Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN"

Transcriptie

1 College Dijkgraaf en Heemraden, Gezamenlijke commissie vergadering d.d. 4 oktober 2006 Inrichting beleidsbegroting VAN AFSCHRIFT AAN Ronald Bosua DT B Notitie "De (In) richting beleidsbegroting " l Algemeen waterschap Hollandse Delta Inleiding De W heeft op 29 juni 2006 het meerjarenbeleidsplan voor kennisgeving aangenomen. De gevoerde discussies zijn aanleiding geweest om een geïntensiveerd traject te volgen rond de samenstelling en vaststelling van de begroting. Besloten is om in een gezamenlijke commissievergadering van gedachten te wisselen over het te voeren beleid dat zijn vertaling zal vinden in de begroting. In een l e concept (ruwe) versie van het beleidsdeel A van de beleidsbegroting wordt hier zicht op gegeven (bijlage 1). NB. De begroting bevindt zich momenteel in de ontwerp-fase en is dus nog niet af! In deze notitie wordt ingegaan op enkele financiële componenten waarop de samenstelling van de begroting tot stand komt. Dit betreft: Invulling van de taakstellende kostenreductie Kostenontwikkeling begroting Aanpassingen en nieuwe beleidsonderwerpen (wijziging in exploitatiekosten), Autonome wijzigingen (zoals inflatie, loonkosten, stijging van de energiekosten) en overige wijzigingen, Waterschapsbelastingen. De uitkomsten van de discussies en de beraadslagingen zullen worden meegenomen bij de verdere samenstelling van de ontwerp beleidsbegroting. Proces tot standkoming Beleidsbegro ting Na behandeling in het D&H van 24 oktober 2006 zal de ontwerp beleidsbegroting ter advisering worden voorgelegd aan de reguliere commissievergaderingen van 13 tot 15 november. Waarna de definitieve besluitvorming in de Verenigde Vergadering van 30 november a.s zal plaatsvinden.

2 PAGINA 2 van 7 Invulling taakstellende kostenreductie Bij de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan is onduidelijkheid ontstaan over de invulling van de bij de begroting 2005 aangegeven kostenreductie. Toegezegd is hier een schriftelijke uitleg te geven, zodat eventuele onduidelijkheid kan worden weggenomen. Begrotingsjaar 2005 Bij de vaststelling van de Beleidsbegroting 2005 heeft de W besloten tot een taakstellende kostenreductie van in totaal 3% op het oorspronkelijk geraamde kostenniveau van 118,2 miljoen, ofwel 3,6 miljoen. Hierbij is de eerste 1,5% / 1,8 min direct vertaald in een generieke verlaging van het kostenniveau, verdeeld naar rato van de taken én naar lagere belastingtarieven voor het heffingsjaar Voor het overige deel (de tweede 1,5% / 1,8 min) is door het bestuur en de organisatie het afgelopen jaar gezocht naar structurele kostenreducties in zowel de taakuitvoering als in organisatorische maatregelen. Echter het feit dat Hollandse Delta nog een organisatie in opbouw is, waarbij we nog onvoldoende alle processen en activiteiten met bijbehorende noodzakelijke middelen hebben kunnen doorgronden, maakte dit complex. Het jaar 2005 is financieel afgesloten met een positief jaarresultaat van 2,6 miljoen (ofwel 2,2% onderde vastgestelde begroting). Dit jaarresultaat is veroorzaakt door (hoofdzakelijk) incidentele meevallers en extra inkomsten. Invulling taakstellende kostenreductie De generieke verlaging van het kostenniveau uit de begroting 2005 is geëxtrapoleerd naar het kostenniveau voor Voor wat betreft de tweede 1,5% is in de begroting 2006 en rekening gehouden met een structurele invulling van de taakstellende kostenreductie. Deze invulling is concreet gemaakt door: een structurele verlaging van de post onvoorzien met 0,3 min temporisering onderzoeken NBW/KRW 0,5 min lager kosten werving en selectie 0,1 min extra inkomsten leges 0,1 min Daarnaast zijn de volgende structurele kostenreducties gevonden: Zuiveren van afvalwater; lagere kosten proceschemicaliën, electriciteit- en waterverbruik a.g.v. procesoptimalisaties 0,4 min en lagere kosten slibverwerking 0,5 min Extra verlaging kosten werving & selectie 0,1 min Administratie kinderopvang in eigen beheer 0,1 min Hoewel de taakstellende kostenreductie momenteel is ingevuld, neemt niet weg dat gezocht blijft worden naar structurele kostenreducties door harmonisaties en synergievoordelen.

3 PAGINA 3 van 7 2 Kostenontwikkeling begroting Ontwikkeling van het kostenniveau De begroting 2005 is op 3 januari 2005 vastgesteld op een netto kostenniveau van 116,4 miljoen, waarbij rekening gehouden moest worden met een nog in te vullen taakstellende kostenreductie van 1,8 miljoen. De jaarrekening 2005 is, binnen budget, afgesloten op een netto kostenniveau van 113,8 miljoen. De begroting 2006 is vastgesteld op een netto kostenniveau van 119,5 miljoen. De eerste schijf van het meerjarenbeleidsplan sluit op een kostenniveau van 122,3 miljoen. Door autonome kostenontwikkelingen én door ingebruikname van nieuwe investeringswerken zal het kostenniveau in de planperiode oplopen tot circa 132,3 miljoen. Overigens is het kostenniveau voor nagenoeg conform de verwachting, zoals geschetst in het vorige meerjarenbeleidsplan X 1 min Verloop Rek ,8 Begr ,4 B ,5 MJP 122,3 MJP ,8 MJP ,7 MJP ,0 MJP ,3 Absolute - 3,1 2,8 4,5 3,9 1,3 stijging % - 2% 2% 3% 3% 1% NB. In het kostenniveau is o.a. rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,25% en stijging van de energiekosten. 0,3 0,2% Analyse Het verloop van het kostenniveau volgens de begroting 2006 naar versus 2006 het 'verwachte' kostenniveau is in onderstaande tabel nader gespecificeerd. De afzonderlijke onderdelen worden in het navolgende toegelicht Bedragen x Netto kostentotaal 2006 Aanpassingen beleid / nieuw beleid (bandbreedte) Autonome kostenontwikkeling: - Inflatie - Loonkostenstijging / CAO - Energiekostenstijging Formatiereductie Formatie uitbreiding Lagere bijdrage aan SVHW / hogere kosten automatische incasso Lagere dividendopbrengsten NWB Lagere rentelasten kortlopende geldleningen, kapitaallasten en afronding Bandbreedte verwacht netto kostentotaal Fine-tuning Op dit moment wordt gewerkt aan een verdere fine-tuning van de budgetten voor op beheersproductniveau. Deze exercitie loopt tot eind september Daarna vindt de consolidatie, de verdeling van de indirecte kosten naar taken en de berekening van de tarieven voor plaats. Bandbreedte Voor de begroting wordt een kostenniveau verwacht die ligt kostenniveau tussen de bandbreedte van 121,5 miljoen en 122,3 miljoen (zijnde het niveau van de l e schijf van de meerjarenbeleidsplan)

4 PAGINA 4 van 7 Aanpassingen beleid / nieuw beleid De belangrijkste mutaties betreffende aanpassingen van e en nieuwe beleidsonderwerpen, welke leiden tot wijziging in exploitatiekosten zijn weergegeven in zie bijlage 2. Autonome In de beleidsbegroting is rekening gehouden met de volgende kosten- autonome kostenstijgingen; ontwikkeling 1,25% voor algemene inflatie correctie / + 0,9 miljoen, 1,25% structurele loonsomstijging en 1% individuele loonsomstijging a.g.v. periodieke verhogingen of bevorderingen / + 0,6 miljoen, Voor is een nieuw 3-jarig contract voor de levering van energie afgesloten. Ten opzichte van 2006 geeft dit een prijsstijging van circa 25%. Het huidige contract was gebaseerd op prijspeil 2004 (eveneens voor een periode van 3 jaar). Formatie In 2005 is de basisformatie vastgesteld op 535 fte. Gesteld is dat Reductie bij gelijkblijvende taakomvang en zoeken naar efficiency mogelijkheden deze basisformatie in de periode t/m 2010 gereduceerd kan worden met 10%. Voor de begroting 2006 is de basisformatie vastgesteld op 532 fte + een uitbreiding van 5,7 fte voor de directie Zuiveringsbeheer. In de begroting wordt rekening gehouden met een basisformatie van 517 fte + 5,7 fte voor Zuiveringsbeheer. Ten opzichte van de begroting 2006 betekent dit voor een formatiereductie van 15 fte, in geld 0,9 miljoen. Formatie In verband met taakuitbreiding c.q nieuw beleid wordt in de uitbreiding begroting rekening gehouden met de volgende formatie uitbreiding: Versterking primaire waterkeringen + 4 fte (besluit W ). Deze extra formatie wordt bekostigd door het Rijk uit de vergoeding van de voorbereidingskosten. De loonkosten drukken derhalve niet op de exploitatie. Invulling wateropgave NBW + 3 fte Peilbesluiten en monitoring + l fte Intensivering beleids-, planvorming en beheer van wegen + 0,5 fte Naast de taakgerichte formatie-uitbreiding wordt op de volgende organisatorische gebieden extra formatie gevraagd. Uitbreiding KAM-adviseur 0,5 fte, hier staat tegenover dat geen budget voor inhuur externen behoeft te worden opgenomen. Uitbreiding KAM-applicatiebeheerder + 0,5 fte voor het kwaliteitsmanagementsysteem / project processen in kaart. Met de voorgestelde uitbreidingen zal de formatie voor uitkomen op 528,2 fte + 4 fte voor primaire dijkversterking. In de begroting zal een nadere onderbouwing van de uitbreidingsvoorstellen worden opgenomen.

5 PAGINA 5 van 7 Lagere bijdrage aan SVHW/ kosten automatische incasso WSHD betaalt een jaarlijkse bijdrage aan SVHW voor de uitvoering van Heffing en Invordering. De bijdrage voor is door SVHW begroot op 4,3 miljoen ( 0,6 miljoen lager dan 2006). Hiertegenover staat dat we extra kosten zullen gaan krijgen door toepassing van automatische incasso (zie bijgaand voorstel). De kosten voor automatische incasso bestaan enerzijds uit eenmalige voorlichtingskosten / administratieve kosten voor de invoering Anderzijds dient in de berekening van de rentekosten rekening gehouden te worden met rentederving a.g.v. het gespreid innen. Per saldo zullen de jaarlijkse kosten aan SVHW 0,3 miljoen lager zijn dan begroot in Lagere De dividend-uitkering op aandelen Nederlandse Waterschapsbank dividend wordt voor het begrotingsjaar iets voorzichtiger ingeschat. opbrengsten Voor wordt uitgegaan van 1,1 miljoen ( 0,1 miljoen lager NWB dan begroot 2006). Lagere rentelasten kortlopende geldleningen, kapitaallasten en afronding De afschrijvingslasten worden berekend op basis van de lineaire afschrijvingsmethode op historische kostprijs. De eerste afschrijving vindt plaats op basis van het eerste volledig boekjaar Na oplevering. Voor de e activa en lopende investeringswerken zijn de afschrijvingslasten opnieuw doorgerekend op basis van de verrichte uitgaven en zo goed mogelijke inschattingen t.a.v. de planning. De rentelasten zijn gebaseerd op de te betalen rente op langlopende geldleningen en kortlopende rentelasten. Doordat in 2005 en 2006 later in de tijd en tegen een lager rentepercentage nieuwe geldleningen zijn aangetrokken vallen de rentelasten lager uit dan begroot. Verwacht wordt dat de kapitaallasten (rente + afschrijving) circa 0,4 miljoen lager zullen uitkomen dan begroot in 2006.

6 PAGINA 6 van 7 3 Investeringsvoorstellen Verzamel krediet In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven welke investeringsprojecten er voor de komende planperiode worden voorzien. Deze investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma, inclusief prioritering, planning en kosten. In de begroting wordt met betrekking tot de benodigde investeringskredieten in een voorstel aan de Verenigde Vergadering voorgelegd. Met dit voorstel worden alle voorgenomen kredietverleningen voor nieuwe werken en investeringen behandeld die in zullen gaan starten (zogenaamd verzamelkrediet). Op bijlage 3 is een totaaloverzicht van de investeringen opgenomen die in zullen starten. Naast de kosten en planning is aangegeven of het project voortkomt uit of uit nieuw beleid. Ook is aangegeven of het een of een inspanningsverplichting betreft (in welke mate zijn we zelf in staat het project geheel uit te voeren, of zijn we afhankelijk van derden). Tot slot is van ieder project is een fact-sheet opgemaakt, waarmee meer inzicht wordt gegeven in het benodigde verzamelkrediet. Deze fact-sheets zijn gebundeld en liggen ter inzage.

7 PAGINA 7 van 7 4 Waterschapsbelastingen Heffings- De hoogte van de tarieven worden enerzijds bepaald door het grondslag kostenniveau als gevolg van de mutaties, maar vooral sterk beïnvloed door bijstellingen in de heffingsgrondslag voor de berekening van de waterschapsomslagen. Voor wordt uitgegaan van de volgende bijstellingen: Ingezetenen meer eenheden Gebouwd meer eenheden ongebouwd lagere eenheden van naar hectare. Lagere vervuilingseenheden van naar ve Aan SVHW is gevraagd een nieuwe raming op te stellen op basis van de meeste recente gegevens met daarbij een nadere onderbouwing en een uiteenzetting te geven van de gehanteerde uitgangspunten. Deze onderbouwing zal worden opgenomen in de begroting. Herijking kostentoedeling Aangezien de waardeverhoudingen tussen gebouwd en ongebouwd zijn gewijzigd en bestuurlijk reeds was afgesproken om de kostentoedeling te herzien het adviesbureau Tauw ingeschakeld om (met behulp van informatie van o.a. SVHW) een goed beargumenteerde onderbouwing te geven voor de waardeverhoudingen tussen de gebouwde en ongebouwde eigendommen, gebaseerd op de ruimtelijke situatie 2006 en gewaardeerd tegen het prijspeil Dit onderzoek resulteert in een verhouding 50 : 10 voor respectievelijk de gebouwde en ongebouwde onroerende zaken (in 2005/2006; 48 : 12). De concept-notitie is voor l e bespreking bijgevoegd en zal voor definitieve behandeling worden geagendeerd voor de commissie MBH en de VV van november Berekening "benodigd bedrag" voor een 1 /4% lagere tariefstijging In het algemeen kan er van worden uitgegaan dat een stijging van de exploitatiekosten bij het totaal van waterkeringen, watersysteembeheer en wegenbeheer met 1,0 miljoen tot gevolg heeft dat de omslagen ingezetenen, gebouwd en ongebouwd stijgen met respectievelijk 2,1%, 2,2% en 2,1%. Bij de waterkwaliteit leidt een stijging van de exploitatiekosten met tot een tariefstijging van 1,5

8 BIJLAGE l - Concept versie beleidsbegroting beleidsdeel A Besloten is om in een gezamenlijke commissievergadering van gedachten te wisselen over het te voeren beleid dat zijn vertaling zal vinden in de begroting. Middels een l e concept versie van het beleidsdeel A van de beleidsbegroting wordt hier zicht op gegeven.

9 waterschap Hollandse Delta CONCEPT Waterschap Hollandse Delta Ontwerp-begroting Dordrecht, 30 november 2006 versie: concept 0.1 ruwe versie datum: CIE MBH

10

11 Inhoudsopgave i Inleiding Algemeen De opzet van de begroting Het wettelijk kader Leeswijzer Visie en richting Waterschap HoJ, Missie Belangrijke jtfe en frategie s/ppien\vj{rkjné) Zorg voojr de w^erk^ringjeh Inleidinc ^_^ VAlgerpejpeWleidékaders, -uitgangspunten en -doelstellingen (fannen t.b.v. de waterkeringen 3ëRéersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Vergunningverlening en Keurontheffingen Keurontheffingen Handhaving Keur Zorg voor het watersysteem Inleiding Algemene beleidskaders, -uitgangspunten en -doelstellingen Eigen plannen Beheersinstrumenten watersystemen Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems Beheer hoeveelheid water Calamiteitenbestrijding watersystemen Monitoring watersystemen Vergunningen en keurontheffingen watersysteem Keurvergunningen Wvo-vergunningen en meldingen Handhaving Keur en Wvo Aanpak diffuse emissies van derden Zorg voor het zuiveren van afvalwater 5.1 Inleiding 5.2 Algemeen beleid 5.3 Getransporteerd afvalwater 5.4 Gezuiverd afvalwater 5.5 Verwerkt zuiveringsslib 6 Zorg voor de wegen 6.1 Inleiding 6.2 Algemeen beleid 6.3 Beheersinstrumenten wegenbeheer 6.4 Aanleg en onderhoud wegen 6.5 Verkeersregeling & verkeersveiligheid 6.6 Keurvergunningen en ontheffingen 6.7 Handhaving Keuren Wvo 7 Zorg voor het vaarwegenbeheer 7.1 Inleiding 7.2 Algemeen beleid 7.3 Beheersinstrumenten vaarwegenbeheer 7.4 Aanleg en onderhoud vaarwegen 7.5 Verkeersregeling & verkeersveiligheid 7.6 Vaarontheffingen 8 Taakoversch rijdende beleidskaders en doelstellingen 8.1 Bestuur en externe communicatie 8.2 Heffing en Invordering 8.3 Ondersteunende diensten

12 Overige bestuurlijke thema's Waterschapswet en waterwet Waterschapsverkiezingen Rechtmatigheid en doelmatigheid Duurzaamheid Digitale dienstverlening Nieuw waterschapskantoor Bedrijfsvoering Organisatie-ontwikkeling Human Resource Management (H CompetentiemanageraöpT^TA - ^ ' rmatie e Managem elssen Waarderi VOntwH&eling^Kostenniveau jfping Financiële uitgangspunten Kostenniveau Begroting versus Begroting Taakstellende kostenreductie Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Reserves en voorzieningen Financieringsbehoefte Het EMU-saldo Investeringen Algemeen Te voteren Verzamelkrediet Verwachte investeringsuitgaven Risico paragraaf Tarieven Tariefbepaling Tarieven Tarieven in meerjarenperspectief Voorstel college Dijkgraaf en Heemraden Besluit ter vaststelling Totaal overzicht financiën per taak en beleidsproduct 17.1 Inleiding 17.2 Zorg voor waterkeringen 17.3 Zorg voor het watersysteem 17.4 Zorg voor het zuiveringsbeheer 17.5 Zorg voor de wegen 18 Planvorming 18.1 Eigen plannen 18.2 Plannen van derden 19 Aanleg en onderhoud waterkeringen 19.1 Beheersinstrumenten waterkeringen 19.2 Aanleg en onderhoud waterkeringen 19.3 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 20 Inrichting en onderhoud watersystemen 20.1 Beheersinstrumenten watersystemen 20.2 Aanleg, verbetering en onderhoud water- systemen 20.3 Baggeren van waterlopen en saneren van water bodems 20.4 Beheer hoeveelheid water 20.5 Calamiteitenbestrijding watersystemen 20.6 Monitoring watersystemen 21 Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens 21.1 Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens 21.2 Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens 22 Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken 22.1 Getransporteerd afvalwater 22.2 Gezuiverd afvalwater 22.3 Verwerkt Slib

13 23 Aanleg en onderhoud wegen 23.1 Beheersinstrumenten wegen 23.2 Aanleg en onderhoud wegen 23.3 Wegenverkeersregeling en -verkeersveiligheid 24 Vergunning verlening en handhaving keur 24.1 Keur 24.2 Vergunningen en keurontheffingen 24.3 Handhaving keur 25 Beheersen van lozingen 25.1 Wvo-vergunningen en meldingen 25.2 Handhaving Wvo 25.3 Rioleringsplannen en subsidjj^s'loïtfig 25.4 AanpaJê-dlffDse emissies vg 26 HeffifTreTTirrl/on 26.1 Belesftingheffin 27 Bestuur en exti 27.1 Bestuur 27.2 Externe coi 28 OndeKSlealfehde^Befïeerproducten BIJLAGEN: 1 Balans per l januari 2 Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten, inclusief toelichting 3 Staat van immateriële en materiële vaste activa 4 Staat van financiële vaste activa 5 Staat van reserves en voorzieningen 6 Staat van vaste schulden 7 Staat van personeelslasten en formatie 8 Financiering van kapitaalsuitgaven en renteomslag 9 Overzicht investeringen 10 Uitgangspunten activa en afschrijvingstermijnen 11 Uitgangspunten reserves en voorzieningen 12 Toelichting op de kostenverdeling 13 Ontwikkeling lastendruk ten opzichte van 2006

14

15 VOORWOORD TEKSTUITWERKEN Dijkgraaf ing. J.M. Geluk

16

17 Waterschap Hollandse Delta in het kort Waterschap Hollandse Delta is een all-in waterschap en heeft daarmee de waterstaatkundige zorg voor de waterkeringen, het watersysteem, de wegen en vaarwegen enjiet zuiveren^r het afvalwater op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze waterstaatkundige omvat:j L--I Zorg voor de waterkeringen Met waterkeringen worden de duinen, dijken en ka de water beschermen. Waterschap male conditie verkeren. Zorg voor Het Water; gebied te wordt afg waakt en recreëren c ebied tegenraet-omringende/duiibetyjiijken en kades in optiater in sloten en (binnendijkse) wateren. Door het i/dde varunlaten kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water woröen aangevuld. Bovendien wordt de kwaliteit van het water be- 3ze manier zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en ;ebied met voldoende en veilig water. Zorg voor het zuiveren van afvalwater (waterkwaliteit) In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater afkomstig van de gemeentelijke rioleringen gezuiverd. Na zuivering wordt dit weer geloosd op rijkswater of eigen wateren. Zorg voor de wegen en vaarwegen Daarnaast is het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen), een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom en het beheer van enkele vaarwegen. Het beheersgebied:

18

19 Waterschap Hollandse Delta in cijfers Aantal bestuursleden - Vertegenwoordigers categorie ingezetenen - Vertegenwoordigers categorie gebouwd - Vertegenwoordigers categorie ongebouwd - Vertegenwoordigers categorie bedrijfsgebi Aantal leden f eikeevr rai Aantal genhéenten in Aantal inwoners in h Grootte berteersgemie) Primaire w^terképngen Secundaire waterkeringen Aantal peilgebieden Lengte hoofdwatergangen Lengte wegen Lengte fietspaden Aantal grote gemalen (> 5 m 3 /h) Aantal kleine gemalen (< 5 m 3 /n) Aantal stuwen Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties Aantal rioolgemalen ha km km km km Rekening 2005 Begroting 2006 Begroting Heffingsgrondslagen: Aantal ingezetenen Aantal eenheden gebouwd Aantal ha ongebouwd Aantal bruto vervuilingseenheden Aantal netto vervuilingseenheden * (bruto -/- kwijtschelding en oninbaar) Personeelsomvang / formatie Balanstotaal per l januari Boekwaarde per l januari Reserves en voorzieningen per l januari Vaste geldleningen per l januari Totaal exploitatielasten Af : directe baten Netto exploitatielasten Belastingopbrengsten Bijdrage uit egalisatiereserves Investeringsuitgaven Tarieven per categorie: ingezetenen per woonruimte gebouwd per economische waarde ongebouwd per hectare verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid 59,10 0,90 81,51 56, ,7 fte 362,7 min 342,7 min 52,5 min 260,3 min 141,8 min 22,3 min 119,5 min 118,2 min 1,3 min 48,9 min 59,60 0,91 82,67 57,00

20

21 Deel A Begroting beleidsdeel

22 12

23 1.1 Inleiding Algemeen Hierbij bieden wij u de begroting van waterschap Hollandse Delt een uitwerking van de l e schijf van het meerjarenbeleidsplan 2 de vergadering van 29 juni 2006 voor kennisgeving is aang De begroting gaat in detail in op het beleid, de realisatie van het beleid en de,^öêt^t nen per afdejmct~êtt dire middel van/aetmart den afgelegia over de de (finanqjale) midd ^ r. De begro:i ig is oals deze iide verenig- 1 fiihajjcjële) middelen die voor it bwera wordt in de jaarplaniten voor het jaar. Door des zal in verantwoording woraken, de bèhaalde prestaties en de besteding van 1.2 begroting De Begroting is gebaseerd op het beleids- en beheersproces (BBP) bij waterschappen conform het model van de Unie van Waterschappen. Deze BBP-systematiek gaat uit van een inrichting naar de taken, beleidsvelden, beleidsproducten en beheersproducten. In het verlengde van de BBPsystematiek wordt integrale kwaliteitszorg door het waterschap toegepast volgens het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). In het beleidsdeel A (hoofdstukken l t/m...) is opgenomen de visie en richting van het waterschap, alsmede een uiteenzetting van de beleidskaders en beleidsdoelstellingen per taak. Deel A wordt afgesloten met de financiële uitkomsten voor het begrotingsjaar en de besluiten ten behoeve van de begroting. In het productdeel B is per beleidsproduct de definities, doelstellingen, te leveren prestaties en de financiën weergegeven. De bijlagen bevatten de volgens de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen verplicht gestelde staten. 1.3 Het wettelijk kader Bij het ontwerp en de behandeling van de begroting zijn de wettelijke verplichtingen, waaraan het waterschap gehouden is, in acht genomen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de artikelen 99 t/m 104 de Waterschapswet. 1.4 Leeswijzer -^ Dit is een l e ruwe concept versie die op een groot aantal onderdelen ander wordt uitgewerkt. Deze versie is voor een eerste toetsing voorgelegd aan D&H en aan de Commissie MBH van

24 14

25 2.1 Missie Visie en richting Waterschap Hollandse Delta Waterschap Hollandse Delta is een functioneel bestuursorgaan met alslcii voor de waterkeringen, de zorg voor de waterhuishouding, de aire taakv ;l Jen de zorg ar)wegen ei de zorg voor de zuivering van het afvalwater. Deze zorg wordtjjerel de functies birngahet benauw heersgebied. Juist in de complexer wordende maat moeterrwopaen sa- mengewerkt met anderen om de verhoud! maliseren en een duurzame sameptëvtfig /^n /-^ \?\\ In de Bestu/jfS'vïsièlsydeze>alöerr[ene dp sie: II n II évcll sten en baten te optiedwrfjelijk te maken. rschap vertaald in de volgende mis- "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever" Op basis van deze missie zijn in de Bestuursvisie een groot aantal elementen van de primaire taakvelden in algemene termen aangegeven. In hoofdstuk 3 van de voorliggende begroting zijn deze zaken verder geconcretiseerd. Dit levert een programma van concrete projecten op, die in de komende jaren invulling geven aan de algemene doelstellingen. 2.2 Belangrijke succesfactoren 2.3 Strategie en beleid»~tekst UITWERKEN 2.4 Strategie samenwerking Waterschap Hollandse Delta kent diverse samenwerkingsverbanden met andere overheden en instellingen. Daar waar het voordeel oplevert om samen te werken, zal deze samenwerking worden opgezet c.q. gecontinueerd. Dit voordeel kan direct zijn in minder kosten en/of betere kwaliteit, maar ook indirect bijvoorbeeld in de vorm van een netwerk of naamsbekendheid. Periodiek zal de samenwerking worden geëvalueerd. Hollandse Delta participeert momenteel in de volgende samenwerkingsverbanden: Centraal Boombeheer op Goeree-Overflakkee en Groenbeheer in de Hoeksche Waard Regionale Platforms Verkeersveiligheid (RPV's) Met gemeenten voor bijvoorbeeld de uitwerking van stedelijke waterplannen, krekenprojecten en samenwerking in de waterketen. De verwerking van zuiveringsslib in DRSH Zuiveringsslib NV. Heffing & invordering van waterschapsbelastingen in een gemeenschappelijk regeling Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) Laboratoriumwerkzaamheden met het hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Brabantse Delta en RIZA... Het Waterschapshuis, ICT 15

26 Zorg voor de waterkeringen 3.1 Inleiding Het beheer van de primaire waterkeringen (dijken en duinen) e, liggende waterkeringen, boezemkaden en compartimerjterin het zorgdragen voor het onderhoud van wa het periodiek toetsen van de waterkeri randvoorwaarden; zo n od i g het be nen v )iitheffhge het b calam e n. en van vergunn aken van ale waterk«) b«staat uit: ngen (voorraefififten aan normen en mgaiirj met plannen van derden, het verlehet uitvoeren van een adequate handhaving. waterkeringen bij (dreigend) hoogwater en het bestrijden van Het taakvelo'zórg voor de waterkeringen' is onderverdeeld in de volgende beleidsproducten: eigen plannen ten behoeve van het beheer van de waterkeringen; beheersinstrumenten voor de waterkeringen; aanleg, verbetering en onderhoud van de waterkeringen; dijkbewaking en calamiteitenbestrijding; vergunningen en keurontheffingen; handhaving. Na het algemene kader, uitgangspunten en doelstellingen worden per beleidsproduct de specifieke kaders, uitgangspunten en doelstellingen gegeven. Deze doelstellingen vormen daarmee de belangrijkste leidraad voor de uitwerking van de beleidsbegroting. 3.2 Algemene beleidskaders, -uitgangspunten en -doelstellingen Algemeen beleidskader voor de waterkeringen In de Wet op de Waterkeringen wordt de in de Grondwet verankerde overheidstaak voor de bescherming tegen overstromingen uitgewerkt. In deze wet staat over de wettelijke taak van het waterschap als beheerder van de primaire waterkering dat er getoetst, gerapporteerd en zonodig versterkt moet worden en dat er een overzichtkaart, legger en beheersregister moet zijn. In de provinciale verordening op de primaire waterkeringen van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland staat de beheersopdracht ten aanzien van het beheer van de waterkeringen verder omschreven. Daarbij worden zaken, zoals het Beheersplan, de overzichtskaart, legger, beheersregister en calamiteitenplan vastgelegd. In het Reglement, zoals dat door de provincie is vastgesteld, worden het beheersgebied en de taken van het waterschap Hollandse Delta vastgelegd. Tenslotte worden in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu nadere beleidsregels vastgelegd. Ten aanzien van het taakveld 'zorg voor de waterkeringen) wordt een onderscheid gemaakt tussen de primaire waterkeringen (dijken en duinen) en de regionale waterkeringen (voorliggende waterkeringen, boezemkaden en compartimenteringsdijken). 16

27 3.2.2 Algemene uitgangspunten voor de waterkeringen Ten aanzien van de primaire waterkerinqen worden de volgende algemene beleidsuitgangspunten gehanteerd: ƒ de primaire waterkeringen dienen om de veiligheid van het binnendijkse gebiec jiedfjte waarborgen volgens de wettelijk vastgelegde normen (die per dijkring varieert l/ jaar); de functie 'waterkering' heeft het primaat boven andere van het achterliggende gebied blijvend te kunnerj-waarbpi^én an l/2.000 j Functies om d<; r tot veiligheid het waterschap is als dijkbeheerder ven plannen; indien deze maatregejeavoo en/of randyo0«^aardej] wontfm-de\m/a / tregel atelijke dijkveweteringsroetérïr n v m^oorschriften, normen gd door het Rijk. Ten aanzi het o kerin het w nen; d' w a :erke rjde algemene beleidsuitgangspunten: ran<jhfoonfraarden en toetsvoorschriften voor voorliggende water- ^bmpartimenteringsdijken is voorbehouden aan de provincie; is'als-tffjkbeheerder verantwoordelijk voor noodzakelijke dijkverbeteringsplanvoor deze maatregelen zijn voor rekening van de dijkbeheerder; totdat er normen c.a. vastgelegd worden, dienen de regionale waterkeringen in stand gehouden te worden. Ten aanzien van buitendijks gebied gelden de volgende algemene beleidsuitgangspunten: het waterschap heeft géén verantwoordelijkheid voor de veiligheid van buitendijkse gebieden met uitzondering van gebieden die worden beschermd door een door de provincie als zodanig vastgelegde voorliggende waterkering Algemene doelstellingen voor de waterkeringen De algemene beleidsdoelstellingen voor het beheer van de waterkeringen (het 'wat') zijn: de veiligheid van het binnendijkse gebied staat centraal; een eventuele 'overhoogte', waardoor een hoger veiligheidsniveau dan wettelijk is vastgelegd, is verkregen, blijft gehandhaafd; de functie 'waterkering' dient ook in alle ruimtelijke plannen vastgelegd te worden; de ontwikkelingen ten aanzien van de normering, voorschriften en randvoorwaarden worden actief gevolgd en zonodig gestimuleerd; de veiligheid wordt ook in buitengewone omstandigheden ((dreigend) hoogwater en/of calamiteit) gewaarborgd door een adequate calamiteitenplan, dijkwachtorganisatie en calamiteitenbestrijdingsplan. Voor de uitvoering van de zorgtaak (het 'hoe') gelden de volgende algemene doelstellingen: het beheer gebeurt efficiënt, transparant en integer. Derhalve wordt actief meegewerkt aan bedrijfsvergelijkingen en benchmarks; in de beheersactiviteiten worden duurzaamheid en veiligheid (t.a.v. de uitvoering van werkzaamheden) integraal meegenomen. 17

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Nota risicomanagement Delfland

Nota risicomanagement Delfland Nota risicomanagement Delfland Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van deze nota 5 1.3 Leeswijzer 6 2 Risico s en risicomanagement 7 2.1 Risico s 7 2.2 Risicomanagement 7 2.3 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

Nota risicomanagement Delfland

Nota risicomanagement Delfland Nota risicomanagement Delfland Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van deze nota 5 1.3 Leeswijzer 6 2 Risico s en risicomanagement 7 2.1 Risico s 7 2.2 Risicomanagement 7 2.3 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Rucphen 2013-2017 Inhoud Bestuurlijke samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Waarom dit beleidsplan?... 6 1.2 Wat staat er in dit plan?... 6 1.3 Hoe lang is dit plan

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie