De afzonderlijke onderdelen worden in het navolgende toegelicht Bedragen x Netto kostentotaal 2006 Aanpassingen beleid / nieuw beleid (bandbreedte) Autonome kostenontwikkeling: - Inflatie - Loonkostenstijging / CAO - Energiekostenstijging Formatiereductie Formatie uitbreiding Lagere bijdrage aan SVHW / hogere kosten automatische incasso Lagere dividendopbrengsten NWB Lagere rentelasten kortlopende geldleningen, kapitaallasten en afronding Bandbreedte verwacht netto kostentotaal Fine-tuning Op dit moment wordt gewerkt aan een verdere fine-tuning van de budgetten voor op beheersproductniveau. Deze exercitie loopt tot eind september Daarna vindt de consolidatie, de verdeling van de indirecte kosten naar taken en de berekening van de tarieven voor plaats. Bandbreedte Voor de begroting wordt een kostenniveau verwacht die ligt kostenniveau tussen de bandbreedte van 121,5 miljoen en 122,3 miljoen (zijnde het niveau van de l e schijf van de meerjarenbeleidsplan)

4 PAGINA 4 van 7 Aanpassingen beleid / nieuw beleid De belangrijkste mutaties betreffende aanpassingen van e en nieuwe beleidsonderwerpen, welke leiden tot wijziging in exploitatiekosten zijn weergegeven in zie bijlage 2. Autonome In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende kosten- autonome kostenstijgingen; ontwikkeling 1,25% voor algemene inflatie correctie / + 0,9 miljoen, 1,25% structurele loonsomstijging en 1% individuele loonsomstijging a.g.v. periodieke verhogingen of bevorderingen / + 0,6 miljoen, Voor is een nieuw 3-jarig contract voor de levering van energie afgesloten. Ten opzichte van 2006 geeft dit een prijsstijging van circa 25%. Het huidige contract was gebaseerd op prijspeil 2004 (eveneens voor een periode van 3 jaar). Formatie In 2005 is de basisformatie vastgesteld op 535 fte. Gesteld is dat Reductie bij gelijkblijvende taakomvang en zoeken naar efficiency mogelijkheden deze basisformatie in de periode t/m 2010 gereduceerd kan worden met 10%. Voor de begroting 2006 is de basisformatie vastgesteld op 532 fte + een uitbreiding van 5,7 fte voor de directie Zuiveringsbeheer. In de begroting wordt rekening gehouden met een basisformatie van 517 fte + 5,7 fte voor Zuiveringsbeheer. Ten opzichte van de begroting 2006 betekent dit voor een formatiereductie van 15 fte, in geld 0,9 miljoen. Formatie In verband met taakuitbreiding c.q nieuw beleid wordt in de uitbreiding begroting rekening gehouden met de volgende formatie uitbreiding: Versterking primaire waterkeringen + 4 fte (besluit W ). Deze extra formatie wordt bekostigd door het Rijk uit de vergoeding van de voorbereidingskosten. De loonkosten drukken derhalve niet op de exploitatie. Invulling wateropgave NBW + 3 fte Peilbesluiten en monitoring + l fte Intensivering beleids-, planvorming en beheer van wegen + 0,5 fte Naast de taakgerichte formatie-uitbreiding wordt op de volgende organisatorische gebieden extra formatie gevraagd. Uitbreiding KAM-adviseur 0,5 fte, hier staat tegenover dat geen budget voor inhuur externen behoeft te worden opgenomen. Uitbreiding KAM-applicatiebeheerder + 0,5 fte voor het kwaliteitsmanagementsysteem / project processen in kaart. Met de voorgestelde uitbreidingen zal de formatie voor uitkomen op 528,2 fte + 4 fte voor primaire dijkversterking. In de begroting zal een nadere onderbouwing van de uitbreidingsvoorstellen worden opgenomen.

5 PAGINA 5 van 7 Lagere bijdrage aan SVHW/ kosten automatische incasso WSHD betaalt een jaarlijkse bijdrage aan SVHW voor de uitvoering van Heffing en Invordering. De bijdrage voor is door SVHW begroot op 4,3 miljoen ( 0,6 miljoen lager dan 2006). Hiertegenover staat dat we extra kosten zullen gaan krijgen door toepassing van automatische incasso (zie bijgaand voorstel). De kosten voor automatische incasso bestaan enerzijds uit eenmalige voorlichtingskosten / administratieve kosten voor de invoering Anderzijds dient in de berekening van de rentekosten rekening gehouden te worden met rentederving a.g.v. het gespreid innen. Per saldo zullen de jaarlijkse kosten aan SVHW 0,3 miljoen lager zijn dan begroot in Lagere De dividend-uitkering op aandelen Nederlandse Waterschapsbank dividend wordt voor het begrotingsjaar iets voorzichtiger ingeschat. opbrengsten Voor wordt uitgegaan van 1,1 miljoen ( 0,1 miljoen lager NWB dan begroot 2006). Lagere rentelasten kortlopende geldleningen, kapitaallasten en afronding De afschrijvingslasten worden berekend op basis van de lineaire afschrijvingsmethode op historische kostprijs. De eerste afschrijving vindt plaats op basis van het eerste volledig boekjaar Na oplevering. Voor de e activa en lopende investeringswerken zijn de afschrijvingslasten opnieuw doorgerekend op basis van de verrichte uitgaven en zo goed mogelijke inschattingen t.a.v. de planning. De rentelasten zijn gebaseerd op de te betalen rente op langlopende geldleningen en kortlopende rentelasten. Doordat in 2005 en 2006 later in de tijd en tegen een lager rentepercentage nieuwe geldleningen zijn aangetrokken vallen de rentelasten lager uit dan begroot. Verwacht wordt dat de kapitaallasten (rente + afschrijving) circa 0,4 miljoen lager zullen uitkomen dan begroot in 2006.

6 PAGINA 6 van 7 3 Investeringsvoorstellen Verzamel krediet In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven welke investeringsprojecten er voor de komende planperiode worden voorzien. Deze investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma, inclusief prioritering, planning en kosten. In de begroting wordt met betrekking tot de benodigde investeringskredieten in een voorstel aan de Verenigde Vergadering voorgelegd. Met dit voorstel worden alle voorgenomen kredietverleningen voor nieuwe werken en investeringen behandeld die in zullen gaan starten (zogenaamd verzamelkrediet). Op bijlage 3 is een totaaloverzicht van de investeringen opgenomen die in zullen starten. Naast de kosten en planning is aangegeven of het project voortkomt uit of uit nieuw beleid. Ook is aangegeven of het een of een inspanningsverplichting betreft (in welke mate zijn we zelf in staat het project geheel uit te voeren, of zijn we afhankelijk van derden). Tot slot is van ieder project is een fact-sheet opgemaakt, waarmee meer inzicht wordt gegeven in het benodigde verzamelkrediet. Deze fact-sheets zijn gebundeld en liggen ter inzage.

7 PAGINA 7 van 7 4 Waterschapsbelastingen Heffings- De hoogte van de tarieven worden enerzijds bepaald door het grondslag kostenniveau als gevolg van de mutaties, maar vooral sterk beïnvloed door bijstellingen in de heffingsgrondslag voor de berekening van de waterschapsomslagen. Voor wordt uitgegaan van de volgende bijstellingen: Ingezetenen meer eenheden Gebouwd meer eenheden ongebouwd lagere eenheden van naar hectare. Lagere vervuilingseenheden van naar ve Aan SVHW is gevraagd een nieuwe raming op te stellen op basis van de meeste recente gegevens met daarbij een nadere onderbouwing en een uiteenzetting te geven van de gehanteerde uitgangspunten. Deze onderbouwing zal worden opgenomen in de begroting. Herijking kostentoedeling Aangezien de waardeverhoudingen tussen gebouwd en ongebouwd zijn gewijzigd en bestuurlijk reeds was afgesproken om de kostentoedeling te herzien het adviesbureau Tauw ingeschakeld om (met behulp van informatie van o.a. SVHW) een goed beargumenteerde onderbouwing te geven voor de waardeverhoudingen tussen de gebouwde en ongebouwde eigendommen, gebaseerd op de ruimtelijke situatie 2006 en gewaardeerd tegen het prijspeil Dit onderzoek resulteert in een verhouding 50 : 10 voor respectievelijk de gebouwde en ongebouwde onroerende zaken (in 2005/2006; 48 : 12). De concept-notitie is voor l e bespreking bijgevoegd en zal voor definitieve behandeling worden geagendeerd voor de commissie MBH en de VV van november Berekening "benodigd bedrag" voor een 1 /4% lagere tariefstijging In het algemeen kan er van worden uitgegaan dat een stijging van de exploitatiekosten bij het totaal van waterkeringen, watersysteembeheer en wegenbeheer met 1,0 miljoen tot gevolg heeft dat de omslagen ingezetenen, gebouwd en ongebouwd stijgen met respectievelijk 2,1%, 2,2% en 2,1%. Bij de waterkwaliteit leidt een stijging van de exploitatiekosten met tot een tariefstijging van 1,5

8 BIJLAGE l - Concept versie beleidsbegroting beleidsdeel A Besloten is om in een gezamenlijke commissievergadering van gedachten te wisselen over het te voeren beleid dat zijn vertaling zal vinden in de begroting. Middels een l e concept versie van het beleidsdeel A van de beleidsbegroting wordt hier zicht op gegeven.

9 waterschap Hollandse Delta CONCEPT Waterschap Hollandse Delta Ontwerp-begroting Dordrecht, 30 november 2006 versie: concept 0.1 ruwe versie datum: CIE MBH

10

11 Inhoudsopgave i Inleiding Algemeen De opzet van de begroting Het wettelijk kader Leeswijzer Visie en richting Waterschap HoJ, Missie Belangrijke jtfe en frategie s/ppien\vj{rkjné) Zorg voojr de w^erk^ringjeh Inleidinc ^_^ VAlgerpejpeWleidékaders, -uitgangspunten en -doelstellingen (fannen t.b.v. de waterkeringen 3ëRéersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Vergunningverlening en Keurontheffingen Keurontheffingen Handhaving Keur Zorg voor het watersysteem Inleiding Algemene beleidskaders, -uitgangspunten en -doelstellingen Eigen plannen Beheersinstrumenten watersystemen Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems Beheer hoeveelheid water Calamiteitenbestrijding watersystemen Monitoring watersystemen Vergunningen en keurontheffingen watersysteem Keurvergunningen Wvo-vergunningen en meldingen Handhaving Keur en Wvo Aanpak diffuse emissies van derden Zorg voor het zuiveren van afvalwater 5.1 Inleiding 5.2 Algemeen beleid 5.3 Getransporteerd afvalwater 5.4 Gezuiverd afvalwater 5.5 Verwerkt zuiveringsslib 6 Zorg voor de wegen 6.1 Inleiding 6.2 Algemeen beleid 6.3 Beheersinstrumenten wegenbeheer 6.4 Aanleg en onderhoud wegen 6.5 Verkeersregeling & verkeersveiligheid 6.6 Keurvergunningen en ontheffingen 6.7 Handhaving Keuren Wvo 7 Zorg voor het vaarwegenbeheer 7.1 Inleiding 7.2 Algemeen beleid 7.3 Beheersinstrumenten vaarwegenbeheer 7.4 Aanleg en onderhoud vaarwegen 7.5 Verkeersregeling & verkeersveiligheid 7.6 Vaarontheffingen 8 Taakoversch rijdende beleidskaders en doelstellingen 8.1 Bestuur en externe communicatie 8.2 Heffing en Invordering 8.3 Ondersteunende diensten

12 Overige bestuurlijke thema's Waterschapswet en waterwet Waterschapsverkiezingen Rechtmatigheid en doelmatigheid Duurzaamheid Digitale dienstverlening Nieuw waterschapskantoor Bedrijfsvoering Organisatie-ontwikkeling Human Resource Management (H CompetentiemanageraöpT^TA - ^ ' rmatie e Managem elssen Waarderi VOntwH&eling^Kostenniveau jfping Financiële uitgangspunten Kostenniveau Begroting versus Begroting Taakstellende kostenreductie Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Reserves en voorzieningen Financieringsbehoefte Het EMU-saldo Investeringen Algemeen Te voteren Verzamelkrediet Verwachte investeringsuitgaven Risico paragraaf Tarieven Tariefbepaling Tarieven Tarieven in meerjarenperspectief Voorstel college Dijkgraaf en Heemraden Besluit ter vaststelling Totaal overzicht financiën per taak en beleidsproduct 17.1 Inleiding 17.2 Zorg voor waterkeringen 17.3 Zorg voor het watersysteem 17.4 Zorg voor het zuiveringsbeheer 17.5 Zorg voor de wegen 18 Planvorming 18.1 Eigen plannen 18.2 Plannen van derden 19 Aanleg en onderhoud waterkeringen 19.1 Beheersinstrumenten waterkeringen 19.2 Aanleg en onderhoud waterkeringen 19.3 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 20 Inrichting en onderhoud watersystemen 20.1 Beheersinstrumenten watersystemen 20.2 Aanleg, verbetering en onderhoud water- systemen 20.3 Baggeren van waterlopen en saneren van water bodems 20.4 Beheer hoeveelheid water 20.5 Calamiteitenbestrijding watersystemen 20.6 Monitoring watersystemen 21 Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens 21.1 Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens 21.2 Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens 22 Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken 22.1 Getransporteerd afvalwater 22.2 Gezuiverd afvalwater 22.3 Verwerkt Slib

13 23 Aanleg en onderhoud wegen 23.1 Beheersinstrumenten wegen 23.2 Aanleg en onderhoud wegen 23.3 Wegenverkeersregeling en -verkeersveiligheid 24 Vergunning verlening en handhaving keur 24.1 Keur 24.2 Vergunningen en keurontheffingen 24.3 Handhaving keur 25 Beheersen van lozingen 25.1 Wvo-vergunningen en meldingen 25.2 Handhaving Wvo 25.3 Rioleringsplannen en subsidjj^s'loïtfig 25.4 AanpaJê-dlffDse emissies vg 26 HeffifTreTTirrl/on 26.1 Belesftingheffin 27 Bestuur en exti 27.1 Bestuur 27.2 Externe coi 28 OndeKSlealfehde^Befïeerproducten BIJLAGEN: 1 Balans per l januari 2 Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten, inclusief toelichting 3 Staat van immateriële en materiële vaste activa 4 Staat van financiële vaste activa 5 Staat van reserves en voorzieningen 6 Staat van vaste schulden 7 Staat van personeelslasten en formatie 8 Financiering van kapitaalsuitgaven en renteomslag 9 Overzicht investeringen 10 Uitgangspunten activa en afschrijvingstermijnen 11 Uitgangspunten reserves en voorzieningen 12 Toelichting op de kostenverdeling 13 Ontwikkeling lastendruk ten opzichte van 2006

14

15 VOORWOORD TEKSTUITWERKEN Dijkgraaf ing. J.M. Geluk

16

17 Waterschap Hollandse Delta in het kort Waterschap Hollandse Delta is een all-in waterschap en heeft daarmee de waterstaatkundige zorg voor de waterkeringen, het watersysteem, de wegen en vaarwegen enjiet zuiveren^r het afvalwater op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze waterstaatkundige omvat:j L--I Zorg voor de waterkeringen Met waterkeringen worden de duinen, dijken en ka de water beschermen. Waterschap male conditie verkeren. Zorg voor Het Water; gebied te wordt afg waakt en recreëren c ebied tegenraet-omringende/duiibetyjiijken en kades in optiater in sloten en (binnendijkse) wateren. Door het i/dde varunlaten kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water woröen aangevuld. Bovendien wordt de kwaliteit van het water be- 3ze manier zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en ;ebied met voldoende en veilig water. Zorg voor het zuiveren van afvalwater (waterkwaliteit) In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater afkomstig van de gemeentelijke rioleringen gezuiverd. Na zuivering wordt dit weer geloosd op rijkswater of eigen wateren. Zorg voor de wegen en vaarwegen Daarnaast is het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen), een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom en het beheer van enkele vaarwegen. Het beheersgebied:

18

19 Waterschap Hollandse Delta in cijfers Aantal bestuursleden - Vertegenwoordigers categorie ingezetenen - Vertegenwoordigers categorie gebouwd - Vertegenwoordigers categorie ongebouwd - Vertegenwoordigers categorie bedrijfsgebi Aantal leden f eikeevr rai Aantal genhéenten in Aantal inwoners in h Grootte berteersgemie) Primaire w^terképngen Secundaire waterkeringen Aantal peilgebieden Lengte hoofdwatergangen Lengte wegen Lengte fietspaden Aantal grote gemalen (> 5 m 3 /h) Aantal kleine gemalen (< 5 m 3 /n) Aantal stuwen Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties Aantal rioolgemalen ha km km km km Rekening 2005 Begroting 2006 Begroting Heffingsgrondslagen: Aantal ingezetenen Aantal eenheden gebouwd Aantal ha ongebouwd Aantal bruto vervuilingseenheden Aantal netto vervuilingseenheden * (bruto -/- kwijtschelding en oninbaar) Personeelsomvang / formatie Balanstotaal per l januari Boekwaarde per l januari Reserves en voorzieningen per l januari Vaste geldleningen per l januari Totaal exploitatielasten Af : directe baten Netto exploitatielasten Belastingopbrengsten Bijdrage uit egalisatiereserves Investeringsuitgaven Tarieven per categorie: ingezetenen per woonruimte gebouwd per economische waarde ongebouwd per hectare verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid 59,10 0,90 81,51 56, ,7 fte 362,7 min 342,7 min 52,5 min 260,3 min 141,8 min 22,3 min 119,5 min 118,2 min 1,3 min 48,9 min 59,60 0,91 82,67 57,00

20

21 Deel A Begroting beleidsdeel

22 12

23 1.1 Inleiding Algemeen Hierbij bieden wij u de begroting van waterschap Hollandse Delt een uitwerking van de l e schijf van het meerjarenbeleidsplan 2 de vergadering van 29 juni 2006 voor kennisgeving is aang De begroting gaat in detail in op het beleid, de realisatie van het beleid en de,^öêt^t nen per afdejmct~êtt dire middel van/aetmart den afgelegia over de de (finanqjale) midd ^ r. De begro:i ig is oals deze iide verenig- 1 fiihajjcjële) middelen die voor it bwera wordt in de jaarplaniten voor het jaar. Door des zal in verantwoording woraken, de bèhaalde prestaties en de besteding van 1.2 begroting De Begroting is gebaseerd op het beleids- en beheersproces (BBP) bij waterschappen conform het model van de Unie van Waterschappen. Deze BBP-systematiek gaat uit van een inrichting naar de taken, beleidsvelden, beleidsproducten en beheersproducten. In het verlengde van de BBPsystematiek wordt integrale kwaliteitszorg door het waterschap toegepast volgens het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). In het beleidsdeel A (hoofdstukken l t/m...) is opgenomen de visie en richting van het waterschap, alsmede een uiteenzetting van de beleidskaders en beleidsdoelstellingen per taak. Deel A wordt afgesloten met de financiële uitkomsten voor het begrotingsjaar en de besluiten ten behoeve van de begroting. In het productdeel B is per beleidsproduct de definities, doelstellingen, te leveren prestaties en de financiën weergegeven. De bijlagen bevatten de volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen verplicht gestelde staten. 1.3 Het wettelijk kader Bij het ontwerp en de behandeling van de begroting zijn de wettelijke verplichtingen, waaraan het waterschap gehouden is, in acht genomen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de artikelen 99 t/m 104 de Waterschapswet. 1.4 Leeswijzer -^ Dit is een l e ruwe concept versie die op een groot aantal onderdelen ander wordt uitgewerkt. Deze versie is voor een eerste toetsing voorgelegd aan D&H en aan de Commissie MBH van

24 14

25 2.1 Missie Visie en richting Waterschap Hollandse Delta Waterschap Hollandse Delta is een functioneel bestuursorgaan met alslcii voor de waterkeringen, de zorg voor de waterhuishouding, de aire taakv ;l Jen de zorg ar)wegen ei de zorg voor de zuivering van het afvalwater. Deze zorg wordtjjerel de functies birngahet benauw heersgebied. Juist in de complexer wordende maat moeterrwopaen sa- mengewerkt met anderen om de verhoud! maliseren en een duurzame sameptëvtfig /^n /-^ \?\\ In de Bestu/jfS'vïsièlsydeze>alöerr[ene dp sie: II n II évcll sten en baten te optiedwrfjelijk te maken. rschap vertaald in de volgende mis- "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever" Op basis van deze missie zijn in de Bestuursvisie een groot aantal elementen van de primaire taakvelden in algemene termen aangegeven. In hoofdstuk 3 van de voorliggende begroting zijn deze zaken verder geconcretiseerd. Dit levert een programma van concrete projecten op, die in de komende jaren invulling geven aan de algemene doelstellingen. 2.2 Belangrijke succesfactoren 2.3 Strategie en beleid»~tekst UITWERKEN 2.4 Strategie samenwerking Waterschap Hollandse Delta kent diverse samenwerkingsverbanden met andere overheden en instellingen. Daar waar het voordeel oplevert om samen te werken, zal deze samenwerking worden opgezet c.q. gecontinueerd. Dit voordeel kan direct zijn in minder kosten en/of betere kwaliteit, maar ook indirect bijvoorbeeld in de vorm van een netwerk of naamsbekendheid. Periodiek zal de samenwerking worden geëvalueerd. Hollandse Delta participeert momenteel in de volgende samenwerkingsverbanden: Centraal Boombeheer op Goeree-Overflakkee en Groenbeheer in de Hoeksche Waard Regionale Platforms Verkeersveiligheid (RPV's) Met gemeenten voor bijvoorbeeld de uitwerking van stedelijke waterplannen, krekenprojecten en samenwerking in de waterketen. De verwerking van zuiveringsslib in DRSH Zuiveringsslib NV. Heffing & invordering van waterschapsbelastingen in een gemeenschappelijk regeling Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) Laboratoriumwerkzaamheden met het hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Brabantse Delta en RIZA... Het Waterschapshuis, ICT 15

26 Zorg voor de waterkeringen 3.1 Inleiding Het beheer van de primaire waterkeringen (dijken en duinen) e, liggende waterkeringen, boezemkaden en compartimerjterin het zorgdragen voor het onderhoud van wa het periodiek toetsen van de waterkeri randvoorwaarden; zo n od i g het be nen v )iitheffhge het b calam e n. en van vergunn aken van ale waterk«) b«staat uit: ngen (voorraefififten aan normen en mgaiirj met plannen van derden, het verlehet uitvoeren van een adequate handhaving. waterkeringen bij (dreigend) hoogwater en het bestrijden van Het taakvelo'zórg voor de waterkeringen' is onderverdeeld in de volgende beleidsproducten: eigen plannen ten behoeve van het beheer van de waterkeringen; beheersinstrumenten voor de waterkeringen; aanleg, verbetering en onderhoud van de waterkeringen; dijkbewaking en calamiteitenbestrijding; vergunningen en keurontheffingen; handhaving. Na het algemene kader, uitgangspunten en doelstellingen worden per beleidsproduct de specifieke kaders, uitgangspunten en doelstellingen gegeven. Deze doelstellingen vormen daarmee de belangrijkste leidraad voor de uitwerking van de beleidsbegroting. 3.2 Algemene beleidskaders, -uitgangspunten en -doelstellingen Algemeen beleidskader voor de waterkeringen In de Wet op de Waterkeringen wordt de in de Grondwet verankerde overheidstaak voor de bescherming tegen overstromingen uitgewerkt. In deze wet staat over de wettelijke taak van het waterschap als beheerder van de primaire waterkering dat er getoetst, gerapporteerd en zonodig versterkt moet worden en dat er een overzichtkaart, legger en beheersregister moet zijn. In de provinciale verordening op de primaire waterkeringen van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland staat de beheersopdracht ten aanzien van het beheer van de waterkeringen verder omschreven. Daarbij worden zaken, zoals het Beheersplan, de overzichtskaart, legger, beheersregister en calamiteitenplan vastgelegd. In het Reglement, zoals dat door de provincie is vastgesteld, worden het beheersgebied en de taken van het waterschap Hollandse Delta vastgelegd. Tenslotte worden in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu nadere beleidsregels vastgelegd. Ten aanzien van het taakveld 'zorg voor de waterkeringen) wordt een onderscheid gemaakt tussen de primaire waterkeringen (dijken en duinen) en de regionale waterkeringen (voorliggende waterkeringen, boezemkaden en compartimenteringsdijken). 16

27 3.2.2 Algemene uitgangspunten voor de waterkeringen Ten aanzien van de primaire waterkerinqen worden de volgende algemene beleidsuitgangspunten gehanteerd: ƒ de primaire waterkeringen dienen om de veiligheid van het binnendijkse gebiec jiedfjte waarborgen volgens de wettelijk vastgelegde normen (die per dijkring varieert l/ jaar); de functie 'waterkering' heeft het primaat boven andere van het achterliggende gebied blijvend te kunnerj-waarbpi^én an l/2.000 j Functies om d<; r tot veiligheid het waterschap is als dijkbeheerder ven plannen; indien deze maatregejeavoo en/of randyo0«^aardej] wontfm-de\m/a / tregel atelijke dijkveweteringsroetérïr n v m^oorschriften, normen gd door het Rijk. Ten aanzi het o kerin het w nen; d' w a :erke rjde algemene beleidsuitgangspunten: ran<jhfoonfraarden en toetsvoorschriften voor voorliggende water- ^bmpartimenteringsdijken is voorbehouden aan de provincie; is'als-tffjkbeheerder verantwoordelijk voor noodzakelijke dijkverbeteringsplanvoor deze maatregelen zijn voor rekening van de dijkbeheerder; totdat er normen c.a. vastgelegd worden, dienen de regionale waterkeringen in stand gehouden te worden. Ten aanzien van buitendijks gebied gelden de volgende algemene beleidsuitgangspunten: het waterschap heeft géén verantwoordelijkheid voor de veiligheid van buitendijkse gebieden met uitzondering van gebieden die worden beschermd door een door de provincie als zodanig vastgelegde voorliggende waterkering Algemene doelstellingen voor de waterkeringen De algemene beleidsdoelstellingen voor het beheer van de waterkeringen (het 'wat') zijn: de veiligheid van het binnendijkse gebied staat centraal; een eventuele 'overhoogte', waardoor een hoger veiligheidsniveau dan wettelijk is vastgelegd, is verkregen, blijft gehandhaafd; de functie 'waterkering' dient ook in alle ruimtelijke plannen vastgelegd te worden; de ontwikkelingen ten aanzien van de normering, voorschriften en randvoorwaarden worden actief gevolgd en zonodig gestimuleerd; de veiligheid wordt ook in buitengewone omstandigheden ((dreigend) hoogwater en/of calamiteit) gewaarborgd door een adequate calamiteitenplan, dijkwachtorganisatie en calamiteitenbestrijdingsplan. Voor de uitvoering van de zorgtaak (het 'hoe') gelden de volgende algemene doelstellingen: het beheer gebeurt efficiënt, transparant en integer. Derhalve wordt actief meegewerkt aan bedrijfsvergelijkingen en benchmarks; in de beheersactiviteiten worden duurzaamheid en veiligheid (t.a.v. de uitvoering van werkzaamheden) integraal meegenomen. 17

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan.

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan. DATUM VERGADERING 17 novbmber 25 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) l DATUM BEHANDELING IN D&H 18 Oktober 25 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B5684 ONTWERP BEGROTING 26 1. Aanleiding Ingevolge de artikelen 99 t/m

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A;

Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/ /A; CRU05.005 Provinciale Staten van Flevoland, Gelezen het voorstel van het college van gedeputeerde staten van Flevoland MPV/04.031361/A; Gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering en op de Provinciewet;

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7 BIJLAGEN 1 van 7 Bijlage AStroomschema / beslisboom bevoegdheden budgethouder algemeen Toepassen budgethouderschap en financieel mandaat 2007: exploitatie VRAAG is een expl.budget beschikbaar? Nee STOP:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

Unie van Waterschappen Bijlage 2

Unie van Waterschappen Bijlage 2 Unie van Waterschappen Bijlage 2 Aangepaste BBP-afspraken op gebied van regulering, vergunningverlening, toezicht, handhaving en beheersing lozingen De wijzigingen in de BBP-productenstructuur kunnen als

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA B0500017 VASTSTELLEN KWIJTSCHELDINGSREGELING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2005 Kenmerk Bijlage(n) Ter inzage Vergadering Agendanummer Datum 3 maart 2005 l februari 2005 AAN HET

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Bestuursadviseur. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur

Bestuursadviseur. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur Profiel Bestuursadviseur Proactieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur 11 oktober 2017 Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta Voor meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

Programmamanager. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische programmamanager met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur

Programmamanager. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische programmamanager met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur Profiel Programmamanager Proactieve, omgevingsbewuste en strategische programmamanager met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur 27 november 2017 Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd agendapunt 3.a.4 852395 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN DUIKERS EN STUW GROENEWEG Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE agendapunt 04.B.10 1216169 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 03-11-2015

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - agendapunt 3.b.4 1267231 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, Financiële verordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, gelet op: - artikel 212 Gemeentewet;

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Algemeen Wetgeving en beleid De Keur is gebaseerd op de Waterschapswet, de Waterwet, het Waterbesluit, het Waterbeheerplan en de Provinciale Waterverordening.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp

Nadere informatie

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015 WATERSCHAPSBLAD 22 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 9953 december 2015 Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland; op voordracht

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016 Het waterschap en Grondwater Bewonersavond 24 maart 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Verantwoordelijk voor: übescherming tegen overstroming; üpeilbeheer in oppervlaktewater ükwaliteit

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder F.S.A. Wissink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 5. Bijlagen : Kaart ligging normtrajecten Onderwerp : Investeringsvoorstel fase

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie